Page 1

Matias Vestergård

...à la mémoire de...

[...til minde om...]

for violin

2019


PROGRAMME NOTE ...à la mémoire de.... was commissioned by violinist Kirstine Schneider and written for her. The piece is a recollection of Maurice Ravel's Pavane de la belle au bois dormant from the suite Ma mère l'oye. it was conceived as a remembrance of a piece that is in it self a bittersweet recollection of the fairytale world of childhood.

duration: approx. 7 minutes

M.V.


Til Kirstine Schneider

...à la mémoire de... for violin

Matias Vestergård (2019)

slowly, always listening ( q = 32 - 40 ) 1.

U ≤ ˙

o.p.

spacious accelerando

œ #œ œ nœ œ#œ œ œ

ϲ

n -œ ™

-œ eJ ‰ J

e

&

^Æ ¿

Ϫ

≈Œ

ne e e

o

ff sub. p

pp

o

pp

pp

rfz

2.

U ˙

œ #œ œ nœ œ#œ œ œ

œ

œ œ

4

port.

e

& o

ff sub.

pp

e ne e e

œ o

pp

ff sub.

e

&

œ œ e

e e

e

e

e e

ne ff sub.

e

o

pp

ff sub.

œ Œ

Ϫ

o

pp

e e e e

6

œ

e

˜œ

o

> œ œ™ ≈ œ™ f sub.

pp

Œ œ œ pp

™™


2

ϲ

^ œ ¿Æ

ϲ

Ϫ

accelerandi a little faster than the first ones

o.p.

o.p.

ϲ

^ œ ¿Æ

ϲ

Ϫ

( II.)

œ

œ #œ œ nœ œ#œ œ œ

o

pp

9

J

& o

ff

J

≈ o

o

pp rfz

ff

≈ o

pp rfz

2da volta: molto accel. al poco rit.

œ

œ #œ œ nœ œ#œ œbœ

( III.)

nœ e R

12

&

e

e e

e ne

j œ >'

™™ J

e ne

œ #œ œ nœ œnœ œbœ

e e

o

ff sub.

o

ff sub.

pp

pp

a tempo ( q = 40 )

poco rit.

nœ ™ œ™ J

œ poco a poco flautando di píu

15

ord. IV.

& ne e

e

e#œ

3

5

œ nœ œ œ œ bœ œ œ ‰

e

pp

ff sub.

e

e e

o

ff sub.

o

1.

2.

e

e e

e e

ff sub.

j œ ' >

™™

pp

spacious accelerando poco a poco flautando di píu

17

&

e e

e

e e

e e

ff sub.

j œ ' >

˙ o

œ œ œ bœ œ œ œ˜œ pp

the e played on the 2nd string should be a tiny bit lower I.

20

&

ne

e e

µœ #œ nœ µœ K œ nœ bœ

e e

o

ff sub.

œ Œ o

II.

Kœ ˙ J

j lunga œ U J ‰

3

pp

o

2 (4)


3

rubato sul tasto, flautando

dolce subito 5

5

7

7

æ æ œæ æ œæ æ æ æ œæ æn œ œ œ 2 ≈ & (4) œ œ ® œ œo o oœ mf molto

œ

22

dolce sim.

æ æ #œæ æ œæ æ æ æ æ œæ æ œ œ œ ≈ #œ œ œ œ œ oœ f

3

Oœ 3

5 5

5

7

sim.

æ æ æ œæ æ œæ æ æ æ œæ æ œ œœ & ee œ œ œ ® œ e œ o oœ mf

3

24

Oœ 3

æ æ#œæ æ œæ æ æ æ æ œæ æsim. O ® #œ œ œ ® œ œœ œ œ 3 œo o o mf

œ ‰

3 5

5

7

7

26 ≈ æ æ æ æ æ æ ® æ æ æ æ œ œ nœ œ œ œ œ œ & œ œ œ + œ nœ œ o o+ o mf molto

≈ œ +

æ æ #œæ æ œæ æ æ æ æ œæ æ œ œ œ Oœ #œ œ œ œ œ 3 oœ f

5 5

5

7

28

&

e e e

3 æ æ æ œæ æ œæ æ ® æ æ œæ æ O ® æ æ æ æ æ æ3 æ ® æ æ æ æ O 3 #œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ + œ #œ œ + o o o o+oœ mf mf

5

3

≈ æ æ 7æ æ æ æ ® æ æ æ æ œ nœ œ œ œœ œ & n œ œ œ œœ + œ o o+ o

5 7

30

≈ œ œ o +

3

æ æ #œæ æ œæ æ ® æ æ œæ æ œ œ œ #œ œ œ œ œo o + œo

œ o

7 5 5

5 3

≈ æ æ œæ æ œæ æ æ æ æ œæ æ œ œ œ & œ œ œ œ œ œ œ f + o

32

œ 3

® æ æ#œæ æ œæ æ ® æ æ œæ œæ œO œ æ œ #œ œ œ œœœ œ o + o o+ o

œ

7

œ U ≈ o

Ϫ

5

34 ≈ æ æ nœæ æ œæ æ æ æ æ œæ æ œ‰ œ œ œ & œ nœ œ œ œ 3 œ œ f + o

œ œ R ≈

e

e e

e e

o

ff sub.

o

œ J +

Ϊ

U ‰

pp

o

4 4


4

molto rubato accel.

rit.

accel.

rit.

36

, 3

4 & 4 œææ ‰ æœ æJ

ææj œœ

æ œæ ‰ æœ æJ

ææ ææ nœ nœ ≈ næœ #æœ æ æ

æ æ æ œœæ# œ ™#œæ K œæ ææ æ æ

,

ææj œ

æ æ œæ œ nœœæ™ œ b œ ææ ææ ææ ææ

ææ œ œ ææ

pp

accel.

rit.

accel.

rit.

38

æ & œæ ≈ næœ æ

ææ œ#œ ææ

ææ ææ ææ™ œ œ œ n œ nœœ œ b œ ææ ææ ææ ææ ææ

accel.

,

ææj œ

æ œæ™ œ b œ ‰ ææJ æ æ

rit.

accel.

,

ææj œ

‰ œ

æ œæ™ œ ‰ ææ

rit.

næœ æ

accel.

bÆœJ

rit.

40

æ & œæ ≈ æœ æ

ææ œ #æœ æ

,

ææj œ

ææ ææ ææ™ œ œ œ n œ nœœ ææ ææ ææ

ææœ

accel.

ææ æ œ œ ≈ næœ #æœ æ æ

bœ ææ

rit.

42

ææ œ œ ææ

æ œæ

ææ œ ≈ næœ æ

accel.

ææ œ #æœ æ

ææ ææ œ nœ œ œ ææ ææ

rit.

3

, & œ ‰

n œJ

œœ

.j œ

≥ ≤ >. ‰ j ne b œ f

j œ nœ

œœ

ææ œ

ææ œ ≈ æœ æ

3

j œ

ææ œ œ #æœ æ æ

ææ ææ œ nœ ‰

‰. œ bœ æ

nÆœJ

pp

accel.

rit.

44

, ææ ææ æ æ & œæ œ œ œ #œ bœ œ ≈ næœ ææ æ æ æ æ æ

accel.

rit.

accel.

æ œœæ ææ

ææœ

ææ œ #œ

rit.

æ œæ

≥ >. j ne

≤ ‰ nœ

f

pp

accel.

3

j #œ

œœ

j nœœ

rit.

46

, æ & œæ ≈ æœ æ

ææ œ #œ æ

ææ æ œ œ œæ ææ

æ æ æ æ œæ œ œ œ œ œ ≈ næœ # œ æ ææ æ æ

ææ ææ ææ ™ n œ œ #œ ≈ n œ # œ æœ æœ ææ æ æ æ

bœ ææ

ææ , ææ œ nœ n œ æœ # œ næœ ææ æ ææ æ


5

a tempo ( e = c. 80 ) 64th notes = as fast as possible do not accentuate groupings 48

-j & œœœ J o j nœœ

#œ œ œ #œ œ nœ œ # œ œ n œ œ f

-j œ & nœœœ J o -

ppp

49

nœj œ

-j & nœœœ J o -

#œ œ nœ œ #œ œ œ f

ppp

-j bœœœJ o -

j œ œ

-j œ bœœJ o -

j nœ œ

nœ œ œ bœ œ œ œ œ œ #œ œ f

ppp

#œ œ nœ œ #œ nœ œ #œ œ nœ œ nœ œ nœ œ bœ #œ f

ppp

# œn œ n œ œ # œ n œ œ n œ # œ n œ

50

#œ œbœ j nœJ oppp

j nœ œ

f

-j & bœœœ Jo

f

-j j  œœ œ œ œ#œnœnœbœ œ œ nœœJ nœ œ#œ oppp

51

-j & n œœœ Jo

-j œœ œœ J o -

#œ œ nœ nœ œ

nœj œ

j nœ œ

nœ nœ bœ œ œ f

ppp

f

ppp

-j œ # œœJ o -

j nœ œ f

ppp

#œ œ nœ bœ œ f

ppp

#œnœnœbœ

52

j œ œ

53

& œœœJ o

f

f

#œ- œ- nœnœ#œ œ -œ n œJ #œ œnœ bœ# œ œn œ bœ œ œ ppp o f ppp

-j nœ # œ nœn œ bœ Jo ppp

-œ b œJ o

f

,

f

j b œ œ œ œnœ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œb œ o f ppp ppp

nœ-œ nœ œ#œ œ œ oJ ppp

n œj œ

œœ nœ o-

f

ppp

n œ œ œ œ #œ œ œ f

œnœ œbœ œ

ppp flag. sul II. ad lib.

Œ n˙

molto rit.

œ

54

, œ œ bœ œ & œ nœ #œ œ nœ œ #œ œ œ œ #œ n œ œ œ # œ œ œ œ œ #œ o

o

pp

œœ J U ‰ o

4 4


tempo primo 6 o.p.

ϲ

ϲ

Ϫ

o.p.

^Æ ¿

œ

≤ œ

ϲ

Ϫ

^Æ ¿

œ

56

4 &4

J

J

e

e e

e e

o

o

ff

ϲ

pp

ϲ

Ϫ

o

rfz

o

ff

ϲ

Ϫ

pp

≤ œ

Ϫ

œ

rfz

58

J o

o

ff

n ϲ

Ϫ

J

o

ff

ϲ

J

&

ff

≈ o

ff

≤ ˙™

Ϫ

60

J

J

&

e

Œ

e e

e e

o

o

ff

o

ff

ff

arco ord. col legno batutto saltando

7

7

7

. . . . ...

62

œ & œœœ œœ ≈ œ J > œ ff

5

≈ >œ œ

Œ

f

œU ≈œ ≈ >œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ > œ

œ‰ œ œ œ œ

ff

jeté

>. œ

CODA ( e ) 64

>œI. II.œ

&

œœ≈

œ œ . œ. .

œ . bœ .

œ œ œ

>. œ

7

œ œ . œ. .

œ . nœ .

œ.

pp

>. œ

7

7

œ œ . œ . .

œ . bœ .

œ.

œ.

5 3

≈e e e ≈ e e e pp

7

ff

flautando possibile so much that individual pitches may not speak at all

>. œ

7

I. II.

67

&

œ >. œ. œ.

œ œ . œ. . œ.

>#œ ≈ œ #œ œ œ œ ≈ œ

pp 7 7

ff

œ œ . œ. .

œ . bœ . sempre sim.

≈ e e e e e e pp

>. œ

7

œ.

≈ ≈

7

œ œ . œ. .

œ . nœ . œ.


7

>. œ

70

>. œ

7

I.

œ œ . . œ .

œ . bœ .

& ≈

II.

>œ œ ≈ œ

7

œ œ ‰ œ œ

œ.

œ œ . . œ.

œ . nœ .

œ.

pp

7

e

7

ff

≈ e e e e e

pp

72

>. œ

7

œ œ . . œ.

œ . bœ .

&

>I. #II.œ ≈ œ #œ œ

œ.

pp

I. II. œ œ ≈ >œ nœ œ nœ

œœ≈ œ œ 7

3 7

e e e e e e e e e e pp

7

ff

>. œ

74

œ œ . . œ.

œ . œ .

& ‰ ≈

>. œ

7

7

œ.

pp

œ œ . . œ .

œ . bœ . œ.

>I. #II.œ ≈ œ #œ œ œ œ ≈ œ 3

≈ 7

ff

7

® e e e be e e e e e b e e e pp

76

>. œ

I. II.

>œ œ &

7

œœ ≈

œ œ œ

œ œ . œ. .

œ . œ .

>I. #II.œ >I. #II.œ >I. nII.œ œ œ œœ œ œ œ œ œ ≈ ≈ ≈ #œ œ nœ œ #œ œ œ œ œ

œ.

pp 7

ff

7

7

7

ff

>. bœ

78

7

œ. œ œ. .

œ bœ . .

& ≈

>œI. II.œ ≈ œ

ff

œ œ ≈ >œ nœ œ nœ

œ

œ.

pp

>I. #II.œ œ

œœ Œ œ

œ

œ œœ ≈ œ

7 7 7

80

>œ œ &

œœ œœœ ≈ ‰

>. œ bœ. œ . pp

7

œ œ. . œ .

≈ ‰ œ o

œ. 5

7

5

≈e ≈‰ e b e e e e e be pp

 œ œ œ ppp

œ

3 œœ œ-œ J

Profile for matiasvestergardhansen

Matias Vestergård - ...à la mémoire de...  

Matias Vestergård - ...à la mémoire de...  

Advertisement