Page 1

VOL.03 NO.09 October 2012

Miss Thailand World “ง�มอย่�งมีคุณค่�”

x-special

sample++:

APPLE GIRLS BAND

ตัดใจไม่ลงและคงไม่ยอม wหวาย kamikaze

x-celebrity talk

เคยเจ็บที่หัวใจไหมครับ? ไม่แปลกที่เร�ไม่จำ�เป็น จะต้องห�เหตุผลที่จะ “รักใครสักคน”

แอปเปิ้ล เกิร์ล แบนด์ แท๊กทีมโชว์คว�มสดใส ใส่ไอเดียซุกซน!! ลงมิวสิกฯ “รู้สึกสบ�ยดี”

MAKE UP IDOL

“THE WEDDING PLANNER” สำ�หรับเจ้�ส�วยุคใหม่ เช่นคุณ

newlerease

LIPTA


สำ�หรับเหล่าแฟชั่นนิสต้าคงจะยิ้มและพร้อมค้นตู้เสื้อผ้า กันอีกครั้งกับฤดูหนาวที่จะมาเยือนในไม่ช้า เตรียมพร้อม สบดีงการทะเลทะเล” ดีอวการแต่ ันงการทะเลทะเล” ฝนโปรย กีฬฬาๆเป็ ฝนโปรย นําี้ ยนรสบาย กีงของเหล �“สวั งตัวในซีอากาศเย็ ซอากาศเย็ ั่นเสี ใหม่ นงร่ ยิงร่ นเราแล้ าจ า“รงกายต “ราสำงกายต า“สวั งกายต อันวงการทะเลทะเล” เสียยงร่เสี เสี ํายงร่อรสบาย องของเหล ชีี้อิตวยา ิต “ร“รางกายต อหรัสองการทะเลทะเล” ํา่งงของเหล รําบ้อราองของเหล าาๆเป็ ชีาวชีวิตวาปีนิตชีานนวยา วิ เ ศษ” ยั ง ติ ด กระแสฟุ ต บอลยู โ รกั น อี ก สั ก พั ก ถึ ง ชาติ ใ ด วิ เ ศษ” ยั ง ติ ด กระแสฟุ ต บอลยู โ รกั น อี ก สั ก พั ก ถึ ง ชาติ ใ ด จะหนาวกว่ า ปี ท แ ่ ี ล้ ว ก็ เ ป็ น ได้ เรื อ ่ งการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพ “ร า งกายต อ งการทะเลทะเล” เสี ย งร่ า ํ ร อ งของเหล า ชี ว ต ิ “รคนทํ องการทะเลทะเล” เสีวในช ยงฤดู งร่ ออนอากาศน งของเหล าาชีาวิตา า คนทํ างกายต งานหลายๆออฟฟ างานหลายๆออฟฟ ในช วในช งฤดู วรอรงฤดู นอากาศน นอากาศน คนทํ าาคนทํ งานหลายๆออฟฟ า“สวั งานหลายๆออฟฟ ตต ตตอากาศเย็ ในช วําสบาย รงฤดู รอรอนอากาศน ส ดี ว น ั ฝนโปรย น กี ฬ าๆเป็ ชนะและแม้ เ กมส์ จ ะแพ้ ก็ อ ย่ า ถื อ คติ ค นไม่ แ พ้ ท ก ุ ครั น้อยิต ชนะและแม้ เ กมส์ จ ะแพ้ ก็ อ ย่ า ถื อ คติ ค นไม่ แ พ้ ท ก ุ ครั เป็ น สิ ง ่ สำ � คั ญ เพราะอากาศบ้ า นเรานั น ้ เปลี ย ่ นแปลงบ่ คนทํ า งานหลายๆออฟฟ ต ในช ว งฤดู ร อ  นอากาศน คนทํ า งานหลายๆออฟฟ ต ในช ว งฤดู ร อ  นอากาศน “ร า งกายต “ร งกายต อ งการทะเลทะเล” อ งการทะเลทะเล” เสี ย งร่ เสี า ํ ย ร งร่ อ งของเหล า ํ ร งของเหล า ชี้อ้งไปซื ิตมัานามัชีน้ออาวยา หงิดดหงิ หงิ แบบนี ดแบบนี แบบนี ้ มองไปทางไหน มองไปทางไหน ้ มองไปทางไหน มองไปทางไหน ใบหน ใบหน าเหมื าอนพึ เหมื นพึ อนพึ ่งนพึ ไปซื ่งว้อ้งไปซื หงุหงุดดหงุ หงิหงุ แบบนี ด ้ ้ ใบหน ใบหน า เหมื า อ เหมื อ ง ่ ไปซื ง ่ เดหงิ ศษ” ติเอดข้้ มองไปทางไหน บอลยู โรกั นงาอีงัาวการได การงฤดู กงของเหล กก็นพึ ชาติ ย่อกล อามมี มมี ันทีแบบนี ที่เยัราเป็ ฝ่มัาฝนตกแดดออก แค่ ชงัวในช วนอากาศน เอง ก็ยร้ า้อวได้ ามองไปทางไหน านอากาศน นก่ อ้ ใิตนดา ย่กล วดาันวดแบบนี นกระแสฟุ ยชนะได้ แค่ ชงังเสี นะใจตั เอง ถห่งถึถือหไปซื “ร างานหลายๆออฟฟ อ่เงราเป็ งการทะเลทะเล” รวเหมื าว่าชีได้ หงิ ่งงอือว่ไปซื ดวิคนทํ เหมื อหรพัอนพึ คนทํ งานหลายๆออฟฟ ในช งฤดู อสัอการได หลบลม วหงุ ยทอดกะทะร วงกายต ยทอดกะทะร นๆ นๆ มัานยชนะได้ นตหยดมายั มันตนตหยดมายั หยดมายั ้นยนะใจตั ้นหนาวบ่ การได ลบลม ลบลม กลกล วหงุ ยทอดกะทะร วไหนจะพายุ ยทอดกะทะร อเ้ กมส์ นๆ อนฝ่อจนๆ มัหยดมายั งถืใบหน ้นใบหน งเช้งร่ งัการได ้นํานไม่ ลบลม ชนะและแม้ ะแพ้ ก็ อ ย่ า อ คติ ค แ พ้ ท ก ุ ครั ง ้ มั เป็ น ฝ่ า ยนำ า แบบไม่ ต อ ้ งต่ อ เวลายิ ง ลู ก โทษแต่ อ ย่ า งใด กลั บ้หหดาาความเย็ นยั เจอฝนอี ขัหยดมายั รถก็ งระมั ง่งหกนพึ ให้ เป็ นหงิ าาบหงิ ยนำ แบบไม่ ตมองไปทางไหน ้อนและช งต่และช เวลายิ งกลูกผตในช กผงอ้อใบหน โทษแต่ าคงดี งานหลายๆออฟฟ ย่กคงดี วหฝ่นหนี ยทอดกะทะร อนๆ นๆ นตหยดมายั ้นผงฤดู การได หกลบลม ลบลม กล วหงุ ยทอดกะทะร อ้ และช มักงเวลาพั งักงอนสั การได ดอรคนทํ ดหาความเย็ แบบนี แบบนี ้ งมองไปทางไหน ใบหน า้นงักผวนสั เหมื อเหมื นพึ อพังใด ไปซื ้อไปซื อนหนี นหนี อนหนี าความเย็ าความเย็ นและช วอมันงเวลาพั วบงเวลาพั อนสั กาพัดนสั พัอกรระวั กพันอากาศน คงดี ไม่งมากนะ ไมาน้อ รอรหงุ รกล น น ว ว งเวลาพั อ ก ก คงดี ไ ม ไ ม ย่กล อดยมมี ันแบบนี ราเป็ ฝ่นๆ แค่งใบหน ชงัก้นนะใจตั วกการได ก็คงดี ถห่งือไปซื บยทอดกะทะร ด้ทีว่เยความเป็ มกผงานเอ็ กเอง มองไปทางไหน านสั เหมื ้อก นหนี าความเย็ นอและช และช วงจากใจที งเวลาพั อนสั กพันซ์อหพันเรื กซมเปิ หวหดาความเย็ นนหม่ กแนพึ คงดี ไว่้ลมไาทุมได้ ยทอดกะทะร วหงิ อ้ นๆ มัาทนยชนะได้ นทห่ี่ สหยดมายั มัวสวุ ดงเวลาพั นุ ดตอนนี หยดมายั งผอนงัจะเป็ การได ้นจะเป็ ลบลม ลบลม อยรนยอรวนหงุ อยครั นนอกล ออนหนี ประสบการณ์ ใ หม่ ่ ี ตอนนี ้ เ ห็ เรื ่ อ งการ ประสบการณ์ ใ ้ เ ห็ น ่ อ งการ เป็ น ฝ่ า ยนำ า แบบไม่ ต อ ้ งต่ อ เวลายิ ง ลู ก โทษแต่ อ ย่ า งใด ช่หวงเวลาของการหยุ ดวพังเวลาพั กผ่กอผนคงต้ งปิ โครงการไว้ กล ยทอดกะทะร องานของผมช่ นๆ นหยดมายั งัิตกนสั ้นกัผนออกมาก การได ลบลม นนหนี อรยคน อออกกำ รนอออกกำ อยวนหนี หาลัาาความเย็ าความเย็ นและช วมังเวลาพั นสั พักดกคงดี พัหกแม้ คงดี ไแม้ ม ่าวไ่าม ลังเสนอแฟชั งเสนอแฟชั กายที ่ทนีมชของเหล ีมและช วงนี้ฮการทำ ้ฮิตงอฟาง กายที ท ่ งานของผมช่ ว งนี กั น มาก ก่ อ นเพราะใกล้ ว ่ งเทศกาลแล้ ว � งานของที ฉบั บ ฉบั นี น ้ บ า ํ นี เสนอแฟชั น ้ า ํ น ่ น ่ ของเหล า สาวๆเฟย า สาวๆเฟย ฟาง ฟาง แก ว แก ที่ วม่ วงาน ฉบั บ ฉบั นี น ้ บ า ํ นี เสนอแฟชั น ้ า ํ น ่ ของเหล น ของเหล า สาวๆเฟย า สาวๆเฟย ฟาง แก ว แก ที ว ทีไทีม่ ่ รนออนหนี หมาความเย็ และช ว งเวลาพั ก ผ อ นสั ก พั ก คงดี นองานจะมี ยงานจะมี ยประสบการณ์ ใ หม่ ท ่ ี ส ุ ด ตอนนี ้ เ ห็ น จะเป็ น เรื ่ อ งการ ากแค่ ไ หนก็ พ ยายามหาเวลาว่ า งผลั ด เปลี ่ ย ม ากแค่ ไ หนก็ พ ยายามหาเวลาว่ า งผลั ด เปลี ่ ย น ฉบั บ นี น ้ า ํ เสนอแฟชั น ่ ของเหล า สาวๆเฟย ฟาง แก ว ฉบั บ นี น ้ า ํ เสนอแฟชั น ่ ของเหล า สาวๆเฟย ฟาง แก ว ที งเข้ ข้องเธอ นองเธอ กว่ เดิพรพร มอพร เผลอแปบเดี ยนลุ วก็ ในลุ กล้ จใหม ะสิที่ น้น่ กํงนาเป าอของเราก็ ลังยดตัเป งตัวเปดซิวดซิตังเกิ ตังวตเกิ ว้ล้อซิง้ลใหม งใหม เกิ้ลม้ลขใหม ขใหม ขาองเธอ อมปรั พร มปรั อมปรั มปรั บเปลี เปลี บเปลี ่ยนลุ เปลี ่ยนลุ คใหม ใหม คใหม กํกําลัาลักํงเป ลั ด ซิ เกิ ข องเธอ อ บ บ ย ่ ย ่ ค ค ออกกำ ลันกั กายที ่ทรัโครงการพั งานของผมช่ งนี แม้ ลังองเธอ งมๆแถวนี จกรรมที ่กำาเนเปลี ลัง่ยเป็ งแก เป็นลุ ่นมิยว่ มิยมนวมนที่า ่ เวี ่กกับเปลี ลัำาเมาก นมวนคทีมนแก ่นนทีใหม าฉบั งแทบหเป ดตัห้นวาน งไปออกกำ ใหม ขใจหนุ อมปรั ่ยนลุ คทีใหม อว้ กรรมที ล้ยหดนีเสนอแฟชั วายนกั ฉรัาซินงไปออกกำ กมกิร้มพร นอาจปิ ําเวี ํามิงนาซินวเสนอแฟชั ่นาถูกขลัาของเหล ากาย สาวๆเฟย าอกิจพร สาวๆเฟย ฟาง กีมถูใจหนุ กองเธอ ใจหนุ ๆแถวนี พิระยะยาว ศษในคอลั ่ดูเกํทหมุ หนี่ดนูเลัปีงทห้นนูเเป วาน กนเกิ กใจหนุ ๆแถวนี ้ พิมปรั พิเ้ฮ้ศษในคอลั เิตบ้ศษในคอลั ทีที่ดฉบั ทีูเกําทบหมุ นรัเกิ าถู้ลรั้นา่นถูก้ลใหม กไของเหล ๆแถวนี พิดฟาง ศษในคอลั หที่ดลังานจะมี วาน นตัววาน กะนั มกาย ม ากแค่ หนก็ พ ยายามหาเวลาว่ า งผลั ด เปลี ่ยนทีนน่ บกและอี และอี กเรืองเธอ เรื่อปมเทอมแล ่อปมงที ่เมปรั กลายเป็ นวัจ่มฒ วัจะเริ นธรรม ตัตังตันเกิ บเกิ ก้ใขปดกล ริพร ่มริว่มกลายเป็ นธรรม ฉบั บหลับวกๆ ําบวกๆ ของเหล างที สาวๆเฟย ฟาง แก วคเห็ ทีลั่ดคือแซมเป ทแบดมิ ห้นวาน ถูกกล กใจหนุ ใจหนุ ๆแถวนี พิเเราก็ เเราก็ ศษในคอลั มนใหม นวชนครั กรังนี ๆแถวนี ้ มปรั ศษในคอลั กํทีาคืแซมเป กํง่ดูเลอทแบดมิ เป าูเลบวกๆ ดหนีงลตัเป วนวาน ดซินเสนอแฟชั ซินา้ลวชครั งรัางนี ใหม ลวชถูกล ขว่นใหม องเธอ พร อ่เเทอมแล อเราก็ บ้ พิวเปลี บจะเริ ่ยนเปลี นลุ ่ยฒ คะเริ นลุ ใหม ล  งนี เ ด ว ม ่ แซมเป ว ใ ้ เ ด ว เราก็ ะเริ ม ่ เห็ น บวกๆ ช งนี ใ ้ กล เ ด เทอมแล ม ่ เห็ น แซมเป ใ ้ เ ป เทอมแล จ เห็ น มนำ �คืกวนเกิ เสนอในธี มเชุเพิ ่ มกีกิฬพร ความหวานและเพิ ่ มผล เวีกัลนบวกๆ ยไปแล้ า้ใกขนอกล ลัใจหนุ กรรมที ลั่เง่ยก็ะเริ เป็บ่มนส่ตั่เมเห็ ่นนแรง ไปแล้ าหลั เลิเราก็ กงาน งาน ผล กํทหมุ ดห้ ผนกั ตัวาน อ้ หลั มปรั บกพิ่กงเปลี แซมเป วใหม งนี ปนดบงดชุดเทอมแล ว้ศษในคอลั ชบคือนาถู้ลวชอนรัอกงนี จจากที ทีแซมเป ทีาฉบั หนีนบวกๆ ถู้ในแฟชั ่ดแฟชั ูเแฟชั ห่ดลั่นหนูเง่นกัลทบเป วาน นวาซินวรังไปออกกำ ใจหนุ พิงงวหลั เงเราก็ บรรยากาศของการรั บนแฟชั งกั บดกีามเทอมแล งฬจาหลั หลั งำาเศษในคอลั ก็บส่งคทีวสีนเห็ บงตัใหม ตัวนมิยาว วมน บรรยากาศของการรั งกั บ่นเางมปนา่นกาย งเลิ จากที บรรยากาศของการรั บกอว่งกั งกั งาๆแถวนี จากที บรรยากาศของการรั บครั นอทีกล บ่ เองเธอ งาเรืๆแถวนี หลั จากที ่เก็นจะเริ บวันลุ ตัฒเก็วดนธรรม บั น ดาลใจให้ ก ั บ า จ้ สาวที ่ ก ำ � ลั ง มองหาชุ ข คื อ แบดมิ น ตั น และอี ก อ ่ งที เ ่ ริ ม ่ กลายเป็ ให้ มี กูเบกลางวั ้บอนผ้ก้ใวถูะนกล ผ้อกาันงนี ากั เป็นจน่มประจำ ประจำ ให้ ม่ดยบกลางวั พแล เป็ ทียแซมเป หนารอั หนลแลวาน นชวาวมาจ ใจหนุ ้ หลัพิผมจะชวนท มนาาวนนาน บรรยากาศของการรั งเทอมแล งเเราก็ จากที ่เเห็ บรรยากาศของการรั นกัฬากั าปมนดงานๆแถวนี งวตจากที เาก็ะเริ บวกๆ ้ใฬตอนมื เบตอนมื ดๆในออฟฟิ ลที การอั บวกๆ เกีกงกั ปกล ดนับตอนมื เทอมแล วๆหลั เราก็ จตศษในคอลั ะเริ เงี นมาจ แล มาจ ะกอกีางกั เอ ผมจะชวนท ยบกลางวั วเดทเสื มาจ ะ้บอกชเอ ันตอนมื ๆในออฟฟิ ผมจะชวนท เงีบกลางวั นพวเดทเสื แล เอ ดดาหลั ๆผมจะชวนท เงีเงียแซมเป ะคืรังนี เอ นาก็บนบนตัส่่มาตังวเห็ กระโปรงบานในอุ ด มคติ แ บบเจ้ า หญิ ง พร้ อ มสาวงาม แฟชั น ่ กั น ไปแล้ ว อ แฟชั น ่ ชุ ด กี ฬ ง เลิ ก งาน ผมกำ า ลั ง คิ ด อยู ่ ่ า อาจจะต้ อ งจั ด แข่ เป็ น กี ฬ าสั ม พั น ลัไปรั งลัก่รคิบวกๆ ดนบนไปรั อาจจะต้ อนงพฤษภาคมนี งจั เป็งผมจะชวนท นวหลั กีของน ฬง้ จากที าสั มบงๆ พัตัอ่เมก็าวนองๆ ธ์นผล แซมเป ชนงรถไฟกั วะองนี เาตอนมื ปนวงชดงพฤษภาคมนี เทอมแล เห็ ยบกลางวั บกลางวั นอยู วนาอบมาจ ะนงกัเอ ผมจะชวนท แล วบ่ วนงรถไฟกั มาจ ดงดๆงๆหลั นาบงๆ บรรยากาศของการรั บเอ นนชก้ในอวกล งกั าแข่ ตันธ์ว จากที ่เก็ะเริ อา่รจากเวที าัก่รานที ักไปรั องรถไฟกั วบดงพฤษภาคมนี ้ จของน อาเงีผมกำ าเงียผูนที ักไปรั นอแล องรถไฟกั ชกันmiss วบันตอนมื ้ เราก็ องๆ ผูนที อให้ นที ร ่ บ น ช ของน ผูผูอบรรยากาศของการรั บ งพฤษภาคมนี ้ ของน อ ก ารประกวด thailand world ลงปกใน มบกลางวั ี ก่รษามหาวิ พบยาลั ้ยบอม่ไยงใหม ผ้นอ้าันเอ ากั รคงจะดี ้อนกีงกั เพราะดู ุกคนจริ กแล รคงจะดี ยตอนมื งจักงอนจังกษณ ไม่ พ้แอีกตัาพ้ีกวนา าถือนดงอเป งเอกลั ่เาก็ไม่ อเงี ายศึกนที ักไปรั บนทมาจ นทยอยาลั งรถไฟกั นกยชฬนัวชเพราะดู วบตอนมื งพฤษภาคมนี ้ เป็ ของน งๆ ากศึษามหาวิ นที ัก่รนีารอั งรถไฟกั งพฤษภาคมนี ้ ตกจากที ของน อประจำ นวเดทเสื แล วเชี มาจ ๆทดุกผมจะชวนท ยนัศึกผูอภายในองค์ บกลางวั น้ถทไปรั ะยไยเอ ๆในออฟฟิ นแบอแฟน นับรรยากาศของการรั กษามหาวิ งใหม อเป เปหลั นเเอกลั กษามหาวิ ทกสามคนพร้ ยอยาลั เอกลั ษณ อีกงษณ ีกบองๆ เชีอม่นนกเชีะมกั ยยงใหม ถืเป นคนจริ นันักเงีกศึผูภายในองค์ ยาลั เชี งใหม ถืงจั นถือดทสุนเอกลั กผมจะชวนท ษณ ฉบั บ ง ึ น เรี ย กว่ า พิ ศษสำ � หรั ผมกำ า ลั ง คิ ด อยู ่ ว ่ า อาจจะต้ อ ด แข่ ง เป็ น กี ฬ าสั ม พั ฟุ ต บอลยู โ รหรื อ อาจจะยาวถึ ง ช่ ว งโอลิ ม ปิ ค ก็ เ ป็ น ได้ ก่ นธ์ ช่นวตอนมื วชนแล งโอลิ มอเป ก็รผมจะชวนท เของน ป็เยาวชน นูวรกาู้วได้ของน ก่อออีกอนานีกงๆ เงีตผูกนที ยอศึกงหนึ วนก็หมาจ เอ ๆปิเป ยาลั ยเชี เชีะยหลายรุ ยงใหม งใหม นูวเอกลั กเยาวชน ษณ ศึาบอลยู ยาลั ถืจะได อดจะได นครจะได ษณ ากษามหาวิ ักซึ่งแซมเปิ ไปรั บมากั ออีหยลายรุ นงพฤษภาคมนี วแล งพฤษภาคมนี ผูานัอฟุงหนึ ่รซึงหนึ ักษามหาวิ ไปรั บมากั อทอาจจะยาวถึ นนลายรุ ชนกแล วงันแล ู้วเอกลั งๆ อย า่งบกลางวั ่งนบนรัทอแล บมากั นงรถไฟกั ก็หเช่ วถืมอั าลอเยาวชน านักางหนึ งบนที ซึ่งเอ็ ่งบโรั่รซึงกรหรื บมากั นงรถไฟกั ลายรุ วพร้ ารเยาวชน อย รั น ก็ ว จะได อยอย รั น ก็ า  คลั ล ้ ก น เคย อ พ เดทข้ อ มู ข่ า วสาร รคงจะดี ม่ี้เเชี นยก็้อคงใหม ยชนแล เพราะดู ุกคนจริ จักองษณ ไม่ แอพ้ีก ทวุอมชันุมเป ันชนกั ยกมื กีทีอย ยกมื าาจะกลายเป็ นที ักซึ่งเรี นทน่นี้เยาวิ งรถไฟกั วคแล งพฤษภาคมนี ของน ากขามาร่ งหนึ ่งมเรียบทรักนม์ยบนกั มากั ก็ห่นยเ่นี้เไยศษ หขาสามั ลายรุ จะได างเยาวชน านัขามาร่ งหนึ ่งษามหาวิ รัไปรั มากั นยอยาลั ก็ขาสามั ลายรุ จะได ูวรกาู้วษณ เยาวชน เป นรขอพาราเซตา เอกลั กขามาร่ ศึกีฬทีผู่เภายในองค์ กฬอ่เาจะกลายเป็ ษามหาวิ งใหม นอทขนาดไหนนะ เอกลั ีกองๆ ํานกั ที่นเศษ ขาสามั คีทวถืชชนกั ขนาดไหนนะ ่เอย ํากเรี นยาลั ที่่านนยาวิ นขนาดไหนนะ ทีี้เนเชี คุมชงไม่ คีุมชนกั นอคนอขอพาราเซตา ขนาดไหนนะ ทีที่เนัขามาร่ ําศึบอลยู เรี ย่รซึงํายนกั ทีตนบนกั ขาสามั คคีก็คนนคีชคงไม่ นถืชนกั จากคอลั งๆที า ่ สนใจด้ า นใน ฟุ ต โ รหรื อ อาจจะยาวถึ ง ช่ ว งโอลิ ม ปิ ก็ เ ป็ น ได้ ก่ ้าบทโหมเล่ นี้เกีก็เชี กีฬหยฬาแต่ ักผุ่มชผ่อุมชนกั นไม่ ยงพอ งพอ กลาย นแน่ โหมเล่ ยูวเอกลั นัขามาร่ งใหม ถืชนกั อเป นเรพีขนาดไหนนะ ษณ ออีกน ที่เามอนก่ ่เบกขามาร่ ํารั่งเรีบยซึถมากั ยนกั ขาสามั นพีขนาดไหนนะ นมากั ทีก็ที่นห่นี้เนยลายรุ ขาสามั คพคคีพนวักคีชแล นเจะได อย ่งถ้ารันกั ลายรุ วอนไม่ รูวกากลาย เยาวชน อย งหนึ ่งอษามหาวิ ซึํานแน่ ่งเรี นนยาลั นาแต่ แล จะได าเยาวชน ครั บศึากองหนึ บครั ครัครั บทีมอนก่ าจะกลายเป็ ยกมื ขอพาราเซตา เป็ การทรมานตั ว่นยาวิ าุมันจะแข็ งนออแรงฟิ เปรี มากกว่ าันทวชจะแข็ งแรงฟิ อย าปขามาร่ งหนึ ่งเรีรัยบนนกั มากั นขาสามั หี้เงขาสามั ลายรุ จะได รูวตาตเปรี เยาวชน ครั แบบการใช้ ชวทีนีวเอง ิตเอง คมปั จุคแล มีชนกั ผนลต่ ความสั ม้ยพั้ยะนะธ์ บกีทีนบรูฬน่เการทรมานตั นี้เในสั ทีก็่นเศษ ขนาดไหนนะ ทีครั ่เเป็ขามาร่ ําเรี่งยซึํานกั คก็มากกว่ คีคจนชงไม่ ุมบคีชนกั ขนาดไหนนะ ้าwork นี้เhard กีplay ฬบplay ักชhard ผุ่มhard อชนกั เทำมับ้ยพีขนาดไหนนะ ยให้ งพอ กลาย work play ครั เคยได ยินขามาร่ ินบคํยคํายินวาอ้คแินาวคํนแน่ hard มั�้ยลั้ยครังมันครั ข่เของผู ภาพดี แาํคํบบนั กกีโหมเล่ กีฬนhard ฬานะครั วาwork าวยถากนกั play บเรา เราเราด เคยได work hard มันไม่ ภาพดี ทียมอนก่ เรี ทีานะครั ่นhard ขาสามั คพ่อhard คีสารกำ นบบนั เทคโนโลยี กบาแต่ ารสื �บ้ยครั สบเรา ังคมเกิ ครั ครัสุเคยได บสุขเคยได เคยได ย น ิ คํ า ว า work hard play hard มั ย ้ ครั บ เคยได ย น ิ คํ า ว า work hard play hard มั ย ้ ครั บ เรา เป็ น การทรมานตั ว เอง มากกว่ า จะแข็ ง แรงฟิ ต เปรี เคยคิ ด ว า เมื อ ่ ทํ า งานหนั ก แล ว เมื อ ่ ถึ ง เวลาพั ก เราก็ อง้ยงะ เคยคิ ด ว า เมื อ ่ ทํ า งานหนั ก แล ว เมื อ ่ ถึ ง เวลาพั ก เราก็ ต อ  ง ดว่อาทํเมืา่องานหนั ทํางานหนั ่อผถึู้คงนไม่ เวลาพั เราก็ เคยคิเคยคิ ดครัวความเหงามากขึ าบเมื เวลาพั กรู้กเราก็ ตาอนในโลก งตตอเรา ้นกแลทุกวกแล วัด้เมื นวด้อนี่ออีก้ ถึีกเมื มีงแล้ ี่แกสนล้ ฉบั บ นี ้ ผมว่ า คงหาไม่ ไ ว ในจำ า นวนที พ ่ ม ิ พ์ แ จก ฉบั บ นี ้ ผมว่ า คงหาไม่ ไ แล้ ว ในจำ า นวนที พ ่ ม ิ พ์ แ จก เคยคิ ด ว า เมื อ ่ ทํ า งานหนั ก แล ว เมื อ ่ ถึ ง เวลาพั ก เราก็ ต อ  งให้ าwork งานหนั กหรื วทีพplay เมื ่อวhard ถึ่ยไปพั ง่ยวไปพั เวลาพั ตกลั เคยได ยเมือินว่อแนกั าแต work hard ครั านคํทํบบนั ขมทียดภาพดี กแต กีแต มทีเต็ที่เเต็สุหมื หมื อนกั นกั พอได อได พอได ่ยวplay กผ้ยผอ้นกครั บอกลัง�บเรา ทีอ่เินวหมื ่เาคํหมื นกั นพแต่ พานะครั วhard กผนบ้ยเราก็ ผอกลั อนกลั นบเรา บ เต็เต็เคยได มเคยคิ ักแลักไปเที ่ยไปเที กมัไปพั ม่เออนไลน์ นวแต พไปเที ักบ่ใักไปเที ไปพั กอนมัสามารถทำ จฬพ่ปริhard งรึอได อษาของผมลงปกเองเลย ครหลายคนนั เพราะบรรณาธิ ก ารที ป ่ รึ ก เป็ น เพราะบรรณาธิ ก ารที ก ษาของผมลงปกเองเลย เป็ น เคยได ย น ิ คํ า ว า work hard play hard มั ย ้ ครั บ เรา เต็ ม ที เ ่ หมื อ นกั น แต พ อได พ ก ั ไปเที ย ่ ว ไปพั ก ผ อ น กลั บ เต็ ม ที เ ่ หมื อ นกั น แต พ อได พ ก ั ไปเที ย ่ ว ไปพั ก ผ อ น กลั บ เคยคิ ด ว า เมื อ ่ ทํ า งานหนั ก แล ว เมื อ ถึ ง เวลาพั ก เราก็ ต อ  เคยคิ ด ว า เมื อ ่ ทํ า งานหนั ก แล ว เมื อ ่ ถึ ง เวลาพั ก เราก็ ต อ  ง มาทํมาทํ างานก็ ยิ่งเหนื ิงเหนื ยเซง าทํไมมั นวาย ตอองทํตงทํตาอะไร างทํอะไร ิง่อยเซง เหนื ทํานไมมั านไมมั นวาย นวาย งทํา่ชอะไร าอบอยู อะไรง่ มาทํ ามาทํ งานก็ ยงานก็ ไมมั วุีกนวุแล้ ตางจากคนที างานก็ ย้ ยิ่งผมว่ เหนื วุวนวุ้ ในจำ เราหายเหงาได้ จ่อาริ่อยเซง งยเซง ๆทํทําความเหงานั ต่งวาย ฉบั บ นี คงหาไม่ ไ ด้ อ า นวนที พ ่ ม ิ พ์ แบพีอจก สไตล์ ท ถ ่ ี า ้ ไม่ อ ง ิ แอบแนบชิ ด รั ก ใคร่ ก น ั จริ ง ๆทำ า ไม่ ไ ด้ กั สไตล์ ท ถ ่ ี า ้ ไม่ อ ง ิ แอบแนบชิ ด รั ก ใคร่ ก น ั จริ ๆทำ า ไม่ ไ ด้ กั เคยคิ ด ว า เมื อ ่ ทํ า งานหนั ก แล ว เมื อ ่ ถึ ง เวลาพั ก เราก็ าทีงานก็ ิงนกั เหนื ่อพยเซง ยเซง ยอยิ่งนยความเหงานอกจากจะส่ เหนื ทํักทําซึไปเที ไมมั น่ยซึงนวหลายๆคนนั วุ่งหลายๆคนนั นวุงน่ยวาย อะไร เต็มาทํ มมาทํ ทีเต็คนเดี ่เาหมื อ่เหมื นกั แต อได พอได ไปพั ก้นเผตกิ้นบางครั อตดบางครั มงานก็ นย่อนยวกั แต พตลอด พาซึ่งไมมั ไปเที ววายไปพั กนองทํ ผงทํ อากลั นา้งอะไร เยอะๆในเวลาเดี ยวกั วกั ตลอด ่งักหลายๆคนนั ้งบบตกลั เยอะๆในเวลาเดี วกั นตลอด ้นบางครั บางครั เยอะๆในเวลาเดี ตลอด หลายๆคนนั เยอะๆในเวลาเดี น ซึ น ้ ้งยพี่ ้งงนดบ่ ย ว ผลให้ ความเครี เพราะบรรณาธิ ก ารที ป ่ รึ ก ษาของผมลงปกเองเลย เป็ เอ ศุ ภ ชั ย ศรี ว จ ิ ต ิ ร นั ก ปั น ้ ดารามื อ ทองของเมื อ งไทย แค่ เอ ยงานก็ ิจเิ่งนยอะเกิ ต่อยเหนื รน่งไป นั่อนขนกนยเซง ปัคาดหวั ดารามื อ้นคนอื แค่ เต็มาทํ มบกไว ทีวชัา่แ่เหมื นกั แต พภาพจิ อได พตทํงักกัางโรคหั ก่นงทํ เยอะๆในเวลาเดี ยวกั วกั ตลอด ่งนกัทองของเมื ้นบางครั เยอะๆในเวลาเดี ตลอด ซึไปเที ้งอ้งบอ มาทํ า่แศุแล้ งานก็ เหนื ยเซง ทํ้นาคาดหวั ไมมั นไมมั ตอคนอื อะไร วุบเอง ต่นผๆงไทย อาบางครั งทํ ากลั อะไร อะไรที ่แภบกไว เิ่งอนำยอะเกิ กับซึ่งวุอบงตัหลายๆคนนั วใจและอื คนอื หรื อะไรที ่แยัยเบกไว นไป ไป คาดหวั งตัหลายๆคนนั ตัววาย วไปพั เอง หรื อะไรที ยอะเกิ นแอบแนบชิ คาดหวั วกนกัววาย คนอื หรื อ่นด้อหรื อะไรที บกไว ยอะเกิ บ่ยเอง ตัวนจริ เอง ่นนมากมาย งศรี �วยเมาซึ สุไป สไตล์ ท ถ ่ ี า ้ ไม่ อ ง ิ ด รั ก ใคร่ น ั ง ๆทำ า ไม่ ไ กั ลี ล าการโพสท่ า ของพี เ ่ อ ผมว่ า นายแบบนางแบบแถวหน้ ลี ล าการโพสท่ า ของพี เ ่ อ ผมว่ า นายแบบนางแบบแถวหน้ มาทํ า งานก็ ย ง ่ ิ เหนื อ ่ ยเซง ทํ า ไมมั น วุ น  วาย ต อ งทํ า อะไร อะไรที ่แก้ทุกบกไว นิตไป คาดหวั งกับ่งเหลายๆคนนั บฟกต ตัวแมอเอง วมใอนไลน์ เอง อะไรที นิตววกั คาดหวั งเกัซึฟกต ตัไม่ เยอะๆในเวลาเดี วกั ตลอด ซึางเพอร ่งยๆ ้งยอาบกัอาพีบ้ง่ เยอะๆในเวลาเดี อนาคตว าเยยอะเกิ งในชี วใบางครั งเวลา อนาคตว ทุกาเกยอะเกิ อย าวนยงในชี ิตตงเพอร ตอองเพอร เแฟกต แมคนอื มว้นใคนอื นช วบางครั งเวลา อนาคตว งในชี ตนัไป งเพอร เหลายๆคนนั ฟกต นช งเวลา อนาคตว ทุาอย อย าิจงในชี วนตอกิตวอตลอด แในช นช วิธาศุ่แีแทุาภบกไว คากอย วามเหงาของผมนะง่ ห่นว้งไทย รื่นงเวลา อหรื คุหรื เอ ชั ย ศรี ว ต ิ ร ปั น ้ ดารามื อ ทองของเมื อ ต้อกผใครผ่ ้องยอม ถือองสมบู นอีแไป อีบบ กนหนึ หนึ ่งอคาดหวั ฉบั บกัทีซึ“บางครั ทีบ่เงอ็เ้ง่เตัหลายๆคนนั อ็มักเ้งกัวฟกต ซ์นแ้งก็ตัมัซมเปิ แ้งแก็เวหนื ้ลภูยุวยเกิ มงเวลา ิใยเกิ ก็พัผอนาคตว ถืตอคมออนไลน์ นนณ ฉบั บง“บางครั ้ลทนช าแค่ ยรงในชี วกั ตลอด ้นภูมหงเวลา อย าเป็ณ ิตตหบบ งเพอร แมเเอง ว่อบางครั กเตยอะเกิ งในชี วนรบบ ิณ ตวคาดหวั งเพอร ฟกต ่แผอยงยอม บกไว เอง คนอื ่นหนื หรื อจนำ อะไรที บกไว เาอเป็ ยอะเกิ ไป ่นจนำ หรื กผอนาคตว นก็ ยังนก็ ังาา่แตอยทุานสั อยทุงสมบู งสมบู แกณ “บางครั มักซ์นบแค่ หนื ่อยเกิ อนก็ ังกงอย งสมบู แ่งตอรอกครั บบ มัซมเปิ นมก็ในช ก็ใเหนื เคนอื ่อิใมุยเกิ นา้งอ่ พัพักอะไรที อก็ตพัเยอะๆในเวลาเดี ต ร “บางครั อ ่ น กอลีนก็ ง ั ร แ น น บ ปิ ด วิ น ไปที ล าการโพสท่ า ของพี เ ่ อ ผมว่ า นายแบบนางแบบแถวหน้ เสนอ และต้ อ งขอบพระคุ ณ พี เ ่ อจากใจที ท ่ า ำ ให้ เ ราได้ ส ร้ า เสนอ และต้ อ งขอบพระคุ ณ พี เ ่ อจากใจที ท ่ า ำ ให้ เ ราได้ ส ร้ า ง อะไรที งอะไรให บเว้งมฟกต ตัแ่ามั้งมันวในตอนที ่นวมนั พักไป” กผผมว ผอผมว อนก็ นก็ รยนิตณ แวอการทํ บบ เันคนอื ยเกิ พัไป” ราวณ แไป “บางครั ่อคืดๆ่ผ่อยเกิ น่งคือนฟัอองาง อนาคตว าผมว กยังสิ่ าตทีังอย งในชี ตการทํ เาฟกต มมันเอง วใสุดนช งเวลา อนาคตว อย งในชี ิตงเพอร ตการทํ อาการทํ แก็มเันดๆมหนื ไป” ่ าทุตอทีสิ่ทาอกงสมบู าทีทายกว าบบ างเพอร อะไรให ันสุในก็มสุดนช คือๆ องเวลา สิ่ทาง เยอะเกิ ่งทายกว ่ทา เจี ทายกว ากัอะไรให ไป” า่แทุยผมว สิาบกไว างใหม่ อะไรให ทีงสมบู ่ทเป็ ทายกว าคาดหวั สุๆหนื คืหรื คลื ่นงยอม X92.75 .า..เจ้ า“บางครั แม้ ก็ ต อ ้ ถื อ น อี ก หนึ ง ่ ฉบั บ ที เ ่ อ็ ก ซ์ แ ซมเปิ ล ้ ภู ม ใ ิ รอยยิ ้มอะไรให ให้ าอมันที่ทนผู ้อมจะอยู ่าแนเสมอ างวอะไรให บรีในหน้ าคก็าดหวั ่นงเวลา ผม มผาผมว ่าทายกว นเสมอ สำรเสำไม ายงรา“บางครั หรั านมคันสุแฟชั อนาคตว งในชี วสบายๆ ิตาแต่คการทํ อการทํ เร้ ไม ฟกต ใ้สสุแฟชั ไป” สิ่งท่ตามเบาๆ ่งนผู ่ทา ้อ้ผรเบาๆ าสบายๆ าบบ าเบหรั มันหนื ดๆยเกิ ๆ่นวไม คือจนำ อว่นาา ทีอย ทายกว มมัแาดหวั ดนช พัไป” กรอยยิ ผาการทํ ังกาตมาากับนคลื อมยทุันสิาับท่งสมบู ณ “บางครั มังไม นบวามรู ก็ไม เไม ่อาดหวั พัอะไรให กนก็ อยผมว นก็ ังนกเบาๆ งสมบู รบบ ณ เึกหนื ่องคืนดีผม ยเกิ การทํ าอเพลงผ่ อะไรให สบายๆ ไมงเพอร รีรอะไรให ค้งาดหวั งไม าให้ อะไรให ันเบาๆ ไม เบบแต่ รีในหน้ งไม ไม น ่ นี นเดี ค มั น ก การทํ ไม เ รี ง การทํ สบายๆ ง บ ณ ่เไม ราได้ สไม ร้คืานอง ขอส่ ท้าาอะไรให าและต้ ยอุ ด้วยเซทแฟชั วา่อพียเซทแฟชั าาดหวั ยน้ ำา่องนคลาย ขอส่ งนผานผมว ท้างนอะไรให ยอุ มกันว่งเบาๆ ้อาิร่ท้อนๆ าว่คาดหวั พันเสนอ กเพราะมี นก็ ยกสิาเณพลงขั ตทีมวาอหภู อมากสิัน่ทงขอบพระคุ งสมบู รสบายๆ ณสบายๆ บบ “บางครั มั่ทดชุไม ก็มดยน้ เันๆเหนื ยเกิ าอจะดี เบาๆ ไม งบรี่นบา่นชุ้งมไม งอไม การทํ เรเงารรีสร้ ไป” าจะดี าบทีมาวิรทายกว าแด้การทํ าอจากใจที อะไรให ันดนำาว่คสุให้ คืๆเบาๆ ไป” าอนๆ ทายกว การทํ อะไรให สุำาอดเบาๆ กดดั จะดี กังว่ณหภู กดดั นผมว จะดี กล่ มไปเรื ยๆ งความผ่ กดดั นการทํ น กดดั น รอยยิ ให้จะดี กมาับและขอบคุ ท่เบาๆ ้อทายกว ่าณ นเสมอ หรั ่นองและ ในฉบั ณาสถานที สถานที ่ถไม 137 ในฉบั างายทำ างไม ไป” างหน้ าอการทํ มัวันาหนั ดงPillars ๆสืPillars คืผม อ กดดั นบบนนี้มานนีผมว า้ จะดี กว่งาม่งทีาวนผู กดดั า้อะไรให การทํ านอะไรให ันกสิและขอบคุ สบายๆ ไม รี่าอะไรให ไม การทํ สบายๆ เบยทำ รีาในหน้ บ่มค137 ไม คสุแฟชั าดหวั ไม มากกว่ การนั จ้ันา่ทอเบาๆ กล่ งสีเ่ถสำเรหลี ่ยรบมที ีตาดหวั ขอส่ ง ท้ า ยอุ ณ หภู ม ร ิ อ ้ นๆ ด้ ว ยเซทแฟชั น ่ ชุ ด ว่ า ยน้ า ำ เบาๆ หวั ง ว า ทุ ก ท า นคงอิ ม ่ และสนุ ก กั บ หวั ง ว า ทุ ก ท า นคงอิ ม ่ และสนุ ก กั บ House เอื อ ้ เฟื อ ้ สถานที ใ ่ ห้ เ ราในครั ง ้ นี ด ้ ว ้ ยครั บ าวากนคงอิ และสนุ งสถานที ท่ใาห้นคงอิ ่มทและสนุ House เอื เ่มราในครั การทํ อะไรให มากวากาันทหัทุวเบาๆ สบายๆ บกับไมคาดหวัง ไม กดดั นสื่อนภาพที จะดี กาิ่ง้อทุวเข้ กดดั นาาหวั น้องเฟื าวหวั จะดี ่วหวั ผมแบบไม่ ันไม ตั้งกนี้งเกัตั้ดรบวงวกรียครั ง ว า ทุ ก ท า นคงอิ ม ่ และสนุ ก หวั ง ว า ทุ ก ท า นคงอิ ม ่ และสนุ ก กั ในฉบั บ นี ้ และขอบคุ ณ สถานที ถ ่ า ่ ยทำ การเติ ม พลั ง งานชี ว ต ิ กั น แล ว นะครั บากับบบ137 การเติ ม พลั ง งานชี ว ต ิ กั น แล ว นะครั บ Pillars การเติ ม พลั ง งานชี ว ต ิ กั น แล ว นะครั บ การเติ ม พลั ง งานชี ว ต ิ กั น แล ว นะครั กดดัน นาจะดีกวา งกนคงอิ งานชี กัน่มนแล แลนีว้ง้เกนะครั วนีหมื นะครั วกัเ่มิตวราในครั กัฉบั หวั วหวัากม้อทุและเต็ กวพลั กั้ดบ้วอกยครั งมพลั าทงทุางานชี กับบ บมครับ House เอืการเติ ้องเฟื สถานที หวังว่าการเติ คงสนุ มทอิ่ใา่มห้นคงอิ บิตและสนุ บและสนุ นเดิ หวัมพลั งวามงทุพลั กทงางานชี นคงอิ กบกับ บ การเติ งานชี วิตกัวนิต่มแลกัและสนุ การเติ นวนะครั แลวนะครั การเติมพลังงานชีวิตกันแลวนะครับ ยชญยชญ ยชญ กรณกรณ หิรัญิรัญหหิรัญิรัญ ยชญ กรณ หกรณ ยชญกรณ กรณหหิรัญิรัญ ยชญ ยชญยชญ กรณกรณ หิรัญหิรัญ ยชญ กรณหิรัญ

MAY MAY 2012 2012 MAY MAY 2012 July2012 2012 October 2012 July 2012 MAY 2012 MAY 2012 MAY MAY 2012 July2012 2012 MAY 2012

X-Sample X-Sample MAGAZINE MAGAZINE X-Sample X-Sample MAGAZINE MAGAZINE X-Sample MAGAZINE X-Sample “àºÒàºÒ “àºÒàºÒ ʺÒÂμÑ ÊºÒÂμÑ ÇʺÒÂ㨔 ʺÒÂ㨔 ʺÒÂ㨔 “àºÒàºÒ “àºÒàºÒ ʺÒÂμÑ ÊºÒÂμÑ ÇMAGAZINE ÇÇʺÒÂ㨔 “àºÒàºÒʺÒÂμÑ ÊºÒÂμÑ ÊºÒÂ㨔 “àºÒàºÒ ÇÇʺÒÂ㨔 X-Sample X-Sample MAGAZINE MAGAZINE X-Sample “àºÒàºÒ “àºÒàºÒ ʺÒÂμÑ ÊºÒÂμÑ ÇMAGAZINE ʺÒÂ㨔 Ç ÊºÒÂ㨔

EXECUTIVE EXECUTIVE CONSULTANT EXECUTIVE EXECUTIVE CONSULTANT CONSULTANT “àºÒàºÒ ʺÒÂμÑ ÇCONSULTANT ʺÒÂ㨔 EXECUTIVE CONSULTANT EXECUTIVE CONSULTANT ที ่ ป รึ ที ก ษากิ ่ ป รึ ก ษากิ ต ติ ม ต ศั ติ ก ม ดิ ศั ์ และคณะที ก ดิ ์ และคณะที ่ปรึกรึกษาพิ ษาพิ เศษเศษ เศษ ที่ปรึทีกษากิ ่ปรึกษากิ ตติมตศัติกมดิศั์ และคณะที กดิ์ และคณะที ่ป่ปรึกรึกษาพิ ่ปษาพิ เศษ ที ่ ป รึ ก ษากิ ต ติ ม ศั ก ดิ ์ และคณะที ่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษ ที่ปรึกษากิตติมศักCONSULTANT ดิ์ และคณะที ่ปรึกษาพิเศษ EXECUTIVE EXECUTIVE CONSULTANT EXECUTIVE CONSULTANT

ที่ปรึทีกษากิ ่ปรึกษากิ ตติมตศัติกมดิศั์ และคณะที กดิ์ และคณะที ่ปรึกษาพิ ่ปรึกษาพิ เศษ เศษ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และคณะที่ปรึกษาพิเศษ

ขอบคุ ณคณะที คณะที คณะที ่รึปกรึษากิ ก่ปษากิ กติตษากิ ษากิ ขอบคุ ขอบคุ ณขอบคุ ณณณ คณะที ่ปคณะที มติศัมตตกศัติตติดิกมติม์ดิศัมศั์ กศักดิกดิ์ดิ์ ์ ขอบคุ ่ป่รึปกรึรึตกษากิ ขอบคุ ณคณะที คณะที ่ ป รึ ก ษากิ กเศษ และคณะที ่ ป รึ ก ษาพิ ่ ป กศษ เมติษาพิ ศษ ขอบคุ ณและคณะที ่ ป รึ ก ษากิ ศัมกศัเเศษ ดิศษ ์ดิ์ และคณะที และคณะที ่ ป รึ ก ษาพิ ่ ป รึ และคณะที่ปตรึกรึกเติตษาพิ ษาพิ และคณะที ่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษ และคณะที ่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษ ขอบคุขอบคุ ณคณะที ณคณะที ่ปรึกษากิ ่ปรึกตษากิ ติมศัตกติดิม์ ศักดิ์ ณณกรณ ณกรณ์ ษาด้ าานการวางแผนธุ คุณณกรณ คุณคุณกรณ กรณหกรณ ัญหทีิรหที่ปหัญิร่รึปิรัญขอบคุ กที่ปทีษาด ่รึป่ปและคณะที กกนการวางแผนธุ าคณะที ษาด นการวางแผนธุ นการวางแผนธุ จมรรศักิรกิกจเกิจศษ คุณ คุณกรณ ณ กรณ ิรหกรณ ัญิรกรณ์ กัญรึทีษาด กรึรึาณษาด านการวางแผนธุ ่ป่ปรึรึกกษากิ ดิจ์ และคณะที ษาพิ ่ปรรึกิตกรจเกิติษาพิ ศษ คุ ณ เพชรยุ พ า บู ร ณ์ ส ร ิ จ ิ รุ ง รั ฐ นั ก เขี ย นร้ อ ยล้ า น คุคุณณกรณ กรณ รึสงรุษาด กรัิรสงษาด ร กิ จ คุณกรณ ณเพชรยุ คุกรณ ณเพชรยุ พาหาบูิรหพรบูัญิรณ พารัญณ ิ่รรึปรรุิกจณ ิจนังารุนักรันการวางแผนธุ งาฐเขี กรันการวางแผนธุ ฐเขี ยเขี กนรอเขีย่ปยล อนร ยรึยล นร า อ น ยล า น คุณ ทีาสบูทีิ่รปสรบูิจณ ร กิ จ ณ คุเพชรยุ ณ พเพชรยุ ฐิจรัิรรุฐและคณะที นัยนักนร า อ น ยล า น กษาพิเศษ ว่ปิตจผูรสิจัดิรึจรต ิรตกรุการนั ณ รวกรทีณ รุการนั นักเขี กเขี ยแสดงชื นร อรงดักิยล คุณกรณ ณคุศุกรณ ภคุเพชรยุ ยภศุณ ัดิจรรผูางษาด ััดดนักาการนั การนั แสดงชื กนร แสดงชื ง่อาจ่อดัน่อาดัรงดันงกิงจ พชัภศุศรี ภคุศุเพชรยุ ชัณ ยชัณศุหคุกรณ ยพชัาวภหทียิจาชัวบูิรศรี ผูิจสวษาด รัจผูผูงฐัดรัจ้จฐการนั แสดงชื กยกแสดงชื ่ออดั่อยล คุณณกรณ คุณคุณ ิรศรี ัญ ่ปิตยจัญรบูศรี รึริตณศรี นการวางแผนธุ นการวางแผนธุ ป็ดณวาเนสซ ดวาเนสซ วาเนสซ่ า แห่ ง บ้ า น เจ้ า ของ LA DANSE คุ ณ ศุ ภ ชั ย ศรี ว จ ิ ต ร ผู  จ ั ด การนั ก แสดงชื วาเนสซ เณดปคุเณกรณ า แห า ง บ แห า น ง บ AF า น / AF เจ า / ของ เจ LA ของ DANSE LA DANSE คุ ณ ศุ ภ ชั ย ศรี ว ิ จ ิ ต ร ผู  จ ั ด การนั ก แสดงชื ่ อ ครูครูเปเดปครูดครู วาเนสซ เคุปครู า แห า ง บ แห า น ง บ AF า น / AF เจ า / ของ เจ า LA ของ DANSE LA DANSE รึรุกสงษาด รงดักิงาจน เพชรยุ คุณกรณ เพชรยุ พาหบูิรพรัญณ า ทีสบู่รปริจณ รัิรฐิจรุนังากรันการวางแผนธุ ฐเขีนัยกนรเขีอยยล นราอนดั่อยล ้อตรี อารี ตรี โ สภา เจ้ า ของ Vaness Vaenue Plaza ดเอืวาเนสซ า แห ง บ า น AF / เจ า ของ LA DANSE คุครู ณเอืครู คุเอารี ้อณ อารี เอื้อคุวาเนสซ ้อณ ตรี อารี โ สภา ตรี โ เจ สภา า ของ เจ า Vaness ของ Vaness Venue Venue Plaza Plaza เ้อปคุณ ดปณเอื า แห ง บ า น AF / เจ า ของ LA DANSE คุณ คุเอื อารี โ สภา ตรี โ เจ สภา า ของ เจ า Vaness ของ Vaness Venue Venue Plaza Plaza คุณศุภคุเพชรยุ พชัยาวิจบูศรี นักแสดงชื กเขีกยแสดงชื นร่ออดัยล ชัณยศุภศรี ิตรรณวผูิจสิตจรัดิจร รุการนั ผูงรัจฐัดการนั ง ่อาดันง ้งรเจ โสภณ กกรุ คุธานิ ณเอื เอื าทร์ Plaza คุเณ คุนวาเนสซ นธานิ ทร ้งณตรี โสภณ ้งชับธานิ โสภณ ประธาน ประธาน ที่ปVaness รึทีัษา ที่ปการนั ษา ่รึปาประธานไอดู รึVenue กไอดู ษา กรุ ไอดู ปกรุ คุธานิ อารี โตัศุคุสภา านบของ Venue Plaza คุครูณ ธานิ นวาเนสซ ตัทร ้นงตัคุตรี ้โงตัภณสภา ประธาน ประธาน กLA ไอดู ษา กรุ ไอดู ปDANSE ยาเจ ผู่รึปาก/จของ ดกเจ กDANSE แสดงชื ่อรุปดั๊ปปง ปณ ดครู เณ ป้อทร ด้อทรอารี าโสภณ แห างโสภณ แห นเจ งศรี AF าวของ นิจ/ิตัตทีVaness AF ของ LA คุ ณ พิ พ ฒ ั น์ กั น ทะรั ต น์ ที ป ่ รึ ก ษาด้ น / ดู แ ลศิ ล ปิ คุ ณ ธานิ ทร ตั ้ ง โสภณ ประธาน ที ่ ป รึ ก ษา ไอดู กรุ คุ ณ พิ คุ พ ณ ั ฒ พิ น พ กั ั ฒ น น ทะรั กั น น ทะรั ต ที น ่ ป ต รึ ก ที ษาด ่ ป รึ ก า ษาด นการเงิ า นการเงิ น / ดู แ ลศิ / ดู ล แ ป ลศิ น ล ณ ทร ทีเจ ่ป/รึาVenue ไอดู กรุ ปปนนปน คุณพิคุพณัฒคุพินณพคุครู กัเอื ัฒนคุเ้อธานิ นปทะรั น้อทะรั ตอารีทีโตัสภา น่ป้งตรี ตารึโสภณ กทีโแห ษาด ่ปางรึของ าเจ ษาด านการเงิ ดูกของ นแษาลศิ / Venue ดูLA ลแปPlaza ลศิ นDANSE ลปPlaza ดกัเอืนวาเนสซ บกประธาน านการเงิ นาVaness AF /นVaness ณอารี ตรี เจ สภา ของ Mr.Christian Koerner อาจารย์ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ คุ ณ พิ พ ั ฒ น กั น ทะรั น ต ที ่ ป รึ ก ษาด า นการเงิ น / ดู แ ลศิ ล ป น ป Mr.Christian Mr.Christian Koerner Koerner อาจารย อาจารย ม หาวิ ม ท หาวิ ยาลั ย ยาลั เชี ย งใหม ย เชี ย งใหม คุณพิMr.Christian นณคุณ กัเอืนนธานิ ทะรั ตโสภณ ทีโตัอาจารย ่ป้งโสภณ รึกประธาน ษาด านการเงิ /รึVenue ดูษา แเชี ลศิยกรุ ลงใหม ปPlaza Mr.Christian อาจารย หาวิ มทีทVaness หาวิ ย่ปยาลั เชี งใหม ้อKoerner อารีนตันKoerner สภา เจ ามของ คุพณัฒคุธานิ ทร ทร ้งตรี ประธาน ่ปยาลั รึกทีนทษา กยไอดู ไอดู ปนกรุ ผศ.ดร.สั ญ ลั ก ข์ ปั ญ วั ฒ นลิ ข ต ิ ที ป ่ รึ ก ษาด้ า นกฎหมาย Mr.Christian Koerner อาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ปตขญวัทีขตัฒปนวั่ป้งฒ ปตนลิ นลิ ษาด า/ษาด า/เชีนกฏหมาย อาจารย ยาลั ยนกฏหมาย กลัขกญ กลัญ ญ ทีกประธาน ่ปนการเงิ ิตข่รึปิตกมรึทีษาด ่ปนการเงิ รึกนทีทาษาด ทร ่ปนกฏหมาย รึนกฏหมาย คุณผศ.ดร.สั พิMr.Christian คุผศ.ดร.สั พณัฒผศ.ดร.สั พินผศ.ดร.สั พคุญ กัณ ัฒนญลัธานิ นทะรั กัขนญลัปนKoerner ทะรั รึโสภณ กวัทีขฒ ษาด ่ปิตขนลิ รึิตนลิ าขทีษาด ากหาวิ ดูกนาแษา ลศิ ดูยไอดู ลแงใหม ปลศิ นกรุ ลปปน ผศ.ดร.สั ปต ญวัทีอาจารย ่รึปมกทรึหาวิ กยาลั ษาด า/นกฏหมาย กลัขกขปนKoerner ญ ฒวั่ปฒนลิ ขษาด ิตขมิตทีหาวิ ษาด นกฏหมาย คุณผศ.ดร.สั พิMr.Christian พัฒน ญ กันญลัKoerner ทะรั รึนลิ กอาจารย าที่ปนการเงิ นทายยาลั ลศิยลงใหม ปน Mr.Christian เชี ยดูงใหม ยแเชี


CONTENTS CONTENTS MAY2012 2012 CONTENTS JULY Octorber 2012 13

FASHION

14 13

22

26

26

26

40 30 52 28 4040

Special Thanks

34 30

GURU MAGAZINE 6 X-EVENT 12 FFKAHOLIC F18 ashion guru Beauty S.O.Smagazine Fashion guru magazine 6 X-EVENT การดูแลผิวหนามัน พรอมสวยในหนารอน 13 WANT RELAX BYPHUKET เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร 22 ROYALTOPARADISE 6 X-EVENT 20 Beauty S.O.S 24 -SPRING/SUMMER 2012 TRENDS 13 Miss Thailand World เทคนิ ค การแต่ ง หน้ า ให้ ด ู อ ่ อ นวั ย ORE-INSPIRED 20 x-celebrity talk X-RAY SAMPLE++ 2626 MAKEUP IDOL by TEERAYUT WONGARINT 27 X-MUSIC นองรถไฟ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 22 BeautyรับS.O.S SAMPLE++ X-RAY 26 3028 X-RAY รับX-MUSIC น้องขึ้นดอย 27 29 X-Music 3232 FOUR-MOD X-SPECIAL โปรยเสน่ห์-อวดท่าเต้นมัดใจ 30 x-Special 34 X-SPECIAL TIGER โครง Apple girlsเสือband SEVEN LEVI’S DAY 2 38 34 X-Healthy X-HEALTHY X-HEALTHY 40 3838 sample++ 4040 หวายX-GUIDE “ตัดใจไม่ลงและคงไม่ยอม” X-GUIDE UPPERDECK 42 Fashion Set GARDEN NIMMAN 4242 FASHION Definition ofSET love FASHION SET ONCE, SPYING HOT 52 X-WHY COLORFUL BRIGHT 52ความต้ องการเรื่อcollection งเซ็กซ์ที่แตกต่ ก้ไขได้ X-WHY (Summer 2012างแต่ by แkuntaSUMMER 55 newlerease องการเรื่อง “เซ็กซ์” ที่แตกต่างแต่แก้ไขได้ 52 ความต้ X-WHY 56Lipta X-TIPS อารมณเซ็กซแบบไหนเหมือนคูคุณ?? 56 56 X-TIPS ความเครี ยด BE X-BRONT TOSERIOUS BE wedding indication ofยyou 60 X-NOLOGY ไปป ปรเมษฐ ยิ้มละมั 60 6260 X-NOLOGY X-MOVIE X-NOLOGY 62 6662 X-MOVIE X-HOROSCOPE X-MOVIE 66 66 X-HOROSCOPE X-HOROSCOPE บริษัท ไอดู มีเดีย เอเจนซี่ ครีเอชั่น จํากัด บริIDO ษัท ไอดู มีเดียAGENCY เอเจนซี่ ครี เอชั่น จำากัดCO.,LTD. บริษัทIDO ไอดูMEDIA มีMEDIA เดีย เอเจนซี ่ ครีเอชั ่นCREATION จำ�กัด CO.,LTD. AGENCY CREATION อาคารดิAGENCY เอมไพร เรสสิ เดนซ 22/3 ชั้น 2 หอง 205 IDO MEDIA CREATION CO.,LTD. อาคารดิ เ อมไพร์ เรสสิ เ ดนซ์ 22/3 ชั ้ น ห้อง 205งหวัดเชียงใหม ถนนนิ มมานเหมิ นทร22/3 ตําบลสุ าง2เภอเมื อาคารดิ เอมไพร์ เรสสิเนดนซ์ ชัเทพ ้นเทพ 2 อำห้าอํอเภอเมื 205องอจัง งจัหวั ถนนนิ ม มานเหมิ ทร์ ตำ า บลสุ ดเชียงใหม่ 289เทพ 230�E-mail: ถนนนิTel./Fax. มTel./Fax. มานเหมิ(053) น(053) ทร์ ตำ289 �บลสุ เภอเมืidomedia@yahoo.com องidomedia@yahoo.com จังหวัดเชียงใหม่ 230 อำE-mail: Tel./Fax. (053) 289 230 E-mail: idomedia@yahoo.com

บรรณาธิการบริหาร ยชญ กรณหิรัญ Editor-in-Chief Yot Kornherun บรรณาธิ การบริ หารพนิ ยชญ ห่ง ิรเชีัญหยิรEditor-in-Chief YotPhanitphim Kornherun ซับเอดิ ตพิยชญ มกรณ์ พ ทักรณ์ งใหม Sub-editor Thung Chiangmai บรรณาธิ กเตอร ารบริ หาร ัญ Editor-in-Chief Yot Kornherun ซับซัเอดิ เตอร์ พนิ ตพิาตมยศิ งใหม่ Sub-editor Thung Chiangmai การฝ ชนะดวงดี ArtPhanitphim Director Montri Chanadoungdee บบรรณาธิ เอดิ เตอร์ พนิ พิพ์มลทัพ์ป่ง ทัเชีมนตรี ่งยเชี ยงใหม่ Sub-editor Phanitphim Thung Chiangmai บรรณาธิ การฝ่ ยศิาลยศิป์ล่นมนตรี ชนะดวงดี Director Montri Chanadoungdee บรรณาธิ กาารแฟชั เทพเทวิArtน Art Fashion Editor Prachaya Thepthewin บรรณาธิ การฝ่ ป์ปราชญา มนตรี ชนะดวงดี Director Montri Chanadoungdee บรรณาธิ ่น ปราชญา น จFashion Editor Prachaya Thepthewin กราฟการแฟชั กกดีารแฟชั ไซเนอร วิจิตราเทพเทวิ ถนอมกิ Designer Wijitra Thanormkij บรรณาธิ ่น ปราชญา เทพเทวิ นGraphic Fashion Editor Prachaya Thepthewin กราฟิ ไซเนอร์ วิจิตวิรา Designer Wijitra Thanormkij ผูกจัดดีกการฝ ายการตลาด ตติศจ ักดิGraphic มล Marketing Manager Kittisak Wimol กราฟิ ดีไซเนอร์ จิตถนอมกิ รา กิถนอมกิ จ์ วิGraphic Designer Wijitra Thanormkij ผู้จผูัด้จการฝ่ ายการตลาด Manager Kittisak Wimol ผูัดจการฝ่ ัดการฝ ายบัญชี กิศิตรติินกิศตันักติทดิศ์ เนตรยอง Accounting Manager Sirinan Netyong ายการตลาด ักวิดิม์ ลวิมMarketing ล Marketing Manager Kittisak Wimol ผู้จผูัด้จการฝ่ ยบัายบั ญชีญศิกชีรคินศิาันรธัท์ินนันเนตรยอง Accounting Sirinan Netyong ผูัดบการฝ่ ริหาารงานลู วา เขื่อนเพชร AccountManager Executive Thanwa Kuanpet ท์ เนตรยอง Accounting Manager Sirinan Netyong ผู้บผูริ้บหพิริารงานลู ก ค้ า ธั น วา เขื ่ อ นเพชร Account Executive Thanwa Kuanpet สหูจารงานลู นอักษร กอิค้สาระพงค ซอน Scaner Itsarapong ธันวา เขืซุ่อกนเพชร Account ExecutiveSukson Thanwa Kuanpet เมกอั พดีพไซเนอร์ สราวุ ฒิ สาริ วิ งศ์ up Designer Sarawut Sariwong เมกอั ไซเนอร สราวุ สาริ วงศMake Make Designer Sarawut Sariwong เมกอั ดีพไดีซเนอร์ สราวุ ฒฒ ิ สาริ วMake งศ์ upupDesigner Sarawut Sariwong ช่างภาพสตู ด ิ โ อ คมสั น พรหโมปกรณ์ Studio Photographer Khomson Pormmopakorn างภาพสตู คมสั พรหโมปกรณStudio StudioPhotographer PhotographerKhomson Khomson Pormmopakorn ช่าชงภาพสตู ดิโดอิโอคมสั น นพรหโมปกรณ์ Pormmopakorn ช่างภาพ เวธิ ต ตรี ร ั ต น์ Photographer Watit Treerut างภาพเวธิเวธิ PhotographerWatit WatitTreerut Treerut ช่าชงภาพ ต ตตรีตรี รัตรน์ัตนPhotographer พิสูจน์อักษร อิสระพงษ์ ซุกซอน Scaner Itsarapong Sukson นักศึกษาฝึกงาน นางสาวปนัดดา จิระแปง Panatda Jirapang, นางสาวพันธนันท์ ยังเกิด Puntanun Youngkerd


XEvent

Robinson Bright & Charm Awards 2012 @Robinson ChiangMAI

งานประกาศรางวั ล เพื่ อ เชิ ด ชู คุ ณ งามความดี แด่บุคคลสำ�คัญผู้สร้างสรรค์เส้นทางความดีงาม สู่สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา สิทธิมนุษยชน และวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม โชว์สุดพิเศษจากศิลปิน โดม - ปกรณ์ ลัม และ แก้ม เดอะสตาร์ ที่มาถ่ายทอดบทเพลงสุดพิเศษ พร้อมโชว์สุดตระการตาจาก เหล่ายังเซเลบริตี้รุ่น ใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการถ่ายทอดเรื่อง ราวแห่งวันเกียรติยศ โดย อรนภา ณ บริเวณชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเชียงใหม่ 6 X-Sample October 2012


Rising Star Challenge by WETV ปี5

ผ่านพ้นไปแล้วกับการแข่งขัน “Rising Star Challenge by WETV ปี 5” ที่ทาง WETV เคเบิล เชียงใหม่ เป็นผู้จัดในครั้งนี้ เพื่อชิงความ เป็นที่ 1 และชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเงิน รางวัลรวมกว่า 100,000 บาท ณ ชั้น 2 หน้าลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยได้รับเกียรติจากคุณสัจจา เจนธรรมนุกูล ประธานกรรมการ, คุณสาริศา สูตะบุตร กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำ�กัด (วีทีวี) และ คุณบวรรัฐ สูตะบุตร CSR Manager ขึ้นมอบรางวัลในครั้งนี้ ทั้งนี้ชาว เชียงใหม่ยังได้ร่วมสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจาก แคน เดอะสตาร์ 8 รุ่นพี่ จากเวที Rising Star Challenge by WETV ซึ่งได้รับความสนใจจาก วัยรุ่น และแฟนคลับเป็นอย่างมาก

TOYOTA VIGO

ผ่านไปแล้วสำ�หรับ ศึกวีโก้แชมป์ ฉลอง 50 ปี โตโยต้า พร้อม คาราวานซีพีเอฟ ณ บริเวณ ประเสริฐแลนด์ โดยภายในนอกจาก จะพบข้อเสนอสุดพิเศษสำ�หรับรถรุ่นต่างๆของโตโยต้า ยังมี สินค้าราคาพิเศษมากมายจากเครื่อซีพีเอฟให้เลือกซื้ออีกด้วย

October 2012 X-Sample 7


XEvent Lanna Health Fair 2012

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง กรรณิการ์ พรพัฒน์กุล นายกสมาคมส่งเสริมสุข ภาพเชียงใหม่ คุณปานจิตต์ พิศวง พาณิชย์จังหวัด เชียงใหม่ ร่วมทำ�พิธีเปิดงาน Lanna Health Fair 2012 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

COCA-COLA

บริษัท ไทยน้ำ�ทิพย์ จำ�กัด คุณธนกร ธนวันต์กิตติ ผู้อำ�นวยการขาย ภาคเหนือ เปิดตัว Brand Ambassador เครื่องดื่ม Coca-Cola “แพนเค้ก” เขมนิจ จามิกรณ์ โดยเข้าเยี่ยมลูกค้าอย่างเป็นกันเองที่ ตลาดมาลินพลาซา เมื่อ 8 ก.ย. ที่ผ่านมา 8 X-Sample October 2012


Grand opening Ornsirin

นายบุญเลิศ บูรณุปรกรณ์ นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานแกรนด์ โอเพนนิ่ง บ้านอรสิรินโครงการ 6และ11 โดยมี นายปกรณ์ บูรณุปกรณ์ ผู้บริหาร อรสิริน กรุ๊ป กล่าวเปิดงาน ณ ลานอควาเรี่ยม ชั้น G ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ในงานมีการ แจกรางวัลส่วนลด 50,000 บาท, iPhone 4s, iPad, Notebook อื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งวง ดนตรี และการแสดงต่างๆ ภายในงานโดยมีผู้คน สนใจคับคั่ง

October 2012 X-Sample 9


XEvent Siam Cat Show 2012

คุณอรชร จันทร์วิวัฒนา ผู้อำ�นวยการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Siam Cat Show 2012” งานเดียว สำ�หรับคนรักแมวกับการประกวดแมวระดับ International ทั้ง 8 เวที โดย มีคุณกิตติมา อุดมสวัสดิ์ ตัวแทนจาก Royal Canin และคุณณัฐรินีย์ สถิร ศิลปิน ผู้บริหารฟาร์ม Krung Siam Cattery เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

Honda

เชียงใหม่ ฮอนด้า ออโตโมบิล (ฮอนด้าสันทราย) และลำ�พูนฮอนด้าคาร์ส์ ตอบรับการขยายเวลาโครงการรถคันแรกของรัฐบาล จองรถ City Brio Jazz และ Jazz Hybrid ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2555 รับสิทธิคืน ภาษีสูงสุด หนึ่งแสนบาท ได้จัดงาน ROAD SHOW HONDA 6-14 ต.ค. 2555 ที่ผ่านมา บริเวณ ชั้น G ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่ ภายในงานมีรถ ALL NEW HONDA CRV , NEW CIVIC , CITY , STEP WAGON SPADA, BRIO มาอวดโฉมกัน เต็มที่ ซึ่งหลังจากงานนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสั่งจองรถฮอนด้า สามารถ ชมและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม ฮอนด้าสันทราย 053-350300 และ ลำ�พูนฮอนด้าคาร์ส์ 053-525115-7

10 X-Sample October 2012


ทำ�บุญสวยชาติหน้า ทำ�หน้าสวยชาตินี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2555 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดงานสัมนาเชิงวิชาการ ขึ้นชื่อว่า “ทำ�บุญสวยชาติหน้า ทำ�หน้าสวยชาตินี้” ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล และรองศาสตราจารย์ ดลกร ขวัญคำ� ให้เกียรติมาเปิดงานในครั้งนี้ และไฮไลท์ที่สำ�คัญ ของงานทางงานสัมนาได้เชิญ คุณเอก ณกรณ์ กรณ์หิรัญ เจ้าของคลินิกเสริมความงามที่กำ�ลังได้รับความนิยมมากใน ปัจจุบัน วุฒิ-ศักดิ์ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และเปี่ยมไปด้วยความรู้เนื้อหาการทำ�หน้าให้ สวย หล่อ เป๊ะ ตามแบบฉบับของวุฒิ-ศักดิ์ คลินิก และภายในงานทางวุฒิ-ศักดิ์คลินิก ได้แจกของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วม สัมมนาเป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้หลายๆคนมีเคล็ดลับในการดูแลใบหน้าให้ เป๊ะ กลับไปบ้านไปด้วย

October 2012 X-Sample 11


“งามอย่างมีคุณค่า” สาวงามผู้ครองมงกุฎจากเวทีการประกวด ที่ทรงคุณค่าเวทีหนึ่งของประเทศไทย


งามอย่างมีคุณค่า บุคลิกภาพสง่างาม มีความมั่นใจ ปฏิภาณไหวพริบอันชาญฉลาด Stylist Teerayut Wongarint Makeup Idol Photographer Norawath Gunama, Thawatchai Changesom


มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2010 หนูสิ สิรริ ตั น์ เรืองศรี อายุ 22 ปี มี ส่วนสูงสะดุดตาถึง 178.6 เซนติเมตร น้�ำ หนัก 55.5 สัดส่วน 34-24-36 กิโลกรัม การศึกษาปริญญาตรี คณะ นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงคนนี้ มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2011 จูล่ี พัชริดา รอดคงคา ลูกครึง่ ไทยอังกฤษ วัย 20 ปี สูง 178 ซ.ม. สัดส่วน 33-2736 กำ�ลังศึกษาปริญญาตรี FASHION DESIGN RAFFLES INTERNATIONAL DESIGN มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2012 วัลเณซ่า เมืองโคตร ลูกครึง่ ไทย-เยอรมัน อายุ : 20 ปี น้�ำ หนัก : 51 กิโลกรัม สัดส่วน : 32-24-36 กำ�ลังศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ความสามารถ : คาราเต้-โด , ไว (อาวุธ) , รำ�ไทย , เดินแบบ MAKEUP ARTIST - ธีรยุทธ์ วงศ์อรินทร์ TEERAYUT WONGARINT MAKEUP IDOL HAIR STYLIST : ธีรยุทธ์ วงศ์ อรินทร์ TEERAYUT WONGARINT MAKEUP IDOL PHOTOGRAPHER - Norawath Gunama (Northphoto)/ Thawatchai Changesom (Tee Photo) Location : Shangri chiangmai hotel


สำ�หรับเจ้าสาวยุคใหม่ เช่นคุณ แต่งหน้า-ทำ�ผมเจ้าสาว เเละงานทั่วไปโดยเเชมป์ประเทศไทย (สามารถรับงานทั้ง ใน-นอกสถานที่ ในประเทศเเละต่าง ประเทศ) ถ่ายภาพเเต่งงานPrewedding /รับปรึกษาเกี่ยว กับการจัดงานแต่งงาน บริการจัดตบแต่งสถานที่/งานดอก ใม้ ซุ้ม พาน บายศรีต่างๆ ฯลฯ ชุดล้านนา เจ้าบ่าว-เจ้า สาว/ชุดไทยสำ�หรับพิธี/ชุดเจ้าสาวใส่ถ่ายภาพ Prewedding ถ่ายภาพวันงาน ,VDO & Presention โดยทีมงานช่างภาพ ฝีมือเยี่ยม 8/15 M.1 Hauykaw Rd. Changpauk Chiangmai Thailand.., 50300 โทร : 0818288316 email : teeyake@hotmail.com


Make up idol

โดยการบริหารงานของคุณ ธีรยุทธ์ วงศ์อรินทร์ ดีกรีช่างแต่งหน้ามืออา ชีพที่คร่ำ�หวอดในวงการช่างแต่งหน้า และเทคนิคตกแต่งผมมากกว่า 10 ปี make up idol ไม่เพียงแต่มีดีกรี ความสำ � เสร็ จ จากผู้ มี ป ระสบการณ์ มากความสามารถ แต่ยังรวมไปถึง คุณภาพของงาน wedding planner

ระดับมืออาชีพแบบครบวงจร ตั้งแต่ การตัดเย็บชุดทั้งไทยล้านนา ไทยจนถึง ชุดแต่งงานแบบสากล มีรูปแบบที่ทัน สมัยและหลากหลาย การถ่ายรูป pre wedding รวมถึงงาน presentation wedding ที่มีมุมมองที่แปลกใหม่ เพื่อ พัฒนางานในด้านต่างๆ เพื่อรองรับ คู่บ่าวสาวที่พร้อมจะลั่นระฆังวิวาห์

ปี2011 รองอันดับ2แชมป์เเต่งหน้า แฟชั่นฟรีสใตล์ by LifeFord @ Siam Paragon ปี2009 เเชมป์เเต่งหน้า เจ้าสาวแห่งประเทศไทย จากสมา คมศิ ล ปเเละเทคนิ ค การเเต่ ง ผมโลก C.A.Tประเทศไทย ปี2009 รางวัลดี เด่นแต่งหน้าฟรีสใตล์ by ไลฟ์ฟอร์ด ปี2008 รองอันดับ4เเชมป์แต่งหน้า เจ้ า สาวจากสมาคมศิ ล ปเเละเทคนิ ค การเเต่งผมโลก C.A.Tประเทศไทย ปี2006 รองอันดับ4เเชมป์แต่งหน้า เจ้ า สาวจากสมาคมศิ ล ปเเละเทคนิ ค การเเต่งผมโลก C.A.Tประเทศไทย ปี2006 รางวัลรองชนะเลิศเเต่งหน้า ราตรี จากสมาคมเสริมสวยเเห่งประเทศ ไทย ปี2006 รางวัลดีเด่นประเภท เเต่งหน้าเจ้าสาว Pre Hair Olympics 2006 ปี2005 รองอันดับ1เเชมป์ แต่งหน้าจากสมาคมศิลปเเละเทคนิค การเเต่งผมโลก C.A.Tประเทศไทย ปี2004 รางวัลดีเด่นจากการประกวด เต่งหน้าเจ้าสาว by Giffarine ปี1996 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เเชมป์เอเซีย ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ


เรื่อง: รติกาคลินิก ภาพ: www.comptight.com

ปัจจุบันนี้หลายๆ คนให้ความสนใจเรื่อง IPL และ Q-Switch เป็นอย่าง มากและอยากรู้ว่า IPL และ Q-Switch คืออะไร ใครอยากรู้เรื่อง IPL และ Q-Switch คืออะไร มาหาคำ�ตอบกันได้ที่นี่เลยจ้า IPL (ย่อมาจาก Intense Pulsed ข้อดีของการรักษาโดย IPL ได้แก่ Light) เป็นเครื่องมือที่ให้ลำ�แสงที่มี 1. ลำ�แสงของ IPL จะไม่ทำ�ลาย ความเข้มข้นสูง มีความยาวของคลื่น ผิวหนังชั้นบนสุดซึ่งแตกต่างจาก Laser แสงตั้งแต่ 515 ถึง 1,200 นาโนเมตร 2. ไม่ทำ�ให้เกิดบาดแผล และสามารถปรั บ ความยาวของคลื่ น และระยะเวลาการปล่ อ ยลำ � แสงที่ พ อ 3. ใช้เวลาในการรักษาแต่ละครั้ง เหมาะในการใช้งานโดยการใช้ฟิลเตอร์ น้อยและผู้ป่วยสามารถทำ�งานได้ตาม IPL ถูกนำ�มาใช้งานในการรักษา ปกติ รอยโรคบางชนิ ด บนผิ ว หนั ง และใช้ ใ น Q-switched Nd:YAG laser การปรับสภาพผิวหน้า เป็นเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่น 532 ปัจจุบันมีเครื่อง IPL หลายชนิด ซึ่ง และ1064 นาโนเมตร เลเซอร์ชนิด แต่ละชนิดถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการใช้งาน นี้จะปล่อยคลื่นความถี่ไปทำ�ลายเม็ดสี ที่แตกต่างกันออกไป เมลานิน ที่ชั้นหนังกำ�พร้าและชั้นหนัง 22 X-Sample October 2012


ไม่ทำ�ให้เกิดบาดแผล และใช้เวลา การรักษาในแต่ละครั้งไม่นาน

acne Clear = 290.-

ข้อดีของการรักษาโดย Q-switched Nd:YAG laser ก็เหมือนกันกับ IPL คือ ไม่ทำ�ลายผิวหนังชั้นนอก

White Plus = 350.-

แท้ ทำ�ให้เซลล์สีแตกกระจายออกแล้ว ถูกกำ�จัดออกจากผิวหนัง เนื่องจาก เลเซอร์ชนิดนี้ใช้ในการรักษาความผิด ปกติของเม็ดสีอย่างได้ผล เนื่องจาก เลเซอร์ชนิดนี้ออกฤทธิ์ทำ�ลายเม็ดสีที่ ผิดปกติโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม็ดสีที่มีลักษณะเป็นสีน้ำ�เงินถึงคล้ำ�ดำ� โดยแสงเลเซอร์สามรถทะลุทะลวงลงไป ใต้ผิวได้ประมาณ 1-1.5 มิลลิเมตร จึง เหมาะที่ จ ะใช้ ทำ � ลายรอยดำ � คล้ำ � ที่ อ ยู่ ลึกๆ ในชั้นหนังแท้อย่างได้ผล เช่น ริม ฝีปากคล้ำ� รอยสักคิ้ว รอยสักบริเวณ ลำ�ตัว และกระแดด ที่มีลักษณะเป็น วง (Solar Lentigenes) หรือกระลึก บริเวณโหนกแก้มทั้ง 2ข้าง

SPF 100 = 360.-

Aloe =350.-

Vie E+Q10 = 180.-

ซึ่งทั้ง IPL และ Q-Switch ND :YAG Laser ต่างก็ใช้ในการรักษา ปั ญ หาผิ ว หนั ง ในผู้ ที่ ป ระสบปั ญ หาฝ้ า กระ รอยด่างดำ� รอยหมองคล้ำ� ซึ่งขึ้น อยู่กับสภาพผิวหนังของแต่ละบุคคลว่า ควรที่จะเลือกการรักษาโดย IPL หรือ Q-switched Nd:YAG laser อย่างไร ก็ ต ามผู้ ที่ ป ระสบปั ญ หาผิ ว หนั ง ต้ อ ง ปรึ ก ษาแพทย์ ผู้ เ ชี่ ยวชาญก่ อ นที่ จ ะรั บ การรักษาว่าควรจะรักษาด้วยเครื่องมือ ชนิดไหน

October 2012 X-Sample 23


X9275 เจียงใหม่...เจ้า นำ�โดยดีเจน้ำ�หวาน พนิตพิมพ์ ทั่ง เชียงใหม่ ผู้บริหารสถานีพร้อมเหล่าดีเจ ต้อนรับศิลปินประจำ� เดือนกันยายน ใน ช่วง X-RAY ล้วง..แคะ..แกะ..เกา..เม้าส์ ศิลปินที่ 148 เบลล์ นันทิตา ซึ่งมาเป็นครั้งที่ 2 ของสาว 2 เสียงคนนี้ ที่ฝากทั้งอัลบั้มเต็มของเธอ และศิลปินเสียง คุณภาพ ศิลปินที่ 149 คุณทราย (ณภัสร์ โกรฟส์) กับ เพลง“Lonely” ที่มาพร้อมกับ คุณแอนนา รีส นักแสดง นาง แบบ สาวสวยเซ็กซี่ ต่อกันที่ศิลปินร็อคกลุ่มใหม่ ศิลปิน ที่ 150 Disarmed ทั้งร้องเล่นดนตรีสดๆกับเพลงบาด ลึก “อยู่แค่ร่างกาย” และปิดท้ายที่ ศิลปินที่ 151 ต้น AF8 (ธนษิต จตุรภุช) เพลง “จักรวาล” และ ซานิ AF6 (นิภาภ รณ์ ฐิติธนการ ) เพลง “เจ็บทุกเช้า”ครั้งนี้ทั้งคู่ได้โชว์พลัง เสียงทั้งที ทำ�ให้บรรยากาศของ X-Studio อบอุ่นไปด้วยแฟน คลับของทั้งคู่ สำ�หรับศิลปินหมายเลขต่อไปในเดือนหน้าจะเป็น ใครนั้น ติดตามฟังได้ทุกช่วงดีเจกันได้เลย ล่าสุด !! เพียงแค่ Seach คำ�ว่า X9275 บน iPhone iPod iPad คุณจะอยู่ที่ไหนก็ฟังเราได้ทั่วโลก ทั่วไทยกับ www.xfmnetwork.com 26 X-Sample October 2012


X-Music X9275 เจียงใหม่...เจ้า

October 2012 X-Sample 27


X-Born to be


“ความสามารถ และความมุ่งมั่น คือสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำ�เพื่อ ตามความฝันของตนให้เป็นจริง” คนเชียงใหม่ หรือกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบ ชีวิตการท่องเที่ยวปาร์ตี้กับเพื่อนๆ อาจ จะพอคุ้ น หน้ า คุ้ น ตากั บ หนุ่ ม คนนี้ อ ยู่ บ้าง กับน้ำ�มนต์ หนุ่มหน้าใส และมี สไตล์คนหนึ่ง จะแปลกอะไรกับผู้ชาย คนหนึ่งที่ใครหลายคนอาจจะเคยรู้จัก ผ่านการประกวดในโครงการต่างๆ และ ก็เป็นเด็กเชียงใหม่คนหนึ่ง แต่สิ่งที่ผม จะบอกต่ อ ไปนี้ อ ยากให้ ใ ครที่ รู้ จั ก เขา หรือเพียงผ่านๆ ถ้าหาตัวเขาเจอคุณจะ รู้ว่าผู้ชายคนนี้เขามีสเน่ห์มากมายจริงๆ ผมรู้จักเขาในครั้งแรกผ่านเวทีการ ประกวดโครงการหาหญิงชายมากด้วย ความสามารถเพื่อเป็นพรีเซนเตอร์ให้ กับโครงการ แต่นะตอนนั้นกับตอนนี้ คนละเรื่องเลยครับ ผมกลับพบเขา ในอีกมุมหนึ่งจากการที่ไปนั่งทานข้าว ที่ ร้ า นอาหารกึ่ ง ผั บ บาร์ แ ห่ ง หนึ่ ง แถว ย่านนิมมานเหมินท์ ซอย 9 โลโก้ร้าน เหลืองเชียว ในขณะที่ผมทานอาหาร กับเพื่อนๆ เสียงเพลงที่ขับกล่อมเข้า กับบรรยากาศยามค่ำ�คืน ฟังในน้ำ�เสียง นึกในใจว่าผู้ที่ร้องต้องเท่ห์สุด ด้วย สไตล์และการใช้น้ำ�เสียง รวมถึงอารมณ์ ที่สื่อในเพลง ผมรีบหั่นไปทางเวทีวง ดนตรี คุณว่าผมเจอใคร นายน้ำ�มนต์ วิริทธิ์พล ผมงงด้วยเองแบบไม่น่าเชื่อ ว่า ผู้ชายคนนี้ร้องเพลงได้ และสามารถ เป็ น เอ็ น เตอร์ เ ทนเนอร์ ที่ มี ส ไตล์ แ บบ ของเขาจริงๆ หลังจากนั้นสิ่งที่คาใจ กลับแรงขึ้น เมื่อเจอผู้ชายคนนี้อีกครั้ง ในร้านริมแม่น้ำ�ปิงแห่งหนึ่งซึ่งเป็นร้าน อาหารที่มีลูกค้าชาวต่างชาติครึ่งต่อครึ่ง เลยทีเดียว เสียงเพลงสากลที่หนักทุ่ม และสไตล์การร้องที่ไม่คิดว่า ผมเจอ ผู้ชายคนนี้กำ�ลังร้องเพลงสากล ตอน นั้นผมคิดว่าเขาเก่งนะ และคิดว่าสิ่ง

นี้คงเป็นทางที่เขาอยากจะทำ�มากกว่า มั น ย่ อ มมี อ ะไรให้ อ่ า นและอิ น ไปกั บ โครงการประกวดตอนสมัยวัยละอ่อน มัน มากกว่าการทำ�เพลงตามกระแส ของเขา ทุนนิยม ผมคิดว่าถ้ามีใครสนใจเขาคง ไม่ซีเรียสเก็บไว้ฟังเองแน่นอน ใครรู้จัก เมื่ อ สบโอกาสผมจึ ง ต้ อ งลากเขา ก็ถามเจ้าตัวและขอไปฟังบ้างเขาต้อง เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งกั บ เอ็ ก ซ์ แ ซมเปิ้ ล สั ก ยินดีปรีดามากกว่าส่งมาให้ผมฟังแล้ว หน่อย ให้ใครหลายๆ คนได้รู้ได้เห็นกัน นั่งเม้าส์เขาผ่านสื่ออยู่แบบนี้เป็นแน่ แต่ เพราะนอกจากกิจกรรมความสามารถ ถ้าแฟนคลับชาวเอ็กซ์แซมเปิ้ลท่านใด ที่ ทำ � ให้ ผ มกลายเป็ น คอมเม้ น เตเตอร์ นึกอยากฟังเพลงของเขาแล้วล่ะก่ ขอ เวทีประกวดร้องเพลงในแต่ละครั้งที่เจอ 1 โพสที่หน้าแฟนเพจของ X-Sample เขาแล้วนั้น ตอนนี้เขายังแต่งเพลงและ magazine ได้เลยครับ ผมจะให้ทีมงาน โปรดิวเพลงของเขาเองอีกด้วย ไม่ใช่ จั ด เพลงดี ๆ ผลงานเด็ ก เชี ย งใหม่ บ้ า น เล่นๆแต่จริงจังเพราะทำ�มาสามเพลง เฮาคนนี้ให้ทุกท่านได้ฟังและร่วมเป็น และส่งมาให้ผมได้ฟังแล้ว ซึ่งแนวเพลง คอมเม้นเตเตอร์ไปกับผม นอกจากจะเป็นสไตล์และตัวตนของเขา แล้ว เพลงจากประสบการณ์ของบุคคล

October 2012 X-Sample 29


X-Special “แอปเปิ้ล เกิร์ลส แบนด์” แท็กทีมโชว์ความสดใส ใส่ไอเดียซุกซน!! ลงมิวสิกฯ “รู้สึกสบายดี” ปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ เพลง “รู้สึกสบายดี” fest เจี๊ยบ-วัชระ ปานเอี่ยม (วงเฉลียง) เพลงเก่าเคยฮิตจาก “วงเฉลียง” ที่ สาวๆ Apple Girls Band “แอปเปิ้ล เกิร์ลส แบนด์” ค่าย บานาน่า เรคคอร์ด ทั้ง “(วอลนัท), (มิ้นต์), (หวานเย็น), (เฟิร์น), (วาสน์), (แพ็ค) และ (โบว์) นำ� มาทำ�ใหม่ในสไตล์ “โมเดิร์น เรโซแนนซ์” ให้แฟนเพลงที่ได้ฟังรู้สึกสนุกมีความสุข ไปกับเพลงแล้ว ล่าสุด “แอปเปิ้ล เกิร์ลส แบนด์” ขอแท็กทีมโชว์ความสดใสเต็ม สตรีม ใส่ลงในมิวสิกวีดีให้ได้ชมกันต่อ สำ�หรับการถ่ายทำ�มิวสิกฯ ในวันนี้ ทั้ง ทีมงาน และ “แอปเปิ้ล เกิร์ลส แบนด์” เดิ น ทางไปถ่ า ยทำ � ตั้ ง แต่ เ ช้ า ตรู่ ยั น ดึ ก เกือบข้ามวัน ที่บ้านของ “แพ็ค” หนึ่ง ในสมาชิกวงฯ ย่านนนทบุรี ซึ่ง “แพ็ค” ลงทุ น เปิ ด บ้ า นยอมให้ เ ซ็ ท เป็ น ฉาก สำ�หรับการถ่ายทำ�มิวสิกฯ ตลอดทั้ง เรื่อง โดยเรื่องราวของมิวสิกฯ นี้ ผู้ กำ�กับเน้นถ่ายทำ�ในฉากที่มีความน่ารัก สนุก สดใส ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของทั้ง 7 สาว “แอปเปิ้ล เกิร์ลส แบนด์” โดยสาวๆ ช่วยกันแชร์ไอเดียกันเกือบ ทุกฉาก เนรมิตรทุกซีนให้เป็นการมา รวมตัวกันทำ�กิจวัตรต่างๆ ที่ไม่ธรรมดา ทำ�ให้การถ่ายทำ�ครั้งนี้ได้ภาพที่มีความ สนุกซุกซนที่เป็นธรรมชาติสุดๆ ส่วน ในฉากสำ�คัญที่ต้องใช้ภาพจากอุปกรณ์


October 2012 X-Sample 31


ไอแพดเป็นส่วนประกอบสำ�คัญ ผู้กำ� กับฯ ยังได้ใช้เทคนิคพิเศษถ่ายและตัด ต่อภาพบางส่วน ด้วยแอพพลิเคชั่นสุด เดิ้น!! จากเครื่องไอแพดกันสดๆ กลางกอง ที่แม้จะต้องถ่ายกันอยู่หลาย รอบ ตัดต่อกันอยู่หลายหน จน 7 สาว ออกอาการเหนื่อย ก็อดทนทุ่มเท ถ่ายต่อกันจนเสร็จ ได้ภาพที่สวยสมใจ มาให้ได้ชมกัน โดย “วอลนัท” เป็น ตัวแทน เผยว่า “วันนี้พวกเรามาถ่ายทำ�มิวสิกฯ เพลง รู้สึกสบายดี กันค่ะ ก็ทั้งเหนื่อยและสนุก สุดๆ ต้องขอบคุณพี่ๆ ทีมงานทุกคนที่ ทุ่มเทกันอย่างเต็มที่กับพวกเรา สำ�หรับ ในมิวสิกฯ การถ่ายทำ�ในวันนี้พวกเรา เต็มที่ทุกๆ ฉาก ซึ่งทุกคนก็จะได้เห็น ความน่ารัก สดใส สนุก ซุกซน ที่ออก มาจากตัวตนจริงๆของพวกเรา ในเรื่อง ราวตามเนื้อหาของเพลงที่เป็นมุมมอง ชีวิตแง่บวก อยากฝากให้ติดตามกัน เชื่อว่าถ้าใครได้ดูแล้วจะต้องรู้สึกสบาย ดี และยิ้มไปกับความสดใสของพวก เราได้แน่นอน ก็ติดตามกันได้แล้วทาง รายการโทรทัศน์ทุกช่อง, ดาวน์โหลด เพลงได้แล้วที่ *492212 กด 01 หรือ ติดตามได้ที่ www.applegirlsband. com ค่ะ” 32 X-Sample October 2012


X-Healthy สาวๆ นักหม่ำ�อาจจะทำ�ใจยากที่ต้องพรากจากของกินสุดโปรด เพื่อแลกกับบอดี้งามๆ แต่ถ้าคุณกินไป นับแคลอรีไปด้วย คุณก็จะจำ�กัด ปริมาณเองได้ว่าควรจะกินเท่าไร เป็นการพบกันครึ่งทางแบบถนอมน้�ำ ใจ ตัวเอง ไม่อว้ น และไม่ตอ้ งเสียหุน่ เพรียวไปด้วย ช็อกโกแลต

น้ำ�ส้มคั้น

เค้ก

กาแฟ

น้ำ � นางเอกแก้ ว นี้ เ ธอแอ๊ บ แบ๊ ว ขนมที่สาวๆ ขาดไม่ได้ก้อนนี้ ให้ พลังงาน 135 แคลอรีต่อชิ้น ทีนี้เวลา พลังงานไว้ที่ 160 แคลอรีต่อแก้ว โปรด จะกินนับด้วยนะว่าเคี้ยวไปกี่ชิ้น อ้วนไป คิดให้ดีก่อนจะหลงเชื่อหน้าสวยๆ ใสซื่อ เราเตือนคุณแล้วนะ! กี่ขีด..

จำ � นวนแคลอรี ข องกาแฟแก้ ว นี้ นี่ก็สุดยอดของโปรดของสาวๆ อีก เช่นกัน เค้กก้อนหนึ่งให้พลังงาน 235 ขึ้นอยู่กับคนชง ถ้าใส่น้ำ�ตาล 2 ช้อน แคลอรี วันเกิดแต่ละปีอ้วนขึ้นไปกี่โล ชา ครีมเทียมอีก 2 ช้อนชา คุณจะได้ พลังงานไปเต็มๆ 62 แคลอรี แต่ถ้า เดากันเอาเอง มือหนักกว่านี้ แคลอรีก็จะเพิ่มตามไป ไอศกรีม ด้วย เห็นเย็นๆ เนื้อเบาๆ อย่างนี้ ไอศกรีม 1 ถ้วยแฝงความอ้วนไว้ถึง ขนมปังขาว ถ้ากินแบบเพรียวๆ ไม่ได้ทาเนย คุณ 300 แคลอรี นี่ล่ะสวยประหารของจริง จะได้พลังงานแค่แผ่นละ 68 แคลอรี กล้วยบวชชี ไม่ได้มากมายอย่างที่คิด แม่ชีนางนี้มีพลังงานน้อยมาก กิน 5 ชิ้นจะให้พลังงานแค่ 152 แคลอรี น้ำ�อัดลม สาวกน้ำ�อัดลมโปรดทราบ น้ำ� เท่านั้น แต่จะได้วิตามินจากกล้วยเพียบ อัดลม 1 แก้ว ให้พลังงาน 110 แคลอรี กล้วยแขก วันหนึ่งคุณกินเข้าไปกี่แก้ว .. ถึงจะเป็นกล้วยเหมือนกันแต่ความ อ้วนผิดกันลิบ สาวๆ ที่ชอบกินกล้วย เฉาก๊วย ถึงตัวจะดำ�แต่ใจดี เพราะเฉาก๊วย แขกจึงต้องระวังปากกันให้ดีๆ เพราะ กล้วยแขก 5 ชิ้นให้พลังงานสูงถึง 252 ทั้งถ้วย มีพลังงานแค่ 18 แคลอรี แคลอรี กินเสร็จผลงานความตะกละจะ เท่านั้น จะกินแก้ร้อน แก้เซ็ง หรือกินแก้ ไปโชว์ตัวอยู่ที่หน้าท้อง ให้โลกรู้ว่าไปทำ� เศร้า ก็ไม่ย้อนกลับมาทำ�ให้เราช้ำ�ใจ อะไรมา

ขนมครก

นมสด

นมสดธรรมดาครึ่ ง ถ้ ว ยตวงให้ ถึ ง ถ้ ว ยจะเล็ ก แต่ ค วามอ้ ว นไม่ ไ ด้ พลังงานถึง 150 แคลอรี นักดื่มนมเพื่อ เล็กไปด้วย 1 ถ้วยให้พลังงาน 92 แคลอรี สุขภาพ คงต้องเปลี่ยนมาดื่มนมพร่อง มันเนยกันแล้วล่ะ จะได้สุขภาพดีไม่มี แต่เวลากินใครล่ะจะกินแค่ถ้วยเดียว ไขมัน

38 X-Sample October 2012


X-Healthy ใครๆ ก็ไม่อยากแก่กันทั้งนั้น แต่ในเมื่อไม่มีใครเอาชนะกาลเวลาได้ก็ต้อง ปล่อยมันไปตามกฏเกณฑ์ แต่อย่าเพิ่งคิดจะยอมแพ้ เพราะเรายังพอมีทาง สำ�หรับการชะลอเวลาหนุ่มให้อยู่กับเราไปนานๆ ด้วย 7 สิ่งมหัศจรรย์ 1. ปกป้องผิวหน้าหนุ่มให้ใสๆ พ้น จากมลพิษ ด้วยคุณค่าของวิตามินบี ในอะโวคาโดซึ่งจะช่วยให้ดูอ่อนเยาว์ลง และช่วยเสริมให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันจาก การทำ � ลายของสภาพแวดล้ อ มที่ เ ป็ น มลพิษ 2. เผยผิวหนุ่มเนียนใสเหมือนเด็ก ด้วยมะม่วง เพราะเบต้าแคโรทีนใน มะม่วงจะช่วยทำ�ให้ผิวสุขภาพดี กระตุ้น การสร้างผิวหนัง รวมทั้งหนังศีรษะ เพื่อ ทดแทนของเดิมที่หยาบแห้ง ขรุขระ ให้ กลับมาชุ่มชื่น เนียนนุ่ม 3. ลดความมันบนผิวหนัง ด้วย การรับประทานธัญญาหารทุกเช้า ที่ อุดมด้วยวิตามินบี 2 ซึ่งจะช่วยหยุดยั้ง การผลิ ต น้ำ � มั น ส่ ว นเกิ น ของต่ อ ม ผลิ ต ภายในร่ า งกายที่ เ ป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ของเส้นผมบางและมัน

5. รับประทานกล้วยช่วยหยุดผม ร่วง เพราะกล้วยอุดมไปด้วยวิตามินบี ซึ่งมีสรรพคุณป้องกันผมร่วง และการรับประทานกล้วยเข้าไปใน ปริมาณที่เพียงพอ จะช่วยรักษาเส้นผม ไม่ให้หลุดร่วงจากหนังศรีษะได้นานยิ่ง ขึ้น 6. ชะลอผมเปลี่ยนสี (หงอก) ด้วย การรับประทานถั่วลิสงอบเนยกับเกล็ด ขนมปังที่อบมาร้อนๆ ก่อนมื้ออาหาร เพราะถั่วลิสงมีวิตามินบี ซึ่งสามารถ หยุดการเปลี่ยนสีผมให้เป็นสีดอกเลาได้ และยังช่วยให้ผิวหนังสุขภาพดีด้วย

7. ย้อนเวลาหนุ่มไปอีก 5 ปี ด้วย ฝรั่ ง สดหรื อ น้ำ � ฝรั่ ง เพราะวิ ต ามิ น ซี ที่ อุดมในฝรั่ง จะช่วยเก็บรักษาคอลลา เจนแหล่งโปรตีนภายใต้ผิวหนังให้นาน ขึ้น หรือจะเลือกรับประทานมะละกอ ส้ม ลูกเกดสีดำ�อบแห้ง ก็จะช่วยเพิ่ม 4. รั บ ประทานปลาแซลมอนใส่ วิตามินซีได้เช่นกัน เกลือรมควันหรือ อาหารทะเล และสลัด ผัก เพื่อหยุดการหลุดลอกของผิวหนัง ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ ภาพ: www.comptight.com

October 2012 X-Sample 39


Sample++

40 X-Sample October 2012


ประสบความสำ�เร็จกับสองซิงเกิ้ลแรก ในอัลบั้ม Just Y. (จัสต์ วาย) ทั้งเพลง “รักฉันทำ�ไม (For What?) feat. 3.2.1” และ “เสียใจแต่ไม่แคร์ (Whatever)” ที่ ทำ�เอากระแสแรงสุดๆ จนฉุดไม่อยู่ งานนี้ “หวาย – ปัญญริสา เธียรประสิทธิ์” ค่ายกามิกาเซ่ ในเครืออาร์ เอส รีบฟิตลุยทำ�เพลงซิงเกิ้ลใหม่ส่งมาตอกย้ำ�ความ แรงให้ฟังกันต่อทันที ในเพลง “ตัดใจไม่ลง และคงไม่ ยอม (Refuse)” เพลงช้า ในสไตล์ ป็อป อาร์แอนด์บี ในเนื้อหาเศร้าบาดลึก แทนความรู้สึกของคนมาที่หลัง โดย “หวาย” กล่าวถึงงานเพลงว่า “ตอนนี้หวายมีเพลงซิงเกิ้ลใหม่มาให้ฟังกันอีกเพลง แล้วค่ะ ชื่อเพลง “ตัดใจไม่ลงและคงไม่ยอม (Refuse)” ก็เป็นซิงเกิ้ลที่สาม จากอัลบั้มจัสต์วายแล้ว งานเพลงซิงเกิ้ลนี้จะแตกต่างจากเพลงที่แล้ว “เสียใจ แต่ไม่แคร์ (Whatever)” ตรงที่มีความเป็นป็อปเข้ามา ผสมผสานด้วย จะไม่ใช่สไตล์อาร์แอนด์บีล้วนๆ แต่ ก็ยังมีความไพเราะเหมือนเดิม ส่วนในเนื้อหาของ เพลงนี้หวายได้หยิบเอาประสบการณ์ของคนใกล้ตัว ที่เคยเป็นคนมาที่หลัง มาถ่ายทอดในบทเพลงให้ฟัง กันในเนื้อหาที่ค่อนข้างเศร้าบาดลึก ตรงไปตรงมา ตามสไตล์ของหวาย ก็เชื่อว่าเพลงนี้น่าจะโดนใจใคร หลายๆ คนก็อยากฝากให้ติดตามฟังกันค่ะ” สามารถติดตามดาวน์โหลดเพลง “ตัดใจไม่ลงและคง ไม่ยอม (Refuse)” ของศิลปิน “หวาย – ปัญญริสา เธียรประสิทธิ์” ได้ทาง *339016 และ ที่ www.ilovekamikaze.com

October 2012 X-Sample 41


ชีวิตที่ยังมีความหวัง ก็เปรียบได้กับ กลีบ ดอกไม้ ที่ยังล่องลอยอยู่ในอากาศได้ เพราะสายลมที่ชื่อว่า “รัก” Stylist Teerayut Wongarint Makeup Idol Photographer Norawath Gunama, Thawatchai Changesom


MAKEUP ARTIST ธีรยุทธ์ วงศ์อรินทร์ TEERAYUT WONGARINT MAKEUP IDOL, HAIR STYLIST : ธีรยุทธ์ วงศ์อรินทร์ TEERAYUT WONGARINT MAKEUP IDOL, PHOTOGRAPHER Norawath Gunama Thawatchai Changesom Location : Small Fram


ʹã¨μÔ´μ‹Í

¤Ø³à»‚ 087-7185010, ¤Ø³âÍŽ 089-1911939, 053-289230 **ËÁÒÂàËμØ ¼Å¡ÒÃ͹ØÁÑμÔ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¢Í§àÍ¡ÊÒÃáÅÐʶҹ·Õè¢ÒÂ-½Ò¡


X-Why? ปัญหาเรื่อง เซ็กซ์ บางครั้งก็เป็นปัญหาใหญ่ของคู่รักหลาย ๆ คู่ เพราะบางครั้งคุณจะมีความต้องการทางเพศเลยแต่ แฟนคุณหรือสามีของคุณมีความต้องการทางเรื่องนี้อย่างแรงกล้า แล้วเมื่อความต้องการ เรื่อง เซ็กซ์ ที่แตกต่างกัน ทำ�ให้คุณทั้งคู่ต้องมีปัญหากันและกัน บ้างคู่อาจจะถึงการหย่าล้างกันเลยทีเดียวค่ะ แต่วันนี้หากว่าคุณรู้วิธีแก้อะไร ๆ ก็อาจ จะง่ายขึ้นค่ะ และวันนี้เราก็มีทางแก้สำ�หรับปัญาความต้องการ เรื่อง เซ็กซ์ ที่แตกต่างของคุณแบบโดยรวม เพื่อว่าคุณนั้น จะได้นำ�ไปปรับใช้กับความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ได้ค่ะ

หยุ ด บ่ น และเริ่ ม ขอในสิ่ ง ที่ คุ ณ ต้องการ

นี่หมายความว่าคุณต้องมองดู ให้ชัดเจนว่า ความต้องการของคุณเป็น อย่างไรก่อนเวลาที่คุณสื่อสารก็จงพูด ให้ชัดเจนและตรงประเด็น เลือกเวลา ที่ คุ ณ สองคนใจเย็ น และมี เ หตุ ผ ลอย่ า เอาแต่ ตำ � หนิ ติ เ ตี ย นกั น และกั น แต่ พู ด กันแบบเปิดใจ

สัมพันธภาพเป็นเรื่องของการต่อ รองและการประนีประนอม

ลองต่ อ รองแผนการที่ เ วิ ร์ ก สำ�หรับคุณทั้งสองคนและถ้าตกลงกัน แล้วแต่มันไม่ได้ผลสำ�หรับคุณ ลองต่อ รองแผนการกั น ใหม่ คู่ รั ก อาจมี ค วาม ต้องการทางเพศที่แตกต่างกันได้ในบาง ครั้งต่อรองเพื่อหาจุดตรงกลางที่คุณทั้ง สองมีความสุขกับมัน


อย่าให้สัมพันธภาพของคุณขึ้นอยู่ เพราะมั น ส่ ง ผลกระทบต่ อ แต่กับเซ็กซ์ สัมพันธภาพทางเพศของคุณได้เช่นกัน

คุณต้องการความรักและความ เอาใจใส่และเซ็กซ์ก็คือสิ่งที่สะท้อนออก มาจากสิ่งเหล่านั้น คุณสามารถนอน กอดก่ายกันอย่างมีความสุขได้เช่นเดียว กับเวลามีเซ็กซ์กัน ลองพิ จ ารณาความต้ อ งการ ของคู่ ข องคุ ณ และดู ว่ า คุ ณ สามารถ สนองตอบหรือไม่

อย่ า รี บ สรุ ป ว่ า เขาผิ ด หรื อ มี อ ะไร ผิดปกติ เพราะนั่นทำ�ให้ประเด็นเบี่ยง เบนไป มองดูปัญหาทางอารมณ์ของคุณ ด้วย

เช่น ถ้าเซ็กซ์ในสัมพันธภาพครั้งก่อน ล้ ม เหลวคุ ณ อาจลั ง เลที่ จ ะมี เ ซ็ ก ซ์ ใ น ความสัมพันธภาพครั้งใหม่ก็ได้ลองมอง อดีตตัวเองและเรียนรู้จากมัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Lisa ภาพจาก www.compfight.com

ถามตัวเองและคู่ของคุณว่า

คุ ณ เหนื่ อ ยเกิ น ไปหรื อ แค่ เ บื่ อ เขาทำ�ให้คุณ เกิดอารมณ์ ได้ ห รื อเปล่ า ถ้าคุณไม่เคยเล้าโลมกันเลยคุณก็อาจ ต้ อ งลองอะไรที่ แ ตกต่ า งออกไปบ้ า ง ยั่ ว ยวนกั น และกั น ให้ ม ากขึ้ น และอย่ า ละเลยที่จะปลุกเร้าอารมณ์ของกันและ กัน

October 2012 X-Sample 53


Newlerease

ส่งมาให้ได้ฟังกันแล้วสำ�หรับซิงเกิลล่ าสุดจาก สองหนุ่ม “LIpta” ที่มีชื่อว่า “แค่รู้ว่ารัก” เพลงรัก แนวถนัดของพวกเค้า เชื่อแน่ว่าเพลงนี้จะโดนใจ และตรงใจใครหลายคนได้ไม่ยากอย่างแน่นอน!! เคยเจ็บที่หัวใจไหมครับ? ทั้งที่เราใช้สมองคิด ทบทวนเรื่องราวปัญหาของความสัมพันธ์ แต่ พอเอาเข้าจริงๆเรากลับไม่ปวดหัว แต่เรากลับ เจ็ บ ที่ หั ว ใจผมสงสั ย มาตลอดว่ า มั น แปลกดี ที่ มันเป็นแบบนั้น ผมคิดเอาเองว่าหรืออาจเป็น เพราะสมองมีไว้หาเหตุผล แต่ความรักมักจะใช้ อารมณ์ ดังนั้นจังไม่แปลกที่เราไม่จำ�เป็นที่จะต้องหาเหตุผลที่จะ “รักใครสักคน”

October 2012 X-Sample 55


X-Tips

การถ่ายภาพแต่งงาน “พรีเวดดิ้ง” เราอาจจะเคยเห็ น งานแต่ ง งานหลาย งานมีรูปคู่บ่าว สาวรูปใหญ่ ๆ อยู่ หน้างานหรืออาจจะเป็นอัลบั้มวางโชว์ อยู่ ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการถ่ายภาพ แต่งงานแบบพรีเวดเดิ้ง ซึ่งรูปที่ถ่าย ออกมาดูสวยงามอย่างมาก การถ่ายภาพแต่งงานหากนึกให้ดีก็ จะเห็นว่าการถ่ายภาพงานแต่งเมื่อครั้ง อดีตนั้น หมายถึงการถ่าย ภาพเฉพาะ ช่ ว งเวลาพิ ธี ก ารและงานเลี้ ย งรั บ รอง แขกเหรื่อเพียงอย่างเดียว ซึ่งผิดแผก แตกต่างไปจากพอศอนี้โดยสิ้นเชิง การ ถ่ายภาพงานแต่งในยุคปัจจุบันได้ขยาย ขอบเขต ออกไปมาก โดยช่างภาพ ต้ อ งเริ่ ม งานของตั ว เองตั้ ง แต่ ก่ อ นวั น แต่งงานจริงหลายเดือนก็คือ การถ่าย ภาพคู่บ่าว-สาว เพื่อนำ�มาจัดอัลบั้มโชว์ หน้างานที่ชาวไทยเรานิยมเรียกกันว่า ถ่าย เวดดิ้ง (ซึ่งที่ถูกต้องควรจะเรียวว่า พรีเวดดิ้ง ? Pre-wedding) 56 X-Sample October 2012


ครั้นเมื่อถึงวันจริงนอกจากจะต้อง ถ่ า ยภาพพิ ธี ก ารและงานเลี้ ย งทั้ ง ช่ ว ง เช้า-เย็นไปตามปกติแล้ว ขณะที่คู่บ่าวสาวแต่ ง หน้ า ทำ � ผมช่ า งภาพก็ ยั ง ต้ อ ง ตามไปเก็ บ ภาพเบื้ อ งหลั ง ในช่ ว งเวลา ดังกล่าว ไว้อีกด้วยเพื่อให้ได้ภาพที่มี เนื้อหาของงานครบถ้วนสมบูรณ์แบบ การถ่ายภาพงานแต่งในยุคปัจจุบัน จึงแยกได้เป็นสองส่วน คือ การถ่าย พรีเวดดิ้ง และ การถ่ายภาพในวันพิธี ซึ่ ง ช่ า งภาพบางคนอาจเลื อ กรั บ งาน เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่ บาง คนก็สามารถถ่ายได้ทั้งสองอย่างควบคู่ กันไป พรีเวดดิ้ง การถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง แม้ในเมืองไทยอาจเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นาน นักแต่มันกลับเป็นงานที่มีพัฒนา การ ค่อนข้างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งมาจากการ แข่งขันที่สูงมาก ด้วยลูกค้าอยู่ในภาวะ ที่พร้อมจ่ายสตูดิโอ หรือช่างภาพจึง สามารถเรียกร้องค่าตอบแทนสูง ๆ ได้ ง่าย ใครต่อใครก็จึงอยากกระโดดเข้ามา จับ งานตรงนี้กันทั้งนั้น

ฉะนั้ น ความแตกต่ า งจึ ง เป็ น สิ่ ง สำ�คัญ หากสามารถสร้างงานที่โดดเด่น ไม่เหมือนใครและโดนใจลูกค้า ได้ก็ย่อม มีสิทธิ์มีส่วนเข้ามาแบ่งเค้กชิ้นนี้ได้อย่าง แน่นอน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก fotoinfomag www.wow88studio.com ภาพจาก korostuido.com

เรื่องการฝึกปรือฝีมือให้เข้าขั้นในยุค ปัจจุบันสามารถทำ�ได้ไม่ยาก เพราะมี การเปิดสอนการถ่ายภาพ ให้เลือกเรียน เป็นทางลัดอยู่มากมาย หรือจะฝึกฝน ด้ ว ยตนเองโดยอาศั ย เพื่ อ นฝู ง ญาติ พี่ น้องมาเป็น หนูทดลองยาก็แทบจะไม่มี ค่าใช้จ่ายใด ๆ ด้วยซ้ำ� ทว่านอกเหนือ จากเทคนิคและฝีมือทางการถ่ายภาพ ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ช่างภาพ เวดดิ้งควรเรียนรู้และหาข้อมูลให้มาก

ช่างภาพมือเก่า...เก๋า ๆ ที่สร้างฐาน ลูกค้าไว้เป็นจำ�นวนมากย่อมมีความได้ เปรียบในเรื่องของการหางาน แต่ด้วย ปริมาณงานที่มีมากมายจึงยังพอมีที่ว่าง สำ � หรั บ นั ก ถ่ า ยภาพมื อ ใหม่ ผู้ ต้ อ งการ เบียดเสียดสอด แทรกขึ้นมาจับงาน ประเภทนี้ถ้าหากมือถึงจริง ๆ

October 2012 X-Sample 57


60 X-Sample October 2012


October 2012 X-Sample 61


จุดวางหนังสือ X-SAMPLE (เอ็กซ์แซมเปิ้ล) กว่า 600 จุด ทั่วเมือง

1. ร้าน i-berry ของ โน้ต อุดม 2. Love at first bite 3. ร้านเค้กและกาแฟ Sweet Garden 4. smooch ร้านกาแฟ & เค้ก 5. Cake Cottage 6. Motto เชิงสะพานนวรัฐ 7. Mont Blanc 3 สาขา 8. Mosaic Coffee 9. Fern Forest Cafe’ 10. Factory Coffee 11. Anthem Coffee 12. CHEESE AND CAKE เชียงใหม่ ปากทางเข้ากองบิน 41 13. Golden Cake 14. ร้านไอศครีม Mars Ice นิมมาน เหมินทร์ ซอย 9 15. ร้าน Mood Mellow ชอย 13 ถ.ศิรมิ งั คลาจารย์ 16. ร้านกาแฟ BOBO IRIE PLACE 17. ร้านกาแฟสตาร์บคั ส์ 5 สาขา 18. ร้านกาแฟ 94 coffee 19. ร้านกาแฟดอยช้าง 4 สาขา 20. ร้านกาแฟวาวี 32 สาขา วาวีเชียงใหม่ 17 สาขา - นิมมานเหมินทร์ ซอย 9 - สุรวิ งค์ บุค๊ เซ็นเตอร์ - ไอซี - เจเจ มาร์เก็ต - ปันนา - รูม 2 - โชตนา - ปางช้าง - แม่รมิ - พรอมินาคซอย 4 - ราชดำ�เนิน - อิมปิง - รวมโชค - แม่โจ้ - เดอะลากูนา่ โฮม - แอร์พอร์ต พลาซ่า วาวีเชียงราย 1 สาขา วาวีแม่ฮอ่ งสอน 1 สาขา ปาย วาวีล�ำ ปาง 1 สาขา วาวีกรุงเทพฯ 8 สาขา - อารีย์ - ละลานทรัพย์ - พารากอน - เย็นอากาศ - เมืองทองธานี - Urban Square - โฮมเวิรค์ ราชพฤกษ์ - ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ วาวีนครราชสีมา 1 สาขา ปากช่อง วาวีชลบุรี 1 สาขา พัทยา วาวีสรุ าษฎร์ธานี 1 สาขา สมุย วาวีภเู ก็ต 1 สาขา 21. ร้านกาแฟดอยตุง 3 สาขา 22. ร้านกาแฟดิโอโร่ 23. แบล็คแคนยอน 4 สาขา 24. maz cafe’ นิมมาน 25. MO MO Bakery & Coffee 26. happy hut 27. ร้านนาคากาแฟ 28. Red Mango 2 สาขา หน้ามอ / แอร์พอร์ต 29. CHIX Coffee ชัน้ 3 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลแอร์พอร์ต

30. กาแฟมิง่ มิตร 31. b-bloom coffee 32. ร้านกาแฟ ( โสด ) 33. กาแฟ กนกพร 34. สมิตตา Coffee 35. bread brasserie 36. White Chalet : the bakery house 37. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 38. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ 39. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 40. ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม่ 41. ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่าง 42. สวนนม 43. มนต์นมสด 44. ร้านโตและสด 45. มิลค์โซนหน้า มช 46. วุฒศิ กั ดิค์ ลินกิ แอร์พอร์ต 47. เมดิแคร์ 3 สาขา แอร์พอร์ต / ช้างเผือก / ต้นพะยอม 48. ร้าน Wasabi อาหารญีป่ นุ่ นิมมาน เหมินทร์ 49. โรงพยาบาลราม จุดพักคนไข้ 50. โรงพยาบาลลานนา จุดพักคนไข้ 51. โรงพยาบาลรวมแพทย์ จุดพักคนไข้ 52. โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ จุดพักคนไข้ 53. โรงพยาบาลเทพปัญญา จุดพัก คนไข้ 54. โรงพยาบาลช้างเผือก จุดพักคนไข้ 55. เทศบาลสันทราย 56. ดร.สาโรช 57. อบต.หนองป่าครัง่ 58. MAZDA หนองป่าครัง่ 59. NT โชคชัย 60. ISUZU วัดเกตุ 61. School Shop 62. บริษทั ทรัพย์อนันต์ 63. เป๊ปซี่ ลำ�พูน 64. บริษทั นามิกิ ลำ�พูน 65. บริษทั ธารา ลำ�พูน 66. บริษทั สยามไวร์เนตติง้ 67. บริษทั โอกิ 68. ธนาคารออมสิน สารภี 69. สำ�นักงานทีด่ นิ ลำ�พูน 70. ร้านสวนอักษร 71. บริษทั มาม่าสหพัฒน์ 72. หอเจริญ 73. อูส่ รพันธ์ 74. บริษทั หลักทรัพย์ยใู นเต็ด 75. บริษทั สยามนิสสัน (สนามบิน) 76. บริษทั Yamaha นครพิงค์ 77. ศูนย์ยางนพรัตน์ 2 สาขา 78. กวดวิชาชำ�นาญ 79. CAR WASH แยกแสงตะวัน 80. เวียงพิงค์การยาง 81. 108 งานป้าย 82. สุวทิ ย์พานิช 83. บริษทั อนุชติ ทรัพย์อนันต์ 84. เพียวโอชา 85. หจก.เชียงใหม่สรุ วิ งค์ กลการ 86. หจก.เชียงใหม่ศริ อิ บุ ล 87. ยงยุทธ พานิช ดอยสะเก็ด 88. หจก.โบนารีม่ เี ดีย 89. กวดวิชา แคล ตลาดหนองหอย 90. อู่ BB เซอร์วสิ

91. วิโรจน์ยนต์ 92. บริษทั ธารา เจริญเมือง 93. บริษทั สยามนิสสัน เจริญเมือง / ท่าศาลา 94. โฮมสุขภัณฑ์ 95. NUMBER ONE MEDIA 96. สยามรอยัลออร์คดิ 97. ธนศิลป์มอเตอร์ 98. Miracle คาร์แคร์ 99. ค.เคหภัณฑ์ 100. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา แยกปอยหลวง 101. เวียงบัวการพิมพ์ 102. บริษทั ธารา หางดง 103. NP คาร์เซอร์วสิ 104. HONDA พิงค์นคร หางดง 105. เจ็ท ออโต้เซอร์วสิ 106. TOYOTA 4 สาขา 107. บริษทั เจริญมอเตอร์ พระสิงห์ 108. Good idee Media 109. บริษทั ข่วงสิงห์ เชียงใหม่ 110. บริษทั ฮอนด้า เชียงแสง แม่รมิ 111. ดนตรีสสี นั 112. บริษทั แสงชัย มอเตอร์ 2 สาขา - 4 แยกกลางเมือง - แม่โจ้ 113. ศูนย์นานาชาติ แม่โจ้ 114. เอ เอฟ เอ็ม แม่โจ้ 115. บริษทั นิคม ถ.มหิดล 116. สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่ 117. สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุข เชียงใหม่ 118. สำ�นักงาน Regent ดอยสะเก็ด 119. หจก.เอกลักษณ์ พรีธชิ น่ั 120. ไนซ์ สปอร์ท 121. หจก.ศรีสมเพชร ธุรกิจ 122. บริษทั ลีดเดอร์ฟติ เนสโลตัส ชัน้ 2 123. บริษทั เฮงสวัสดิ์ หางดง 124. บริษทั ยนตกิจออโต้เซอร์วสิ แยกปอยหลวง 125. บริษทั พัฒนายนต์ ช้างคลาน 126. ร้านเสริมสวยกชกรแฮร์ดไี ซน์ ลำ�พูน 127. แอนบิวตี้ 128. ร้านเสริมสวยอรนุชบิวตี้ 129. ร้านเสริมสวยหนึง่ บิวตี้ 130. ร้านเสริมสวยอูด้ 131. โบว์ & นัท แฮร์สไตล์ 132. ร้านเสริมสวยทัยชาลอน 133. ร้านเสริมสวยเกต 134. ร้านเสริมสวย Rabbit hair & beauty 135. ร้านเสริมสวยศิรเิ พ็ญ 136. ร้านเสริมสวยอ๋อย ซาลอน 137. โจ แฮร์โปร 138. ร้านเสริมสวยแพร 139. ร้านเสริมสวยวีระวรรณ 140. Hair design 141. ร้านเสริมสวยลักขณา 142. your hair 143. ร้านเสริมสวยอาร์ 144. ร้านเสริมสวยโจแอล 145. ร้านน้องบิวตี้ 146. ร้านเสริมสวยเอมอร 147. ร้านเสริมสวยดอกอูนบิวตี้ 148. ร้านเสริมสวยลำ�ดวน

149. ร้านเสริมสวยฮอมมือ 150. ร้านเสริมสวยณัฐบิวตี้ 151. สันป่าข่อย บาร์เบอร์ 152. ร้านเสริมสวยคุณสุ 153. ร้านเสริมสวยบิวตีซ้ าลอน 154. บ้านเส้นผม 155. ร้านเสริมสวยปานทิพย์ 156. ร้านเสริมสวยสายทอง 157. Hair Pro รินคำ� 158. ร้านเสริมสวยนิตา คูเมือง 159. ร้านเสริมสวย มาซาลอน พระสิงห์ 160. Heart to hert 161. คลินกิ วรพจน์ทนั ตกรรม 162. คลินกิ ทันตกรรมบ้านรักฟัน 163. คลินกิ หมอนิมติ 164. คลินกิ หู คอ จมูก 165. คลินกิ หมอฟันลำ�พูน 166. ดร.ซีเคร็ทเทอเรอร์ปี 167. ภูโคลน เชียงใหม่แลนด์ 168. พฤกษาชาติคลินกิ 169. คลินกิ รักฟัน สุเทพ 170. คลินกิ หมอวิมล 171. คลินกิ ศิริ 172. คลินกิ ทันตแพพย์วฒ ุ นิ นั ท์ 173. คลินกิ หมออรุโนทัย 174. ปรีจาพล ชัน้ 2 แอร์พอร์ต 175. Body Review เชียงใหม่แลนด์ 176. หมอวิรชั กอบกุล 2 สาขา 177. ฟาร่า โลตัสหางดง 178. ทันตกรรมลูกช้าง ต.สุเทพ 179. คลินกิ หมอศตวรรษ 180. พรรณเวชคลินกิ ถ.หัสดิเสวี 181. คลินกิ หมอรักษ์ 182. นิรมล คลินกิ 183. คลินกิ ทันตสุขภาพสำ�หรับเด็ก และ ครอบครัว 184. คลินกิ หมอกัมพล ถ.ศรีดอยไชย 185. คลินกิ เกียรติ-การุณ 186. ห้วยแก้วโพลีคลินกิ 187. คลินกิ ผิวหนังแพทย์ เอกราช พระ สิงห์ 188. หมอจรูญ คลินกิ ประตูชา้ งเผือก 189. วิวฒ ั น์-จุไรรัตน์ คลินกิ สันกำ�แพง 190. ทันตกรรมฟอร์จนู 2 สาขา 191. พงศกร คลินกิ ท่าแพ 192. ราชเทวี คลินกิ 2 สาขา 193. พวงพลอย 2 สาขา 194. กลุม่ ทันต หนองหอย 195. Joy and Care Clinic ชัน้ 2 นิม่ ซิตเ้ี ดลี่ 196. สุวทิ ย์ ทันตแพทย์ 197. ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศ ออสเตรเลียเอเดน 198. chocolate fact - สาขา ถ.ปกเกล้า ย่านถนนคน เมือง - สาขา ถ.นิมมานเหมินทร์ ซ.12 - สาขา ถ.ศิรมิ งั คลาจารย์ 199. เชียงใหม่ ฮอนด้า ออโต้โมบิล สาขาสันทราย 200. รติกาคลินกิ 201. ร้านลำ�แท้เหลา 202. ร้านตำ�แซ่บเวอร์ 203. ร้านราฟเทล(บริการติดตัง้ ไฟซีน่ อน) และสมาชิกหนังสือเช่า ดัชเซอร์เคิล ตาม หมูบ่ า้ น จำ�นวน มากกว่า 400 หลังคาเรือน


X-HOROSCOPE October

ด้านการงานมีปญ ั หาบางประการ ที่ต้ องรีบแก้ไขอาจจะเกิดจาก ตัวคุณเอง หรือผู้ร่วมงานเป็น คนก่อให้เกิดใจเย็นๆ นะคะ 14 ม.ค. - 12 ก.พ. คุณต้องใช้ความเพียรพยายาม อย่างมากในหลายๆ รูปแบบ ถึงจะพบกับความสำ�เร็จสมหวัง หาก คุณรองานใหม่ยังคงต้องรอไปก่อนนะคะ ด้านการเงิน จะมีความ ยุ่งยากเช่นกันค่ะ มีเกณฑ์ล่าช้าในเรื่องของการเงินที่หวังไว้ มีแต่ ทางใช้จ่ายออกไป ขอให้คุณระมัดระวังการใช้จ่ายไว้บ้างนะคะจะ ได้ไม่เกิดการติดขัดมากไปกว่านี้ค่ะ ความรัก คนโสด มีเกณฑ์พบ รักกับมิตรต่างเพศอย่างหลงใหลเสน่หาเป็นอย่างมาก อย่าใจร้อน นะคะ เพราะเค้าอาจจะไม่ได้มีคุณคนเดียวค่ะ คนมีคู่ อาจจะมีการ เดินทางไกลกันอย่างสนุกสนาน มีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีค่ะ ครอบครัว รอข่าวดีเกี่ยวกับการให้กำ�เนิดบุตร ในเดือนนี้มีข่าวดีค่ะ สุ ข ภาพของคนในครอบครั ว เดื อ นนี้ ร ะวั ง เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ระบบ ความเครียด สายตา และการใช้ความคิดมากเกินไปหาเวลาพักผ่อน ให้มาก ๆ จะช่วยได้ค่ะ ด้านการงาน ในเดือนนีห้ ากคุณมี การฟ้องร้องทางด้านกฎหมาย หรือ คดีความต่างๆ จะได้รบั ชัยชนะ ห้าม ค้�ำ ประกันคนเรือ่ งของการเงิน และ เอกสารต่างๆ จะมีปญ ั หาในตอน 13 ก.พ.-13 มี.ค. หลังได้คะ่ ด้านการเงิน รายจ่ายมี อยูร่ อบตัว กระเป๋าเงินกลวง เพราะรายจ่ายมีมากกว่ารายรับ แต่ ก็จะมีรายได้เข้ามาให้ทนั จ่ายไม่ตอ้ งวิตกค่ะ ความรัก คนมีคู่ จะมี การเปลีย่ นแปลงทางด้านความสัมพันธ์ ไปในทิศทางทีด่ ขี น้ึ มีความ สุขกันดังเดิม คนโสด จะได้พบมิตรต่างเพศ ทีด่ มี คี วามคิดเป็นผูใ้ หญ่ อบอุน่ เมือ่ อยูใ่ กล้ เห็นหน้าเป็นคลัง่ ไคล้ มีความสุขดี ดีใจด้วยนะคะ ครอบครัว มีความสัมพันธ์กนั เป็นอย่างดี มีเกณฑ์การเดินทางเกิด ขึน้ ในหมูญ ่ าติหรือพีน่ อ้ ง มีเกณฑ์ได้ของใหม่เข้าบ้านค่ะ ด้านการงาน ดีขึ้นกว่าเดิมแน่ๆ จะมีการ เริ่มต้นในกิจการงานใหม่ๆ หรือได้งานทำ� ใหม่ จะได้รบั ความช่วยเหลือจากผูม้ อี �ำ นาจ โดยตรงของสายงานที่คุณทำ�อยู่ ขอให้คุณ มีความเชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆ หากการ 14 มี.ค.-12 เม.ย. งานของคุณเกี่ยวกับความสวยงาม หรือ งานด้านผู้หญิงจะมีความสำ�เร็จมากเป็น พิเศษในเดือนนี้ค่ะ ด้านการเงิน จะได้ เงินจากงานที่ทำ�ในระยะยาว เงินทองได้ตามเป้าหมายทุกประการ ค่ะ ความรัก คนมีคู่ จะมีข่าวดีที่เป็นมงคล หรืออาจจะได้รับข่าวดี ของเพื่อนๆ ค่ะ คนโสด ได้พบมิตรใหม่มาจากการทำ�งาน หรือการ แนะนำ�ของผู้ใหญ่ คุณจะรู้สึกมีความอิ่มเอิบใจเป็นพิเศษในเดือนนี้ นะคะ อาจจะใช้คำ�ว่ารักนี้ที่รอคอยก็ได้ค่ะ ครอบครัว มีเรื่องของ สุขภาพของผู้สูงอายุ ให้ระวังนะคะ 66 X-Sample October 2012

2012

ด้านการงาน มีเกณฑ์ยงุ่ ยากให้ระวัง คนคิดไม่ดีเกี่ยวกับงานที่คุณมุ่งหวัง ขอให้ คุ ณ เข้ า หาผู้ ใ หญ่ ท่ี มี อำ � นาจ เหนือกว่าไว้จะได้รบั ผลดีมากกว่าการ ตัดสินใจทำ�อะไรด้วยตนเองค่ะ ด้าน การเงิน คุณมีเกณฑ์ดใี นด้านรายรับ 13 เม.ย.-13พ.ค. หาง่ายจ่ายคล่องไม่มเี หลือ เก็บเลยค่ะ ความรัก คนมีคู่ เป็นช่วงเวลาทีค่ ณ ุ อยากจะอยูล่ �ำ พังเพือ่ ใช้ความคิด และไปหาเพือ่ นฝูงของคุณเอง เพือ่ ค้นหาคำ�ตอบภายในใจของคุณ เอง คนโสด มีเกณฑ์พบกับคนทีม่ ปี ระสบการณ์ในชีวติ มากพอที่ จะมาเป็นเพือ่ นรูใ้ จทีด่ ใี นอนาคตของคุณในเดือนนีค้ ะ่ ครอบครัว ทุกอย่างดูราบรืน่ ไม่มอี ะไรติดขัด ด้านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี มี ความสมบูรณ์มากในด้านความเป็นอยูใ่ นเดือนนีค้ ะ่

ด้านการงาน มีการวาง รูปแบบ การวางแผน งานทีด่ ี และมีพน้ื ฐาน ความสำ�เร็จที่แน่นหนา 14พ.ค.-13มิ.ย. ถาวร ทีเ่ กิดจากความ รอบคอบของตั ว คุ ณ เอง จะมีผใู้ หญ่ใจดีเป็นผูช้ าย อายุแก่กว่ามาช่วยเหลือคุณให้ได้รบั ความสำ�เร็จ ด้านการเงิน จะมีไหลมาเทมา ฐานะทางการเงิน มัน่ คง มีทกุ สิง่ ทีป่ รารถนาในเดือนนีค้ ะ่ ความรัก คนมีคู่ มีเกณฑ์ ดีในด้านงานมงคล อย่างมาก จะมีความสุขสมหวังอย่างลงตัวเป็น ทีส่ ดุ ค่ะ คนโสด จะได้พบคนดี มาจากทางไกล ได้รบั ความสุขสดชืน่ แจ่มใสอย่างมากค่ะ ครอบครัว ทางด้านสุขภาพขอให้ระวังการเจ็บ ป่วยของคนในครอบครัว อุบตั เิ หตุ และอาจจะต้องไปเยีย่ มผูป้ ว่ ย ทีโ่ รงพยาบาล มีเกณฑ์เสียเงินจากการเจ็บป่วย หรือเสียค่ารักษา พยาบาลค่ะ ด้านการงาน ทุกสิ่งที่คุณได้ทำ� ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นงานเก่า หรือ งานใหม่ ก็ แ ล้ ว แต่ จ ะมี ค วาม สำ�เร็จสมบูรณ์ ได้มิตรใหม่เป็น คนต่างแดนค่ะ ด้านการเงิน 14มิ.ย.-14ก.ค. ของคุณจะสะพัดดีมาก ได้เงิน มาจากหลายๆ ทาง เช่นได้กำ�ไรจากการเป็นนายหน้าติดต่องาน หรือเงินตกเบิกค่ะ ความรัก คนมีคู่ ต้องระวังปัญหาคนรักมีเกณฑ์ นอกลู่นอกทางให้ดี ระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับคนรัก ขอให้คุณ ใจเย็น ๆ ไว้อย่าวู่วาม คนโสด มีเกณฑ์ได้พบรักกับคนมีเจ้าของ เข้าให้อย่างจัง จะไปกันได้หรือไม่อยู่ที่การตัดสินใจของคุณเองนะ คะ ครอบครัว มีเรื่องที่น่ายินดีเกี่ยวกับคนในครอบครัวได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำ�แหน่ง หรือได้เดินทางไกลไปทำ�งานในต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ เป็นข่าวดีที่ทุกคนรอคอยค่ะสำ�หรับสุขภาพให้ระวัง เกี่ยวกับระบบขับถ่ายไว้ด้วยค่ะ และอาจจะมีอาการวิงเวียนปวด ศรีษะบ่อย ๆ จากการพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะ


15ก.ค.-16Ê.ค. ด้านการงาน ต้องรอบคอบให้มากๆ ในด้านขอเอกสาร หากคุณ ทำ�งานทีต่ อ้ งติดต่อกับลูกค้ามากราย เป็นเดือนทีจ่ ะได้ใช้ความสามารถ ที่มีมา ในการทำ�งานเพื่อให้ได้รับความสำ�เร็จที่มุ่งหวังนะคะ ได้รับ ความสำ�เร็จในเรื่องงานอย่างแน่นอนในเดือนนี้ค่ะ ด้านการเงิน จะเริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่ดีทีเดียว ที่เคยติดขัดไม่คล่องตัว จะเริ่มลงตัว มากกว่าแต่ก่อน ที่ผ่านมาค่ะ ความรัก คนมีคู่ มีความสุขอบอุ่น ดีมากค่ะ จะมีการลงทุน ลงแรงร่วมใจกันทำ�ธุรกิจ มีเกณฑ์ดีค่ะ คนโสด จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเพื่อนใหม่ ที่เป็นผู้ใหญ่ อายุมากกว่า ทำ�งานหน้าที่มั่นคงมาชอบพอ ความรักของคุณจะก้าวหน้าอย่าง รวดเร็วในเดือนนี้ค่ะ ครอบครัว ระวังสุขภาพเกี่ยวความเครียด สายตา และระบบช่องท้องค่ะ ด้านการงาน มีเกณฑ์การ เปลีย่ นแปลงครัง้ ยิง่ ใหญ่ หาก คุ ณ คิ ด จะลงทุ น ร่ ว มหุ้ น กั บ เพื่ อ นพ้ อ งจะได้ รั บ รั บ ความ ก้าวหน้าเป็นอย่างดี จะมีงาน 17Ê.ค.-16ก.ย. พิเศษเข้ามาให้คณ ุ ทำ� จนใช้ คำ�ว่างานล้นมือทีเดียวค่ะ ด้านการเงิน ถือว่ามีรายรับเข้ามา มากกว่าหนึง่ หรือสองทางเป็นเดือนทีก่ ารเงินดีมากๆ ค่ะ ความ รัก คนโสด จะพบมิตรต่างเพศ แต่คณ ุ ยังไม่พร้อมทีจ่ ะมีพนั ธะ หรือ เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่กับความสัมพันธ์ใหม่เพราะคุณอาจจะมีความ กังวล หรือไม่แน่ใจค่ะ คนมีคู่ จะมีความสุขอย่างมากกับคนรัก ข่าวดีท่ีทุกคนรอคอยจากคุณกำ�ลังส่อเค้าเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะ ครอบครัว ทุกคนในบ้านจะมีการเดินทางไกลไปต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศทำ�ให้คณ ุ ต้องอยูบ่ า้ น ทางด้านสุขภาพระวังโรคภูมแิ พ้ จะกำ�เริบนะคะ ให้พกั ผ่อนให้เพียงพอค่ะ

17ก.ย.-16µ.ค. ด้านการงาน ได้รบั ข่าวความสำ�เร็จบางอย่างเกีย่ วกับการงานทีค่ ณ ุ รอคอยข่าวอยู่ เป็นข่าวดีแน่นอนค่ะ จะได้รบั ความช่วยเหลือทีด่ จี าก ผูห้ ญิงค่ะ ด้านการเงิน มีรายรับทีด่ เี ข้ามา คุณทีร่ อคอยข่าวเกีย่ ว การขอเครดิตจะได้ในเดือนนีค้ ะ่ ความรัก คนโสด จะได้มติ รภาพ ใหม่ทค่ี ณ ุ รอคอย ขอให้คณ ุ เชือ่ ในลางสังหรณ์ของคุณเองในเดือน นีค้ ะ่ คนมีคู่ ขอให้คณ ุ พยายามหลีกเลีย่ งความยุง่ เหยิงทางอารมณ์ ของคุณให้ดนี ะคะ ไม่เช่นนัน้ อาจจะก่อให้เกิดความยุง่ ยากกับคนรัก ได้โดยทีเ่ ค้าไม่รเู้ รือ่ งด้วยเลยค่ะ ครอบครัว มีเกณฑ์การทะเลาะ เบาะแว้งมากเป็นพิเศษ ขอให้รกั ษาอุณหภูมไิ ว้ให้คงทีค่ ะ่ ทางด้าน สุขภาพระวังเกีย่ วกับการแพ้อากาศ และหลอดลมนะคะ ช่วงนีเ้ ป็น ช่วงทีส่ ขุ ภาพของคุณต้องการ ๆ พักผ่อนอย่างมากค่ะ

17ต.ค.-15พ.ย. ด้านการงาน มีเกณฑ์เด่นมากในเรือ่ งของความอดทนในงานทีท่ �ำ อยู่ อยากจะมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ ก็ตอ้ งรอคอยกันไปก่อน ยังไม่มี เค้าว่าจะเกิดขึน้ ในเร็ววันนี้ คุณจะได้รบั คำ�แนะนำ�กับปัญหาทีแ่ ก้ไม่ ตกค่ะ ด้านการเงิน ของคุณดีมาก คุณจะได้รบั เงินก้อนหนึง่ จาก การทำ�งานทีด่ คี ะ่ ความรัก คนมีคู่ จะได้รบั ของขวัญถูกใจ หรือมี เกณฑ์ได้รบั ความรักความอบอุน่ จากคนรักเป็นอย่างดี คนโสด เป็น ช่วงของความสุขจากเรือ่ งรัก ๆ ใคร่ ๆ จะได้คนรักทีถ่ กู ใจ ความจริง จะปรากฏในไม่ชา้ นีแ้ ล้วค่ะ ครอบครัว อาจจะมีโชคจากการเดิน ทางไกลในเดือนนี้ สุขภาพไม่มอี ะไรน่าเป็นห่วงในเดือนนีค้ ะ่

ด้านการงาน มีสง่ิ ดีๆ เกีย่ ว กับด้านการงานเข้ามา และ ทางด้านของความคิดริเริ่ม ความหวั ง ที่ จ ะได้ รั บ สิ่ ง ใหม่ๆ ในด้านการงาน จะ ได้มติ รทีด่ ใี นงานการทีค่ ณ ุ ไปติดต่อค่ะ ด้านการเงิน จะมีโชคดีใน การทำ�รายได้อย่างมากมาย อาจจะได้รบั เงินพิเศษทีค่ าดไม่ถงึ ใน เดือนนีด้ ว้ ยค่ะ ความรัก คนมีคู่ มีความมัน่ คงดีมคี วามรักความ จริงใจให้กนั เป็นอย่างมาก คนโสด จะได้พบรักแท้ในเร็ววันนีอ้ ย่าง แน่นอน และคุณจะได้รบั ข่าวสารจากคนทีค่ ณ ุ รอคอยในเร็ว ๆ นีด้ ว้ ย ค่ะ ครอบครัว ให้ระวังการแพ้อากาศ อาหารทีร่ บั ประทาน เด็กเล็ก ๆ ในบ้านจะงอแง สร้างความทุกข์ใจ อาการป่วยของผูใ้ หญ่ในบ้าน จะทำ�ให้บรรยากาศในครอบครัว ไม่สดชืน่ ค่ะ ไปทำ�บุญบริจาคทาน ในช่วงนี้ จะทำ�ให้รสู้ กึ สุขใจขึน้ ค่ะ

ด้านการงาน มีเรือ่ งกลัดกลุม้ ใจ เกี่ยวกับการสะดุดของเส้นทางการ ทำ�ธุรกิจการงานของคุณเอง เป็นช่วง เดือนทีแ่ ย่เอาการ ไปทำ�บุญสะเดาะ 16 ¸.ค.-13 ม.ค. เคราะห์นะคะ จะได้ผอ่ นหนักให้ กลายเป็นเบาได้บา้ งค่ะ ด้านการเงิน มีลทู่ างการสูญเสียรายได้ทน่ี า่ จะได้รบั ทำ�ให้การวางแผนทางด้านการเงินเกิดติดขัดได้คะ่ ความ รัก คนโสด ต้องร้องเพลงรอไปก่อนนะคะ ถึงมีใครเข้ามาก็ไม่จริงใจ จริงจังอะไรมากนัก ใจเย็น ๆ นะคะ คนมีคู่ จะเสียความรูส้ กึ เป็น อย่างมากกับคนรูใ้ จ จะมีเรือ่ งน่าสะเทือนใจอย่างมาก คุณอาจจะ จับผิดบางอย่างได้ ทำ�ให้คณ ุ ต้องคิดพิจารณาในตัวของคนรักเป็น อย่างมาก ในบางรายอาจจะหันหลังให้กบั ความรักกันไปเลยค่ะ ครอบครัว มีการเดินทางท่องเทีย่ วกันอย่างสนุกสนาน แต่จะมีเรือ่ ง กลุม้ ใจเกีย่ วกับเด็ก ๆ หรือบริวาร ทีจ่ ะทำ�ให้ทกุ คนเป็นห่วง อาจจะ ซุกซนมากจนหกล้ม หกลุกให้ระวังการเจ็บป่วยเป็นไข้เล็ก ๆ น้อยๆ จากความประมาทของตนเองในเดือนนีด้ ว้ ยค่ะ October 2012 X-Sample 67


67 -X

X-SAMPLE MAGAZIN CHIANG MAI FREE COPY

VOL.02

x-special Friday Colorcation “»´¼¹Ö¡”

NO.09

R 2011

OCTOBE

“Candy Maa” ໚¹¢¹ÁËÇÒ¹ÃʪÒμԨѴ¨ŒÒ¹ áÅй‹Ò¨ÑºμÒÁͧǧ˹Öè§ Low Suger > ¤íÒàμ×͹! à¾ÃÒÐËÑÇ㨢ҴËÇÒ¹äÁ‹ä´Œ ÃÑ¡¡Ñ¹áŌǡçÍ‹ÒãÊ‹¹éíÒμÒŹŒÍÂä»

October 2011 VOL.02 NO.09

x and the city INDIA !NCREDIBLE ¹¤ÃÊÕªÁ¾¨Ñ»ÙÏÙáÅÐ àÁ×ͧáË‹§·ÐàÅÊÒºÍØ´Ñ»ÙÏ

Savvy Style Icon

special : 10th ANNIVERSARY X9275FM "5 D-ĉ:D+?L5+:/ : /:)+Q:

5X9275 D=*G3)ĉ...DĊ: x-giude : PLACE IN MIND 10 =L< E-8 /+H#

5D5K E)D#Āē-

“ 5E2 /:)*<!= 9" :+ +"+5" 2 #ā 5 X-Sample magazine E-8 10 #ā

-?L!/<*@ X9275 +9"” (A(A)< &0č(:@

VOL.03 NO.01 FEBRUARY 2012

plus : “E-MAGAZINE” www.x-samplemag.com Ċ:*9H)ĉ5*: D5Ċ:č

-< D Ċ:H#ĉ/!


x-sample vol 33  
x-sample vol 33  

x-sample vol 33

Advertisement