Page 1

RADY NA PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU Rano budź dziecko z uśmiechem na twarzy. NIE przychodź do przedszkola na „ostatnią chwilę”, unikaj pośpiechu. Wyprawa do przedszkola powinna być raczej spacerem, a nie wyścigiem z czasem! NIE obiecuj swojemu maluchowi nagród za pójście do przedszkola, dziecka nie można przekupywać! NIE przeciągaj nadmiernie pożegnania w szatni, pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je, odprowadź do sali i przekaż pod opiekę nauczycielce! NIE zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu; jeśli zrobisz to choć raz, będzie wiedziało że łzami można wszystko wymusić. NIE obiecuj dziecku, że odbierzesz je po drugim śniadaniu, skoro wiesz na pewno, że nie będziesz mógł/mogła tego uczynić. JEŻELI DZIECKO PRZY POŻEGNANIU PŁACZE, postaraj się żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tata, rozstania z tatą są mniej bolesne. KONTROLUJ, CO MÓWISZ- Zamiast: JUŻ możemy wracać do domu, powiedz: TERAZ możemy iść do domu. To niby niewielka różnica, a jednak pierwsze zdanie ma negatywny wydźwięk. NIE wypowiadaj się negatywnie w obecności dziecka na temat sytuacji dotyczącej pobytu w przedszkolu. NIE wymuszaj na dziecku, by po przyjściu do domu natychmiast opowiadało o przedszkolu, to powoduje niepotrzebny stres. Poczekaj, aż samo zacznie mówić. NIE pytaj, co i ile dziecko zjadło, ale z kim i w co się bawiło. CHWAL dziecko jak najczęściej, np. za pięknie wykonany rysunek w przedszkolu! PAMIĘTAJ: żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze z uśmiechem! J

Więcej ważnych informacji na stronie internetowej naszego przedszkola www.przedszkole51.com


Kompendium wiedzy dla Rodziców dzieci Przedszkola 51 Wychowujemy jednym głosem ORGANIZACJA PRACY W CIĄGU ROKU, WAKACJI I ŚWIĄT Przedszkole jest placówką nieferyjną, tzn. pracujemy od września do końca czerwca, również w trakcie ferii świątecznych i zimowych. Jednak na w/w okresy prowadzimy zapisy dzieci na dyżur. W okresie wakacji zapewniamy dzieciom opiekę w okresie jednego miesiąca, w drugim miesiącu wakacji opiekę sprawują sąsiednie przedszkola. Umowę świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego podpisujemy z rodzicami we wrześniu, co roku na 10 miesięcy pobytu dziecka w placówce tj. do czerwca. Osobno podpisujemy umowy w okresie letnim. ROZKŁAD DNIA 6.00-13.00- Realizacja Podstawy Programowej I. 6.00-8.00 Rankiem dzieci przychodzą do Przedszkola, po pożegnaniu z rodzicami rozchodzą się do swoich sal. W sali zawsze czeka Pani, która proponuje zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, prowadzone są zajęcia integrujące grupę, a także praca indywidualna z dziećmi. W tym czasie mamy także czas na rozmowy kierowane i swobodne na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. II. 8.00-9.00- Tuż przed śniadaniem na pobudzenie apetytu dzieci wykonują z Panią ćwiczenia poranne. Trwają intensywne przygotowania do śniadania. 9.00-10.00- Kiedy dzieci są już najedzone zabierają się do pracy, w tym czasie prowadzone są zajęcia dydaktyczno- edukacyjne z całą grupą. 10.00-11.30- Po ciężkiej pracy dzieci wychodzą na spacery, wycieczki, gdzie regenerują siły na świeżym powietrzu. W razie niepogody zabawa swobodna przy stolikach i w kącikach zainteresowań. 11.30-12.00- Po zabawie dzieci przygotowują się do drugiego śniadania, kiedy są już gotowe, czas na posilenie. 12.00-13.00- Po śniadaniu pora na dalszą pracę, głośne czytanie, krótki relaks (w przypadku Fiołki leżakowanie). Realizowane są czynności opiekuńcze, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości, oraz zajęcia dydaktyczno- wychowawcze III.13.00-17.00-Następnie przygotowujemy się do obiadu. Po nim krótki odpoczynek, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, popołudniowe wyjścia na świeże powietrze, praca indywidualna, wyrównanie ewentualnych deficytów, rozwijanie zdolności i zainteresowań. W zależności od grup występują minimalne różnice w planie dnia. Zgodnie z założeniami podstawy programowej codziennie staramy się przebywać na dworze, prosimy o stosowny do pogody strój dla dzieci. Dziecko przyprowadzone do przedszkola uczestniczy w imprezach i wycieczkach. Jeżeli ze względów zdrowotnych dziecko nie może w nich uczestniczyć, nie może być przyprowadzone do przedszkola.


GODZINY PRACY ODDZIAŁÓW Fiołeczki- 7.30-15:00 Stokrotki 6.00-16.00/17.00 Słoneczniki 7.00-16.00/17.00

GODZINY KONSULTACJI Z chęcią udzielamy rodzicom informacji o dziecku. Nauczyciele mają co tydzień godzinę konsultacji, podczas której są do Państwa dyspozycji w pokoju nauczycielskim. Chcemy wychowywać jednym głosemJ Szczegółowe informacje na temat godzin konsultacji znajdują się na gazetkach grupowych. Pomoce nauczyciela / woźne nie udzielają informacji o dziecku. Informacje o dziecku udzielane są tylko rodzicom lub prawnym opiekunom .

W RAZIE PROBLEMÓW Jeżeli w zachowaniu dziecka nauczyciel zauważy jakiekolwiek niepokojące sygnały, stara się pracować nad ich zniwelowaniem współpracując ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu. Jeżeli działania nauczyciela nie przynoszą rezultatów nauczyciel zwraca się do rodzica z prośbą o kontakt z poradnią psychologicznopedagogiczną. Wychowawca wystawia wówczas opinię nt dziecka, którą przesyła do poradni, w której rodzic umówił wizytę. Rodzic zobowiązany jest do poinformowania o wyznaczonym terminie wizyty wychowawcy dziecka. Jeśli nie otrzymamy informacji zwracamy się do dyrektora przedszkola o interwencję. Kontakt z poradnią nie jest żadnym sposobem naznaczenia dziecka, maluch i rodzic otrzymuje tylko pomoc niezbędną, aby prawidłowo funkcjonować zarówno w przedszkolu jak i w domu.

Kontakt z poradnią Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1, w Poznaniu, ul. Trybunalska 17 tel.618 658 260

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI o o o

Rodzice przyprowadzają zdrowe dzieci do przedszkola w godzinach 6.00-8.30 Przedszkole czynne do godziny 17, rodzice odbierają dzieci do godziny 16.45 Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. W przypadku odbioru przez osobę poniżej 14 roku życia odbiór na odpowiedzialność rodzica. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione, o Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go. o Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe). o O wypadku każdej odmowy wydania dziecka informowany jest niezwłocznie dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami. o W wypadku, gdy dziecko nie zastanie odebrane do godziny 17:00, nauczycielka powiadamia telefonicznie rodzica o zaistniałym fakcie, w przypadku braku kontaktu z rodzicem lub zwlekaniem z odbiorem powiadomiona jest policyjna izba dziecka. Za zwłokę w odbiorze naliczana jest kara umowna- 75 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy. Ze względów organizacyjnych i higienicznych rodzice nie wchodzą w korytarz wewnętrzny, w wyjątkowych przypadkach jest to dopuszczalne pod warunkiem użycia foliowych ochraniaczy na obuwie.


Za dziecko odebrane przez rodzica/ opiekuna przedszkole nie ponosi odpowiedzialności. Za moment odebrania dziecka przyjmuje się wywołanie dziecka z grupy.

ZASADY ODPŁATNOŚCI Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania za świadczenie usług wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych po godzinie 13 oraz za wyżywienie rodzice (opiekunowie) ponoszą odpłatność. Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności znajdują się w umowie/ porozumieniu. Opłaty za przedszkole należy wnosić na konta przedszkola zgodnie z zapisami w umowie/porozumieniu. Odpłatność powinna być uregulowana do 15 dnia każdego miesiąca. Zajęcia dodatkowe, bezpłatne: gimnastyka korekcyjna , logopedia , katecheza , opieka psychologa, rytmika, muzykoterapia. Od IX 2013 roku, zgodnie z Ustawą przedszkolną MEN, przedszkole nie organizuje zajęć dodatkowych dodatkowo płatnych. Na wniosek rodziców dyrektor może udostępnić rodzicom pomieszczenia w celu realizacji zajęć przez firmy zewnętrzne, jednak nie może to dezorganizować pracy placówki i realizacji zadań statutowych. Dodatkowe opłaty w ciągu roku szkolnego: Fundusz Rady Rodziców – comiesięczna składka na ten fundusz , z którego realizowany jest cały kalendarz imprez, wycieczek oraz prezenty dla dzieci na różne okazje, ustalana na pierwszym zebraniu z rodzicami . Składki na ten fundusz zbierane są przez przedstawiciela rodziców. Wyprawka plastyczna- rodzice nie zakupują dla dziecka farb, kredek, itp. zbierana kwota przeznaczona jest na materiały i środki plastyczne, jednakowe dla wszystkich dzieci, uwzględniające wiek dziecka i jego możliwości artystyczne i manualne oraz wysoką jakość i przystępną cenę. Kwota ta ustalana jest wspólnie z rodzicami na zebraniu wrześniowym. .

PAKIET STARTOWY PRZEDSZKOLAKA W pierwszym dniu każde dziecko przynosi do przedszkola: paputki, zapasową zmianę odzieży Ponadto dzieci 3- i 4- letnie (Grupa I Fiołeczki): pościel i poszewkę ok. 100/120, jasiek, piżamkę W późniejszym terminie każde dziecko przyniesie: strój gimnastyczny, szczoteczkę do zębów + pastę, Chusteczki higieniczne w kartoniku- kartonik na semestr Wszystkie rzeczy i przybory dziecka powinny być podpisane !

Kompendium_2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you