Page 1

Materfad, centre de materials de Barcelona

2012

Materfad tĂŠ el suport de/ Materfad cuenta con el apoyo de


Índex 0. Presentació Pàg. 2 1. Convenis i acords de col·laboració Pàg. 3 2. Jornades i conferències Pàg. 8 3. Exposicions Pàg. 15 4. Consultories Pàg. 16 5. Formacions Pàg. 17 6. materfad.com Pàg. 18 7. Materialoteca Pág. 19 8. Xarxa internacional Pàg. 20 9. Aparicions als mitjans de comunicació Pàg. 23 10. Publicacions Pàg. 24

1


0.

Presentació Materfad és el centre de materials de Barcelona. El centre desenvolupa una tasca d’investigació i vigilància tecnològica en el camp dels materials nous i presta serveis de consultoria i formació a empreses, professionals, universitats i centres tecnològics. Materfad facilita la transferència tecnològica entre sectors tan diferents com la biotecnologia, la construcció, el transport o el tèxtil, entre d’altres. La seva tasca de vigilància tecnològica li reporta un coneixement exhaustiu de les tecnologies i els materials nous utilitzats multisectorialment. Això li permet detectar materials i tecnologies d’un determinat sector amb potencialitats de ser aplicats en un altre, i oferir aquest coneixement a les empreses i professionals que utilitzen els serveis de consultoria de Materfad. A Materfad es troben representades totes les famílies de materials (biomaterials, ceràmics, compostos, polímers, etc.). El seu caràcter transversal el converteix en un catalitzador de la innovació entre universitats, centres tecnològics, empreses, dissenyadors, industrials, enginyers i arquitectes. És l’únic centre de consulta sobre materials a Espanya dedicat a la innovació amb serveis integrals de showroom, base de dades, consultoria i formació.

2


1.

Convenis i acords de col·laboració ••

6 països contactats per establir acords

••

6 acords amb entitats nacionals i

••

1 nou centre afiliat al continent americà

de col·laboració internacional

internacionals de professionals dedicades a la innovació

1.1. Amb el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) 03/2012

Gràcies a l’acord establert entre Materfad i el COAC, un terminal instal·lat a la biblioteca del COAC a Barcelona permetrà a tots els col·legiats realitzar de forma gratuïta recerques i consultes completes de materials de la base de dades amb l’únic requeriment de registrars’hi prèviament. L’acord preveu un descompte del 10 % per als col·legiats en els serveis d’assessorament de Materfad per localitzar nous materials per a un determinat projecte, en les visites guiades al showroom, en les sessions de formació i en les jornades o conferències organitzades per Materfad.

3


1.2. Amb la Universitat Autònoma d’Aguascalientes (UAA) 04/05/2012

Obertura del centre afiliat Materfad Aguascalientes a la Universitat Autònoma d’Aguascalientes (UAA), Mèxic: el pas previ per obrir una xarxa de materialoteques al continent americà. Aquest conveni, signat per Miquel Espinet, president del FAD, Mario Andrade Cervantes, rector de la Universitat Autònoma d’Aguascalientes, i Mario Eduardo Zermeño de León, degà del Centre de Ciències del Disseny i de la Construcció de la universitat mexicana, suposa un pas endavant en la consolidació de Materfad com una xarxa de centres pioners en la investigació i catalogació de materials en l’àmbit internacional.

1.3. Amb Elisava, Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona 17/05/2012

Materfad i l’Escola Elisava preveuen col·laborar en projectes que treballen la temàtica referent als materials avançats i les tecnologies associades.

4

L’Escola Elisava rep l’aportació de Materfad pel que fa a activitats de formació, visites al centre i pràctiques professionals per promoure l’educació, el coneixement, la investigació i la contribució al progrés social, cultural i econòmic de la societat. L’escola posa a disposició de Materfad la infraestructura pròpia de la seva activitat docent (aules i tallers).


1.4. Amb la Comissió Europea en el marc del Programa Cultura 05/2012

El consorci creat per Materfad amb el Happy Materials de Praga i el Danish Design Centre de Copenhaguen ha obtingut una subvenció per al seu projecte Design and advanced materials as a driver of European innovation (DAMADEI). La intenció es enderrocar les barreres existents entre els sectors del disseny i dels materials avançats. Per assolir aquest objectiu, es defineixen plataformes col·laboratives com a eines per estimular l’educació contínua i l’aprenentatge dels professionals del disseny, i fomentar la transferència constant de coneixement entre el món acadèmic, els professionals i les empreses. El projecte està finançat al 50 % per la Unió Europea i té com a objectiu la transferència de coneixement entre els dissenyadors i els fabricants de materials avançats.

Design and Advanced Materials DAMADEI 1.5. Expansió internacional: objectiu, l’Amèrica Llatina Design and

Advanced Materials DAMADEI

L’any 2012, Materfad ha obert un centre afiliat a Mèxic i ha consolidat les seves relacions amb la Universitat de Valparaíso (UV) de Xile i amb la Universitat Pontifícia Bolivariana (UPB) de Medellín (Colòmbia), amb l’objectiu de continuar la seva expansió vers el mercat llatinoamericà.

5


1.6. Reconeixement del FAD com a Centre de Suport a la Innovació Tecnològica El FAD (Foment de les Arts i del Disseny) ha estat reconegut com a Centre de Suport a la Innovació Tecnològica pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, a través de la Secretaria General de Ciència, Tecnologia i Innovació, gràcies a la tasca constant de difusió dels nous materials per a la innovació de les empreses que desenvolupa el seu centre de materials, Materfad, des de ja fa quatre anys. Formar part del Registre de Centres de Suport a la Innovació és un requisit imprescindible per demanar les ajudes a la innovació que atorga el Ministeri d’Economia i Competitivitat.

6


SECRETARÍA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA,

7

FIRMADO por : ROMAN ARJONA GRACIA. A fecha : 23/10/2012 14:25:20 El documento consta de un total de 1 folios. Folio 1 de 1 - Código Seguro de Verificación: 136687-96128135.Verificable en https://sede.micinn.gob.es/csv/ según Orden Ministerial del 24/2/2011

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN

Vista la solicitud formulada por la entidad denominada: FOMENTO DE LAS ARTES Y DEL DISEÑO (FAD), con NIF G08746976, de BARCELONA, para que sea inscrita en el correspondiente Registro Público. RESULTANDO: Que se crea con el objeto declarado en sus estatutos, de facilitar la aplicación del conocimiento generado en los organismos de investigación, incluidos los centros tecnológicos, mediante su intermediación entre estos y las empresas, proporcionando servicios de apoyo a la innovación. VISTOS: La vigente Constitución Española; el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se regulan los Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se crea el Registro de tales Centros; y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. CONSIDERANDO: Que, con arreglo a las disposiciones citadas, corresponde al Registro de Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica la inscripción solicitada. Esta Secretaria General resuelve inscribir a la entidad solicitante en el Registro de Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica: como Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica con número “9” y depositar la documentación preceptiva en el citado registro. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de reposición ante esta Secretaría General, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien cabe interponer directamente el correspondiente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 16 de Octubre de 2012 EL SECRETARIO GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN D. Román Arjona Gracia

Página 1 de 1


2.

Jornades i conferències •• •• ••

12 conferències – tallers – jornades 600 assistents 120 contactes amb empreses

2.1. Noves oportunitats en el sector de la construcció

08/03/2012 ESARQ-UIC (Universitat Internacional de Catalunya), Barcelona La CEIM (Càtedra d’Edificació Industrialitzada i Medi Ambient) organitza la jornada: Innovació – Patents: Noves Oportunitats en el Sector de la Construcció a l’ESARQ-UIC. La jornada s’inicia amb la presentació a càrrec del director de la CEIM, Felip Pich-Aguilera. Javier Peña, director científic de Materfad, participa a la taula rodona «Procediments, patents» (11 – 12 h). L’esdeveniment es completa amb participacions, entre d’altres, de representants de CRICURSA, Compact Habit, Construmat i l’IMAT.

2.2. El futur en construcció, al COAC 13/03/2012 Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona

Javier Peña, director científic de Materfad, presenta a l’auditori del COAC una conferència i posa de manifest el paper vital dels materials en la definició del futur de la construcció. L’acte es completa amb una visita al showroom de Materfad guiada pels tècnics del centre.

8


2.3. Conclimat a EuroInnova Navarra 27/03/2012 Civicán. Edifici Civicán, Pamplona

Les jornades presenten un fòrum de debat sobre la situació actual i el futur de la I + D per avançar en la construcció d’edificis amb un consum energètic gairebé nul. El present i el futur de la I + D + i s’analitzen en el sector de la construcció des del punt de vista institucional, professional i universitari. Materfad presenta «El futur en construcció i la innovació en materials: visió de Materfad».

2.4. Congrés EECN

7–8/05/2012 Auditori Sud de la Fira de Madrid (IFEMA), Madrid En el I Congreso de Edificios de Energía Casi Nula (EECN) es debaten mesures per assolir una edificació que, en un horitzó de menys de deu anys, gairebé no consumirà energia. Materfad participa en aquest congrés amb la presentació de la publicació Nuevos materiales para el futuro en construcción.

2.5. Hispack 2012: I Jornades Aebrand de Packaging 16/05/12 Fira de Barcelona. SALA CC4 4.2 Recinte de la Gran Via

Aquestes jornades se centren en els últims avenços en desenvolupament i innovació de packaging i s’hi presenten les opcions més avantguardistes i rellevants. Materfad fa una presentació dels nous materials que dibuixen el futur del sector del packaging i defineix el procés de selecció de materials per obtenir els millors resultats en qualsevol tipus de projecte.

9


2.6. Congrés Bioarquitectura – BaM/012 18/5/2012 Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona

Materfad participa en el World Cafè i en el Reporter, una cita important per als professionals, empreses, organitzacions, polítics, periodistes o persones que volen reflexionar i debatre sobre el present i el futur de la construcció sostenible i saludable a l’àrea mediterrània.

2.7. Jornada tècnica: materials i sostenibilitat 07/06/2012 Roca Gallery, Barcelona

Jornada tècnica organitzada per Construible, amb la presència de cinc empreses per aportar materials i solucions constructives per a l’arquitectura, la construcció sostenible i l’eficiència energètica.

10


2.8. Materials actius per un món passiu

18/06/2012 Sala de conferències. Institut de Ciència de Materials de Barcelona (Icmab) Aquesta conferència aprofundeix en les capacitats dels nous materials i les noves tecnologies que treballen sinèrgicament per generar, des del concepte del sistema passiu, un efecte actiu clarament identificat i eficaç: materials fotocròmics, fotoelèctrics, electrocròmics, termocròmics, de transformació de fase, termotròpics, fotocatalítics, fotoluminescents, electroluminescents, quimioluminescents, termoluminescents, fotovoltaics, piezoelèctrics, piroelèctrics, amb memòria de forma, electro i magnetoreològics i díodes d’emissió de llum...

2.9. MaterLab: materials per a la construcció del segle XXI 05/07/2012 Fòrum del FAD. FADFest, Barcelona Design Festival

Un Materlab centrat en els nous materials per a la renovació del sector de la construcció, descobrint i experimentant amb les possibilitats dels materials de canvi de fase (PCM) amb les empreses productores. Amb la participació d’Andreas Moser, arquitecte i expert en construcció sostenible i eficiència energètica a BASF, i Alejandro Jerez, del Grup CIAT.

11


2.10. Jornada ‘Mobilitat, disseny i tecnologia’ 04/09/2012 Fòrum del FAD. Barcelona Design Festival

El FAD, a través del seu projecte Xarxes d’Opinió, es proposa analitzar els aspectes positius i negatius de les noves formes de transport, que ja són una realitat, i també d’altres tecnologies en matèria de mobilitat, i els motius que en possibiliten o frenen la popularització. Javier Peña modera una de les taules de debat: «Sensors i canvi de paradigma: el vehicle elèctric».

2.11. IX Taller Internacional d’Interiorisme

26/09/2012 Expofòrum. Centre de Ciències del Disseny i de la Construcció, Universitat Autònoma d’Aguascalientes (UAA), Mèxic El Centre de Ciències del Disseny i la Construcció i el Departament de Disseny de l’Hàbitat de la UAA organitzen el IX Taller Internacional d’Interiorisme, centrat en les aportacions del màrqueting i de la innovació en l’interiorisme mexicà i mundial. Materfad imparteix la conferència magistral «Materials i innovació – Noves estratègies per a projectes innovadors».

12


2.12. Jornades Tècniques sobre Sostenibilitat i Eficiència Energètica 24/11/2012 Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació, Palma de Mallorca

El Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Mallorca (COAATIEMCA) organitza les Jornades Tècniques sobre Sostenibilitat i Eficiència Energètica a Palma de Mallorca els dies 16, 17, 23 i 24 de novembre. Javier Peña, director científic de Materfad, participa en aquestes jornades presentant la conferència «Innovació en materials: eficiència energètica».

2.13. Idea Pika pika 29/11/2012 Fòrum del FAD, Barcelona

Idea Pika pika és un esdeveniment organitzat pel Grupidea per reunir professionals de diversos sectors al voltant de tres factors: intercanvi, ponències i «pika pika». Celebrat en aquesta ocasió al FAD, la ponència principal és a càrrec del Dr. Javier Peña, director científic de Materfad, i s’hi donen a conèixer alguns dels materials innovadors amb un potencial significatiu en la millora de l’experiència de compra.

13


2.14. Nous horitzons per a l’economia metropolitana 18/12/2012 Cercle d’Economia, Barcelona

Mentre la perllongada i profunda crisi té unes conseqüències molt greus sobre la nostra economia i la nostra societat, una part significada del teixit productiu mostra una gran capacitat per consolidar-se. Una de les millors mostres d’això és l’excel·lent dinàmica exportadora. En el marc de la tradicional col·laboració entre el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i el Cercle d’Economia, s’organitza un cicle de sessions amb tres àmbits d’activitat prioritaris, entre d’altres, que demanen una bona col·laboració entre institucions i empreses. Materfad participa a la taula rodona «La construcció, sector de futur».

14


3.

Exposicions •• •• ••

58 materials seleccionats 3.600 visitants 320 professionals han deixat dades per

generar contactes

3.1. El futur en construcció 27/06/2012 – 22/09/2012

Materfad presenta, en el marc del FADfest 2012, l’exposició «El futur en construcció. Nous materials ecoeficients per a la construcció i rehabilitació d’edificis». Aquesta mostra és el resultat d’una doble investigació: una entre el col·lectiu d’arquitectes i una altra en altres sectors d’activitat. Tots els materials presentats tenen dues característiques en comú: són innovadors i es troben al mercat a disposició dels arquitectes per ser utilitzats. Per això, associat a la majoria dels materials, es mostra un cas real d’aplicació. L’exposició ha estat pensada com una eina útil al servei de professionals per projectar o rehabilitar edificis més eficients i energèticament més sostenibles.

15


4.

Consultories ••

64 professionals i empreses

assessorats per Materfad

Cada any, Materfad, centre de materials de Barcelona, treballa amb professionals i empreses com a centre consultor per millorar prestacions i productes a partir del coneixement dels materials i de les tecnologies associades. L’any 2012, Materfad ha treballat amb empreses nacionals i internacionals com ara: • RückerLypsa • Thyssenkrupp • Ciszak Dalmas • Perspectiva • FIDIMA • CICAT • We Are You Aquestes empreses i professionals s’afegeixen a les empreses amb què Materfad ja treballava.

16


5.

Formació •• ••

50 visites guiades al showroom 1.000 alumnes i professors han fet una

•• ••

10 escoles i universitats visiten Materfad 4 activitats de formació especialitzada

visita guiada

Materfad, centre de materials de Barcelona, proposa unes activitats de formació amb diferents formats i rep cada any universitats i escoles per permetre als seus alumnes de conèixer els últims avenços en materials i tecnologies associades. Durant l’any 2012, Materfad ha realitzat 50 visites guiades i ha rebut 1.000 alumnes i professors d’escoles i universitats com ara: Istituto Europeo di Design, Eina, Escola Elisava, La Salle, Universitat Politècnica de Catalunya, Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, Universidad Europea de Madrid, Escola d’Art i Disseny de Reus, Escola Superior de Disseny d’Interiors Deià, Universidad de Navarra.

A més, Materfad ha organitzat i desenvolupat les activitats de formació especialitzada següents: • Materials i la Llum: participació en el postgrau Lighting Design de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). • Aula Mater – Mòdul 10: Materials Actius. • Taller «Cradle to cradle»: en col·laboració amb el Clúster d’Il·luminació de Catalunya (Cicat) • Activitats d’estandardització i redacció de fitxes de materials: en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l’Escola Elisava.

17


6.

materfad.com ••

1ª base de dades de materials avançats

••

157 criteris tècnics per al motor de

••

13.000 visites mensuals al web i al

••

1.500 referències de materials

d’Espanya i de l’Amèrica Llatina cerca

bloc

Materfad, centre de materials de Barcelona, ha creat la primera base de dades de materials innovadors i avançats en castellà. A partir d’un esforç permanent de localització de materials comercialitzats, de les seves dades tècniques i de proveïdors, Materfad recopila a la seva base de dades, dotada d’un potent cercador, més de 1.500 referències. A materfad.com els usuaris tenen accés en línia a les fitxes detallades dels materials exposats al showroom de Materfad, situat a la tercera planta del FAD. Materfad publica informacions relacionades amb la innovació i els materials a través dels seus canals de bloc, Twitter i Linkedin.

18


7.

Materialoteca ••

4.600 mostres de materials

•• ••

900 proveïdors afiliats 80 aplicacions exemplars de materials

innovadors

avançats

La Materialoteca de Materfad, centre de materials de Barcelona, està ubicada al FAD. En un showroom a la tercera planta del FAD i en un aparador situat a la plaça dels Àngels, a Ciutat Vella, Materfad posa a disposició dels professionals i empreses milers de mostres de materials innovadors i projectes exemplars d’aplicació d’aquests. Tocant, manipulant i olorant les mostres, els usuaris hi viuen una experiència informativa i inspiradora única que condueix a la materialització dels seus projectes.

19


8.

Xarxa internacional ••

Des de 2006: adscrit al grup

••

4.500 referències de materials a la

internacional de materialoteques matériO base de dades compartida

8.1. Visita a la Universitat de Valparaíso (Xile) 04/2012

Reunió i visita a les instal·lacions de la Universitat de Valparaíso per impulsar un conveni de col·laboració.

8.2. Reunió del grup DAMADEI – Barcelona 11/05/2012

Materfad es reuneix amb els coorganitzadors del projecte DAMADEI (Central Saint Martins College of Arts and Design, Happy Materials i Danish Design Centre), a la seu de Materfad a Barcelona, per iniciar el projecte europeu DAMADEI.

8.3. Reunió del grup matériO – París 21/05/2012

Materfad assisteix a la reunió periòdica de les materialoteques del grup matériO amb els socis de París, Anvers, Bratislava i Praga.

8.4. Visita a la Universitat Pontifícia Bolivariana de Medellín (Colòmbia) 09/2012

20

Reunió i visita a les instal·lacions de la Universitat Pontifícia Bolivariana per impulsar un conveni de col·laboració.


8.5. Creació de la materialoteca de Materfad Aguascalientes 09/2012

Fruit del conveni de col·laboració signat amb Materfad el maig de 2012, la Universitat Autònoma d’Aguascalientes (UAA) obre les portes de la seva materialoteca amb seu al Centre de Ciències del Disseny i de la Construcció de la UAA. Per poder obrir Materfad Aguascalientes, Materfad ha proporcionat 150 mostres de materials innovadors, que aviat s’ampliaran a 300. El setembre de 2012, membres de Materfad Barcelona van enviar els materials seleccionats i van viatjar a Mèxic per assessorar en la implantació de la materialoteca.

8.6. Reunió del grup DAMADEI – Londres 19/09/2012

Materfad es reuneix, en el marc del projecte europeu DAMADEI, amb els coorganitzadors (Central Saint Martins College of Arts and Design, Happy Materials i Danish Design Centre) al Central Saint Martins College of Arts and Design de Londres.

8.7. Reunió amb la Comissió Europea – Brussel·les 15/10/2012

Materfad assisteix a la reunió de la Comissió Europea amb els caps de projecte del Programa Cultura 2007–2013.

21


8.8. Reunió del grup DAMADEI – Copenhaguen 26/11/2012

Materfad es reuneix, en el marc del projecte europeu DAMADEI, amb els coorganitzadors (Central Saint Martins College of Arts and Design, Happy Materials i Danish Design Centre) al Danish Design Centre de Copenhaguen.

22


9.

Aparicions als mitjans de comunicació 1 participació en programes de televisió •• 185.000 persones com a audiència potencial ••

9.1. Materfad a L’informatiu 31/04/2012 TVE Catalunya

L’Informatiu de TVE Catalunya va dedicar uns minuts a conèixer el centre de materials i les activitats que s’hi desenvolupen, en l’emissió del 31 d’abril. Un retrat de Materfad a través d’un recorregut per la materialoteca i les experiències dels seus usuaris.

http://www.youtube.com/MaterFAD

23


10.

Publicacions ••

60 nous materials publicats a El futur en

••

4 col·laboracions en mitjans

••

100.300 persones com a audiència

construcció

especialitzats

potencial

10.1. El futur en construcció 07/2012

149 / Regulació ambiental / Minatec®

El futur en construcció. Nous materials per a la construcció i la rehabilitació d’edificis recull una recerca de seixanta materials

innovadors per construir amb criteris d’estalvi energètic i amb materials més ecològics i econòmics. Es tracta d’una eina útil al servei dels professionals per rehabilitar edificis i fer-los més eficients i energèticament més sostenibles. El llibre recull el contingut de l’exposició homònima organitzada per Materfad en el marc del FADfest, que es podia veure a la tercera planta del Convent dels Àngels, seu del FAD. L’exposició va romandre oberta al públic entre el 27 de juny i el 22 de setembre.

24

Tots els materials presentats reunien dues característiques comunes: la innovació i la disponibilitat en el mercat. El contingut del llibre s’estructura al voltant de les funcionalitats que els materials poden aportar a l’edifici: control de la radiació solar, aïllament tèrmic, regulació acústica i impermeabilització, regulació tèrmica, generació i captació d’energia, optimització dels sistemes d’il·luminació i regulació ambiental.


30 / Control de la radiació solar / DreamGlass®

DreamGlass®

31 / Control de la radiació solar / DreamGlass®

Codi: 100386-00 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

Vidres / Compòsit / Adaptatiu / Termoplàstics

Vidre laminat que canvia el seu estat d’opac a transparent només prement un interruptor. Entre el vidre hi ha una dispersió de cristall líquid (LC) en una matriu polimèrica.

CAMP D’APLICACIÓ Control de la radiació solar

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Certificat IPX7 Multifuncionalitat: - Pantalla d’alta qualitat - Protecció UV

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Panell

DreamGlass® està format per: - 2 làmines exteriors de vidre extraclar - 2 làmines d’EVA entre els vidres - 1 làmina de tecnologia DreamFilm® (cristall líquid) al centre de la peça En absència de camp elèctric aplicat, les microgotes de cristall líquid dispersen la llum incident, la qual cosa dóna lloc a una aparença del vidre de tipus lletós, estat off o opac. Quan s’aplica un camp elèctric, les molècules es reorienten dins les microgotes. Així, la llum incident es transmet majoritàriament, la qual cosa dóna lloc a un estat on o transparent.

A través de la retroprojecció, DreamGlass® pot adaptar-se com a pantalla d’alta qualitat. Avantatges: Control de privadesa immediat. - Millora del confort dels usuaris. - Ús més efectiu de l’espai en diferents entorns. - Estètic i atractiu. - Eficàcia energètica a causa de la reducció de consum de sistemes d’aire condicionat. - Funcionament amb voltatge baix. - Protecció i estabilitat contra raigs UV (bloqueja més del 99 % dels raigs UV). - Excel·lent contrast per utilitzar-lo amb finalitats de retroprojecció. - Protecció dels objectes de valor exposats al públic. - Alta qualitat òptica i tecnologia confiable amb garantia de 5 anys. - Manteniment senzill.

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Centre Tecnològic de Telecomunicacions Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Espanya Interiorisme 2010 ACXT – Arquitecto Marc Casany www.acxt.es Control de la radiació solar

FABRICANT DREAMGLASS C/ Cañada, 15 28860. Paracuellos del Jarama (Madrid) Espanya +34 91 658 42 45 info@dreamglass.es www.dreamglass.es

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL Protecció solar i protecció contra raigs UV.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Vidre laminat amb dispersió de cristall líquid (LC) en una matriu polimèrica.

93 / Generació i captació d’energia / Piezoelèctric

Nous materials ecoeficients per a la construcció i rehabilitació d’edificis

Generació i captació d’energia

ASI THRU® 10 Cèl·lula Termoelèctrica Piezoelèctric PowerMembrane

Piezoelèctric

FAMÍLIA DEL MATERIAL Tecnologia, sistemes i dispositius / Ceràmiques tècniques

CAMP D’APLICACIÓ Generació i captació d’energia

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Durabilitat Transformació d’energia

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Placa

FABRICANT

www.materfad.com

DESCRIPCIÓ La piezoelectricitat és un fenomen que presenten determinats cristalls que en ser sotmesos a tensions mecàniques adquireixen una polarització elèctrica en la seva massa, i apareix una diferència de potencial i càrregues elèctriques en la seva superfície. Perquè una estructura cristal·lina sigui susceptible d’efecte piezoelèctric, ha de presentar com a mínim un eix polar, és a dir, el vidre no ha de tenir cap centre de simetria. Aquesta condició la compleixen 20 classes de cristalls, però en molts d’ells l’efecte és massa petit perquè es pugui mesurar experimentalment. La piezoelectricitat inversa és la deformació en massa sota l’acció de forces internes en ser sotmesos els cristalls a un camp elèctric.

L’efecte piezoelèctric és normalment reversible: en deixar de sotmetre els cristalls a una tensió exterior o a un camp elèctric, recuperen la seva forma inicial. Un exemple d’aplicació en la construcció el trobem en Innowattech, que ha desenvolupat un sistema d’emmagatzematge per recollir i emmagatzemar l’electricitat produïda per aquests generadors. L’energia acumulada es pot utilitzar per proveir la pròpia il·luminació de la via i altres necessitats d’aquesta o circumdants. Existeixen prototips com la piezorajola, en què el fet diferencial és la captació i l’acumulació d’energia en cada peça. Es poden acabar amb qualsevol tipus de rajola exterior o interior.

PI CERAMIC GMBH info@piceramic.de www.piceramic.com

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL

DISTRIBUÏDOR

La generació d’energia que ofereixen alguns materials de forma natural pot aprofitar l’energia generada per la pressió tant de vehicles com de les persones i aportar un estalvi energètic.

MICOS IBERIA SL C/ Carlets, 25, 1r 1a 08800 Vilanova i la Geltrú Barcelona +34 938 160 380 thomas.etzkorn@telefonica.net www.micos.es

25

Codi: 120100-00

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Piezoelèctric: Determinats cristalls sotmesos a tensions mecàniques generen càrregues elèctriques en la seva superfície.


104 / Regulació tèrmica / GLASSX®crystal

GLASSX®crystal

FAMÍLIA DEL MATERIAL Vidres

CAMP D’APLICACIÓ Regulació tèrmica Control de radiació solar

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Durabilitat Multifuncionalitat: - Tancament de façana - Regulació tèrmica - Control de radiació solar

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Panell

FABRICANT GLASSX AG Seefeld Strasse 224 CH - 8008 Zuric, Suïssa +41 (0) 44 389 10 70 info@glassx.ch www.glassx.ch

105 / Regulació tèrmica / GLASSX®crystal

Codi: 120089-00 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ Finestres que es caracteritzen perquè combinen diferents capes de vidre amb materials d’última generació amb la finalitat de controlar els guanys tèrmics i lluminosos que incideixin a l’interior de les estances. D’aquesta manera s’enforteix el punt més feble que tenen els edificis per al control tèrmic: les finestres. És un gran element aïllant, ja que pot arribar a tenir fins a quatre capes de vidre trempat de seguretat. El model més complet porta entre les dues primeres capes exteriors un difusor dissenyat per fer que la majoria dels raigs del sol es reflecteixin a l’estiu i passin a l’interior a l’hivern.

Entre les dues últimes capes interiors de la finestra pot haver-hi un policarbonat amb aparença de persiana, que porta un material de canvi de fase (PCM). El comportament d’aquest PCM difereix de la temperatura a la qual es vegi exposat, de tal manera que amb el fred es presenta cristal·lí i translúcid (transmet un 25 % de la llum), i a altes temperatures es fa transparent (transmet més del 40 % de la llum). Però, a més, la calor que pot absorbir durant el dia la va alliberant durant les hores més fresques de la nit, a mesura que es va refredant.

Fotografies cedides per: Juerg Zimmermann

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Conjunt Residencial Silence St. Erhard, Suïssa Habitatges 2010 Dietrich Schwarz www.schwarz-architekten.com Regulació tèrmica i control de radiació solar

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL El bon aïllament, el control de la radiació solar i l’emmagatzematge de guanys de calor fan de les finestres GLASSX® un excel·lent element constructiu en edificis que busquin un disseny passiu solar.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Finestra amb vidre aïllant compost de quatre llunes trempades, amb dues cambres de gas inert amb un plafó prismàtic i una cambra amb cristalls de sal PCM (phase change material).

132 / Regulació ambiental / Air Clean

Nous materials ecoeficients per a la construcció i rehabilitació d’edificis

Air Clean

Codi: 110063-00 www.materfad.com

Regulació ambiental Air Clean ECO™ by Cosentino Ecocarat Ecogranic EcoWorx® Tile Façana Natura® GeoSilex® Manta de jute Minatec® NOx-Activ® PaperStone® Soldalit®

FAMÍLIA DEL MATERIAL Ciment i formigó / Adaptatiu

CAMP D’APLICACIÓ Regulació ambiental

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY UNE EN 1338:2004 UNE EN 1339:2004 UNE EN 1338:2004 UNE EN 1339:2004 ISO 22197-1 Descontaminant

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Llosa

FABRICANT INDUSTRIAL BREINCO Ctra. de Cardedeu a Dosrius, km 6,5 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) Espanya +34 93 846 09 51 breinco@breinco.com www.breinco.com

26

DESCRIPCIÓ És un paviment amb propietats fotocatalítiques. Aquest producte redueix la quantitat de contaminants de l’aire que es troba per sobre d’ell, és a dir, la zona on s’alliberen les emissions dels tubs d’escapament dels vehicles. El fotocatalític usat és un diòxid de titani (TiO2) modificat especialment. Amb els adherents utilitzats, el fotocatalític s’adhereix a l’estructura de les llambordes de formigó, mentre que la seva composició es manté inalterada. Per tant, el TiO2 no es redueix sinó que roman intacte.

Com a resultat d’això, l’acció fotocatalítica es manté durant tota la vida útil del paviment. A més d’assegurar la degradació de NOx i VOC com a contaminants gasosos en l’aire, TiO2 també té un efecte en els compostos orgànics de tipus pasta o líquid i descompon els materials biològics. La descomposició de les pel·lícules virtualment invisibles de greix i oli, que són els principals responsables de l’adherència de brutícia a les superfícies, facilita la neteja de les superfícies d’Air Clean. També es degrada la part orgànica de la pols fina acumulada a les llambordes de formigó.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL L’efecte fotocatalític (descontaminant, autonetejador, biocida) contribueix a crear un entorn més saludable amb un grau de pol·lució menor. Amb aquestes superfícies pavimentades, el procés de degradació de contaminants mitjançant fotocatàlisi, que es produeix de forma natural, s’accelera més de trenta vegades pel que fa a la velocitat habitual.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Llosa de formigó per a paviments, de forma rectangular, amb un acabat de textura pètria i acció fotocatílica permanent.


10.2. Pasajes Arquitectura 09/2012

El número de setembre de la revista Pasajes Arquitectura s’obre amb un reportatge especial sobre la publicació del llibre El futur

en construcció. Nous materials ecoeficients per a la construcció i rehabilitació d’edificis. A la revista es recullen 14 dels 60 materials que es proposen per millorar la producció en el sector de la construcció, amb exemples d’aplicació, descripcions tècniques, paràmetres de sostenibilitat i tota la informació rellevant del material.

EN TE GLI XT SH S!! !

PASAJES

arquitectura y crítica

os uev

n

PABELLóN ENDESA

s!

so cur

re

Arquitectura inteligente

PKMN

Nuevos Proyectos

NUEVOS MATERIALES El futuro de la construcción!!

RAUMLABOR

**DiseÑo 27

Big Crunch Oficina Roma

septiembre 2012

VERSION DIGITAL

N º 12 4 5,50

ceuta, melilla, canarias: 5,65 euros


6

EL FUTURO DE LA CONSTRUCCIÓN

nUevos Materiales ecoeficientes para la constrUcción y rehaBilitación de edificios el fad (fomento de las artes y del diseño) lleva un tiempo reflexionando sobre los retos y las problemáticas que se presentan alrededor de las disciplinas relacionadas con la arquitectura y el diseño. Uno de los objetivos del fad es, sin duda, mejorar el entorno en que vivimos. en este sentido, uno de los sectores con más margen de mejora es, claramente, el de la construcción. las soluciones a aportar pasan, en gran medida, por la industrialización y la sostenibilidad del sector. con este propósito, Materfad, el centro de materiales de Barcelona, ha publicado, con el apoyo del departament de territori i sostenibilitat de la generalitat de catalunya, el libro “el futuro en construcción. nuevos materiales ecoeficientes para la construcción y rehabilitación de edificios” una selección de 60 materiales que se proponen mejorar la producción en el sector de la construcción. siguiendo el guión de esta publicación presentamos una selección de 14 materiales. para obtener mas información sobre estos materiales y muchos otros pueden consultar la base de datos www.materfad.com usando los códigos de los materiales.

AIR CLEAN descripción

campo de aplicación:AISLAMIENTO

TÉRMICO, ACÚSTICO E HÍDRICO

tensotherm

Materfad, investigación y asesoría para profesionales los profesionales de la arquitectura y el diseño disponen de un centro de referencia en españa de nuevos materiales: Materfad, el centro de materiales de Barcelona, que cuenta con la colaboración de la salle (Universidad ramon llull) y presta servicios de consultoría y formación a empresas, profesionales, universidades y centros tecnológicos. gracias a su constante labor de vigilancia tecnológica, detecta materiales y tecnologías de un determinado sector con potencialidad de ser aplicados en otro. además, ofrece asesoría personalizada y la posibilidad de crear y mantener bibliotecas de materiales según las necesidades de la empresa o la institución interesada en ello.

descripción TensothermTM con Lumira® [100263-00] ofrece la misma belleza arquitectónica que la membrana de fibra de vidrio y PTFE pretensado, pero con el beneficio añadido de una capa aislante ligera que atrapa el aire para evitar la pérdida de calor e incrementar el aprovechamiento solar. Esta capa, conocida como Lumira aerogel®, tiene un contenido de aire del 95 % que lo convierte en el material sólido más ligero del mundo. TensothermTM es ideal donde se requiere o desea una amortiguación acústica significativa. TensothermTM permite que la luz del sol pase a través suyo y proporciona al medio interior una iluminación difusa y sin reflejos. Desarrollado por Boston Cabot Corporation, el material se encuentra entre dos capas de membrana PTFE de Birdair (Teflon®), pero su grosor sigue siendo inferior a media pulgada. Al igual que otras opciones de membranas de Birdair, Tensotherm con Lumira® es maleable, duradero y resistente a la decoloración. Además, es impermeable y resistente al moho y a la humedad. sosteniBilidad del Material TensothermTM es un material sostenible por sus cualidades multifuncionales (amortiguación acústica y regulación térmica) y por su ligereza. descripción tÉcnica Láminas para crear falsos techos compuestos por dos capas de membranas de PTFE selladas con aerogel en su interior.

campo de aplicación:

REGULACIÓN AMBIENTAL

Es un pavimento con propiedades fotocatalíticas. Este producto reduce la cantidad de contaminantes del aire que se encuentra por encima de él, es decir, la zona en la que se liberan las emisiones de los tubos de escape de los vehículos. El fotocatalítico usado es un dióxido de titanio (TiO2) modificado especialmente. Con los adherentes utilizados, el fotocatalítico se adhiere a la estructura de los adoquines de hormigón, mientras que su composición se mantiene inalterada. Por lo tanto, el TiO2 no se reduce sino que permanece intacto. Como resultado de ello, la acción fotocatalítica se mantiene durante toda la vida útil del pavimento. Además de asegurar la degradación de NOx y VOC como contaminantes gaseosos en el aire, TiO2 también tiene un efecto en los compuestos orgánicos de tipo pasta o líquido y descompone los materiales biológicos. La descomposición de las películas virtualmente invisibles de grasa y aceite, que son los principales responsables de la adherencia de suciedad en las superficies, facilita la limpieza de las superficies de Air Clean. También se degrada la parte orgánica del polvo fino acumulado en los adoquines de hormigón. sosteniBilidad del Material El efecto fotocatalítico (descontaminante, autolimpiante, biocida) contribuye a crear un entorno más saludable con un menor grado de polución. Con dichas superficies pavimentadas, el proceso de degradación de contaminantes mediante fotocatálisis, que se produce de forma natural, se acelera más de treinta veces con respecto a la velocidad habitual. descripción tÉcnica Losa de hormigón para pavimentos, de forma rectangular, con acabado de textura pétrea y acción fotocatílica permanente.

familia del material Composite / De origen mineral / Termoplásticos

estrategia de ecodiseño Ligereza/Durabilidad

características geométricas panel

fabricante BIRDAIR

DERBIPURE descripción

campo de aplicación:

CONTROL DE RADIACIÓN SOLAR + IMPERMEABILIZACIÓN

DERBIPURE es una membrana a base de componentes vegetales. Está formada por una mezcla de resinas de pino y residuos de aceites vegetales libres de betún y compuestos sintéticos. DERBIPURE cuenta con una armadura compuesta de fibra de vidrio/poliéster impregnada de un recubrimiento acrílico con una superficie de pH neutro, por lo que no altera la composición del agua y es apta para la recuperación de aguas pluviales. Esto permite que pueda reciclarse con una reflectancia muy alta asegurada a lo largo de la vida gracias a la tecnología Easyclean. Es un producto de impermeabilización que puede lucir el sello Cradle to Cradle Basic, que indica que se han optimizado la selección y utilización de materiales y procesos para minimizar el impacto medioambiental. La superficie blanca le aporta un 81 % de reflexión, un 83 % de emisión y un nivel de 100 en el índice de reflexión solar, lo que permite reducir las cargas de climatización dentro del edificio, un ahorro energético considerable en un país cálido como España. DERBIPURE está hecha para resistir en la intemperie durante más de treinta años con un mantenimiento ínfimo. sosteniBilidad del Material El sistema de impermeabilización de la cubierta es una de las inversiones más importantes en una construcción. Hay que reducir el impacto ambiental de los productos basados en el petróleo. La multifuncionalidad del material permite añadir a sus propiedades básicas la cualidad de reducir las cargas de temperatura interna Los materiales que proceden de la industria de aceites vegetales son una alternativa ecológica y sostenible. descripción tÉcnica Membrana de 3 mm de espesor, conformada por un aglomerado de fibras y resinas vegetales resistentes a la intemperie, con armadura de malla de fibra de vidrio/ poliéster impregnada con un recubrimiento acrílico con superficie blanca de ph neutro.

familia del material Cemento y hormigón / Adaptativo.

normativas y ecoetiqetas UNE EN 1338:2004 UNE EN 1339:2004 UNE EN 1338:2004 UNE EN 1339:2004 ISO 22197-1

estrategia de ecodiseño descontaminante

fabricante INDUSTRIAL BREINCO

28

familia del material De origen vegetal

estrategia de ecodiseño

características geométricas película / tejido no tejido

fabricante

multifuncionalidad: impermeabilización/ DERBIGUM control de radiación solar


10.3. Diseño Interior 09/2012

Materfad col·labora periòdicament amb la revista Diseño Interior aportant una selecció de materials orientats a diferents usos, com per exemple materials per a la il·luminació exterior, revestiments o materials ignífugs.

Nº 236 REvIsta MENsual

INTERIORES URBAN ART Ambit Interiors Olot/Benardin & Renoma/Crasset/ID+S Design/García Gotós/Hofman & Dujardín/Sanahuja/Serrano Súñer CONSTRUCTORAS COCINAS ILUMINACIÓN

236

España 5,90  excepto CaNaRIas 6,05  poRtugal Cont. 6,00  alEMaNIa 16,20  aNdoRRa 5,90  BÉlgICa 12,20  gRECIa 12,20 

29

INTERIORISMO ARQUITECTURA Y DISEÑO

INTERIORES

URBAN ART

GLOBUS

Casas: Hofman & Dujardin, Sanahuja, García Gotós Hotel Hi-Matic de Matali Crasset Renoma Café Gallery en París Oficinas: ID+S Design, Serrano Súñer Constructoras de Alta Costura Boa Mistura: Graffiti en la favela Dossier Cocinas Iluminación


selección MATERFAD Lamellux Distribuye ProyectoDos T 93 217 75 80 F 93 217 85 77 Marià Cubi 51 Barcelona proyectodos.com

VIBRATO. Con efecto vidriera Capa fina de resina que se extiende entre dos revestimientos de madera para conseguir un efecto vidriera. Existen algunos modelos tipo (modelos registrados) y se puede escoger la clase de madera y la combinación de colores de resina deseada. También se puede crear patrones ornamentales a medida. Son revestimientos relativamente delgados y flexibles, por eso se rodean de marco de madera o de aluminio que permite su uso como puertas o instalaciones invisibles. Pueden ser curvados en fábrica.

3form T 659 89 31 32 Iturribide 1, 1ºD 208000 Zarautz Guipúzcoa 3form.es

VARIA. Paneles con diferentes estéticas Paneles de resina de copoliéster PTGE (ecoresinTM) con capas intermedias de materiales encapsulados o con texturas particulares. Disponible en diferentes colores, capas intermedias, texturas, diseños y acabados. Las capas intermedias son compatibles con los poliésteres y con los procesos de unión. Está diseñado para contener un 40% de materiales de otros procesos industriales, sin que ello perjudique sus propiedades físicas globales. Presenta apariencia traslúcido o transparente.

Cricursa T 93 840 44 70 F 93 840 14 60 Camí de Can Ferran s/n Pol. Ind. Coll de la Manya 08403 Granollers Barcelona cricursa.com

CRIDECOR®CHROMASCREEN. Vidrios con propiedades gráficas Vidrio laminado decorativo para arquitectura. Mediante una tecnología de serigrafiado de alta definición sobre un film de poliéster, permite realizar vidrios laminados que muestran por un lado una imagen o color que resulta visible por la cara trasera. Se trata de una densa matriz de micropuntos opacos, de casi un 50% de cubrimiento de superficies serigrafiadas sobre un PET encapsulado entre dos laminas de butiral y dos vidrios en un proceso de autoclave mediante temperatura y presión.

Materfad. Centro de materiales. Mater. Centro de Materiales del FAD. Desarrolla una labor de investigación tecnológica sobre nuevos materiales y presta servicios de consultoría e información a profesionales. materfad.com

Durat Distribuye Mark Iglesias Design T 93 767 77 07 Bulnes 32 08398 Santa Susana Barcelona markiglesiasdesign.com

DURAT. Reciclable y duradero Material sólido con base de poliéster, adecuado para diferentes superficies interiores. Contienen un 30% de plásticos reciclados y es reciclable al 100%. El contenido en esos plásticos reciclados da una cierta textura al material (como pequeñas migas). Está disponible en 46 colores estándar. Es extremadamente duradero y en caso de deterioro se puede renovar aplicando un ligero lijado. Es muy resistente a la humedad y a diferentes productos químicos.

Alsa Corp Distribuye ATOUT Peinture T 33 06 10 15 01 55 F 33 01 64 65 43 07 4 Cours St. Nicolas 77510 Rebais France atoutpeinture.fr

DICHROIC TILE. Azulejos de vidrio Azulejos de vidrio que tienen un aspecto de color cambiante de un extremo al otro, según la posición y el ángulo de visualización. Están disponibles con superficies lisas o texturizadas. La baldosa es lisa en la superficie, pero proporciona más efecto de profundidad cuando se mira a través del cristal. La versión con textura refracta aún más la luz, dando lugar a la variación del color añadido al igual que un plasma de luz. Se puede aplicar en recubrimientos de pared, encimeras, mostradores...

Decorprint T 653 866 696 Vilamajor 5 08410 Vilanova del Vallès Barcelona decorprint.com

ART-QUICK-TECH. Perfiles integral Vidrio flotado, decorado y vitrificado para la arquitectura y decoración. Resitente a los agentes atomosféricos, sin desprendimiento de plomo y cadmio. Permite decorados opacos y no opacos. Es apto para manufacturar, laminar o templar. Puede adherirse a revestimientos de muros. No requiere mantenimiento, es higiénico, de fácil limpieza incluso de grafitis. Versatilidad en diseño y formas: la decoración es visible por ambas caras del vidrio. Presenta una apariencia lisa, rugosa, traslúcida y transparente. DiseñoInterior 129

30


10.4. Hello Materials Blog 05/2012 - 08/2012 hellomaterialsblog.ddc.dk

El Danish Design Centre posa en marxa un bloc sobre materials, en el qual destacats experts d’arreu del món comparteixen el seu coneixement sobre els nous desenvolupaments en els camps de materials i disseny a través d’articles sobre materials contemporanis i futurs. El bloc forma part de l’exposició «Hello Materials» que ha tingut lloc al Danish Design Centre de Copenhaguen entre el 2 d’abril i el 21 de setembre de 2012.

31


10.5. Not Just a Label 07/2012 www.notjustalabel.com

Creada el 2008, Not Just a Label (NJAL) és una plataforma en línia líder en l’àmbit de la moda contemporània. NJAL és una eina indispensable per a la indústria que ajuda els dissenyadors a obtenir visibilitat i finançament a través de la seva botiga en línia. En un dels seus editorials hi ha col·laborat Valérie Bergeron, directora de Materfad Barcelona, que fa un repàs sobre les característiques i activitats del centre.

32


10.6. «El futur en construcció», revista NAN 07–08/2012

NAN, Arquitectura y Construcción La revista NAN es fa ressò de l’exposició «El futur en construcció», realitzada per Materfad en el marc del FADFest 2012.

33


10.7. Environment. Diseño de

interiores

11/2012 Andrés Conejero, Agustí Costa, Raúl Oliva, Javier Peña, Marcelo Leslabay, Manuel Martínez Torán (coord.) Sendemà Editorial ISBN 978-84-939084-4-7 L’editorial Sendemà publica, dins la seva col·lecció Diseño + Técnica, Environment. Diseño de interiores. En el llibre hi participen reconeguts experts, com ara Andrés Conejero, Agustí Costa, Raúl Oliva, Marcelo Leslabay, Manuel Martínez Torán i Javier Peña, director científic de Materfad, qui s’encarrega del capítol «Materiales con sentido y sensibilidad». En aquest volum s’analitza la professió del dissenyador d’interiors des d’una perspectiva actualitzada i plural, llançant llum sobre aquells aspectes que convergeixen en el present i es projecten sobre el seu futur. Conscients del món globalitzat que ens envolta, parlar avui de disseny d’interiors és fer-ho d’interpretar i construir espais, d’experimentar-los a través de propostes funcionals i de contribuir a fer més accessible i confortable la manera de viure de les persones. Els textos que conformen aquesta publicació s’estableixen com un conjunt de reflexions que aprofundeixen sobre mètodes i metodologies capaces de donar resposta a les necessitats de l’espai projectat i d’identificar les seves variables i les seves tècniques.

34


10.8. News Packaging 12/2012

News Packaging En el quart número de la revista News Packaging hi participa Javier Peña amb l’article «Nous materials: de la funció a la multifunció. Del desig a l’objecte», centrat en la importància del desenvolupament i l’aplicació de nous materials per al sector del packaging.

35

[CAT] Memòria d'activitats 2012 - MATERFAD  

Resum de les activitats desenvolupades per Materfad al llarg del 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you