Page 1

‫גילוי נאות‬ ‫בהתאם לסעיף ‪ 16‬א(א)(‪ )2‬לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות‪ ,‬בשיווק‬ ‫השקעות ובניהול תיקי השקעות‪ ,‬תשנ"ה‪( 1995-‬להלן‪" :‬חוק הסדרת העיסוק")‬ ‫ינואר ‪2010‬‬

‫בעניין אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ‪ ,‬חברה העוסקת בניהול השקעות‪ ,‬לרבות שיווק השקעות‪ ,‬והינה‬ ‫בעלת רישיון מנהל תיקים על פי חוק הסדרת העיסוק‪ ,‬מובא לידיעת הלקוח כי‪:‬‬ ‫‪. 1‬‬ ‫‪ .2‬‬

‫החברה הנ"ל עוסקת‪ ,‬בנוסף על ניהול השקעות‪ ,‬בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות‪.‬‬ ‫החברה מקבוצת אקסלנס נשואה הינה "תאגיד קשור" כשמשמעות המונח בחוק הסדרת העיסוק‪ ,‬בין היתר‬ ‫לגופים המוסדיים הבאים ולנכסים הפיננסיים שלהם‪:‬‬ ‫ƒ ƒאקסלנס קרנות נאמנות בע"מ‬ ‫ƒ ƒהפניקס אחזקות בע"מ‬ ‫ƒ ƒאקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ‬ ‫ƒ ƒפניקס גמל בע"מ‬ ‫ƒ ƒהפניקס ניהול קרנות פנסיה בע"מ‬ ‫ƒ ƒעמית קופה לפנסיה ותגמולים בע"מ‬ ‫החברה הינה תאגיד קשור למשווקים הבאים‪:‬‬ ‫ƒ ƒאקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ‬ ‫ƒ ƒאקסלנס נשואה מוצרים פיננסיים בע"מ‬

‫‪ .4‬‬

‫כמו כן‪ ,‬החברה הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים המפורטים בסעיף ‪ .5‬הואיל ו‪"-‬שיווק השקעות" כהגדרתו‬ ‫בחוק הוא "מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה‪ ,‬החזקה‪ ,‬קניה או מכירה של ני"ע או של נכסים‬ ‫פיננסיים‪ ,‬כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי" והואיל ולחברה יש זיקה לנכסים פיננסיים (בין היתר‬ ‫כמפורט להלן) קיימת אפשרות שהחברה תעדיף ‪ -‬במסגרת ניהול תיק השקעות ו‪/‬או בשיווק השקעות ‪ -‬את‬ ‫הנכסים הפיננסיים שיש לה זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוח‬ ‫ושאין לה זיקה אליהם‪ .‬מובהר כי בכפוף להוראות החוק‪ ,‬זיקה של החברות לנכס פיננסי וכאמור‪ ,‬לא תיחשב‬ ‫כניגוד עניינים בין החברות לבין הלקוח‪.‬‬

‫ ‬

‫כמו כן מפורטים בסעיף ‪ 5‬להלן ניירות ערך אשר הונפקו על ידי חברות הקשורות לחברה ו‪/‬או אשר ביחס‬ ‫אליהם עשוי להיות לחברה ניגוד עניינים‪ .‬רכישת ניירות ערך כאמור לתיק הלקוח תיעשה בכפוף להוראות‬ ‫הדין והסכם ניהול התיקים מול הלקוח‪.‬‬

‫‪ .3‬‬


‫‪ .5‬החברה הינה בעלת זיקה לניה"ע ולנכסים הפיננסיים המפורטים להלן‪:‬‬ ‫קרנות נאמנות‪:‬‬ ‫אקסלנס (‪ )0D‬אג"ח בינלאומי‬ ‫אקסלנס (‪ )1B‬צמודי מדד‬ ‫אקסלנס (‪ )4D‬ארה"ב‬ ‫אקסלנס (‪ )0B‬אג"ח מדינה ללא מניות‬ ‫אקסלנס (‪ )0D‬אג"ח גלובלית‬ ‫אקסלנס (‪ )2B‬אג"ח מדינה ‪20 +‬‬ ‫אקסלנס (‪ )1D‬תיק השקעות חו"ל‬ ‫אקסלנס (‪ )0B‬אג"ח חברות ללא מניות‬ ‫אקסלנס (‪ )0D‬כספית דולר‬ ‫אקסלנס (‪ )1B‬אג"ח חברות‬ ‫אקסלנס (‪ )4D‬סין‬ ‫אקסלנס (‪ )1A‬נקסוס‬ ‫אקסלנס (‪ )1B‬אג"ח המרה וחברות ‪10 +‬‬ ‫אקסלנס (‪85/15 )2B‬‬ ‫אקסלנס (‪ )0B‬ממשלתי צמוד ‪ 2-4‬שנים ללא מניות אקסלנס (‪ )2B‬אג"ח המרה וחברות‬ ‫אקסלנס (‪ )00‬אקספרט מדדית ללא מניות‬ ‫אקסלנס (‪ )5E‬סחורות זהב‬ ‫אקסלנס (‪ )4D‬מניות עולם‬ ‫אקסלנס (‪ )1A‬מק"מ שיא פלוס‬ ‫אקסלנס (‪ )0A‬קונצרני ‪A‬‬ ‫אקסלנס (‪ )0D‬פצ"מ יורו‬ ‫אקסלנס (‪ )1D‬אג"ח תושבי חוץ‬ ‫אקסלנס (‪ )4B‬מניות ‪30‬‬ ‫אקסלנס (‪ )00‬כספית מוגנת‬ ‫אקסלנס (‪ )0B‬שקלים וחברות מדורגות‬ ‫אקסלנס (‪ )4B‬מעו"ף דפנסיבית‬ ‫אקסלנס (‪ )00‬כספית פרימיום‬ ‫אקסלנס ‪high yield (0B)‎‬‏‬ ‫אקסלנס (‪ )4B‬מבחר ת"א ‪100‬‬ ‫אקסלנס (‪ )0A‬אקספרט שקל מדינה‬ ‫אקסלנס (‪ )1C‬אקספרט סלקטד‬ ‫אקסלנס (‪ )0B‬אקספרט אג"ח מדינה ללא מניות אקסלנס (‪ )2A‬דיסקברי‬ ‫אקסלנס (‪ )4B‬מניות ת"א ‪100‬‬ ‫אקסלנס (‪ )4D‬נאסד"ק ‪100‬‬ ‫אקסלנס (‪ )4D‬פיננסים ונדל"ן‬ ‫אקסלנס (‪ )0D‬יורו מנוהלת‬ ‫אקסלנס (‪ )2C‬אקספרט אינפלציה‬ ‫אקסלנס (‪ )0D‬יורו בונדס‬ ‫אקסלנס (‪ )0B‬בונד מדורגות ללא מניות‬ ‫אקסלנס (‪90-20 )2B‬‬ ‫אקסלנס (‪ )1B‬מחלקת‬ ‫אקסלנס (‪90-10 )1B‬‬ ‫אקסלנס (‪ )2C‬מודל ‪15-85‬‬ ‫אקסלנס (‪ )1B‬בונד שקלית פלוס‬ ‫אקסלנס (‪ )00‬כספית‬ ‫אקסלנס (‪ )0A‬מדורגות ‪ AA 1‬עד ‪ 4‬שנים‬ ‫אקסלנס (‪ )1B‬אג"ח מדינה ‪10 +‬‬ ‫אקסלנס (‪ )2C‬אג"ח ואסטרטגיות‬ ‫אקסלנס (‪ )4D‬אפולו‬ ‫אקסלנס (‪ )4D‬יפן‬ ‫אקסלנס (‪ )00‬אג"ח כללי‬ ‫אקסלנס (‪ )0B‬אקספרט אג"ח ללא מניות‬ ‫פריזמה (‪ )0D‬כספית פמ"ח ‪$‬‬ ‫אקסלנס (‪ )00‬שקל ‪ 0-2‬שנים‬ ‫אקסלנס (‪ )00‬שקל ‪ 1‬עד ‪ 4‬שנים‬ ‫אקסלנס (‪80-20 )2B‬‬ ‫אקסלנס (‪ )1A‬תיק אג"ח קצר‬ ‫אקסלנס (‪ )0A‬הילה צמוד בינוני‬ ‫אקסלנס (‪ )4B‬ארז‬ ‫אקסלנס (‪ )0A‬חסכון צמוד ‪ 0-2‬שנים‬ ‫אקסלנס (‪ )4B‬מבחר יתר‬ ‫אקסלנס (‪ )0B‬מודל ללא מניות‬ ‫אקסלנס (‪ )0D‬דולר מנוהלת‬ ‫אקסלנס (‪ )2A‬אטלנטיס‬ ‫אקסלנס (‪ )0B‬תיק אג"ח ללא מניות‬ ‫אקסלנס (‪ )4B‬מניות כללי‬ ‫אקסלנס ‪Best invest (2B)‎‬‏‬ ‫אקסלנס (‪ )0D‬פצ"מ נזיל‬ ‫אקסלנס (‪ )00‬חץ שקל בינוני‬ ‫אקסלנס (‪ )0A‬ריבית משתנה‬ ‫אקסלנס (‪ )0A‬צמודים קצרים‬ ‫אקסלנס (‪ )0B‬חברות ללא מניות‬ ‫אקסלנס (‪ )1A‬תיק אג"ח בינוני‬ ‫אקסלנס (‪ )00‬שקלים‬ ‫אקסלנס (‪ )0B‬עוקבת ללא מניות‬ ‫אקסלנס (‪ )0B‬מדד קצר‬

‫אקסלנס (‪ )00‬גילון‬ ‫אקסלנס (‪ )0D‬ענבל דולר‬ ‫אקסלנס (‪ )4B‬מבחר ת"א ‪25‬‬ ‫אקסלנס (‪ )4D‬אירופה‬ ‫אקסלנס (‪ )00‬שקל קצר‬ ‫אקסלנס (‪ )00‬מק"מ וגילון‬ ‫אקסלנס (‪ )0B‬אג"ח מנוהלת‬ ‫אקסלנס (‪ )2D‬אינפלציה עולמית‬ ‫אקסלנס (‪ )4B‬מבחר ת"א ‪75‬‬ ‫אקסלנס (‪ )0A‬מדדית ללא מניות‬ ‫אקסלנס (‪ )0B‬אקספרט הזדמנויות ללא מניות‬ ‫אקסלנס (‪ )4D‬אנרגיה‬ ‫אקסלנס (‪ )3C‬אסטרטגיות‬ ‫אקסלנס (‪ )4D‬גמישה עד ‪120%‬‬ ‫אקסלנס (‪ )0E‬דולר אגרסיבית‬ ‫אקסלנס (‪ )4D‬מניות תושבי חוץ‬ ‫אקסלנס (‪ )4D‬השקעות‬ ‫אקסלנס (‪ )4B‬ת"א ‪ 100‬דיבידנדים‬ ‫אקסלנס (‪ )4B‬נדל"ן ותשתיות‬ ‫אקסלנס (‪ )00‬חסכון שקלי‬ ‫אקסלנס (‪ )0B‬אג"ח עד ‪ 3‬שנים ללא מניות‬ ‫אקסלנס (‪ )00‬גילונים ‪ 0-1‬שנים‬ ‫אקסלנס (‪ )4D‬חשיפה ל‪BRIC -‬‬ ‫אקסלנס (‪ )0A‬בונד שקלי‬ ‫אקסלנס (‪ )0D‬אג"ח עולם‬ ‫אקסלנס (‪ )0D‬יורו‬ ‫אקסלנס (‪ )00‬פק"מ ג'מבו כספית‬ ‫אקסלנס (‪ )1A‬ריבית משתנה ‪10 +‬‬ ‫אקסלנס (‪ )00‬מק"מ שיא‬ ‫אקסלנס (‪ )00‬שקלית מנוהלת ללא מניות‬ ‫אקסלנס (‪ )00‬שחרים מנוהלת‬ ‫אקסלנס (‪ )00‬גילונים‬ ‫אקסלנס (‪ )4B‬יתר‬ ‫אקסלנס (‪ )4B‬מניות‬ ‫אקסלנס (‪ )4B‬ת"א ‪100‬‬ ‫אקסלנס (‪ )4B‬מניות פרימיום‬ ‫אקסלנס (‪ )0D‬מט"ח‬ ‫אקסלנס (‪ )0D‬אג"ח עד ‪ 3‬שנים נקובה ‪$‬‬ ‫אקסלנס (‪ )4B‬מניות ת"א‬

‫קרנות מדד‪:‬‬ ‫קסם קרן (‪)00‬מדד ממשלתי לא צמוד ריבית משתנה ‪ -‬קרן מחקה‬ ‫קסם קרן (‪)00‬מדד ממשלתי לא צמוד ‪ 2-5‬שנים ‪ -‬קרן מחקה‬ ‫קסם קרן (‪)0A‬מדד ממשלתי כללי ‪ -‬קרן מחקה‬ ‫קסם קרן (‪)00‬מדד מק"מ ‪ -‬קרן מחקה‬ ‫קסם קרן (‪)00‬מדד ממשלתי צמוד ‪ -‬קרן מחקה‬ ‫קסם קרן (‪)00‬מדד תל בונד ‪ - 60‬קרן מחקה‬

‫קסם קרן (‪)40‬מדד ת"א ‪ - 100‬קרן מחקה‬ ‫קסם קרן (‪)00‬מדד ממשלתי לא צמוד ‪ -‬קרן מחקה‬ ‫קסם קרן (‪)00‬מדד ממשלתי צמוד ‪ 2-5‬שנים ‪ -‬קרן מחקה‬ ‫קסם קרן (‪)00‬מדד תל בונד שקלי ‪ -‬קרן מחקה‬ ‫אקסלנס (‪ )2A‬ממוקדת הנפקות ‪ - 15/85‬קרן נאמנות‬ ‫קסם קרן (‪)00‬מדד מורכב ‪ - 10/90‬קרן מחקה‬


:‫קרנות נאמנות חו"ל‬ INVESCO Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

INVESCO European Growth Equity Fund

INVESCO ASEAN Equity Fund

INVESCO PRC Equity Fund INVESCO Pacific Equity Fund

INVESCO Gilt Fund INVESCO Global Absolute Return Fund

INVESCO Absolute Return Bond Fund INVESCO Asia Balanced Fund

INVESCO Pan European 130/30 Equity Fund INVESCO Pan European Equity Fund

INVESCO Global Bond Fund INVESCO Global Health Care Fund

INVESCO Asia Consumer Demand Fund INVESCO Asia Infrastructure Fund

INVESCO Global High Income Fund

INVESCO Asia Opportunities Equity Fund

INVESCO Global Income Real Estate Securities Fund INVESCO Global Leisure Fund

INVESCO Asia Pacific Real Estate Securities Fund INVESCO Asian Equity Fund

INVESCO Global Real Estate Securities Fund INVESCO Global Select Equity Fund

INVESCO Bond Fund INVESCO Capital Shield 90 (EUR) Fund

INVESCO UK Equity Fund

INVESCO Global Small Cap Equity Fund INVESCO Global Structured Equity Fund

INVESCO Continental European Equity Fund INVESCO Continental European Small Cap Equity Fund

INVESCO UK Investment Grade Bond Fund INVESCO US 130/30 Equity Fund

INVESCO Global Technology Fund INVESCO Global Telecom Fund

INVESCO Emerging Europe Equity INVESCO Emerging Local Currencies Debt Fund

INVESCO US Equity Fund INVESCO US Structured Equity Fund

INVESCO Greater China Equity Fund

INVESCO Emerging Markets Bond Fund

INVESCO USD Reserve Fund

INVESCO India Equity Fund INVESCO Japanese Equity Core Fund

INVESCO Emerging Markets Equity Fund INVESCO Energy Fund

INVESCO Global Investment Grade Corporate Bond Fund

INVESCO Japanese Equity Fund INVESCO Japanese Small/Mid Cap Equity Fund

INVESCO Euro Corporate Bond Fund INVESCO Euro Inflation-Linked Bond Fund

INVESCO Korean Equity Fund INVESCO Nippon Select Equity Fund

INVESCO Euro Reserve Fund INVESCO European Bond Fund

INVESCO Pan European Equity Income Fund INVESCO Pan European High Income Fund INVESCO Pan European Small Cap Equity INVESCO Pan European Structured Equity Fund INVESCO Sterling Bond Fund INVESCO Sterling Reserve Fund

:‫תעודות סל‬ )1200( 75 ‫קסם שורט ת"א‬ ‫קסם שורט תל בונד שיקלי‬ 5+ ‫קסם שורט שחר‬ 2-5 ‫קסם שורט גליל‬ 40 ‫קסם שורט תל בונד‬ S&P 500 ‫קסם שורט‬ 100 ‫קסם שורט נאסד"ק‬ ‫קסם שורט הודו‬ ‫קסם שורט סין‬ MSCI World )‫קסם (פריזמה‬ MSCI Emerging Markets )‫קסם (פריזמה‬ ‫ מזרח רחוק ללא יפן‬MSCI )‫קסם (פריזמה‬ ‫ יפן‬MSCI )‫קסם (פריזמה‬ ‫ אירופה‬MSCI )‫קסם (פריזמה‬ ‫ מזרח אירופה‬MSCI )‫קסם (פריזמה‬ ‫ ברזיל‬MSCI )‫קסם (פריזמה‬ ‫ הודו‬MSCI )‫קסם (פריזמה‬ ‫ דרום אפריקה‬MSCI )‫קסם (פריזמה‬ ‫ טורקיה‬MSCI )‫קסם (פריזמה‬ ‫ סקנדינביה‬MSCI )‫קסם (פריזמה‬ ‫ ספרד‬MSCI )‫קסם (פריזמה‬ ‫ סין‬MSCI )‫קסם (פריזמה‬ ‫קסם (פריזמה) דולר‬ ‫קסם (פריזמה) אירו‬ ‫קסם (פריזמה) כתר נורבגי‬ ‫קסם (פריזמה) דולר אוסטרלי‬

‫קסם סין‬ ‫קסם מזרח אירופה‬ ‫קסם הודו‬ ‫קסם אמריקה הלטינית‬ ‫קסם קוריאה‬ ‫קסם רוסיה‬ ‫קסם טייוואן‬ ‫קסם ברזיל‬ ‫קסם דיבידנד עולמי‬ ‫קסם דיבידנד אירופה‬ ‫קסם דיבידנד ארה"ב‬ ‫קסם מים‬ ‫קסם קלינטק‬ ‫קסם רפואה‬ ‫קסם בנקאות‬ ‫קסם אנרגיה‬ ‫ שיקלי‬50 ‫קסם יורוסטוקס‬ ‫ שיקלי‬225 ‫קסם ניקיי‬ ‫קסם זהב‬ ‫קסם זהב שיקלי‬ ‫קסם סחורות‬ ‫קסם נפט‬ )1800( 25 ‫קסם שורט ת"א‬ )1000( 50 ‫קסם שורט יתר‬ )750( 50 ‫קסם שורט יתר‬ )1200( 15 ‫קסם שורט נדל"ן‬ )500( 15 ‫קסם שורט נדל"ן‬ )2350( ‫קסם שורט בנקים‬

2-5 ‫קסם אג"ח גליל‬ 5-7 ‫קסם אג"ח גליל‬ 7-10 ‫קסם אג"ח גליל‬ 0-2 ‫קסם אג"ח שחר‬ 2-5 ‫קסם אג"ח שחר‬ 5+ ‫קסם אג"ח שחר‬ ‫קסם אג"ח גלילים‬ ‫קסם מק"מ‬ 80/20 ‫קסם‬ 90/10 ‫קסם‬ ‫קסם ג’מבו‬ ‫קסם דולר‬ ‫קסם אירו‬ ‫קסם היי בונד‬ ‫קסם דאו ג’ונס‬ S&P 500 ‫קסם‬ 100 ‫קסם נסד"ק‬ 2000 ‫קסם ראסל‬ ‫קסם קנדה‬ 50 ‫קסם יורוסטוקס‬ ‫קסם דאקס‬ 100 ‫קסם פוטצי‬ ‫קסם צרפת‬ ‫קסם סקנדינביה‬ ‫קסם מיד קאפ אירו‬ 225 ‫קסם ניקיי‬ ‫קסם אוסטרליה‬ ‫קסם סינגפור‬

25 ‫קסם ת"א‬ 75 ‫קסם ת"א‬ 100 ‫קסם ת"א‬ 50 ‫קסם יתר‬ 120 ‫קסם יתר‬ 15 ‫קסם נדל"ן‬ ‫קסם בנקים‬ 15 ‫תק‬-‫קסם תל‬ 15 ‫קסם פיננסים‬ ‫קסם תל דיב‬ ‫קסם מעלה‬ ‫קסם חברות הביטוח‬ 2*75 ‫קסם שורט ת"א‬ 2*15 ‫קסם שורט נדל"ן‬ 3*25 ‫קסם שורט ת"א‬ 3*100 ‫קסם שורט ת"א‬ 2*‫קסם שורט בנקים‬ 2*‫קסם שורט תל בונד‬ 2*75 ‫קסם ת"א‬ 2*15 ‫קסם נדל"ן‬ 3*25 ‫קסם ת"א‬ 20 ‫קסם תל בונד‬ ‫קסם תל בונד שיקלי‬ 40 ‫קסם תל בונד‬ 60 ‫קסם תל בונד‬ ‫קסם גילונים‬ ‫קסם אג"ח שחר‬ 0-2 ‫קסם אג"ח גליל‬ ‫* לשעבר פריזמה‬


‫אופציות כיסוי‪:‬‬ ‫קסם אכ דולר ‪PUT‬‬ ‫קסם אכ דולר ‪C300 DEC‬‬ ‫קסם אכ דולר ‪P400 DEC‬‬ ‫קסם אכ ברקשייר ‪C50000 DEC‬‬ ‫קסם אכ זהב ‪C1000 MAR‬‬

‫קסם אכ זהב ‪P800 MAR‬‬ ‫קסם אכ זהב ‪C900 MAR‬‬ ‫קסם אכ זהב ‪P900 MAR‬‬ ‫קסם אכ דקס ‪C5000 JUNE‬‬ ‫קסם אכ דקס ‪P5000 JUNE‬‬

‫קסם אכ דקס ‪C5500 JUNE‬‬ ‫קסם אכ דקס ‪P4500 JUNE‬‬ ‫קסם אכ נסדא"ק ‪C1600 MARCH‬‬ ‫קסם אכ נסדא"ק ‪P1200 MARCH‬‬ ‫קסם אכ נסדא"ק ‪C1400 MARCH‬‬

‫קסם אכ נסדא"ק ‪P1400 MARCH‬‬ ‫קסם אכ ניקיי ‪C10000 JUNE‬‬ ‫קסם אכ ניקיי ‪P10000 JUNE‬‬ ‫קסם אכ ניקיי ‪C12000 JUNE‬‬ ‫קסם אכ ניקיי ‪P8000 JUNE‬‬

‫אגרות חוב ומוצרים מובנים‪:‬‬ ‫רם ב'; קשת אג"ח; מטבעות עולם; כוכב פועלים יד'; פז לירה טורקית; פז פורינט הונגרי; פז פזו מקסיקני; עצמון ד'; כוכב לאומי טו'‪.‬‬

‫קרנות השתלמות‪:‬‬ ‫אקסלנס השתלמות‬ ‫אקסלנס השתלמות ב'‬ ‫אוצר קרן השתלמות‬

‫הפניקס השתלמות‬ ‫אקסלנס השתלמות זהב‬ ‫אקסלנס אסף‬

‫אקסלנס עדי‬ ‫אקסלנס טפחות השתלמות‬

‫‪ .6‬הזיקה שיש לחברה ולנכסים הפיננסיים האמורים נובעת בין היתר מן ההכנסה‬ ‫שעשויה לנבוע לחברה ו‪/‬או לאחד או יותר מן התאגידים הקשורים לחברה‬ ‫כתוצאה מביצוע עסקאות בנכסים הפיננסיים המפורטים‪.‬‬ ‫רשימה עדכנית של ניירות ערך ו‪/‬או נכסים פיננסיים כאמור שאקסלנס היא בעלת זיקה אליהם מתפרסמת באתר האינטרנט של הקבוצה בכתובת‪www.xnes.co.il :‬‬

giluy  

giluy naaot

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you