Page 1


คำนำ วิชา Arti3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์นี ้ การเรี ยนการสอนตาม กระบวนการที่กาหนดให้ มีการศึกษารวบรวมหลักฐานการศึกษา และ การตกแต่งเว็บบล็อกซึง่ ได้ แก่ Google Sites/WordPress/Google Blogsport อันล้ วนเป็ นเนื ้อหาที่ ผ่านกระบวนการเรี ยนการสอนในรายวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ (ARTI3319) สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ซึง่ ในส่วนของรายงานชิ ้นนี ้เป็ นเนื ้อหาเกี่ยวกับการใช้ งานเบื ้องต้ นของ WordPress หากเนื ้อหาในรายงานนี ้มีความผิดผลาดประการใด ทางผู้จดั ทาต้ องขอ อภัยมา ณ ที่นี ้ด้ วย

เมธาวี มีระลึก ผู้จดั ทา


สำรบัญ เรื่ อง

หน้ ำ

ควำมหมำยของ Blog

1-2

กำรตกแต่ ง Blog

3

- กำรใส่ นำฬิกำ

3-5

- กำรใส่ ปฏิทนิ และ วันที่

6-8

- กำรใส่ พนื ้ หลัง

9 - 11

กำรโพสต์

12 - 14

กำรขยำยรู ปภำพในโพสต์ และ ปรั บควำมกว้ ำง

15 -18

กำรใส่ Google+ Followers

19 - 21

กำรใส่ CC creative commons

22 - 25


ควำมหมำยของ Blog Blog มาจากศัพท์คาว่า WeBlog บางคนอ่านคา ๆ นี้วา่ We Blog บางคนอ่านว่า Web Log แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้น ทั้งสองคาบ่งบอกถึงความหมายเดียวกัน ว่านัน่ คือบล็อก (Blog) ความหมายของคาว่า Blog ก็คือการบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบน เว็บไซต์ โดยเนื้อหาของ blog นั้นจะครอบคลุมได้ทุกเรื่ อง ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องราวส่ วนตัว หรื อเป็ น บทความเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น เรื่ องการเมือง เรื่ องกล้องถ่ายรู ป เรื่ องกีฬา เรื่ องธุรกิจ เป็ นต้น โดยจุดเด่นที่ทาให้บล็อกเป็ นที่นิยมก็คือ ผูเ้ ขียนบล็อก จะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเองใส่ ลงไปในบทความนั้น ๆ โดยบล็อกบางแห่ง จะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวจิตใจผูอ้ ่านสู งมาก แต่ ในขณะเดียวกัน บางบล็อกก็จะเขียนขึ้นมาเพื่อให้อ่านกันในกลุ่มเฉพาะ เช่นกลุ่มเพื่อน ๆ หรื อ ครอบครัวตนเองมีหลายครั้งที่เกิดความเข้าใจกันผิดว่า Blog เป็ นได้แค่ไดอารี่ ออนไลน์ แต่ใน ความเป็ นจริ งแล้ว ไดอารี่ ออนไลน์เปรี ยบเสมือน เนื้อหาประเภทหนึ่งของบล็อกเท่านั้น เพราะ บล็อกมีเนื้อหาที่หลากหลายประเภท ตั้งแต่การบันทึกเรื่ องส่ วนตัวอย่างเช่นไดอารี่ หรื อการ บันทึกบทความที่ผเู ้ ขียนบล็อกสนใจในด้านอื่นด้วย ที่เห็นชัดเจนคือ เนื้อหาบล็อกประเภท วิจารณ์การเมือง หรื อการรี ววิ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ตวั เองเคยใช้ หรื อซื้อมานัน่ เอง อีกทั้งยังสามารถ แตกแขนงไปในเนื้อหาในประเภทต่าง ๆ อีกมากมาย ตามแต่ที่เจ้าของบล็อกจะเป็ นคนที่ถนัดใน ด้านไหน ก็มกั จะเขียนบทความเรื่ องที่ตนเองถนัด หรื อสนใจเป็ นต้น จุดเด่นที่สุดของ Blog ก็คือ มันสามารถเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารชนิดหนึ่ง ที่สามารถสื่ อถึงความเป็ นกันเองระหว่างผูเ้ ขียน บล็อก และผูอ้ ่านบล็อกที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจนของบล็อกนั้น ๆ ผ่านทางระบบ comment ของบล็อกนัน่ เอง ผูค้ นหลายล้านคนจากทัว่ ทุกมุมโลก หันมาเขียน Blog กันอย่างแพร่ หลาย ตั้งแต่นกั เรี ยน อาจารย์ นักเขียน ตลอดจนถึงระดับบริ ษทั ยักษ์ใหญ่ในตลาดหุน้ NasDaq เมื่อ สองสามปี ที่ผา่ นมา Blog เริ่ มต้นมาจากการเขียนเป็ นงานอดิเรกของกลุ่มสื่ ออิสระต่าง ๆ หลาย ๆ แห่งกลายเป็ นแหล่งข่าวสาคัญให้กบั หนังสื อพิมพ์หรื อสานักข่าวชั้นนา จวบจนกระทัง่ ปี 2004 คนเขียน Blog ก็ได้รับการยอมรับจากสื่ อและสานักข่าวต่าง ๆ ถึงความรวดเร็ วในการให้ขอ้ มูล ตั้งแต่เรื่ องการเมืองไปจนกระทัง่ เรื่ องราวของการประชุมระดับชาติและจากเหตุการณ์เหล่านี้ นับ


ได้วา่ Blog เป็ นสื่ อชนิดหนึ่งที่ไม่ต่างจาก วีดีโอ , สิ่ งพิมพ์ , โทรทัศน์ หรื อแม้กระทัง่ วิทยุ เรา สามารถเรี ยกได้วา่ Blog ได้เข้ามาเป็ นสื่ อชนิดใหม่ที่สาคัญอย่างแท้จริ ง มีหลายครั้งที่เกิดความเข้าใจกันผิดว่า Blog เป็ นได้แค่ไดอารี่ ออนไลน์ แต่ในความเป็ น จริ งแล้ว ไดอารี่ ออนไลน์เปรี ยบเสมือน เนื้อหาประเภทหนึ่งของบล็อกเท่านั้น เพราะบล็อกมี เนื้อหาที่หลากหลายประเภท ตั้งแต่การบันทึกเรื่ องส่ วนตัวอย่างเช่นไดอารี่ หรื อการบันทึก บทความที่ผเู ้ ขียนบล็อกสนใจในด้านอื่นด้วย ที่เห็นชัดเจนคือ เนื้อหาบล็อกประเภท วิจารณ์ การเมือง หรื อการรี ววิ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ตวั เองเคยใช้ หรื อซื้อมานัน่ เอง อีกทั้งยังสามารถแตก แขนงไปในเนื้อหาในประเภทต่าง ๆ อีกมากมาย ตามแต่ที่เจ้าของบล็อกจะเป็ นคนที่ถนัดในด้าน ไหน ก็มกั จะเขียนบทความเรื่ องที่ตนเองถนัด หรื อสนใจเป็ นต้น ในอดีตแรกเริ่ ม คนที่เขียน Blog นั้นยังทากันในระบบ Manual คือเขียนเว็บเองทีละหน้า แต่ในปัจจุบนั นี้ มีเครื่ องมือหรื อซอฟท์แวร์ให้เราใช้ในการเขียน Blog ได้มากมาย เช่น WordPress, Movable Type เป็ นต้น เมื่อสองสามปี ที่ผา่ นมา Blog เริ่ มต้นมาจากการเขียนเป็ นงานอดิเรกของกลุ่มสื่ ออิสระ ต่าง ๆ หลาย ๆ แห่งกลายเป็ นแหล่งข่าวสาคัญให้กบั หนังสื อพิมพ์หรื อสานักข่าวชั้นนา จวบ จนกระทัง่ ปี 2004 คนเขียน Blog ก็ได้รับการยอมรับจากสื่ อและสานักข่าวต่าง ๆ ถึงความรวดเร็ว ในการให้ขอ้ มูลตั้งแต่เรื่ องการเมืองไปจนกระทัง่ เรื่ องราวของการประชุมระดับชาติและจาก เหตุการณ์เหล่านี้ นับได้ว่า Blog เป็ นสื่ อชนิดหนึ่งที่ไม่ต่างจาก วีดีโอ , สิ่ งพิมพ์ , โทรทัศน์ หรื อ แม้กระทัง่ วิทยุ เราสามารถเรี ยกได้วา่ Blog ได้เข้ามาเป็ นสื่ อชนิดใหม่ที่สาคัญอย่างแท้จริ ง


การตกแต่ ง Blog การใส่ นาฬิ กา

คลิกที่ รู ปแบบ>>เพิม่ Gadget

ให้เลือก HTML/จาวาสคริ ปต์


คัดลอกโค้ด HTMLมาวางในช่อง เนื้อหาแล้วคลิกบันทึก

คลิกบันทึกการจัดเรี ยง


เสร็จแล้วจะเป็ นแบบนี้


การใส่ ปฏิทิน และ วันที่

คลิกที่ รู ปแบบ เลือกเพิ่ม Gadget เหมือนที่ทานาฬิกา

คลิกเพิ่ม Gadget เลือก HTML/จาวาสคริ ปต์


คัดลอก โค้ดมา มาวางในช่องเนื้อหา เสร็จแล้วคลิกที่ บันทึก

เสร็จแล้วคลิกที่ บันทึกการจัดเรี ยง


เสร็จแล้วรู ปร่ างหน้าตาจะเป็ นแบบนี้


การใส่ พนื้ หลังที่เป็ นการบ่ งชี้ว่าเป็ นบล็อกของเรา

คลิกที่ แม่แบบ เลือก กาหนดค่า

คลิกที่ พื้นหลัง เลือก ภาพพื้นหลัง


คลิกที่ อัพโหลดภาพ และคลิกที่ เลือกไฟล์

คลิกเลือกภาพที่ตอ้ งการ เสร็จแล้ว คลิกที่ Open


เมื่อเสร็จแล้ว คลิกที่ เสร็จสิ้ น

คลิกที่ เลื่อนไปพร้อมกับหน้าเว็บ เอาเครื่ องหมายถูกออก แล้วคลิกที่ ใช้กบั บล็อก


การโพสต์

คลิกที่ การออกแบบ

คลิกที่สร้างโพสต์ใหม่


1.ใส่ หวั ข้อ 2.ใส่ ขอ้ ความที่หน้าต่าง 3.แผยแพร่

1.เพิ่มความคิดเห็น 2.เพิ่มชื่อ แวดวง หรื อที่อยูอ่ ีเมล


เสร็จแล้วข้อความที่โพสต์จะมาขึ้นในบล็อก


การขยายรูปภาพในโพสต์ และ ปรับความกว้าง

รู ปที่โพสต์เล็กเกินไป

เลือกโพสต์ที่เราต้องการเปลี่ยนขนาดรู ป


คลิกที่รูป แล้วจะมีเมนูข้ ึนมาด้านล่าง แล้วเลือกขนาดที่ตอ้ งการ

เสร็จแล้วคลิกที่อปั เดต


คลิกที่ การออกแบบ

คลิกที่แม่แบบ แล้วเลือกที่กาหนดค่า


คลิกที่ ปรับความกว้าง แล้ว ปรับตั้งค่าตามต้องการ เสร็จแล้ว คลิกที่ใช้กบั บล็อก

เสร็จแล้วจะได้ขนาดภาพที่เหมาะสม


การใส่ Google+ Followers

คลิกที่ รู ปแบบ และ เลือกที่เพิ่ม Gadget

คลิกที่สัญลักษณ์ + เพิ่ม


คลิกที่บนั ทึก

คลิกที่ บันทึกการจัดเรี ยง


เสร็จแล้วหน้าตาจะเป็ นแบบนี้


การใส่ CC creative commons

เข้า blog อาจารย์ แล้วคลิกที่สัญลักษณ์ ที่ครอบวงแดงไว้

คลิกที่ CC creative commons


ขึ้นหน้านี้เลื่อนลงมา (ดูหน้าต่อไป)

คลิกที่ Choose a License


ดูในช่องสี่ เหลี่ยมสี แดงที่ครอบไว้ วิธีทาดูหน้าต่อไป

1.ให้เลือก ไม่อนุญาตให้แก้ไขดัดแปลงงานของคุณ 2.ให้เลือก ไม่อนุญาตให้นางานของคุณไปใช้เพื่อการค้า


กาหนดพื้นที่ Intemational คือ ครอบคุมทัว่ โลก

ใส่ ผลงาน ที่แสดง ใส่ ชื่อบล็อก เป็ นอันเสร็ จ


arti3319-mathawee-101-blogspot  

arti3319-mathawee-101-blogspot

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you