Page 1

PORTFOLIO MATEU ARGEMÍ BALLBÈ

september 2012


country scale

neighborhood scale

plaza scale

urbanism


APARTMENTS BLOCK

EXPERIMENTING WITH TIPOLOGIES

VIETNAM COOPERATION PROJECT .

kUBURI TABLE GAME

CONCEPT DESIGN


PARCK AND RIDE

Museum park public area

Transversal section sc: 1/200 Material Storage& Photography studio

Lift

Private area r e c e p t i o n

600m2

a r e a public area

a r t

r e c e p t i o n semi-public area

1_Folded sheet metal, grip clips,

Forklifts

500m2

0

STORAGE

Loading and unloading

Private area 8000m2

area semi-public area 400m2 -1.6

Lift

0

restaurant kitchen

Ground floor sc: 1/500

75m2

e n t ry

wo r k e rs

1

sandwich panel, corrugated sheet metal, metal substructure, structural trusses. 2_ microperforated sheet, tubular substructure, sandwich panel, corrugated sheet metal, metal substructure, structural trusses 3_ laminated gypsum ceiling 4_parquet flooring, timber framend, sandwich panel, metal substructure, structural trusses. 5_green floor

2

3 site map sc: 1/2000

Programa

o 90M2

f

f

i

c

e

s

+3.64

30M2

descarga 200m²

90M2

90M2

5

90M2

Entrega 200m²

4

Lift

expositon area private garden

Muestra 500m²

30M2 workshops area

Estudio 100m²

0 Forklifts +3.64 300M2

Taller_1 600m²

30M2

r e s t a u r a n t Taller_2 400m²

Oficinas 200m²

Restaurante 300m²

90M2

Almacén 8200m²

Exposición 500m²

90M2

30M2

30M2 Lift

entrada

PROJECT MEMORY The building structure starts from two very strong concepts. The first and most poetic is to think the building as the clash between teo waves that protect the art. The second is more functional: polarize the two bases of the program, public and private. Completely separate part of the other while maintaining a visual relationship and in some physical points real relation. These two natures materialize two different ways. The private and protected wil be fully opaque steel. The public and accessible will have a porous skin that let natural light. The porality of these two parts is also expressed in the facade, where the private area will be metal panels and the more public area will be U-glass. The structure shall consist of a web of metal trusses that serve as a tree-dimensional net.

private terrace

public

terrace

Store roof: folded sheet metal

1rst floor sc: 1/500

Detail sc: 1/50

Upper facade: a double skin ventilated of U-glass Workshops roof: stainless steel sheet microperforated Skylights: natural light entering into the workshops area

structural framework of metal trusses

Store front: sandwich panel with metallic finish Glass facade

Pergola

workshops o f f i c e s reception area expositon area

STORAGE Loading and unloading area

Forklifts

a r t

r e c e p t i o n restaurant kitchen

Longitudinal section sc: 1/100

ART STORAGE

worck in secction


NEW BAUHAUS BUSEUM (FINAL TheSIS)

final thesis


FINAL TESIS_DETAILING


fa la transició entre un i l’altre més dos directe possible. Aquesta primera decisió enseldona espais principals: el central i el del seu entorn que el projecte el planteja com un continu que L’espai està dissenyat buscant un ritme quepossible. el relacioni amb l’edifici existent i creï unes pautes. Al voltant d’aquesta composició fa lacentral transició entre un i l’altre el més directe s’estableixen els diferents elements: arbres, fanals, zonesamb de joc i un gran espai diàfan polivalent on aniran produint-se els L’espai central està dissenyat buscant un ritme quebancs, el relacioni l’edifici existent i creï unes pautes. Al voltant d’aquesta composició diferents esdeveniments del barri. s’estableixen els diferents elements: arbres, fanals, bancs, zones de joc i un gran espai diàfan polivalent on aniran produint-se els Unadiferents altra decisió important del és la de marcar els límits del casal. La configuració final té dues intencions: per una banda propiciar el esdeveniments barri. màxim amb els equipaments i per aconseguir la continuïtat dedues l’espai superior.per una banda propiciar el Unadiàleg altra decisió important és la existents de marcar els altra límits banda del casal. La configuració final té intencions: L’espai superior plantegem com un espai únic i de que es fusiona amb el passatge de la cota actual del carmàxim diàlegelamb els equipaments existents percota altravariable banda aconseguir la continuïtat de l’espaides superior. rer L’espai sant Antoni Maria En aquest la proposta intervé sobreque el mur. Per unaamb banda pensem que eliminar superior el Claret. plantegem com unpunt espai únic de cota variable es fusiona el passatge desés denecessari la cota actual dellescarprolongacions modernes els afegits. Si en algun fos necessari algun estintolament mitjançant replantejar els les rer sant Antoni Maria iClaret. En aquest punt lacas proposta intervé sobre el mur. Per una bandacontraforts, pensem quecaldria és necessari eliminar actuals i minimitzar-los. També pensem que és important plantejar en el canvi de secció una solució que eviti la ‘rotació cromàtica’ del els prolongacions modernes i els afegits. Si en algun cas fos necessari algun estintolament mitjançant contraforts, caldria replantejar muractuals degut iaminimitzar-los. la intervenció També dels grafitis: la que proposta és la incorporació tipus enfiladisses: aixòeviti propiciaria una distànciadel pensem és important plantejar endeelvegetació canvi de secció una solució que la ‘rotació cromàtica’ entre usuaris i elintervenció mur i un fons plaça que milloraria ladeseva qualitattipus general. En el pla d’aquesta cotauna el dibuix murelsdegut a la delsvegetal grafitis:de la la proposta és laenincorporació vegetació enfiladisses: això propiciaria distància relaciona el usuaris mur i les amb l’espai d’illa. Eventualment pot formar d’un escenari en qualsevol és entre els i elseves mur iobertures un fons vegetal de la interior plaça que en milloraria la seva qualitatpart general. En el pla i,d’aquesta cotacas, el dibuix sempre un àmbit de iplaça més obertures tranquil però prouinterior mida com per estar-hi ambpot comoditat. relaciona el mur les seves ambamb l’espai d’illa. Eventualment formar part d’un escenari i, en qualsevol cas, és Al disseny casal hi primat funcionalitat. El projecte comprèn els metres per a cada àrea. Preveu la incorporació sempre del un àmbit deha plaça méslatranquil però amb prou mida com per estar-hisoli.licitats amb comoditat. a laAlplaça dedel l’espai A més, Elesprojecte té en compte la possible independència per aPreveu entitats, els bucs i disseny casaldehi trobada ha primatpolivalent. la funcionalitat. comprèn els metres soli.licitats perde a l’espai cada àrea. la incorporació els aserveis tal com es mostra als esquemes. la plaça de l’espai de trobada polivalent. A més, es té en compte la possible independència de l’espai per a entitats, els bucs i L’aspecte extern preténalstransmetre els serveis tal del comcasal es mostra esquemes.a la plaça un fons de discreció. El casal hi és present però el protagonisme el té el conjunt:L’aspecte és el canvi de nivell. La façana casal potaestar oberta en quasi la totalitat l’interiorperò ambell’exterior . La modulació extern del casal preténdel transmetre la plaça un fons de discreció. El relacionant casal hi és present protagonisme el té el condelsjunt: elements expressa la vocació de flexibilitat en l’ús i laoberta permanència temps.relacionant l’interior amb l’exterior . La modulació és el canvi de nivell. La façana del casal pot estar en quasien la el totalitat La idea de transparència, pensar en unencamp per córrer. dels elements expressa accessibilitat, la vocació de continuïtat... flexibilitat enens l’úshan i lafet permanència el temps. La idea de transparència, accessibilitat, continuïtat... ens han fet pensar en un camp per córrer.

plantasituació e:1/1000 plantasituació e:1/1000

esQUeMaaccEssOs esQUeMaaccEssOs

CASAL DE JOVES CASAL DE JOVES

esQUeMa d’espais d’ús aMb l’acces principal al espai de trobada esQUeMa d’espais d’ús aMb l’acces principal al espai de trobada

esQUeMa d’espais d’ús aMb l’acces excUlisiU a bUcs d’assaig i/o espai entitats del excUlisiU barri d’espais d’úsd’aMb l’acces a esQUeMa bUcs d’assaig i/o espai d’entitats del barri

plantacasal dE jOvEs e:1/200 plantacasal dE jOvEs e:1/200

casal i també per la geometria final del mateix. Aquesta primera decisió ens dona dos espais principals: el central i el del seu entorn que fa la transició entre un i l’altre el més directe possible. L’espai central està dissenyat buscant un ritme que el relacioni amb l’edifici existent i creï un s’estableixen els diferents elements: arbres, fanals, bancs, zones de joc i un gran espai d diferents esdeveniments del barri. Una altra decisió important és la de marcar els límits del casal. La configuració final té d màxim diàleg amb els equipaments existents i per altra banda aconseguir la continuïtat d L’espai superior el plantegem com un espai únic de cota variable que es fusiona amb e rer sant Antoni Maria Claret. En aquest punt la proposta intervé sobre el mur. Per una ba prolongacions modernes i els afegits. Si en algun cas fos necessari algun estintolament mit actuals i minimitzar-los. També pensem que és important plantejar en el canvi de secció una mur degut a la intervenció dels grafitis: la proposta és la incorporació de vegetació tipus entre els usuaris i el mur i un fons vegetal de la plaça que en milloraria la seva qualitat g relaciona el mur i les seves obertures amb l’espai interior d’illa. Eventualment pot forma sempre un àmbit de plaça més tranquil però amb prou mida com per estar-hi amb comod Al disseny del casal hi ha primat la funcionalitat. El projecte comprèn els metres soli.licitat a la plaça de l’espai de trobada polivalent. A més, es té en compte la possible indepen els serveis tal com es mostra als esquemes. L’aspecte extern del casal pretén transmetre a la plaça un fons de discreció. El casal hi és junt: és el canvi de nivell. La façana del casal pot estar oberta en quasi la totalitat relacion dels elements expressa la vocació de flexibilitat en l’ús i la permanència en el temps. La idea de transparència, accessibilitat, continuïtat... ens han fet pensar en un camp per c

plantasituació e:1/1000

esQU

CASAL DE JOVES

seccióaa’ e:1/200 seccióaa’ e:1/200

LA SADETE (PLAZA)

MOUNTAIN LODGE

esQUeM espai d

colaborations


AQUARELLE

MACBA/HEAVEN ANALYSIS METRO BCN/ PURGATORY ANALYSIS

AGBAR TOWER/ HELL ANALYSIS

drawings and photography


imaginary growth of barcelona

a genetic architecture experiment

a personal view for vietnam

PHOTOMONTAGES AND COLAGES

Porfolio 2012  

My general porfolio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you