Page 1

MATAF AL L2012


U

NDAGROUNDWE ARTAHI TI

DRI PSE RI E : 4COL ORS SI ZESM LXL

GRE E N NAVY

BL ACK RE D

MATAF AL L2012


U

NDAGROUNDWE ARTAHI TI MATAF AL L2012

L OGOSE RI E : 4COL ORS SI ZESM LXL

GRE E N NAVY

SI GNUPSE RI E : 4COL ORS SI ZESM LXL

ROYAL BL ACK

BL ACK RE D


U

NDAGROUNDWE ARTAHI TI MATAF AL L2012

L OGOSE RI E : 4COL ORS SI ZESM LXL

GRE E N NAVY

JUL I E NRE I CHART©NOAR

SKUL LSE RI E : 2COL ORS SI ZESM LXL

GRE Y

BL ACK

BL ACK RE D


U.

NDAGROUNDWE ARTAHI TI MATAF AL L2012

BOARDS

100% CANADI ANWOODSHAPEANDMADEI N USA

SE AN©NOAR

TE AHUPO’ O CORAPOOL CRUI SE R: 1SI ZECRUI SE R

1SI ZE8, 625

TAHI TI CORASE RI E : 2SI ZE S 7, 75 / 8

L OGOSE RI E : 2SI ZE S 7, 75 / 8


U.

NDAGROUNDWE ARTAHI TI MATAF AL L2012

HARDWARE

JUL I E NNATAI ©NOAR

GRI PTAPESHE E T: L OGOPI NK9X33

RE DWI NESCRE W: 1SI ZE

GRI PTAPESHE E T: L OGOGRE E NBASKE T9X33

TOOLSI GNATURE


U.

NDAGROUNDWE ARTAHI TI MATAF AL L2012

HARDWARE

MATAXCL OSE UP©NOAR

MATAXCL OSEUPF I NGE RSKATE 2COL ORSBL ACKORWHI TESE T I NCL UDE2GRI PTAPE S, , TRUCKS, WHE E L S, TOOLANDSTI CKE RS


MATAF AL L2012

Mata fall 12 catalog  

Mata catalogue 2012 wear and skateboard collection

Mata fall 12 catalog  

Mata catalogue 2012 wear and skateboard collection