Page 1

IDEJNI OKVIR ZA OBLIKOVANJE IN DELOVANJE MLADINSKEGA CENTRA IDRIJA Pobudniki: Klub idrijskih študentov, KUD Avgust, Rod srebrnih krtov, Studio za svobodni ples Pripravil: Matevž Straus Grafična obdelava, fotomontaže, reference: Iztok Hvala

Idrija, marec 2011


KAZALO VSEBINE

1.OZADJE 2.VSEBINA 3.FORMA 4.INFRASTRUTURA 5.POTEK DOGAJANJA 6.VIZIJA 7.REFERENCE

IDEJNI OKVIR ZA OBLIKOVANJE IN DELOVANJE MLADINSKEGA CENTRA IDRIJA

stran stran stran stran stran stran stran

2 3 5 6 7 8 14

1


OZADJE Na okrogli mizi, ki je potekala avgusta 2008 v okviru Čipkarije 08 in na kateri so sodelovali predstavniki mladinskih skupin (Društvo glasbenikov in ljubiteljev glasbe, Klub idrijskih študentov, KUD Avgust, Rod srebrnik krtov Idrija in Zveza prijateljev mladine) ter predstavnika Občine Idrija (g. župan Bojan Sever in ga. Maja Majnik) sta se kot zaključka izcimili pobudi o Mladinskem svetu Idrija in Mladinskem centru Idrija. Po dveh letih pogovorov, iskanja primernih lokacij in dogovarjanj o sodelovanju smo se v Klubu idrijskih študentov, KUD Avgust in Rodu srebrnih krtov Idrija odločili pripraviti obstoječo predstavitev pobude. Slednja nikakor ni dokončna verzija, saj jo vsekakor želimo nadgrajevati z dodatnimi idejami, vsebinami in pobudami – in prav takšen bi moral biti tudi Mladinski center Idrija: dinamičen, vsebinsko poln, zanimiv in mladosten.

Na tem mestu velja omeniti tudi peticijo za oblikovanje Mladinskega centra Idrija v objektu CIU Nikolaja Pirnata, iz katere črpamo glavne ideje in predloge. Vzroki • • • • •

za Mladinski center Idrija: razpršenost mladinskih prostorov; neprimernost „mladinskega centra“ na Prelovčevi 2; odmaknjenost Swenak kluba; dodatne programske zahteve; pomanjkanje prenočišč za mlade.

Leta 2009 je bilo v Občini Idrija 2095 oseb, starih med 15 in 30 let, ki pa nimajo primerno urejenih prostorov v središču mesta. Menimo, da Občina Idrija nujno potrebuje mladinski in medgeneracijski center, ki bo zagotavljal mladim in drugim socialnim skupinam asociativne načine druženja, spodbujal participacijo, prostovoljne aktivnosti in neformalno izobraževanje, prispeval k socialni povezanosti in družbeni integraciji mladih, uveljavljal mobilnost in mednarodno povezovanje mladih ter zagotavljal informiranost mladih in avtonomni mladinski prostor. Menimo tudi, da bi Občina Idrija morala namenjati mladinski politiki več pozornosti ter storiti več za zadrževanje in ustvarjalno razvijanje mladih.

IDEJNI OKVIR ZA OBLIKOVANJE IN DELOVANJE MLADINSKEGA CENTRA IDRIJA

2


VSEBINA Kot že zapisano se je od leta 2008 razmišljalo o najbolj primerni lokaciji za Mladinski center Idrija in se navsezadnje soglasno odločili za objekt, kjer danes deluje CIU Nikolaja Pirnata ali nekdanji Dom učencev. Pri izbiri smo upoštevali željo po središčni lokaciji, ki za razliko od Swenak kluba ne bi bila odmaknjena in odrinjena, ter objektu, ki bi lahko združil vso idrijsko mladino pod eno streho, ponudil dovolj možnosti za različne mladinske aktivnosti ter tudi omogočal razvoj spremljevalnih dejavnosti (mladinski turizem, prireditveni prostor za ne-mladinske dogodke, …). Menimo, da bi bilo stavbo, v kateri danes deluje CIU Nikolaja Pirnata („Dom učencev“) potrebno nameniti mladini v starostih med 15 in 30 let, mladinskemu turizmu („youth hostel“), vseživljenjskemu in neformalnemu izobraževanju ter medgeneracijskim programom. Predvidene osnovne naloge Mladinskega centra Idrija naj bi bile: • zbiranje in posredovanje nekomercialnih informacije, ki so zan i m- ive za mlade ter mladinske delavce in delavke; • zagotavljanje mladim in drugim socialnim skupinam asociativne načine druženja; • spodbujanje participacije mladih in medgeneracijskega sodelovanja; • prispevanje k socialni povezanosti in družbeni integraciji mladih; • uveljavljanje mobilnost in mednarodnega povezovanja mladih; • organiziranje in izvajanje izmenjav mladih; • organiziranje in izvajanje prostočasnih dejavnosti in aktivnosti neformalnega izobraževanja za mlade; • organiziranje in izvajanje počitniške dejavnosti za mlade; • zagotavljanje avtonomnega mladinskega prostora; • nudenje organizacijske in tehnične pomoči neprofitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo dejavnosti za mlade v občini Idrija; • sodelovanje in koordiniranje dejavnosti z zavodi in drugimi organizacijami s področja izobraževanja, kulture, turizma, itd., v občini Idrija; • organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke in mladino s posebnimi potrebami; • pomoč mladim pri uresničevanju njihovih zamisli; • izvajanje podpore in razvoja multimedijskega izražanja in ustvarjanja; IDEJNI OKVIR ZA OBLIKOVANJE IN DELOVANJE MLADINSKEGA CENTRA IDRIJA

• •

zagotavljanje brezplačne brezžične internetne povezave v prostorih in bližnji okolici; zagotavljanje strežniških kapacitet za gostovanje spletnih strani neprofitnih in mladinskih društev, skupin in institucij.

Spremljevalne naloge Mladinskega centra Idrija naj bi bile: • razvijanje mladinskega turizma in zagotavljanje mladinskih prenočišč („youth hostel“); • razvijanje, organizacija in izvedba turističnih programov in izletov; • organizacija poletnih šol in taborov; • nudenje kapacitet za organizacijo predavanj, srečanj, predstavitev in prireditev; • organizacija dogodkov za širšo zainteresirano javnost; • priprava in izvedba prostočasnih in izobraževalnih programov za starejše generacije; • nudenje prostorov za izvajanje programa varstveno-delavnega centra; • večanje okoljske ozaveščenosti občanov in občank ter promocija sonaravnih načinov življenja; • sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju; • zagotavljanje dostopnost in uporabe gradiv, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih.

3


VSEBINA Navezava na razvojne dokumente: • Razvojni načrt in strategija trženja turizma v občini Idrija za obdobje 2009 – 2015; • Inovativna strategija trajnostnega razvoja občine Idrija (v pripravi); • Strategija Urada RS za mladino na področju mladinske politike do leta 2010; • Strategija razvoja Slovenije (SRS) znotraj pete razvojne prioritete »Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja«; • koncept razvoja mladinskega turizma; • Državni razvojni program RS (DRP) za obdobje 2007-2013 znotraj pete razvojnoinvesticijske prioritete (Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja); • Bela knjiga Evropske komisije: Nova spodbuda za evropsko mladino; • Operativni programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (OP RR) usklajen s ciljem ohranjanja in povezovanja naravnih in kulturnih potencialov za razvoj turizma in rekreacije (tretja razvojna prioriteta »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«, prednostna usmeritev »Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva«); • Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007 – 2013.

Oprema, ki bi bila predvideno in v skladu z dogovorom v (brezplačno) uporabo izvajalcem nalog v prostorih Mladinskega centra Idrija: • video kamera; • video projektor; • DVD rekorder; • samostoječa tabla; • diktafon; • magnetofon; • računalniki z internetno povezavo. Predviden čas za izvedbo aktivnosti v MCI: • Ponedeljek – četrtek: 13h – 19h • Petek, Sobota: 13h - 03h • Nedelja: zaprto

Predvideni izvajalci dejavnosti v prostorih Mladinskega centra Idrija: • Mladinski center Idrija sam ali v soorganizaciji; • nepridobitne mladinske organizacije v občini Idriji; • druge nepridobitne organizacije, ki izvajajo projekte in programe namenjene mladim ali mladinskim delavcem; • neorganizirane skupine mladih in posamezniki, ki izvajajo projekte in programe za mlade; • druge pravne in fizične osebe, ki izvajajo osnovne in spremljevalne naloge MCI.

4


FORMA Mladinski center v Idriji je smiselno organizirati v obliki javnega zavoda, ki bi upravljal z objektom in skrbel za kakovost storitev. Zdi se razumljivo, da ima Občina Idrija stik z mladimi preko tovrstnega subjekta, ki bi združeval aktivnosti mladih, udejanjanje mladinskih politik občine in delno tudi prevzel razvoj mladinskega turizma v občini. V preteklosti se je večja angažiranost občinske uprave pri mladinskih problemih že izkazala za produktivno in koristno za mlade in lokalno skupnost – tako je bilo v času obstoja Urada za mladino Idrija in delovanja uslužbenke Sonje Rutar povečano zanimanje lokalnih oblasti in lokalne skupnosti za probleme in želje mladine (na tem mestu omenimo predvsem angažiranega Ivana Sedeja), ki se je rezultiralo v oblikovanju KIC-a. Možni • • • • • • •

viri financiranja za delovanje: Občina Idrija; Evropski sklad za regionalni razvoj; Evropski socialni sklad; Kohezijski sklad; Program Mladi v akciji; partnerska sredstva (Klub idrijskih študentov, …) možnost pridobivanja donacij v obliki materiala in drugih izdelkov namensko za izvajanje programa.

IDEJNI OKVIR ZA OBLIKOVANJE IN DELOVANJE MLADINSKEGA CENTRA IDRIJA

Predvidene naloge direktorja in kolegija v Mladinskem centru Idrija: • organizira delo v MCI; • izvaja osnovne naloge; • skrbi za uvajanje prostovoljnih zunanjih sodelavcev in sodelavk; • opravlja druge naloge, ki mu jih posreduje Občina Idrija; • skrbi za produktivnost in ekonomičnost poslovanja; • skrbi za sodelovanje z drugimi pomembnimi akterji ter predvsem z lokalnim okoljem; • spremlja izvrševanje programa dejavnosti, ki se izvajajo v prostorih MCI; • mesečno poroča o svojem delu županu Občine Idrija ter Službi za družbene dejavnosti Občine Idrija; • Občini Idrija predlaga program dela oz. vsebinski in finančni načrt MCI ter načrt nabav osnovnih sredstev ter morebitnega investicijskega vzdrževanja; • Občini Idrija predlaga program razvoja MCI; • Soodloča pri sprejemanju vseh pomembnih dokumentov, ki se tičejo dela MCI;

5


INFRASTRUKTURA Pri prenovi in obnovitvi objekta želimo, da se upošteva: • prenova energetsko potratnega objekta naj bo v skladu z okoljevarstvenimi standardi (možna uporaba sončne energije, saj objekt leži na najbolj osončeni strani mesta); • revitalizacija zapostavljenega območja (predel mesta, kjer leži objekt, kljub izredni bližini središča glede na posvečanje pozornosti ni središčno prizorišče lokalnih politik; z investicijo se ta prostor kulturno in vsebinsko napolni); • objekt po prenovi naj bo zgled ostalim javnim in zasebnim investicijam – uporaba zelene energije, energijska učinkovitost, medgeneracijsko razumevanje, večfunkcionalnost, prizoriščnost in odprtost; • objekt naj kaže svojo zgodovino in pretekle rabe ter svojo umeščenost v prostor (idrijska simbolika), a naj bo funkcionalno sodoben in v stiku z družbenimi tokovi (odprtost, ustvarjalnost, različnost); • objekt in okolica naj bosta urejena s posluhom za potrebe oseb z gibalno oviranostjo; • pri načrtovanju preureditve naj se k sodelovanju privabijo mladi – študenti in študentke arhitekture, urbanizma in družboslovja (sociologija, kulturologija) ter drugi zainteresirani posamezniki in posameznice.

IDEJNI OKVIR ZA OBLIKOVANJE IN DELOVANJE MLADINSKEGA CENTRA IDRIJA

Mladinski center Idrija bi vseboval sledeče prostore: • informacijska pisarna z recepcijo (svetovanje, mednarodna pisarna); • prireditveni in koncertni prostor; • učilnice; • razstavni prostor (galerija); • računalniška soba; • multimedijski prostor („studio“); • sejna soba; • glasbena vadnica; • pisarne za mladinska društva; • sobe mladinskega hostla; • sanitarije; • zaoderje; • skladišče za opremo.

6


POTEK DOGAJANJA Nadaljnji koraki, ki jih predvidevamo, so: • občina se dogovori s solastnikoma (Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve) o namembnosti objekta; • občina ustanovi javni zavod Mladinski center Idrija (prekine se z nazivanjem prostorov na Prelovčevi 2 kot „mladinski center “); • občina pripravi projekt obnove in preureditve objekta ter se prijavi na relevantne razpise; • Mladinski center Idrija prične v okrnjeni obliki delovati na sami lokaciji in drugih lokacijah (Swenak klub, Mejca, prostori na Prelovčevi 2, … )

IDEJNI OKVIR ZA OBLIKOVANJE IN DELOVANJE MLADINSKEGA CENTRA IDRIJA

7


VIZIJA Mladinski center Idrija bo pomembno zbirališče mladih – bo prostor druženja, ustvarjanja in mladinskega angažmaja. Mladinski center Idrija bo povezoval različne mladinske skupine, pomagal pri razvoju projektov in nudil podporo mladim pri ustvarjanju in oblikovanju življenjske poti. Mladinski center bo vpet v mednarodno okolje – sodeloval v mladinskih izmenjavah, izobraževanjih, gostoval tuje ustvarjalce in v hostlu gostil tuje popotnike ter razvijal turistične pakete. Občina Idrija bo z mladinskim centrom pridobila kompetentnega partnerja pri načrtovanju mladinskih politik in oporo pri zadrževanju mladih v občini. Idrija bo z mladinskim centrom pomlajena in živahna.

IDEJNI OKVIR ZA OBLIKOVANJE IN DELOVANJE MLADINSKEGA CENTRA IDRIJA

8


VIZIJA pogled iz glavnega dvorišča na mladinski center

IDEJNI OKVIR ZA OBLIKOVANJE IN DELOVANJE MLADINSKEGA CENTRA IDRIJA

9


VIZIJA pogled na glavni vhod mladinskega centra

IDEJNI OKVIR ZA OBLIKOVANJE IN DELOVANJE MLADINSKEGA CENTRA IDRIJA

10


VIZIJA poged na ureditev glavne terase mladinskega centra

IDEJNI OKVIR ZA OBLIKOVANJE IN DELOVANJE MLADINSKEGA CENTRA IDRIJA

11


VIZIJA pogled na glavno dvorišče iz stavbe mladinskega centra

IDEJNI OKVIR ZA OBLIKOVANJE IN DELOVANJE MLADINSKEGA CENTRA IDRIJA

12


VIZIJA pogled na novo urejen park pred mladinskim centrom

IDEJNI OKVIR ZA OBLIKOVANJE IN DELOVANJE MLADINSKEGA CENTRA IDRIJA

13


REFERENCE Ekskurz: Dobra praksa – Celjski mladinski center Celjski mladinski center je bil ustanovljen leta 2008 kot javni zavod Celjski mladinski center, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Celje. V prostorih tako deluje informativna pisarna, ki omogoča tudi prodajo kart za dogodke preko sistema Eventim, fotokopiranje in vezavo za študente, prodaja NEFIKSA - indeks neformalnih izobraževanj, kartic EURO 26 in ISIC ter koncertni prostor z rednimi koncerti in gostujočimi razstavami in predstavami. V mladinskem centru najdejo svoj prostor tudi željni različnih izobraževanj: plesne delavnice, jezikovni in drugi tečaji in multimedijske delavnice. CMC posreduje na spletni strani tudi koristne informacije za mladinska društva in mladino, ki segajo od ponudb za Evropsko prostovoljno službo (EVS) do aktualnih razpisov. Poleg naštetih aktivnosti in storitev pa v prostorih delujeta tudi MCC Hostel in MCC Kavarna.

IDEJNI OKVIR ZA OBLIKOVANJE IN DELOVANJE MLADINSKEGA CENTRA IDRIJA

14


REFERENCE Ekskurz: Dobra praksa – Mladinski Hotel Celica Projekt Mladinskega hotela Celica na Metelkovi je rezultat 10-letnega umetniškega in arhitekturnega procesa preobrazbe nekdanjih vojaških zaporov v prostor odprtosti in ustvarjanja. Stavba danes združuje prenočišče za mlade popotnike, umetniško galerijo, prostor za srečanja in v svojem najbolj temačnem delu - temnicah spominski muzej. S premišljenim jezikom oblik, materialov in umetniških stvaritev, nevsiljivo vabi v nikoli dokončan ustvarjalni proces in bolj neposredno doživljanje časa in prostora. Oblikovanje interierov posameznih celic so prispevali številni domači in tuji avtorji - umetniki in arhitekti.

IDEJNI OKVIR ZA OBLIKOVANJE IN DELOVANJE MLADINSKEGA CENTRA IDRIJA

15


REFERENCE Ekskurz: Dobra praksa – Sjakket Youth center Mladinski center v danski prestolnici, Kopenhagen je primer zelo dobre in funkcionalne prenove zapuščenih industrijskih prostorov. Zaradi spomeniško-varstvenih zahtev po ohranitvi prvotnega videza stavbe se prenova loteva problematike vpeljevanja novega programa na inovativen način. Z preobrazbo, čiščenjem in odpiranjem prostorov se ustvari popolnoma nov občutek v prostoru. Posebnost prenove je uporaba strehe kot funkcionalen element objekta z dodano galerijsko ‘‘škatlo’’. Z prenovo je bil dosežen namen, da prostore koristijo vse generacije mladih v mestu. S tem se je okolica umirila, ker se je glavno dogajanje preseselilo iz ulic v mladinski center. Večnamembnost prostorov in programska prilagodljivost samo poveča uporabnost prenove, saj se tako lahko objekt koristi v celotnem razponu dneva, od jutra pa vse do poznih večernih ur.

IDEJNI OKVIR ZA OBLIKOVANJE IN DELOVANJE MLADINSKEGA CENTRA IDRIJA

16

Mladinski center Idrija  

Idejni načrt.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you