Page 1


โฮมีโอพาธีย์ ธรรมชาติบำ�บัดเปลี่ยนชีวิต

นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล

กรุงเทพมหานคร  สำ�นักพิมพ์มติชน  2556


สารบัญ

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์ ค�ำน�ำผู้เขียน

7 9

ภาคที่ 1  รู้จักปรัชญาโฮมีโอพาธีย์ (เวชกรรมความคล้าย)  1. ใช้ความเหมือน รักษาของเหมือน 2. ฮาห์เนมานน์  บิดาแห่งการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ 3. Organon of the Medical Art คัมภีร์แห่งเวชกรรม 4. อินเดีย ต้นแบบความส�ำเร็จของโฮมีโอพาธีย์ 5. โกลกัตตากับโฮมีโอพาธีย์ 6. โฮมีโอพาธีย์กับการรักษาโรคระบาด 7. โฮมีโอพาธีย์กับระบบสาธารณสุขไทย 

15 17 21 29 36 42 48 54

ภาคที่ 2  บทบาทการบ�ำบัดรักษาโรคด้วยโฮมีโอพาธีย์  8. รักษาอาการปวดส้นเท้าด้วยสารบ�ำบัดจากแมงมุมขนปุย 9. อะโกไนต์  รักษาโรคชอกช�้ำใจ

63 65 71


10. อิกนาเทีย รักษาโรคอกหัก 11. อะโกไนต์  ร่วมรักษาหัวใจวาย 12. สตราโมเนียม รักษาคนเมา 13. นักซ์วอม รักษาโรคนักธุรกิจ 14. แคลคาเรีย รักษาโรคหวาดผวา 15. ปวดไมเกรนเพราะขี้เกรงใจ...รักษาได้ด้วยสารเบลลาดอนน่า 16. ความคาดหวังผลักดันก็อาจก่อโรคได้ 17. รักษาภูมิแพ้  รักษาสิว ด้วยโฮมีโอพาธีย์ 18. รักษาผื่นแพ้วัคซีนในเด็ก ประสบการณ์โฮมีโอพาธีย์ 19. ดอกไม้ในสายลม รักษาอารมณ์หญิง 20. คาร์ซิโนซินุม บ�ำบัดนอนไม่หลับเรื้อรังชะงัด 21. ปรับสายพิณที่ตึงเกินด้วยสารโอเปียม  22. ผิวติดเชื้อเพราะอิจฉา รักษาด้วยแล็กเชสิส 23. บ�ำบัดอารมณ์ร้ายในเด็กออทิสติก  24. โฮมีโอพาธีย์กับการรักษาหนุ่มสมาธิสั้น 25. โฮมีโอพาธีย์ร่วมรักษามะเร็ง 26. โฮมีโอพาธีย์  ทางเลือกรักษามะเร็ง 27. สารบ�ำบัดโฮมีโอพาธีย์  จากโสเครติส ถึงมะเร็งเต้านม 28. ท้องร่วงเรื้อรัง รักษาด้วยเวชกรรมความคล้าย 29. โฮมีโอพาธีย์เพื่อการดูแลครอบครัว

76 82 88 95 101 106 111 116 121 126 131 136 142 148 154 159 165 170 176 182

ภาคที่ 3  ทรรศนะของผู้ป่วยที่รับการบ�ำบัดด้วยโฮมีโอพาธีย์   189 เกี่ยวกับผู้เขียน

202


1 ใช้ความเหมือน รักษาของเหมือน

ครั้งหนึ่งทางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง เลือก กระทรวงสาธารณสุข เคยก�ำหนดวิสัยทัศน์เอาไว้ว่า  “มุ่งมั่นพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อ การพึ่งตนเองของชาวไทยและชาวโลก”   ภารกิจส�ำคัญประการหนึ่งของกรมคือ การศึกษาศาสตร์การ แพทย์ทางเลือกต่างๆ เพื่อคัดกรองและพัฒนา และน�ำมาใช้ให้เกิดประ โยชน์แก่ประชาชนคนไทย เพราะยังมีโรคภัยไข้เจ็บจ�ำนวนมากที่รักษา โดยศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันไม่ได้ผลหรือไม่ได้ผลดี  รวมทั้งปัญหา เรื่องค่าบริการซึ่งแพงขึ้นอย่างรวดเร็ว ท่านอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์ทางเลือกในขณะนั้น (นพ.วิชัย โชควิวัฒน) ได้กล่าวไว้ว่า โฮมีโอพาธีย์ ธรรมชาติบำ�บัดเปลี่ยนชีวิต ❘

17


“โฮมีโอพาธีย์  (Homeopathy) นับเป็นศาสตร์หนึ่งที่ น่าสนใจ    จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก  โฮมีโอพาธีย์ เป็นศาสตร์การแพทย์ที่มีแพทย์และประชาชนประเทศต่างๆ น�ำมาใช้ประโยชน์มากที่สุด รองจากศาสตร์การแพทย์แผน ปัจจุบัน เช่น อินเดียทั้งประเทศ ยุโรปทั้งตะวันตกและตะวัน ออก อเมริกากลางและอเมริกาใต้  เป็นต้น ในฝรั่งเศส  มีประชาชนถึงร้อยละ  36  ใช้ประโยชน์ จากโฮมีโอพาธีย์    แพทย์แผนปัจจุบันในฝรั่งเศสร้อยละ  68 เชื่อว่าโฮมีโอพาธีย์ใช้ได้ผล  และร้อยละ  32  น�ำมาใช้ในเวช ปฏิบัติของตน    ข้อมูลสถิติจากระบบประกันสุขภาพของ ฝรั่งเศสพบว่า ค่าใช้จ่ายในการรับบริการด้วยศาสตร์โฮมีโอพาธีย์  ‘ถูกกว่า’  บริการการแพทย์แผนปัจจุบันโดยเฉลี่ยต่อ ครั้งร้อยละ 46 ในเยอรมนี  มีแพทย์แผนปัจจุบันร้อยละ  20 ใช้โฮมีโอพาธีย์    ในอังกฤษ  แพทย์แผนปัจจุบันร้อยละ  42  ส่งต่อ คนไข้ไปรับบริการจากศาสตร์โฮมีโอพาธีย์  โดยการรับบริการ ในอังกฤษสามารถเบิกคืนจากโครงการประกันสุขภาพของ รัฐบาลได้ ในสก๊อตแลนด์  แพทย์เวชปฏิบัติร้อยละ  20  ศึกษา ศาสตร์โฮมีโอพาธีย์ในระดับหลังปริญญา และในเนเธอร์แลนด์  แพทย์ราวร้อยละ 45 เชื่อว่าโฮมีโอพาธีย์ใช้ได้ผล” คุณผู้อ่านคงอยากท�ำความรู้จักวิชานี้บ้างแล้วใช่ไหมครับ  ส�ำหรับใครที่ติดตามอ่านคอลัมน์  “ธรรมชาติบ�ำบัด” ที่ผมเขียนใน “มติชน สุดสัปดาห์” มาอย่างต่อเนื่อง อาจจะจ�ำได้ว่าผมเคยเขียนถึงมาบ้าง 18

❘ นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล


แล้ว  ตอนนั้นเขียนถึงเรื่องว่าด้วยศาสตร์การแพทย์แขนงใหญ่ที่เรียก ว่า Vibrational Medicine หรือคลื่นพลังบ�ำบัดโรค   ณ ขณะนั้นมีค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่ไขข้อข้องใจว่า ท�ำไม ชี่กง โยเร พลังกายทิพย์  พลังรังสีธรรม กระทั่งน�้ำประจุพลังจิตอย่าง น�้ำมนต์  จึงเกิดบทบาทรักษาโรค เขาวิจัยทางวิทยาศาสตร์กันไปถึงไหน รวมไปถึ ง เรื่ อ งคริ ส ตั ล บ�ำบั ด  น�้ ำ ปั ส สาวะบ�ำบั ด   ที่ อ ธิ บ ายกั น ในเชิ ง วิทยาศาสตร์ด้วย  และบทความที่ผมเขียนไว้ในช่วงนั้นได้รวบรวมเป็นหนังสือเล่ม ที่ชื่อว่า “ต�ำนานหมอผีหรือมิติวิทยาศาสตร์”  ไปแล้ว หลายคนถามผมว่าท�ำไมตั้งชื่อหนังสืออย่างนั้น  ผมก็บอกว่า เมื่อค้นคว้าลึกเข้าไปในเรื่องการแพทย์ทางเลือกแขนงต่างๆ บางวิชา นั้นการแพทย์แผนปัจจุบันก็ไม่มีความสามารถพอจะอธิบายมันได้  เหตุ เพราะว่าการแพทย์แผนปัจจุบันไปติดอยู่กับแนวคิดของวิชาฟิสิกส์ยุค นิวตัน (Newtonian medicine) ซึ่งค่อนข้างจะโบราณ เพราะไอแซก นิวตัน ได้วางรากฐานไว้ว่า สรรพสิ่งไม่สูญสลายไปไหน จะแปรเปลี่ยน จากของแข็งเป็นของเหลว เป็นก๊าซ เท่านั้นเอง   เมื่อวิชาแพทย์ไปติดอยู่กับเรื่องของโมเลกุลยากระท�ำต่อปุ่มรับ บนเซลล์  และที่ก้าวหน้าที่สุดก็เห็นจะเป็นการแพทย์ชีวภาพ ซึ่งเล่นกับ โมเลกุลของดีเอ็นเอ  ดังนั้น ศาสตร์หลายอย่างที่ว่าด้วย “คลื่นพลัง” แพทย์แบบแผนจึงไม่อาจเข้าใจได้ แต่ถ้าใช้วิชาควอนตัมฟิสิกส์ที่  “ไอน์สไตน์” อธิบาย ไว้ว่า มวลสารเปลี่ยนเป็นพลังงานได้  พลังงานเปลี่ยนแปลง มวลสารได้    จากนั้นก็เกิดค�ำอธิบายใหม่ๆ  ว่าด้วยศาสตร์ หลายอย่างที่เดิมเข้าใจว่าเป็นวิชาหมอผี   แต่ฟิสิกส์ควอนตัม จะเข้าใจมันได้  และเปิดวิสัยทัศน์ใหม่ให้แพทย์เราเอาศาสตร์ โฮมีโอพาธีย์ ธรรมชาติบำ�บัดเปลี่ยนชีวิต ❘

19


เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์แก่มนุษยชาติได้  เรียกการแพทย์กลุ่มนี้ ว่า Einsteinian medicine “โฮมีโอพาธีย์” ยังไม่มีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยอย่างเป็น ทางการ  แต่ในหนังสือเล่มนี้ผมขอเรียกว่า “เวชกรรมความ คล้าย” ก็แล้วกัน   ครั้งหนึ่งที่ผมเชิญคุณราโดเมียร์  ฮิกเคิล นักโฮมีโอพาธีย์จาก สาธารณรัฐเชค ไปออกรายการ “รอบรู้กับ มสธ.” เพื่ออธิบายวิชานี้ ให้ผู้ฟังทางบ้านฟัง  อาจารย์ที่  มสธ.ท่านหนึ่งให้ค�ำภาษาไทยของ โฮมีโอพาธีย์ว่า “วิชาเม็ดประจุพลังบ�ำบัด” ซึ่งฟังดูก็เข้าท่าดี  เพราะ โฮมีโอพาธีย์อาศัยประจุพลังจากมวลสารมาเป็นพลังงานลงในน�้ำหรือ แอลกอฮอล์  แล้วสะตุมันให้เป็นเม็ดน�้ำตาลเล็กๆ ใช้กินเพื่อการรักษา (ขอเก็บค�ำนี้ไว้พิจารณากันต่อไปครับ) แต่รากศัพท์ของโฮมีโอพาธีย์  (Homeopathy) มาจากค�ำกรีกว่า Homeo ซึ่งแปลว่าเหมือน, Patho แปลว่ายากล�ำบาก หรือแปลว่า ความเจ็บไข้   นักโฮมีโอพาธีย์จากต่างประเทศท่านนี้  “คุณราโดเมียร์” ยังขยาย ความรากศัพท์ให้ฟังอีกว่า  “ค�ำว่า Patho แปลงไปเป็นภาษาอังกฤษว่า Path แปลว่าทาง เดิน  ซึ่งทางเดินของชีวิตก็คือ ‘ความยากล�ำบาก’ อย่างที่พระพุทธเจ้า ได้สอนไว้อย่างไรล่ะ”

20

❘ นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล


ฮาห์เนมานน์ 2 บิดาแห่งการแพทย์โฮมีโอพาธีย์

จะรู้จัก “โฮมีโอพาธีย์” ต้องรู้จักปรมาจารย์ของศาสตร์ด้านนี้ เสียก่อน  เขาคือนายแพทย์แซมมวล ฮาห์เนมานน์  (Samuel Hahnemann)  ผมเก็บความรู้จากหนังสือ “ไขความลับการบ�ำบัดแบบโฮมีโอพาธีย์” เขียนโดยเภสัชกรหญิง มณฑกา ธีรชัยสกุล จัดพิมพ์โดย กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทาง เลือก มาเล่าสู่กันฟังดังนี้ นายแพทย์ฮาห์เนมานน์เกิดที่เมืองเดรสเดน ประเทศเยอรมนี เมื่อ ค.ศ.1755 ซึ่งเป็นภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างสูง เป็นช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส สงครามนโปเลียน และการปฏิวัติอุตสาหกรรม  เขาเป็นบุตรคนที่  3 จากจ�ำนวน 5 คนของครอบครัวที่ยากจน เป็นครอบครัวคาทอลิกที่เลื่อมใสในศาสนา   โฮมีโอพาธีย์ ธรรมชาติบำ�บัดเปลี่ยนชีวิต ❘

21


นายแพทย์ฮาห์เนมานน์ศึกษาจากบิดา-มารดา จนตอนหลังได้ รับทุนการศึกษาทางด้านเคมีและการแพทย์ที่ไลป์ซิก จนจบแพทย์ที่ เวียนนาตอนปี  1779  ท�ำงานแพทย์ไปเรื่อยๆ พร้อมกับเขียนหนังสือ ทางเคมีและการแพทย์   เขาเป็นคนแรกๆ ที่หันมาให้ความส�ำคัญเรื่อง ความสะอาด การกินอาหารที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  และการออกก�ำลังกาย แทนที่จะเอาแต่กินยาอันตรายในขนาดสูงๆ ที่แพทย์สมัยนั้นนิยมใช้ ตรงนี้เป็นจุดที่เขาเริ่มคิดเห็นแตกต่างจากแพทย์สมัยนั้น

นายแพทย์แซมมวล ฮาห์เนมานน์  (ภาพ : wikipedia)

ปี  ค.ศ.1790 ฮาห์เนมานน์ก�ำลังแปลหนังสือของ ดร.วิลเลี่ยม คูลเลน ซึ่งระบุว่า “ควินินสามารถรักษามาลาเรียได้  เนื่องจากคุณสมบัติ ฝาดสมาน”  แต่เขามีความคิดแตกต่างไปว่า การรักษาของควินินไม่น่า จะเริ่มจากฤทธิ์ฝาดสมาน เพราะฤทธิ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวกับมาลาเรียเลย ตรงนี้ท�ำให้ผมนึกถึงยา “สมุนไพรไทย” หลายต�ำรับที่ระบุ ค�ำค�ำนี้ไว้ทั่วไปเช่นกัน แล้วก็ใช้รักษาโรคกันต่อๆ มาโดยที่เราคน ไทยเองไม่ทันฉุกใจคิด แต่ฮาร์เนมานน์กลับคิดและเริ่มทดลองกับ ตัวเอง   22

❘ นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล


ฮาห์เนมานน์กินควินินหลายขนาด แล้วเริ่มบันทึกอาการของ ตัวเอง  เขาพบตัวเองว่ามีอาการไข้หนาวสั่นโดยไม่ได้เป็นโรคมาลาเรีย สักหน่อย  เมื่อไปทดลองกับเพื่อนสนิทหลายคนก็เกิดอาการแบบเดียว กัน  ต่อมาเขาลองกินสารอันตรายอื่นๆ เช่น สารหนู  และเบลลาดอนน่า (ซึ่งมีฤทธิ์ของอะโทรปีน) แล้วเขาก็พบว่า  สารแต่ละตัวท�ำให้เกิดอาการผิดปกติที่แตกต่างกันในคนธรรมดาที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรค  และเมื่อเอาสารนั้นไปให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคที่เกิด อาการเดียวกันก็สามารถรักษาโรคนั้นๆ ได้ ฮาห์เนมานน์ยังพบอีกว่า  ยิ่งสามารถค้นหาอาการที่ เกิดขึ้นในผู้ป่วยมากเท่าไร  แล้วหาสารที่เกิดอาการเดียวกัน กับโรคนั้นมารักษา  ก็ยิ่งรักษาได้ส�ำเร็จมากเท่านั้น    ดังนั้น เขาจึงเรียกศาสตร์ที่ค้นพบนี้ว่า  Homeopathy แปลว่า  “ใช้ ความเหมือนรักษาโรค”   ฮาเนห์มานน์เรียกการแพทย์กระแสหลักในขณะนั้นว่า “อัลโลพาธีย์” (Allopathy) ซึ่งแปลว่า “ใช้สิ่งตรงกันข้ามรักษาโรค” อย่าง เช่น การใช้ปฏิชีวนะไปฆ่าเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคนั่นเอง  เขาเขียนหนังสือ เล่มแรกของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้  ชื่อหนังสือ “The Organon of the Medical Art” เมื่อปี  ค.ศ.1810 (พ.ศ.2353)  และอีกสองปีต่อมาเขา ก็เปิดหลักสูตรการสอนศาสตร์โฮมีโอพาธีย์ที่มหาวิทยาลัยไลป์ซิก ประ เทศเยอรมนี แต่หลักของโฮมีโอพาธีย์ไม่ใช่ให้กินสารที่เป็นพิษเข้า ไปอย่างตรงไปตรงมา  ตรงกันข้าม “โฮมีโอพาธีย์” กลับมีวิธี เจือจางสารนั้นให้เจือจางเป็นล้านๆ เท่า แล้วกลับพบว่า ยิ่ง โฮมีโอพาธีย์ ธรรมชาติบำ�บัดเปลี่ยนชีวิต ❘

23


สารเจือจางไปเพียงใด ยิ่งเกิดศักยภาพในการรักษามากเพียง นั้น เรียกหลักการนี้ว่า Potentization หรือการเพิ่มศักยภาพ ของสารรักษา วิ ธี นี้ เ ริ่ ม จากการเตรี ย มสารตั้ ง ต้ น เสี ย ก่ อ น  เรี ย กว่ า   Mother tincture แล้วมาท�ำให้เจือจาง ซึ่งจะมี  2 แบบหลักๆ แบบที่หนึ่งเป็น การละลาย 1:10 เรียกว่า Decimal potency ซึ่งจะเขียนไว้ที่ข้างขวด ว่า D1 และเมื่อท�ำละลายครั้งต่อไปก็เรียกว่า D2  ส่วนแบบที่  2 เรียก ว่า Centestimal potency เป็นการเจือจาง 1:100 ซึ่งจะเขียนที่ข้าง ขวดว่า C1 และ C2 ไปเรื่อยๆ

การทำ�ละลายแบบ Centestimal 

  - น�ำน�้ำหรือแอลกอฮอล์มาใส่ขวดที่  1 จ�ำนวน 99 หยด แล้ว เอาสาร Mother tincture หยดลงไป 1 หยด เขย่าอย่างแรงๆ 100 ครั้ง ขวดนี้คือ C1 ซึ่งจะมีการละลาย 1 ใน 100  กล่าวคือ ขวดนี้มี สารอยู่  1x10 - น�ำน�้ำหรือแอลกอฮอล์มาใส่ขวดที่  2 จ�ำนวน 99 หยด แล้ว เอาสารจาก C1 มา 1 หยด เขย่าแรงๆ อีก 100 ครั้ง ขวดนี้คือ C2 ซึ่งจะมีสารอยู่  1x10 - ท�ำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึง C12 ซึ่งเป็นจุดหัวเลี้ยว ส�ำคัญทางฟิสิกส์   กล่าวคือ ในขวดนั้นจะมีจ�ำนวนอะตอมต�่ำกว่า 1 โมลของสารนั้น เพราะวิชาฟิสิกส์พิสูจน์ไว้ว่า สาร 1 โมลจะมีอะตอม หรือโมเลกุลของสารจ�ำนวน 6x10  แต่ในขวด C12 นั้นมีการท�ำ ละลาย 1x10 ซึ่งแปลว่าสารต้นแบบถูกละลายเสียจนไม่เหลือโมเลกุล

24

❘ นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล


ตารางแสดงการเตรียมยาโฮมีโอพาธีย์ในรูปแบบความเป็น C, K ข นาดความแรง สารละลายตั้งต้น Potency (C, K)

ตัวทำ�ละลาย จำ�นวนการ (water of เขย่าขึ้น-ลง alcohol)  แนวดิ่ง

1. Centestimal Master tincture 1 ส่วน

99 ส่วน

10 ครั้ง

2. Centestimal 1. Centestimal 1 ส่วน

99 ส่วน

10 ครั้ง

3. Centestimal 2. Centestimal 1 ส่วน

99 ส่วน

10 ครั้ง

(ขอบคุณข้อมูลจาก : สำ�นักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก)

ของสารต้นแบบนั้นอยู่ในขวดเลย (ดูภาพแผนภูมิการท�ำละลาย)  แต่ เมื่อเอาน�้ำหรือแอลกอฮอล์จากขวดนี้ซึ่งไม่มีสารต้นแบบอยู่เลยไปรักษา ผู้ป่วยที่มีอาการเหมือนกับที่สารต้นแบบออกฤทธิ์ต่อร่างกาย น�้ำจาก ขวดนี้ก็สามารถรักษาโรคของคนคนนั้นได้ประสิทธิผลดียิ่งกว่าสารต้น แบบเสียอีก  ตรงนี้ เ องเป็ น จุ ด ที่ ก ารแพทย์ แ บบแผนไม่ ส ามารถอธิ บ ายได้ เพราะความคิดชี้น�ำของการแพทย์แบบแผนอยู่ที่การออกฤทธิ์ของโมเลกุลยาที่กระทบกับปุ่มรับบนเซลล์  แต่ยาน�้ำโฮมีโอพาธีย์ซึ่งไม่มีเนื้อ สารอยู่เลยกลับรักษาโรคได้ผล จึงเป็นเรื่องแคลงใจของการแพทย์แบบ แผน  แต่วิชาโฮมีโอพาธีย์ซึ่งถือหลักธรรมชาติบ�ำบัดคือไม่ใช้ยาเคมี ใดๆ กับผู้ป่วย กลับเป็นที่นิยมจากความส�ำเร็จในการรักษาของตน และแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว

โฮมีโอพาธีย์ ธรรมชาติบำ�บัดเปลี่ยนชีวิต ❘

25


เภสัชกรหญิงมณฑกา ธีรชัยสกุล เขียนไว้ในหนังสือ ที่ผมอ้างถึงข้างต้นว่า  “จากการรวบรวมได้รวบรวมงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ของ Guna S.R.I. เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2002 กล่าวว่า มี รายงานวิจัยประมาณ  400  ฉบับที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล (Therapeutic Effectiveness) ของการบำ�บัดแบบโฮมีโอพาธีย์ ซึ่งค้นพบจากฐานข้อมูลระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง  (เช่น Medline, Embase, Biosis, the British Library ฯลฯ) และ ประมาณ  98  ฉบั บ เป็ น งานวิ จั ย ที่ ค้ น พบจาก  Medicine ระหว่างปี  1998-2001”    (ที่มา  :  หนังสือ  “ไขความลับการ บำ�บัดแบบโฮมีโอพาธีย์” หน้า 64) นอกจากนี้  เธอได้รวมสรุปรายงานที่น่าสนใจไว้  127 ฉบับ ซึ่งมี 106 ฉบับเป็นการวิจัย “โฮมีโอพาธีย์กับยาหลอก” และอีก 21 ฉบับ เป็ น การวิ จั ยเปรียบเทียบกับยารักษาแผนปัจ จุบัน  ในจ�ำนวน 106 ฉบับ มี  77 ฉบับ (ร้อยละ 72.6) แสดงผลว่าโฮมีโอพาธีย์มีผลการ รักษาสูงกว่ายาหลอก  ซึ่งแปลว่าโฮมีโอพาธีย์ไม่ใช่หลอกให้ผู้ป่วยกิน แป้งธรรมดาแล้วผู้ป่วยคิดไปเองว่าตัวเองหาย และในจ�ำนวน 21 ฉบับ ที่เปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันพบว่า ทั้ง 21 ฉบับ (ร้อยละ 100) แสดงว่าโฮมีโอพาธีย์รักษาได้ไม่ด้อยกว่ายาแผนปัจจุบัน โรคเด่นๆ ที่มีรายการจ�ำนวนนี้ได้แก่ - การรักษาไซนัสอักเสบและตาอักเสบแบบภูมิแพ้ - การรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ - การรักษาเยื่อบุปากอักเสบอันเกิดจากการได้รับยาเคมีบ�ำบัด 26

❘ นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล


- การรักษาแผลผิวหนังแสบไหม้จากรังสีบ�ำบัด ศึกษาในกลุ่ม   ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม - การรักษาอาการท้องเสียเฉียบพลันในเด็ก - การรักษาล�ำไส้ระคายเคืองเรื้อรัง (Irritable bowel) - การรักษาไข้หวัดใหญ่ - การรักษาเด็กที่เป็นทางเดินหายใจอักเสบซ�้ำซาก - การรักษาหูน�้ำหนวกในเด็ก - การรักษาไซนัสอักเสบ­­­­­­­­­­­­­­­­­

รู้ไว้ใช่ว่า “อะโทรปีน” เป็นสารธรรมชาติชนิด Tropane alkaloid สกั ด จากพื ช หลายชนิ ด   เช่ น   Atropa  belladonna,  Datura stramonium ฯลฯ  เป็นยาที่มีฤทธิ์ส�ำคัญหลายอย่าง เป็นยา หลักในรายการบัญชียาส�ำคัญขององค์การอนามัยโลก   อะโทรปีนแบบฉีดมีบทบาทในการรักษาภาวะหัวใจเต้น ช้า  ในแนวทางปฏิบัติเดิมนั้นมีการบรรจุอะโทรปีนเอาไว้ในแนว ทางการช่วยกู้ชีพส�ำหรับผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นชนิดที่ไม่มีคลื่น ไฟฟ้า และชนิดที่มีคลื่นไฟฟ้าแต่ไม่มีการเต้นของหัวใจ   แต่ เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่  พบว่าไม่มีหลักฐานสนับสนุนจึง ถูกถอดออกจากแนวทางปฏิบัติฉบับปี  2010 (ที่มา : http://th. wikipedia.org)

โฮมีโอพาธีย์ ธรรมชาติบำ�บัดเปลี่ยนชีวิต ❘

27


ข้อแตกต่างของการรักษาโรคเรื้อรังแบบ Homeopathy และแพทย์แผนปัจจุบัน รายละเอียด

การรักษาแบบ Homeopathy

การรักษาแบบ แผนปัจจุบัน

แนวทางการรักษา

เป็นการรักษาแบบองค์รวม รักษาตามอาการของโรค คือ ครอบคลุมทั้งภาวะร่าง ซึง่ จะแยกตามอาการและ กาย อารมณ์  และจิตใจ อวัยวะที่มีปัญหา

ลักษณะของยาที่นำ�มาใช้ ในการรักษา

ยาได้มาจากธรรมชาติ  เช่น สังเคราะห์จากสารเคมีทาง ใบไม้  ดอกไม้  สารอินทรีย์ วิทยาศาสตร์ สารอนินทรีย์  เกลือ แร่  หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์

การใช้ยา

ใช้ยาธรรมชาติปริมาณน้อย ให้ยาระงับอาการ การแสดง มากๆ ในช่วงสั้นๆ และ ออกของโรคอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้ร่างกายทำ�งาน และจำ�นวนมาก

หลักการออกฤทธิ์  และการ ออกฤทธิ์โดยกระตุ้นให้ร่าง เป็นการกดอาการของโรคที่ ทำ�งานของยา กายสามารถรักษาตนเองได้ เกิดขึ้นไม่ให้ปรากฏ (healing process) ผลข้างเคียงของยา

ยังไม่พบผลข้างเคียง เนื่อง จากเป็นสารที่สกัดได้จาก ธรรมชาติ  และใช้ในปริมาณ น้อยมากๆ

มีภาวะเสี่ยงต่ออวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เช่น ตับ ไต กระ เพาะอาหาร ระบบขับถ่าย และระบบประสาท เป็นต้น

(ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.amcclinic.com และ http://www.acnethai.com/ index.php?option=com_content&view=article&id=503:-homeopathy& catid=52&Itemid=8)

28

❘ นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล

โฮมีโอพาธีย์ ธรรมชาติบำบัดเปลี่ยนชีวิต  

โฮมีโอพาธีย์ จัดเป็นระบบการแพทย์แนวธรรมชาติระบบหนึ่งที่มีปรัชญาและทฤษฎีทางการแพทย์เป็นของตนเอง ได้รับความนิยมสูงและยังเป็นทางเลือกในระบบสุขภ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you