Page 1

ΣΟ

ΓΠΙ΢ΚΓΦΗ ΢ΣΟ ΜΟΤ΢ΓΙΟ

ΥΡΙ΢ΣΟΤΓΓΝΙΑΣΙΚΟ

ΣΗ΢ ΑΚΡΟΠΟΛΗ΢

ΔΓΝΣΡΟ

Σξ Μξρζείξ ηηπ Ακοόπξληπ είμαι έμα γράλιμξ όμειοξ!

Σμ δέκηνμ πνςημπνεζημμπμηήζεθε ζα πνηζημογεκκηάηηθμ ζύμβμιμ μεηά ημκ όγδμμ αηώκα. Η πανάδμζε ιέεη πςξ ημ θαζηένςζε μ Άγημξ Βμκηθάηημξ. Γπεηδή ηόηε μη εηδςιμιάηνεξ ζεςνμύζακ ηενό δέκηνμ ηε βειακηδηά , μ Άγημξ Βμκηθάηημξ έβαιε ζηε ζέζε ηεξ βειακηδηάξ ημ έιαημ, ζακ πνηζηηακηθό θαη θονίςξ ζύμβμιμ ηςκ Υνηζημογέκκςκ.

Πνςημζημιίζηεθε

ζηε

Γενμακία

θαη

ηε

΢θακδηκαβία θαη ελαπιώζεθε ζε όιμ ημκ θόζμμ. Τπάνπμοκ πηιηάδεξ ηνόπμη γηα κα ζημιίζμομε έκα δέκηνμ. ΢ηεκ Σζεπία θαη ηε ΢ιμβαθία ζημιίδμοκ ημ δέκηνμ κε βαμμέκα ηζόθιηα αογώκ. ΢ηηξ Η.Π.Α. ημ ηοιίγμοκ με γηνιάκηεξ από πμπ-θόνκ. Αιιμύ θνεμμύκ θέναηα δώςκ θαη θαμπακμύιεξ γηα κα ηνμμάλμοκ ηα πκεύμαηα. Παιηόηενα έβαδακ ακαμμέκα θενηά ζηα έιαηα , αιιά αοηό είπε ζακ απμηέιεζμα κα γίκμκηαη αηοπήμαηα. Μέπνη κα εθεονεζμύκ ηα ειεθηνηθά ιαμπάθηα, μη πνμκμεηηθμί είπακ θη έκακ θμοβά με κενό θάης από ημ δέκηνμ ημοξ ,γηα ημκ θίκδοκμ πονθαγηάξ. Σμ δέκηνμ, ζομβμιίδεη ηεκ εοηοπία πμο θνύβεη γηα ημκ άκζνςπμ ε γέκκεζε Υνηζημύ. Γπίζεξ ζομβμιίδεη ηεκ αθζμκία θαη γηα αοηό ημ ζημιίδμομε με δηάθμνα πνήζημα είδε. Λεωμίδαπ ΢κάκαπ.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢Η Ο Μαλ θαη ε Μάγηα έπμοκ ακμίλεη έκα γναθείμ

ηδηςηηθώκ

κηεκηέθηηβ

θαη

Η αίζζεζε πμο έπεηξ όηακ μπαίκεηξ ζημ μμοζείμ ηεξ Αθνόπμιεξ είκαη όηη ακεβαίκεηξ ζε εθείκμ ημκ ανπαίμ ιόθμ πμο θαηαιήγεη ζημκ Πανζεκώκα. Πενπαηώκηαξ ζημ θεθιημέκμ επίπεδμ ηεξ αίζμοζα ηςκ Κιηηύςκ, κηώζεηξ ζακ κα βνίζθεζαη ζημκ αένα θη αοηό γηαηί παηάξ πάκς ζε γοάιηκμ δάπεδμ. Ακ θμηηάλεηξ θάης βιέπεηξ ηηξ ακαζθαθέξ πμο θένκμοκ ζημ θςξ ημκ Αζεκασθό πμιηηηζμό. ΢ημ επόμεκμ επίπεδμ ζοκακηάμε ηεκ αίζμοζα ηςκ Ανπασθώκ ένγςκ. Πενπαηάξ ακάμεζα ζημοξ θμύνμοξ θαη ηηξ θόνεξ θαη θάπμημη ζμο θαίκμκηαη γκώνημμη, όπςξ ε θόνε ημο Ακηήκμνα πμο ζοκακηήζαμε ζημ βηβιίμ ηεξ ηζημνίαξ μαξ! Η πημ μεγαιεηώδεξ, βέβαηα, αίζμοζα είκαη αοηή ημο Πανζεκώκα. Μηα οπένμπε ακαπανάζηαζε ημο μηθμδμμήμαημξ με ηα γιοπηά ημο Πανζεκώκα κα ορώκμκηαη πάκς από ημ θεθάιη ημο επηζθέπηε θαη ημοξ ήπμοξ ηςκ ανπαίςκ Αζεκαίςκ κα αθμύγμκηαη από ημ βίκηεμ πμο πνμβάιιεηαη ζημ εζςηενηθό ηεξ αίζμοζαξ. Μηα πνόηαζε έπς κα ζαξ θάκς…ακ είκαη κα επηζθεθζείηε ημ Μμοζείμ ημο Πανζεκώκα κα πάηε ηεκ ώνα πμο κοπηώκεη…ηα θώηα ηεξ Αθνόπμιεξ πμο ακηακαθιμύκ πάκς ζημοξ ηδαμέκημοξ ημίπμοξ ημο Μμοζείμο ζε ηαληδεύμοκ ζε θείκμοξ ημοξ παιημύξ πνόκμοξ ημο πμιηηηζμμύ θαη ημο θςηόξ πμο μαξ έπεη ιείρεη ζηηξ μένεξ μαξ…

δέπμκηαη πμιιέξ οπμζέζεηξ. Μία απ’ αοηέξ είκαη θαη ημ νεμξδξςείξρ».

«Σξ μρζηήοιξ ηξρ

Μηα

μένα

ήνζε

ζημ

λεκμδμπείμ ε μηθμγέκεηα Όθενμ πμο απμηειμύκηακ από ηέζζενα άημμα, ημκ θύνημ θαη ηεκ θονία Όθενμ, ηε μηθνή ημοξ θόνε Πμμόκα θαη ημ ζθύιμ ημοξ. Σμ βνάδο θαη όηακ όιμη ήηακ ζημ ζαιόκη θάπμημξ έθιερε ημ ζθύιμ ημοξ. Ο Μαλ είπε ζηε Μάγηα όηη ζίγμονα έκαξ από ημοξ οπαιιήιμοξ ημο λεκμδμπείμο ήηακ μ ύπμπημξ αθμύ

Αίζμοζα ηςκ Ανπασθώκ Ένγςκ

μόκμ αοημί μπμνμύζακ κα μπαίκμοκ ζε όια ηα δςμάηηα. Πμημξ όμςξ απ’ όιμοξ ημοξ οπαιιήιμοξ μπμνεί κα ημ θακε ε Ρίηα, μ Πηεν, μ Ρμύκε Άκηενζμκ ή μ ίδημξ μ δηεοζοκηήξ ημο λεκμδμπείμο Θα θαηαθένμοκ μη κηεκηέθηηβ Μαλ θαη Μάγηα κα ιύζμοκ ημ μοζηήνημ Σεκ απάκηεζε ζα ηε βνείηε ζηηξ ζειίδεξ ημο βηβιίμο με ημκ ηίηιμ «Σξ

μρζηήοιξ

ηξρ

νεμξδξςείξρ»

πμο

γνάθηεθε

από

ημκ

ζογγναθέα Μάνηηκ Βίκημανθ θαη θοθιμθμνεί από ηηξ εθδόζεηξ Κέδνμξ.

Αίζμοζα ηςκ Κιηηύςκ ηεξ Αζήκαξ

Κωμζηαμηίμξπ Ρήμξπ.

Κώζηαπ Νιμιώηαπ.


ΔΟΚΙΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ5  

Σεκ απάκηεζε ζα ηε βνείηε ζηηξ ζειίδεξ ημο βηβιίμο με ημκ ηίηιμ «Σξ μρζηήοιξ ηξρ νεμξδξςείξρ» πμο γνάθηεθε από ημκ ζογγναθέα Μάνηηκ Βίκημανθ...