Page 1

ΜΑΘΖΤΗΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ Έθδνζε: Σεπηέκβξηνο-Οθηώβξηνο 2012

Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ Λάξλαθαο

Σχολική Χρονιά: 2012-2013

Γηαβάζηε Δπίζεο:

 Δπίζεκνο Δλδνζρνιηθόο Δνξηαζκόο Τεο Διέλεο Κατηηάλε Γ’7

«Aπηό θξαηάεη αλάιαθξν κεο ζηελ αλεκνδάιε, ην από ηνπ θόζκνπ ηε βνή πξεζβπηηθό θεθάιη, απηό ην ιόγν ζα ζαο πσ, δελ έρσ άιιν θαλέλα, κεζύζηε κε η’ αζάλαην θξαζί ηνπ Eηθνζηέλα.» («΢ηε Νενιαία καο» Κσζηήο Παιακάο). Ζκεξνκελία: 28 Οθησβξίνπ 1940, ώξα 3:00 ηα μεκεξώκαηα. Καηαθζάλεη ζην ζπίηη ηνπ ηόηε πξσζππνπξγνύ ηεο Διιάδνο ν Ηηαιόο πξεζβεπηήο, νλόκαηη Γθξάηζη, κεηαθέξνληαο ζηνλ Ησάλλε Μεηαμά ην ηειεζίγξαθν ηνπ Μνπζνιίλη, πνπ δεηνύζε από ηνλ Έιιελα πξσζππνπξγό λα επηηξέςεη ζηα ηηαιηθά ζηξαηεύκαηα λα πεξάζνπλ θαη λα εγθαηαζηαζνύλ ειεύζεξα ζηελ Διιάδα. Γειαδή, ηελ εθρώξεζε ηεο θπξηαξρίαο επί ζεκαληηθνύ ηκήκαηνο ηνπ ειιεληθνύ εδάθνπο. Ο Δκαλνπέιε Γθξάηζη αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Μόιηο θαζίζακε, ηνπ είπα όηη ε Κπβέξλεζε κνπ κνύ είρε αλαζέζεη λα ηνπ θάκσ κηα άθξσο επείγνπζα αλαθνίλσζε θαη ρσξίο άιια ιόγηα ηνπ έδσζα ην θείκελν. ΢πλέρεηα ζηε ζει 3

Σν Ρηδνθάξπαζν ΢ει 7

Οη θαζεγεηέο καο απνθαιύπηνπλ ηα κπζηηθά ηνπο… Σηηο 26 Οθησβξίνπ 2012 ην ζρνιείν καο, ηηκώληαο ηελ απηαπάξλεζε ησλ Ειιήλσλ θαη ηελ απόθαζή ηνπο λα δηαθπιάμνπλ ηα ηδαληθά ηεο παηξίδαο ηνπο, παξνπζίαζε ην ζέκα ζε ζρεηηθή εθδήισζε. Σηελ εθδήισζε πνπ έγηλε ζην ζρνιείν καο παξνπζηάζηεθε ην άγεκα ηνπ ζρνιείνπ (γηνξηή ηεο ζεκαίαο), ελώ καζεηέο θαη καζήηξηεο ρόξεςαλ, ηξαγνύδεζαλ θαη απήγγεηιαλ ζρεηηθά θείκελα εθθξάδνληαο ην κήλπκα ηεο εκέξαο. Τελ εθδήισζε παξαθνινύζεζαλ βνπιεπηέο ηεο Λάξλαθαο θαη άιινη επίζεκνη.

52 Υξόληα δσήο γηα ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία

Σην ζρνιείν καο ε κέξα απηή ηηκήζεθε κε ζρνιηθό ενξηαζκό ζηνλ νπνίν καζεηέο απάγγεηιαλ, ηξαγνύδεζαλ θαη ρόξεςαλ. Τελ εθδήισζε καο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο θαη αξθεηνί επίζεκνη.

Ζ 1ε Οθησβξίνπ απνηειεί, αλαληίιεθηα, νξόζεκν γηα ηε λεόηεξε ηζηνξία ηεο Κύπξνπ. Σε κέξα απηήλ ενξηάδνπκε ηελ αλαθήξπμε ηεο Κύπξνπ ζε αλεμάξηεην θξάηνο, έπεηηα από ηηο ζπκθσλίεο ΕπξίρεοΛνλδίλνπ ηνπ 1959. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε 1ε Οθησβξίνπ επηιέρζεθε σο ε κέξα ενξηαζκνύ ηεο απηνλνκίαο ηνπ λένπ θξάηνπο γηα πξαθηηθνύο θαη κόλν ιόγνπο, αθνύ ε αθξηβήο εκέξα αλαθήξπ-

μεο ηεο Κύπξνπ σο αλεμάξηεηνπ θξάηνπο είλαη ε 16ε Απγνύζηνπ 1960. Πην ζπγθεθξηκέλα ηελ εκέξα απηή αλαγλώζηεθε δηάγγεικα ηεο Βαζίιηζζαο Διηζάβεη, ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ, από ηνλ ηειεπηαίν Βξεηηαλό Κπβεξλήηε ηεο Κύπξνπ, ΢εξ Υηνπ Φνπη. Όπσο έρεη ήδε ιερζεί, ε αλεμαξηεζία πξνέθπςε σο απόξξνηα ησλ ζπκθσληώλ ΕπξίρεοΛνλδίλνπ.

΢πλεληεύμεηο Καζεγεηώλ

΢ει 8-9

Παξάμελα θη όκσο ΢ει 10 αιεζηλά;

Έλαο 17 ρξνλνο ζηελ ΢ει 11 Αλόξζσζε

Κηλεκαηνγξαθηθά Νέα ΢ει 12

΢πλέρεηα ζηε ζει 3

Σάζεηο ΦζηλόπσξνΥεηκώλαο 2012-2013 ΢ει 13

Σν Βήκα ησλ καζεηώλ ΢ει 4-5

Ώξα γηα ιίγν γέιην θαη δώδηα ΢ει 14-15

Μαζεηηθή δσή κέζα από θσηνγξαθίεο ΢ει 16

ν ζη ε η εηε άζ ύρνο ρ λ ε π Με ελν η ε ην κ πμ ύ ε ό η νπ επ λέλ γν άζ ζπ πνπξ θ. Β , Τ ώλ ή κηθ λν ΢ηαξι ν Οηθ


Χαιπεσιςμοί

Μαθητικός Παλμός

2

Καιή Σρνιηθή Φξνληά ζε Όινπο ζαο Σεο Δηξήλεο Ησάλλνπ Γ’4

Γεια ζαρ αγαπημένοι μαρ ζςμμαθηηέρ!!! Όπυρ κάθε σπόνο έηζι και θέηορ η ζσολική μαρ εθημεπίδα «Μαθηηικόρ Παλμόρ» είναι και πάλι κονηά ζαρ και εςσόμαζηε ππαγμαηικά ηα ηέςση μαρ να ζαρ κπαηήζοςν ζςνηποθιά ενημεπώνονηαρ αλλά και τςσαγυγώνηαρ ζαρ. Επιπλέον, εύσομαι αςηή η ζσολική σπονιά να είναι για όλοςρ μαρ μια πποοδεςηική και καινοηόμα και να εκπληπώζει με επιηςσία όλοςρ ηοςρ ζηόσοςρ και ηα όνειπα μαρ. Καλό θςλλομέηπημα και ηα λέμε ζηο επόμενο μαρ ηεύσορ.

Υπεύζπλε Δθεκεξίδαο: Έιζε Μαξλεξίδνπ (Γηεπζύληξηα) Αξρηζπληάθηξηα: Δηξήλε Ησάλλνπ Γ΄4 Σπληαθηηθή Οκάδα: Ηνύδηζ Γθάη Α’1, Άληξεα Υξηζηνθή Α’2, Υξηζηόθνξνο ΢ηπιηαλνύ Β’3, Δπαγγειία Πέξδηθνπ, Κσλζηαληίλνο Πεξόο Β’6, Διέλε ΢ηεκεηξά, Μίξα ΢θάξνπ, Λνπΐδα Υξπζάλζνπ B’8, Μαξία Κνπκπάξνπ Β’10, Αιεμάλδξα Βώινπ Γ’2, Διέληνο Νηθνιάνπ, Υξίζηνο Καξνύζηνο, Μαξία Πέξδηνπ, Δπαγγειία Παπακηθξνπιέα Γ’4, Διέλε Κατηηάλε, Εήλσλαο Υαηδεθώζηαο Γ’7, Γέζπνηλα ΢ηαπηηή, Γέζπνηλα ΢πκενύ, Υξηζηηάλα Παπαδαραξέα, Αλησλία Σζνπξή Γ’8, Μηραήι Υαηδεγεσξγίνπ , Λνπθάο Γεσξγίνπ Γ’9 Γηόξζσζε Κεηκέλσλ: Οηθνλόκνπ Υξηζηηάλα Β.Γ., Κπξηάθνπ Μαξία, Υαηδαληώλε Φσηεηλή (Φηιόινγνη) Σειηδνπνίεζε: Κσλζηαληίλνο Πεξόο Β’6 Δθηύπσζε: Σππνγξαθείν: C&S LOUCA Γεληθή Δπηκέιεηα: Αληξέαο Γεσξγηάδεο (Φηιόινγνο) Γηεύζπλζε: Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ Λάξλαθαο Λεσθόξνο Γεσξγίνπ Γξίβα Γηγελή 101, 6043 Λάξλαθα | Σει:24638715,24636118 Φαμ: 24638705

Χο Κεληξηθό Μαζεηηθό ΢πκβνύιην ηνπ Λπθείνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζα ζέιακε λα ραηξεηίζνπκε ηελ παξνύζα έθδνζε, αιιά θαη γεληθόηεξα ην ζεζκό ηεο ζρνιηθήο εθεκεξίδαο πνπ εδώ θαη ρξόληα εθδίδεηαη αλειιηπώο. Αλαληίξξεηα είλαη κία θίλεζε πνπ θέξλεη ηνπο καζεηέο πην θνληά, πξνσζώληαο ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεγγύε. Μέζσ ηεο παξνύζαο έθδνζεο κπνξεί ν νπνηνζδήπνηε λα κάζεη αληηθεηκεληθά ελδηαθέξνπζεο θαηαζηάζεηο πνπ ίζσο ζην παξειζόλ αγλννύζακε. Όινη νη καζεηέο, αιιά θαη νη θαζεγεηέο, πνπ δνύιεςαλ γηα ηελ εμαίζηα απηή δνπιεηά είλαη άμηνη ζπγραξεηεξίσλ αθνύ θαηάθεξαλ ζε ζύληνκν κόιηο ρξνληθό δηάζηεκα λα δηεθπεξαηώζνπλ δνπιεηά κελώλ. Διπίδνπκε λα ζπλερίζνπλ κε ην ίδην κεξάθη θαη ηε ζέιεζε γηα δνπιεηά, έηζη ώζηε ν ζεζκόο ηεο εθεκεξίδαο λα θαζηεξσζεί ζηε ζπλείδεζε όισλ ησλ καζεηώλ, νη νπνίνη δελ ζα ηελ δηαβάδνπλ ζαλ βαξηεζηεκέλνη λένη, αιιά κε ζέιεζε γηα γλώζε. Ζ γλώζε είλαη όηη πνιπηηκόηεξν κπνξεί λα ηύρεη

ζηνλ άλζξσπν, θαη πξέπεη όινη, ν θαζέλαο μερσξηζηά λα αδξάμεη ηελ επθαηξία πνπ ηνπ δίλεηαη. Χο Κ.Μ.΢. ηνπ Λπθείνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηεθόκαζηε αξσγόο ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα πξνσζεί ην ζρνιείν καο, είηε εμσζρνιηθά, είηε ελδνζρνιηθά. Σν ίδην αθξηβώο θαη κε ηελ εθεκεξίδα. Δίκαζηε έηνηκνη λα βνεζήζνπκε νηθνλνκηθά αιιά θαη κε ηε ζπγγξαθή γηα ηελ ηειεηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνπιεηάο. Μέζσ ηνπ παξόληνο ραηξεηηζκνύ ζα ζέιακε λα ζαο επρεζνύκε γηα αθόκε κηα θνξά θαιή ζρνιηθή ρξνληά θαη λα επηηύρεηε ηνπο ζηόρνπο πνπ έρεηε ζέζεη, ηόζν κε ηελ ηδηόηεηα ζαο σο καζεηέο αιιά θαη γηα ην κέιινλ. Απνιαύζηε ηα ζρνιηθά ρξόληα θαη θαηαθηήζηε όζεο πεξηζζόηεξεο αλακλήζεηο κπνξείηε. Όζν γηα ηηο δύζθνιεο επνρέο πνπ βηώλνπκε, θαη εκείο πξνζσπηθά αιιά θαη ε θνηλσλία καο, ζαο θαινύκε λα αθνινπζήζεηε θαη εζείο ην νκεξηθό πξόζηαγκα. «Θαξζείλ ρξε ηαρ’ αύξην έζζεη’ άκεηλνλ» Γειαδή: «Πξέπεη λα έρεηο ζάξξνο, ίζσο ην αύξην λα είλαη θαιύηεξν». ΢σηήξεο Ησάλλνπ Γ’4 (Πξόεδξνο Κ.Μ.΢.)

Ζ παξάδνζε ηνπ ζρνιείνπ ζπλερίδεηαη Ο «Μαζεηηθόο Παικόο» ηνπ Λπθείνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ είλαη κηα ζπιινγηθή δνπιεηά ησλ καζεηώλ καο, νη νπνίνη ζπλερίδνληαο ηελ παξάδνζε παίξλνπλ ηε ζθπηάιε θαη εθθξάδνληαη. Με απηό ηνλ ηξόπν θαιιηεξγνύλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκνθξαηηθνύ πνιίηε, όπσο ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηελ ππεπζπλόηεηα, ηε ζπλεξγαζία θαη

ηε δεκηνπξγηθόηεηα. Μέζα από ηηο ζειίδεο ηεο εθεκεξίδαο, καο ελεκεξώλνπλ, καο πξνβιεκαηίδνπλ, καο ραιαξώλνπλ θαη καο ζπκίδνπλ όκνξθεο ζηηγκέο ηεο ζρνιηθήο δσήο. Δπραξηζηνύκε παηδηά θαη θαιή επηηπρία ζην έξγν ζαο. Δπίζεο, επραξηζηνύκε ηνπο θαζεγεηέο πνπ εξγάζηεθαλ καδί ζαο, γηα λα εθδνζεί απηή ε αμηόινγε πξνζπάζεηα, θαζώο θαη ην ΢ύλδεζκν Γνλέσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε. Έιζε Μαξλεξίδνπ (Γηεπζύληξηα)

΢ηήξημε ζε άπνξνπο καζεηέο από ην ΢ύλδεζκν Γνλέσλ  Τεο Δηξήλεο Ησάλλνπ Γ’4

Γιαηί θέζαηε ςποτηθιόηηηα για ηην πποεδπία ηος Σςνδέζμος γονέυν; ΢πκκεηέρσ ήδε γηα αξθεηά ρξόληα ζηνπο ζρνιηθνύο ζπλδέζκνπο γνλέσλ θαη νκνινγώ όηη είκαη δξαζηήξην κέινο ζηνπο δηάθνξνπο ζπλδέζκνπο πνπ έρσ πεξάζεη όια απηά ηα ρξόληα. Ζ ζπκκεηνρή ζε έλα ζύλδεζκν απνηειεί εζεινληηθή ζπλεηζθνξά γηα ηελ πξόνδν ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ζπλήζσο ζπκκεηέρνπλ άηνκα κε δηάζεζε γηα πξνζθνξά. ΢ε απηή ηελ θαηεγνξία αλζξώπσλ αλήθσ θη εγώ. Πόζο σπόνορ απαιηείηαι για να ανηαποκπιθείηε ζηα καθήκονηά ζαρ; Ζ ζέζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΢πλδέζκνπ γνλέσλ πξαγκαηηθά απαηηεί πάξα πνιιή αθηέξσζε ρξόλνπ. Γηα λα ξπζκηζηνύλ ηα δηάθνξα ζέκαηα ρξεηάδνληαη ηαθηηθέο επηζθέςεηο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ (2-3 θάζε βδνκάδα), ακέηξεηα ηειεθσλήκαηα θαη πάξα πνιιέο ζπλεδξηάζεηο, ζπζθέςεηο θαη ζπλελλνήζεηο. Ποια είναι ηα κςπιόηεπα πποβλήμαηα πος ανηιμεηυπίζαηε μέσπι ζηιγμήρ ζηη ζσολική μαρ κοινόηηηα; Δπηπρώο κέρξη ζηηγκήο δελ έρνπλ ππάξμεη ζνβαξά δεηήκαηα ζην ζρνιεί-

ν. Δίκαζηε όκσο ζπλερώο ζε εγξήγνξζε θαη ζε ζπλερή ζπλελλόεζε κε ηε δηεύζπλζε θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ ώζηε λα αληηκεησπίζνπκε άκεζα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα πξνθύςεη. Ποιερ ενέπγειερ έσει θέηορ υρ ζκοπό να ςλοποιήζει ο Σύνδεζμορ γονέυν; Ίζσο νη πην πνιινί καζεηέο λα κελ ην έρνπλ αληηιεθζεί, όκσο ν ΢ύλδεζκνο γνλέσλ απνηειεί έλα πνιύ ζεκαληηθό

Ο λενεθιεγήο πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ Γνλέσλ Γξ. Θεόδσξνο Θενδσξίδεο απαληά ζε θαίξηα εξσηήκαηα παξάγνληα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ζε έξγα θαη εθδειώζεηο, νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη πξνζσπηθή ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ηνπ ζε δηάθνξα δξώκελα. Ο ΢ύλδεζκνο έρεη πξνγξακκαηίζεη λα πξνζθέξεη θαζεκεξηλά ζίηηζε ζε άπνξνπο καζεηέο, βξάβεπζε όισλ ησλ αξίζησλ καζεηώλ, δηνξγάλσζε ρνξνύ γηα ηα Χξηζηνύγελλα θαη ηελ απνθνίηεζε, βησκαηηθά εξγαζηήξηα θαη δηαιέμεηο, παδαξάθη θαη πνιιά άιια, όπσο γηα παξάδεηγκα νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα δηάθνξα έμνδα πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ ζην ζρνιείν θαη

είηε δελ ππάξρνπλ επαξθή ρξήκαηα γη΄ απηά είηε δελ κπνξεί λα ηα θαιύςεη ε ζρνιηθή εθνξία. Πώρ πιζηεύεηε όηι μποπείηε να βοηθήζεηε ηοςρ άποποςρ μαθηηέρ ηος ζσολείος μαρ; Όπσο πξναλέθεξα ν ΢ύλδεζκνο Γνλέσλ έρεη αλαιάβεη, κεηά από νκνινγνπκέλσο πνιιέο πξνζπάζεηεο θαη αξθεηή ηαιαηπσξία, ηελ θαζεκεξηλή πξνζθνξά θαγεηνύ ζε καζεηέο πνπ βξίζθνληαη ζε ηόζν δπζρεξή ζέζε νηθνλνκηθά, ώζηε νύηε ην θαγεηό ηνπο ζην ζρνιείν δελ κπνξνύλ λα εμαζθαιίζνπλ. Αθόκα, πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζή ηνπο θαη κε άιια είδε π.ρ. εμαζθάιηζε θνππνληώλ γηα είδε έλδπζεο θαη ππόδεζεο, θαζώο επίζεο θαη άιιεο κηθξόηεξεο βνήζεηεο. Με ποιοςρ ηπόποςρ οι μαθηηέρ αλλά και οι καθηγηηέρ ηος ζσολείος μαρ μποπούν να βοηθήζοςν ζηην επίλςζη ηυν διαθόπυν πποβλημάηυν; Aπηό πνπ ζέινπκε λα αληηιεθζείηε σο ζρνιηθή θνηλόηεηα είλαη όηη ν ΢ύλδεζκνο γνλέσλ βξίζθεηαη πάληα δίπια ζαο όρη γηα πξνζσπηθά νθέιε βεβαίσο, αιιά γηα λα γίλνπλ θαιύηεξεο νη ζπλζήθεο γηα όινπο κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Από ζαο θαη ηνπο θαζεγεηέο ζαο δεηάκε ηελ εηιηθξηλή θαη αδηάθνπε ζπλεξγαζία ζαο γηα λα αληηκεησπίζνπκε απνηειεζκαηηθά όζα πξνβιήκαηα αλαθύςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ζρνιηθήο


Ο Μεηαμάο άξρηζε λα ην δηαβάδεη. Σα ρέξηα ηνπ θξαηνύζαλ ην ραξηί, έηξεκαλ ειαθξά θαη κέζα από ηα γπαιηά έβιεπα ηα κάηηα ηνπ λα βνπξθώλνπλ, όπσο ζπλήζηδε όηαλ ήηαλ ζπγθηλεκέλνο. Όηαλ ηέιεησζε ε αλάγλσζε, κε θνίηαμε θαηά πξόζσπν θαη κνπ είπε κε θσλή ιππεκέλε αιιά ζηαζεξή «Alors, c’est la guerre». Απηό ζήκαηλε «Πόιεκνο ινηπόλ» δίλνληαο έηζη ην δηθό ηνπ κήλπκα ζην Μνπζνιίλη. Πσο δε ζα παξαδνζεί θαη δε ζα ππνηαρηεί ζηε θαζηζηηθή Ηηαιία. «Ζ Διιάδα ζα ππεξάζπηδε, αθόκα θαη κε ηα όπια, ηα θπξηαξρηθά ηεο δηθαηώκαηα». Γηαηί πνιύ απιά νη Έιιελεο δελ ππνηάζζνληαη ζε θαλέλα θαηαθηεηή. Μάιηζηα αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ζην δηάγγεικά ηνπ ν Μεηαμάο πξνο ηνλ ειιεληθό ιαό: «Έιιελεο, ηώξα ζα απνδείμσκελ εάλ είκεζα άμηνη ησλ πξνγόλσλ καο θαη ηεο ειεπζεξίαο, ηελ νπνίαλ καο εμεζθάιηζαλ νη πξνπάηνξέο καο. Όινλ ην Έζλνο αο εγεξζή ζύζζσκνλ, αγσληζζήηε δηά ηελ Παηξίδα,

Ενδξςφξλικοί Εξπσαςμοί

Μαθητικός Παλμός

3

ηαο γπλαίθαο, ηα παηδηά ζαο θαη ηαο ηεξάο καο παξαδόζεηο. Νπλ ππέξ πάλησλ ν αγώλ». Σν «ΟΥΗ» ηνπ Μεηαμά έγηλε ακέζσο δηάρπην ζε όια ηα ζηόκαηα ησλ Διιήλσλ. Οη Έιιελεο μερύλνληαλ ζηνπο δξόκνπο θαη δεηνύζαλ κε θάζε ηξόπν λα πάλε ζην κέησπν θαη λα πνιεκήζνπλ γηα ην ύςηζην ηδαληθό θάζε Έιιελα, ηελ Διεπζεξία. «Σξέρνπλ άξκαηα ρηιηάδεο, ζαλ ην θύκα ζην γηαιό… Αιιά νη αλδξείνη παιηθαξάδεο δελ ςεθνύλ ηνλ αξηζκό». (Γ. ΢νισκόο). Ο Μνπζνιίλη ππνιόγηζε κόλν ζηελ πιηθή ππεξνρή μερλώληαο πνηνπο είρε απέλαληί ηνπ γηα λα αληηκεησπίζεη. Σνπο Έιιελεο, ηελ αηώληα ειιεληθή ςπρή. Γελ ππνιόγηζε ηε δύλακε ησλ Διιήλσλ όηαλ είλαη ελσκέλνη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ ε-

ρζξό. Με ηηο 100.000 ζηξαηηώηεο ηνπ πνπ ήηαλ καδεκέλνη ζηελ Αιβαλία, πίζηεπε πσο ζα θαηαιάκβαλε πνιύ εύθνια ηελ Διιάδα. Κη άμαθλα νη γπλαίθεο ηεο Πίλδνπ έγηλαλ κεκηάο θη απηέο νη εξσίδεο ηνπ πνιέκνπ. Απηέο νη αγξόηηζζεο ησλ δύζβαησλ βνπλώλ ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ έπξαμαλ σο άιιεο ΢παξηηάηηζεο ή λέεο Μπνπκπνπιίλεο. Από ηελ Αγ. Παξαζθεπή κέρξη ην Εαγόξη θαη ην Παγώλη θαη ηνλ Δπηάινθν, ρσξηά ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο έδεημαλ ηη εζηί Διιελίδα. Οη γπλαίθεο ηεο Πίλδνπ, νη ΢νπιηώηηζεο, νη Νανπζαίεο κεηέθεξαλ νβίδεο θαη ππξνκαρηθά ζην κέησπν. Απηέο νη γπλαίθεο έδεημαλ απαξάκηιιν ζζέλνο θαη απηαπάξλεζε. Γε βξέζεθαλ άιιεο γπλαίθεο ζηε γε κέρξη ζηηγκήο πνπ ζηάζεθαλ ηόζν γελ-

λαία όζν απηέο. Φζάλνληαο ζην ηέινο έξρνληαη ζην κπαιό καο ηα ιόγηα ηνπ ζπνπδαίνπ καο πνηεηή Κσζηή Παιακά «Ζ κεγαινζύλε ησλ Δζλώλ δελ κεηξηέηαη κε ην ζηξέκκα· κε ηεο ςπρήο ην πύξσκα κεηξηέηαη θαη κε ην αίκα». Απηό εκείο νη Έιιελεο ην απνδείμακε πνιιέο θνξέο, πσο κε ηε δύλακε ηεο ςπρήο καο κπνξνύκε λα πεηύρνπκε πνιιά. Φηάλεη λα παξακεξίζνπκε ηε δηρόλνηα κεηαμύ καο θαη λα ελσζνύκε μαλά όπσο ην ’40. Ζ αιύηξσηε Κύπξνο καο, όπσο θαη νη ππόινηπεο αιύηξσηεο παηξίδεο ηνπ Διιεληζκνύ ζέινπλ κηα ηέηνηα ππξαθησκέλε θαξδηά από νξάκαηα αγώλσλ γηα λα δνπλ θαη απηέο ηε Λεπηεξηά ηνπο. ΢ε απηό ην θσο ηνπ Διιεληζκνύ πνπ καο δίδαμαλ νη πξόγνλνί καο αο ινπζηνύκε, αο ληπζνύκε όινη νη Έιιελεο ηνπ 21νπ αηώλα θη αο ηξέμνπκε ζηνπο δξόκνπο ηεο Ηζηνξίαο.

Τα ζθίηζα δεκνζηεύνληαη ζηνλ Πνιεκηθό Τύπν 3

1960 Ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο Τνπ Εήλσλα Φαηδεθώζηα Γ΄7

Ο

η ζπλνκηιίεο γηα εμεύξεζε ιύζεο μεθίλεζαλ κεηαμύ ησλ πξσζππνπξγώλΔιιάδαο (Καξακαλιήο) θαη Σνπξθίαο (Μεληεξέο), ζηε Επξίρε θαη θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλίεο, ηηο νπνίεο θιήζεθαλ λα ζπλππνγξάςνπλ, ν εγέηεο ησλ Διιελνθππξίσλ Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο θαη ν αξρεγόο ησλ Σνπξθνθππξίσλ Φαδίι Κνπηζηνύθ. Όκσο, πνηα ε ηειηθή απνηίκεζε απηώλ ησλ ζπκθσληώλ γηα ην ιαό ηεο Κύπξνπ θαη ηελ πνξεία ηνπ λένπ θξάηνπο; Αο ζειήζνπκε λα έρνπκε ην ζάξξνο ηεο γλώκεο καο. Σν πεξηερόκελν ησλ ΢πκθσληώλ απηώλ δελ αληαπνθξηλόηαλ ζηηο αλάγθεο ηνπ λένπ θξάηνπο, αθνύ δεκηνπξγνύζε πξνβιήκαηα θαη δηαθξηλόηαλ από δηαηξεηηθά θαη δηρνηνκηθά ζηνηρεία. Αηηηνινγώληαο ηελ πην πάλσ ζέζε, ζεκεία ησλ ζπκθσληώλ απηώλ, πνπ εθθξάδνληαλ κέζα από ην δνηό ζύληαγκα, έδηδαλ αδηθαηνιόγεηα πιενλεθηήκαηα ζηνπο Σνπξθνθππξίνπο, πιενλεθηήκαηα ζε κηα θνηλόηεηα πνπ απνηεινύζε κεηνλόηεηα ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ. Σα πιενλεθηήκαηα απηά εληνπίδν-

ληαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ δηακνηξαζκνύ ησλ εμνπζηώλ. Δπίζεο, θηλδύλνπο πεξηείραλ θαη νη ζπλζήθεο εγγπήζεσο θαη ζπκκαρίαο, θόβνη πνπ ζα πάξνπλ ζάξθα θαη νζηά κε ηελ Σνπξθηθή εηζβνιή ηνπ 1974. Σν κέιινλ ινηπόλ απηνύ ηνπ ηόπνπ ζθηαγξαθόηαλ δνθεξό θαη αβέβαην, αθνύ ην νηθνδόκεκα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθσληώλ ήηαλ, αλαληίξξεηα, ζαζξό. Λίγα ρξόληα κεηά ζα θαηέξξεε νινζρεξώο, ζπκπαξαζύξνληαο ηα όλεηξα, ηηο αμίεο, ηα ηδαληθά θαη ελ γέλεη ηε δσή ησλ θαηνίθσλ ηνπ καξηπξηθνύ λεζηνύ, Βνπιηάδνληάο ηνπο ζηνλ όιεζξν θαη ηε δπζηπρία. «Σώξα θαιύηεξα λα ιεζκνλήζνπκε πάλσ ζε ηνύηα ηα ραιίθηα;» Όρη, ηώξα είλαη ε ώξα ηνπ αγώλα, ηεο πξνζπάζεηαο, ηεο ππέξβαζεο. Σώξα είλαη ε ζηηγκή γηα ηνλ θαζέλα καο λα ζπζηάζεη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηό ζην βσκό ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο δηθαίσζεο ηεο παηξίδαο ηνπ, ώζηε ν καληαηνθόξνο λα θέξεη ην θνβεξό κήλπκα ηεο «Κύπξνο».


Μαθητικός Παλμός

4

Ήμουν εκεί κάτω απ’ την ελιά ,ένα μεσημέρι αγναντεύοντας τις ηλιαχτίδες του φωτός ψάχνοντας με τα μάτια μου τον ήλιο, που κάθε φορά προσπαθώντας να τον φτάσω η ομορφιά του με τύφλωνε. Αναρωτιόμουν γιατί και φανταζόμουν τη ζέστη του ήλιου, αν μια φορά θα είχα τη δυνατότητα να τον αγκαλιάσω, να λιώσω σαν παγωτό ή και ακόμα να κοκκινίσω. Σι ιδέες, τι όνειρα είχα κάνει στα 7 μου. Σώρα είμαι απλώς κάποιος που δεν ξέρω γιατί υπάρχει. Αλήθεια γιατί υπάρχω; Γιατί τόσα όνειρα, τόση φαντασία και τώρα... αισθάνομαι ένα κενό, αισθάνομαι σαν ένα τίποτα. Κάθομαι εδώ κάτω απ’ την ίδια ελιά, την ίδια ώρα μετά από 9 χρόνια, μεγάλος πια, παλικάρι, έτσι όπως λέει η γιαγιά μου. Μα τι παλικάρι καλέ…. Είμαι ένας κανένας που απλώς ονομάζει τον εαυτό του παλικάρι για να καλύψει την ντροπή που τον κυριαρχεί. Γιατί; Γιατί; Γιατί δεν είπα την αλήθειά; Θα μπορούσε αυτός τώρα να είναι κάπου εδώ γύρω, να σχεδιάζει Τεο Γθ αη Ηνύδηζ Α’1 άλλη ληστεία, άλλο φόνο και αυτό σημαίνει άλλο νεκρό, άλλο έναν άνθρωπο να κλάψει η μάνα ,η καημένη η μάνα που θα χάσει το γιο της, γιατί απλώς κάποιος δεν είπε την αλήθεια, δεν είπε «τον ξέρω, αυτός είναι». Μακάρι χθες το βράδυ να μην υπήρχε «Δίκαη έλαο θ αλέλαο πνπ νλνκάδεη ηνλ εαπηό για να μην είμαι τώρα αυτός που είμαι, ένας ΧΕΤΣΗ΢. Σον είδα χθες το ηνπ παιηθάξη...» βράδυ… ήμουν έξω στη βεράντα με το βιβλίο της γραμματικής των αρχαίων προσπαθώντας να καταλάβω την πρώτη κλίση. Αχ αυτό το βιβλίο, δεν μπορώ να το θυμάμαι καν γιατί μου φέρνει τύψεις· είναι συνένοχος ξέρετε μαζί μου, είδε τη φάση. Εκεί λοιπόν που ήμουν και διάβαζα ήρεμα, άκουσα μια κραυγή να έρχεται από το σπίτι του Κωστή. ΢ηκώθηκα ξαφνιασμένος, τέτοια ώρα γιατί τέτοιες φωνές αναρωτήθηκα. Πήγα εγώ ο έξυπνος, το παλικάρι να δω τι είχε γίνει. Υτάνοντας στην πόρτα είδα πως ήταν ανοιχτή, παραξενεύτηκα. Ποτέ ο κύριος Κώστας δεν είχε πόρτα και παράθυρο ανοιχτά, ακόμα και το καλοκαίρι. Φτύπησα απαλά την πόρτα μήπως μου απαντήσει κανείς και μια απάντηση ήρθε… μια φωνή ακουγόταν να φωνάζει άγρια απ’ την κουζίνα. Μπήκα μέσα σιγά… η φωνή μού φαινόταν γνωστή και όσο πλησίαζα τόσο πιο πολύ ανατρίχιαζα, η φωνή αγρίευε και αγρίευε και τότε η φωνή ξεχώρισε, κατάλαβα ποιου ήταν, φτάνοντας στην πόρτα… Ήταν ο Λένος, ο καλύτερός μου φίλος… Εκεί σαν ένας ψυχοπαθής να χτυπά το πτώμα, σαν κάποιος μανιακός απ’ εκείνους του ΢ΕΡΛΟΚ ΦΟΛΜ. Ήταν κάτω πεσμένος ο κύριος Κώστας με το πουκάμισό του βαμμένο κόκκινο και ο Λένος να τον χτυπά με ένα ξύλο. Ήθελα να του φωνάξω, να του πω σταμάτα τελείωσε, πέθανε… Όμως ήμουν άφωνος, λέξη δεν έβγαινε, ήταν ο φίλος μου, ο καλύτερος μου φίλος, ο Λένος που τον σκότωσε… ΢υνεχίζεται....

Τξ βήμα σωμ μαθησώμ

Η οδός ‘Ξαστεριά’ είναι μια συνηθισμένη, κανονική οδός για συνηθισμένους, κανονικούς ανθρώπους. Κάθε πρωί, όταν ο ήλιος χαράζει, άντρες και γυναίκες ντυμένοι σε γκρίζες, μουντές σαν τον καιρό στολές βγαίνουν έξω από τα ξεθωριασμένα σπίτια τους και επιβιβάζονται στα ακριβά αυτοκίνητά τους, έτοιμοι για μια ακόμη μέρα σε μια βαρετή, κανονική δουλεία. Δεν υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα στο δρόμο και αυτά που υπάρχουν είναι τα ίδια κάθε μέρα. Όλοι ακολουθούνε μια ρουτίνα, μια ρουτίνα η οποία όπως λένε οι περισσότεροι χρησιμεύει στην διατήρηση ισορροπίας των πραγμάτων. Αυτή η ρουτίνα ποτέ δεν άρεσε στον Νίκο, ούτε και στην παρέα του. Ο Νίκος, ο ΢τέλιος και η Μαρίνα είναι τρεις έφηβοι που εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία που τους δίνεται για να πηδήξουν έξω από τη γραμμή της γκρίζας, βαρετής ρουτίνας που στοιχειώνει τα σπίτια και το σχολείο τους. Η ευκαιρία αυτή εμφανίζεται κάθε Οκτώβρη, και συγκεκριμένα τα Καρναβάλια. Η συνηθισμένη αυτή γειτονιά, έχει ένα μυστικό. Ένα μυστικό καλά φυλαγμένο στο τελευταίο, Τεο Άληξεαο Φξηζηνθή Α’2 ακατοίκητο σπίτι της γειτονιάς, το οποίο ξεχωρίζει. Ο κήπος του, αντιθέτως με τους κήπους των άλλων σπιτιών δεν είναι περιποιημένος. Tα δέντρα είναι άγρια και το φύλλωμα τους λιγοστό. Ζιζάνια καλύπτουν ό,τι έχει απομείνει από το γρασίδι και τα σκαλοπάτια που οδηγούσαν στην ξεβαμμένη πόρτα είναι σπασμένα. Σο σπίτι «Ζ ηζηνξία ηνπ ζπηηηνύ έχει μείνει ακατοίκητο για πάνω από είκοσι είλαη ηξαγηθή, αιιά απηό χρόνια, μετά από ένα τραγικό περιστατικό, δελ εκπνδίδεη...» το οποίο όταν οι κάτοικοι θέλουν να μιλήσουν γι’ αυτό το κάνουν ψιθυριστά. Κάποτε, εκεί ζούσε ένα πολύ πλούσιο ζευγάρι το οποίο δυσκολευόταν να κάνει παιδιά. ΢το τέλος όμως, η γυναίκα έμεινε έγκυος. ΢τον τελευταίο μήνα είχε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, παρόλο που αυτή σώθηκε, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να σώσουν το μωρό. Η γυναίκα κυριευμένη από απόγνωση, αυτοκτόνησε, πνίγοντας τον εαυτό της στην λίμνη. Ο άντρας της, με την καρδιά του ραγισμένη κλειδώθηκε στον εαυτό του και στο σπίτι. Φρόνια πέρασαν, όμως οι κουρτίνες ποτέ δεν άνοιγαν, οι γείτονες, παραξενεμένοι για την τύχη του άντρα, μπήκαν μέσα στο σπίτι του. Έψαξαν παντού, έκαναν το σπίτι φύλλο και φτερό αλλά ποτέ δεν βρήκαν τον άντρα. Ήταν σαν να εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Από εκείνη την ημέρα, οι κουρτίνες του σπιτιού παραμένουν αιωνίως κλειστές, κρύβοντας το μυστήριο του άντρα που εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Μερικοί λένε πως αν κάποιος αφουγκραστεί, πάνω από το σφύριγμα του ανέμου, θα ακούσει τις φωνές απόγνωσης του άντρα, θα ακούσει να φωνάζει το όνομα της νεκρής γυναίκας του, να την ζητά, να την παρακαλεί να γυρίσει πίσω. Η ιστορία του σπιτιού είναι τραγική, αλλά αυτό δεν εμποδίζει τη μικρή παρέα των τριών παιδιών να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο σπίτι για τη δική τους διασκέδαση. Έτσι, σήμερα στις τριανταμία του Οκτώβρη όπως και κάθε χρόνο, ο Νίκος ντυμένος σαν γυναίκα, ο ΢τέλιος ντυμένος νεκροθάφτης και η Μαρίνα ντυμένη γάτα κατευθύνονται προς το σπίτι, στην άγρια νύχτα με μπουκάλια μπύρας στα χέρια τους, τα πρόσωπα τους αναψοκοκκινισμένα από το ποτό και το γέλιο. ΢υνεχίζεται...

Ζ πξόθιεζε ηεο αλάιεςε ηεο Πξνεδξίαο ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Ζ Κύπξνο θαηά ην δεύηεξν εμάκελν ηνπ 2012 θαιείηαη λα επηηειέζεη πνιπάξηζκνπο θαη πνιπδηάζηαηνπο ξόινπο, αλαιακβάλνληαο ηε δηαρείξηζε επξσπατθώλ ζεκάησλ, ηελ αλάιεςε επζπλώλ θαη ηελ πξνώζεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην πιαίζην ηεο αλάζεζεο ηεο Πξνεδξίαο ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. Σν Δπξσπατθό ΢πκβνύιην απνηειεί έλα από ηα κείδνλα ζεζκηθά όξγαλα ηεο Δ.Δ. Απαξηίδεηαη από ηνπο αξρεγνύο ησλ 27 θξαηώλ-κειώλ ηεο Δ.Δ. θαη ηνλ πξόεδξν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Πξσηαξρηθόο ζθνπόο ηεο ίδξπζήο ηνπ ζπληζηά ν θαζνξηζκόο ηεο γεληθήο πνιηηηθήο θαηεύζπλζεο ηεο Δ.Δ. Αλαιπηηθόηεξα, αζθεί απνθαζηζηηθή επίδξαζε ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, άκπλαο θαη αζθαιείαο. Σν ΢πκβνύιην ζπγθαιείηαη δύν θνξέο ην ρξόλν ππό ηελ επνπηεία ηεο θπβέξλεζεο ζηελ νπνία αλαηίζεηαη ε Πξνεδξία. Ζ θάηνρνο ρώξα ηεο Πξνεδξίαο ηνπ Δπ-

ξσπατθνύ ΢πκβνπιίνπ, ε νπνία αιιάδεη θάζε έμη κήλεο, θαη’ νπζίαλ εμνπζηνδνηείηαη λα δηεθπεξαηώζεη ην έξγν ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δληνύηνηο, θπξηόηεξε επζύλε ηεο απνηειεί ε νξγάλσζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ΢πλεδξίνπ θαη ε εθπξνζώπεζε ηεο Δ.Δ ζε δηεζλείο ζπλδηαζθέςεηο. Δπίζεο, νθείιεη λα ιεηηνπξγεί σο δηακεζνιαβεηήο

δηαηεξώληαο ηελ απόιπηε ζύκπλνηα κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο Δ.Δ. Καηά ηε δηεθπεξαίσζε ηεο απνζηνιήο ηεο Πξνεδξίαο ηεο Δ.Δ., ε Κύπξνο αγσλίδεηαη “γηα κία θαιύηεξε Δπξώπε”. Δλεξγεί θαηά θύξην ιόγν, κε γλώκνλα ηηο αξρέο ηεο αιιειεγγύεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ απώηεξνπ ζθνπνύ ηεο Έλσζεο, ηελ θιεξνδόηεζε ελόο θαιύηεξνπ θόζκνπ ζηηο επεξρόκελεο γεληέο. Ζ Πξνεδξία απνηειεί επνκέλσο έλα έξγν ην νπνίν απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα, θπξίσο θαηά ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν πνπ δηαλύνπκε, ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο. Πξνθεηκέλνπ ινηπόλ λα αληαπνθξηζνύκε επηηπρώο ζε απηή ηε δύζθνιε θαη παξάιιεια ελδηαθέξνπζα δνθηκαζία, απαηηείηαη ε νξγαλσκέλε θαη ζπιινγηθή θηλεηνπνίεζε όισλ ησλ θνξέσλ, δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ, αιιά πξνπάλησλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ. Δπηκέιεηα: Αιεμάλδξα Βώινπ Γ’2


Τξ βήμα σωμ μαθησώμ

Μαθητικός Παλμός

5

Ε΄Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Γηαινγηθώλ ΢πδεηήζεσλ

Π

ξαγκαηνπνηήζεθε ηε Γεπηέξα 29 Οθησβξίνπ 2012 ζην Παγθύπξην Λύθεην Λάξλαθαο, ν 7νο Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Γηαινγηθώλ ΢πδεηήζεσλ κε ζέκα: «Σηηο κέξεο καο παξαηεξείηαη ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαδνζηαθνύ έληππνπ βηβιίνπ από ην ειεθηξνληθό. Να επηρεηξεκαηνινγήζεηε ππέξ ή θαηά ηεο ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνύ βηβιίνπ».

΢ην δηαγσληζκό ζπκκεηείρε θαη ην ζρνιείν καο κε νκάδα ηξηώλ καζεηώλ σο νκηιεηέο, (Γεσξγίνπ Νηθόι Γ’2, Ησάλλνπ ΢σηήξεο Γ’9, θαη Αξηέκεο Νηθόια Β’9) θαζώο επίζεο θαη κε νκάδα δεθαεπηά καζεηώλ σο αθξναηήξην. Σν ζρνιείν καο θιεξώζεθε λα επηρεηξεκαηνινγήζεη γηα ηα «θαηά» ηνπ ειεθηξνληθνύ βηβιίνπ, ελώ ην Λπθείν Παξαιηκλίνπ επηρεηξεκαηνιόγεζε γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ. Οη καζεηέο πξνεηνηκάζηεθαλ γηα ηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό από ηνπο ππεύζπλνπο θαζεγεηέο θ. Αληξέα Γεσξγηάδε θαη θ. Φσηεηλή Υαηδαληώλε, νη νπνίνη ζπλόδεςαλ θαη ηελ νκάδα. Με ην ηέινο ηνπ δηαγσληζκνύ καζεηέο θαη θαζεγεηέο αληάιιαμαλ ζρόιηα γηα ηελ ζπλνιηθή εκθάληζε ησλ δύν ζρνιείσλ, έβγαιαλ κεξηθέο αλακλεζηηθέο θσηνγξαθίεο θαη επέζηξεςαλ ζην ζρνιείν γηα λα ζπλερίζνπλ θαλνληθά ηα καζήκαηα ηνπο. Ο δηαγσληζκόο απνηέιεζε βήκα έθθξαζεο ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ελώ ηαπηόρξνλα ην ζρνιείν καο άθεζε αξθεηά θαιέο εληππώζεηο θιείλνληαο ξαληεβνύ γηα ηνλ επόκελν δηαγσληζκό.

Σ

΢νθνθιένπο Αληηγόλε: κηα ζύγρξνλε εθδνρή

ηηο 30 Οθησβξίνπ 2012 παξνπζηάζηεθε ζε ηξία ηκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ καο (Β’6, Β’8, Γ’7) ε αξραία ηξαγσδία ηνπ ΢νθνθιή Αληηγόλε, ζε κηα δηαθνξεηηθή, δηαδξαζηηθή δηάζηαζε. Δπηιέγεθαλ δύν καζεηέο από θάζε ηάμε (ζύλνιν έμη καζεηέο) νη νπνίνη απάγγεηιαλ ην Α’ ΢ηάζηκν ηεο αξραίαο απηήο ηξαγσδίαο κεηά από εηζήγεζε ηεο ζθελνζέηξηαο θ. Γέζπνηλαο Γθάηδηνπ. Όινη νη καζεηέο ήκαζηαλ πάλσ ζηελ ζθελή ζρεκαηίδνληαο έλα εκηθύθιην ζην θέληξν ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαλ νη εζνπνηνί (ηέζζεξηο) Κύλζηα ΠαπιίδνπΑληηγόλε, Κσλζηαληίλνο Γαβξηήι-Αίκνλαο, Θέα Υξηζηνδνπιίδνπ-Ηζκήλε θαη ΢ώηνο ΢ηαπξάθεο-Κξένληαο κε έλα απιό ζθεληθό από ηέζζεξα μύιηλα θαζίζκαηα κε ηνπο εζνπνηνύο λα είλαη ληπκέλε ζηα καύξα. Ζ παξάζηαζε αξρίδεη θαη ην ελδηαθέξνλ καο θεληξίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν, αθνύ ππήξρε κηα ζύλδεζε κε ηνπο εζνπνηνύο, κηαο θαη ήκαζηαλ ηόζν θνληά θαη έηζη ην κήλπκα ηεο παξάζηαζεο γηλόηαλ πην εύθνια θαηαλνεηό. Ζ παξάζηαζε ηειείσζε θεξδίδνληαο ην δπλαηόηεξν ρεηξνθξόηεκα καο θαη ζην ιίγν ρξόλν πνπ απέκεηλε ζην ηέινο, ζρνιηάζακε κε ηε ζθελνζέηξηα, ηνπο εζνπνηνύο, ηνπο δαζθάινπο καο θαζώο επίζεο θαη κε ηνλ επηζεσξεηή θηινινγηθώλ καζεκάησλ θ. ΢πύξν Αλησλέιιν ην έξγν, ην νπνίν ραξαθηεξίζηεθε σο δηαρξνληθό, αθνύ ηα κελύκαηά ηνπ αλαθέξνληαη ζε θάζε επνρή. Σαπηόρξνλα έγηλε αλαθνξά από ηνπο εζνπνηνύο όηη ε ίδηα ε πξσηαγσλίζηξηα, ή Αληηγόλε βξηζθόηαλ πεξίπνπ ζηελ ίδηα ειηθία κε εκάο θαη έηζη γίλνληαη θαηαλνεηέο θαιύηεξα νη δπζθνιίεο ηεο επνρήο θαη ηδηαίηεξα ησλ γπλαηθώλ πνπ ε ζέζε ηνπο ήηαλ ππνβαζκηζκέλε. Δπρή όισλ καο, ην ζπγθεθξηκέλν ζεαηξηθό έξγν λα παξνπζηαζηεί θαη ζε άιια ηκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ καο, κηαο θαη θαιιηεξγεί ηνπο καζεηέο ελώ ηαπηόρξνλα απνηειεί θαη έλαλ ηξόπν ειεύζεξεο έθθξαζήο ηνπο. Κσλζηαληίλνο Πεξόο Β’6

Κσλζηαληίλνο Πεξόο Β’6

Justin Bieber… Hater ή Fan;

Έλα από ηα πην δεκνθηιή ζέκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο κνπζηθήο είλαη απηό ηνπ Justin Bieber. Ο Justin ινηπόλ είλαη ν πην δεκνθηιήο ηξαγνπδηζηήο ηεο πνπ κνπζηθήο κε εθαηνκκύξηα ζαπκαζηέο απ’ όιν ηνλ θόζκν. Σν πξάζηλν θσο πξνο ην δξόκν ηεο δηαζεκόηεηαο ηνπ ην έδσζε ε κεηέξα ηνπ ε νπνία ερνγξαθνύζε ηνλ κηθξό ηεο ηόηε γην (12 ρξνλώλ) ηελ ώξα πνπ ηξαγνπδνύζε θαη ηα αλέβαδε ζην youtube, όπνπ ζηγά-ζηγά απέθηεζε αξθεηέο ρηιηάδεο ζαπκαζηέο. Σν πξώην ηνπ άικπνπκ κε όλνκα “Οne Σime” έζπαζε ηα ηακεία. Πνπιήζεθαλ κέζα ζε έλα ρξόλν πεξηζζόηεξα από ηξηάληα εθαηνκκύξηα άικπνπκο. ΢ήκεξα ην 2012 ν

Justin έρεη ηηο κεγαιύηεξεο πσιήζεηο ζε όιν ηνλ πιαλήηε! Αο πάκε όκσο ζην θύξην καο ζέκα. Γηαηί ππάξρεη ηόζν κίζνο από θάπνηνπο γηα απηόλ; Έλαο κεγάινο αξηζκόο από ηνπο ”haters” ηνπ Justin είλαη νη ζαπκαζηέο ηνπ Michael Jackson. Απηή ε νκάδα ινηπόλ ππνζηεξίδεη όηη ν Justin αληηγξάθεη ηνλ βαζηιηά ηεο πνπ κνπζηθήο (Michael Jackson) σο πξνο ηηο θηλήζεηο ηνπ θαη ηα ρνξεπηηθά πνπ θάλεη ζηηο ζπλαπιίεο ηνπ. Δπίζεο, κηα άιιε νκάδα από ηνπο “haters” θαηεγνξνύλ ηνλ Justin όηη αζρνιείηαη ζπλέρεηα κε ηα ξνύρα ηνπ, ηα καιιηά ηνπ θαη ην ζώκα ηνπ, ην νπνίν ζεσξνύλ σξαηνπάζεηα. Αθόκα, πνιινί είλαη απηνί πνπ ιέλε όηη ε θσλή ηνπ Justin κνηάδεη κε θνξηηζηνύ! Οη fans ηνπ Justin από ηελ άιιε κεξηά θξαηάλε ην θεθάιη ηνπο ςειά θαη ζπλερίδνπλ λα ηνλ ζηεξίδνπλ ζε θάζε ηνπ βήκα, δε θαίλεηαη λα ελνρινύληαη από ηνπο ”haters” θαζώο ιέλε όηη ε δπζθήκηζε πνπ θάλνπλ είλαη ε θαιύηεξε δηαθήκηζε ηνπ Justin .

Αλακθίβνια ινηπόλ ν θάζε ιάηξεο ηεο πνπ κνπζηθήο κπνξεί λα θξίλεη κε ηα δηθά ηνπ επηρεηξήκαηα ζε πνηα νκάδα ζα βάιεη ηνλ εαπηό ηνπ. Δίλαη θαζαξά ζέκα γνύζηνπ! Φξηζηόθνξνο Σηπιηαλνύ Β’3


Τα Έπγα μαρ

Μαθητικός Παλμός

6

Τα έπγα μας... Μέζα ζηα πιαίζηα ηωλ καζεκάηωλ, Θέκαηα Τέρλεο θαη Διεύζεξν Πξννπηηθό Σρέδην, νη καζεηέο θαινύληαη ζην λα εμαζθεζνύλ ζην Διεύζεξν ζρέδην θαη εδώ ζέιω λα παξνπζηάζω κεξηθά δείγκαηα από ηηο δεκηνπξγίεο ηωλ καζεηώλ καο. Βέβαηα είκαζηε αθόκα ζηελ αξρή αιιά βιέπνληαο απηά ηα ζρέδηα είκαη ζίγνπξνο θαη επειπηζηώ όηη ζα έρνπκε πνιύ θαιά απνηειέζκαηα ζηηο εμεηάζεηο. Πξέπεη λα παξαηεξήζω όηη ην επίπεδν ηωλ καζεηώλ ζην ζρέδην είλαη αξθεηά θαιό θαη ραίξνκαη πνπ ζα εξγαζηώ καδί ηνπο. Αλδξέαο Παξαζθεπά Φαηδεπηεξή Ησάλλα Γ’2

Γεσξγίνπ Μηραιάθεο Γ’2

Καζεγεηήο ηέρλεο

Κιεηδαξά Δηξήλε Γ’6

Φξπζνζηόκνπ Πελειόπε Γ’3

Κατιή Φξηζηίλα Β’2

Σππξνπνύινπ Άληξηα Β’2

Γεσξγίνπ Μηραιάθεο Γ’2

Φαξαιάκπνπο Αλαζηαζία Β’4

Ζ ζπληαθηηθή νκάδα ηεο εθεκεξίδαο καο ζέινληαο λα βνεζήζεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηεο ρξνληάο: α) ζπκκεηέρνπκε ζηελ Κππξηαθή πξνεδξία - ζπκβάινπκε ζηελ επηηπρία ηεο Κύπξνπ θαη β) αλάπηπμε ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ πνπ δηαθξίλνπλ ην δεκνθξαηηθό πνιίηε, πξνθεξύζζεη κεηαμύ ησλ ζπκκαζεηώλ καο ηνπο αθόινπζνπο δηαγσλη-

Σςγγοασήϐ Λξγξρετμικξύ Έογξς (πεζξύ ή πξιηρικξύ)

Στεδίξς

Φωρξγοασίαϐ

Σα έξγα ησλ καζεηώλ πνπ ζα δηαθξηζνύλ ζα δεκνζηεπζνύλ ζην επόκελν ηεύρνο ηεο εθεκεξίδαο καο, ελώ ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα δνζεί βεβαίσζε, ε νπνία ζα ππνινγίδεηαη ζην Γ.Γ.Κ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαινύκε όπσο απνηαζείηε ζηελ αξρηζπληάθηξηα ηεο εθεκεξίδαο.


Κασεφόμεμη Γη

Μαθητικός Παλμός

7

Τεο Δπαγγειία Πέξδηθνπ θαη ηνπ Κσλζηαληίλνο Πεξόο Β΄6

Π

έξαζαλ ήδε 38 ρξόληα από ηνλ καύξν εθείλν Ηνύιε ηνπ 1974 πνπ κνίξαζε ηελ Κύπξν ζηα δύν θαη έδσζε ζηνπο Σνύξθνπο ην δηθαίσκα λα θαηέρνπλ ην 37% ησλ παηξνγνληθώλ καο εδαθώλ. Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο καζεηηθήο εθεκεξίδαο δελ ζα κπνξνύζε λα κελ ππάξμεη θαη έλα έλζεην γηα ηα θαηερόκελα εδάθε καο. Έηζη παξνπζηάδνπκε ζήκεξα έλα από ηα πην γλσζηά ρσξηά ηεο θαηερόκελεο γεο καο, ην Ρηδνθάξπαζν. ΢ηα πιαίζηα ηεο εθεκεξίδαο πήξακε ζπλέληεπμε από έλα από ηα κέιε ηνπ Κεληξηθνύ Μαζεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ ηνπ Γπκλαζίνπ Ρηδνθαξπάζνπ θαη ζπγθεθξηκέλα από ηνλ Ησάλλε Υάξπα. Πην θάησ παξαζέηνπκε ηε ζπλέληεπμή ηνπ. Πνηα είλαη ε αληηκεηώπηζή ζαο από ηηο θαηνρηθέο αξρέο ; Μεξηθέο θνξέο έξρνληαη ςεπδναζηπλoκηθνί ζην ζρνιείν καο, αιιά ζθνπόο ηνπο είλαη λα κηιήζνπλ κε ηνπο θαζεγεηέο. Γελ έρνπκε θάπνην πξόβιεκα καδί ηνπο ζηελ θνηλόηεηά καο. Πνηεο δπζθνιίεο αληηκεησπίδεηε ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ζαο; Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπκε ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο είλαη πξώηα από όια ην γεγνλόο όηη ζηεξνύκαζηε θάπνηα ηξόθηκα, ιόγσ ηνπ όηη δελ έρνπκε δηθό καο παληνπσιείν, αιιά ηα ηξόθηκά καο κεηαθέξνληαη από ηα Ζλσκέλα Έζλε ζηηο πεξηνρέο καο θάζε Σέηαξηε. Έλα βαζηθό θαη ζνβαξό πξόβιεκα είλαη όηη δελ έρνπκε αξθεηά δηθαηώκαηα. ΢πγθεθξηκέλα, πνιιά από ηα παηξνγνληθά εδάθε καο, ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηά καο, δελ δηθαηνύκαζηε λα ηα θαιιηεξγήζνπκε, γηαηί είλαη ππό ηελ θαηνρή ηεο «Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Βόξεηαο Κύπξνπ». Πνηα ε αληηκεηώπηζε πνπ έρεηε από ηνπο ζπκπαηξηώηεο ζαο (Διιελνθύπξηνπο), πνπ δνπλ ζηηο ειεύζεξεο πεξηνρέο; Πξηλ από ηξία κε ηέζζεξα ρξνληά νη ίδηνη καο νη ζπκπαηξηώηεο, καο αληηκεηώπηδαλ κε ξαηζηζκό θαη καο ξσηνύζαλ αλ είκαζηε Σνύξθνη. Γελ κπνξνύζαλ λα αληηιεθζνύλ, όηη εκείο είκαζηε εγθισβηζκέλνη θαη όρη θάηνηθνη ηνπ Σνπξθηθνύ θξάηνπο. Αθόκε, δελ κπνξνύζαλ λα θαηαλνήζνπλ όηη εκείο είκαζηε Υξηζηηαλνί θαη έρνπκε αγάπε γηα ηνλ ηόπν καο, γη’ απηό άιισζηε δελ ηνλ εγθαηαιείςακε θαη έηζη δνύκε θάησ από ηνλ Σνπξθηθό δπγό. Ο ξόινο καο ήηαλ θαη ζα είλαη ζεκαληηθόο, γηαηί θξαηάκε ηελ Αγία Σξηάδα θαη ην Ρηδνθάξπαζν Διιεληθά. ΢ήκεξα, δελ ππάξρεη απηό ην πξόβιεκα, είκαζηε Διιελνθύπξηνη θαη πιένλ κπνξώ λα πσ όηη νη ζπκπαηξηώηεο καο, κάο αληηκεησπίδνπλ κε πνιύ θαιύηεξν ηξόπν.

Αιήζεηα, ζα εγθαηαιείπαηε ηα παηξνγνληθά ζαο εδάθε γηα λα έξζεηε ζηηο ειεύζεξεο πεξηνρέο γηα κόληκε εγθαηάζηαζε; Γπζηπρώο, νη ζπλζήθεο καο αλαγθάδνπλ λα εγθαηαιείςνπκε ηα παηξνγνληθά καο εδάθε θαη ν ιόγνο είλαη νη ζπνπδέο, αιιά ελλνείηαη όηη δε ζα θύγνπκε γηα πάληα. Θα πεγαηλνεξρόκαζηε, εθηόο θπζηθά αλ αιιάμνπλ θάπνηα δεδνκέλα θαη αλαθέξνκαη θπζηθά ζηε ιύζε ηνπ Κππξηαθνύ πξνβιήκαηνο πνπ ηαιαλίδεη εδώ θαη 38 ρξόληα ηνλ ηόπν καο.

Σν κνλαζηήξη ζα ιέγακε πσο είλαη ζε άζιηα θαηάζηαζε ζήκεξα. Δίλαη αιήζεηα πσο ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα δέρεηαη κηα ζσζηή πξνβνιή από ηα θππξηαθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Αλ θσιπζηεξγήζνπλ θη άιιν θπβέξλεζε θαη εθθιεζία, ην κνλαζηήξη ζα απνηειεί πιένλ παξειζόλ. Ζ θαηάζηαζε ηεο κνλήο είλαη απίζηεπηε. Υξεηάδεηαη κπνγηάηηζκα, δνθνύο γηα ζηήξημε θαη άιια πνιιά. Αλ παξακείλεη γηα αθόκα δύν κε ηξία ρξνληά αζπληήξεην ζα ηζνπεδσζεί.

Λίγα Λόγια για το Ριζοκάρπασο

Πώο ζα κπνξνύζαηε λα ραξαθηεξίζεηε ηηο ζρέζεηο ζαο κε ηνπο Τνπξθνθύπξηνπο θαη κε ηνπο επνίθνπο; Δμεγήζηε. Οη ζρέζεηο καο κε ηνπο Σνπξθνθύπξηνπο θαη κε ηνπο έπνηθνπο είλαη πνιύ θαιέο. Γελ έρνπκε ερζξόηεηεο κεηαμύ καο. ΢πγθεθξηκέλα, εγώ πξνζσπηθά, έρσ πνιινύο θίινπο Σνπξθνθύπξηνπο κε ηνπο νπνίνπο κεγαιώζακε καδί ζηελ ίδηα γεηηνληά. ΢πλαληηόκαζηε θαζεκεξηλά, παίδνπκε πνδόζθαηξν θαη ζπδεηάκε γηα ηα ζέκαηα πνπ καο απαζρνινύλ. Λόγσ ηνπ όηη μέξσ Σνύξθηθα θαη θάπνηνη από ηνπο θίινπο κνπ ειιεληθά κπνξνύκε λα ζπδεηάκε θαη ζηηο δπν γιώζζεο.

Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα εληείλνληαη νη πξνζπάζεηεο νύησο ώζηε λα βξεζεί κηα δίθαηε ιύζε ζην θππξηαθό πξόβιεκα. Πνηα είλαη ε ηνπνζέηεζή ζαο ζην πην πάλσ δήηεκα; Θεσξείηε πσο ζα ππάξμεη ιύζε ζην θππξηαθό πξόβιεκα; Αλ λαη, πνηα λνκίδεηε όηη ζα είλαη; Πηζηεύσ όηη ηα πξάγκαηα είλαη πνιύ δύζθνια απηή ηε ζηηγκή γηα ην πξόβιεκα ηεο Κύπξνπ. Ζ ιύζε ζην θππξηαθό είλαη πνιύ δύζθνιν λα επηηεπρζεί. Απηή ηελ πεξίνδν ε Κύπξνο έρεη ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα λα αληηκεησπίζεη, όπσο γηα παξάδεηγκα, ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη απηό έρεη σο απνηέιεζκα ην θππξηαθό πξόβιεκα λα κελ είλαη ζην επίθεληξν ηεο πνιηηηθήο. Γπζηπρώο, ν ρξόλνο ηξέρεη θαη έηζη όιν θαη πην ιίγνη ζπκνύληαη ηα παηξνγνληθά ηνπο εδάθε, θαζώο θαη ηα όζα ζπλέβεζαλ εθείλν ην καύξν Ηνύιε ηνπ 1974. Πιένλ ε ιύζε ηνπ Κππξηαθνύ απνηειεί έλα άπηαζην όλεηξν θαη’ εκέλα, αθνύ νη θαηνρηθέο αξρέο δελ ππνρσξνύλ ζε θαλέλα ηνκέα.

ν Ρηδνθάξπαζν απνηειεί ην κεγαιύηεξν ρσξηό ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Καξπαζίαο. Βξίζθεηαη ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο Κύπξνπ, ζηελ επαξρία Ακκνρώζηνπ. Μεηά ηελ Σνπξθηθή Δηζβνιή ηνπ 1974, ην ρσξηό βξίζθεηαη ππό ηνλ έιεγρν ηνπ Σνπξθηθνύ Επγνύ. Σν ρσξηό καδί κε ηελ Αγία Σξηάδα απνηεινύλ ηα δύν ρσξηά ζηα νπνία θαηνηθνύλ κέρξη θαη ζήκεξα Διιελνθύπξηνη, θξαηώληαο έηζη ηηο παηξνγνληθέο ηνπο εζηίεο ειιεληθέο. ΢πγθεθξηκέλα, ζην Ρηδνθάξπαζν δνπλ ζήκεξα 250 Διιελνθύπξηνη. Πξηλ από ηελ Σνπξθηθή Δηζβνιή ηνπ 1974, ζην ρσξηό δνύζαλ θαη δξαζηεξηνπνηνύληαλ 3154 θάηνηθνη. ΢ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ην Ρηδνθάξπαζν ηδξύζεθε από ηνλ βαζηιηά Ππγκαιίσλα. Όπσο όια ηα ρσξηά ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Καξπαζίαο , έηζη θαη ην Ρηδνθάξπαζν έρεη πνιύ εύθνξν έδαθνο θαη ζ’ απηό κπνξνύλ λα αλαπηπρηνύλ ηα ραξνύπηα, ην βακβάθη θαη ν θαπλόο. Όζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε, ζην Ρηδνθάξπαζν ιεηηνπξγεί από ην 2004 εμαηάμην γπκλάζην, ην νπνίν ζηεγάδεηαη ζην θηήξην ηνπ παξζελαγσγείνπ. ΢ην ζρνιείν θνηηνύλ ζήκεξα 15 καζεηέο. ΢ην ρσξηό ζήκεξα ζώδνληαη ηξεηο εθθιεζίεο ηνπ Αγίνπ ΢πλεζίνπ, ηεο Άγηαο Σξηάδνο θαη ηνπ Απνζηόινπ Αλδξέα.

Πώο είλαη ε δσή ελόο εγθισβηζκέλνπ καζεηή; Σν πξσί μππλάκε θαη όπσο θαη εζείο πεγαίλνπκε ζρνιείν (Γπκλάζην Ρηδνθαξπάζνπ). Σν κεζεκέξη επηζηξέθνπκε ζην ζπίηη, δηαβάδνπκε θαη ην απόγεπκα εγώ πξνζσπηθά πεγαίλσ βόιηα κε ηνπο Σνπξθνθύπξηνπο θίινπο κνπ θαη απηό επεηδή θαηνηθώ ζηελ Αγία Σξηάδα θαη νη άιινη ζπκκαζεηέο κνπ ζην Ρηδνθάξπαζν θαη έηζη είλαη δύζθνιν λα ζπ- Μεηά ηε δηάλνημε ηνπ πξώηνπ νδνθξάγκαηνο ζηελ Κύπξν, λαληηόκαζηε. ην Μάην ηνπ 2003, πηζηεύεηε Όινη γλσξίδνπκε πσο νη όηη παξαηεξήζεθε αλάπηπμε Τνύξθνη είλαη Μνπζνπικάλνη. ζην ςεπδνθξάηνο; Πνηα ζεσΖ ζπγθαηνίθεζή ζαο κε Μνπ- ξείηε όηη είλαη ηα πιενλεθηήκαζνπικάλνπο πην αληίθηππν ηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο δηάλνημεο ησλ νδνθξαγκάησλ; έρεη ζηε δηθή ζαο ζξεζθεία; Γελ καο επεξέαζε θαζόινπ ην Οθείισ λα πσ όηη από ηε ζηηγκή όηη νη Σνύξθνη είλαη Μνπζνπικά- πνπ άλνημαλ ηα νδνθξάγκαηα, λνη θαη εκείο Υξηζηηαλνί. Ο θαζέ- όιν θαη πεξηζζόηεξνη ηνπξίζηεο λαο αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο ηεο επηζθέπηνληαη ην ςεπδνθξάηνο, ζξεζθείαο ηνπ. Σν κόλν καο απμάλνληαο ηνλ ηνπξηζκό ηνπ. Σν πξόβιεκα είλαη όηη δελ επηηξέπε- πην ηξαγηθό γεγνλόο όκσο είλαη ηαη από ηηο θαηνρηθέο αξρέο ε όηη, νη Διιελνθύπξηνη επηζθέπηνπξνζέιεπζε ελόο ρξηζηηαλνύ ηε- ληαη ηα θαηερόκελα εδάθε καο ξέα, ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγνύζε γηα ηα θαδίλν ή αθόκε θαη γηα λα ζηελ Αγία Σξηάδα θάζε Κπξηαθή. ςσλίζνπλ, κηα θαηάζηαζε ε νΔπηπιένλ, ζε κεγάιεο γηνξηέο, πνία ην ιηγόηεξν ηξαγηθή κπνξεί όηαλ γίλεηαη ην κπζηήξην ηεο ζεί- λα ραξαθηεξηζηεί. Όζνλ αθνξά αο ιεηηνπξγίαο, έξρνληαη δύν κε ζηα πιενλέθηεκα ηεο δηάλνημεο ηξείο αζηπλνκηθνί θαη βηληενζθν- ησλ νδνθξαγκάησλ, ζ’ απηά κπνξώ λα εληάμσ ην γεγνλόο όηη πνύλ ηε ιεηηνπξγία. νη ζπγγελείο ησλ εγθισβηζκέλσλ κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη ηνπο Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα αθνύ- εγθισβηζκέλνπο πην ζπρλά ζε γνληαη πνιιά ζε ζρέζε κε ηελ ζρέζε κε πξηλ. Δπηπιένλ νη πξόθαηάζηαζε ηνπ κνλαζηεξηνύ ζθπγεο κπνξνύλ λα επηζθεθηνπ Απνζηόινπ Αλδξέα. Πνηα ζνύλ ηηο παηξνγνληθέο ηνπο εζηίείλαη ε δηθή ζαο άπνςε γηα ηα εο θαη ηα παηξνγνληθά ηνπο εδάθηίζκαηα ηεο κνλήο; θε, έζησ θαη γηα ιίγν.

Τ

Σν Γπκλάζην Ρηδνθαξπάζνπ

Ζ Δθθιεζία ηνπ Απνζηόινπ Αλδξέα

Ζ Δθθιεζία ηνπ Αγίνπ ΢πλεζίνπ


Μαθητικός Παλμός

8

Γνωπίζξμσαρ σξτρ καθηγησέρ

Οι καθηγητές αμακρίμομται... Τεο Δπαγγειίαο Παπακηθξνπιέα Γ’4 θαη ηεο Διέλεο Σηεκεηξά Β’8

Όλνκα: Άληξε Καζάπε Β.Γ. Καζ. Αγγιηθώλ Όλνκα: Γέζπνηλα Υξηζηνθή, Φηιόινγνο Εώδην: Λέσλ Εώδην: Κξηόο Αγαπεκέλν ρξώκα: Πξάζηλν Αγαπεκέλν ρξώκα: Μπιέ Αγαπεκέλν θαγεηό: ΢αιάηεο Αγαπεκέλν θαγεηό: Κηλέδηθα. Με ηη αζρνιείζηε ζηνλ ειεύζεξό ζαο Με ηη αζρνιείζηε ζηνλ ειεύζεξό ζαο ρξόλν; Γξάθσ, αζρνινύκαη κε ηνλ θήπν ρξόλν; Μνπ αξέζεη λα αζρνινύκαη κε ηε κνπ, θηηάρλσ δηαθνζκεηηθά γηα ην ζπίηη κνπ. θξνληίδα ηνπ θήπνπ κνπ θαη ην δηάβαζκα Kάπνην πξόζωπν ην νπνίν ζαπκάδεηε θαη ελόο θαινύ βηβιίνπ. γηαηί; Σνπο αλζξώπνπο πνπ θαηέρνπλ ην Kάπνην πξόζωπν ην νπνίν ζαπκάδεηε θαη ζέκα ηνπο πνιύ θαιά θαη κπνξνύλ λα ην γηαηί; Πάληα ζαύκαδα ηνλ παηέξα κνπ κεηαθέξνπλ ζηνλ ππόινηπν θόζκν. Κσλζηαληίλν, ήηαλ εξγαηηθόο θαη Αλ κπνξνύζαηε λα αιιάδαηε θάηη επάλω αηζηόδνμνο, κε εζηθέο αμίεο. ζαο ηη ζα ήηαλ απηό; Αλ άιιαδα θάηη πάλσ Αλ κπνξνύζαηε λα αιιάδαηε θάηη επάλω κνπ δελ ζα ήκνπλα εγώ. ζαο ηη ζα ήηαλ απηό; Σίπνηα θπζηθά. Αλ είραηε ηελ επθαηξία λα Αλ είραηε ηελ επθαηξία λα αζθνύζαηε θάπνην άιιν αζθνύζαηε θάπνην άιιν Όλνκα: Βάζνο Βαζηιείνπ, ΢ύκβνπινο επάγγεικα ζα ην θάλαηε; Αλ λαη επάγγεικα ζα ην θάλαηε; Αλ Εώδην: Καξθίλνο πνην ζα ήηαλ απηό θαη γηαηί; Αλ λαη πνην ζα ήηαλ απηό θαη Αγαπεκέλν ρξώκα: Γαιάδην όρη εμεγείζηε: Αλήθσ ζηελ νκάδα γηαηί; Αλ όρη εμεγείζηε: Σν Αγαπεκέλν θαγεηό: Μαθαξόληα θαη ζαιαζζηλά. ησλ αλζξώπσλ πνπ αλ είραλ επάγγεικα κνπ ην ιαηξεύσ! Με ηη αζρνιείζηε ηνλ ειεύζεξν ζαο ρξόλν; Με δεύηεξε δσή ζα έθαλαλ πάιη ηελ Πξνζπαζώ πάληνηε γηα ην ηελ θεπνπξηθή, ηε δσγξαθηθή, θαη κε ην δηάβαζκα ίδηα δνπιεηά. Λαηξεύσ απηό πνπ θαιύηεξν… Όηαλ ήκνπλ κηθξή ησλ κηθξώλ κνπ παηδηώλ. θάλσ θαη λνηώζσ επηπρηζκέλε κνπ άξεζε ην επάγγεικα ηνπ Κάπνην πξόζωπν ην νπνίν ζαπκάδεηε θαη γηαηί: κέζα ζηελ ηάμε θαη ην ρώξν ηνπ γηαηξνύ. Σνλ νπνηνλδήπνηε πνπ αληηζηέθεηαη ζηε Βία θαη ζρνιείνπ. Πώο θαληάδεζηε ηνλ εαπηό ζαο ππνκέλεη. Απηόλ πνπ πάζρεη αδίθσο. Πώο θαληάδεζηε ηνλ εαπηό ζαο ζε 10 ρξόληα; ΢ε δέθα ρξόληα; Αλ είραηε ηελ επθαηξία λα αζθνύζαηε θάπνην ζε δέθα ρξόληα; Θα θάλσ Μηα επρή πνπ ζα ζέιαηε λα άιιν επάγγεικα ζα ην θάλαηε; Αλ λαη, πνην ζα πεηξάκαηα ζηνπο θάθηνπο πνπ ήδε δώζεηε ζηνπο καζεηέο γηα ηε ήηαλ απηό θαη γηαηί; Αλ όρη, εμεγήζηε: Όρη δελ άξρηζα λα θάλσ θαη ζα ζπλερίζσ λέα ζρνιηθή ρξόληα: Πάληα λα ζα ην έθαλα γηαηί κνπ αξέζεη πνιύ ε δνπιεηά κνπ λα γξάθσ θαη λα θνιπκπώ. αγσλίδεζηε ζηε δσή ζαο γηα έλα θαη ε θάζε κέξα γηα εκέλα είλαη μερσξηζηή θαη κνλαδηθή. Μηα επρή πνπ ζα ζέιαηε λα ιακπξό κέιινλ κε επηηπρίεο. Αλ κπνξνύζαηε λα αιιάμεηε θάηη επάλω ζαο ηη ζα ήηαλ απηό: Σίπνηα. δώζεηε ζηνπο καζεηέο γηα ηε λέα Μελ μερλάηε λα ρακνγειάηε, Νηώζσ πάξα πνιύ θαιά κε ηνλ εαπηό κνπ. ζρνιηθή ρξόληα: Απηή ε ρξνληά λα γηαηί απηό έρεη ζεκαζία! Πώο θαληάδεζηε ηνλ εαπηό ζαο ζε 10 ρξόληα; Πην κεγάιν κε πεξηζζόηεξεο είλαη ε πην επηπρηζκέλε θαη ξπηίδεο θαη άζπξα καιιηά, όκσο ζέισ λα πηζηεύσ όρη θνπξαζκέλν θαη κε επηηπρεκέλε. Να εθπιεξώζνπλ ρακόγειν. ηνπο ζηόρνπο ηνπο θαη ηα όλεηξά Μηα επρή πνπ ζα ζέιαηε λα δώζεηε ζηνπο καζεηέο γηα ηε λέα ζρνιηθή ηνπο. ρξνληά: Μηα θαιή αξρή είλαη ην «ήκηζπ ηνπ παληόο». Με ζσζηό πξνγξακκαηηζκό θαη όξεμε γηα δνπιεηά νη ζηόρνη γίλνληαη εθηθηνί. Σίπνηα δελ πξέπεη λα ζηέθεηαη εκπόδην ζηα όλεηξα ζαο γηαηί ηα δηθά ζαο όλεηξα δελ κπνξεί λα ηα ραιάζεη θαλείο! Όλνκα: Γηώξγνο Γηνκήδνπο, Θενιόγνο Εώδην: Κξηόο Αγαπεκέλν ρξώκα: Λεκνλί. Αγαπεκέλν θαγεηό: Ό,ηη είλαη θαινκαγεηξεκέλν. Αγαπεκέλε ηξαγνπδίζηξηα: Υάξηο Αιεμίνπ. Αλ δελ ήκνπλ θαζεγεηήο ζα ήκνπλ: Σίπνηα. Ο Δαπηόο κνπ κε ηξείο ιέμεηο: Δθξεθηηθόο, Δηιηθξηλήο, Αγρώδεο. Αλ ζα άιιαδα θάηη πάλω κνπ, απηό ζα ήηαλ: Σίπνηα. Γελ απνρωξίδνκαη: Σν ΢ηαπξό κνπ. Γελ αλέρνκαη: Σελ αραξηζηία. Χαιαξώλω κε: Σελ θεπνπξηθή. Μεγαιύηεξε κνπ θνβία: Σν ύςνο. Τξία πξάγκαηα πνπ εθηηκώ ζηνλ άιιν: Δηιηθξίλεηα, εληηκόηεηα, θνηλσληθόηεηα. Τη δεηάω από ηνπο καζεηέο: Ήζνο (Υαξαθηήξα). Σπκβνπιήο πξνο ηνπο καζεηέο: Ζ θνηλσλία βαζκνινγεί ην ήζνο καο θη όρη ηηο γλώζεηο καο. Οη γλώζεηο καο είλαη ην εξγαιείν, γηα λα θηίζνπκε ην ραξαθηήξα.

Όλνκα: Κσλζηαληίλνο Λεθάθεο Καζ. Σερλνινγίαο Εώδην: Επγόο Αγαπεκέλν ρξώκα: Μπιε Αγαπεκέλν θαγεηό: Μπηθηέθηα Αγαπεκέλνο ηξαγνπδηζηήο/ηξαγνπδίζηξηα/ ζπγθξόηεκα: Eagles. Αλ δελ ήκνπλ θαζεγεηήο ζα ήκνπλ: Πηιόηνο Αεξνζθαθώλ. Ο εαπηόο κνπ κε ηξεηο ιέμεηο: Δηιηθξηλήο, εξγαηηθόο, πνιπινγάο. Αλ ζα άιιαδα θάηη πάλω κνπ απηό ζα ήηαλ: Σν ύςνο κνπ. Γελ απνρωξίδνκαη: Σελ θόξε κνπ. Γελ αλέρνκαη: Σν ςέκα θαη ηελ θιεςηά. Χαιαξώλω κε: Πνδειαζία. Μεγαιύηεξε θνβία: Θάλαηνο. Τξία πξάγκαηα πνπ εθηηκώ ζηνλ άιιν: Δπγέλεηα, νξγάλσζε, ζεβαζκόο. Τη δεηάω από ηνπο καζεηέο: Να θάλνπλ ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπο, δειαδή λα είλαη ζσζηνί καζεηέο.


9

Μαθητικός Παλμός

Γνωπίζξμσαρ σξτ καθηγησέρ

Οι καθηγητές αμακρίμομται... Όλνκα: Γέζπσ Παπαληθνιάνπ, Καζ. Γαιιηθώλ Όλνκα: Δπαγγειία Παλαγή, Καζ. Μνπζηθήο Εώδην: Επγόο Εώδην: Τδξνρόνο Αγαπεκέλν ρξώκα: Μπιε (όιεο νη απνρξώζεηο, Αγαπεκέλν ρξώκα: Πνξηνθαιί από αλνηθηό γαιάδην κέρξη βαζύ κπιε). Αγαπεκέλν θαγεηό: Κξεηηθή θνπδίλα, θνινΑγαπεκέλν θαγεηό: Γαιιηθή θνπδίλα (θξέπεο, θπζνθεθηέδεο. ηπξηά). Με ηη αζρνιείζηε ζηνλ ειεύζεξό ζαο ρξόλν; Αγαπεκέλνο ηξαγνπδηζηήο/ηξηα: Celine Dion, Μνπζηθή, δσγξαθηθή, γπκλαζηηθή, θηλεκαηνΆιθεζηε Πξσηνςάιηε. γξάθν, ρνξό, εθδξνκέο. Γηαηί απνθάζηζα λα αζρνιεζώ κε ηα Γαιιηθά: Kάπνην πξόζωπν ην νπνίν ζαπκάδεηε θαη Πάληα κε γνήηεπε ε γαιιηθή γιώζζα θαη θνπιγηαηί: Σνπο Γηαηξνύο ηνπ θόζκνπ, ηελ Καξνιίηνύξα. λα Πειελδξίηνπ γηα ηελ ςπρηθή ηεο δύλακε θαη Αλ δελ ήκνπλ θαζεγήηξηα ζα ήκνπλ: Γελ μέξσ. επηκνλή. Ο εαπηόο κνπ κε ηξείο ιέμεηο: Πξνζσπνπνίεζε Αλ κπνξνύζαηε λα αιιάδαηε θάηη επάλω ηνπ άγρνπο. ζαο ηη ζα ήηαλ απηό; Αλ ζα άιιαδα θάηη πάλω κνπ απηό Σν άγρνο γηα ηελ ηειεηόηεηα. Όλνκα: Ακβξόζηνο Κξόθνο Β.Γ.Α’. Φηιόινγνο ζα ήηαλ: Θα ήζεια κηα πην ήξεκε Αλ είραηε ηελ επθαηξία λα αζθνύΕώδην: Κξηόο ηδηνζπγθξαζία. ζαηε θάπνην άιιν επάγγεικα ζα Αγαπεκέλν ρξώκα: Γαιάδην ην θάλαηε; Αλ λαη πνην ζα ήηαλ Γελ απνρωξίδνκαη: ηηο θσηνγξαθίΑγαπεκέλν θαγεηό: Κνππέπηα (ληνικαδάθηα) απηό θαη γηαηί; Αλ όρη εμεγείζηε; εο ηεο κνλαρνθόξεο κνπ. Με ηη αζρνιείζηε ηνλ ειεύζεξν ζαο ρξόλν; Με Εσγξάθνο, αξραηνιόγνο ή θαζεγήΓελ αλέρνκαη: ην ςέκα θαη ηελ ππνηελ θεπνπξηθή θαη ην δηάβαζκα. ηξηα γαιιηθώλ. θξηζία. Κάπνην πξόζωπν ην νπνίν ζαπκάδεηε θαη γηαηί: Πώο θαληάδεζηε ηνλ εαπηό ζαο Σν ΢ηξαηεγό Μαθξπγηάλλε, γηαηί ήηαλ ηδενιόγνο Χαιαξώλω κε: Γηαινγηζκό, γπκλαζε δέθα ρξόληα; Με ηελ ίδηα αγάπε καρεηήο ηεο ειεπζεξίαο, αληδηνηειήο θαη θνξέαο ζηηθή θαη γηόγθα. θαη δήιν γηα ηε δσή θαη ηε κνπζηθή. ηεο ζνθίαο ηνπ ιανύ. Μεγαιύηεξε θνβία: Ζ επηδείλσζε Μηα επρή πνπ ζα ζέιαηε λα δώζεΑλ είραηε ηελ επθαηξία λα αζθνύζαηε θάπνην ηεο αλεξγίαο ζηνπο λένπο καο θαη ε ηε ζηνπο καζεηέο γηα ηε λέα ζρνάιιν επάγγεικα ζα ην θάλαηε; Αλ λαη, πνην ζα κεηαλάζηεπζή ηνπο ζην εμσηεξηθό. ιηθή ρξόληα: Να θπιήζνπλ όια ήηαλ απηό θαη γηαηί; Αλ όρη, εμεγήζηε: Τξία πξάγκαηα πνπ εθηηκώ ζηνλ νκαιά θαη λα επηηύρνπλ ηα όλεηξα Γέθα δσέο λα είρα, πάιη εθπαηδεπηηθόο ζα άιιν: Καινζύλε, εληηκόηεηα, αιιεθαη ηηο θηινδνμίεο ηνπο. γηλόκνπλ. ιεγγύε. Ζ αγάπε κνπ πξνο ηα παηδηά δελ έρεη όξηα. Τη δεηάω από ηνπο καζεηέο: ΔηιηΑλ κπνξνύζαηε λα αιιάμεηε θάηη επάλω ζαο ηη ζα ήηαλ απηό: Έρσ θξίλεηα, επηκέιεηα θαη πξνζπάζεηα ζπκβηβαζηεί κε ηνλ εαπηό κνπ θαη νη αιιαγέο θάπσο κε θνβίδνπλ. Δζσηεξηθά Σπκβνπιή πξνο ηνπο καζεηέο: Να ζα ήζεια λα ήκνπλ θαιύηεξνο άλζξσπνο. θηίζνπλ ζσζηά ην κέιινλ ηνπο θαη Πώο θαληάδεζηε ηνλ εαπηό ζαο ζε 10 ρξόληα; Έλαο επράξηζηνο θαη λα εθνδηαζηνύλ κε ηα θαηάιιεια ππνκνλεηηθόο παππνύο. εθόδηα γηα λα κπνξέζνπλ λα αληεπεΜηα επρή πνπ ζα ζέιαηε λα δώζεηε ζηνπο καζεηέο γηα ηε λέα ζρνιηθή μέιζνπλ ζηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο. ρξνληά: Αγάπε, αγάπε, αγάπε γηα ην δηπιαλό καο.

Όλνκα: Κώζηαο Λύηξαο Β.Γ. Φηιόινγνο Εώδην: ΢θνξπηόο Αγαπεκέλν ρξώκα: Tν ρξώκα ηνπ νπξαλνύ. Αγαπεκέλν θαγεηό: Ο ιεπθαξίηηθνο παξαδνζηαθόο «ηηαβάο» Με ηη αζρνιείζηε ζηνλ ειεύζεξν ζαο ρξόλν; Με ηνλ ειαηώλα κνπ, ην ηάβιη θαη ην δηάβαζκα. Κάπνην πξόζωπν ην νπνίν ζαπκάδεηε θαη γηαηί: Σε Μειίλα Μεξθνύξε γηα ηελ αγάπε ηεο ζηνλ πνιηηηζκό θαη ηνλ άλζξσπν. Αλ είραηε ηελ επθαηξία λα αζθνύζαηε θάπνην άιιν επάγγεικα ζα ην θάλαηε; Αλ λαη, πνην ζα ήηαλ απηό θαη γηαηί; Αλ όρη, εμεγήζηε: Να γίλσ μαλά εθπαηδεπηηθόο, γηαηί ππνρξεώλεζαη λα κέλεηο πάληα λένο κε ηνπο λένπο. Αλ κπνξνύζαηε λα αιιάμεηε θάηη επάλω ζαο ηη ζα ήηαλ απηό: Να γίλσ πεξηζζόηεξν ππνκνλεηηθόο, γηαηί κε ηνπο λένπο ζήκεξα ρξεηάδεηαη πνιιή ππνκνλή. Πώο θαληάδεζηε ηνλ εαπηό ζαο ζε 10 ρξόληα; Απιά, δέθα ρξόληα κεγαιύηεξν! Μηα επρή πνπ ζα ζέιαηε λα δώζεηε ζηνπο καζεηέο γηα ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά: Τγεία πάλσ απ’ όια! Σα ππόινηπα, κε ιίγε πξνζπάζεηα, ζα έξζνπλ.

Όλνκα: Νεόθπηνο Πεξαηηθόο, Καζ Φπζηθήο Εώδην: Αγαπεκέλν ρξώκα: Πξάζηλν Αγαπεκέλν θαγεηό: ΢νύβια Με ηη αζρνιείζηε ζηνλ ειεύζεξν ζαο ρξόλν; Με ηελ νηθνγέλεηα κνπ, ην θπλήγη θαη ην πεξηβόιη κνπ. Κάπνην πξόζωπν ην νπνίν ζαπκάδεηε θαη γηαηί: Σε γπλαίθα κνπ γηαηί κε αληέρεη. Αλ είραηε ηελ επθαηξία λα αζθνύζαηε θάπνην άιιν επάγγεικα ζα ην θάλαηε; Αλ λαη, πνην ζα ήηαλ απηό θαη γηαηί; Αλ όρη, εμεγήζηε: Ναη, αξρηηέθηνλαο. Αλ κπνξνύζαηε λα αιιάμεηε θάηη επάλω ζαο ηη ζα ήηαλ απηό: Σν κεηαβνιηζκό κνπ. Πώο θαληάδεζηε ηνλ εαπηό ζαο ζε 10 ρξόληα; Με πην κεγάιε θνηιηά, πεξηζζόηεξα άζπξα καιιηά θαη ιηγόηεξα ρξήκαηα (Σξόηθα). Μηα επρή πνπ ζα ζέιαηε λα δώζεηε ζηνπο καζεηέο γηα ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά: Δπράξηζηε θαη δεκηνπξγηθή ρξνληά.


Το θέμα των Άγνωστων Ιπτάμενων Αντικειμένων (γνωστά ως UFO) έχει απασχολήσει επιστήμονες αλλά και γενικότερα την παγκόσμια κοινότητα. Ειδικά στις μέρες μας όπου η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο έχουν φέρει στο φως θεωρίες που για πολλούς θεωρούνταν προϊόντα φαντασίας. Όμως τι πραγματικά βρίσκεται πίσω από αυτή τη φανταστική θεωρία για την ύπαρξη αυτών των πλασμάτων και κατά πόσο η ανθρωπότητα έχει έρθει σε επαφή μαζί τους ; Πρώτιστα ο επιστημονικός και καθιερωμένος ορισμός ενός UFO είναι ο εξής: Ένα αντικείμενο ή φως που έχει γίνει ορατό στον ουρανό ή στη Γη του οποίου η εμφάνιση και η δραστηριότητα δεν έχει κάποια λογική εξήγηση. Τα σχήματα που παρουσιάζουν τα UFO έχουν πολλά σχήματα και μορφές. Πολλά από αυτά φαίνονται σαν μικρά φωτεινά σημεία που κινούνται με παράξενους σχηματισμούς στο νυχτερινό ουρανό και ονομάζονται «νυχτερινά φώτα». Η σύγχρονη ιστορία των «ιπτάμενων δίσκων» ξεκινά ουσιαστικά με την πρώτη καταγραφή τους από τον Keeneth Arnold στις 24 Ιουνίου 1947. Ένα περιστατικό με ταυτόχρονη εμφάνιση εννέα ιπτάμενων δίσκων κατά τη διάρκεια μιας πτήσης του, του έδωσε το έναυσμα να γράψει ένα βιβλίο. Αργότερα, στις 2 Ιουλίου ακολούθησε το γνωστό περιστατικό του Roswell με την πτώση ενός ιπτάμενου δίσκου, όμως δεν είχε λάβει τις ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις, ώσπου το 1978 ο Ray Santilli έδωσε στα φώτα της δημοσιότητας ένα φιλμ όπου σύμφωνα με τον ίδιο παρουσιάζει την αυτοψία ενός εξωγήινου ο οποίος επέβαινε στον ιπτάμενο δίσκο όπου συνετρίβη στο Roswell. Στο τέλος αυτό το φιλμ αποδείχτηκε αναληθές. Όμως στα συντρίμμια του σκάφους φαίνεται ότι ανακαλύφθηκαν κάποια δείγματα γραφής που ερευνητές υποστηρίζουν πως αναγράφεται η ελληνική λέξη ελευθερία σε μια φωτογραφία που δεν είναι αυθεντική.

Η

Παπάνεμα

Μαθητικός Παλμός

10

Επίσης ευρήματα από το σκάφος φανερώνουν πως οι χειριστές του ήταν εξαδάκτυλοι. Ένα άλλο περιστατικό θέασης UFO πραγματοποιήθηκε στη Varginha της Βραζιλίας. Συγκεκριμένα στις 20 Ιανουαρίου 1996 τρεις αδελφές επιστρέφοντας στο σπίτι τους διέσχισαν ένα στενό μονοπάτι όπου κατά μήκος των πλευρών του υπήρχαν δέντρα. Καθώς περπατούσαν, η μία κοίταξε αριστερά και είδε μια παράξενη φιγούρα που είχε γλοιώδη όψη και καστανού χρώματος δέρμα, ενώ από το κεφάλι της εξείχαν τρία στρογγυλεμένα κέρατα. Τρομοκρατημένο το κορίτσι άρχισε να φωνάζει και να τρέχει, ενώ οι δύο αδελφές έμειναν να κοιτάζουν

σαστισμένες το παράξενο ον. Φτάνοντας στο σπίτι τους οι αδελφές άρχισαν να εξιστορούν στη μητέρα τους με λεπτομέρειες την περιπέτεια τους. Σύμφωνα με γνωστό ερευνητή φαινομένων UFO το ον που προκάλεσε το φόβο των κοριτσιών ήταν χωρίς αμφιβολία μια εξωγήινη οντότητα. Όμως μετά από έρευνες βρέθηκε πως αυτό το ον βρισκόταν με άλλα δυο όντα που επέβαιναν σε σκάφος, το οποίο παρουσίασε βλάβη και για αυτό κατέπεσε σε παρακείμενο δάσος. Σύμφωνα με τους μάρτυρες η συντριβή έγινε γύρω στις 8:00 το βράδυ. Λίγο προτού καταπέσει, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος. Μια ομάδα μαρτύρων κατευθύνθηκε εκείνη τη στιγμή και

εκτόξευσαν δείκτη και κατάφεραν να αιχμαλωτίσουν το ον. Σύμφωνα με τους μάρτυρες, το περίεργο πλάσμα φαινόταν ζαλισμένο και δεν πρόβαλε καμιά αντίσταση. Όταν οι πυροσβέστες πήγαν στο σημείο όπου άφησαν το όχημά τους βρήκαν και ένα στρατιωτικό όχημα να τους περιμένει. Οι στρατιώτες έβαλαν το πλάσμα σε ένα ξύλινο κουτί και το μετέφεραν προς την πλησιέστερη στρατιωτική βάση “E.S.A”. Αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε ότι είδε τουλάχιστον επτά κομάντος οπλισμένους να κατευθύνονται προς το δάσος. Κάποια στιγμή ο μάρτυρας άκουσε τρεις πυροβολισμούς. Σύμφωνα με αναφορές, τα άλλα δύο όντα από τα τρία βρίσκονταν στο δάσος. εκ των οποίων το ένα ήταν τραυματισμένο, ενώ το άλλο βοηθούσε τον τραυματία. Όταν όμως αντιλήφτηκε την ύπαρξη των κομάντος αντέδρασε βίαια, έτσι οι στρατιώτες αναγκάστηκαν να πυροβολήσουν .Στο τέλος έφυγαν με δύο σακούλες, που στη μία φαινόταν να κουνιέται κάτι . Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν αντιληπτές περίεργες κινήσεις του στρατού, της πυροσβεστικής και της αστυνομίας στα δύο νοσοκομεία, στα οποία μεταφέρθηκαν τα τρία όντα. Σύμφωνα με πληροφορίες το ένα εξωγήινο ον τοποθετήθηκε σε ψυγείο, ενώ τα άλλα δύο οδηγήθηκαν για αυτοψία. Η επίσημη στρατιωτική ηγεσία της Βραζιλίας αρνείται τις κατηγορίες αυτές και χαρακτηρίζουν υπερβολικές τις κατηγορίες ερευνητών ότι ο στρατός αιχμαλώτισε κάποιο εξωγήινο ον. Παρόλα αυτά όμως η μητέρα των τριών κοριτσιών που προαναφέραμε πιο πάνω, κατέθεσε πως εκείνη την ημέρα όπου οι κόρες της είδαν το ον, την επισκέφθηκαν τέσσερις άνδρες και της πρόσφεραν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να ανασκευάσουν οι κόρες της τη μαρτυρία πως είδαν ένα εξωγήινο ον. Τι έγινε όμως στην πραγματικότητα και ποια είναι η αλήθεια;

μουσική, λένε, μπορεί να αγγίξει τις ψυχές των ανθρώπων. Κάποιοι την απολαμβάνουν ακούγοντάς την, κάποιοι δημιουργώντας την και κάποιοι σχεδιάζοντάς την! Κιθάρες σε σχήμα δράκου ή ψαριού, πιάνα φτιαγμένα από γυαλί…. Έχουμε δει τόσα και τόσα περίεργα μουσικά όργανα σ’ αυτό τον κόσμο, που μας έκαναν να καταλάβουμε πόσο εγωκεντρικό μυαλό κουβαλάνε μερικοί σχεδιαστές. Αυτά, λοιπόν, είναι τα πιο παράξενα, αλλόκοτα ή αν θέλετε... τρελά μουσικά όργανα που υπάρχουν:

το οποίο χρησιμοποιείται σε πολλές Ολόφρεσκα, σκαλισμένα από το πρωί επιστημονικές ταινίες εξαιτίας του μέχρι το απόγευμα, και το βράδυ έτοιμα αλλόκοτου, εξωγήινου ήχου του. για να παίξουν. Το πλέον περίεργο είναι πως μετά όλα τα λαχανικά κόβονται – Η δώδεκα κορμών κιθάρα εκτός από τα μέρη που αγγίζουν τα χείλη – για να εξυπηρετήσουν ως μια νόστιμη σούπα για το κοινό. Όσοι πεινάνε λοιπόν μετά τη συναυλία, καλό θα ήταν να ρίξουν και μια ματιά στην ολόφρεσκη σούπα!

To Badgermin:

Όχι έξι, όχι δώδεκα, αλλά 72 ολόκληρες χορδές σε αυτή την τεράστια, 12 κορμών κιθάρα. Ένα είναι σίγουρο: θα χρειαστούν περισσότερα από δύο χέρια για να «ροκάρουν» πάνω στη σκηνή!

κλίμακα των σχηματισμών. Ένα ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο ελέγχει τον ήχο, ο οποίος μπορεί να ακουστεί σε όλες τις άκρες του σπηλαίου.

Η γυάλινη Αρμόνικα

To μουσικό όργανο σταλακτίτη

Η Βιεννέζικη Ορχήστρα των Αυτό είναι το μεγαλύτερο όργανο του Λαχανικών

Σκεφτήκατε ποτέ πως θα ήταν αν είχατε ένα όργανο κυριολεκτικά προσαρμοσμένο γύρω από ένα νεκρό ασβό; Το μουσικό όργανο Badgermin, δεν ακούγεται ηχητικά πιο παράξενα από ένα theremin –

Γέζπνηλα Σπκενύ Γ΄8 Φξηζηίλα Παπαδαραξίνπ Γ’8

κόσμου. Βρίσκεται στα Σπήλαια Luray της Βιρτζίνια, και είναι γνωστό ως Λιθόφονο, δηλαδή αυτό που είναι φτιαγμένο από πέτρα. Ο μύθος λέει πως το 1956, ακουγόταν μια μουσική απήχηση στη σπηλιά, όταν ένα αγόρι χτυπούσε το κεφάλι του σε ένα κρεμασμένο Όχι απλώς ένα παράξενο όργανο, αλλά σταλακτίτη. Από τότε, βρέθηκε και μια ολόκληρη ορχήστρα από λαχανικά! διαφορετικός τόνος για τη μουσική

Η ιδέα γι’ αυτό το αλλόκοτο μουσικό όργανο γεννήθηκε το 1761. Εμπνευσμένος από τον ήχο των γυάλινων μπολ (που παίζεται χαϊδεύοντας στο καπάκι ένα ποτήρι κρασί γεμάτο με νερό,) ο Ben Franklin δημιούργησε αυτή την πρωτοτυπία. Τ ριά ν τ α επτ ά κύπε λλα είν α ι τοποθετημένα σε έναν άξονα και περιστρέφονται αργά. Ο παίκτης αγγίζει απλώς τα ποτήρια με υγρά χέρια, δημιουργώντας πανέμορφες μουσικές συγχορδίες. Μαξία Κνπκπάξνπ Β’10


Η

Αθλησικά Νέα

Μαθητικός Παλμός

11

Υπομομή, η επιμομή και το ταλέμτο του επιβραβεύομται

Τεο Αλησλίαο Τζνπξή Γ’8

Ο Παλαγηώηεο Λντδίδεο είλαη κόιηο 17 ρξνλώλ θαη άξρηζε λα θάλεη ηα πξώηα ηνπ επαγγεικαηηθά πνδνζθαηξηθά βήκαηα κε ηε θαλέια ηεο Αλόξζσζεο. Δίλαη άλζξσπνο επγεληθόο, ώξηκνο θαη καο κηιά κε πάζνο γηα ην άζιεκα πνπ ιαηξεύεη, ην πνδόζθαηξν. Τη είλαη απηό πνπ ζε ηξάβεμε θαη άξρηζεο λα κε ηνπο θίινπο κνπ ζην ζπίηη ηνπ Μηραιάθε Γεσξγίνπ. αζρνιείζαη κε ην πνδόζθαηξν; Θπκάκαη ραξαθηεξηζηηθά όηαλ ήκνπλ κηθξόο, πήγαηλα ζην γήπεδν κε ηνλ παηέξα κνπ. Ζ θάζε θνξά ήηαλ μερσξηζηή. Μνπ άξεζε λα παξαθνινπζώ ηνπο πνδνζθαηξηζηέο. Άξγεζα λα μεθηλήζσ ηηο πξνπνλήζεηο. Πήγα γηα πξώηε θνξά ζηελ ειηθία ησλ 10 ρξνλώλ θαη από ηόηε παίδσ ζρεδόλ θάζε κέξα! Πόζεο ώξεο ηελ εκέξα πξνπνλείζαη; Πξνπνλνύκαη θαζεκεξηλά ηνπιάρηζηνλ δύν ώξεο ζηελ Αλόξζσζε θαη επηπιένλ ώξεο όπνηε κε θαιέζνπλ κε ηελ Eζληθή Κππξνπ U19 Πνηνί ζε ζηεξίδνπλ ηδηαίηεξα ζε απηό ην δύζθνιν αγώλα πνπ δηάιεμεο;

Πνηα ήηαλ ε θαιύηεξε θαη πνηα ε ρεηξόηεξε ζηηγκή σο πνδνζθαηξηζηήο;

Ζ αιήζεηα είλαη όηη δελ κπνξώ λα μερσξίζσ ηελ θαιύηεξε, γηαηί ππάξρνπλ πνιιέο. ΢πγθεθξηκέλα όκσο ζπκάκαη, όηαλ ζθόξαξα απέλαληη ζηε Ννξβεγία, όπνπ θεξδίζακε 2-1. Γηα ηε ρεηξόηεξε ζηηγκή κνπ, ζα πξνηηκνύζα λα ζνπ πσ ην άζρεκν ηνπ πνδνζθαίξνπ, πνπ δελ είλαη άιιν από ηελ «Με ζηακαηήζεηο πνηέ πίεζε, πνπ είλαη κεγάιε θαη θάηη πνπ δελ κπνξεί λα ζνπ πεξλάεη από ην κπαιό λα ηα παξαηήζεηο.

πεξάζεη κηα κέξα ρσξίο λα ην ζθέθηεζαη»

Καηά ηελ άπνςή ζνπ πώο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη έλαο ζσζηόο πνδνζθαηξηζηήο κέζα ζην

γήπεδν;

Φπζηθά νη γνλείο θαη νη παππνύδεο κνπ ζηνπο νπνίνπο ζέισ λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηώ. Αθόκα ζα ήζεια λα πσ επραξηζηώ ζηνλ θαιύηεξν κνπ θίιν, Άθε Παλαγηώηνπ, αθνύ μεθηλήζακε ηελ ίδηα κέξα, ηελ νπνία ζπκάκαη αθόκα θαη ζπλερίδνπκε καδί κέρξη ζήκεξα.

Δίλαη απαξαίηεην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα λα αθνινπζείο ηηο νδεγίεο θαη ηελ ηαθηηθή ηνπ πξνπνλεηή. Πξέπεη όκσο λα έρεηο θαληαζία θαη λα θάλεηο θαη ηε δηθή ζνπ «ηαθηηθή». Πνηεο είλαη νη κειινληηθέο ζνπ θηινδνμίεο θαη ζηόρνη; Πξνθαλώο, ζθνπόο κνπ είλαη λα θηάζσ όζν πηΠώο ηα θαηαθέξλεηο λα πξνπνλείζαη θαη λα ν ςειά γίλεηαη κε ην πνδόζθαηξν θαη παξάιιεδηαβάδεηο παξάιιεια; ια λα πεξάζσ ζε έλα θαιό Παλεπηζηήκην. ΓηαΦέηνο πνπ ηα πξάγκαηα έρνπλ δπζθνιέςεη δηα- βάδσ όζν κπνξώ, γηα λα απνθνηηήζσ κε έλα βάδσ αξγά ηε λύρηα θαη θάπνηεο θνξέο δηαβάδσ θαιό γεληθό.

Ράιη Κύπξνο IRC 2012 (2-4 Ννεκβξίνπ 2012)

Α

ζξόα είλαη γηα κία αθόκε ρξνληά, παξά ηελ νηθνλνκηθή ύθεζε, ε θάζνδνο μέλσλ πιεξσκάησλ ζην Ράιη Κύπξνο. Οη 21 μέλεο ζπκκεηνρέο από Δπξώπε, Μέζε θαη Άπσ Αλαηνιή θαη Ωθεαλία, πηζηνπνηεί όηη ν εζληθόο καο αγώλαο παξακέλεη ε ζεκαληηθόηεξε εηήζηα αζιεηηθή δηνξγάλσζε πνπ θηινμελείηαη ζην λεζί καο. Μεηέρνπλ ηξεηο νδεγνί από ην Καηάξ θαη άιινη ηόζνη από ηελ Οπγγαξία. ΢πλνιηθά 37 πιεξώκαηα ζα ξηρηνύλ ζηε κάρε ηνπ Ράιη Κύπξνο, 2-4 Ννεκβξίνπ, ην νπνίν είλαη θαζνξηζηηθό γηα ηελ έθβαζε ηξηώλ πξσηαζιεκάησλ: IRC, Μεζαλαηνιηθό θαη Παγθύπξην, ελώ ζα θξηζνύλ θαη νη ηίηινη ζηηο θαηεγνξίεο Production θαη 2WD ηνπ IRC, θαζώο ην Ράιη Κύπξνο είλαη ν ηειεπηαίνο αγώλαο θαη πξνζθέξεη δηπινύο βαζκνύο. ΢ηελ Κύπξν ζα παλεγπξίζεη ην δεύηεξν ζεξί ηίηιν πξσηαζιεηή

ζην IRC ν Αληξέαο Μίθειζελ ηεο Skoda UK κε ηε Fabia S2000. Γηα ην ζθνπό απηό θηάλνπλ ζην λεζί αξθεηνί Βξεηαλνί δεκνζηνγξάθνη. Αλακέλεηαη λα δώζεη κάρε γνήηξνπ κε ηνλ Νάζεξ Αι-Αηίγηα πνπ ζα νδεγήζεη έλα Ford Fiesta. Ο Άξαβαο είρε πξόβιεκα πέξπζη θαη απνζύξζεθε, αλνίγνληαο ην δξόκν ηεο λίθεο γηα ηνλ Μίθειζελ, ελώ πξόπεξζη έγηλε ην αληίζηξνθν, κε ηνλ Αι-Αηίγηα ληθεηή θαη ηνλ Μίθειζελ εθηόο. Οη δύν ηνπο έρνπλ κνλνκαρήζεη κόλν ζηελ πξνπέξζηλε Golden Stage, πνπ βξήθε ληθεηή ηνλ Ννξβεγό θαη δεύηεξν ηνλ ΑιΑηίγηα. Πξόθεηηαη γηα κηα θόληξα βγαικέλε από ηηο δηαδξνκέο ηνπ WRC, όπνπ ν νδεγόο από ην Καηάξ, εξγνζηαζηαθόο κε ηε Citroen, έρεη θέηνο 28 βαζκνύο, ελώ ν Μίθειζελ έρεη 13 β κε ηα ρξώκαηα ηεο Skoda. Από ηνπο ππόινηπνπο 16 Κύπξηνπο, νη 13 ζπκκεηέρνπλ κε Mitsubishi Lancer, αθνύ κόλν

ν Κνύιιεο Κπξηάθνπ ζα θξαηήζεη ηε ζεκαία ηεο Subaru, νδεγώληαο Impreza. Ξερσξίδνπλ νη ζπκκεηνρέο ηνπ πξώηνπ Κύπξηνπ από πέξπζη Γώξνπ Λνπθαΐδε, ηνπ πξσηνπόξνπ ηνπ ηνπηθνύ πξσηαζιήκαηνο Κώζηα Εήλσλνο, αιιά θαη ησλ Πάκπνπ Σηκνζένπ, Πέηξνπ Παληειή, Μηράιε Πνζίδηα, ΢άββα ΢άββα, Παξαζθεπά Παξαζθεπά, Γεκήηξε Παπαζάββα θαη ΢ηαύξνπ Αλησλίνπ. ΢πκκεηέρνπλ επίζεο νη λεαξνί Παλαγηώηεο Γηάγθνπ θαη Κώζηαο Λαόο, ν Γηάγθνο Γηάγθνπ πνπ είλαη πάληα παξώλ ζε δηεζλείο αγώλεο, θαζώο θαη ν Άγγεινο Πεηξίδεο Σηο δπλάκεηο ηνπ έρεη ηελ επθαηξία λα κεηξήζεη ν Παλίθνο Πνιπθάξπνπ, πνπ επίζεο ηξέρεη κε DS3, γηα πξώηε θνξά ζηελ θαξηέξα ηνπ. Μαδί κε ηνλ Εαραξία Μαλώιε (Honda Civic), είλαη νη κνλαδηθνί Κύπξηνη κε δηθίλεην απηνθίλεην. Διέληνο Νηθνιάνπ Γ’4 Φξίζηνο Καξνύζηνο Γ’4

Ξέλν Πιήξσκα

Κππξηαθό Πιήξσκα


Κιμημασξγπαυικά Νέα

Μαθητικός Παλμός

12

Βραδάκι στο σπίτι… Ώρα για ταινία!!!

Men in Black III – Οι Άνηπερ Με Τα Μαύπα 3

Επιμέλεια: Βαζιλεία Ξενή Γ’4

Prometheus - Ππομηθέαρ Πλοκή: Μηα νκάδα επηζηεκόλσλ ηαμηδεύνπλ κέζα ζην ζύκπαλ κε ην δηαζηεκόπινην «Πξνκεζέαο» ζε έλα ηαμίδη γηα λα δηεξεπλήζνπλ εμσγήηλεο κνξθέο δσήο. Ζ νκάδα ησλ επηζηεκόλσλ ράλεηαη ζε έλαλ εμσγήηλν θόζκν θαη δεδνκέλνπ όηη αγσλίδνληαη λα επηβηώζνπλ, θαζίζηαηαη ζαθέο όηη ε θξίθε πνπ βηώλνπλ δελ είλαη κόλν κηα απεηιή γηα ηνλ εαπηό ηνπο, αιιά γηα όιε ηελ αλζξσπόηεηα. Είδορ: Γξάζε, Γξάκα, Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο Σκηνοθέηηρ: Ridley Scott Ηθοποιοί: Noomi Raspace, Michael Fassbender, Charlize Theron, Αξιολόγηζη: 7.3/10

Snow White and the Huntsman Πλοκή: Πξηλ από δέθα ρξόληα, ε Βαζίιηζζα Ραβέλα ζθόησζε ην Βαζηιηά ηελ πξώηε λύρηα ηνπ γάκνπ ηνπο. Σώξα ρξεηάδεηαη κηα αγλή θαξδηά γηα λα θαηαθέξεη λα δηαηεξήζεη ηελ νκνξθηά ηεο, αιιά θαη ηε δύλακή ηεο. Καη ε κνλαδηθή πνπ ππάξρεη, θπιαθηζκέλε ζην θάζηξν ηόζα ρξόληα, είλαη ε θαξδηά ηεο θόξεο ηνπ βαζηιηά. Σν λεαξό θνξίηζη, όκσο, θαηαθέξλεη λα δξαπεηεύζεη θαη αλαδεηά θαηαθύγην ζην ΢θνηεηλό Γάζνο, ην νπνίν είλαη γεκάην κε επηθίλδπλα θπηά θαη δειεηεξηώδε δώα. Σόηε ε Βαζίιηζζα ζηέιλεη ζην θαηόπη ηεο ηνλ κνλαδηθό άλζξσπν πνπ ιέγεηαη όηη κπήθε ζην Γάζνο θαη επηβίσζε: έλα ζιηκκέλν Κπλεγό, ηνλ Έξηθ, κε εληνιή λα ηε βξεη θαη λα ηεο ηε θέξεη. Δθείλνο, έρνληαο πξν πνιινύ εγθαηαιείςεη θάζε ειπίδα γηα δσή, δέρεηαη. Είδορ: Γξάζε, Πεξηπέηεηα, Γξάκα, Φαληαζία Σκηνοθέηηρ: Rupert Sanders Ηθοποιοί: Kristen Steward, Chris Hemsworth, Charlize Theron Αξιολόγηζη: 6.3/10

Καλή Θέαση φίλες και φίλοι!!!

Πλοκή: Έλαο εμσγήηλνο ζθνηώλεη ηνλ λεαξό Agent K ην 1969, αιιάδνληαο ην ρξνλνδηάγξακκα, ην πξαθηνξείν θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο Γεο. Ο βεηεξάλνο πξάθηνξαο J πξέπεη λα ηαμηδέςεη πίζσ ζην ρξόλν έσο ην 1969, πξηλ μεθηλήζεη ε δνινθνλία θαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηό λέν Agent K γηα λα ζώζεη εθείλνλ ην πξαθηνξείν, ηε Γε θαη ηελ ίδηα ηελ αλζξσπόηεηα. Είδορ: Γξάζε, Κσκσδία, Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο Σκηνοθέηηρ: Barry Sonnenfeld Ηθοποιοί: Will Smith, Tommy Lee Jones Αξιολόγηζη: 7.0/10

The Amazing Spider-Man

πεπξσκέλν ηνπ λα γίλεη ήξσαο.

Πλοκή: Όπσο θαη νη πεξηζζόηεξνη έθεβνη, ν Peter πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη πνηνο είλαη θαη πώο θαηάθεξε λα είλαη ην πξόζσπν πνπ είλαη ζήκεξα. Ο Peter πξνζπαζεί λα βξεη ην δξόκν ηνπ κε ηελ πξώηε ηνπ αγάπε, ηελ Gwen Stacy, θαη καδί, αγσλίδνληαη κε αγάπε, αθνζίσζε θαη κπζηηθά . Όπσο ν Peter αλαθαιύπηεη έλα κπζηεξηώδεο ραξηνθύιαθα πνπ αλήθε ζηνλ παηέξα ηνπ, αξρίδεη κηα πξνζπάζεηα γηα λα θαηαλόεζε ηελ εμαθάληζε ησλ γνλέσλ ηνπ - νδεγώληαο ηνλ θαηεπζείαλ ζην Oscorp θαη ζην εξγαζηήξην ηνπ Γξ Curt Connors, πξώελ ζπλεξγάηε ηνπ παηέξα ηνπ. Ωο Spider-Man βξίζθεηαη ζε πνξεία ζύγθξνπζεο κε ηνλ Connors, ν Peter ζα ρξεζηκνπνίεζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ θαη ζα δηακνξθώζεη ην

Είδορ: Γξάζε, Πεξηπέηεηα, Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο, Θξίιεξ Σκηνοθέηηρ: Marc Webb Ηθοποιοί: Andrew Garfield, Emma Stone Αξιολόγηζη: 7.5/10

Πξεκηέξεο Ννεκβξίνπ 2012

Wreck-It Ralph 2 Ννεκβξίνπ 2012 Σκηνοθεσία: Rich Moore Πρωταγωνιστούν (φωνές): John C. Reilly, Sarah Silverman, Jack McBrayer, Jane Lynch Μια τελείωσ αλλιϊτικθ ταινία κινουμζνων ςχεδίων, που ανταποδίδει επιτζλουσ ςτθν δφναμθ τθσ ςθμερινισ εξελιγμζνθσ τεχνολογίασ και φανταςίασ. Αυτι τθ φορά, πρωταγωνιςτισ είναι ζνασ κακόσ χαρακτιρασ ενόσ βιντεοπαιχνιδιοφ, που κζλει να αποδείξει πωσ μπορεί να παίξει επάξια και τον ρόλο του καλοφ. ΢τθν προςπάκειά του αυτι όμωσ, τρυπϊνει ςε ζνα άλλο παιχνίδι και φζρνει άκελά του τον όλεκρο ςε ολόκλθρο τον παιχνιδόκοςμο.

Skyfall 2 Ννεκβξίνπ 2012 Σκηνοθεσία: Sam Mendes Πρωταγωνιστούν: Daniel Craig, Javier Bardem, Judi Dench Ο κρυλικόσ Σηζιμσ Μποντ επιςτρζφει δυναμικά ςτθ νζα ταινία δράςθσ, που κα κακθλϊςει τουσ κεατζσ. Αυτι τθ φορά, θ πίςτθ του Μποντ ςτο Μ δοκιμάηεται, όταν γεγονότα του παρελκόντοσ ζρχονται να τθν ςτοιχειϊςουν. Κακϊσ θ ΜΙ6 δζχεται επίκεςθ, ο πράκτορασ 007 καλείται να αντιμετωπίςει τθν απειλι, ζςτω και αν ζχει ωσ αντίτιμο οποιοδιποτε προςωπικό του κόςτοσ.

The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 16 Ννεκβξίνπ 2012 Σκηνοθεσία: Bill Condon Πρωταγωνιστούν: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner Σο επικό φινάλε τθσ τετραλογίασ που οι φαν περίμεναν τόςο καιρό! Μετά τθν επϊδυνθ γζννθςθ τθσ Ρενεςμί, οι Κάλενσ ςυγκεντρϊνουν βαμπίρ άλλων φυλϊν προκειμζνου να προςτατεφςουν τθν Ρενεςμί από ζνα ψευδι ιςχυριςμό που τθν βάηει κφριο ςτόχο των Βολτοφρι.

Δπηκέιεηα: Μαξία Κνπκπάξνπ Β’10

Lincoln 16 Ννεκβξίνπ 2012 Σκηνοθεσία: Steven Spielberg Πρωταγωνιστούν: Daniel Day-Lewis , Sally Field , Joseph Gordon-Levitt Ακόμθ μια ταινία που κα κακθλϊςει τουσ λάτρεσ τθσ ιςτορίασ. Η πλοκι μασ παίρνει πολλά χρόνια πίςω, ςτθ διάρκεια του εμφφλιου πολζμου που ςυνεχίηει να παίρνει μεγάλεσ διαςτάςεισ. Μζςα ςτθν αιματθρι αυτι ατμόςφαιρα, ο πρόεδροσ τθσ Αμερικισ και όλο το φάςμα του υπουργικοφ ςυμβουλίου ςυγκροφεται με τον Αβραάμ Λίνκολν, που κζτει ωσ ςτόχο τθν κατάργθςθ και το τζλοσ του Εμφφλιου Πολζμου.


Μόδα

Μαθητικός Παλμός

13

n o i h s Fa

Τάρεις για σζν πεπίοδο Φθινόπωπο/Χειμώνας 2012-2013

Δπηκέιεηα: Μίξα Σθάξνπ Β’8

 Η Φανσαρία σων Σχεδιαρσών

μόδας είναι ανεξάνσλζσζ Γεμηόζηξνθα από ηελ θνξπθή αξηζηεξά: Unique, Kenzo, Jonathan Saunders, Proenza Schouler

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΑ ΠΟΤΛΟΒΕΡ

΢ιγουρευτείτε να κάνετε μια γραφικι διλωςθ με τα μάλλινα χειμωνιάτικα ςασ για αυτι τθ ςεηόν!

Γεμηόζηξνθα από ηελ θνξπθή αξηζηεξά: Gucci, Unique, Kenzo, Thomas Tait, Paul Smith, Ralph Lauren.

ΒΕΛΟΤΔΟ ΑΠΟ ΠΑΝΩ, ΜΕΦΡΙ ΚΑΣΩ

Είςτε ζτοιμοι γι’αυτό; Σο βελοφδο φορζκθκε από τθν κεφαλι μζχρι τα νφχια ςτισ παςαρζλεσ των διάςθμων ςχεδιαςτϊν, κυρίωσ ςε μορφι κουςτουμιοφ!

Γεμηόζηξνθα από ηελ θνξπθή αξηζηεξά: Proenza Schouler, Unique, Thomas Tait, Sportmax, Givenchy, Mulberry.

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΑ ΠΟΤΛΟΒΕΡ ΢ιγουρευτείτε να κάνετε μια γραφικι διλωςθ με τα μάλλινα χειμωνιάτικα ςασ για αυτι τθ ςεηόν!

Γεμηόζηξνθα από ηελ θνξπθή αξηζηεξά: Versus, Miu Miu, Louis Vuitton, Prada, Marc Jacobs.

Γεμηόζηξνθα από ηελ θνξπθή αξηζηεξά: Miu Miu, Roberto Cavalli, Prada, Louis Vuitton, Rochas, Paul & Joe.

ΚΟ΢ΣΟΤΜΑΚΙ ;

Αυτι τθ ςεηόν επενδφςτε ςε ζνα matchy-matchy print, κομψό κοςτοφμι παντελόνι και κα βγείτε κερδιςμζνεσ!

ΚΑΣΙ ΣΟ ΠΑΡΑΙ΢ΘΗ΢ΙΟΓΟΝΟ Κάντε ζνα ταξίδι πίςω ςτθν δεκαετία του εβδομιντα ςε ζνα πιο ψυχεδελικό print, αρκετά δυνατό οφτοσ ϊςτε να τραβιξετε τα βλζμματα!

Γεμηόζηξνθα από ηελ θνξπθή αξηζηεξά: Thakoon, Jil Sander, Marni, Acne, Tommy Hilfiger, JW Anderson. ΓΤΑΛΙ΢ΣΕΡΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙ

Γεμηόζηξνθα από ηελ θνξπθή αξηζηεξά: Chanel, Hermès, Céline, Maxmara, Daks, Jil Sander.

Ο κομψόσ ΓΤΑΛΙ΢ΣΕΡΟ τρόποσ για να ‘’λάμπετε’’ αυτι τθ ςεηόν δεν είναι με τα ςτρασ αλλά με μια ζνεςθ από ςοφπερ-λάμψθ. Οι ςχεδιαςτζσ προςφζρουν δζρματα διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, PVC και καουτςοφκ αδιάβροχα για να ςασ βοθκιςουν να δθμιουργιςετε μια κθλίδα διλωςθσ ςτιλ!

Γεμηόζηξνθα από ηελ θνξπθή αξηζηεξά: Marc Jacobs, Jil Sander, Carven, Thakoon, Stella McCartney, Lanvin.

ΓΟΥΟΙ Αυτι τθ ςεηόν ςκοπόσ δεν είναι να κρφβετε τισ καμπφλεσ ςασ, αλλά αντικζτωσ, να τισ αναδεικνφετε! Επιλζξτε κάτι το όποιο να ανοίγει ςτουσ γοφοφσ και με βάτεσ!

Κύξηνη ζρεδηαζηέο ηεο πεξηόδνπ ΠΑΛΣΟ ΜΕΓΑΛΟΤ ΜΕΓΕΘΟΤ΢ Όταν πρόκειται για παλτό, το μεγάλο είναι όμορφο για αυτι τθ ςεηόν. Επιλζξτε κάτι το ανδροπρεπζσ, ςταυρωτό και με ιςχυροφσ ϊμουσ όπωσ επζλεξαν οι Céline και Hermès, ι απλά φακελϊςτε τον εαυτό ςασ ςε ζνα πιο μαλακό ςε ςτιλ ρόμπασ παλτό όπωσ προτίμθςαν οι Jil Sander και Daks!

Valentino

Martin Margiela


Μαθητικός Παλμός

14

Γλσξίδεηε όηη...  Σν ζέιηλν έρεη «αξλεηηθέο» ζεξκίδεο; Γειαδή θαηαλαιώλεηο πεξηζζόηεξεο ζεξκίδεο γηα λα ην θαο απ’ απηέο πνπ ζνπ πξνζθέξεη, όηαλ ην ηξσο.

 Ζ κέζε γπλαίθα είλαη 15cm πην θνληή από ηνλ κέζν άληξα.

 Δίλαη αδύλαηνλ λα θηεξληζηείο κε ηα κάηηα

Ώξα γηα ιίγν γέιην… Ώξα γηα αλέθδνηα!  Μπαίλεη έλα άληξαο θνπξηόδνο ζην ζπίηη ηνπ! - Γπλαίθα, θέξδηζα ην Τδόθεξ, εηνίκαζε ηηο βαιίηζεο καο... - Αρ, κπξάβν αληξνύιε κνπ θαη πνύ πάκε; - Εγώ ζηε Χαβάε, εζύ ζηε κάλα ζνπ…

 Μηα κέξα ζηελ ηάμε ιέεη ε δαζθάια ζηνλ Σνηό: - Εγώ δηαβάδσ, εζύ δηαβάδεηο... ηη ρξόλνο είλαη; - Χακέλνο! (Όη λα πηζηέςεηε ηδαη ζεηο ησξά…)

 Μηα μαλζηά είλαη κόλε ζην ζπίηη θαη ζηε κέζε ηεο λύρηαο

αλνηρηά.

Όζνη έρνπλ κεγαιύηεξν IQ θνηκνύληαη πην πνιύ… (αξρίδσ θαη λπζηάδσ)

 Όηαλ δεηεζεί από θάπνηνλ λα πεη έλα ρξώκα, έλαο ζηνπο πέληε ιέεη ην θόθθηλν.

 Όηαλ βιέπεηο θάπνηνλ πνπ αγαπάο ή κηζείο νη θόξεο ησλ καηηώλ ζνπ δηαζηέιινληαη.

 Ο κέζνο άλζξσπνο έρεη 1460 όλεηξα ην ρξόλν! (ην ζέκα είλαη πόζα από απηά ζπκάηαη;)

 Δθηόο από ηνλ άλζξσπν, ην κόλν δών πνπ θαίγεηαη ζηνλ ήιην είλαη ην γνπξνύλη.

 Σα κπξκήγθηα δελ θνηκνύληαη πνηέ.

αθνύεη έλα πεξίεξγν ζόξπβν. - Πππνηόννννο...., πνηόννο είλαη εθεί;;;;;; ξσηάεη κε ηε θαξδηά ηεο έηνηκε λα ζπάζεη. - Κ α α α α λ ε ί ί ί ί ο....... απαληά ςηζπξηζηά κηα θσλή. - Οπθ, αη ζην θαιό, θαη ηξόκαμα

Ώπα για Ξεκξύπαςη

ηέ Γιπθ

ο

Muffins σοκολάτας Υλικά: Υξόλνο πξνεηνηκαζίαο: 8 ιεπηά

Υξόλνο ςεζίκαηνο: 25 ιεπηά

Πνζόηεηα: 24 muffins

 ΢εξβηηόξνο: Σί ζα πάξεηε; Απηόο: Έλα πνηήξη λεξό κε 2 θνπηαιηέο δάραξε! ΢εξβηηόξνο: Δληάμεη. ... κεηά ήξζε ε ώξα λα πιεξώζεη ... Απηόο: Πόζν θάλεη απηό πνπ παξήγγεηια; ΢εξβηηόξνο: Σίπνηα θύξηε, λεξό κε δάραξε πήξαηε κόλν! Απηόο: Γειαδή αλ βάδαηε κηα θνπηαιηά θαθέ κέζα ζα ην πιήξσλα 4,50 επξώ; (θη όκσο είλαη αιήζεηα)

 Ήηαλ ν Αδάκ θαη ζπλνκηινύζε κε ην ζεό: - Γηαηί Θεέ κνπ έθαλεο ηηο γπλαίθεο ηόζν όκνξθεο; - Γηα λα ηηο εξσηεύεζηε... - Καη γηαηί ηηο έθαλεο ηόζν ραδέο; - Γηα λα ζαο εξσηεύνληαη!

 Ζ δίαηηα κνπ είλαη ζαλ ην γεθύξη ηεο Άξηαο… Οιεκεξίο ηε ρηίδσ, ην βξάδπ γθξεκίδεηαη....

 Μόλν ηα ζειπθά θνπλνύπηα δαγθώλνπλ. Κσλζηαληίλνο Πεξόο Β΄6

 ΢ην γλσζηό άζιν ηνπ Ζξαθιή ηα «Σα

γέο α η λ Σπ

390 gr. αιεύξη θαξίλα 170 gr. βνύηπξν 300 gr. δάραξε 360 ml. γάια 2 απγά 2 θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο θαθάν 1 ½ θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ baking powder 200 gr. ζηαγόλεο ζνθνιαηαο

Εκτέλεση: ΢ε έλα κπνι αλαθαηεύνπκε ην αιεύξη, ην θαθάν, ην baking powder, ηε δάραξε θαη ηηο ζηαγόλεο θνπβεξηνύξαο. ΢ην κίμεξ ρηππάκε ηα απγά κε ην βνύηπξν θαη ην γάια. Δλζσκαηώλνπκε ην κείγκα κε ην αιεύξη ζην κείγκα απγώλ, αλαθαηεύνληαο απαιά κε κία ζπάηνπια. Γεκίδνπκε ράξηηλα θνξκάθηα ή ηελ εηδηθή θόξκα γηα muffins κε ηε δύκε θαηά ¾ . Φήλνπκε ζε πξνζεξκαζκέλν θνύξλν γηα 25 ιεπηά ζηνπο 180 βαζκνύο Κειζίνπ. Αθήλνπκε λα θξπώζνπλ θαη πεξηρύλνπκε κε ζηξόπη ζνθνιάηαο. Λνπΐδα Φξπζάλζνπ Β’8

ρξπζά κήια ησλ εζπεξίδσλ»… ήηαλ πνξηνθάιηα!

 Ο Mel Blank, ε θσλή ηνπ

Bugs Bunny ,

ήηαλ αιιεξγηθόο ζηα θαξόηα.

 Γηα λα κελ κείλεη ν βξεηαληθόο ζξόλνο ρσξίο δηάδνρν, εμαηηίαο αεξνπνξηθνύ δπζηπρήκαηνο, νη πξίγθηπεο Carolos θαη William δελ πεηάλε ΠΟΣΔ κε ην ίδην αεξνπιάλν.

 Ζ θνιύκβεζε κεηά ην θαγεηό είλαη επηθίλδπλε. Οη γνλείο ζπρλά επηκέλνπλ πσο ηα παηδηά πξέπεη λα πεξηκέλνπλ κηζή ώξα ή πεξηζζόηεξν πξηλ θνιπκπήζνπλ κεηά ην γεύκα, πξνθαλώο γηα λα απνθύγνπλ πηζαλέο ζαλαηεθόξεο θξάκπεο θαζώο ην ζώκα ηνπ παηδηνύ παιεύεη λα εηζπλεύζεη αξθεηό νμπγόλν πνπ ζα δώζεη ηε δύλακε ζ’ εθείλνπο ηνπο κπο πνπ ρξεηάδνληαη. γηα λα επηπιέεη θαη ζ’ εθείλνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ρώλεςε ηνπ θαγεηνύ. (Γελ ηζρύεη.) Μηραήι Φαηδεγεσξγίνπ, Λνπθάο Γεσξγίνπ Γ’9, Διέλε Σηεκεηξά Β’8, Δηξήλε Ησάλλνπ Γ’4

6) Ζ Έθε θαη ε Μαξία πήγαλ εθδξνκή ζηα Ππξγά. Ζ Έθε είρε καδί ηεο 4 θαξβέιηα ςσκί θαη ε Μαξία 7. Όηαλ ήξζε ε ώξα λα θάλε πέξαζε έλαο πεηλαζκέλνο πεξαζηηθόο θαη ηνπο παξαθάιεζε λα ηνπ δώζνπλ από ην θαγεηό ηνπο. Οη δύν θίιεο απνθάζηζαλ λα κνηξαζηνύλ ηα ςσκηά έηζη ώζηε λα θάλε θαη νη ηξεηο ηελ ίδηα πνζόηεηα. Όηαλ έθαγαλ όια ηα θαξβέιηα, ν πεξαζηηθόο ηνπο έδσζε 22 θιoπξηά ζαλ αληάιιαγκα γηα ην ςσκί πνπ ηνπ έδσζαλ. Πνηνο είλαη ν πην δίθαηνο ηξόπνο λα κνηξαζηνύλ ηα θινπξηά;

2) Έλαο άλζξσπνο δπγίδεη 60 θηιά ζπλ ην έλα ηξίην ηνπ βάξνπο ηνπ. Πόζα θηιά δπγίδεη;

7) Έλαο κηθξόο μππλάεη ην πξσί γηα λα πάεη ζρνιείν. Καζώο έθηηαρλε ηε ζάθα ηνπ θνηηάδεη βηαζηηθά από ηνλ θαζξέθηε ηνπ δσκαηίνπ ηνπ έλα ξνιόη δεηθηώλ πνπ βξηζθόηαλ ζην ρσι θαη 3) ΢ε κηα εθδήισζε είλαη πξνζθεθιεκέλνη 500 άλζξσπνη ελήιηθεο βιέπεη κηα ώξα πνπ δελ κπνξεί λα ήηαλ ζσζηή, νπόηε ππέζεζε θαη παηδηά. Ο θάζε ελήιηθαο πξέπεη λα πιεξώζεη ζπκκεηνρή €20 ιαλζαζκέλα πσο ην ξνιόη ήηαλ ζηακαηεκέλν. Αλεβαίλεη ζην θαη ην θάζε παηδί €14. ΢ηελ εθδήισζε ήξζαλ 70% από ηνπο πνδήιαηό ηνπ θαη κεηά από 20 ιεπηά αθξηβώο θηάλεη ζην ζρνιείν ελήιηθεο πνπ πξνζθιήζεθαλ θαη όια ηα παηδηά. Πόζα ρξήκαηα ηνπ. Σν ξνιόη ηνπ ζρνιείν έδεηρλε δύν ώξεο θαη ηξηάληα ιεπηά ζπγθεληξώζεθαλ από ηηο ζπκκεηνρέο; κεηά από ηελ ώξα πνπ είδε ζηνλ θαζξέθηε ηνπ ζπηηηνύ ηνπ. Ση 4) Από ηελ θνξπθή δύν ηειεθσληθώλ ζηύισλ ύςνπο 12 κέηξσλ ν ώξα έθηαζε ζην ζρνιείν; θαζέλαο, θξέκεηαη έλα θαιώδην κήθνπο 15 κέηξσλ πνπ ηνπο 8) Πξνζπαζήζηε λα βξείηε ηνλ επόκελν αξηζκό ζηελ παξαθάησ ζπλδέεη. Ζ απόζηαζε ηνπ ρακειόηεξνπ ζεκείνπ ηνπ θαισδίνπ αθνινπζία: από ην έδαθνο είλαη 4,5 κέηξα. Πόζα κέηξα απέρνπλ νη δύν 1, 11, 21, 1211, 111221, 312211, 13112221, ......... ζηύινη κεηαμύ ηνπο; 9) Αλ ζήκεξα ζηηο 12 ηα κεζάλπρηα βξέρεη, πνηα είλαη ε 5) Έλαο κεηεσξνιόγνο κεηξάεη θαζεκεξηλά γηα πέληε κέξεο ηε πηζαλόηεηα λα έρεη ιηαθάδα κεηά από 72 ώξεο; ζεξκνθξαζία ζε βαζκνύο Κειζίνπ θάπνηνπ ζεκείνπ κηαο πόιεο θαη βξίζθεη 5 δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο, ζηξνγγπινπνηεκέλεο ζε αθέξαηνπο αξηζκνύο. Παξαηεξεί επίζεο όηη ην γηλόκελν απηώλ ησλ 5 δηαθνξεηηθώλ ζεξκνθξαζηώλ είλαη ν αξηζκόο 12. Πνηεο ζεξκνθξαζίεο κέηξεζε;

Λύζειρ:

πήγαηλε ζην δηθαζηήξην έπξεπε λα νξθηζηεί ζην «ηεξό» ηνπ ζεκείν.

1) Μηα εηαηξία ρξεζηκνπνίεζε 20 εξγάηεο επί 6 κήλεο, εξγαδόκελνπο 8 ώξεο ην 24σξν, γηα λα ηειεηώζεη ην κηζό ελόο έξγνπ. Δπεηδή ην ππόινηπν ηνπ έξγνπ πξέπεη λα ηειεηώζεη ζε 2 κήλεο, ε εηαηξία απνθάζηζε λα πξνζιάβεη θαη άιινπο εξγάηεο, ηεο ίδηαο απόδνζεο αλά ώξα, νη νπνίνη ζα δνπιεύνπλ επί 10 ώξεο ην 24σξν, ελώ νη πθηζηάκελνη εξγάηεο ζα δνπιεύνπλ όπσο θαη πξηλ. Πόζνπο επηπιένλ εξγάηεο πξέπεη λα πξνζιάβεη ε εηαηξία ώζηε λα ηειεηώζεη ην έξγν αθξηβώο ζε δύν κήλεο;

5.(-2,2, 1. (32), 2. (90) 3. (7000) 4.( 0) -1,1,3 ) 6. (Η Έθη 2 και Η Μαπία 20) 7. (7:25) 8. (1113213211) 9. (καμία)

 ΢ηελ αξραία Ρώκε, όηαλ έλαο άληξαο

Γέζπνηλα Σηαπηηή Γ’8


Κξηόο

Ζώδια

Μαθητικός Παλμός

15 Σαύξνο

21 Μαξηίνπ-20 Απξηιίνπ

21 Απξηιίνπ-20 Μαΐνπ

Γίδπκνο

21 Ματνπ-20 Ηνπλίνπ

Πξώην δώδην ηνπ δσδηαθνύ θύθινπ θαη πξώην από ηα δώδηα ηεο Φσηηάο. Οη Κξηνί είλαη πάληα πξσηνπόξνη θαη απνθαζηζκέλνη λα πξνρσξήζνπλ, αλεμάξηεηα από ηα εκπόδηα. Έρνπλ απηνπεπνίζεζε, δπλακηζκό θαη ζηγνπξηά. Θέινπλ πάληα λα είλαη πξώηνη θαη λα είλαη νη θαιύηεξνη ζε ό,ηη θάλνπλ. Δίλαη επίζεο ελζνπζηώδεηο, απνθαζηζηηθνί, πεξηπεηεηώδεηο θαη ηνπο αξέζεη λα μερσξίδνπλ. Με θπβεξλήηε ηνπο ηνλ Άξε, πιαλήηε ηνπ πνιέκνπ, νη Κξηνί κπνξνύλ λα γίλνπλ από ηνπο ρεηξόηεξνπο ερζξνύο. Γείρλνπλ αληίζηαζε ζηελ αδηθία θαη απερζάλνληαη λα ηνπο ιέλε ηη λα θάλνπλ θαζώο θαη λα ηνπο «ηξέρνπλ». Δίλαη πνιύ εγσηζηέο, εγσθεληξηθνί θαη εθλεπξίδνληαη εύθνια. ΢πλήζσο ηαηξηάδνπλ θαιύηεξα κε ηα δώδηα ηεο Φσηηάο (Λέσλ, Σνμόηεο) θαη ηνπ Αέξα (Γίδπκνο, Επγόο, Τδξνρόoο).

Πξώην από ηα δώδηα ηεο Γεο. Ο Σαύξνο ζπκβνιίδεη ηελ πξόνδν θαη ηελ αλάπηπμε. Όπσο θαη ηα ππόινηπα δώδηα ηεο Γεο, είλαη πξαθηηθόο θαη ζηαζεξόο. Οη Σαύξνη είλαη εμαηξεηηθά πεηζκαηάξεδεο θαη επίκνλνη. Δίλαη ακεηάβιεηνη ζηηο απόςεηο ηνπο θαη δελ πείζνληαη ρσξίο απνδείμεηο. Γηα ηνπο Σαύξνπο, ηα πιηθά αγαζά, νη αλέζεηο, ε νηθνλνκηθή άλεζε θαη ην θαιό θαγεηό έρνπλ κεγάιε ζεκαζία. Έρνπλ κεγάιεο αληνρέο, ππνκνλή θαη έκπλεπζε. Δπίζεο, είλαη πηζηνί θαη γελλαηόδσξνη θίινη θαη έρνπλ ηζρπξή αίζζεζε ζηελ αηζζεηηθή θαη αγάπε γηα ηελ ηέρλε κηαο θαη θπβεξλνύληαη από ηελ Αθξνδίηε. ΢πρλά, γίλνληαη μεξνθέθαινη, άθακπηνη, θαη ηεηξηκκέλνη. ΢πλήζσο ηαηξηάδνπλ θαιύηεξα κε ηα δώδηα ηεο Γεο (Παξζέλνο, Αηγόθεξσο) θαη ηνπ Νεξνύ (Καξθίλνο, ΢θoξπηόο, Ηρζύο).

Πξώην από ηα δώδηα ηνπ Αέξα. Ο Δξκήο, πιαλήηεο ηεο επθπΐαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, σο θπβεξλήηεο ησλ Γηδύκσλ, ηνπο δίλεη εμαηξεηηθή ηθαλόηεηα ζηελ επηθνηλσλία θαη έκθπην ηαιέλην ζην γξαπηό θαη ηνλ επηθνηλσληαθό ιόγν. Οη Γίδπκνη είλαη εππξνζάξκνζηνη θαη ηνπο αξέζεη λα αθνύλε δηάθνξεο απόςεηο. Έρνπλ πεξηέξγεηα θαη δίλνπλ βάζε ζηε ιεπηνκέξεηα. Μπνξνύλ κε ηα ιόγηα ηνπο λα επεξεάζνπλ ηα πιήζε θαη λα πείζνπλ ηνπο άιινπο. Ξέξνπλ λα επηρεηξεκαηνινγνύλ, είλαη εύζηξνθνη θαη εηνηκόινγνη ζε θάζε ζπδήηεζε. Δίλαη ινγηθνί θαη αλαιπηηθνί. Γελ είλαη ηδηαίηεξα ζπλεπείο, είλαη ηδηόηξνπνη θαη ζπρλά αλαθαηεύνληαη ζηηο ππνζέζεηο ησλ άιισλ. ΢πλήζσο ηαηξηάδνπλ θαιύηεξα κε ηα δώδηα ηνπ Αέξα (Επγόο, Τδξνρόνο) θαη ηεο Φσηηάο (Κξηόο, Λέσλ, Σνμόηεο).

Γηάζεκνη Κξηνί: Ρνλαιληίλην,

Γηάζεκνη Ταύξνη: Κσλ/λνο Καβάθεο, Μέγθαλ Φνμ, Σδνξηδ Κινύλεη.

Γηάζεκνη Γίδπκνη: Αληδειίλα Σδνιί, Σδνλ Φ. Κέλεληπ.

Καξθίλνο

Λενλάληξν

Νηα

Βίλζη,

Lady

Gaga,

21 Ηνπλίνπ-20 Ηνπιίνπ

Πξώην από ηα δώδηα ηνπ Νεξνύ. Κπβεξληέηαη από ηε ΢ειήλε, ε νπνία ηνλ θαζηζηά εμαηξεηηθά επαίζζεην θαη ζπλαηζζεκαηηθό. Οη Καξθίλνη έρνπλ ζπλήζσο ζηελέο ζρέζεηο κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, εηδηθά κε ηε κεηέξα ηνπο, θαη ηνπο αξέζνπλ ηα παηδηά. Θέινπλ λα ληώζνπλ αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά θαη όηαλ πιεγώλνληαη δελ ην μερλάλε πνηέ. Νηώζνπλ δεκέλνη κε ην παξειζόλ, ηηο ξίδεο θαη ηηο αλακλήζεηο ηνπο. Μπνξνύλ λα θαηαιάβνπλ, λα βνεζήζνπλ θαη λα ζπκπνλέζνπλ ηνπο γύξσ ηνπο κηαο θαη είλαη επζπγθίλεηνη θαη πξνζηαηεπηηθνί. Γίλνπλ πνιιά θαη δεηνύλ ιίγα γηα αληάιιαγκα. Δίλαη εζσζηξεθείο, ληξνπαινί, θαρύπνπηνη θαη γθξηληάδνπλ πνιύ. ΢πλήζσο ηαηξηάδνπλ θαιύηεξα κε ηα δώδηα ηνπ Νεξνύ (΢θνξπηόο, Ηρζύο) θαη ηεο Γεο (Σαύξνο, Παξζέλνο, Αηγόθεξσο).

Λέσλ

21 Ηνπιίνπ-20 Απγνύζηνπ

Παξζέλνο

21 Απγνύζηνπ-20 ΢επηεκβξίνπ

Γεύηεξν από ηα δώδηα ηεο Φσηηάο. Οη Λένληεο είλαη εμαηξεηηθά ππεξήθαλνη θαη ληώζνπλ ζηγνπξηά θαη απηνπεπνίζεζε γηα ηνλ εαπηό ηνπο. Κπβεξληνύληαη από ηνλ Ήιην θη έηζη αθηηλνβνινύλ ιάκςε θαη δσληάληα. Δίλαη ηδηαίηεξα δπλακηθνί θαη ζαξξαιένη θαη παξάιιεια γελλαηόδσξνη, έληηκνη θαη εηιηθξηλείο. Δίλαη επίζεο δεκηνπξγηθνί θαη νξγαλσηηθνί. Θέινπλ λα θπβεξλνύλ, λα εληππσζηάδνπλ, λα μερσξίδνπλ θαη λα θεξδίδνπλ ηνλ ζεβαζκό θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ γύξσ ηνπο. Σνπο αξέζεη λα ηνπο δείρλνπλ εκπηζηνζύλε θαη απερζάλνληαη λα ηνπο αζθείηαη αξλεηηθή θξηηηθή θαη θαηαπίεζε. ΢πρλά, γίλνληαη εγσθεληξηθνί, αιαδόλεο, θαηαπηεζηηθνί, απαηηεηηθνί θαη αληηδξαζηηθνί. ΢πλήζσο ηαηξηάδνπλ θαιύηεξα κε ηα δώδηα ηεο Φσηηάο (Κξηόο, Σνμόηεο) θαη ηνπ Αέξα (Γίδπκνο, Επγόο, Τδξνρόνο).

Γεύηεξν από ηα δώδηα ηεο Γεο. Κπβεξληέηαη από ηνλ Δξκή, πιαλήηε ηεο ινγηθήο, ν νπνίνο ηνλ θαζηζηά αλαιπηηθό θαη εξγαηηθό. Οη Παξζέλνη είλαη ηειεηνκαλείο θαη πξνζέρνπλ κέρξη θαη ηελ πην κηθξή ιεπηνκέξεηα. Λόγσ ηεο ηάμεο, ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο κεζνδηθόηεηάο ηνπο είλαη πάληα ζπλεπείο. Δθηηκνύλ ηελ θαζαξηόηεηα θαη είλαη δηαθξηηηθνί. ΢πρλά, θιείλνληαη ζηνλ εαπηό ηνπο θαη αλαδεηνύλ μεθάζαξεο θαη ινγηθέο ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηά ηνπο. Σνπο αξέζεη λα εξγάδνληαη θαη λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Γύζθνια κηιάλε γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη δείρλνπλ απόκαθξνη θαη απιεζίαζηνη ιόγσ ηεο ζεκλνηπθίαο ηνπο. ΢πλήζσο ηαηξηάδνπλ θαιύηεξα κε ηα δώδηα ηεο Γεο (Σαύξνο, Αηγόθεξσο) θαη ηνπ Νεξνύ (Καξθίλνο, ΢θνξπηόο, Ηρζύο).

Γηάζεκνη Λένληεο: Σδέληθεξ Λόπεδ, Νηι Άξκζηξνλγ, Μαληόλα.

Γηάζεκνη Παξζέλνη: Μαηθι Σδάθζνλ, Κάκεξνλ Νηίαδ.

Γηάζεκνη Καξθίλνη: Αιίθε Βνπγηνπθιάθε, ΢ηιβέζηεξ ΢ηαιόλε.

Επγόο

21 ΢επηεκβξίνπ-20 Οθησβξίνπ

Γεύηεξν από ηα δώδηα ηνπ Αέξα. Οη Επγνί θπβεξληνύληαη από ηελ Αθξνδίηε ε νπνία ηνπο δίλεη γνεηεία, επγέλεηα θαη ράξε. Οη Επγνί είλαη επράξηζηνη, εμππεξεηηθνί θαη απνθεύγνπλ ηηο ζπγθξνύζεηο. Έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δπγίδνπλ ηα δεδνκέλα θαη πάληα λα θνηηάλε θαη ηηο δύν πιεπξέο ηνπ λνκίζκαηνο. Απηό ηνπο θαζηζηά δίθαηνπο θαη θαινύο θξηηέο. Δίλαη εηξεληθνί, κε θαιό γνύζην θαη εθηηκνύλ ηελ νκνξθηά θαη ηελ αξκνλία. Γείρλνπλ θαηαλόεζε θαη ππνρσξνύλ αθόκα θαη ρσξίο λα θηαίλε επεηδή απερζάλνληαη ηηο δηακάρεο. Δίλαη ην δώδην κε ηελ κεγαιύηεξε απνδνρή ζηα ζθάικαηα ησλ άιισλ. Δίλαη, όκσο, επηπόιαηνη, αλαπνθάζηζηνη θαη ππεξβνιηθά ζπκβαηηθνί. ΢πλήζσο ηαηξηάδνπλ θαιύηεξα κε ηα δώδηα ηνπ Αέξα (Γίδπκνο, Τδξνρόνο) θαη ηεο Φσηηάο (Κξηόο, Λέσλ, Σνμόηεο). Γηάζεκνη Επγνί: Μειίλα Μεξθνύξε, Σδνλ Λέλνλ, Μόληθα Μπεινύηζη.

Αηγόθεξσο

21 Γεθεκβξίνπ-20 Ηαλνπαξίνπ

Σξίην από ηα Εώδηα ηεο Γεο. Κπβεξλήηεο ηνπ ν κεγαιύηεξνο πιαλήηεο, ν Κξόλνο, ν νπνίνο ηνπ δίλεη σξηκόηεηα, ζνβαξόηεηα, πεηζαξρία, ππνκνλή, ηάμε θαη νξζνινγία. Οη Αηγόθεξνη είλαη θνβεξά εξγαηηθνί θαη ζα θάλνπλ ηα πάληα γηα λα επηηύρνπλ θαη λα απνθηήζνπλ έλα θαιό όλνκα ζηελ θνηλσλία. Οη παξαδόζεηο, ε παηξίδα, ε ζξεζθεία θαη ε νηθνγέλεηα είλαη όια ηα πηζηεύσ θαη νη αμίεο ηνπ Αηγόθεξνπ. Δίλαη αθαηόξζσην λα αιιάμεη θάπνηνο ηε γλώκε ηνπο. Παξόιν πνπ δείρλνπλ ζνβαξνί, είλαη αξθεηά επαίζζεηνη θαη ζπγθηλνύληαη ζην άθνπζκα ζιηβεξώλ γεγνλόησλ. Δίλαη, όκσο, ςπρξνί, πζηεξόβνπινη, απαηζηόδνμνη θαη εύζηθηνη. ΢πλήζσο ηαηξηάδνπλ πεξηζζόηεξν κε ηα δώδηα ηεο Γεο (Σαύξνο, Παξζέλνο) θαη ηνπ Νεξνύ (Καξθίλνο, ΢θνξπηόο, Ηρζύο). Γηάζεκνη Αηγόθεξνη: ΢άθεο Ρνπβάο, Σάκηα, Μάξηηλ Λνύζεξ Κηλγθ.

΢θνξπηόο

21 Οθησβξίνπ-20 Ννεκβξίνπ

Γεύηεξν από ηα δώδηα ηνπ Νεξνύ. Με θπβεξλήηε ηνπο ηνλ παλίζρπξν Πινύησλα, έρνπλ εκκνλή θαη πάζνο γηα ό,ηη θάλνπλ θαη πάληα ζέινπλ λα έρνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν ζ΄ απηό πνπ θάλνπλ. Οη ΢θνξπηνί είλαη πνιύ απνθαζηζηηθνί θαη παξόιν πνπ δείρλνπλ ήξεκνη, έρνπλ πάξα πνιύ έληνλα ζπλαηζζήκαηα. Δίλαη ζθιεξνί, ηζρπξνγλώκνλεο, επζείο, καγλεηηθνί θαη κε ζπνπδαίεο αληνρέο. Όηαλ βάινπλ έλα ζηόρν είλαη ζρεδόλ ζίγνπξν όηη ζα ηνλ πεηύρνπλ. Καλείο δελ ζα ήζειε λα έρεη έλαλ επίκνλν ΢θνξπηό αληίπαιό ηνπ. Έρνπλ απηνθπξηαξρία θαη απηνέιεγρν. ΄Οκσο, είλαη εζσζηξεθείο, θαηαπηεζηηθνί, απίζηεπηα κπζηηθνπαζείο, δειηάξεδεο θαη εθδηθεηηθνί. Μπνξνύλ λα γίλνπλ αθξαίνη θαη απηνθαηαζηξνθηθνί. ΢πλήζσο ηαηξηάδνπλ θαιύηεξα κε ηα δώδηα ηνπ Νεξνύ (Καξθίλνο, Ηρζύο) θαη ηεο Γεο (Σαύξνο, Παξζέλνο, Αηγόθεξσο).

Σνμόηεο

21 Ννεκβξίνπ-20 Γεθεβξίνπ

Σξίην από ηα δώδηα ηεο Φσηηάο. Ο Σνμόηεο θπβεξληέηαη από ην Γία κε απνηέιεζκα λα αγαπά ηα ηαμίδηα θαη ηηο εμεξεπλήζεηο. Οη Σνμόηεο έρνπλ θνβεξή δσληάληα θαη απερζάλνληαη ηελ αδξάλεηα θαη ηελ απάζεηα. Δίλαη εμαηξεηηθά αηζηόδνμνη, θηιηθνί, θνηλσληθνί θαη έρνπλ κηα δηθή ηνπο θηινζνθία γηα ηε δσή. Δίλαη πάληα πξόζραξνη θαη αγαπάλε ηελ ειεπζεξία. Σα πάλε θαιά κε όινπο, ηνπο αξέζεη λα πεηξάδνπλ θαη κπνξνύλ λα ςπραγσγνύλ. Δίλαη πνιύ εηιηθξηλείο θαη επζείο ζηηο απόςεηο ηνπο, πξάγκα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξεμεγήζεηο. Μεξηθέο θνξέο γίλνληαη ππεξβνιηθνί, θνπξαζηηθνί θαη θέξλνπλ ηνπο άιινπο ζε ακεραλία. ΢πλήζσο ηαηξηάδνπλ θαιύηεξα κε ηα δώδηα ηεο Φσηηάο (Κξηόο θαη Λέσλ) θαη ηνπ Αέξα (Γίδπκνο, Επγόο, Τδξνρόνο). Γηάζεκνη Τνμόηεο: Μπξίληλεπ ΢πίαξο, Γνπόιη Νηίζλεπ.

Γηάζεκνη Σθνξπηνί: Οδπζζέαο Διύηεο, Μαξία Αληνπαλέηα.

Τδξνρόνο

21 Ηαλνπαξίνπ-20 Φεβξνπαξίνπ

Ηρζύο

21 Φεβξνπαξίνπ-20 Μαξηίνπ

Σειεπηαίν δώδην ηνπ δσδηαθνύ θαη ηξίην από ηα δώδηα ηνπ λεξνύ. Κπβεξληέηαη από ηνλ Πνζεηδώλα, πιαλήηε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο, ηεο ζνθίαο θαη ηεο θαληαζίαο. Οη Ηρζείο έρνπλ ηεξάζηηα θαληαζία θαη ζπλήζσο πξνηηκνύλ λα δνπλ εθεί παξά ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν. Δίλαη πνιύ επαίζζεηνη, ελζνπζηώδεηο, θαινί αθξναηέο, εύζηξνθνη, νλεηξνπόινη θαη δείρλνπλ θαηαλόεζε ζηα πξνβιήκαηα ησλ αλζξώπσλ. Ζ αδηθία θαη ε αληζόηεηα ηνπο ζιίβνπλ θαη δελ ηνπο αξέζνπλ νη πεξηνξηζκνί θαη ε πνιιή πεηζαξρία. ΢πρλά, γίλνληαη αδηάθνξνη, θαληαζηόπιεθηνη, θνπηζνκπόιεδεο θαη ζε κεξηθνύο ηνκείο αλαμηόπηζηνη. Έρνπλ επίζεο ηάζε πξνο ηηο θαθέο θαηαρξήζεηο. ΢πλήζσο ηαηξηάδνπλ πεξηζζόηεξν κε ηα δώδηα ηνπ Νεξνύ (Καξθίλνο, ΢θνξπηόο) θαη ηεο Γεο (Σαύξνο, Παξζέλνο, Γηάζεκνη Υδξνρόνη: Έιελα Παπαξίδνπ, Σόκαο Έληηλζνλ, Αηγόθεξνο). ΢αθίξα. Γηάζεκνη Ηρζείο: Άικπεξη Άηλζηαηλ, Διίδακπεζ Σέηινξ. Σξίην από ηα δώδηα ηνπ Αέξα. Με θπβεξλήηε ηνπο ηνλ Πιαλήηε Οπξαλό, νη Τδξνρόνη είλαη εμαηξεηηθά δεκηνπξγηθνί, επαλαζηαηηθνί, πξσηνπνξηαθνί θαη θνηλσληθνί. Οξακαηίδνληαη έλα θαιύηεξν αύξην θαη ελδηαθέξνληαη γηα ην κέιινλ θαη ηελ εμέιημε. Δίλαη ηθαλνί εγέηεο θαη κεηαξξπζκηζηέο ηνπ θαηεζηεκέλνπ. Αθνύ είλαη γελλεκέλνη επαλαζηάηεο, θάλνπλ ηα πάληα κε ην δηθό ηνπο ηξόπν, έρνπλ πείζκα, αζθνύλ επηξξνή θαη πξνθαινύλ ηνπο γύξσ ηνπο. Δίλαη ξεαιηζηέο, αληηθεηκεληθνί θαη δελ αθνινπζνύλ πξόηππα. Γεκηνπξγνύλ θαζαξίεο θαη ράνο, ιέλε πνιιέο δηθαηνινγίεο, ζπκώλνπλ μαθληθά θαη είλαη εθθεληξηθνί. ΢πλήζσο ηαηξηάδνπλ θαιύηεξα κε ηα δώδηα ηνπ Αέξα (Γίδπκνο, Επγόο) θαη ηεο Φσηηάο (Κξηόο, Λέσλ, Σνμόηεο).

Μαξία Πέξδηνπ Γ’4


Μαθητικός Παλμός

16

Φωσξγπαυικά Σσιγμιόστοα

Δκείο κέζα από ηηο εθδειώζεηο καο Ποώρη Ϗέοα πρξ πτξλείξ και ΑγιαπϏόϐ Επέρειξϐ 1ηϐ Οκρωβοίξς 1960

Παοξςπίαπη Κ.Μ.Σ

Επέρειξϐ 28ηϐ Οκρωβοίξς 1940

Σύπσινη ρωμ πτέπεωμ Ϗε ρξ Ειδικό πτξλείξ «’Αγιξϐ Σπςοίδωμαϐ»

Ευχαριστούμε τον κ. Κωνσταντίνο Λεκάκη για την ευγενή παραχώρηση των φωτογραφιών

Μαθητικός παλμός A΄εκδοση 2012 2013  

Η Εφημερίδα του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λάρνακας και πάλι μαζί σας! Απολάυστε τη σπουδαία αυτή δουλειά των μαθητών του σχολείου μας!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you