Page 1

SMAKPROV UR ”MATTE PÅ SVENSKA” Mer info och beställning: www.matematikverktyg.se

Följande sidor är exempel ur boken

Matte på svenska en matematisk ordbok för nyanlända elever. Av författaren Charlotta Andersson, 2011. Matte på svenska är länken mellan det svenska läromedlet och eleven med ett annat modersmål än svenska. Uppbyggnaden är strukturerad och passar alla språk.   

Formella matematiska termer Informella vardaga begrepp med anknytning till matematik Matematiska symboler och tecken Eleven skapar, allt eftersom, sin egen ordbok. Då ett nytt, för eleven okänt, begrepp introduceras i undervisningen översätter eleven - en gång för alla - det nya begreppet tillsammans med sin modersmåls- eller matematiklärare och skriver in det i sin egen ordbok. Därefter används boken som en uppslagsbok i det praktiska arbetet med de svenska matematikböckerna.

Matte på svenska säljs licensierad som PDF-fil. Fri kopiering och användning inom arbetsenheten/skolan. Matte på svenska omfattar produkterna:   

Matte på svenska: 700 begrepp indelat i ett tiotal ämnesområden, på 80 sidor. Omfattar begrepp eleven möter i grundskola och gymnasium. Matte på svenska BAS: 70 begrepp på 8 sidor. Ett grundläggande urval. Ett första möte med de svenska begreppen för den nyanlända eleven. Lärarhandledning, kortfattad.

För mer information och beställning: www.matematikverktyg.se


SMAKPROV UR ”MATTE PÅ SVENSKA” Mer info och beställning: www.matematikverktyg.se

SVENSKA BEGREPP

BEGREPP PÅ HEMSPRÅK

naturliga tal (ex: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6…)

natural numbers

jämna tal (ex: 0, 2, 4, 6, 8, 10…)

even numbers

udda tal (ojämna tal) (ex: 1, 3, 5, 7, 9, 11…)

odd numbers

heltal (ex: 2, 16, 571)

integers

decimaltal (ex: 1,5 34,765 0,12)

decimal

bråktal, tal i bråkform (ex: 3/4

¾

3 4

)

fraction

positiva tal (ex: 1, 2, 3, 4, 5…)

positive number

negativa tal (ex: -1, -2, -3, -4, -5…)

negative number

primtal (2, 3, 5, 7, 13, 17, 19 …) grundtal (1, 2, 3, 4 ...) ordningstal (1:a, 2:a, 3:e, 4:e ...)

prime number


SMAKPROV UR ”MATTE PÅ SVENSKA” Mer info och beställning: www.matematikverktyg.se

Talen 10-20 Grundtal

Ordningstal

10 tio

ten

11 elva

eleven

11:e elfte

eleventh

12 tolv

twelve

12:e tolfte

twelfth

13 tretton

thirteen

10:e tionde

13:e trettonde

14 fjorton

14:e fjortonde

15 femton

15:e femtonde

16 sexton

16:e sextonde

17 sjutton

17:e sjuttonde

18 arton

18:e artonde

19 nitton

19:e nittonde

20 tjugo

20:e tjugonde

tenth

thirteenth


SMAKPROV UR ”MATTE PÅ SVENSKA” Mer info och beställning: www.matematikverktyg.se

Positionssystemet ……………………………………………………………

tusental …………………………………………………………………….…………… hundratal ……………………………………………………………….………… tiotal ………………………………………………………………………… ental ………………………………………………………….……… tiondel………………………………………………………… hundradel ………………………………………… tusendel…………………………………...

decimaler ………………………………………………

decimaltecken, kommatecken ………………………………………………………………………..


SMAKPROV UR ”MATTE PÅ SVENSKA” Mer info och beställning: www.matematikverktyg.se

SVENSKA BEGREPP

BEGREPP PÅ HEMSPRÅK

MULTIPLIKATION

………………………………………………….

gånger 5 · 4 = 20

5 · 4 = 20

faktor · faktor = produkt ………………..· ……….….…. =…………………

DIVISION

…………………divide…………………

dela, dividera numerator täljare =3

kvot nämnare

quotient denominator


SMAKPROV UR ”MATTE PÅ SVENSKA” Mer info och beställning: www.matematikverktyg.se Bråk, fortsättning

hel .....................

fjärdedel .................

sjundedel .................

tiondel ........................

halv ....................

femtedel ...............

åttondel ...................

tredjedel ................

sjättedel ...............

niondel .................


SMAKPROV UR ”MATTE PÅ SVENSKA” Mer info och beställning: www.matematikverktyg.se

Tid, fortsättning… SVENSKA BEGREPP

BEGREPP PÅ HEMSPRÅK

i dag i morgon i övermorgon i går i förrgår i fjol om en stund för en stund sedan länge sedan varje varannan

a long time ago every every other

snart

soon, shortly

strax

soon, at once

nyss

just


SMAKPROV UR ”MATTE PÅ SVENSKA” Mer info och beställning: www.matematikverktyg.se

Fyrhörningar

kvadrat

rektangel

………………………………

parallellogram

…………………………….

romb

……………………………

parallelltrapets

………………………………

………………….………………

diagonal =……………………

diagonal ……………………

höjd = ………………

bas= …………………

height ……………….

base ……………………..


SMAKPROV UR ”MATTE PÅ SVENSKA” Mer info och beställning: www.matematikverktyg.se

Lägesord, fortsättning… SVENSKA BEGREPP framför bakom mellan bredvid utanför i, innanför, inuti ovanför nedanför högst upp längst ner i mitten

BEGREPP PÅ HEMSPRÅK


SMAKPROV UR ”MATTE PÅ SVENSKA” Mer info och beställning: www.matematikverktyg.se

Jämförelseord, fortsättning… fyll i begreppet på hemspråket i samma ruta som det svenska

hög

högre

högst

kort

kortare

kortast

hög

högre

högst

låg

lägre

lägst

bred

bredare

bredast

smal

smalare

smalast

tjock

tjockare

tjockast

tunn

tunnare

tunnast

gammal

äldre

äldst

ung

yngre

yngst

dyr

dyrare

dyrast

billig

billigare

billigast


SMAKPROV UR ”MATTE PÅ SVENSKA” Mer info och beställning: www.matematikverktyg.se

potens

……………………………………………………………………………… exponent …………………………….. 42 bas ………………………………..…………..

grundpotensform …………………………………………………….…………………… tiopotens …………………………………. 4*103 faktor ……………………………..

variabelterm ……………………………………………………………………………… ………..…………………………. tecken

…………………………………….

exponent -4x2

koefficient ………..………………………….

variabel …………………………………….


SMAKPROV UR ”MATTE PÅ SVENSKA” Mer info och beställning: www.matematikverktyg.se

Diverse begrepp, fortsättning…

SVENSKA BEGREPP karta verklighet ritning skala vy avbilda naturlig storlek förstoring förminskning

BEGREPP PÅ HEMSPRÅK


SMAKPROV UR ”MATTE PÅ SVENSKA” Mer info och beställning: www.matematikverktyg.se

Symboler, fortsättning SVENSKA BEGREPP symbol

uttal

mindre än

större än

mindre än eller lika med

större än eller lika med

oändlighet

procent

promille

°

grader

BEGREPP PÅ HEMSPRÅK

Matte på svenska smakprov  

Exempel ur Matte på svenska