Page 1

Mladi občine Idrije

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

1


Mladi občine Idrija: Predlogi in priložnosti

Mladi občine Idrije

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

Matevž Straus CC 2011, Klub idrijskih študentov Avtor: Matevž Straus Izdajatelj in založnik: Klub idrijskih študentov Prelovčeva ulica 2, 5280 Idrija info@klub-kis.si www.klub-kis.si Za izdajatelja: Jani Mrak, predsednik Oblikovanje: Blaž Jakelj Tisk: ArMa s.p. Naklada: 250 kosov Publikacija je brezplačna.

2


Mladi občine Idrije

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

3


PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI Mladi občine Idrije

Publikacija je nastala v okviru projekta „To bo Idrija – mladinska strategija“ (www.to-bo-idrija.si). Projekt je izvajal Klub idrijskih študentov, finančno pa sta ga podprla Evropska komisija in Občina Idrija. Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. Publikacija je avtorsko delo, ki je izšlo pod licenco Creative Commons. Uporabo del dovoljujemo ob priznanju avtorstva za nekomercialno rabo in v nespremenjeni obliki. Podrobnosti licence so dostopne na www.creativecommons.org ali Inštitutu za intelektualno lastnino, Streliška 1, 1000 Ljubljana.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 316.346.32-053.6(497.4Idrija) STRAUS, Matevž Mladi občine Idrije : predlogi in priložnosti / Matevž Straus. Idrija : Klub idrijskih študentov, 2011 ISBN 978-961-269-515-6 257635072

4


Mladi občine Idrije

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

5


Najboljši način, da predvidiš prihodnost, je, da jo izumiš. - Alan Curtis Kay

Mladi občine Idrije

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

Namen te brošure je odpreti debato o ukrepih, ki bodo občino Idrija naredili za mlade atraktivno, perspektivno in trajnostno. Imamo vizijo o občini, ki mladim omogoča razvoj talentov, ustvarjalne možnosti in srečno življenje.

6


Kazalo

8

Uvodne besede

9

Predstavitev članov pobude

10 O programu Mladi v akciji

11

12 O mladinski strategiji

14 Zastavonoše

20 Zgradimo „mlado infrastrukturo“

24 Podprimo razvoj in osamosvajanje mladih

27 Negujmo mladinsko društveno dejavnost

30 Oblikujmo svojo „kulturno prestolnico“

34 Vključimo mlade v odločanje

36 Ustvarimo poslovne priložnosti

40 Sklep

41 Literatura

O Klubu idrijskih študentov Mladi občine Idrije PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

7


Uvodne besede Matevž Straus

Mladi občine Idrije

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

Spoštovane občanke in občani, spoštovani župan, občinske svetnice in svetniki, pred enim letom smo se člani pobude prvič sestali in razpravljali o projektu, ki bi ubesedil mnenja in želje mladih. Želeli smo spoznati, kako živijo mladi v občini Idrija. V svet raziskovanja smo se spuščali s slabim predhodnim znanjem, saj smo stopali po poti, ki je v Idriji še niso ubirali. Po enem letu pregledovanja rezultatov, pogovorov z mladimi in mladinskimi delavci, deljenja izkušenj in mnenj, sestajanja v Idriji, Ljubljani in na spletu smo si ustvarili sliko o problemih in priložnostih. Videli smo probleme, slabosti in ovire, pa tudi energijo, zagnanost in priložnosti. Naša slika občine Idrija zato ni pesimistična. V prihodnost zremo z optimizmom – ponosni na naše prednike in naše starše se zavedamo, da je prihodnost naša. Verjamemo, da čas prinaša spremembe – ker ne čakamo na usodo, želimo vzeti lastno prihodnost v svoje roke. Dragi starši, prijateljice in prijatelji, predstavljamo vam nabor ukrepov, za katere menimo, da so pravi koraki za nadaljnjo pot. Gre za pot prijateljstva, ustvarjalnosti in enakosti. Vabimo vas, da na to pot stopimo skupaj. 8


Predstavitev članov pobude Matej Alič je študent Kulturologije na Fakulteti za družbene vede. Po rodu Idrijčan je od leta 2007 aktiven V Klubu idrijskih študentov in klubu Swenak je deloval od leta 2007 kot podpredsednik in organizator glasbenih projektov. Je tudi pevec idrijske glasbene skupine Banditi.

Matevž Straus po študiju analitske sociologije nadaljuje magistrski študij strateškega tržnega komuniciranja na Fakulteti za družbene vede. Klubu idrijskih študentov je predsedoval dve leti, bil vodja festivala Čipkarija in pobudnik oživitve Filmskega stika ter pobudnik mladinskega centra v Idriji. Aktiven je tudi kot administrator in član Glavnega odbora Zveze študentskih klubov Slovenije.

9

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

Pia Mikolič po študiju analitske sociologije nadaljuje magistrski študij sociologije vsakdanjega življenjana Fakulteti za družbene vede. Je soustanoviteljica Študentskega sociološkega društva SocioKlub, soorganizirala pa je tudi 9. arhitekturni študentski kongres in delavnico na temo minimalnih stanovanj za mlade družine.

Mladi občine Idrije

Mija Javornik po študijuanalitske sociologije nadaljuje magistrski študij sociologije vsakdanjega življenja na Fakulteti za družbene vede. V Evropski mreži za enakost spolov dela kot vodja projektov, je avtorica projekta Enakosti spolov prijazne občine, aktivna članica Ženskega lobija Slovenije in sourednica priloge Dela „Odločajmo skupaj“.


O programu Mladi v akciji

Mladi občine Idrije

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

Publikacija je izdana v okviru projekta „To bo Idrija – mladinska strategija“, ki je delno sofinanciran s strani programa Evropske komisije Mladi v akciji. Program MLADI V AKCIJI je program Evropske unije, ki sledi ciljem evropskega sodelovanja na področju mladine. Omogoča finančno podporo projektom neformalnega učenja in mobilnosti mladih, ki prispevajo k ciljem evropskega sodelovanja na področju mladine. Program je namenjen predvsem mladim med 15. in 28. letom, da bi se povečala njihova zavzetost in vključevanje v oblikovanje ter upravljanje družb, vključno z Evropsko unijo. Program omogoča mladim, da na podlagi lastnih prizadevanj pridobivajo in krepijo ključne kompetence za vseživljenjsko učenje z namenom povečevanja njihove zaposljivosti in vključevanja v družbo. Več o programu Mladi v akciji izveste na www.mva.si .

10


O Klubu idrijskih študentov

Več o nas:

www.klub-kis.si www.to-bo-idrija.si www.cipkarija.si www.swenak.si

11

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

Klub idrijskih študentov že več let deluje v idrijski in cerkljanski občini kot veznik med mladimi in kot najbolj aktiven ponudnik kulturnih in družabnih aktivnosti za študente in ostalo mladino. V zadnjih letih aktivno pripravlja program v klubu Swenak v Idriji, je organizator večdnevnega festivala Čipkarija ter organizator mesečnih filmskih projekcij Filmski stik v Filmskem gledališču Idrija.

Mladi občine Idrije

Klub idrijskih študentov je neprofitno združenje študentov in študentk, dijakinj in dijakov, ki deluje z namenom povezovanja na področjih izobraževanja, kulture, športa in razvoja. Klub na lokalni ravni nudi članske ugodnosti in sodelovanje v klubskih aktivnostih. S svojim delovanjem se Klub idrijskih študentov redno udejstvuje v lokalni skupnosti in pripomore k aktivni udeležbi mladih pri odločanju o tematikah, ki se neposredno tičejo njihove lastne prihodnosti.


Mladi občine Idrije

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

O mladinski strategiji Živimo v svetu, v katerem smo priča mnogim spremembam, ki vplivajo na položaj mladih. Mladi so postavljeni pred izzive, ki zadevajo pretečo brezposelnost, družbene ločnice in družbeno izolacijo, vključevanje v „svet odraslih“ in starajoče se prebivalstvo. Prav mladinska strategija v tem kontekstu predstavlja širši pristop k reševanju problemov – z nepredvidenimi in neželenimi spremembami se lahko soočamo le s predhodnim načrtovanjem. Menimo, da je potrebno spremeniti današnjo situacijo, v kateri so občani pa tudi strokovnjaki, ki jim je poklicno naloženo, da ljudi pripravljajo na prihodnost, s svojo miselnostjo ujeti ali celo utopljeni v sedanjost (Mlinar 2009). V pričujoči brošuri predstavljamo nabor projektov, za katere verjamemo, da so dobro nosilno ogrodje prihodnjega razvoja občine na mladinskem področju. Za razliko od nekaterih strategij, ki očrtujejo prihodnji razvoj s širokimi označevalci, nedefiniranimi projekti in „nekaj-bi-morali-narediti-v-tej-smeri“ retoriko, mi predstavljamo nabor konkretnih ukrepov, ki so v večini primerov umeščeni tako v prostor kot tudi čas. Slednjega si želimo tudi od prihodnjega dela na tem področju – želimo razpravo o položaju mladih in reševanju ovir, želimo argumentacijo in konkretizacijo razprav v izvedljive projekte in 12


ukrepe, želimo izvedbo projektov in ukrepov za mlade in skupaj z mladimi ter, nenazadnje, želimo refleksivno obravnavo in evalvacijo. Želimo celovit pristop in ne partikularnega (ne)reševanja.

Strategija in ukrepi temeljijo na petih željah:

13

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

• diverzifikacija zaposlitvenih možnosti, • hitrejše osamosvajanje mladih, • vzpodbujanje ustvarjalnosti in ustvarjalnega okolja, • kvalitetno preživljanje prostega časa, • perspektivna prihodnost za vse.

Mladi občine Idrije

Ukrepi in projekti iščejo posvojitelje – želimo, da mladinska društva, občinski odločevalci in drugi deležniki prepoznajo priložnosti, ki jih ukrepi in projekti ustvarjajo za mlade in celotno občino. Protagonisti naše vizije občine Idrija namreč niso le občinski uslužbenci, temveč predvsem mladi, vsi, ki z mladimi delajo, starši, ki bodo mladino podprli, in pristojni v institucijah, ki bodo mladim omogočili ustvarjanje.


Zastavonoše

Mladi občine Idrije

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

Ni pravega pohoda brez zastavonoš. Mladi v občini Idrija imamo slednjih kar pet. Vsi nosijo isto zastavo, a v različne smeri. V želji, da se jim pridružijo drugi, razglašajo željo po spremembah in nadaljnjem razvoju.

I. Prehodna stanovanja za mlade in mlade družine ‘Gradnja stanovanj za mlade’ je projekt, ki so ga mladi v raziskavi v okviru projekta „To bo Idrija – mladinska strategija“ uvrstili na prvo mesto, pomanjkanje stanovanj in možnosti gradnje novih pa je 26,7 % mladih označilo za enega izmed treh glavnih problemov občine, medtem ko kar 55,5 % mladih meni, da so stanovanja v občini Idrija zanje slabo dostopna ali popolnoma nedostopna. Izhajajoč iz slednjega predlagamo načrtno upravljanje s stanovanjskim fondom, ki bo zagotovilo polno izkoriščenost obstoječih stanovanj, prilagoditev le-teh za mlade in mlade družine, pa tudi umestitev novih prehodnih stanovanj za mlade in mlade družine na različne lokacije v občini. Pri načrtovanju novih stanovanj velja razmisliti o manjši kvadraturi prehodnih stanovanj, ki bi najem 14


PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

15

Mladi občine Idrije

cenovno približala mladim, hkrati pa vodila v boljši izkoristek zazidljivih površin in tradicionalno slabo izkoriščenost bivalnih površin lahko dopolnila s privlačnimi zunanjimi površinami. Poleg tradicionalnih načinov spopadanja z zagotavljanjem stanovanj ranljivim družbenim skupinam je vredno premisliti tudi usmeritev k oblikovanju stanovanjskih zadrug, ki bi upravljale z zasebnimi najemniškimi stanovanji, skrbele za selekcijske postopke in osnovno vzdrževanje ter na ta način reševale problem, s katerim se soočajo številne mlade družine. Mlade družine namreč večkrat poročajo o nepriljubljenosti družin z otroki med lastniki stanovanj in preferiranju parov brez otrok in samskih oseb, katerim se lažje prekine najemna pogodba. Stanovanjske zadruge bi nasprotno profesionalno in objektivno upravljale z oddajanjem zasebnih stanovanj in stremele k trajnemu najemu in ne kratkim najemnim dobam in odpovednim rokom.


Ohranjeno naravno okolje, strma pobočja, prepredena s cestami in potmi, in želje sodobnih turistov po adrenalinu in raziskovanju so razlogi za razvoj mreže kolesarskih poti, ki bi nudila navdihujoča izkustva tako začetnikom kot tudi adrenalinskim „spustašem“. Verjamemo, da domači kolesarski in downhill navdušenci znajo pokazati poti in brezpotja, ki bi ob primernih oznakah in podporni infrastrukturi (izposoja in prevozi koles, vodiči, pralnice koles, nastanitvene kapacitete) privabljala domače in tuje obiskovalce, željne novih izkustev.

Mladi občine Idrije

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

II. Občina Idrija – kolesarska in downhill destinacija

16


III. Mladinski center in hostel Idrija

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

17

Mladi občine Idrije

Razpršenost mladinskih prostorov, neprimernost „mladinskega centra“ na Prelovčevi 2, odmaknjenost Swenak kluba, dodatne programske zahteve in pomanjkanje prenočišč za mlade kličejo k mladinskemu centru in hostlu. Da bi zagotavljali mladim in drugim socialnim skupinam asociativne načine druženja, spodbujali participacijo, prostovoljne aktivnosti in neformalno izobraževanje, povezovali in integrirali mlade, vzpodbujali mobilnost in mednarodno povezovanje mladih ter zagotavljali informiranost mladih, predlagamo združitev mladine v starosti od 15. do 29. leta, mladinskega turizma, vseživljenjskega in neformalnega izobraževanja v obliki tečajev in poletnih šol ter medgeneracijskih programov pod eno streho objekta „Doma učencev“ oz. „dijaškega doma“.


Mladi občine Idrije

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

IV. Tutorstvo v mladinskih organizacijah Problemi mladinskih organizacij v veliki meri izhajajo tudi iz pomanjkanja strokovnega znanja, pomanjkljivega prenosa znanja med generacijami in onemogočenega vstopa mladinskih predstavnikov v „svet odraslih“, kjer bi svoje ideje lahko predstavili, zastopali in zanje iskali moralno ter finančno podporo. Za zagotovitev kontinuiranega razvoja mladih v mladinskih organizacijah, nadgrajevanje programov in gladke prehode med generacijami predlagamo mladinskim organizacijam, da vzpostavijo tutorski sistem – starejši izkušeni člani naj sistemsko pristopajo k novim članom, jim dodatno pomagajo in skrbijo za beleženje znanja ter veščin, ki bodo prihodnjim generacijam olajšale spopadanje s težavami. Poleg notranjega tutorstva predlagamo tudi oblikovanje zunanje tutorske sheme, v kateri bi odrasli z izkušnjami v mladinskem delu, društveni organizaciji in odnosih z morebitnimi partnerji pomagali mladim in mladinskim organizacijam. Starejši izkušeni „mački“ naj v organizirani obliki kritično spremljajo, vzpodbujajo in pomagajo mladinskim organizacijam pri iskanju partnerjev, zbiranju finančnih sredstev in zbiranju podpore za projekte.

18


V. Sklad za podjetništvo in turizem

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

19

Mladi občine Idrije

Z namenom razvoja ustvarjalnega in inovatorskega potenciala mladih se oblikuje sklad za podjetništvo in turizem, ki se financira iz občinskega proračuna in prispevkov zainteresiranih podjetij. Sklad podpira razvoj podjetništva in turističnih dejavnosti mladih preko štipendij in predvsem enkratnih finančnih vzpodbud za razvoj izdelkov in projektov ter tako na podlagi predhodne vloge sofinancira izdelavo prototipov ter/ali promocijo in marketing (turističnih) izdelkov. Sodelovanje v skladu pomeni za občino investicijo v prihodnost (mladi izobraženi kadri, zadrževanje mladih v občini, podjetništvo), za zasebna podjetja pa naložbo v inovatorsko vzdušje v lokalni skupnosti in razvoj potencialnih kadrov. Glavni namen sklada je vzpodbujanje odličnosti, ustvarjalnosti, vpetosti v lokalno okolje in razvoj panog z visoko dodano vrednostjo. Sklad poleg namenskih transferjev za podporo podjetništva in turizma skrbi tudi za denarne vzpodbude študentom na študijskih izmenjavah.


Zgradimo „mlado infrastrukturo“

Z namenom razvoja manjših krajevnih skupnosti in zagotavljanjem možnosti zaposlitve mladim predlagamo oblikovanje ločenih, a nujno povezanih in koordiniranih športno-rekreacijskih parkov, ki naj se razvijejo okrog obstoječe ponudbe in z dodatnim vključevanjem mladih entuziastov. V navezavi z drugimi predlaganimi ukrepi (kolesarska in downhill destinacija, mladinski center in hostel, zavod za šport, mladinska revija, skladi …) se bodo možnosti za zaposlitve mladih v ne-tehničnih poklicih in iz perifernih krajevnih skupnosti lažje odpirale.

Mladi občine Idrije

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

1. Športno-rekreacijski parki – Krnice, Vojsko, Javornik

20


2. Zavod za šport

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

21

Mladi občine Idrije

Ugotavljamo, da je športnih površin načeloma dovolj, a so bodisi nezadostno izkoriščene bodisi rabljene zelo monotono in nefleksibilno (osredotočanje na kolektivne športe). Predlagamo oblikovanje zavoda za šport (ali organizacijske oblike drugega zavoda), ki bi skrbel za vzdrževanje športnih površin in organizacijo športnih programov. Skladno s slednjim predlagamo preureditev kompleksa Modra dvorana in Športni center po zgledu sodobnih evropskih športnih centrov, ki nudijo obiskovalcu različne aktivnosti po vnaprej znanem urniku. Dvorane se preuredijo deloma v prostore za specifične dejavnosti (stalno igrišče za odbojko na mivki, dvoranski nogomet, fitnes, namizni tenis, savna, wellness ...), deloma pa v hibridne prostore z mešano rabo (sprejemnica s kavarno in izposojevalnico opreme ...). Vstop v notranje površine bi bil omogočen nosilcem enkratne/mesečne/letne članske »športne kartice«, s katero je mogoča tudi elektronska rezervacija savne, wellnessa, telovadnic, opreme ipd., cilj pa je, da »športna kartica« omogoča vstop v vse športne pokrite objekte v občini in koriščenje športnih storitev (izleti, treningi ...). Zavod za šport bi deloval kot osrednji izvajalec in koordinator športnih aktivnosti v občini, skrbnik spletne strani z vsemi podatki o športnem udejstvovanju v občini ter skrbel za športno udejstvovanje vseh mladih – ne le nadarjenih.


Mejca se v Idriji kaže kot osrednja parkovna površina, ki jo mladi vidimo kot prostor različnih aktivnosti in različnih družbenih skupin. Mejco vidimo kot športno-rekreacijski prostor, kjer dobijo svoje mesto urbani športi, tekmovalni športi in rekreacijske dejavnosti za vse generacije; kot območje brez avtomobilov; kot prireditveni prostor z javnimi sanitarijami, primerno električno napeljavo in stalnim odrom za glasbene in uprizoritvene dejavnosti. Mejca ne sme biti le prostor dnevnih aktivnosti staršev z malčki – tudi to je sicer izredno pomembno – ampak mora s primerno infrastrukturo poskrbeti tudi za aktivnosti mladih – tako s športnimi kot tudi zabavnimi in kulturnimi prireditvami.

Mladi občine Idrije

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

3. Ureditev Mejce

22


4. Oživitev rečnih nabrežij

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

23

Mladi občine Idrije

Ugotavljamo, da trenutno stanje urejenosti vodnih površin v Idriji in Spodnji Idriji občanom onemogoča uporabo vodnih in obvodnih površin, saj so le-te bodisi ujete v betonsko strugo bodisi dostop do njih ni primerno urejen. Tako hudournik Nikova, ki se vije skozi celotno mestno središče Idrije, in Idrijca v Spodnji Idriji delujeta prej kot pregrada in moteča elementa kot pa kakovosten javni prostor, saj je dostop do njiju urejen le mestoma. Praksa iz drugih evropskih in svetovnih mest kaže, da vodne površine niso ovira in moteč element, ampak priložnost za atraktivne javne površine, prostore druženja obiskovalcev in povezovalni elementi, ki se vijejo skozi mestno tkivo. V skladu s predpisi o varstvu obrežij je potrebno urediti dostop do vodnih površin v Idriji in Sp. Idriji, urediti le-te za javno rabo (rekreacijske površine, pešpot) in jih primerno vzdrževati. Z ureditvijo strug znotraj meja, ki jih določajo zakonodaja in hudourniška narava vodotokov, je v naselja moč vrniti prostore za oddih, umirjeno druženje stran od oči javnosti in ustvariti nove prostore za ustvarjalno preživljanje prostega časa (galerija na prostem …).


Podprimo razvoj in osamosvajanje mladih

Mladi občine Idrije

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

5. Uporabniku prijazen javni prevoz V luči truda za trajnostni razvoj, sonaravne oblike življenja in življenje v čistih in živahnih mestnih in vaških središčih predlagamo izdatno poglobitev skrbi za javni prostor. Majhno število potnikov tu ne bi smelo biti ovira – visoko število potnikov je cilj truda, ne pa izhodiščni položaj. Verjamemo, da bi, v kolikor bi bil javni prevoz zanesljiva, udobna, drugim storitvam prilagojena in ugodna opcija, slednjega uporabljalo bistveno večje število ljudi. Kakovosten javni prevoz bi moral dobiti tolikšno pomembnost, kot jo ima danes vodovod in kanalizacija. Nenazadnje gre pri vseh za kolektivne storitve, ki prebivalcem zagotavljajo boljše življenje. Mladi iz manjših krajevnih skupnosti namreč poročajo o težavah, s katerimi se soočajo ob obiskovanju prostočasnih aktivnosti v večjih naseljih, in izključenosti, v katero lahko to vodi. Menimo, da je zagotavljanje mobilnosti mladih eden izmed ključnih elementov omogočanja dostopa do storitev in posledično zagotavljanja t.i. „good life“. Pričnemo lahko s pogostejšimi vožnjami med Idrijo in Godovičem ter nočno linijo med Idrijo in Spodnjo Idrijo ob koncih tedna.

24


6. Brezplačno opremljanje stanovanj za mlade družine

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

25

Mladi občine Idrije

Menimo, da je k reševanju stanovanjske problematike moč pristopiti tudi udarniško in prostovoljsko. Mladinskim organizacijam, zainteresirani javnosti in podjetjem predlagamo projet brezplačnega opremljanja stanovanj. Izhajamo iz ideje Študentske svetovalnice in projekta Študentske hiše, v katerem prostovoljci prenovijo in opremijo stanovanje, lastnik pa se obveže stanovanje vsaj dve leti nuditi najemnikom (ciljamo na mlade družine) po 50-60 % nižji tržni najemnini. Čeravno se zdi tovrstno reševanje partikularno, nesistemsko in minimalno glede na realne potrebe, je primerno dopolnilo sistemskemu in dolgoročnemu reševanju stanovanjske problematike, katere cilj bi moral biti znižati povprečno starost osamosvajanja od staršev. Za boj proti konstantni rasti najemnin in nižanju socialnega položaja mladih pa bo potrebno ubrati več poti in metod. Tudi udarniških.


Mladi občine Idrije

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

7. Nagrajevanje uspešnih mladih in mladim prijaznih Vsak uspeh mladih je za občino pomemben. Naj bo to uspešno zaključeno šolanje, uspeh na tekmovanju ali zaključen mladinski projekt. Občina mora pokazati, da ji je za uspehe mladih mar in da z mladimi deli zadovoljstvo. Zatorej prepoznavamo nagrajevanje uspešnih mladih kot izredno pomembno – največkrat zadostujejo že javna omemba, stisk roke in motivirajoč pogovor, ki mladim pomenijo veliko. Z javnimi pohvalami bo občina dala vedeti, da svojo mladino ceni, vanjo zaupa ter si želi, da mladi v občini ostanejo in se v njej razvijajo. Poleg tega pa mora občina podpirati tudi podjetja in institucije, ki so mladim prijazni in jim olajšujejo osamosvajanje ter osebni razvoj. Mladi si želijo življenja, v katerem imajo občutek, da se razvijajo. A kakšen razvoj je to, če ga nihče ne opazi? Naj ga prvi opazijo mladinska društva, javne institucije, delodajalci in občinske službe.

26


Negujmo mladinsko društveno dejavnost 8. Mesečne vse-društvene večerje

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

27

Mladi občine Idrije

Kako povečati sodelovanje med mladinskimi društvi? Čeprav mladinskih skupin in akterjev ni prav veliko, se vodstva ne poznajo. Nenazadnje, kje bi se lahko spoznala? Menimo, da bi se vodstva mladinskih skupin morala poznati – še več – morala bi sodelovati. Konstantno. S tem v mislih predlagamo „mesečne vse-društvene večerje“, na katerih bi se mladi srečevali, spoznavali drug drugega in delovanje drugih društev ter se družili. Večerje bi bile potujoča karavana – vsak mesec večerjo gosti drugo mladinsko društvo, ki razumevanje „večerje“ prilagodi lastnim navadam, dejavnostim in zmožnostim. Idrijski taborniki lahko povabijo mladinske voditelje na taborniški večer na Pšenk, mladi iz Idrijskih Krnic pa na adrenalinsko pozno popoldne. Tako zagotovimo raznolikost dogajanja, povezovanje mladinskih društev in spoznavanje položaja mladih.


Društveno udejstvovanje v samo-organiziranih mladinskih skupinah predstavlja mnogim mladim vir izkušenj, znanja in aktivnosti, ki jim bodo koristile v nadaljnjem razvoju. Prav je, da slednje prepoznajo tudi izobraževalne institucije in na ta način pridobljena znanja priznajo kot del opravljenih šolskih vsebin. Trenutno stihijsko urejeno področje je potrebno formalizirati in podpreti s pisnim dogovorom med izobraževalnimi institucijami in mladinskimi društvi ter tako zagotoviti dosledno vpisovanje opravljenih ur in priznavanje le-teh. Poleg slednjega pa je potrebno udeležbo v mladinskih društvih dodatno vzpodbujati prav na in v povezavi z izobraževalnimi institucijami. Odprimo oči in sprevidimo, da je neformalno izobraževanje nujna dopolnitev formalnega, mešanje slednjih pa ustvarja zanimivo kombinacijo, ki pritegne tudi angažma mladih.

Mladi občine Idrije

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

9. Obvezne izbirne vsebine

28


10. Vsakoletna stalna mladinska akcija

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

29

Mladi občine Idrije

Sodobna družba vedno bolj priznava prostovoljstvo, saj postaja očitno, da le-to predstavlja dobršen del opravljenega dela, ki se zaenkrat še ne kaže eksplicitno v ekonomskih kazalnikih. Prav za življenje in razvoj manjših skupnosti je namreč prostovoljsko delo pomembno, saj lahko zagotavlja nekatere storitve, za katere kapital nima interesa. Menimo, da je dosedanje prostovoljske čistilne akcije in akcije posameznih društev in klubov potrebno razširiti in vzpodbuditi z „vsakoletno stalno mladinsko akcijo“, ki bi na organiziran način ponudila vrsto možnosti udejstvovanja in pomoči. Slednja akcija bi morala biti plod usklajenega sodelovanja lokalnih oblasti, mladinskih društev, izobraževalnih ustanov in medijev, prostovoljcem pa priznane t.i. „obvezne izbirne vsebine“ in podeljene nagrade.


Oblikujmo svojo „kulturno prestolnico“

Mladi občine Idrije

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

11. Razvoj festivalske dogodkovnosti Značilnost postmodernih turističnih krajev je dogodkovnost (prireditvena in dogodkovna dejavnost), ki je časovno in prostorsko lokalizirana in vsebinsko prirejena. Dogodek daje prizorišču dodatno vrednost, ki je nenehno spremenljiva in neponovljiva, gledalca spreminja v udeleženca in nudi vrsto različnih dražljajev. Slednji ukrep si v formalni obliki predstavljamo kot festivalsko politiko (npr. Odlok o festivalih), na vsebinski ravni pa je tridelen: 1. Razvoj obstoječe kulturne ponudbe – nadgrajevanje in višanje kakovosti obstoječih festivalov, prireditev, razstav, predstav ipd. S primerno usposobljenim kadrom se podpira lokalne organizatorje, vzpodbuja promocijo in grajenje identitete kulturne prireditve ter blagovne znamke. 2. Povezovanje obstoječe kulturne ponudbe – z namenom izboljšanja promocije in grajenja blagovne znamke se posamezne prireditve združujejo v sklope in enotno promovirajo ter se v eksterni komunikaciji predstavljajo tudi pod enotnim imenom. 3. Razvoj nove kulturne ponudbe – v skladu s trendi desezonizacije predlagamo tudi oblikovanje nove kulturne ponudbe z namenom razširitve dogajanja na vse letne čase in v periferne krajevne skupnosti. 30


12. Filmski stik

Mladi občine Idrije

Filmskemu stiku, ki je bil leta 2009 po skoraj desetletju obujen, istega leta in leto zatem ponovljen v okviru Čipkarije ter navsezadnje v jeseni 2010 oblikovan kot mesečna stalnica v Filmskem gledališču, je potrebno zagotoviti stalna finančna sredstva, kvaliteten program in dodatne spremljevalne dejavnosti. Z oblikovanjem celoletnega programa, primerno organizacijsko obliko in urejenim razmerjem med lastnikom prostorov, upraviteljem in izvajalcem programa se je po naših ocenah smiselno vključiti v Art kino mrežo ter nadaljevati z razvojem v mestni kino in stičišče ljubiteljev filmske umetnosti.

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

31


Ni ustvarjalnosti brez možnosti za predstavitev le-te. Ni športnikov brez možnosti športnega udejstvovanja. Ni množičnega rekreacijskega udejstvovanja brez športno-rekreacijskih prireditev. Predlagamo poživitev dogajanja v občini s športno-rekreacijskimi prireditvami, katerih prvotni namen naj bo vzpodbujanje rekreacije in zdravega načina življenja, šele drugotni pa sama tekmovalnost. Tovrstne prireditve naj zapolnijo vse sfere športnih aktivnosti – od teka, preko turnirjev ekipnih športov, do individualnih in urbanih športov. Verjamemo, da imajo društva znanje in kadre, ki so sposobni pripraviti prireditve, ki bodo „razmigale“ občane. A ne gre pozabiti na koordinacijo prireditev, enakomerno razporeditev preko sezone in pomoč medijev ter oglaševalskih strokovnjakov, ki lahko iz neusklajene bere dogodkov ustvarijo kakovosten športni občinski program.

Mladi občine Idrije

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

13. Športno-rekreacijske prireditve

32


14. Mladinska revija

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

33

Mladi občine Idrije

Predlagamo projekt, ki bo naslavljal probleme pomanjkljive obveščenosti mladih o kulturnem dogajanju, majhne podpore neuveljavljenim in „ne-mainstream“ izvajalcem ter dogodkom in neopazne urbane mladinske kulture. Z lansiranjem kvalitetne urbane revije je mogoče spodbuditi refleksivnost mladih o urbanih dogodkih in promovirati urbano prizoriščnost. Menimo, da rešitev ni izključno v novih koncertih, ampak v promociji obstoječih dogodkov preko „life-style“ revije in „content marketinga“, ki v večji meri dosega učinke kot običajna množična „trobila“. Slednje velja tudi za odpiranje mladinskih problematik – urbani športi in infrastruktura, mladinski prostori v manjših krajih, razvoj ustvarjalnih talentov ipd. so tematike, ki jih občina Idrija v želji po trajnostnem razvoju in zadrževanju mladih mora obravnavati. Nenazadnje bi tovrstna revija krepko pripomogla tudi k podpori drugih ukrepov iz te brošure – bila bi vodič mladim popotnikom po mladinskih prostorih in alternativnih destinacijah, vzpodbujala razvoj mladih ustvarjalcev ...


Vključimo mlade v odločanje

Mladi občine Idrije

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

15. Lokalni odbor za mladino Z namenom stalne vključenosti mladih v sprejemanje odločitev v lokalni skupnosti in boljšega pretoka informacij predlagamo oblikovanje lokalnega odbora za mladino, ki bi bil sestavljen iz predstavnikov lokalne skupnosti in mladih ter služil posvetovanju, dogovarjanju, informiranju in skupnemu reševanju problemov. Odbor bi sodeloval pri pripravi in spremljanju izvajanja odloka o uresničevanju interesov mladih, podajal mnenje na predlog proračuna, oblikoval mnenje in predloge o aktivnostih in proračunskih postavkah, ki neposredno vplivajo na življenje mladih, ter spremljal delovanje mladinskih organizacij v lokalni skupnosti. Poleg lokalnega odbora za mladino bi bilo vredno obuditi neuresničeno idejo o mladinskem svetu, za katerega očitno pred leti zaradi slabe razvitosti mladinskega sektorja ni bilo interesa in primernih kadrov.

34


16. Odlok o uresničevanju interesov mladih

Mladi občine Idrije

Menimo, da občina Idrija potrebuje Odlok o uresničevanju interesov mladih, ki bo identificiral akterje, se seznanil s stanjem, definiral problematike, način reševanja le-teh, metode vključevanja mladih v odločanja in način spremljanja sprememb na mladinskih področjih. Poleg slednjega bi moral odlok urejati financiranje mladinskih dejavnosti, prioritete mladinskih politik in načrt razvoja mladinskega sektorja. Pri pripravi odloka naj sodelujejo mladi in predstavniki lokalne skupnosti, pri čemer naj se posebna pozornost nameni mladim iz manjših krajevnih skupnosti.

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

35


Ustvarimo poslovne priložnosti

Mladi občine Idrije

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

17. Podjetniški inkubator Mladi imajo po zaključku študija najnovejša znanja, veščine izvajanj najnovejših metod ter največ energije in idej – pa vendar se soočajo s težavami pri razvoju kariere, tisti najbolj pogumni pa pri zagonu lastnih podjetij. Z za občino Idrija značilno nizko samoiniciativnostjo za podjetništvo se je potrebno soočati predvsem pri mladih – slednji so tisti, ki še niso stopili v tirnice vsakdanje rutine in si želijo izzivov. Menimo, da bi z osnovanjem podjetniškega inkubatorja, ki bi mladim podjetnikom nudil osnovne storitve (prostori, računovodstvo, pravno svetovanje …), bistveno pripomogli k rasti podjetništva in razvoju ustvarjalnega okolja. Podjetniškega inkubatorja ne vidimo kot brezoblično halo v poslovni coni, temveč kot središče inovativnega dogajanja, vozlišče ustvarjalnega brnenja in zakladnico idej. Ustvarjalci in inovatorji potrebujejo možnosti za svoje izražanje in stik s potencialnimi partnerji – dajmo jim tak prostor.

36


18. Gostimo popotnike!

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

37

Mladi občine Idrije

Menimo, da bi morala občina Idrija k zagotavljanju prenočitvenih zmogljivosti pristopiti tudi na nekonvencionalne načine. Iluzorno je razmišljati, da bo občina v nekaj letih pridobila kapacitete, ki si jih želi. Zatorej predlagamo vzpodbujanje sistemov, ki so znani predvsem mladim in nagovarjajo segment mladih popotnikov, ki si želijo drugačnih počitnic in so zato bolj dovzetni za kulturno ponudbo, izobraževalne aktivnosti in izkustvene atrakcije (kolesarjenje, adrenalinski športi …). Sistemi, kot so „Couchsurfing“, „Airbnb“, „Roomorama“, omogočajo popotnikom, da prenočijo v stanovanjih svojih gostiteljev – brezplačno ali plačljivo –, kar gostiteljem nudi možnosti navezovanja stikov, večanje odprtosti v svet, vključenost v turistične dejavnosti, pa tudi zaslužek. Novi sistemi popotovanj v turizem vračajo gostoljubnost – stik med gostiteljem in gostom, skupno preživljanje prostega časa in avtentično turistično izkustvo.


Mladi občine Idrije

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

19. Načrtovanje nasledstva na kmetijah Želimo poudariti, da je mladim na podeželju potrebno nameniti dodatno pozornost. Prav z namenom podpore kmetijstvu na podeželju je smiselno premisliti položaj mladih in njihovih možnosti za nadaljevanje kmetovanja. Raziskave (Kebler 2010) namreč kažejo, da na težave pri predaji kmetij naslednikom bistveno vplivajo prav strahovi (gospodarja in posledično potomcev) ter tradicionalni vzorci razmišljanja (predvsem preferiranje moških naslednikov). Načrtovanje nasledstva na kmetijah je tako način spoprijemanja z morebitnimi ovirami in vsebuje: upokojitveni načrt gospodarja, načrt usposabljanja naslednika, akcijski poslovni načrt, finančni načrt, načrt delitve dela, načrt upravljanja, krizni načrt in časovni okvir izvedbe (Kerbler 2010, 87). Menimo namreč, da spontan prenos ni dovolj, saj se mladi za kmetovanje vedno manj odločajo zaradi navezanosti na kmetijo in na kmetovanje vedno bolj gledajo z ekonomske plati. S tem pozivom apeliramo razvojno agencijo, da vzpostavi sistem načrtovanja nasledstva, v katerem morajo sodelovati vsi družinski člani, pa tudi strokovnjaki in koordinatorji s poznavanjem družinskega življenja, lastniških vprašanj in poslovanja (svetovalci za davke, kredite, zavarovanja ...). Izkušnje iz tujine kažejo, da načrtovanje nasledstva poleg zmanjševanja opuščanja kmetijstva prinaša tudi boljše medsebojne odnose in višjo kakovost bivanja (Kerbler 2010). 38


20. Stik mladih s trgom dela

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

39

Mladi občine Idrije

Kar 62,3 % mladih v raziskavi v okviru projekta To bo Idrija meni, da občina Idrija ne stori dovolj na področju informiranja mladih. Menimo, da ta rezultat kaže na neuspeh različnih akterjev, ki skrbijo za informiranje mladih – občinska oblast, državne službe in delodajalci, pri čemer mladinska društva storijo največ. Menimo, da bi bilo za zapolnitev manka informiranosti potrebno vzpostaviti spletni portal (ali podstran drugega portala), ki bi mladim nudil ažurne informacije o razpisanih štipendijah, študijskih praksah in delovnih mestih v občini Idrija. Portal bi služil kot stik s trgom dela, prepotrebna vez med občino in mladimi na spletu ter pregledna zbirka delodajalcev, ki mladim posvečajo izdatno pozornost. Poleg same informiranosti pa predlagamo vzpostavitev sistema vzpodbud za praktično usposabljanje mladih, saj je postopen vstop na trg dela bistveno boljši od nenadnega. Sistem vzpodbud naj obsega tako akcije osveščanja kot tudi nagrade mladim in podjetjem.


Misliti, da je vodenje družbe v rokah lokalne oblasti, je anahronizem. V svetu prepletajočih se dolžnosti, pristojnosti in družbenih moči je odločanje o usodi družbe v rokah različnih akterjev. Naloga občine je, da akterje prepozna, se seznani z njihovimi vizijami, te vizije pa združi v enotno zgodbo občine. Zgodba občine naj bo tudi zgodba mladih. V prihajajočih letih so pred občinskimi odločevalci težke naloge. Položaj mladih, ki imajo najnovejša znanja, je vedno slabši. Morda lahko prvič v zgodovini človeštva podvomimo, da bo življenje otrok boljše od življenja staršev. Pa vendar ne gre obupati. Občina Idrija ima mnogo priložnosti. Naša želja je, da te priložnosti zgrabimo. Ne jutri, ampak danes. Vsi.

Mladi občine Idrije

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

Sklep

40


Literatura Kerbler, Boštjan. 2010. Načrtovanje nasledstva na kmetiji: Ukrep za povečanje števila prevzemov slovenskih kmetij in njihove pravočasne predaje naslednikom. IB Revija (3-4). Dostopno prek: http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/ib/2010/3-4-2010-splet. pdf#page=67 (9. julij 2011) Mladi občine Idrije

Mlinar, Zdravko. 2009. Časovna organizacija in kakovost bivalnega okolja. IB Revija (1). Dostopno preko: http:// www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/ ib/2009/IB1-09.pdf#5 (7. julij 2011)

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

41


Ta svet zahteva kakovosti mladine: ne obdobje življenja, ampak stanje duha, temperament volje, kakovost domišljije, prevladovanje poguma nad bojazljivostjo, želje po doživetju nad ljubeznijo do lažjega.

Prihodnost pripada tistim, ki se nanjo pripravljajo danes. - Malcolm X

Mladi občine Idrije

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

- Robert Kennedy

42


Mladi občine Idrije

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

43


44

Mladi občine Idrije

PREDLOGI IN PRILOŽNOSTI

Mladi občine Idrija - predlogi in priložnosti  

Klub idrijskih študentov je v okviru projekta "To bo Idrija - mladinska strategija" izdal brošuro s predlogi in priložnostmi za razvoj občin...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you