Page 1

FFKAHOLIC FFKAHOLIC

“àʾμÔ “เสพติ´ด¤ÇÒÁÃÑ ความรั¡ก Ëร่ÇวÁ¤ÅÑ มคลัè§่งä»´Œ ไปด้ÇวÂ¡Ñ ยกั¹น Loveaholic” Loveaholic” Faye Faye Fang Fang Kaew Kaew Kamikaze Kamikaze

x-guide: x-guide: NIMMAN NIMMAN GARDEN GARDEN

“¶Ö“ถึ§งàÇÅÒ¾Ñ เวลาพั¡ก¼‹ผ่Íอ¹ÁͧËÒáʧÊÕ นมองหาแสงสีÂยÒÁาม ¤èค่íÒำา¤×คื¹น¡Ñกั¹น áªÃ แชร์»ปÃÐʺ¡Òó ระสบการณ์¢ขͧ อง ¤ÇÒÁàË¹ç ´ àË¹× ความเหน็ดเหนืèÍ่อÂã¹áμ‹ ยในแต่ÅลÐÇÑะวั¹น””

VOL.03 NO.04 VOL.03 NO.04 MAY 2012 MAY 2012

x-why:

ÍÒÃÁ³à«çx-why: ¡«áººä˹ àËÁ×เÍซ็¹¤Ù س?? อารมณ์ กซ์‹¤แบบไหน เหมื อ นคู ค ่ ุณ?? newcolumn:

x-special: x-special: TIGER

àÊ×TIGER Íâ¤Ã‹§ ¤Ù‹ËÙ·Ò§´¹μÃÕÃØ‹¹ãËÁ‹ ÊÑเสืè§อμç §ãËÁ‹ ½‚รÁุ่น×Íใหม่ สั่งตรง โคร่ง¨Ò¡àªÕ คู่หูทÂางดนตรี áÅоÅÑ àÊÕ§à¡Ôฝี¹มÍÒÂØ จากเชีย§งใหม่ ือ !! และพลั ง เสี ย งเกิ น อายุ fashion set: !!

fashion set: Bright Colorful (Summer collectionBright by kunta) Colorful (Summer ´collection kunta) “¤ÇÒÁà¼ç Ì͹¢Í§ÊÕÊѹbyã¹Ä´Ù ¡ÒŹÕé 2012 2012

©Ù“ความเผ็ ´©Ò´áÅÐÊ¹Ø ä»¡Ñº¡ÒÃáμ‹ μÑÇ กËÂÔาลนีº ้ ดร้อ¡นของสี สันในฤดู ªØฉู´ดà¡‹ฉาดและสนุ Òà¡çºÁÒâ´ÂáÊ§ä¿¡Ñ ¹Ë¹‹ตÍัว”หยิบ กไปกับการแต่ ชุดเก่าเก็บมาโดยแสงไฟกันหน่อย” sample++:

ÃÑsample++: º¹ŒÍ§Ã¶ä¿ »ÃÐ¨í ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2555 รับน้อÒ»‚งรถไฟ Chiangmai ประจำ�ปีก�รศึกUniversity ษ� 2555 Chiangmai University

THE ROYALnewcolumn: PARADISE HOTEL & SPA THE ROYAL PARADISE SPAÒ ÇÒ§§Ò¹Å§ªÑHOTEL èÇ¢³Ð à¡ç& º¡ÃÐ້

วางงานลงชั ä»·ÐàÅ¡Ñ ¹´Õ¡Ç‹่วÒ ขณะ ËźÅÕเก็éËบ¹Õกระเป๋ Ì͹า ไปทะเลกั¾Ñน¡ดี¼‹กว่Íา¹¡Ñหลบลี ้หนีà¡çรμ้อ”น ¹·Õè “ÀÙ พักผ่อนกันที่ “ภูเก็ต”


FFKAHOLIC

“àʾ‡Ô´¤ÇÒÁÃÑ¡ ËÇÁ¤ÅÑè§ä»´ŒÇ¡ѹ Loveaholic” Faye Fang Kaew Kamikaze

x-guide:

NIMMAN GARDEN “¶Ö§àÇÅҾѡ¼‹Í¹ÁͧËÒáʧÊÕÂÒÁ ¤èíҤ׹¡Ñ¹ áªÃлÃÐʺ¡ÒóТͧ ¤ÇÒÁà˹ç´à˹×èÍÂã¹á‡‹ÅÐÇѹ”

67 -X

&" 9!@ /9!=Lae 5@ D?5!

&" 9!@ /9!=Lae 5@ D?5!

FREECOPY

FREECOPY

www.x-samplemag.com

www.x-samplemag.com

BEAUTY S.O.S LET’S GO TO PARTY ):D+=*)9/ ĉ5! H##:+č=M 9!D58

3.2.1 kamikaze

X-AND THE CITIES AUCKLAND NEW ZEALAND

Śšb`aa

ĶŗŴ`aĮōŊŚŝʼn

X-CELEBRITY TALK

D! !: -<)#*:+*8

by Kasin Detcharoen

X-GUIDE

X-BRON TO BE

+Ċ:!-Ċ:!H ĉ

FČ09 <P0< č D/2@(:&+

CMU Night Market

SAMPLE++

2:!=L2@ F+E)!< G!D=*G3)ĉ

X-AND THE CITIES AUCKLAND NEW ZEALAND

by Kasin Detcharoen

X-CELEBRITY TALK D! !: -<)#*:+*8 X-GUIDE ):+A<"@'D'Ąč CMU Night Market SAMPLE++ 2:!=L2@ F+E)!< G!D=*G3)ĉ X-BORN TO BE /55 92 AUGUST Light in the ĬʼnŚœľŗŔŴa

Śšb`aa

ĶŗŴ`aĮōŊŚŝʼn

FASHION SET

SAFARI SUMMER

D#ĀAĊEĉ9/

60s Dress / Full Skirt WOMEN FASHION TRENDS 2011

Bell Bottoms ļŐōŚōŜŝŚŖŗŎ ared jeans FASHION SET

HARD LOVE

CLICK E-MAG

www.x-samplemag.com

BEAUTY S.O.S SUNBLOCK ):D+=*)9/ ĉ5! H##:+č=M 9!D58 D#ĀAĊEĉ9/ 60s Dress / Full Skirt WOMEN FASHION TRENDS 2011 Bell Bottoms ļŐōŚōŜŝŚŖŗŎ ared jeans

VOL.03 NO.04 MAY 2012

x-why:

CLICK E-MAG

ÍÒÃÁ³Ðà«ç¡«ÐẺä˹ àËÁ×͹¤Ù‹¤Ø³??

newcolumn:

67 -X

www.x-samplemag.com

THE ROYAL PARADISE HOTEL & SPA

x-special: TIGER

NO.04 VOL. 02 MAY 2011

VOL.2

NO.05

àÊ×Íâ¤Ã‹§ ¤Ù‹ËÙ·Ò§´¹‡ÃÕÃØ‹¹ãËÁ‹ ÊÑ觇ç ¨Ò¡àªÕ§ãËÁ‹ ½‚Á×Í áÅоÅѧàÊÕ§à¡Ô¹ÍÒÂØ!!

1 JUNE 201

ÇÒ§§Ò¹Å§ªÑèÇ¢³Ð à¡çº¡ÃÐà»‰Ò ä»·Ðàšѹ´Õ¡Ç‹Ò ËźÅÕé˹ÕÌ͹ ¾Ñ¡¼‹Í¹¡Ñ¹·Õè “ÀÙà¡ç‡”

fashion set:

Colorful Bright (Summer collection by kunta) 2012

“¤ÇÒÁà¼ç´ÃŒÍ¹¢Í§ÊÕÊѹã¹Ä´Ù¡ÒŹÕé ©Ù´©Ò´áÅÐʹء仡Ѻ¡ÒÃᇋ‡ÑÇ ËÂÔº ªØ´à¡‹Òà¡çºÁÒâ´Âáʧ信ѹ˹‹Í”

“Where Is Love”

wŸ‘‡Ÿ™Ÿz•Ÿ‘žw ¼‹Ò¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§áÅСÒÃàμÔºâμ¢Í§

sample++:

¬‡Ï–žw†¡¶˜¡‰Š¡¶ª•˜¤ŽŸÜ‘

l&5$ܑi››¢wz‘ž³| ‰¢²}ݪŒÌ†‡ž•ª›|­™iwiŸ•xiŸx¢†}·Ÿwž†­†° †i•z•Ÿw“iŸªÜÞ²›‰iŸ‰Ÿ‹‰Ü¡˜¥}ÙЭ™h €£²|ª‘Ÿ™Ÿ®†i«xh|xžÙwž‹­z‘«‡hª‘Ÿ ª“Þ›w‰¢²}Ý«xh|xžÙ«“Ýړžw†žÙ‡ž•ª‘Ÿª›|m

X-AND THE CITIES

x-and the cities

When in Rome, ITALY

fashion set

BY

øĬćĒĨĒĥĆčʃõĥčċĤėĥčĉʃ

X-BORN TO BE Sqweez animal

CLICK E-MAG www.x-samplemag.com

X-CELEBRITY TALK

ćĥĄĜĥõĈĦċė

SAMPLE++ FIXED GEAR

X-CELEBRITY TALK

X-GUIDE

ğġĕďĦõğġĕøġ čĨĕĕĦčİğĕĨčċʃÿġĖ İďɶĈĉĭʀıĉɿûĉĥě 4QSJOH Trend Reports

KASIN DETCHAROEN

X’Exclusive

KASIN DETCHAROEN

ĞěĖİċɿğʃĴĕɿĴėʀĞĦėĤ

BEAUTY S.O.S

Perfectly Deep Moisturizer Cleansing

BY

øĬćĕĬõčęĨčĦĞčʃĞĥûöõė

LONDON, ENGLAND AND THE UNITED KINGDOM

X-FASHION SET

STRENGTH

ÃѺ¹ŒÍ§Ã¶ä¿ »ÃШíÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2555 Chiangmai University

sample++ UKULELE

BEAUTY S.O.S Holistic care by Natura Charm

ĞĬĈĖġĈčĥõęɿĦđʅč TRUE AF4

x-born to be LA SISTA

x-guide

Moshi-Moshi Japanese Restaurant Teppanyaki &Sushi Bar

İďɶĈĉĭʀıĉɿûĉĥě The last Spring 2011 Trend Reports

CLICK E-MAG www.x-samplemag.com

VOL.02

x-special Friday ColorÇcation “»Ì´¼¹Ö¡”

x and the city INDIA !NCREDIBLE ¹¤ÃÊÕªÁ¾¨Ñ»ÙÃÐÙáÅÐ àÁ×ͧáË‹§·ÐàÅÊÒºÍØ´Ñ»ÙÃÐ

Savvy Style Icon

“Candy MaÇa” ໚¹¢¹ÁËÇÒ¹Ãʪ҇ԨѴ¨ŒÒ¹ áÅй‹Ò¨Ñº‡ÒÁͧǧ˹Öè§ Low Suger > ¤íÒà‡×͹! à¾ÃÒÐËÑÇ㨢ҴËÇÒ¹äÁ‹ä´Œ ÃÑ¡¡Ñ¹áŌǡçÍ‹ÒãÊ‹¹éí҇ÒŹŒÍÂä»

VOL.02

x and the city INDIA !NCREDIBLE 2 ¹¤ÃÊÕªÁ¾Ù¨Ñ»ÙÃÐÙáÅÐ

NO.10

R 2011

OCTOBE

“Candy MaÇa” ໚¹¢¹ÁËÇÒ¹Ãʪ҇ԨѴ¨ŒÒ¹ áÅй‹Ò¨Ñº‡ÒÁͧǧ˹Öè§ Low Suger > ¤íÒà‡×͹! à¾ÃÒÐËÑÇ㨢ҴËÇÒ¹äÁ‹ä´Œ ÃÑ¡¡Ñ¹áŌǡçÍ‹ÒãÊ‹¹éí҇ÒŹŒÍÂä»

X-SAMPLE

MAGAZINE : RADIO : E-MAGAZINE

ʹã¨Å§â¦É³Ò¡ÑºÊ×èͤسÀÒ¾·Ñé§ 3 ª‹Í§·Ò§ ã¹ÃÒ¤Òà´ÕÂÇ

er 2011

Novemb

x-special Friday ColorÇcation “»Ì´¼¹Ö¡”

Savvy Style Icon

àÁ×ͧáË‹§·ÐàÅÊÒºÍØ´Ñ»ÙÃÐ

special : 10th ANNIVERSARY X9275FM "5 D-ĉ:D+?L5+:/ : /:)+Q:

5X9275 D=*G3)ĉ...DĊ: x-giude : PLACE IN MIND 10 =L< E-8 /+H#

5D5K E)D#Āē-

NO.09

x-guide

“ 5E2 /:)*<!= 9" :+ +"+5" 2 #ā 5 X-Sample magazine E-8 10 #ā

-?L!/<*@ X9275 +9"” (A(A)< &0č(:@

ËźÍÒ¡ÒÈÌ͹ ã¹àÁ×ͧ ¾Ñ¡ã‡ŒÃ‹Áà§Ò ·ÔÇ´ÍÂÍÔ¹·¹¹·Ð

x-why

¼ÙŒªÒ¡ÅÑÇÍÐäà à¡ÕèÂǡѺàÃ×èͧà¾È “¡Ò÷íÒ¸ØáԨ‡ŒÍ§ã¨¡ÅŒÒ ‡ŒÍ§ÁÕÈÃÑ·¸Ò ª‹Ò§ÊÑ§à¡‡Ø Í‹ҤԴ¡íÒäÃã¹ÊÔ觷ÕèàÃÒ·íÒ à¾ÃÒжŒÒàÃÒ¤Ô´¡íÒäà àÃÒ¨ÐäÁ‹ä´Œ¡íÒäÔ

³¡Ã³Ð ¡Ã³ÐËÔÃÑÞ

x-healthy

sample++

NEW OLD STOCK BYPAKORN LUM

¢Í§´Õ¢Í§ãËÁ‹ ·Õè¶Ù¡à¡çºäÇŒã¹Ê‡çÍ¡ 5 ¹Ñ¡´¹‡ÃÕ½‚Á×Í´Õ ¨Ò¡àªÕ§ãËÁ‹

VOL.03 NO.01 FEBRUARY 2012 VOL.03 NO.02 March 2012

plus : “E-MAGAZINE” www.x-samplemag.com Ċ:*9H)ĉ5*: D5Ċ:č

-< D Ċ:H#ĉ/! fashion set ËÁ´àÇÅҢͧÅؤáÁ¹æ ¹Õé¤×ͪ‹Ç§àÇÅÒ¼ÅÔºÒ¹ ¾ÃŒÍÁæ ¡Ñº´Í¡äÁŒáË‹§Ä´Ù¡ÒÅãºäÁŒ¼ÅÔ áÅРÌ͹áç¾Íæ ¡Ñº¤ÇÒÁÃÐÍآͧ«ÑÁàÁÍÃÐ

ºÃÔÉÑ· äÍ´Ù ÁÕà´Õ àÍਹ«Õè ¤ÃÕàͪÑè¹ ¨íÒ¡Ñ´ IDO MEDIA AGENCY CREATION CO.,LTD ÍÒ¤ÒôÔàÍÁä¾Ã àÃÊÊÔà´¹« 22/3 ªÑé¹ 2 ˌͧ 205 ¶¹¹¹ÔÁÁÒ¹àËÁÔ¹·Ã μíÒºÅÊØà·¾ ÍíÒàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕ§ãËÁ‹ Tel/Fax: (053) 289 230 E-mail: idomedia@yahoo.com www.idomediathailand.com


“ร งกายต งการทะเลทะเล” เสี เสียยงร่ งร่ำาําํ ร้รรอองของเหล่ งของเหล “ร่ “ราางกายต้ งกายตอองการทะเลทะเล” งของเหลาาชีชีววิติต คนทํ งานหลายๆออฟฟ ในช งฤดู นอากาศน “รคนทำ างกายต องการทะเลทะเล” งร่ําววรงฤดู องของเหล าชีวิต าา าางานหลายๆออฟฟิ ตต เสียในช่ รร้ออ นอากาศน่ คนทํ งานหลายๆออฟฟ ในช นอากาศน หงุ ด หงิ ด แบบนี ้ มองไปทางไหน ใบหน า เหมื อ นพึ ไปซืา ้อ้อ คนทํ ต ในชใบหน้ วงฤดูารเหมื อนอากาศน หงุดางานหลายๆออฟฟ หงิดแบบนี้ มองไปทางไหน อนพึ่ง่งไปซื ใบหน กล ยทอดกะทะร นๆ มัมันนหยดมาอย่ หยดมายั ลบลม หงุกล้ ดหงิ ดแบบนี้ มองไปทางไหน ใบหนงงงังัา้น้นเหมื อนพึ ่งหหไปซื ววยทอดกะทะร้ ออนๆ งงั้นการได การได้ ห้อลบ กล ยทอดกะทะร หยดมายั การได ลบลม ร อ นหนี ห าความเย็ น และช ว งเวลาพั ก ผ อ นสั ก พั ก คงดี ไไมม กลลมร้ ว ยทอดกะทะร อ นๆ มั น หยดมายั ง งั น ้ การได ห ลบลม อนหนี หาความเย็ นและช่ วงเวลาพั อนสั กคงดี รอนหนี หาความเย็ นและช วงเวลาพั กผกอผ่นสั กพักกพัคงดี นนนหนี ออนยย้อยหาความเย็นและชวงเวลาพักผอนสักพักคงดีไม รอไม่ นอฉบั ย เสนอแฟชั่น่นของเหล่ ของเหล สาวๆเฟย ฉบับบนีนี้น้นำาําํ เสนอแฟชั เฟย์ ฟาง ฟาง แก แก้วว ทีที่ ่ ของเหลาาสาวๆ สาวๆเฟย ฟาง แก เป เกิ้ล้ล่นใหม่ ใหม องเธอ พร มปรัฟาง เปลี่ย่ยแก นลุวคคใหม่ ใหม ฉบักำกํกํบาาลัลันีงง้นเปิ ของเหล าสาวๆเฟย ที่ ดดตัตัววซิซิงงเกิ ขของเธอ พร้ บบเปลี นลุ เปําเสนอแฟชั ใหม พรออมปรั ใหม ที ด ่ เ ู ท ห ห  วาน น า รั ก ถู ก ใจหนุ ม  ๆแถวนี ้ พิ เ ศษในคอลั กําทีลั่ดงูเเป ด ตั ว ซิ ง เกิ ล ้ ใหม ข องเธอ พร อ มปรั บ เปลี ย ่ นลุ ค ใหม ท่ทห์ห วาน น่นารัก ถูกใจหนุ่ม ๆแถวนี้ พิเศษในคอลัมมน์นน แซมเป บวกๆ งนี กลมเเปิปปๆแถวนี เทอมแล เราก็จจะเริ ะเริ่ม่มมเห็ เห็ ที่ดแซมเปิ ูเทหห้ลวาน นารัก ช่ชชถูววกงนี ใจหนุ ้ พิวเวศษในคอลั น นน ้ใ้ใกล้ ดดเทอมแล้ เราก็ แซมเป ลบวกๆ กล เทอมแล บรรยากาศของการรั บ น อ งกั น บ า ง หลั ง จากที เ ่ ก็ บ แซมเป ลบวกๆ ชวงนีบ้ใน้นกล เปนดบ้บเทอมแล จะเริ่ม่เเห็ บรรยากาศของการรั องกั าง วเราก็ หลังจากที ก็บนตัตัวว บกลางวันนแล้ แลววมาจ๊ มาจ เอกนกันันบตอนมื ตอนมื ผมจะชวนท บรรยากาศของการรั บนอะะงกั าง ดดๆๆหลังผมจะชวนท่ จากที่เก็บตัวาานน เงีเงียยบกลางวั เอ๋ แล มาจ เอ ผมจะชวนท ผู อ  า  นที ร ่ ก ั ไปรั บ น อ งรถไฟกั น ช ว งพฤษภาคมนี ของนาออนงๆ งๆ เงียผูบกลางวั แลบวมาจ ะเอกันตอนมื ดๆ ผมจะชวนท ้อ ่า นที่รักนไปรั น้นองรถไฟกั นช่ชวงพฤษภาคมนี ้ ้ ของน้ ของน ษามหาวิ ยาลั เชียยนงใหม่ งใหม เปนนเอกลั เอกลั ษณ ผูอนันัากกนที ักไปรับนททอยาลั งรถไฟกั ชวงพฤษภาคมนี ้ ของนกกษณ์ องๆออีกีก ศึศึกก่รษามหาวิ ยยเชี ถืถืออเป็ งใหม เป ษณ อย า งหนึ ง ่ ซึ ง ่ รั บ มากั น ก็ ห ลายรุ น  แล ว จะได ร ว  ู า  เยาวชน นักอย่ ศึกางหนึ ษามหาวิ เอกลัรกู้ว ่าษณ อีก ่งซึ่งรัทบยาลั มากัยนเชีก็ยหงใหม ลายรุ่น แล้ เยาวชน อย แลถืวอเปนจะได้ จะได ที ่ เ ขามาร่ ํ า เรี ย นกั น ที ่ น ้ ี เ ขาสามั ค คี ช ุ ม ชนกั น ขนาดไหนนะ อยทีา่เงหนึ ่งซึ่งำาํ รัเรีบยมากั นแล จะไดนรขนาดไหนนะ ูวาเยาวชน ขามาร่ นกันทีก็ห่นลายรุ ี้เขาสามั คคีวชุมชนกั ครั บบ ําเรียนกันที่นี้เขาสามัคคีชุมชนกันขนาดไหนนะ ที่เครั ขามาร่ ครัเคยได บ work hard hard play playhard hardมั้ยมัมัครั ครั เรา เคยได้ บ บบเราเคย เคยไดยยินินคำคํคําาว่ววาา work work hard play hard ้ย้ยครั เรา เคยคิ เมืวา่อ่องานหนั งานหนั แลเมืplay เมืงเวลาพั เวลาพั เราก็ เคยได ินววคํ่อาาาทำเมื hard ้ยครั เรา คิเคยคิ ดว่ยาดดเมื กแล้ กมัเราก็ ้องเต็ ทํทํwork าางานหนั กกวแล วว่อถึเมื ่อ่อhard ถึถึงงเวลาพั กก บตเราก็ ตตมออทีงง่ เต็ ม ที เ ่ หมื อ นกั น แต พ อได พ ก ั ไปเที ย ่ ว ไปพั ก ผ อ น กลั เคยคิ เมืนอ่ แต่ ทําพงานหนั แลวพ่ยักเมื ่อถึง่ยกเวลาพั ก กบผเราก็ ง บบ เหมื ไปเที วไปเที ไปพั น กลั มาทำ งาน เต็มดอทีวนกั ่เาหมื นกั นอได้แตพพักอได วผ่อไปพั อนตาอกลั มาทํ งานก็ เหนื ยเซง ไมมั่ยต้นนวอวุวุงทำ วาย งทํกลั อะไร เต็ก็มาทํ มยทีิ่ง่เเหนื หมื อ่อนกั แต อไดนพวุ่นักทํทํวาย ไปเที กผตตอออนงทํ บใน ยเซ็ ทำา่อ่อพไมมั าอะไรเยอะๆ าางานก็ ยยนิ่งิ่งงเหนื ยเซง าาไมมั นนไปพั วาย าาอะไร เยอะๆในเวลาเดี ย วกั น ตลอด ซึ ง ่ หลายๆคนนั น ้ บางครั มาทํ างานก็ ยิ่งนเหนื ่อยยเซง าไมมันซึวุ่งหลายๆคนนั นคนนั วาย้นบางครั ตองทํ้นา้งบางครั อะไร เวลาเดี ยวกั ตลอด ่งทํหลายๆ อะไรที้ง้ง่ เยอะๆในเวลาเดี วกันซึตลอด อะไรทีเ่แ่แยอะเกิ บกไวเเนยอะเกิ ยอะเกิ ไป คาดหวั คาดหวั เองคนอื คนอื หรื้ง ออ เยอะๆในเวลาเดี ยไป วกันตลอด ้นคนอื บางครั แบกไว้ งซึกั่งบหลายๆคนนั ตังงกักัวเอง ่น ่น่น หรื อะไรที บกไว นนคาดหวั ไป บบตัตัววเอง อนาคตว า ทุ ก อย า งในชี ว ิ ต ต อ งเพอร เ ฟกต แ ม ใ นช ว งเวลา อะไรที ่แบกไว นไปวคาดหวั งกับตัเฟกต์ วเองแคนอื อ อนาคตว่ าทุเกยอะเกิ อย่ ิตต้ตองเพอร์ ม้มในช่ งเวลา อนาคตว อยางในชี งเพอร ฟกต นช่นวหรื พั ก ผ อ นก็ ย ง ั ต อ งสมบู ร ณ แ บบ “บางครั ง ้ มั น ก็ เ หนื อ ่ ยเกิ อนาคตว าทุยยกงั ังอย างสมบู งในชีรวรณ์ณ ิตแตแบบ อบบ งเพอร เฟกต นช วยเกิ งเวลา พักผ่ผอนก็ ต้ตอองสมบู “บางครั ง้ มัน้งแมัก็มเนใหนื นไป”นน นก็ “บางครั ก็เอ่ หนื ่อยเกิ ไป” ผมว า สิ ง ่ ที ท ่ า  ทายกว า การทํ า อะไรให ม น ั สุ ด ๆ พักผมว่ ผอนก็ แบบาาอะไรให้ “บางครั าสิ่งยผมว ทีัง่ทต้าอทายกว่ การทำ มัน้งมัสุนดก็ๆมเหนื การทำ ไป” สิงสมบู ่งที่ทราาณ ทายกว การทํ าอะไรให ันคืสุ่ออดยเกิ ๆ นคืคืออา การทํ าาอะไรให เบาๆ เเไม่ รรงงครีรีาดหวั บบมไม งงอไม ไป”อะไรให้ สิ่งทีมม่ทันันาสบายๆ ทายกวสบายๆ าไม่ การทํ ันสุคคงดาดหวั ๆ มันาเบาๆ เร่งรีาไม บอะไรให ไม่กคืดดั การทํผมว อะไรให เบาๆ สบายๆ ไม ไม าดหวั ไมน กดดั น น า จะดี ก ว า การทํ านอะไรให มันกเบาๆ น่กดดั าจะดี กนว่าจะดี วา สบายๆ ไมเรงรีบ ไมคาดหวัง ไม กดดัน นาจะดีหวั กวา นคงอิ่ม่มและสนุ และสนุกกกักับบ หวังงว่ววาาทุทุกกท่ททาานคงอิ การเติ ม พลั ง งานชี ว ต ิ กั แล นะครั หวั งวาทุมพลั กทางนคงอิ กับ บบ การเติ งานชีว่มิตและสนุ กันนแล้ แลววกนะครั การเติมพลังงานชีวิตกันแลวนะครับ ยชญ ยชญ กรณ กรณหหิริรัญ ัญ ยชญ กรณหิรัญ

MAY 2012 MAY 2012 “àºÒàºÒ “àºÒàºÒ ʺÒÂμÑ ÊºÒÂμÑÇÇ ÊºÒÂ㨔 ʺÒÂ㨔

X-Sample X-Sample MAGAZINE MAGAZINE X-Sample MAGAZINE

“àºÒàºÒ ʺÒÂμÑÇ ÊºÒÂ㨔

EXECUTIVE CONSULTANT EXECUTIVE CONSULTANT ที ่ ป รึ ก ษากิ ต ติ ม ศั ก ดิ EXECUTIVE CONSULTANT ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์์ และคณะที และคณะที่่ปปรึรึกกษาพิ ษาพิเเศษ ศษ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และคณะที่ปรึกษาพิเศษ

ขอบคุณคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ขอบคุณคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และคณะที่ปรึกษาพิเศษ และคณะที ขอบคุณคณะที ่ปรึกษากิ่ปตรึติกมษาพิ ศักดิเศษ ์ และคณะที่ปรึกษาพิเศษ คุณณกรณ กรณหิรัญ ที่ปรึกษาดานการวางแผนธุรกิจ คุณณกรณ กรณหิรัญ ที่ปรึกษาดานการวางแผนธุรกิจ คุณเพชรยุพา บูรณสิริจรุงรัฐ นักเขียนรอยลาน ณเพชรยุ สิริจารุนการวางแผนธุ งรัฐ นักเขียนรอรยล คุณณกรณคุกรณ หิรัญพาที่ปบูรึรกณษาด กิจาน คุณศุภชัย ศรีวิจิตร ผูจัดการนักแสดงชื่อดัง คุ ณ ศุ ภ ชั ย ศรี ว ิ จ ิ ต ร ผู  จ ั ด การนั ก แสดงชื คุณเพชรยุพา บูรณสรจรุงรัฐ นักเขียนรอยลา่อนดัง ครูเปด วาเนสซา แหงบาน AF / เจาของ LA DANSE ครูเปด วาเนสซ เจาของ LA DANSE คุณศุภชัายแหศรีงบวิจาิตนรAF ผูจั/ดการนั กแสดงชื ่อดัง คุณเอื้ออารี ตรีโสภา เจาของ Vaness Venue Plaza คุ ณ เอื ้ อ อารี ตรี โ สภา เจ า ของ Vaness Venue Plaza ครูเปด วาเนสซา แหงบาน AF / เจาของ LA DANSE คุณธานินทร ตั้งโสภณ ประธาน ที่ปรึกษา ไอดู กรุป คุ ณ ธานิ น ทร ตั ้ ง โสภณ ประธาน ที ่ ป รึ ก ษา ไอดู กรุป คุณเอื้ออารี ตรีโสภา เจาของ Vaness Venue Plaza คุณพิพัฒน กันทะรันต ที่ปรึกษาดานการเงิน / ดูแลศิลปน คุณพิคุพณัฒธานิ น นกันทรทะรั น ต ที ่ ป รึ ก ษาด า นการเงิ น / ดู แ ลศิ ล ตั้งโสภณ ประธาน ที่ปรึกษา ไอดู กรุปปน Mr.Christian Koerner อาจารยมหาวิทยาลัยเชียงใหม Mr.Christian อาจารย มหาวินท/ยาลั คุณพิพัฒน กันทะรันตKoerner ที่ปรึกษาด านการเงิ ดูแยลศิเชีลยปงใหม น ผศ.ดร.สัญลักข ปญวัฒนลิขิต ที่ปรึกษาดานกฏหมาย ผศ.ดร.สั ญ ลั ก ข ป ญ วั ฒ นลิ ข ิ ต ที ่ ป รึ ก ษาด Mr.Christian Koerner อาจารยมหาวิทยาลัยาเชีนกฏหมาย ยงใหม ผศ.ดร.สัญลักข ปญวัฒนลิขิต ที่ปรึกษาดานกฏหมาย


CONTENTS CONTENTS MAY2012 2012 MAY

ASHION GURU MAGAZINE FFashion guru magazine 6 6 12 1218 18 22 2224 24 26 26 28 2829 2932 32 34 3438 3840 40 42 42

14 14 26 26

40 40 28 28

34 34

X-EVENT X-EVENT FFKAHOLIC FFKAHOLIC Beauty S.O.S Beauty S.O.S การดูแลผิ วหนามัน พรอมสวยในหนารอน การดู แ ลผิ หน้ามัน พร้อPHUKET มสวยในหน้าร้อน ROYAL วPARADISE ROYAL PARADISE PHUKET -SPRING/SUMMER 2012 TRENDS -SPRING/SUMMER ORE-INSPIRED 2012 TRENDS ORE-INSPIRED SAMPLE++ SAMPLE++ รับนองรถไฟ มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับX-RAY น้องรถไฟ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ X-RAY X-MUSIC X-MUSIC X-SPECIAL X-SPECIAL TIGER เสือโครง TIGER LEVI’Sเสือโคร่ง LEVI’S X-HEALTHY X-HEALTHY X-GUIDE X-GUIDE NIMMAN GARDEN NIMMAN FASHIONGARDEN SET FASHION SETBRIGHT COLORFUL COLORFUL BRIGHT2012 by kuntaSUMMER (Summer collection (Summer collection 2012 by kuntaSUMMER 52 X-WHY 52 X-WHY อารมณเซ็กซแบบไหนเหมือนคูคุณ?? เซ็กซ์แTO บบไหนเหมื 56 อารมณ์ X-BRONT BE อนคู่คุณ?? 56 X-BRONT TO BE ไปป ปรเมษฐ ยิ้มละมัย ปรเมษฐ์ ยิ้มละมัย 60 ไปป์ X-NOLOGY 6062 X-NOLOGY X-MOVIE 6266 X-MOVIE X-HOROSCOPE 66บริษัทX-HOROSCOPE ไอดู มีเดีย เอเจนซี่ ครีเอชั่น จํากัด บริIDO ษัท ไอดู มีเดียAGENCY เอเจนซี่ ครี เอชั่น จำากัดCO.,LTD. MEDIA CREATION IDO MEDIA AGENCY CREATION อาคารดิเอมไพร เรสสิเดนซ 22/3 ชั้นCO.,LTD. 2 หอง 205 อาคารดิ 22/3 ห้องอ205 ถนนนิเมอมไพร์ มานเหมิเรสสิ นทรเดนซ์ ตําบลสุ เทพชั้นอํา2เภอเมื ง จังหวัดเชียงใหม ถนนนิ ม มานเหมิ น ทร์ ตำ า บลสุ เ ทพ อำ า เภอเมื อง จังหวัดเชียงใหม่ Tel./Fax. (053) 289 230 E-mail: idomedia@yahoo.com Tel./Fax. (053) 289 230 E-mail: idomedia@yahoo.com

Special Thanks

บรรณาธิการบริหาร ยชญ กรณหิรัญ Editor-in-Chief Yot Kornherun ซับเอดิเตอร พนิตพิมพ ทั่ง เชียงใหม Sub-editor Phanitphim Thung Chiangmai บรรณาธิการฝายศิลป มนตรี ชนะดวงดี Art Director Montri Chanadoungdee บรรณาธิการแฟชั่น ปราชญา เทพเทวิน Fashion Editor Prachaya Thepthewin กราฟก ดีไซเนอร วิจิตรา ถนอมกิจ Graphic Designer Wijitra Thanormkij ผูจัดการฝายการตลาด กิตติศักดิ์ วิมล Marketing Manager Kittisak Wimol ผูจัดการฝายบัญชี ศิรินันท เนตรยอง Accounting Manager Sirinan Netyong ผูบริหารงานลูกคา ธันวา เขื่อนเพชร Account Executive Thanwa Kuanpet พิสูจนอักษร อิสระพงค ซุกซอน Scaner Itsarapong Sukson เมกอัพดีไซเนอร สราวุฒิ สาริวงศ Make up Designer Sarawut Sariwong ชางภาพสตูดิโอ คมสัน พรหโมปกรณ Studio Photographer Khomson Pormmopakorn ชางภาพ เวธิต ตรีรัตน Photographer Watit Treerut


XEvent

WUTTISAK

วุฒิ-ศักดิ์คลีนิกร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์มอบส่วนลด 30% วันที่ 13- 17 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมีเหล่านายแบบนางแบบ พริตตี้สาวสวย ร่วมประชาสัมพันธ์แคมป์เปญนี้พร้อมสนุกกับการ เล่นสาดน้ำาเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ที่ผ่านมา

6 X-Sample May 2012


PROMENADA

อีซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ผู้พัฒนาโครงการพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงงานเลี้ยง อาหารค่ำ า และคอนเสิ ร์ ต สุ ด ประทั บ ใจ “Night of Prom” ณ โรงแรมแมน ดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม่ เพื่ อ แสดงความขอบคุ ณ แก่ บ รรดา ผู้ประกอบการ รวมถึงหุ้นส่วนธุรกิจและ บุคคลสำาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ การสนั บ สนุ น และให้ ค วามไว้ ว างใจ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ศูนย์การค้าที่ออกแบบ ให้มีบรรยากาศโปร่งสบายสไตล์รีสอร์ท แห่งแรกของเมืองไทย

May 2012 X-Sample 7


XEvent FOX SPRING SUMMER COLLECTION 2012

โรบินสัน เชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท L.M.E จำากัด ตัวแทนจำาหน่ายเสื้อผ้าสตรี BRAND FOX เปิด ตัวคอลเลคชั่น ต้อนรับลมร้อน กับ SPRING SUMMER COLLECTION 2012 พร้อมแฟชั่น โชว์จากบรรดาเหล่า Young Generation ของ เชียงใหม่น้องปราง –ฉัตรา โบ๊ด ลูกสาวท่านกงสุล กิติมศักดิ์ ประจำาจังหวัดเชียงใหม่, น้องฮันนี่ -สุปรีดี ชื่นจิตต์ ทายาทสถาบันสอนเต้น Hug Academy และตบท้ายด้วย น้องหมิว -ดวงกมล มรกตวิจิตร การ หลานสาว Top Spender Robinson ณ บริเวณ แผนกเสื้อผ้าสตรี ชั้น 2 โรบินสันเชียงใหม่

Cris’s Collection by Sabina

บริษัท ซาบีน่า (จำากัด) มหาชน ร่วมกับ โรบินสัน เชียงใหม่ นำาเสนอชุดชั้นในคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด Cris’s Collection by Sabina ชุดชั้นในคอลเลคชั่น ใหม่ ล่ า สุ ด ที่ ถู ก สร้ า งสรรค์ ขึ้ น ด้ ว ยแรงบั น ดาลใจ ผสานกับไอเดียที่แปลกใหม่ของ คริส หอวัง” โดย รังสรรค์การดีไซน์ผ่านแฟชั่นโชว์ ด้วย Concept Cris’s Collection by Sabina ณ บริเวณ Grand Hall ชั้น 1 โรบินสัน เชียงใหม่ 8 X-Sample May 2012


Green Corp : Connection to Success

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่ง เชียงใหม่ จำากัด (กรีนคอร์ป) ผู้ให้บริการด้านการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสาร ประจำาทาง(กรีนบัส) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Green Corp : Connection to Success ณ ร้านอาหาร 90/9 พร้อมกันนี้ได้จัดการเดินทางรอบสื่อมวลชน ภาคใต้ “Phuket - Chiangmai Press tour” เพื่อ เป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ด้านความ พร้อมในการให้บริการกับประชาชนทั่วไป และยัง เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนและสื่อมวลชนของภาคเหนือและ ภาคใต้อีกด้วย

New Hilux VIGO Champ

ผ่านไปแล้วสำาหรับงาน New Hilux VIGO Champ เดอะ แชมป์เปี้ยน โชว์ ภายในงานพบกับกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย พร้อมกับบูตโชว์สุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีมาใน New Hilux VIGO Champ อีกด้วย พิเศษสุดพบกับ ป๋อ ณัฐวุฒิ และ ตุ๊กกี้ ชิงร้อย ที่จะมาสร้างสีสันและความสุขให้กับชาวเชียงใหม่ ณ Big C ดอนจั่น

May 2012 X-Sample 9


XEvent

“Ice Cream Festival 2012 @ CentralPlaza Chiangmai Airport” ภายในงานพบกับไอศกรีมหลากรสชาติในงาน “Ice Cream Festival 2012 @ CentralPlaza Chiangmai Airport” พร้อมกับกิจกรรม มากมายทั้งการแข่งขันประลองความเร็ว Ice Cream Fast Eating Contest 2012 และเพลิดเพลินกับ Live Music เพลงเพราะๆ ตลอด วัน ณ ลานกิจกรรมชั้น G อควาเรี่ยม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

10 X-Sample May 2012


COTTON FAIR งานผ้าฝ้าย ครั้งที่14 ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ cotton fair โดยได้รับเกียรติจากนายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็น ประธาน ภานในงานพบกับแฟชั่น โชว์สุดอลังการ จากบรรดาเหล่านาง แบบชั้นนำา ณ บริเวณ ศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรม ถนน ทุ่งโฮเตล

ʹã¨μÔ´μ‹Í

¤Ø³à»‚ 087-7185010, ¤Ø³âÍŽ 089-1911939, 053-289230 **ËÁÒÂàËμØ ¼Å¡ÒÃ͹ØÁÑμÔ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¢Í§àÍ¡ÊÒÃáÅÐʶҹ·Õè¢ÒÂ-½Ò¡

May 2012 X-Sample 11


ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้คุณผู้หญิงทั้งหลายก็ต้องมีความกังวลใจเรื่องของปัญหาหน้ามันเป็นธรรมดา โดยเฉพาะคุณผู้หญิงหน้ามันต้องฟังไว้ เพราะคาวมสำาคัญของความมันนั้นเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิด หน้าดำา สิว และจุดด่างดำาตามมาอีกต่างหาก วันนี้เราจึงได้นำาเทคนิคการดูแลผิวหน้ามันให้พร้อมสวยในหน้าร้อนมาฝากกันค่ะ การดูแลผิวหน้ามัน ผิวมัน เป็นผิวที่มีความมันมาก เป็นพิเศษโดยเฉพาะบริเวณที่โซน คือ หน้าผาก จมูก คาง เนื่องจาก ต่ อ มไขมั น ทำ า งามากกว่ า ปกติ จึ ง ทำ า ให้ รู ขุ ม ขนใหญ่ ผิ ว หน้ า ดู ห ยาบ หมองคล้ำาไม่สดใส ไดอารี่ความ งามมีสูตรดูแลผิวมันให้คุณสาวๆ ได้นำาไปบำาบัดผิวพรรณในฤดูร้อน นี้ค่ะ สูตรบำารุงผิวหน้ามัน ด้วย การนำาแตงกวา 2 ลูก ปอกเปลือก แล้ ว ล้ า งให้ ส ะอาดนำ า มาปั่ น ให้ ละเอียดผสมกับน้ำามะนาวครึ่งช้อน โต๊ะ และไข่ไก่ 2 ฟอง (ใช้แต่ไข่ขาว) ปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้ว นำ า ส่ ว นผสมนี้ ม าชโลมนวดเบาๆ ให้ทั่วใบหน้า เว้นรอบดวงตาและ 18 X-Sample May 2012

ริมฝีปากพอกทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาที จึงล้างหน้าตามปกติช่วยบำารุง ให้ผิวมันเปล่งปลั่งลดความมันได้ค่ะ สูตรกระชับรูขุมขน คุณอาจจะเลือก ใช้กล้วยหอมสุก แตงกวา มะเขือเทศ อย่างใดอย่างหนึ่ง จากนั้นนำามา ปอกเปลื อ กแล้ ว หั่ น เป็ น ชิ้ น เล็ ก ๆ เติม นมเปรี้ยวหรือน้ำาผึ้งลงไปผสม กั น แล้ ว ปั่ น ให้ ล ะเอี ย ดเนี ย นนำ า มา พอกให้ ทั่ ว ใบหน้ า และลำ า คอทิ้ ง ไว้ สักพักแล้วล้างออก สูตรนี้จะช่วย กระชับรูขุมขนและบำารุงผิวให้นุ่มชุ่ม ชื่นขึ้นค่ะ คืนความสดใสให้ผิวมัน ด้วย การนำ า นมเปรี้ ยวที่ แ ช่ เ ย็ น จั ด นำ า มา พอกหน้าแล้วนวดคลึงเบาๆ ทิ้งไว้ 20 นาที แล้วใช้ผ้าขนหนูนุ่มๆ ค่อยๆ


เช็ดออกเพียงเบาๆ สูตรนี้จะช่วยให้ ใบหน้าที่ซีดเซียวหมองคล้ำาแลดูสดชื่น เปล่งปลั่งขึ้นได้ค่ะ อบไอน้ำ า ให้ ผิ ว สะอาดกระจ่ า งใส ให้คุณเตรียมชามอ่างหรือหม้อชนิดที่มี ปากกว้างแล้วใส่น้ำาลงไปพร้อมทั้งหยด น้ำ า มั น หอมแบบอโรมาเธอราปี ล งไป สัก 5-10 หยด สาวๆ ผิวมันให้เลือกใช้ กลิ่นโรสแมรี่ ลาเวนเดอร์ หรือเปปเปอร์ มินต์ (จะช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่น) จากนั้น ให้นำาหม้อยกขึ้นตั้งไฟต้มให้เดือดแล้ว

ยกลง ใช้ผ้าขนหนูคลุมศีรษะลงมาถึง ใบหน้ า เป็ น กระโจมแล้ ว นำ า ใบหน้ า ไป อังกับไอน้ำา ให้ใบหน้าอยู่ห่างจากปาก หม้อประมาณ 1 ฟุต อังใบหน้านาน ประมาณ 5-10 นาที ซึ่งการอบไอน้ำาจะ เป็นการทำาความสะอาดใบหน้าได้อย่าง ล้ำาลึกช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาใน หน้าร้อนนี้ค่ะ ที่สำาคัญการล้างหน้า บ่อยจนเกินไปจะยิ่งเป็นการไปกระตุ้น ให้ต่อมไขมัน ผลิตน้ำามันออกมามากขึ้น กว่าเดิม แถมยังไปกระตุ้นให้สิวอักเสบ ได้ง่ายขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะ ถ้าคุณไม่ได้มี กิ จ กรรมแบบผ่ า นร้ อ นผ่ า นหนาวมาก นักใช้กระดาษซับมันคอยซับความมัน ออกไปก็จะดีกว่า อย่าแต่งหน้าเสียหนา เตอะเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งสำ า อางที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เกิดสิวและการอุดตันรูขุมขนทำ าความ สะอาดผิวหน้าให้สะอาดหมดจด เพียง เท่ า นี้ ฤ ดู ร้ อ นนี้ คุ ณ ก็ ส ามาร ถเป็ น เจ้าของผิวหน้าที่สวยใสไม่มันวาวได้ไม่ ยากแล้วล่ะค่ะ ข้อมูล: หนังสือสวยด้วยแพทย์ , www.n3k.in.th ภาพ : www.compfight.com

May 2012 X-Sample 19


BANGKOK CLINIC BEAUTY EXPRESS @ WARM UP และแล้ว ความสวย ก็มาถึงเมืองเชียงใหม่ กับ “Bangkok Clinic Beauty Express สาขา เชียงใหม่“ โดยงานนี้จัดงานเปิดตัวกันที่ร้าน Warm Up กับ“ ปารตี้ คนหน้า-ดี “ Good Looking Party” พบปาร์ตี้ คนหน้า ดี ที่ย้ำาว่า หล่อจริง สวยจริง รวมถึง celebrities ไม่ว่าจะ เป็น แทค ภรัณยู, เมเปิ้ล พัชชุดาญ์, ครี พัสวี, เดี่ยว จิม ,ป็อบ oic และเหล่า celebrities เชียงใหม่ พร้อม ชมแฟชั่นโชว์ ในคอนเซป “Beauty express Fasion show ”


ÊÇÑÊ´ÕÄ´ÙÌ͹·Õè¡íÒÅѧ¨ÐÁÒ¶Ö§ ÇÒ§§Ò¹Å§ªÑèÇ¢³Ðà¡çº ¡ÃÐ້Òä»·Ðàšѹ´Õ¡Ç‹Ò ËźÅÕé˹ÕÌ͹ ¾Ñ¡¼‹Í¹¡Ñ¹·Õè “ÀÙà¡ç‡” ´ŒÇ·ÑȹÕÂÀÒ¾ÍѹÊǧÒÁ ¢Í§ àÁ×ͧ·‹Í§à·ÕÂè Ç·ÕèÁÕª×èÍàÊÕ§价ÑèÇâÅ¡ ËÒ´·ÃÒ¢ÒÇÅÐàÍÕ´ ¹éíÒ·ÐàÅÊÕ¿‡ÒãÊ Å§‡ÑǡѺ·ŒÍ§¿‡ÒÊÕ Ê´ ¾Ò¤¹ÃÑ¡ ¤Ãͺ¤ÃÑÇËÃ×ͼͧà¾×è͹ ÁÒËÇÁÊÑÁ¼ÑʺÃÃÂÒ¡ÒÈáʹ¾ÔàÈÉ ËÅա˹դÇÒÁÇØ‹¹ÇÒ à‡ÔÁ¾ÅѧãËŒ¡ÑºªÕÇԇ ³ 䢋ÁØ¡áË‹§Íѹ´ÒÁѹ The Royal Paradise Hotel & Spa IJėûıėĕ 4 ĈĦě ċĩĸĞĭûċĩĸĞĬĈĉĥĹûġĖĭɿijüõęĦûğĦĈďɺĦĉġû üĥûğěĥĈĔĭİõķĉ IJĈĈİĈɿčİďʇč ĞûɿĦĈʀěĖøěĦĕĞĭû 25 þĥĹč ďėĤõġĎĈʀěĖğʀġûĒĥõċĥĹûğĕĈ 350 ğʀġû ğʀġûĒĥõĞĦĕĦėĊİğķčěĨěĴĈʀ 3 ěĨě ĴĕɿěɿĦüĤİďʇč Sea View, Pool View, Mountain View The Royal Paradise Hotel & Spa ĉĥĹûġĖĭɿğɿĦûüĦõþĦĖğĦĈİĒĩĖû 700 İĕĉė ĉĥěIJėûıėĕ ıěĈęʀġĕĈʀěĖĞĨĸûġĽĦčěĖøěĦĕĞĤĈěõ ĒĎĞĩĞĥčĖĦĕøĸĽĦøīčöġû ğĦĈďɺĦĉġûĞĥĕ ĐĥĞøěĦĕğęĦõğęĦĖöġûĞĨčøʀĦčĦčĦþčĨĈċĩĸ Night Market İĒĩĖû 200 İĕĉėüĦõIJėûıėĕ ıęĤĴĕɿğɿĦûüĦõ ĜĭčĖʃõĦėøʀĦüĥûÿĩęġč ıęĤÿġĖĎĦûęĦ (ĊččøčİĈĨč) ğĦõøĬćĉʀġûõĦėüĤėĩıęõÿʃijğʀİĉķĕġĨĸĕċĦûIJėûıėĕĕĩõĦė ĎėĨõĦėþĥĹčİĖĩĸĖĕüĦõ The Paradise Thai Spa ijğʀøĬćĴĈʀċĽĦ ĞďĦġĖɿĦûĞĎĦĖġĦėĕćʃ ğėīġüĤěɿĦĖčĹĽĦİęɿčijčĞėĤčĹĽĦijğāɿ öġûIJėûıėĕõķİĒęĨčĴďġĩõıĎĎ ıęĤċĩĸĒĨİĜĝĞĬĈĶ ĞĽĦğėĥĎ ğʀġûġĦğĦė The Royal Kitchen ċĩĸčĥõċɿġûİċĩĸĖěĉɿĦûþīĸčþġĎ İĒėĦĤĞĦĕĦėĊĈĨčİčġėʃĎčþĥĹč 25 ĒėʀġĕĕġûİğķčċĨěċĥĜčʃ ġĥčĞěĖûĦĕöġûğĦĈďɺĦĉġûĴĈʀġĖɿĦûİĉķĕĉĦ ğėīġüĤüĬijüõĥĎ ĎĬēİēɺĉʃġĦğĦėİĖķčėĦøĦĞĬĈøĬʀĕ ċĩĸğʀġûġĦğĦėIJøIJøɿčĥċ ıęĤĞĨĸû ċĩĸĒęĦĈĴĕɿĴĈʀĕĦĔĭİõķĉċĥĹûċĩĉʀġûþīĸčþĕøěĦĕûĈûĦĕöġûğĦĈďɺĦ ĉġû İęɿččĹĽĦċĤİęĞěĖijĞ ĎčğĦĈċėĦĖöĦěĞĤġĦĈöġûċĤİę ġĥčĈĦĕĥč ğėīġĞĦěĶ üĤijĞɿĎĩõĨččĩĸġĦĎıĈĈõķĞčĬõõĥčijğʀİĉķĕċĩĸ ıęʀěİėĦüĤėġġĤĴė öɿĦěĈĩ ĞĽĦğėĥĎþĦěİþĩĖûijğĕɿ İĕīĸġĕĩĞĦĖõĦėĎĨč AIR ASIA ĎĨčĉėûİþĩĖûijğĕɿ-Ĕĭİõķĉ İėĨĸĕüĦõõĦėİĈĨčċĦû 2 ěĨČĩ 1. İĈĨčċĦûĞĤĈěõėěĈİėķě ĈʀěĖĞĦĖõĦėĎĨč AIR ASIA ĎĨčĉėûüĦõİþĩĖûijğĕɿ-Ĕĭİõķĉ øɿĦİøėīĸġûďėĤĕĦć.İċĩĸĖěęɿĤ 3,000 ĎĦċ ğėīġöĪĹčõĥĎIJďėIJĕþĥĸčöġûĞĦĖõĦėĎĨč ĎĦûþɿěû İěęĦ üġûĉĥĻěĴďõęĥĎ ĴĕɿİõĨč 2,000 ĎĦċ www.airasia.com 2. IJĈĖėĊċĥěėʃ ġġõüĦõİþĩĖûijğĕɿ İěęĦ.16.00 ĊĪûĔĭİõķĉ 15.00 č. øɿĦėĊ.1,770 ĎĦċ İþĩĖûijğĕɿöĪĹčėĊċĩĸ ĞĊĦčĩöčĞɿûġĦİöĉ ĎėĨĝĥċėĊİĕęʃİöĩĖě 053266-480 ğėīġİöʀĦ www.greenbusthailand.com 22 X-Sample May 2012

Ĕĭİõķĉ öĪĹčėĊĴĈʀċĩĸĞĊĦčĩöčĞɿûĔĭİõķĉ ĎėĨĝĥċĒĥčċĨĒĖʃċĥěėʃ ġġõ üĦõĔĭİõķĉ İěęĦ 15.00 ĊĪûİþĩĖûijğĕɿ 13.00č. øɿĦėĊ 1,770 ĎĦċ 081-569-3290 /080-114-7312 İĕīĸġċėĦĎõĦėİĈĨčċĦûıęʀě İėĦĕĦİėĨĸĕĉʀčõĦėİĈĨčċĦûõĥčüĦõ ĞčĦĕĎĨč ğėīġĞĊĦčĩöčĞɿûĎöĞ.Ĕĭİõķĉ ıčĤčĽĦijğʀÿīĹġ Package öġûIJėûıėĕ İĈġĤ ėġĖĥę ĒĦėĦĴĈĞʃ ğĦĈďɺĦĉġû üĥûğěĥĈĔĭİõķĉ ėĦøĦİėĨĸĕĉʀč 2,750 ĎĦċĉɿġċɿĦč


1. ėĊėĥĎıęĤĞɿûĞčĦĕĎĨč ğėīġĎöĞ. 2. ğʀġûĒĥõ Superior- Paradise Wing 3 ěĥč 2øīč 3. ġĦğĦėİþʀĦıĎĎ ġİĕėĨõĥčĎĬēİēɺċʃ 2 ěĥč 2 ċɿĦč 4. ġĦğĦėİĖķčĎĬēİēɺċʃ 1 øėĥĹû 2 ċɿĦč ğĦõĉʀ ġ ûõĦėİĈĨ č ċĦûıĎĎďėĤğĖĥ Ĉ ÿīĹġğʀġûĒĥõİĒĩĖûġĖɿĦûİĈĩĖě ėĦøĦ IJďėIJĕþĥĸčĞĽĦğėĥĎþĦěİþĩĖûijğĕɿ ÿīĹġ 1 ıĊĕ 1 ėĦøĦ 2,700 ĎĦċ/ğʀġû ėěĕ ġĦğĦėİþʀĦ 2ċɿĦč ĒĨİĜĝ İĈķõĉĸĽĦõěɿĦ 10 öěĎ ēėĩ ėěĕġĦğĦėİþʀĦ Ĵĕɿėěĕ İĉĩĖûİĞėĨĕ ĒĨİĜĝøčĴċĖijþʀĞĨċČĨ İöʀĦ www.royalparadise.com IJĈĖijþʀ code üġû RPTH12 õĦėİĈĨčċĦûüĦõĞčĦĕĎĨč ĴďIJėûıėĕ ĈʀěĖėĊ MINI BUS 10 ċĩĸčĥĸû üĦõ ĞčĦĕĎĨč – ďɺĦĉġû ėĦøĦ 150ĎĦċ/ ċɿĦč İėĨĸĕijğʀĎėĨõĦėĉĥĹûıĉɿ 05.00 ĊĪû 24.00 č. (ėġüčİĉķĕøĥčüĪûijğʀĎėĨõĦė) ıčĤčĽĦijþʀėĊėĥĎıęĤĞɿûĞčĦĕĎĨč öġû IJėûıėĕĞĤĈěõõěɿĦ İĒėĦĤĕĩďɻĦĖĉʀġčėĥĎ ďėĤĈĬüċɿĦčİďʇčęĭõøʀĦěĩĴġĒĩ.öġûIJėûıėĕ ĞĽĦğėĥĎõĦėİĈĨčċĦûĈʀěĖėĊĎĥĞ üĦõ ĞĊĦčĩöčĞɿû øɿĦėĊİöʀĦďɺĦĉġûİċĩĸĖěęɿĤ 40 ĎĦċ ėĤĖĤċĦûďėĤĕĦć 45 čĦċĩ ėĊĐɿĦčğčʀĦIJėûıėĕ İĕīĸġĐɿĦčöĥĹčĉġč õĦėİöʀĦĒĥõöġûIJėûıėĕ ĔĦĖijč 8 čĦċĩ øĬćĞĦĕĦėĊİöʀĦĒĥõijčğʀġû ċĩĸĞĥĕ ĐĥĞĴĈʀĊĪûøěĦĕėĭʀĞĪõġĎġĬɿčĈʀěĖIJċč Ēĥõ SUPERIOR – PARADISE WING ĞĩČėėĕþĦĉĨ ĕĩĞĴĉęʃĈʀěĖİēġėʃčĨİüġėʃĴĕʀ ċĩĸċĦûIJėûıėĕĉõıĉɿûĴěʀġĖɿĦûęûĉĥě ğʀġû õěʀĦû 28 ĉĦėĦûİĕĉė ĔĦĖijčĕĩġĬďõėćʃ ġĽĦčěĖøěĦĕĞĤĈěõġĖɿĦûøėĎøėĥč ĕĩ ĕĬ ĕ Ğɿ ě čĉĥ ě Ĵěʀ čĥĸ û İęɿ č Đɿ ġ čøęĦĖİĎĦĶ ėĤİĎĩ Ė ûğčʀ Ħ ğʀ ġ ûõěʀ Ħ ûİğĕĦĤĞĽ Ħ ğėĥ Ď ďęɿġĖġĦėĕćʃ þĕěĨěėġĎğĦĈďɺĦĉġû ĖĦĕġĦċĨĉĖʃġĥĞĈû ğęĦĖøčĊĦĕĔĭİõķĉĕĩġĤĴėĈĩčĤğėīġ üĬĈ þĕěĨěĞĦĕġɿĦě ijøėĴďĔĭİõķĉ øěėĴďĕĦõ İĒėĦĤĞĦĕĦėĊİğķčěĨě” ığęĕĒėğĕ

İċĒ“ “ğĦĈõĤĉĤčʀġĖ” “ğĦĈõĤĉĤ” øěĦĕûĦĕöġûüĬ Ĉ þĕěĨ ě ĞĦĕġɿ Ħ ěüĤġĖĭɿ ċĩĸıčěIJøʀûİěʀĦöġûþĦĖğĦĈıęʀě ijčěĥčċĩĸ ġĦõĦĜĈĩøěĦĕûĦĕčĥĸčõķüĤĞĤċʀġčĐɿĦč čĹĽĦċĤİę ĞĩøěĦĕĉĥĈõĥĎğĦĈċėĦĖĞĩöĦě ĐĞĦčõĥĎċʀġûēɻĦ ĞĩēɻĦġɿġčĕġûıęʀě ĞĎĦĖĉĦ ĖĦĕİĖķčıĈĈėɿĕęĕĉõİĕīĸġĖīč ġĖĭɿĎčİčĨčİöĦõķüĤĒĎõĥĎęĕċĤİęİĖķčĶ ċĩĸĒĥĈĐɿĦčĕĦıĞčüĤĞĎĦĖijü İĞčɿğʃĖĦĕøĸĽĦøīč ĞĩĞĥčığɿûėĦĉėĩ ğęĦĖ øčĉʀġûďėĤċĥĎijü ÿġĖĎĦûęĦ ğĦĈďɺĦ ĉġû ĕĩõĦėüĥĈėĤİĎĩĖĎĞĥûøĕ õĦėüėĦüė ċĩĸĈĩ İďɶĈİďʇč Walking Street ĉĥĹûıĉɿ 18.00 č.üčĊĪû 05.00 č. ijøėĕĦĔĭİõķĉ ĒęĦĈĴĕɿ Ĵ Ĉʀ ĞĽ Ħ ğėĥ Ď õĦėİöʀ Ħ þĕĔĭ İ õķ ĉ ıēčĉĦÿĩ ğĖĬĈõĦėıĞĈûċĬõěĥčĒĘğĥĞ õĦėıĞĈûİėĨĸĕ İöʀĦIJėûęĤøė 20.30 õĦė ıĞĈûİėĨĸĕ 21.00 -22.15 č. ġĦğĦė ĒīĹčİĕīġûġėɿġĖ İþɿččĹĽĦĒėĨõõĬʀûİĞĩĖĎ /čĹĽĦ ĒėĨõĔĭİõķĉ /ğɿġğĕõĔĭİõķĉ İďʇčĉʀč ıęĤ ċĩĸĒęĦĈĴĕɿĴĈʀĕĦĔĭİõķĉĕĩığęɿûċɿġûİċĩĸĖě ċĤİęğęĦĖığɿû İþɿčİõĦĤĒĩĒĩ /İõĦĤĴöɿ /İõĦĤİĢ / İõĦĤėĦþĦ / ęɿġûġɿĦěĒĥûûĦ İďʇčĉʀč ĞĽĦėġûğʀġûĒĥõ 0-2559-2196-9 ğėīġ 076-340666

May May2012 2012 X-Sample X-Sample 2323


PaintPot Groundwork

D.Karan

สปริง-ซัมเมอร์ 2012 ไม่ใช่ความ งามแบบผิวแทนที่ยืนอยู่ท่ามกลางทะเล ทราย เพื่ออบบ่มผิว ถึงแม้ว่าเราจะใช้ สาวผิวสีแทนสวยเฉกเช่นนักเดินทางมา เป็นไอคอนให้กับลุคนี้ แต่น่าสนใจกว่า ด้ ว ยการนำ า เอาเมคอั พ ที่ มี สี แ ทนหรื อ ใกล้เคียงมาใช้ เพื่อสร้างเส้นโครงที่สวย ให้กับใบหน้า ริมฝีปาก โหนกแก้มและ เปลือกตา ถ้าเป็นพาเลตสี ก็ต้องนึกถึงสีทอง แดง สีน้ำาตาลสนิม ดินเผา และสีพีช ในแบบที่เป็นเมททัลลิค หรือจะเป็น โทนสี น้ำ า ตาลทุ ก เฉดที่ ไ ม่ เ ป็ น แมทท์ หัวใจสำาคัญของ ORE-INSPIRED ก็ คือการเล่นกับการสะท้อนของแสลและ แสงแดดที่ แ ผดเผาคื อ คี ย์ สำ า หรั บ ลุ ค นี้ Lyne Desnoyers กล่าวว่า “ลุคของผิว แทนที่มาพร้อมกับเนื้อสัม ผัสแบบเมท ทัลลิคจะทำาให้คุณดูมีราคาและน่าสนใจ เป็นที่สุด” “การเลือกใช้เมคอัพแบบที่ 24 X-Sample May 2012

Lipstick Fresh Brew

Lipstick Freckletone

E.Pucci

Basso.Brooke

คำาถามที่ถูกถามทุกซัมเมอร์ ฤดูกาลนี้ผิวแทนดู อินเทรนหรือไม่? หรือถ้าจะพูดง่ายก็คือ หน้าร้อนปีนี้จะแต่งหน้าแบบไหนดี?

Just.Cavalli Sass.Bide

EYE CreamColourBase Frost improper copper

C.Herrera


ORE-INSPIRED

Metal X CreamShadow VenetianTarnish

MMO Basics EyeKohl Teddy

สะท้ อ นเล่ น กั บ แสงไฟเพื่ อ ครี เ อ ทลุคนี้ ให้ผลลัพธ์ ที่ ช่ า งแตกต่ า งดู ทั น สมั ย และงาม ตา” โฟกัสของลุค นี้ คื อ โ ค ร ง ห น้ า หากแต่ ผิ ว ก็ เ ป็ น องค์ประกอบสำาคัญที่คุณไม่ควรละเลย เลือกใช้เบสที่ดูบางเบา แล้วค่อยสร้าง โครงหน้าที่ดูคมชัดดั่งนักกีฬา หรือ “Olympian Cheekbones ด้วยไฮไลท์ แบบเมททัลลิค” อย่างที่ Terry Barber บอก ฤดูกาลนี้โหนกแก้มจะถูกแต่งแต้ม ให้ดูงามสวยเด่น ไม่แข็งคมแบบมัลคูลิน จนเกินไป มีการใช้อายแชโดว์ Metal-X ในสี Fusion Gold หรือ Cream Color Base “การใช้ไฮไลท์ แบบเอ็กซ์ตรีมจะช่วย ให้เราไม่ต้องเสียเวลา คอนโทลเลย” ล อ ง เ พิ่ ม สี สั น ในเฉดของแดงอม น้ำาตาลไหม้บนเปลือก ตา หรือสีน้ำาตาลดำา ของเอิร์ธโทน หรือสี เม็ดทรายบนริมฝีปาก อีกนิด เพียงเท่านี้คุณ ก็สวยพร้อมแล้วล่ะ

The.Blonds

R.Mouret

H.Chalayan

Suno

Cushnie.Ochs

H.Ackermann

May 2012 X-Sample 25


สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประเพณีรับน้องรถไฟ 2555 โดยรถไฟขบวนพิเศษ อำานวยความสะดวกแก่นักศึกษาใหม่ นำาลูกช้างเชือกใหม่ เดินทางจากสถานีหัวลำาโพง กรุงเทพฯ ถึงยังสถานีรถไฟเชียงใหม่ ต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่นกับการรับน้อง กิจกรรมแรกของเหล่าลูกช้าง มช. ในวันที่23-24เมษายน2555 นี้ ประเพณีรับน้องรถไฟเป็นกิจกรรม แรกเพื่อต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่เข้าสู่รั้ว ร่มแดนช้าง มช. มหาวิทยาลัยแห่งแรก ของดินแดนล้านนา เพื่อให้นักศึกษา ปัจจุบันเดินทางไปรับนักศึกษาน้องใหม่ ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและจังหวัดที่อยู่ นอกเหนือเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยจะ ออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำาโพง มายังสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ ด้วย รถไฟโบกี้พิเศษ เพื่ออำานวยความ สะดวกแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง สร้าง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนๆ และ รุ่นพี่ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษา


มารับน้องรถไฟในปีนี้ ได้มีมาตรการ ป้ อ งกั น การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ และการป้ อ งกั น การจั ด กิ จ กรรมรั บ น้องไม่เหมาะสม โดยห้ามนำาเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ขึ้นมาบนขบวนรถไฟ ซึ่ง จะมีการตรวจสอบนักศึกษาก่อนขึ้นรถ นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมต้องไม่ขัด ต่อประกาศมหาวิทยาลัย เชียงใหม่เรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ ประจำาปีการศึกษา 2554 ซึ่งจะมีคณะ กรรมการคอยดูแลความเรียบร้อยอย่าง ใกล้ชิด เพื่อให้การจัดกิจกรรมรับน้อง ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการรับ น้องใหม่อย่างสร้างสรรค์

จัดขึ้นยังจะมีทั้งคณาจารย์และบุคลากร ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร่ ว ม ดู แ ล ค ว า ม เรียบร้อยตลอดการเดินทางด้วย พร้อม กันนี้ระหว่างการเดินทางนักศึกษารุ่นพี่ จะแนะนำาข้อมูลที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เชียงใหม่และจังหวัดเชียงใหม่ สอนร้อง เพลงและบูมมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัด กิจกรรมสานสัมพันธ์แก่รุ่นน้องอีกด้วย

สำาหรับเพื่อนๆที่มีความจำานง ร่วม กิจกรรม รับน้องรถไฟ ของมหาวิทยาลัย ปีนี้ สามารถติดต่อได้ที่ คณะต่างๆของ ต้ น สั ง กั ด หรื อ สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ที่ แฟนเพจสโมสร http://www. facebook.com/SMOCMU55 E-mail ในประเพณีรับน้องรถไฟ นอกจาก s o m c m u 2 0 1 2 @ g m a i l . c o m ความอบอุ่น สนุกสนาน ที่สร้างความ งานประชาสั ม พั น ธ์ ส โมสรนั ก ศึ ก ษา สามั ค คี ร ะหว่ า งน้ อ งพี่ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555 เชียงใหม่แล้ว ในกิจกรรมรับน้องรถไฟที่ ใหม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เรียนรู้ วัฒนธรรม และมีความพร้อมที่จะก้าวสู่ มหาวิทยาลัยด้วยความมั่นใจ ปี 2555 นี้ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ร่วมกับ สโมสร นักศึกษาคณะต่างๆ และสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประเพณีรับ น้องรถไฟ ประจำาปี 2554 ขึ้น ในวัน ที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2555 ด้วย รถไฟขบวนพิเศษ หลังจากนั้น รถไฟ โบกี้พิเศษของเหล่าลูกช้าง เริ่มออกเดิน ทางมุ่งสู่จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อเดิน ทางผ่านไปยังจังหวัดต่างๆ นักศึกษา มช.รุ่นพี่ที่สำาเร็จการศึกษาไปแล้ว จะ นำ า ขนมและน้ำ า ดื่ ม มาเป็ น อาหารว่ า ง ให้แก่น้องใหม่ นับเป็นบรรยากาศ ความทรงจำาของประเพณีรับน้องรถไฟ ที่ชาวลูกช้าง มช. มีให้กันอย่างเสมอ

May 2012 X-Sample 27


หน้าร้อนปีนี้ ร้อนระอุจนอยากจะให้เทศกาลสงกรานต์มี ทุกวัน เหมือนกับช่วง X-RAY ล้วง..แคะ..แกะ..เกา..เม้าส์ ศิลปิน ของชาว X9275 เจียงใหม่...เจ้า ที่ต้อนรับอากาศร้อนจัด ด้วยศิลปินเบอร์ 127 แพท อภิสราด้วยน้ำาเสียงใส และ ศิลปินเบอร์ที่ 128 ธามไท กับดนตรีแดนส์ให้โยกตามได้ ต่อ ด้วยศิลปินเบอร์ที่ 129 วงคูเมือง วงฮิปฮอปรุ่นเก๋าแห่ง เชียงใหม่ และเพลินไปกับการประสานเสียงที่ลงตัวจาก 1 2 3 Soul ศิลปินเบอร์ที่ 130 ซึ่งเกี่ยวแขนมากับเพื่อนร่วมค่าย อย่าง โจ ภานุพล ศิลปินเบอร์ที่ 131 ปิดท้ายศิลปินเบอร์ที่ 132 ด้วยหนุ่มหล่อเกรท และสาวสวยโบวี่ ที่มารณรงค์เรื่อง ดีดีให้ในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานี้ ในโอกาสนี้ ดีเจน้ำาหวาน พนิตพิมพ์ ทั่ง เชียงใหม่ ผู้บริหารสถานี พร้อมเหล่าดีเจคลื่น X9275 เจียงใหม่...เจ้า ได้ร่วมพูดคุยและให้การต้อนรับศิลปินอย่างเป็นกันเอง ส่วน ศิลปินหมายเลขต่อไปจะเป็นใครนั้น ติดตามรับฟังได้ใน www.xfmnetwork.com และ X9275 เจียงใหม่...เจ้า 28 X-Sample May 2012


X-Music

X9275 เจียงใหม่...เจ้า

X-Thai Chart No Last Week On Chart

Title

Artist

Album

Change

1

1

5

ใครนิยาม

ETC

New Single

still

2

5

4

นอยด์(NOID)

Singular

New Single

up

3

3

5

Soft touch with your love

ชมพู่ อารยา Feat. ETC

New Single

Still

4

4

3

คำาอธิบาย

Soul Da Feat. แพรว คณิตกุล

New Single

Still

5

3

4

คนถูกทิ้ง

MUZU

New Single

down

6

7

2

อ๊ะ

1 2 3 Soul

New Single

up

7

new

new

คนที่เธอไม่ยอมรับ

เอกกี้

Club Friday

new

8

8

15

คนข้างๆ

25 Hours

Color In White

Still

9

new

new

คนเดิมของเธอ

บี้ สุกฤษฏิ์

New Single

new

10

new

new

เสียงที่อยากได้ยิน

MC

New Single

new

Title

Artist

Album

Change

X-Import Chart No. Last Week On Chart 1

1

6

Somebody That I Used To Know

Gotye feat. Kimbra

Making Mirrors

still

2

2

6

We Are Young

FUN FEAT. Janelle Monae

Some Nights

Still

3

3

6

Part Of Me

Katy Perry

Teenage Dream

Still

4

5

6

Unfriend You

Greyson Chance

Hold On ‘til the Night

up

5

6

2

Boyfriend

Justin Bieber

New Single

up

6

7

9

Everything is Okay

Lenka

TWO

up

7

4

9

Mr. Know It All

Kelly Clarkson

Stronger

down

8

8

12

Set Fire to The Rain

Adale

21

Still

9

9

12

Paradise

Coldplay

Mylo Xyloto

still

10

new

new

Houdini

Foster the people

Torches

new

May 2012 X-Sample 29


X-Special

เบสบอล – เอกภพ พานสิทธิ์ : นักร้อง ขนุนน้อย – วรนันท์ อิ่มโอษฐ์ : กีต้าร์

คู่หูทางดนตรีรุ่นใหม่ สั่งตรงจากเชียงใหม่ ฝีมือและ พลังเสียงเกินอายุ!! ภายใต้สังกัดสตูดิโอคำาม่วน โดย มะเดี่ยว-ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ดูแลร่วมกับ พิช-วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล ที่ชิมลางงานโปรดิวเซอร์ครั้งแรก! ซิงเกิ้ลแนะนำาตัว : - “ผ่านเลยไป” ft. แป้งโกะ (OST. Home ความรัก ความสุข ความทรงจำา) - “รถของเล่น” (http://youtu.be/tSSUuspyU_A) ติดตามข้อมูล : www.facebook.com/studiocommuan ติดต่องาน : ป๊อบปี้ 0830925952 / chuyot30@gmail.com

“ผ่านเลยไป” เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Home ที่ได้ศิลปิน รุ่นพี่อย่างพิช วิญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล วงออกัส แต่งทำานองและเนื้อร้อง ทั้งหมด ด้วยแรงบันดาลใจของเนื้อหาในภาพยนตร์ประกอบกับสไตล์ การร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของ เบสบอล เด็กหนุ่ม อายุเพียงแค่ 16 ปี และเพื่อน ขนุนน้อย จึงทำาเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้กำาลังเป็นที่ จับตามองและกำาลังไต่ชาร์ตเพลงตามคลื่นวิทยุดังอยู่ในขณะนี้


ที่มาของ “เสือโคร่ง”

ขนุนน้อย : จากการประกวดวงดนตรีครั้งแรกที่โรงเรียนวัดแห่งหนึ่งครับ ซึ่งตอนนั้นพวกเราไม่ได้ตั้งชื่อวงไป พอดีเห็นเสืออยู่ หน้าวัดครับ ก็เลยเป็นที่มาของเสือโคร่ง เพลง “รถของเล่น” เบสบอล : พี่มะเดี่ยวเป็นคนแต่งครับ ซึ่งเป็นซิงเกิ้ลแรกของวง ตอนนี้ก็ปล่อยออกมาสองเพลง ก็คือเพลงรถของเล่น และ เพลงผ่านเลยไปครับ โดยเพลงรถของเล่น เป็นเพลงที่แสดงอารมณ์เศร้า ของคนๆหนึ่งที่ผิดหวังในเรื่องความรัก เป็นความ รักของเด็กๆ ที่อยากจะได้ของเล่นเหมือนเพื่อน วิธีที่เราจะได้ของนั้นมาก็ร้องไห้ขอพ่อแม่ให้ได้ของเล่นชิ้นนั้นมาครับ แต่พอ โตขึ้นเรามีความรัก เห็นเพื่อนรักกับผู้หญิงซึ่งเป็นคนที่เราก็รักเขาเหมือนกัน แต่เราจะสามารถร้องไห้งอแงได้อีกมั้ย เนื้อหา ประมาณนี้ครับ

เสือโคร่งฝากผลงาน

เบสบอล : ผมของฝากผลงานของพวกเรา เด็กเชียงใหม่บ้านเราเองครับ เพลงผ่านเลยไป ที่ร้องประกอบภาพยนตร์เรื่อง Home ความรัก ความสุข ความทรงจำา และก็ซิงเกิ้ลแรกของพวกเรานะครับ กับเพลงรถของเล่นครับผม


34 X-Sample May 2012


May 2012 X-Sample 37


X-Healthy

เคยไหมคะที่ชอบหลงๆ ลืมเป็นประจำา ลืมโทรศัพท์ไว้ในห้องน้ำา ลืมกุญแจแล้ว ล็อคบ้าน เคยเป็นกันใช่ไหมละคะ แล้ว รู้ไหมคะว่าน้ำาผลไม้บางอย่างก็ทำาให้เรา ความจำาดีขึ้นได้เหมือนกัน น้ำ�ผลไม้เสริมคว�มจำ� ผลไม้รสเปรี้ยวอย่างองุ่นและบลูเบอร์รี่ เป็ น แหล่ ง อุ ด มไปด้ ว ยวิ ต ามิ น ซี ที่ ช่ ว ย ให้ ร่ า งกายสดชื่ น กระปรี้ ก ระเปร่ า แต่ ประโยชน์ ข องผลไม้ ทั้ ง สองชนิ ด ไม่ ไ ด้ มีเพียงเท่านี้ เพราะจากการศึกษาโดย ที ม วิ จั ย แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ซิ น ซิ น นาติ สหรัฐอเมริกาพบว่า องุ่นพันธุ์คองคอร์ด และบลูเบอร์รี่ป่าช่วยให้ความจำาดีขึ้นได้ Credit : n3k.in.th

ทีมวิจัยได้ทำาการศึกษากับผู้สูงอายุ 2 กลุ่มที่มีปัญหาด้านความจำาตามวัยพบ ว่ากลุ่มผู้สูงอายุ 12 คนที่ดื่มน้ำาองุ่น คองคอร์ดเป็นประจำานาน 3 เดือนเริ่มมี ความจำาดีขึ้น เพราะน้ำาองุ่นคองคอร์ดมี ผลต่อการส่งสัญญาณประสาท กระตุ้น ความจำา รวมทั้งมีสารโพลีฟีนอลที่มี คุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระและต้าน การอักเสบด้วย และส่วนกลุ่มผู้สูงอายุ 9 คน ที่ดื่มน้ำา บลูเบอร์รี่ป่าต่อเนื่องนาน 3 เดือน พบ ว่ า ความจำ า เริ่ ม เปลี่ ย นแปลงไปใน ทางที่ดี เพราะสารแอนโทไซยานินใน บลู เ บอร์ รี่ ป่ า ไปช่ ว ยเพิ่ ม สั ญ ญาณเส้ น ประสาทบริเวณสมองส่วนกลางและลด อัตราการเสื่อม ของเส้นประสาท

Credit : ชีวจิต

ผักผลไม้คือสุดยอดอาหารสุขภาพ เชื่อ ไหมคะว่า พืชชนิดเดียวอาจประกอบ ด้วยสารอาหารที่เรียกว่า พฤกษเคมี หรือไฟโตเคมิคัล (phytochemical) หลายร้ อ ยชนิ ด ที่ ช่ ว ยเราต่ อ สู้ กั บ โรค ภัยไข้เจ็บ วันนี้เรามีเคล็ดลับดี ๆ ที่จะ ทำาให้รับประทานผักผลไม้ได้มากขึ้นค่ะ กินผลไม้หลังอาหารมื้อเช้าทุกวัน ฝึกรับ ประทานผลไม้หลังอาหารมือเช้าให้เป็น นิสัย เพราะนอกจากจะได้ประโยชน์ จากสารอาหารแล้ว ยังช่วยเติมความ สดชื่นสดใสได้ตลอดวันค่ะ พยายามกินผักเพิ่มเป็น 2 เท่าทุกมื้อ แล้วลดอาหารประเภทแป้งหรือไขมันลง 38 X-Sample May 2012

เมื่อทำาจนเป็นนิสัยก็สามารถกิน ผักได้ มากขึ้นโดยอัตโนมัติ ใส่ผักผลไม้ลงไปในส่วนผสมหนึ่งของ อาหาร อาหารหลายชนิดสามารถใส่ผัก หรือผลไม้หลายอย่าง ลองดัดแปลงทำา ดู ก็จะได้อาหารจานอร่อยที่มีคุณค่า อาหารสูง ลองผักผลไม้ใหม่ ๆ ลองรับประทานผัก และผลไม้ชนิดใหม่ที่ไม่เคยรับประทาน มาก่อน รสชาติที่แปลกใหม่จะช่วยให้ อยากรับประทานและมีตัวเลือกมากขึ้น กินสแน็คผลไม้ สแน็คผัก ผลไม้ ไทย ๆ เป็ น อี กวิ ธี ห นึ่ ง ที่ ทำ า ให้ เ ราได้ รั บ คุ ณ ค่ า จากผัก ผลไม้มากขึ้น ที่สำาคัญ ไม่ทำาให้ อ้วนด้วยนะคะ


วันนี้ x-sample มีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการบำารุงเลือดมาฝากกันคะ แต่การบำารุงเลือดที่เรานำามาฝากวันนี้ไม่ใช่เป็นการกินยานะคะ แต่เป็นการกินผลไมที่มีผลต่อการบำารุงเลือดคะ Credit : ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

ผลไม้ที่มีผลดีในการช่วยบำารุงเลือด ที่ผิดปกติ 1. ทับทิม 3. สตรอว์เบอร์รี่

ผลการวิจัยในสหรัฐพบว่า ทับทิม สามารถรั ก ษาผู้ ป่ ว นเบาหวานได้ ด้ ว ย คุ ณ สมบั ติ ช่ ว ยกั ก เก็ บ เซลล์ เ ม็ ด เลื อ ด แดงโดยให้ผู้ป่วยจำานวน 10 คน ดื่มน้ำา ทับทิมสดวันละ 1 แก้ว หรือประมาณ 6 ออนซ์ เป็นเวลา 3 เดือน ผลคือ ร่างกายมีระดับ อินซูลินในกระแสเลือด ลดลง ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น อาการ มึนงง อ่อนเพลีย และผมร่วงลดลง และ สดใสขึ้น

2. แก้วมังกร อุ ด มไปด้ ว ยโปรตี น จึ ง ช่ ว ยเติ ม ร่ อ ง รวยผิวให้ดูเรียบตึง ผลการวิจัยพบว่า แก้วมังกรเนื้อแดงดีต่อระบบไหลเวียน โลหิต และมีธาติเหล็กอยู่ในปริมาณ ที่ เ หมาะสมสำ า หรั บ การสร้ า งเซลล์ เม็ดเลือด นอกจากนี้ไฟเบอร์ในผล แก้ ว มั ง กรยั ง ช่ ว ยฟื้ น ฟู ค วามแข็ ง แรง บริเวณช่องคลอด บรรเทาอาการตกขาว

บริโภคกล้วยเป็นประจำาทุกวันส่งผลต่อ สุขภาพเลือดคือ ช่วยลดความเสี่ยงเป็น โรคลูคีเมีย (มะเร็งเม็ดเลือดขาว) โดย สตรอว์ เ บอร์ รี่ อุ ด มไปด้ ว ยวิ ต ามิ น ซี ที่ เฉพาะในเด็กช่วงอายุ 0-2 ปี ช่วยบำารุงเซลล์เม็ดเลือดแดง เมล็ดเล็กๆ 5. แตงโม ที่ อ ยู่ ใ นเนื้ อ ของสตรอว์ เ บอร์ รี่ ช่ ว ย ลำาเลียงออกซิเจนในกระบวนการขจัด จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเนรา เลือดเสีย จากผลการวิจัยที่มีตีพิมพ์ใน ดาในสหรัฐเผยว่า หากบริโภคแตงโม วารสาร Food Chemistry พบว่า อาสา เพียงครึ่งผลต่อวันดีต่อระบบไหลเวียน สมัครผู้บริโภคสตรอว์เบอร์รี่สดทุกวัน โลหิต เพราะกรดอะมิโนอาร์จีโนน์ (Arประมาณ 2 ถ้วยตวงติดต่อกันนาน 1 ginine) ที่ร่างกายเปลี่ยนให้เป็นสาร เดื อ นมี ผ ลการตรวจเลื อดพบว่ า เซลล์ ในตริกออกไซด์ (Nitric oxide) ทำาให้ เม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นอย่างเป็นปกติมาก เลือดสมบูรณ์ขึ้นถึงร้อยละ 22 จึงช่วย ขึ้น คือ 4,8,12,16 เซลล์จึงส่งผลให้ผิว ป้องกันภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายและ พรรณภายนอกดูเรียบเนียนเปล่งปลั่ง ภาวะหลอดเลือดแข็งตัว ขึ้น เป็นไงกับบ้างคะ คราวนี้เราก็กินอาหาร ที่ชอบได้อย่างสะบายใจ และรู้ด้วยว่า 4. กล้วย ผลไม้ที่เรากินเข้าไปนั้นมีผลดียังไงบ้าง ด้วยคุณสมบัติของแร่ธาตุแมกนีเซียมที่ และผู้ ห ญิ ง เราต้ อ งมี ป ระจำ า เดื อ นทุ ก อุดมอยู่ในกล้วยช่วยบำารุงผิวที่ขาวซีด เดือนจริงไหมคะ เพราะงั้นเราจึงควร ให้กลับมาเปล่งปลั่งดูมีเลือดฝาด จาก ที่จะบำารุงเลือดให้ดีอีกด้วยคะ และนี่ก็ ผลการวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ใน American เป็นวิธีง่ายๆ เพียงแค่กิน แล้วก็กินคะ Journal of Epidemiology เผยว่าการ

May 2012 X-Sample 39


X-Guide “เหนื่อยแสนเหนื่อย ถึงเวลาพักผ่อนมองหา แสงสียามค่ำาคืนกันดีกว่า โทรหาเพื่อนสนิทมิตรสหาย มานั่งผ่อนคลาย แชร์ประสบการณ์ของ ความเหน็ดเหนื่อยในแต่ละวัน” วันนี้ทีมงานของเรามีนัดกับร้านน่า นั่ง บรรยากาศชิวๆ บนถนนนิมมานเห มินท์ซอย 12 กับร้านนิมมานฯ การ์เด้น หาได้ไม่ยากเลยครับ เพราะร้านอยู่ติด กับธนาคารกสิกรไทย สาขานิมมานเห มินท์ ในบริเวณแคนทารี เทอเรซ อเวนิว แห่ ง ใหม่ ซึ่ ง อยู่ ภ ายในบริ เ วณโรงแรม แคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ ที่จะพามาชิมลิ้มลองกันวันนี้เห็นจะ หนีไม่พ้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับ ซึ่ง ที่ นี้ เ ขาเน้ น เบี ย ร์ ส ดจากต่ า งประเทศ เช่น Hoegaarden, Stella, Artois, Loffe ฯลฯ ซึ่งถ้าเป็นช่วงก่อนสองทุ่ม เขามีโปรโมชั่นพิเศษซึ่งถ้าซื้อ 3 แก้ว รับฟรี 1 แก้ว และถ้ามา 4 คนสั่ง 4 แก้วรับฟรีอีก 1 แก้วครับ ผมขอแนะนำา 40 X-Sample May 2012


เบียร์ Brussels Fruit Beer ซึ่งมีทั้งกลิ่น Peaches, Red Fruit, Apple ให้ได้ลอง ชิมกัน หรือจะเป็นเบียร์ดำาหอมนุ่มลิ้น อย่าง Gauloise Brune ก็มีให้ดื่มกันที่นี้ ครับ และพิเศษช่วงนี้ทางร้านขอแนะนำา Fruit Strawberry Beer เหมาะสำาหรับ คุณสุภาพสตรีที่รักในการดื่มเบียร์และ รสชาติขมอมหวานเล็กๆครับ นอกจาก เมนูของเครื่องดื่มแล้วที่นี้เขายังมีอาหาร ของขบเคี้ยวทานเล่นอีกด้วยและที่ผม จะแนะนำาคืออกเป็ดรมควัน ที่ได้เนื้ออก เป็ดชั้นดีแน่นๆ ชิ้นพอคำาสูตรเด็ดจาก ทางร้าน ทานคู่กับเบียร์รสชาติถูกปาก นักแล นอกจากนี้ยังมี ยำาอกเป็ดรมควัน ปอเปี๊ยะผักโขม ปอเปี๊ยะกุ้ง เฟรนฟราย ชีส ฯลฯ ให้ได้ทาน จิบเบียร์ฟังเพลง บรรยากาศสบายๆ มองผู้คนเดินผ่าน

ไปมาของย่านที่ชิคที่สุดในเชียงใหม่ นัก ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ เป็น สีสันและบรรยากาศสำาหรับการมาพัก ร้อนของเชียงใหม่จริงๆ ร้านนิมมานฯ การ์เด้น เปิดบริการ ทุกวันตั้งแต่ 19.00 น.- เที่ยงคืน คุณ จะได้ พ บกั บ บรรยากาศเหมาะแก่ ก าร พู ด คุ ย สั ง สรรค์ เ ฮฮากั บ เพื่ อ นฝู ง อย่ า ง เป็นกันเอง สนุกและสบายๆเหมือนอยู่ ที่บ้าน อาหารอร่อยซึ่งขอบอกว่าเจ้าของ ร้ า นเขาเป็ น หนุ่ ม หล่ อ ใจดี ม ากๆครั บ ใครสนใจยั ง ไม่ โ ปรแกรมสถานที่ ใ นใจ คืนนี้ ลองแวะมากันได้ที่ นิมมานฯ การ์เด้น ทาง X-Sample ขอการันตียก ดาวให้ 4 ดวงเลยครับ

May 2012 X-Sample 41


Dress Code : Inspired by the natural and colorful summer bright.

Colorful Bright. “Summer Collection 2012 by Kunta”

“ความเผ็ดร้อนของสีสันในฤดูกาลนี้ ฉูดฉาดและสนุก ไปกับการแต่งตัว หยิบชุดเก่าเก็บมาโดยแสงไฟกันหน่อย”


Leopard Jumpsuit จัมพ์สูทลายเสือ แรงบั น ดาลใจที่ ไ ม่ เ คยจางหายจากซี ซั่ น นี้ , Dress เดรสสั้นสีชมพูบานเย็นมิกแอนแมตซ์ คู่กับเข็มขัดหัวใหญ่สีแดงเพิ่มสีสันในฤดูร้อน, Dress เดรสสั้นประดับโบผ้าชีฟองด้านหลัง สีส้ม ความฉูดฉาดที่ไม่ควรพลาดที่จะมีไว้ใน ช่วงนี้ ด้วยแพทเทิร์นที่แปลกตาและโชว์ความ เซ็กซี่ของหญิงสาว Polka dots Dress เดรสสั้นลายจุดสีแดงเทรนด์ที่ยังอยู่ในกระแส และยังเป็นไอเท็มที่แฟชั่นนิสต้าทุกคนต้องมี สำาหรับ Polka dots Model : Parissa Angsukrant Opal ปาริษา อังศุกรานต์์ Photographer : Tummy Studio, Sumit Surajit สุมิตร์ สุระจิตร์, Kamolpat Trangratapit กมลพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ Stylist : Prachaya Thepthewin Make up Artist : Pornpuncha Maikuntha Mearloy พรบัญชา ใหม่กันทะ Dresses and Clothes by Kunta Tel: 083713-338-8 Lacation : The Empire Residence, Nimman


X-Why?


Credit : women.mthai

คุณสาวๆ เคยลองสังเกตุอารมณ์รัก บนเตียงนอนของคู่คุณกันบ้างรึป่าวคะ ว่ามีอารมณ์รักแบบไหนกันบ้าง ช้า-เร็ว เบา หรือหนักหน่วง ถ้ายังไม่รู้ว่า คุณกับ คนรัก เป็นคู่รักแบบไหน ลองมาดู อารมณ์เซ็กส์ ในแบบต่างๆ กันดูสิคะ คุณจะได้ รู้ว่า คู่ของคุณ เป็น คู่รักคู่เลิฟ แบบไหนกัน เซ็กส์แบบอ่อนโยน อารมณ์เซ็กส์ แบบเบาบาง อ่อนโยน เป็นอารมณ์ที่ หญิงสาวหลายๆ คนหมายปอง เขาจะ ทะนุ ถ นอมทุ ก ท่ ว งท่ า ที่ร่ว มรักกับคุณ แต่ต้องมองกันให้ยาวๆ ค่ะ ไม่สามารถ ตัดสินได้ในครั้งแรกว่า เขามีอารม์อ่อน โยน ถ้าในระยะยาวพิสูจน์ได้จริงว่านี่ เป็นรสนิยมที่แท้จริงของเขาก็สามารถ แน่ใจได้ว่า เขาเป็นคนมีอารมณ์อ่อน โยนเมื่อรักใครแล้วก็มักจะถนอมน้ำาใจ และเกรงใจคนที่รักเสมอค่ะ เซ็ ก ส์ แ บบสุ ด แสนจะโรแมนติ ก สาวๆ หลายคน มักอาจจะสงสัยว่า โรแมนติก กับอ่อนโยนนั้น แตกต่างกัน ยังไง ทำาไมถึงต้องแยกประเภทนั้นออก มาอีก ที่แยกออกมาจากความอ่อน โยนนั้นก็เพราะว่า ในบางครั้งความ โรแมนติกก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะ มีอารมณ์อ่อนโยน ถ้าเขาปราณีตใน การเตรียมบรรยากาศก่อนขึ้นเตียงกับ คุณด้วยการ จุดเทียนหอม โรยกลีบ กุหลาบ เปิดเพลงคลอเบาๆ แสดงว่า เขาเป็นคนมีอารมณ์ละเอียดอ่อนและ ชอบเก็บรายละเอียด แบบเล็กๆ น้อยๆ

ค่ะ แต่ถ้าในระยะยาวคุณแน่ใจว่าเขา สร้างบรรยากาศเพียงเพราะมันเป็นครั้ง แรกๆ ที่ได้ร่วมรักกับคุณเท่านั้น หลัง จากนั้นก็เป็นเซ็กส์ทั่วไปแบบไม่มีอะไร พิเศษ ก็อาจเป็นไปได้ว่าไม่ใช่นิสัยเขา จริงๆ เขาเป็นคนมีนิสัยชอบทำาอะไร หวังผลก็เป็นได้ค่ะ

สบายใจกับคู่ชีวิตเสมอ คุณจะรู้สึก ปล่อยวาง ไม่เป็นกังวลและพร้อมยินดี ที่จะให้เขาพาขึ้นสวรรค์ไปอย่างไม่ลังเล เลยล่ะค่ะ

เซ็กส์แบบสนุกสนาน สุดเหวี่ยง เคยเป็นมั้ยคะ เวลาที่คุณกับคนรัก กำาลังจะเริ่มเกมส์รัก แล้วเขาก็ชวน คุณทำาเรื่องสนุกๆ ตลกๆ เพื่อทำาให้ คุณรู้สึกผ่อนคลายอารมณ์ก่อน…ผู้ชาย ประเภทนี้ดูจะดีกว่าทุกประเภท เพราะ เขาแสดงความเป็ น ธรรมชาติ อ อกมา โดยไม่เฟค นั่งปั้นหน้า ปั้นอารมณ์เพื่อ ให้ดูดี

เซ็กส์แบบก้าวร้าว รุนแรง คุณ สาวๆ อาจจะต้องระมัดระวังตัวกัน มากเป็นพิเศษ เพราะถ้าหากว่า คุณ สาวๆ มีคนรักที่มีอารมณ์รุนแรง อารมณ์ร้อนมากกว่าปกติ มันก็อาจจะ ส่ ง ผลไปถึ ง เรื่ อ งความก้ า วร้ า วของอา รมณ์เซ็กส์ได้ชายหนุ่มประเภทนี้ เขามัก จะเก็บซ่อน ความอ่อนไหว ไว้ภายใต้ อารมณ์เซ็กส์ที่รุนแรง สาเหตุอาจมีได้ หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ความกลัว ที่ จะมีเซ็กส์ หรือความอายในรูปร่าง รูป ลักษณ์ ของตัวเอง…

อ๊ะๆ คุณสาวๆ อย่าลืมนะคะว่า ช่วงเวลามีเซ็กส์เนี่ยแหละค่ะ เป็นช่วง เวลาที่ จ ะสามารถรั บ รู้ ตั ว ตนและ รสนิยมที่แท้จริงของเขาได้ การที่คุณ และเขาหัวเราะได้ในช่วงเวลานี้สามารถ เดาได้ ว่ า เขาเป็ น คนที่ มี ค วามอ่ อ น โยนและเป็ น ฝ่ า ยรั บ ฟั ง และให้ ค วาม

ไม่ ว่ า จะเป็ น อารมณ์ เ ซ็ ก ส์ แ บบ ไหน คุณสาวๆ ลองสังเกตุกันดูนะคะ จะได้ปรับเปลี่ยนวิธีเร่งร้อน หรือหยุด พฤติกรรมบางอย่าง เพื่อให้เกิดความ พึงพอใจกับทั้งสองฝ่าย แล้วเรื่องบน เตียงของคุณทั้งคู่ ก็จะเป็นเรื่องง่าย ที่ จะเข้าใจกันได้อย่างแน่นอนค่ะ

May 2012 X-Sample 53


หนุ่มหน้าใสวัย 23 ปี กำาลังศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขานิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา จากที่เห็นและเติบโตมาในครอบครัวธุรกิจ ออแกนไนท์เซอร์ แรงบันดาลใจและความชอบจึงทำาให้เลือกเรียนในสาขาวิชานี้

ผลงานที่ผ่านมา

ทำาไมถึงชอบเชียงใหม่?

ผลงานล่าสุด เป็น 10 คนสุดท้ายของMen’s Health ผมชอบนะ ความคิดแรกของผมเลยคือผมอยากได้บา้ นทีน่ ี่ Guys’ Challenge 2011 (เมนส์เฮลธ์กายส์แชลเลนจ์ 2011) ถ้าได้ที่ดีๆทำาเลดีๆเราจะได้ที่สงบเงียบๆ ไว้พักผ่อน เชียงใหม่ ซึ่งจัดโดย นิตยสารเมนส์เฮลธ์ Men’s Health, งานเดินแบบ เป็นที่ๆ อยู่สบายมีความสุข คนเชียงใหม่น่ารัก บรรยากาศก็ แฟชั่น แต่ส่วนมากจะเป็นงานของเมนส์เฮลธ์ครับ ดีครับ ชีวิตไม่น่าเบื่อผมว่ามันมีสัสันดีครับ ถ้าเทียบกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ ผมว่ากรุงเทพฯ เหมือนเป็นเมืองแห่งการทำางาน เคยมาเชียงใหม่? การแสวงหาความรู้ เชียงใหม่ผมคิดว่ามันเหมือนบ้านที่เรา เคยมาสองครัง้ ครับครัง้ แรกคือตอนน้าำ ท่วมครับ หนีนาำ้ ท่วม ควรจะมาพักผ่อนครับ มา 7 วัน มากับที่บ้านและก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเชียงใหม่ มากนักครับ และก็ครั้งนี้ครับผมมาพักผ่อนครับ แต่ก็อยู่ไม่กี่ ชวนเพื่อนๆ มาเที่ยวเชียงใหม่หน่อย? มาเชียงใหม่ถ้ามาครั้งแรกโดยที่ไม่รู้อะไรเลย คนเชียงใหม่ วันก็ต้องกลับไปทำางานต่อครับ อัธยาศัยดีมาก คุณสามารถที่จะเดินเข้าไปถามเขาได้เลยว่า มาเชียงใหม่ได้ไปเที่ยวที่ไหน ชอบที่ไหนบ้าง? จะไปที่ไหน สถานที่นี้อยู่ตรงไหน เขาจะบอกให้คุณรู้ทุกอย่าง ตอนนั้นผมขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพครับ และก็วัดอีก เผลอๆจะพาไปด้วยซ้ำาครับ จากประสบการณ์ผมคร่าวๆ หลายแห่งแต่ผมจำาชื่อไม่ได้ เรียกว่าตอนนั้นวัดไหนดังผมไป ผมขี่รถมอเตอร์ไซด์หาร้านขนมจีนทานอร่อยมาก อยู่ในซอย หมดครับ แล้วไปเที่ยวถนนนิมมานฯ เดินถนนคนเดินวัวลาย เล็กๆ ของถนนวัวลาย คนเชียงใหม่น่ารักมาก ถ้ามาพักผ่อน ถนนคนเดินกลางเวียง ท่าแพ ฯลฯ ไปเยอะครับ สำาคัญต้อง ที่ผักผ่อนหลายที่ๆ สงบ ไม่จำาเป็นต้องที่ที่ใกล้ผับหรือแหล่ง กินข้าวซอยครับผมแต่ร้านไหนผมก็จำาไม่ได้แต่ผมชอบอาหาร ท่องเที่ยวกลางคืน ร้านอาหารอร่อยเยอะแยะ เค้กก็อร่อย เหนือครับอร่อยมาก แนะนำาว่าใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่ควรศึกษาเส้นทางก่อนนิด นึง ไม่ยากครับเดินทางสะดวก รับรองถ้าทำาตามสิ่งที่ผมพูด มาทั้งหมด คุณจะเที่ยวเชียงใหม่ได้อย่างสบายใจและสนุก มากๆด้วยครับ 56 X-Sample May 2012


X-Nology หากใครกำาลังมองหาอุปกรณ์สำาหรับฟังเพลงตัวใหม่อยู่ ลองหัน มามองเจ้าตัวนี้หน่อยเป็นไง เครื่องเล่นเพลงของ Sony Walkman รุ่น NWZ-W262 ซึ่งเป็นเครื่องเล่นเพลงแบบล้ำาสมัย จุด เด่นของเครื่องเล่นเพลงตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ เดี๋ยวมาลองดู ว่า มันเจ๋งแค่ไหน เริ่มจากดีไซน์เก๋ๆที่แปลกแหวกแนว เพราะตัว ผลิตภัณฑ์ออกแบบเป็นหูฟังที่ไม่จำาเป็นต้องพกเครือ่ งเล่นแต่อย่าง ใดให้เกะกะ เรียกได้ว่าลืมไปเลยในเรื่องของปัญหาตัวเครื่องและหู ฟังที่เกะกะ ต้องพกพาหลายชิ้น แถมยังต้องเกะกะกับสายหูฟังอีก ด้วยการออกแบบที่รวมเอาหูฟังแบบ In-Ear เข้าไว้กับตัวเครื่อง เล่น ทำาให้สะดวกในการพกพา เพราะไร้สายเกะกะยุ่งเหยิงที่จะสร้าง ความรำาคาญเวลาสายพันกัน แถมยังดูดีมีสไตล์อีกต่างหากเวลา แนบเข้ากับหู เพราะออกแบบมาแบบขนาดกะทัดรัด กระชับกับหู ไม่ ลื่นหลุดง่าย เรียกได้ว่า เหมาะกับการสวมใส่ขณะออกกำาลังกาย หรือ เดินเล่นโดยไม่ต้องพะวงเรื่องตัวเครื่อง และสายหูฟัง ลองมาดูของจริงดีกว่า เริ่มจากการ ออกแบบที่เรียกว่า Duotone Design ที่ ต้องบอกว่าสีสันสวยงาม ทันสมัย แถม วัสดุที่ใช้ ยังเป็นพลาสติกคุณภาพดี ใช้ กันยาวๆ ไม่ซีดไม่ลอก แถมเบาสุดๆแค่ 32 กรัม มาดูรูปร่างเต็มๆกัน ซึ่งตอนแรกที่ แกะกล่องออกมาก็ยังสงสัยว่าตัวเครื่อง มีแค่นี้จริงๆเหรอ แล้วจะเปิดเพลงฟัง ยังไง โหลดเพลงตรงไหน ลองอ่านคู่มือ ก็พบว่าบริเวณหูฟังขวาจะมีสวิทช์เปิดปิด และ มีไฟสัญญาณแจ้งเตือนการ ทำางาน (OPR) ติดสว่างขึ้น 60 X-Sample May 2012

ส่ ว นการโหลดเพลงและการชาร์ จ ไฟนั้นใช้สาย USB ซึ่งอยู่บริเวณด้าน ข้างของหูฟังข้างขวา ซึ่งการโหลดเพลง นั้ น ทำ า ได้ ง่ า ยไม่ ต้ อ งใช้ โ ปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม โดยคอมพิวเตอร์จะมองเห็น เสมือนเป็น Drive ตัวหนึ่ง ลากเพลง ที่ต้องการใส่ในโฟลเดอร์ได้เลย ลืม บอกไปนิดนึง ขนาดความจุของ Sony Walkman W262 มีขนาด 2GB แถมที่ พิเศษสุดๆก็คือใช้เวลาชาร์จแค่ 3 นาที แต่สามารถฟังเพลงได้ถึง 1 ชั่วโมง หาก ชาร์จไฟเต็มที่ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงครึ่ง แต่ฟังเพลงต่อเนื่องได้ถึง 8 ชั่วโมงเลยที เดียว


ฝาปิดช่อง USB นั้น เก็บงานได้ เรียบร้อยและซีลปิดสนิท ทาง Sony ระบุว่า เจ้าตัว Sony Walkman W262 นี้ มีความสามารถในการกันน้ำาได้ใน ระดับหนึ่ง เรียกได้ว่าหากใส่ฟังเพลง แล้วมีละอองฝน หรือ ออกกำาลังกาย แล้วเหงื่อออกก็ไม่ต้องกลัวว่าจะทำาให้ เครื่องเสียหาย ส่วนบริเวณด้านล่างของ หูฟังข้างขวานั้นมีปุ่ม Play/Pause และ ปุ่ม Forward/Rewind เพื่อเลือกเพลง แต่เจ้าปุ่มพวกนี้ไม่ได้ใช้งานแค่นี้ แต่ยัง เป็นปุ่มที่มีลูกเล่นการใช้งานคือ เมื่อกด ปุ่ม Forward/Rewind ค้างไว้ 1 วินาที จะเป็นการเปลี่ยน Folder ของเพลงที่ เราจัดเก็บ ดังนั้นเราสามารถที่จะเลือก เก็บแนวเพลงไว้เป็น Folder ได้ ส่วน ปุ่ม Play/Pause ถ้ากดค้างไว้ 1 วินาที จะเข้าสู้โหมด Zappin ซึ่งเป็น Feature ในการรับฟังตัวอย่างเพลง หากต้องการ ฟังเพลงนั้นๆ ก็กดฟังทันที ซึ่งจะมี ประโยชน์ในการค้นหาเพลง เนื่องจาก ไม่มีหน้าจอแสดงชื่อเพลงนั่นเอง

แถมเก็บรายละเอียดเสียงได้ยอดเยี่ยม เหมาะกับการฟังเพลงสนุกๆ หรือ ไม่ ก็ฟังแนวอะคูสติก เพราะจะได้ยินราย ละเอียดของเสียงใสๆจากเครื่องดนตรี ได้ชัดเจน เช่น เสียงกีตาร์ที่ลื่นไหลมาก เอาเป็นว่าถ้าให้สรุปจุดเด่นก็คือ

มาดูรูปร่างทั้งตัวกันมั่ง จะเห็นได้ ว่ามีสายสำาหรับคล้องหูโยงหูฟังทั้งสอง ข้างไว้ โดยตัวสายเองทำาจากยางที่มี คุณสมบัติทนทาน ไม่ขาดง่ายๆแน่นอน เพราะตัววัสดุนั้นค่อนข้างหนาและดัด รูปทรงได้มาก ไม่หักงอ

เพราะด้ ว ยราคาค่ า ตั ว ไม่ ถึ ง สามพั น บาท ถือว่าคุ้มค่าเพราะได้ทั้งเครื่องเล่น และหูฟังดีๆในตัวที่พกพาสะดวก กัน น้ำา แถมโหลดเพลงได้ง่ายๆอีกด้วย

เหมาะสำาหรับผู้ที่ชื่นชอบการ ฟังเพลงที่ต้องการความสะดวกสบาย เนื่องจากมีขนาดเล็ก พกพาสะดวก ไม่ ต้องมีสายหูฟังให้เกะกะ หรือ ผู้ที่ชอบ ฟังเพลงขณะทำากิจกรรมต่างๆเช่น วิ่ง จ๊อกกิ้ง เพราะไม่ต้องพะวงเรื่องสาย และการป้องกันน้ำา เรียกได้ว่าไม่กลัว ฝน แถมยังล้างน้ำาได้อีกด้วย – พลังเสียงถือว่าทำาได้ดี ให้เสียง เบสที่แน่น แต่ในขณะเดียวกันก็ยัง สามารถเก็บรายละเอียดเสียงต่างๆได้ เป็นอย่างดี

– แบตเตอรี่ถือว่าอยู่ได้นาน ชาร์จ ไว้ให้เต็มแล้วฟังยาวๆได้ แถมมีระบบ ชาร์จเร็วแค่ 3 นาที แต่เอาไปใช้ได้ถึง 1 มาดูกันต่อที่ตัวหูฟังข้างซ้าย จะมี ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอต่อการฟังเพลงขณะ ปุ่มต่างๆอยู่ด้านล่างเช่นกัน ประกอบ ทำากิจกรรมอย่างการเล่นฟิตเนส ด้วยปุ่ม เพิ่ม/ลด ระดับเสียง และ – ระบบการโหลดเพลงทำาได้ง่าย ปุ่มShuffle/Playlists สำาหรับเลือก สะดวก และที่สำาคัญคือ มีลูกเล่นที่ช่วย โหมดการเล่นเพลงตามที่ต้องการ ให้การเลือกเพลงง่ายขึ้น พลิกกลับมาดูที่ตัวหูฟัง โดยตัวหู – วัสดุและการประกอบเรียบร้อย ฟังเองจะเป็นแบบ In-Ear โดยสามารถ ถอดเปลี่ยนยางอุดหูเพื่อให้เหมาะกับ สวยงาม ทนทานต่อการใช้งาน แต่ละคนได้ แถมในกล่องเองก็มีจุกโฟม หากใครกำาลังมองเครื่องเล่นเพลง ขนาดเล็กและขนาดใหญ่แถมมาให้อีก ดีๆสักเครื่อง Sony Walkman W262 นอกเหนือจากที่ติดมากับตัวเครื่อง ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียว

ส่ ว นในเรื่ อ งของคุ ณ ภาพเสี ย งนั้ น หลังจากที่ได้ทดลองฟังแล้ว ถือว่า มาตรฐานที่ Sony ทำาไว้นั้นเชื่อถือได้ เพราะเจ้า Sony Walkman W262 นั้น ให้เสียงแบบใสๆ ที่มาพร้อมกับความ แน่ น ของเบสที่ ต้ อ งบอกว่ า แน่ น มาก

May 2012 X-Sample 61


*(18,1(3$576

ÃÇ´ àà çǷѹ ã¨

ÊդسÀÒ¾ÊÙ§ Ð áÅ

48$/,7<6(59,&(

$&&(6625,(6

/($6,1*7+$,/$1'


X samplemag Vol 28  

X samplemag Vol 28

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you