Page 1

Srp Arh Celok Lek. 2009 Jul-Aug;137(7-8):440-443

440

DOI: 10.2298/SARH0908440V

ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE

Развојни поремећај кука у адолесценцији Zoran Vukašinović1, Zorica Živković2, Čedomir Vučetić3 1Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Bawica“, Beograd, Srbija; 2Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović“, Beograd, Srbija; 3Institut za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija

KRATAK SADRŽAJ Da­te su de­fi­ni­ci­je ado­le­scen­ci­je i raz­voj­nog po­re­me­ća­ja ku­ka (RPK). Po­seb­no se uka­zu­je na spe­ci­fič­no­sti pa­to­lo­ škog na­la­za kod RPK u ado­le­scen­ci­ji (RPK ne­pre­po­znat i ne­le­čen; RPK le­čen, a ne­do­le­čen; RPK ka­sno pre­po­znat, ne­ a­de­kvat­no le­čen i to­kom le­če­wa kom­pli­ko­van), ka­ko do to­ga ne bi sme­lo da do­đe, za­što ipak po­vre­me­no do­la­zi i ko je za to kriv. U sve­tlu ras­po­lo­ži­vih hi­rur­ških po­stu­pa­ka (oste­o­to­mi­je kar­li­ce, oste­o­to­mi­je fe­mu­ra, tro­han­te­ro­ pla­sti­ke, pro­ce­du­re za iz­jed­na­ča­va­we du­ži­ne do­wih eks­tre­mi­te­ta), da­ju se smer­ni­ce za she­ma­ti­zo­va­we le­če­wa ra­ di po­sti­za­wa bo­qih re­zul­ta­ta i si­g ur­ni­je pre­ven­ci­je se­k un­dar­ne kok­sar­tro­ze. Na kra­ju se pred­la­ž u me­re za una­ pre­đe­we bor­be pro­tiv RPK. Kquč­ne re­či: raz­voj­ni po­re­me­ćaj ku­ka; ado­le­scen­ci­ja; oste­o­to­mi­je kar­li­ce; oste­o­to­mi­je fe­mu­ra; tro­han­te­ro­pla­ sti­ke; iz­jed­na­ča­va­we dužine do­wih eks­tre­mi­te­ta

UVOD Raz­ma­tra­we bi­lo ko­jeg pro­ble­ma u or­to­pe­di­ji u ve­zi s ado­le­scen­tima ve­li­ki je iza­zov, bu­du­ći da sko­ro i ne­ma or­to­pe­da ko­ji se spe­ci­jal­no ba­ ve ado­le­scent­nom me­di­ci­nom. Or­to­ped­skim pro­ ble­mi­ma u ado­le­scen­ci­ji po­ma­lo se ba­ve or­to­pe­ di ko­ji­ma je glav­no po­qe in­te­re­so­va­wa deč­ja or­ to­pe­di­ja, a po­ma­lo oni ko­ji se ba­ve pa­to­lo­škim pro­ble­mi­ma od­ra­slih oso­ba. ADOLESCENCIJA Po­jam ado­le­scen­ci­je ni­je pre­ci­zno de­fi­ni­san i raz­li­či­to mu pri­la­ze struč­wa­ci ko­ji se wi­ me ba­ve. Na je­dan na­čin ga do­ži­vqa­va­ju pe­da­go­ zi, psi­ho­lo­zi i psi­hi­ja­tri, na dru­gi pe­di­ja­tri, a na tre­ći orto­pe­di. S orto­ped­skog sta­no­vi­šta, ado­le­scen­ci­ja se sma­tra pe­ri­o­dom od po­čet­ka pu­ber­te­ta do po­sti­za­wa pu­ne zre­lo­sti ko­sti. U tom pe­ri­o­du do­la­zi do bur­nog, ubr­za­nog ra­sta, na­ glog po­ve­ća­wa ma­se i te­le­sne te­ži­ne. U to vre­me, u orga­ni­zmu do­la­zi do je­din­stve­nih, pri­rod­nih, bi­o­lo­ških i ne­u­ro­hu­mo­ral­nih tran­sfor­ma­ci­ ja. One se od­ra­ža­va­ju i na ob­li­ko­va­we zglo­ba ku­ ka, jer to­kom pe­ri­o­da ado­le­scen­ci­je kuk pre­ra­ sta iz deč­jeg u kuk od­ra­slog, sa ko­nač­nim ana­tom­ skim i bi­o­me­ha­nič­kim svoj­stvi­ma ko­je za­dr­ža­ va do sta­rač­kog do­ba. U pe­ri­o­du ado­le­scen­ci­je sre­ću se ra­zna sta­ wa i bo­le­sti ku­ka. Ne­ka se ja­vqa­ju kao po­sle­di­ce obo­qe­wa deč­jeg ku­ka, a ne­ka su spe­ci­fič­na baš za taj uz­rast. Tzv. bi­o­lo­ška pla­stič­nost je u pe­ri­o­ du ado­le­scen­ci­je sko­ro za­ne­mar­qi­va, te o spon­ta­ nom iz­le­če­wu prak­tič­no da ne­ma ni go­vo­ra. Te­go­ ba ne­ma ili su ve­o­ma ma­le, a tzv. ma­we vred­ni ku­ ko­vi ot­kri­va­ju se slu­čaj­no. Ka­ko je pe­riod ado­le­ scen­ci­je po­sled­wi tre­nu­tak za iz­vo­đe­we pre­ven­ tiv­nih hi­rur­ških po­stu­pa­ka, uka­zu­je se po­tre­ba

za uvo­đe­wem pro­gra­ma po­sled­weg si­ste­mat­skog, kli­nič­ko-ra­di­o­graf­skog pre­gle­da ra­di pre­ven­ ci­je ra­ne ar­tro­ze i te­škog in­va­li­di­te­ta [1, 2]. RAZVOJNI POREMEĆAJ KUKA Raz­voj­ni po­re­me­ćaj ku­ka (RPK) je naj­če­šće obo­ qe­we tog zglo­ba. Is­po­qa­va se kao iš­ča­še­we kod de­ce, a kao ar­tro­za kod od­ra­slih, na­sta­la na ba­zi ra­ni­je dis­pla­zi­je ace­ta­bu­lu­ma, od­no­sno su­bluk­ sa­ci­je ku­ka, ko­je su u deč­jem do­bu če­sto bez simp­ to­ma. U na­šoj sre­di­ni, kao i u dru­gim ze­mqa­ma ju­go­i­stoč­ne Evro­pe, Me­di­te­ra­na i Bli­skog is­to­ ka, bo­lest je ve­o­ma če­sta. Pre­ma is­tra­ži­va­wi­ma do­ma­ćih auto­ra, uče­sta­lost ove bo­le­sti u Sr­bi­ ji je 2,4% [1, 2]. Kod žen­ske de­ce RPK se ja­vqa 4-10 pu­ta če­ šće ne­go kod mu­ške. Ne­ma ja­snog pu­ta na­sle­đi­ va­wa, ma­da je eti­o­pa­to­ge­ne­za po­zna­ta. Sma­tra se da u na­stan­ku RPK uče­stvu­ju dve gru­pe fak­to­ra: en­do­ge­ni, ko­ji se naj­ve­ro­vat­ni­je na­sle­đu­ju (dis­ pla­zi­ja ace­ta­bu­lu­ma, po­ve­ća­na an­te­ver­zi­ja gla­ve i vra­ta fe­mu­ra i la­ba­vost zglo­ba ku­ka), i eg­zo­ge­ ni (me­ha­nič­ki), bez ko­jih dis­lo­ka­ci­je ne­ma (in­ tra­u ­te­ri­ni, to­kom po­ro­đa­ja, post­na­tal­ni) [1, 2, 3]. Na­ziv bo­le­sti, za­sno­van na spo­zna­ji raz­voj­nog obe­lež­ja bo­le­sti, do­pri­nos je prim. dr Pre­dra­ ga Kli­si­ća [4], kao i pre­ven­tiv­ni pri­stup ovoj bo­le­sti, tzv. tro­stru­ka pre­ven­ci­ja, ko­ja se sa­sto­ ji od neo­na­tal­nog kli­nič­ko-ul­tra­zvuč­nog si­ste­ mat­skog pre­gle­da, pro­fi­lak­tič­kog sti­mu­li­sa­wa pra­vil­nog raz­vo­ja ku­ko­va uni­ver­zal­nim ši­ro­kim po­vi­ja­wem, te se­kun­dar­nog kli­nič­ko-ul­tra­zvuč­ nog si­ste­mat­skog pre­gle­da de­te­ta u če­tvr­tom me­ se­cu po ro­đe­wu [5, 6]. Su­šti­na bor­be s ovim pro­ ble­mom sa­sto­ji se od ra­nog pre­po­zna­va­wa, a po po­ tre­bi i ne­hi­rur­škog le­če­wa, u pe­ri­o­du tzv. ap­so­ lut­ne re­duk­ti­bil­no­sti, ka­da je po­sti­za­we uspe­ ha sto­po­stot­no, a ri­zi­ka od va­sku­lar­nih kom­pli­


SERBIAN ARCHIVES OF MEDICINE

ka­ci­ja prak­tič­no i da ne­ma [3, 5, 6]. Uko­li­ko se ipak iz ne­kog raz­lo­ga uka­že po­tre­ba, mo­že se pred­u­ze­ti i hi­rur­ško le­če­we u uz­ra­stu od tre­će do pe­te go­di­ne. Sva­ka­ko, pro­blem se do tog do­ba mo­ra re­ši­ti pred­u­ zi­ma­wem svih me­ra da do kom­pli­ka­ci­ja ne do­đe [1-9]. RAZVOJNI POREMEĆAJ KUKA U ADOLESCENCIJI Pro­ble­mi s ku­ko­vi­ma u okvi­ru RPK u ado­le­scen­ci­ji mo­gu se za­pa­zi­ti to­kom pre­gle­da ra­ni­je le­če­nih ku­ko­ va, zbog te­go­ba ili slu­čaj­no. Pro­blem s ku­kom u ovom uz­ra­stu ni­je do­zvo­qen! Uko­li­ko se ja­vi, uka­zu­je na ni­ zak ste­pen zdrav­stve­ne pro­sve­će­no­sti, lo­šu edu­ko­ va­nost le­ka­ra ko­ji se ovim pro­ble­mom ba­ve, loš si­ stem zdrav­stve­ne za­šti­te i lo­šu za­kon­sku re­gu­la­ti­ vu. Na­ža­lost, na ovaj na­čin pro­ce­wu­ju­ći, ne mo­že­mo bi­ti mno­go po­no­sni na si­tu­a­ci­ju u na­šoj ze­mqi. Ute­ hu mo­že da pru­ži je­di­no to što ni u dru­gim ze­mqa­ ma si­tu­a­ci­ja ni­je mno­go bo­qa su­de­ći po bro­ju ugra­đe­ nih pro­te­za ku­ka, na­ro­či­to ako se pri­hva­ti kon­cept da su sve kok­sar­tro­ze se­kun­dar­ne, a da je RPK naj­u­če­ sta­li­ja pri­mar­na bo­lest ko­ja do kok­sar­tro­ze do­vo­di. RPK se u ado­le­scen­ci­ji mo­že ja­vi­ti u tri slu­ča­ ja: uko­li­ko je ne­pre­po­znat i ne­le­čen do ado­le­scen­ci­ je; uko­li­ko je le­čen, a ne­do­le­čen (pre­po­znat ka­sno i le­če­we za­po­če­to ka­sno, le­kar bio ne­do­voq­no is­ku­san i is­tra­jan, iz­o­sta­la sa­rad­wa ro­di­te­qa); i uko­li­ko je le­če­we za­po­če­to ka­sno, pri­me­we­no ne­a­de­kvat­no, te je do­šlo do kom­pli­ka­ci­ja [1, 2, 9-12]. U slu­ča­ju ne­pre­ po­zna­tog i ne­le­če­nog po­re­me­ća­ja na­la­zi se pa­to­lo­ ški sup­strat u iz­vor­nom ob­li­ku raz­li­či­tog ste­pe­ na: dis­pla­zi­ja ace­ta­bu­lu­ma, su­bluk­sa­ci­ja ili luk­sa­ ci­ja ku­ka. U slu­ča­ju le­če­nog, a ne­do­le­če­nog po­re­me­ća­ ja, na­la­zi se iz­vor­ni ili de­li­mič­no iz­me­we­ni pa­to­ lo­ški sup­strat, bez kom­pli­ka­ci­ja: za­o­sta­la dis­pla­ zi­ja ace­ta­bu­lu­ma, za­o­sta­la su­bluk­sa­ci­ja ili luk­sa­ci­ ja ku­ka. U slu­ča­ju ka­sno za­po­če­tog i ne­a­de­kvat­no iz­ve­ de­nog le­če­wa na­la­zi se iz­vor­ni ili de­li­mič­no iz­me­ we­ni pa­to­lo­ški sup­strat, kao što je ra­ni­je na­ve­de­no, pra­ćen zna­ci­ma po­stre­duk­ci­o­ne ava­sku­lar­ne ne­kro­ ze (de­for­mi­tet ca­put val­gum ili ve­li­ka gla­va fe­mu­ra sa se­kun­dar­nom pro­gre­siv­nom ne­po­kri­ve­no­šću ku­ka, nad­ra­sta­we ve­li­kog tro­han­te­ra, co­xa va­ra, co­xa val­ga, co­xa an­te­tor­ta i co­xa re­tro­tor­ta, ne­jed­na­kost du­ži­ne do­ wih eks­tre­mi­te­ta). LEČEWE RAZVOJNOG POREMEĆAJA KUKA U ADOLESCENCIJI Uko­li­ko se ipak u pe­ri­o­du ado­le­scen­ci­je ja­ve pro­ble­ mi s ku­ko­vi­ma, mo­ra se uči­ni­ti sve da se lečeni kuk ana­tom­ski pri­bli­ži nor­mal­nom ku­ku. Ciq je, na­rav­ no, da se na taj na­čin i što je mo­gu­će du­že od­lo­ži po­ ja­va sa­da već ne­mi­nov­ne se­kun­dar­ne ar­tro­ze ku­ka, od­ lo­že te­go­be, obez­be­di bo­qi funk­ci­o­nal­ni na­laz i sa­ mim tim bez­bol­ni­ji pro­la­zak na­ših bo­le­sni­ka kroz ge­ne­ra­tiv­ni i rad­no naj­ak­tiv­ni­ji pe­riod ži­vo­ta [1, 2]. Po­pra­vqa­we na­ru­še­nih ana­tom­skih od­no­sa u ovom

pe­ri­o­du mo­gu­će je je­di­no hi­rur­škim po­stup­ci­ma. Oni se pri­la­go­đa­va­ju pa­to­lo­ško-ana­tom­skom sup­stra­tu i kom­bi­nu­ju pre­ma po­tre­bi. Na ras­po­la­ga­wu su če­ti­ri gru­pe po­stu­pa­ka: oste­o­to­mi­je kar­li­ce, oste­o­to­mi­je fe­ mu­ra, tro­han­te­ro­pla­sti­ke i pro­ce­du­re iz­jed­na­ča­va­wa du­ži­ne do­wih eks­tre­mi­te­ta. Od oste­o­to­mi­ja kar­li­ce na ras­po­la­ga­wu su tro­stru­ka i Kja­ri­je­va (Chi­a­ri) oste­ o­to­mi­ja kar­li­ce [13-22]. Tro­stru­ka (tri­pla) oste­o­to­mi­ja kar­li­ce se sa­sto­ji od isto­vre­me­nih oste­o­to­mi­ja be­dre­ne, se­dal­ne i pre­ pon­ske ko­sti, či­me se omo­gu­ću­je po­nov­na ori­jen­ta­ci­ja ace­ta­bu­lu­ma slič­na kao kod Sal­te­ro­ve (Salter) pro­ce­ du­re. U na­šoj ze­mqi se od 1996. go­di­ne s uspe­hom pri­ me­wu­je Te­ni­sov (Tönnis) po­stu­pak mo­di­fi­ko­van po Vla­ di­mi­ro­vu [19-22]. Fik­sa­ci­ja je jed­no­stav­na, imo­bi­li­ za­ci­ja ni­je neo­p­hod­na, a re­ha­bi­li­ta­ci­ju je mo­gu­će za­ po­če­ti ra­no. Uslov za iz­bor ovo­ga po­stup­ka je mo­guć­ nost kon­cen­trič­ne po­sto­pe­ra­ci­o­ne sa­dr­ža­no­sti gla­ ve fe­mu­ra u ace­ta­bu­lu­mu. Pre­ma ori­gi­nal­nim in­di­ ka­ci­ja­ma, ovaj hi­rur­ški po­stu­pak bio bi re­zer­vi­san sa­mo za ace­ta­bu­lar­nu dis­pla­zi­ju bez zna­ko­va po­re­me­ ća­ja cen­tra­že ku­ka. Mi smo ipak, obo­dre­ni ve­li­kim is­ku­stvom s hi­rur­škim le­če­wem dis­lo­ka­ci­je ku­ka kod de­ce, uspe­šno (kao i kod Sal­te­ro­vog po­stup­ka) pro­ ši­ri­li i in­di­ka­ci­je za tro­stru­ku oste­o­to­mi­ju kar­ li­ce na slu­ča­je­ve su­bluk­si­ra­nih i luk­si­ra­nih ku­ko­ va (kom­bi­nu­ju­ći je s otvo­re­nom re­po­zi­ci­jom i ra­znim oste­o­to­mi­ja­ma fe­mu­ra) [7, 8, 15]. Al­ter­na­ti­va tro­stru­koj oste­o­to­mi­ji, ta­mo gde po­ sto­ji de­for­mi­tet gla­ve fe­mu­ra i gde se po­sle ope­ra­ ci­je ne mo­že po­sti­ći kon­cen­trič­na sa­dr­ža­nost gla­ ve fe­mu­ra i ace­ta­bu­lu­ma, je­ste Kja­ri­je­va oste­o­to­mi­ja kar­li­ce [10, 13-16]. Ona se sa­sto­ji od pre­se­ca­wa ili­ jač­nog ist­mu­sa i me­di­ja­li­za­ci­je dis­tal­nog frag­men­ta, či­me se stva­ra do­bro va­sku­la­ri­zo­va­na ko­šta­na plat­ for­ma iz­nad gla­ve fe­mu­ra uz in­ter­po­zi­ci­ju zglob­ne kapsule. Iako u ne­skla­du s ori­gi­nal­nom teh­ni­kom, u na­šoj sre­di­ni (gde se ope­ra­ci­ja već du­go pri­me­wu­je) ra­di se ri­gid­na fik­sa­ci­ja, imo­bi­li­za­ci­ja se ne iz­vo­ di, a re­ha­bi­li­ta­ci­ja ra­no za­po­či­we. Ma­ne ovo­ga po­ stup­ka su re­la­tiv­no skra­će­we eks­tre­mi­te­ta, sla­bost pel­vi­tro­han­ter­ne mu­sku­la­tu­re i ge­ga­we pri ho­da­wu. Po­se­ban hi­rur­ški po­stu­pak pred­sta­vqa Kja­ri­je­va oste­o­to­mi­ja in si­tu, gde se bez po­ku­ša­ja re­po­zi­ci­je ku­ ka sta­bi­li­zu­je gla­va fe­mu­ra pri oslon­cu. Oste­o­to­mi­je fe­mu­ra slu­že za izo­lo­va­no ko­ri­go­va­ we pa­to­lo­škog sta­wa na fe­mu­ru, a mo­gu se ko­ri­sti­ti i u kom­bi­na­ci­ji s oste­o­to­mi­ja­ma kar­li­ce [3, 7, 8]. Na ras­po­la­ga­wu su: ro­ta­ci­o­ne oste­o­to­mi­je fe­mu­ra ra­di ko­rek­ci­je naj­če­šće pa­to­lo­ški po­ve­ća­ne an­te­ver­zi­je fe­mu­ra (po­tre­ba za ovom ope­ra­ci­jom i ste­pen even­tu­ al­ne ko­rek­ci­je uvek se od­re­đu­ju na­kon iz­ve­de­ne oste­ o­to­mi­je kar­li­ce, jer i tro­stru­ka i Kja­ri­je­va oste­o­to­ mi­ja vi­še po­kri­va­ju na­pred, te kod pre­te­ra­no ko­ri­ go­va­ne an­te­ver­zi­je do­la­zi do opa­sno­sti od sla­bog po­ kri­va­wa gla­ve fe­mu­ra i zad­we luk­sa­ci­je), even­tu­al­ no i re­tro­ver­zi­je, an­gu­la­ci­o­ne oste­o­to­mi­je ra­di ko­ rek­ci­je val­gus i va­rus de­for­mi­te­ta, kao i re­sek­ci­o­ ne oste­o­to­mi­je fe­mu­ra ra­di bo­qeg po­sta­vqa­wa dis­lo­ ci­ra­nog ku­ka u ace­ta­bu­lum.

441


442

СРПСКИ АРХИВ ЗА ЦЕЛОКУПНО ЛЕКАРСТВО

Tro­han­te­ro­pla­sti­ke ima­ju za ciq spu­šta­we i la­te­ ra­li­za­ci­ju ve­li­kog tro­han­te­ra (ko­ji je vi­so­ko po­sta­ vqen kod ku­ko­va iz­me­we­nih po­stre­duk­ci­o­nom ava­sku­ lar­nom ne­kro­zom) ra­di sa­vla­da­va­wa ana­tom­ski ogra­ ni­če­ne ab­duk­ci­je ku­ka, za­te­za­wa pel­vi­tro­han­ter­ne mu­ sku­la­tu­re i po­pra­vqa­wa ho­da­wa [1, 2, 3]. Pro­ce­du­re iz­jed­na­ča­va­wa du­ži­ne do­wih eks­tre­mi­ te­ta pri­me­wu­ju se kod ne­jed­na­ko­sti ko­ja kod ovih bo­ le­sni­ka mo­že pred­sta­vqa­ti ve­li­ki pro­blem. Do we do­la­zi ili zbog sa­mog pa­to­lo­škog pro­ce­sa, ili kao po­sle­di­ca hi­rur­ških po­stu­pa­ka či­ji je ciq bio po­ pra­vqa­we sta­wa na ku­ku. U pe­ri­o­du ado­le­scen­ci­je na ras­po­la­ga­wu su sa­mo dve mo­guć­no­sti: skra­će­we du­že i pro­du­že­we kra­će no­ge. Stvar je do­go­vo­ra da se hi­rur­ škom iz­jed­na­ča­va­wu eks­tre­mi­te­ta pri­stu­pa kod ne­jed­ na­ko­sti ve­ćih od tri cen­ti­me­tra, a da se oni ma­wi re­ gu­li­šu or­to­ped­skim po­vi­ši­ca­ma. Na­rav­no, i od to­ga sme da bu­de od­stu­pa­wa [1, 2, 3]. Iako le­če­we mo­ra bi­ti stro­go in­di­vi­du­al­no, ipak po­sto­je mo­guć­no­sti da se ono do­ne­kle she­ma­ti­zu­je. Na­ ža­lost, ne­ka­da je sta­we to­li­ko te­ško za re­kon­struk­ ci­ju, a pro­ces artroze ne­u­o­bi­ča­je­no ra­no za­po­čeo, da se sta­we mo­ra za­ne­ma­ri­ti do ugrad­we en­do­pro­te­ze. Kod ne­pre­po­zna­tog i ne­le­če­nog RPK do ado­le­scen­ ci­je sa­ve­tu­je se pred­u­zi­ma­we sle­de­ćih po­stu­pa­ka: • kod dis­pla­zi­je ace­ta­bu­lu­ma – tro­stru­ka oste­o­to­ mi­ja kar­li­ce; • kod su­bluk­sa­ci­je ku­ka – tro­stru­ka oste­o­to­mi­ja kar­ li­ce uz ko­rek­tiv­nu oste­o­to­mi­ju fe­mu­ra ili Kja­ri­ je­va oste­o­to­mi­ja kar­li­ce in si­tu; • kod luk­sa­ci­je ku­ka – otvo­re­na re­po­zi­ci­ja ku­ka uz tro­stru­ku ili Kja­ri­je­vu oste­o­to­mi­ju kar­li­ce i ko­ rek­tiv­nu oste­o­to­mi­ju fe­mu­ra, ili za­ne­ma­ri­va­we do ugrad­we en­do­pro­te­ze [3, 7, 8, 10, 13-20]. Kod le­če­nog, a ne­do­le­če­nog RPK, sa­ve­tu­je se pred­u­ zi­ma­we sle­de­ćih po­stu­pa­ka: • kod za­o­sta­le dis­pla­zi­je ace­ta­bu­lu­ma – tro­stru­ka oste­o­to­mi­ja kar­li­ce; • kod za­o­sta­le su­bluk­sa­ci­je ku­ka – tro­stru­ka oste­o­ to­mi­ja kar­li­ce uz ko­rek­tiv­nu oste­o­to­mi­ju fe­mu­ra ili Kja­ri­je­va oste­o­to­mi­ja kar­li­ce in si­tu; • kod za­o­sta­le luk­sa­ci­je ku­ka – otvo­re­na re­po­zi­ci­ja

ku­ka uz tro­stru­ku ili Kja­ri­je­vu oste­o­to­mi­ju kar­ li­ce i ko­rek­tiv­nu oste­o­to­mi­ju fe­mu­ra, ili za­ne­ ma­ri­va­we do ugrad­we en­do­pro­te­ze [3, 7, 8, 10, 13-20]. U slu­ča­je­vi­ma ka­da je le­če­we za­po­če­to ka­sno, iz­ve­ de­no ne­a­de­kvat­no, te je do­šlo do kom­pli­ka­ci­ja, sa­ve­ tu­je se pred­u­zi­ma­we sle­de­ćih po­stu­pa­ka: • kod za­o­sta­le dis­pla­zi­je ace­ta­bu­lu­ma, de­for­mi­te­ ta ca­put val­gum ili ve­li­ke gla­ve fe­mu­ra sa se­kun­ dar­nom pro­gre­siv­nom ne­po­kri­ve­no­šću ku­ka – tro­ stru­ka oste­o­to­mi­ja kar­li­ce; • kod za­o­sta­le su­bluk­sa­ci­je ku­ka – tro­stru­ka oste­o­ to­mi­ja uz ko­rek­tiv­nu oste­o­to­mi­ju fe­mu­ra ili Kja­ ri­je­va oste­o­to­mi­ja kar­li­ce in si­tu; • kod za­o­sta­le luk­sa­ci­je ku­ka – otvo­re­na re­po­zi­ci­ja ku­ka uz tro­stru­ku ili Kja­ri­je­vu oste­o­to­mi­ju kar­ li­ce i ko­rek­tiv­nu oste­o­to­mi­ju fe­mu­ra, ili za­ne­ ma­ri­va­we do ugrad­we en­do­pro­te­ze; • kod nad­ra­sta­wa ve­li­kog tro­han­te­ra – we­go­vo spu­ šta­we s la­te­ra­li­za­ci­jom; • kod de­for­mi­te­ta ti­pa co­xa va­ra, co­xa val­ga, co­xa an­te­tor­ta i co­xa re­tro­tor­ta – ko­rek­tiv­ne oste­o­to­mi­ je fe­mu­ra; • kod ne­jed­na­ko­sti du­ži­ne do­wih eks­tre­mi­te­ta (re­ ša­va se tek po us­po­sta­vqa­wu sta­bil­nih od­no­sa u ku­ku) – pro­du­že­we kra­će ili skra­će­we du­že no­ ge [7, 8, 10-21]. ZAKQUČAK Upo­zna­va­we s ma­ni­fe­sta­ci­ja­ma RPK u ado­le­scent­nom uz­ra­stu, pre sve­ga, ima za ciq da uka­že na či­we­ni­cu da se s tim pro­ble­mom su­o­ča­va­mo sa­mo on­da i u onim sre­ di­na­ma gde ne po­sto­ji ko­or­di­ni­ra­na ak­tiv­nost dr­ža­ ve, le­ka­ra i obo­le­log po­je­din­ca (od­no­sno we­go­ve po­ ro­di­ce). To tre­ba da nas sti­mu­li­še da te od­no­se una­ pre­di­mo i u pre­la­znom pe­ri­o­du da­mo smer­ni­ce za re­ ša­va­we pro­ble­ma s ko­ji­ma se su­o­ča­va­mo. Ono što u na­red­nom pe­ri­o­du tre­ba una­pre­di­ti je­ su zdrav­stve­na pro­sve­će­nost sta­nov­ni­štva, edu­ka­ci­ja le­ka­ra (neo­na­to­lo­ga, pe­di­ja­ta­ra iz slu­žbe pri­mar­ne zdrav­stve­ne za­šti­te, or­to­pe­da) i za­kon­ska re­gu­la­ti­va.


SERBIAN ARCHIVES OF MEDICINE

LITERATURA 1. Vukašinović Z. Oboljenja kuka. In: Vukašinović Z, et al, editors. Dečja ortopedija. Beograd: IOHB „Banjica“; 1999. p.279-315. 2. Vukašinović Z, Baščarević Z. Oboljenja dečjeg kuka. In: Vukašinović Z, et al, editors. Specijalna ortopedija. Beograd: IOHB „Banjica“; 2004. p.237-73. 3. Vukašinović Z, Vučetić Č, Čobeljić G, Baščarević Z, Slavković N. Razvojni poremećaj kuka je još uvek značajan problem – terapijske preporuke. Acta Chir Iugosl. 2006; 53:11-5. 4. Klisić PJ. Congenital dislocation of the hip: A misleading term. J Bone Joint Surg. 1989; 71B:136-9. 5. Klisić P, Rakić D, Pajić D. Triple prevention of congenital dislocation of the hip. J Pediatr Orthop. 1984; 4:759-61. 6. Vukašinović Z, Spasovski D, Živković Z. Grafov metod u ultrazvučnom dijagnostikovanju razvojnog poremećaja kuka. Srp Arh Celok Lek. 2006; 134:251-6. 7. Galpin RD, Roach JW, Wenger DR, Herring JA, Birch JG. One-stage treatment of congenital dislocation of the hip in older children, including femoral shortening. J Bone Joint Surg. 1989; 71A:734-41. 8. Gavrankapetanović I, Vukašinović Z. Surgical treatment of late developmental displacement of the hip. J Bone Joint Surg. 2005; 87B:1307. 9. Miličković S, Vukašinović Z. Acetabular development after operative treatment of residual acetabular dysplasia: a comparative study between different age groups. J Bone Joint Surg. 2003; 85B(Suppl III):271. 10. Richards BS, Coleman SS. Subluxation of the femoral head in coxa plana. J Bone Joint Surg. 1987; 69A:1312-8. 11. Vukašinović Z, Slavković S, Djorić I, Petković A, Vukadin O. A progression of the deformity of preadolescent hips damaged by postreduction avascular necrosis. J Bone Joint Surg. 1998; 80B(Suppl I):91. 12. Vukašinović Z, Slavković S, Miličković S. How to avoid

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

20. 21. 22.

post-reduction hip necrosis and available procedures for its treatment in childhood. J Bone Joint Surg. 2001; 83B(Suppl II):113. Calvert PT, August AC, Albert JS, Kemp HB, Catterall A. The Chiari pelvic osteotomy: A review of the long-term results. J Bone Joint Surg. 1987; 69B:551-5. Djordjević-Marušić N, Slavković S, Vukašinović Z. Chiari pelvic osteotomy for adolescent hip dysplasia. J Bone Joint Surg. 1999; 81B(Suppl II):208. Djordjević-Marušić N, Vukašinović Z, Slavković S. Effects of Salter and Chiari osteotomies on congruent dysplastic adolescent hips. J Bone Joint Surg. 2002; 84B(Suppl II):119-20. Hogh J, Macnicol MF. The Chiari pelvic osteotomy: A long-term review of clinical and radiographic results. J Bone Joint Surg. 1987; 69B:365-73. Kumar SJ, MacEwen GD, Jaykumar AS. Triple osteotomy of the innominate bone for the treatment of congenital hip dysplasia. J Pediatr Orthop. 1986; 6:393-8. Vukadin O, Vukašinović Z, Zajić Lj. Pelvic osteotomies in the treatment of developmental dysplasia of the hip in adolescence. J Bone Joint Surg. 2004; 86B(Suppl III):293-4. Vukašinović Z, Zajić Lj, Slavković S, Vukadin O, Miličković S. Triple pelvic osteotomy, first experience in Yugoslavia. Magyar traumatologia, ortopedia, kezsebeszet, plasztikai sebeszet. 1999; 2:116-9. Vukašinović Z, Spasovski D, Čobeljić G. Tripla osteotomija karlice u našoj sredini – osam godina kasnije. Acta Chir Iugosl. 2005; 52:55-9. Vukašinović Z, Spasovski D. Komplikacije triple osteotomije karlice i načini njihovog prevazilaženja. Srp Arh Celok Lek. 2006; 134:49-53. Vukašinović Z, Spasovski D, Čobeljić G. Triple pelvic osteotomy. How to correct the deficient and maloriented coverage of the femoral head and restore the mechanics of the hip. Revista de ortopedie si traumatologie – ASORIS. 2006; 1:1-11.

Developmental Hip Dysplasia in Adolescence Zoran Vukašinović1, Zorica Živković2, Čedomir Vučetić3 1Institute

of Orthopaedic Surgery „Banjica”, Belgrade, Serbia; Centre „Dr. Dragiša Mišović”, Belgrade, Serbia; 3Institute of Orthopaedic Surgery and Traumatology, Clinical Centre of Serbia, Belgrade, Serbia 2Medical

SUMMARY The authors define adolescence and developmental dysplasia of the hip (DDH). Special attention is paid to pathological findings characteristic of DDH in adolescence (unrecognized and untreated DDH; treated DDH, but non-terminated treatment; DDH diagnosed with delay, inadequately treated, with complications). The authors emphasise that DDH treatment has to be successfully terminated well before the adolescence; possibilities are explained on management modes at the time of adolescence, and possible persons guilty for the persistence of later

hip problems are indicated. Based on the authors’ experience and having in mind all surgical possibilities for the treatment (pelvic osteotomies, femoral osteotomies, trochanteroplasties, leg length equalization procedures) the authors propose treatment protocols. The intention is to provide better treatment results and to prevent secondary hip arthrosis. Furthermore, how to improve the struggle against DDH is suggested. Keywords: developmental dysplasia of the hip; adolescence; pelvic osteotomies; femoral osteotomies; trochanteroplasties; leg length equalization

Zoran VUKAŠINOVIĆ Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica“, Mihajla Avramovića 28, 11040 Beograd, Srbija Tel.: +381 (0)11 2666 447; Faks: +381 (0)11 3672 129; Email: zvukasin@beotel.net

443

0370 81790908440v  

Castro Matancillas María Ana