Page 1

Ansökan om tillstånd för installation om avfallskvarn i hushåll Sökande Namn Postadress

Telefonnummer Postnummer

Ort

Fastighet Fastighetsbeteckning Adress

Ev. lägenhetsnummer

Antal köksavfallskvarnar som avses installeras________

Fastighetsägarens underskrift Eftersom ansvaret för köksavfallskvarnar ligger hos fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen, måste även denna skriva under ansökan. Fastighetsägarens namn

Telefonnummer

Datum och underskrift

Namnförtydligande

Om fastigheten ingår i VA-samfällighet Eftersom en samfällighet för VA tillsammans ansvarar för det gemensamma ledningsnätet måste en representant i samfällighetsföreningen skriva under ansökan. VA-samfällighetens namn

Telefonnummer

Datum och underskrift av VA-samfällighetens representant

Namnförtydligande

Blanketten skickas till: VA-enheten, Tyresö kommun, 135 81 Tyresö


VA-enhetens beslut

VA-enheten beviljar □ avslår □ att på den aktuella fastigheten ansluta __st. avfallskvarnar till det kommunala spillvattennätet. Tillståndet är kopplat till fastigheten och inte till den sökande fastighetsägaren. För närvarande tas ingen avgift ut för brukandet av avfallskvarnar, detta kan komma att ändras om användandet resulterar i ökade kostnader för VA-kollektivet. Allmänna bestämmelser rörande avfallskvarnar Ansökan

Ansökningsblanketten ska fyllas i av sökande och skickas till VA-enheten på Tyresö kommun. Om den sökande själv inte äger fastigheten, ska även fastighetsägaren skriva under ansökan. Ansvar

Den sökande får själv bekosta inköp och installation av avfallskvarnen. Fastighetsägaren ansvarar för att fastighetens VA-installationer håller en god standard samt ansvarar för eventuella problem som kan uppstå på det egna VA-systemet fram till förbindelsepunkten, i enlighet med gällande ABVA. Det är flera faktorer som avgör hur en installation av köksavfallskvarn kommer att fungera, t.ex. ålder, dimension och lutning på fastighetens rörledningar. VA-enheten rekommenderar t.ex. att undvika tvära krökar efter avfallskvarnen för att minska riskerna för igensättning. Den sökande bär ansvaret att meddela VA-enheten om förhållandena ändras (t.ex. om köksavfallskvarnar inte längre nyttjas eller om bostaden används för annat än hushållsändamål).

k%C3%B6ksavfallskvarn%20Tyres%C3%B6  

http://www.usonmiljoteknik.se/k%C3%B6ksavfallskvarn%20Tyres%C3%B6.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you