Page 1

AIESEC Banská Bystrica je jednou z 8 pobočiek AIESEC Slovensko. Uţ 12 rokov pôsobíme na Univerzite Mateja Bela, kde ponúkame mnoţstvo príleţitostí mladým cieľavedomým ľuďom. Spoluprácou s firemným a neziskovým sektorom zabezpečujeme platformu pre kontakt organizácií a študentov. Našimi aktivitami a sieťou kontaktov v 110 členských krajinách vytvárame priestor pre rozvoj aktívnych jednotlivcov. AIESEC Banská Bystrica patrí k najlepším pobočkám na Slovensku. Na národnej konferencii PLANET 2010 bola vyhlásená za najrýchlejšie sa rozvíjajúcu pobočku vôbec a tieţ sme získali 2. miesto v kategórii Najlepšia pobočka v SR. Rok 2009 bol v oblasti sledovaných výsledkov najlepší v celej histórii pobočky. Z úspechov, ktoré sme dosiahli, môţeme spomenúť: najväčší infomeeting pre študentov spomedzi všetkých pobočiek, úspešný nábor 13 nových členov, realizácia 20 stáţí, 3 stáţistky zo zahraničia prišli vďaka nám pracovať do firiem v Banskej Bystrici, naša tím-líderka, Eva Ţuravská, získala ocenenie Najlepší líder v krajine, naštartovali sme viaceré vnútroorganizačné zmeny... Všetky naše úspechy sú dosahované vďaka kvalitnému vzdelávaniu členov. Ich výsledkom sú sprostredkované stáţe do krajín Egypt, Turecko, Bulharsko, Estónsko a mnohých ďalších. Kvalitu poskytovaných sluţieb našej organizácie potvrdzujú aj organizácie, ktoré s nami uţ spolupracovali, či je to nezisková organizácia Srdiečko alebo Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela. AIESEC Banská Bystrica prostredníctvom komplexného vzdelávania ponúka študentom príleţitosť dostať zo seba čo najviac a umoţňuje im realizovať sa v odbore, ktorý ich zaujíma. Mladí ľudia sa vďaka nám môţu rozvíjať v oblastiach ako predaj, komunikácia, financie, marketing, či personalistika. Veľkou výhodou je, ţe všetky tieto zručnosti je moţné nadobudnúť nielen vzdelávaním sa na rôznych konferenciách a seminároch, ale ak predovšetkým praktickým vyuţitím vedomostí. Okrem toho kaţdoročne sprostredkujeme študentom VŠ a čerstvým absolventom moţnosť vycestovať na zahraničnú pracovnú stáţ, a to na manaţérsku, technickú, vzdelávaciu alebo rozvojovú stáţ. AIESEC Banská Bystrica je veľkým prínosom aj pre firmy a iné organizácie, ktoré prostredníctvom nás získavajú priamy prístup k slovenským, ale aj zahraničným talentom. Študenti a čerství absolventi zo zahraničia majú moţnosť rozvíjať seba i slovenskú firmu prostredníctvom stáţe. Okrem toho ponúkame firmám moţnosť zviditeľniť sa ako lokálny partner pobočky, môţu sa prezentovať na Národných dňoch kariéry, veľtrhu pracovných príleţitostí, a získať tak kontakt so študentmi VŠ, podieľať sa na vzdelávaní členov a prezentovať sa tak ako spoločensky zodpovedná firma. Sme hrdí na to, ţe môţeme poskytovať také sluţby, s ktorými sú naši zákazníci spokojní. To by však nebolo moţné bez účasti našich partnerov, ktorým by sme sa touto cestou chceli poďakovať za všetku ich finančnú a nefinančnú podporu. Ďakujeme Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela, za to, ţe nám poskytuje priestory, v ktorých môţeme napĺňať všetky naše plány, rádiu ONE za mediálnu podporu, spoločnosti Timan za poskytnuté vzdelanie a spoločnosti ALFA BIO za ich podporu na našich konferenciách. Ďakujeme aj našim novým partnerom - jazykovej škole SPEAK, ktorá pomôţe zvýšiť jazykovú úroveň členov AIESEC a firme Continental za to, ţe prispeje k skvalitneniu výberových procesov v AIESEC Banská Bystrica a podporí vzdelanie mladých ľudí odbornými prednáškami. AIESEC BB, Ing. Martina Debnárová - Viceprezident pre komunikáciu 2010/2011


AIESEC Banska Bystrica - info  

informacie o AIESEC BB

AIESEC Banska Bystrica - info  

informacie o AIESEC BB