Page 1

Design Portfolio Sukanya Thanamatee mateea@hotmail.com twinkle.diy@gmail.com 087-340-2077


Graphic Charactor Book Photo Video Web Other design


Graphic Design


Thai temple in desert Concept : ต้องการสื่อถึงว่าสภาพภูมิอากาศของไทยได้เปลี่ยนแปลไปอย่างรวดเร็ว เพราะปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน ถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหา ต่อไปนี้ภูมิประเทศ ของเราจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงประเทศไทยที่ มี ทั้ ง แม่ น้ำ� และอาหารที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ จ ะแห้ ง แล้ ง และปกคลุมด้วยทะเลทราย ** ส่งประกวดโครงการ Climate change ปี 2010

Thai snowgirl Concept : โลกของเราได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้สภาพของโลกก็มีการเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็วตามความก้าวหน้าของโลกที่เร็วด้วยเช่นกัน มนุษย์เลือกที่จะสร้างโดย ไม่คำ�นึงถึงโลก ในที่สุดโลกก็จะไม่สามารถรับสิ่งเหล่านี้ไหวซึ่งจะทำ�ให้เกิดภัยพิบัติ เช่น หิมะตก ในประเทศไทย ** ส่งประกวดโครงการ Climate change ปี 2010


Fired Thailand Concept : ต้องการสื่อถึงว่าสภาพภูมิอากาศ ของไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะ ปรากฏการณ์ ภ าวะโลกร้ อ นทำ � ให้ โ ลกมี สภาพเหมือนกระทะร้อนโดยภายในกระทะได้มี ประเทศไทย(ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศต่างๆบนโลก) ประดุจเหมือนไข่ที่ถูกทอด ถูกเผาไหม้ ซึ่งทำ�ให้ ประชากรบนโลกไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ** ส่งประกวดโครงการ Climate change ปี 2010


น้ำ�พริกบ้านเฮา เป็ น โปสเตอร์ ป ระกอบภาพเคลื่ อ นไหว (Stop motion) วิธีการทำ�น้ำ�พริกอ่อง

** ส่ง spacial project 2010


7 in

4 in


สูจิบัตร งานแสดงศิลปนิพนธ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


Re advertise เป็นการนำ�โปสเตอร์เก่าที่มีอยู่มาจัดองค์ประ กอบใหม่

** ส่งวิชาเรียน Typpography


BROCHURE PROUND SHOP


NEW. IMPROVED. ENHANCED. Enhance Your Drinking And Washing Water With The Amezcua Energy Shell 2!

QUALIFY AND START EARNING TODAY! TERMS AND CONDITIONS APPLY. VISIT YOUR VIRTUAL OFFICE FOR FULL DETAILS. 29 SEPTEMBER – 16 NOVEMBER 2012!

www.qnet.net

www.amezcua.com


FLYER


FAST START


Flyer

Design

Option Design

Date 22 Mar 2013

148 mm

Ello Flyer

Your Own Username

Instant Access To Emails

ello flyer (Design A-D)

Description

Features • Your Own Username • Instant Access To Emails • Instant Messaging • Instant Calling • Instant Conferencing • Instant Storage

Designer sukanya.t@qnet.net

Approval by 1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

FEATURES

Project Owner: Suvimon

Instant Storage

ello brings your communications to a whole new level. Giving you all you need to operate your business communications online in an easy-to-use package, ello is your new best friend.

Your Own Username

Instant Access To Emails

Size: 148.5 (w) x 210 (h) mm Quantity:

24 hours, 7 days a week, where ever you may be around the globe!

Instant Storage

For more information visit: www.ello.net

FEATURES

Instant Messaging

Instant Conferencing

Instant Calling 24 hours, 7 days a week, where ever you may be around the globe!

Instant Messaging CREATING CONNECTIONS

ello brings your communications to a whole new level. Giving you all you need to operate your business communications online in an easy-to-use package, ello is your new best friend.

Marketing Manager:

Project Manager:

210 mm

For more information visit: www.ello.net

Instant Calling

Design A

Instant Conferencing

Design B

Sr.Promotion Associate: Jesada

24 hours, 7 days a week, where ever you may be around the globe!

CREATING CONNECTIONS ello brings your communications to a whole new level. Giving you all you need to operate your business communications online in an easy-to-use package, ello is your new best friend.

Copy Editor:

Your Own Username

Instant Access To Emails

Instant Storage FEATURES Your Own Username Instant Access To Emails

Head Creative Puddhi Dheppratum (P’Ton)

CREATING CONNECTIONS

ello brings your communications to a whole new level. Giving you all you need to operate your business communications online in an easy-to-use package, ello is your new best friend.

Creative Specialist Pravit Nuntanasirivikrom (P’Pon) Sarayoot Teparos (P’Tong)

Instant Calling

Instant Conferencing

Instant Messaging 24 hours, 7 days a week, where ever you may be around the globe!

For more information visit: www.ello.net

powered by

Operations Manager Thitikorn Chintavalakorn (P’Bird)

Instant Storage

Instant Messaging

Instant Conferencing

Instant Calling

CREATING CONNECTIONS

Final Design

24 hours, 7 days a week, where ever you may be around the globe! For more information visit: www.ello.net

Design C

ello brings your communications to a whole new level. Giving you all you need to operate your business communications online in an easy-to-use package, ello is your new best friend. For more information visit: www.ello.net

Design D

ELLO FLYER


Logo

Design

reference Design A

Date 07 feb 2013

ello

Logo

go

ption

App

Design B

er

ello

Logo

qnet.net @qnet.net

App

val by 3rd

4th

5th

6th

Design C

wner: Suvimon

ello

Logo WhatsApp

Line

Skype

App

ello

g Manager:

anager:

Design D

ion Associate: Jesada

ello

Logo

App

or:

Design E ello

ative heppratum (P’Ton)

Logo

App

Specialist tanasirivikrom (P’Pon)

s Manager Chintavalakorn (P’Bird)

Design F

ello

Logo

App


Charactor Design


ธาตุกับน้ำ�พริก การออกแบบคาเรคเตอร์ ซึ่งเป็น 1 ในหัวข้อ หลักของน้ำ�พริก 4 ภาค ที่จะบอกถึงว่า คนเกิดเดือนไหนทานน้ำ�พริกอะไรถึงจะเหมาะ กับร่างกายของตัวเรา

** ส่ง Thesis 2010


Couples His girlfriend

Her boyfriend


Couples ผู ้ ช ายต้ อ งการให้ ว าดภาพเหมื อ นเพื ่ อ เอาไปให้ แ ฟนเป็ น ของขวั ญ


ออกแบบคาเรคเตอร์สำ�หรับงานรับปริญญา


Girls group


Book Design


Chilli dip Thailand


12 Culture @ Chiangmai


Typography


Photography


Pre wedding Jane & Kevin


Panama city beach


@ Forida


เชี ย งใหม่


Shutter B


Food ภาพถ่ า ยน้ ำ � พริ ก ส่ ว นหนึ ่ ง ของ Thesis น้ ำ � พริ ก 4 ภาค


Video


Wacoal ตั ด ต่ อ วิ ธ ี ก ารใช้ บ รารุ ่ น switch และ Mask bar


Stop motion


Happiness ประกวดหนั ง สั ้ น เพื ่ อ สั น ติ ภ าพ


Present wedding


Web


ออกแบบเว็บไซต์ (Web design)

เว็บไซต์โครงการมีส่วนทำ�งานหลักทั้งหมด 6 ส่วน ดังนี้ 1. เลือกภาษา 2. เรื่องเล่า 3. อุปกรณ์ 4. ระดับความเผ็ดของพริก 5. น้ำ�พริก 4 ภาค 6. ธาตุกับน้ำ�พริก 7. วีดิโอ


1. เลือกภาษา เป็นหน้าแรกทีเ่ มือ่ เข้าเว็บมาจะมีภาษา ให้เลือก เผื่อสะดวกแก่ผู้ใช้งาน

2. เรื่องเล่าหน้าครก เป็นหน้าที่เมื่อเลือกภาษาแล้วจะเปิด มาเจอซึ่งจะบอกเกี่ยวกับความเป็นมา ของน้ำ�พริก

3. เครื่องครัว หน้านี้จะบอกถึงอุปกรณ์หลักๆที่ใช้ใน การทำ�น้ำ�พริก


4. ถึงพริกถึงเผ็ด ในหน้านี้จะบอกถึงระดับความเผ็ดของ พริกซึ่งจะสามารถบอกได้เลยว่าน้ำ� พริกถ้วยไหนจะมีรสเผ็ดมากน้อย และ เป็นวัตถุดิบหลักในการทำ�น้ำ�พริก

7. วีดิทัศน์ เป็นหน้าที่จะขยายความจากหน้าที่ บอกแค่ตัวหนังสือมาเป็นภาพเคลื่อน ไหว ซึ่งจะดึงน้ำ�พริกที่ขึ้นซื่อของ แต่ละภาคมาทำ�

5. น้ำ�พริก 4 ภาค หน้าที่เป็นหัวใจของเว็บ ซึ่งจะมีเมนู น้ำ�พริก ต่างๆมากมายของแต่ละภาค ซึ่งจะมีภาคละ 5 เมนู

6. ธาตุกับน้ำ�พริก เป็นหน้าที่จะบอกว่าใครเกิดเดือนไหน ธาตุอะไร เหมาะกับน้ำ�พริกอะไร มีทั้ง หมด 12 เดือน

เอา MOUSE ไปแตะ เมนูก็จะเลื่อนลงมาเพื่อให้เลือกรายการ


Other design


UV Chochet UV


UV My mini cocktail UV


Matee Portfolio  

about my jobs

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you