Issuu on Google+

Ekspert Povrede

Po­vre­da pred­njih ukrš­te­nih li­ga­me­na­ta

Pomogao je Bošku Jankoviću i mnogim drugima, pomoći će svima Milan Ilić, Master Physical

Tri miliona puta si na TV-u čuo ili negde pročitao “povreda prednjih ukrštenih ligamenata”, a evo šta to tačno znači i na koji način se leči. Reprezentativac Srbije Boško Janković se uspešno oporavio

Re­ha­bi­li­ta­ci­ja se spro­vo­di u tri fa­ze: 1. fa­za je od­mah na­kon ope­ra­ci­je i tra­je 6-8 ne­de­lja 2. fa­za pod­ra­zu­me­va pe­riod 2-4 me­se­ca po­sle ope­ra­ci­je 3. fa­za se za­vr­ša­va pot­pu­ nim opo­rav­kom spor­ti­ste 6 - 8 -10 me­se­ci po­sle ope­ra­ci­je. Boš­ko Jan­ko­vić, fud­ba­ler Đe­no­ve i re­pre­zen­ta­ci­je Sr­bi­je, po­vre­dio je ko­le­no po­čet­kom av­gu­sta. Na utak­mi­ci igrač mu je “ule­teo” boč­ no di­rekt­no u ko­le­no. U na­red­nih

26 I MAXIM I Mart 2010.

de­set da­na ura­đe­na je pot­pu­na di­jag­no­sti­ka kli­nič­kim pre­gle­dom i mag­net­nom re­zo­nan­com. Di­jag­ no­za je bi­la pot­pu­ni pre­kid pred­ nje ukrš­te­ne ve­ze. Da bi us­peš­no na­sta­vio svo­ju ka­ri­je­ru, neo­p­hod­ na je bi­la re­kon­struk­ci­ja pred­nje ukrš­te­ne ve­ze, ko­ja je oba­vlje­na u Bar­se­lo­ni kod dok­to­ra Ra­mona Hu­ga­ta. Ura­đe­na teh­ni­ka je BTB. Vr­hun­ski ura­đe­na re­kon­struk­ci­ja, do­bra pre­o­pe­ra­tiv­na pri­pre­ma i za rad iz­u­zet­no mo­ti­vi­san pa­ci­ jent do­ve­li su do to­ga da mi­ši­ći nat­ko­le­ni­ce ne atro­fi­ra­ju. U pr­voj fa­zi re­ha­bi­li­ta­ci­je ve­o­ma br­zo je po­stig­nu­ta ma­xi­mal­na ex­ten­zi­ja a i ma­xi­mal­na flek­si­ja. Oto­ka sko­ro da i ni­je bi­lo, a mi­ši­ći pred­nje i zad­nje lo­že su se ubr­zo iz­jed­na­či­li i na jed­noj i na dru­goj no­zi. Po­če­lo se sa elek­tro­sti­mu­la­ ci­jom i sa sta­tič­kim kon­trak­ci­ja­ma pred­nje i zad­nje lo­že, a ubr­zo za­tim se preš­lo na ma­nu­el­no op­te­

re­će­nje a ka­sni­je i na te­go­ve. Obim po­kre­ta je uvek bio u nor­mal­nim gra­ni­ca­ma. Po­sle pet ne­de­lja od­ba­če­ne su šta­ke i naš re­pre­zen­ ta­ti­vac je nor­mal­no ho­dao. Ula­skom u dru­gu fa­zu na­sta­vi­lo se sa elek­trost­imu­la­ci­jom pred­ nje i zad­nje lo­že i uklju­či­le su se sle­de­će ve­žbe: sob­ni bi­cikl, kva­ dri­ceps ma­ši­na, spra­va za zad­nju lo­žu i ra­zni ob­li­ci ba­lan­sa i pro­ pri­o­cep­ci­je (obr­nu­ti še­šir, me­ka pod­lo­ga, tram­bo­li­na…). Na kra­ju ove fa­ze ura­đe­na su kon­trol­na me­re­nja u Be­o­gra­du i Đe­no­vi, gde je usta­no­vlje­no da ne po­sto­ji raz­li­ka ope­ri­sa­ne i zdra­ve no­ge, kao i od­nos pred­nje i zad­nje lo­ze. Bo­ško je bio spre­man za tr­ča­nje. Tre­ća fa­za je ot­po­če­la du­žin­skim tr­ča­njem a po­red ja­ča­nja u te­re­ta­ ni uklju­ču­ju se i spe­ci­fič­ne ve­zbe za fud­ba­le­re. De­o­ni­ce se sve vi­še kra­te a po­di­že in­te­zi­tet tr­ča­nja. Ta­ko­đe se po­či­nje i s pro­me­na­ma

prav­ca i uvo­de se sko­ko­vi. Opo­ra­vak Boš­ka Jan­ko­vi­ća je ti­pi­ čan opo­ra­vak po­sle re­kon­struk­ci­ je pred­njih ukrš­te­nih li­ga­me­na­ta, ali i po­se­ban. Do­bra pre­o­pe­ra­ tiv­na pri­pre­ma (ve­žbe za ja­ča­ nje kva­dri­cep­sa i zad­nje lo­že) i vr­hun­ski hi­rurš­ki za­hvat do­ve­li su do to­ga da Jan­ko­vić ne­po­sred­no po­sle ope­ra­ci­je i u to­ku re­ha­bi­li­ ta­ci­je ne­ma bo­la a da su oču­va­ni nor­mal­na po­kre­tlji­vost, vo­lu­men i sna­ga mi­ši­ća. Svoj pro­fe­si­o­na­li­zam s te­re­na Jan­ko­vić je pre­neo i u ki­ne­zi-sa­ lu. Mak­si­mal­no je od­ra­dio sva­ki tre­ning, kao da igra fi­na­le Li­ge šam­pi­o­na. Dnev­no je ve­žbao i po če­ti­ri-pet sa­ti i je­di­ni pro­blem bio je što je “krao na vi­še”, tj. uvek je po­ku­šao da ura­di jed­no do dva po­na­vlja­nja vi­še od pred­vi­đe­ nog. Ta­ko­đe je i mom­ke sa istom po­vre­dom ohra­bri­vao i pod­sti­cao na još ve­ći rad i sa­ve­to­vao ih ka­ko da ra­de ve­žbe.

Foto: Radovan Janjušević

P

o­vre­da pred­ njih ukrš­te­nih li­ga­me­na­ta naj­za­stu­plje­ni­ja je kod spor­ti­ sta ko­ji se ba­ve ko­šar­kom, fud­ ba­lom, od­boj­ kom, ru­ko­me­tom, ski­ja­njem, ali se u neš­to ma­njem bro­ju ja­vlja i kod spor­ti­sta ko­ji se ba­ve ne­kim dru­gim spor­tom. Da li će se po­vre­da tre­ti­ra­ti ope­ ra­tiv­nim pu­tem ili ne, za­vi­si od mno­gih uslo­va kao što su ste­pen oš­te­će­nja li­ga­me­na­ta, na­či­na ži­vo­ta... Neo­pe­ra­tiv­no se le­če po­vre­đe­ni kod ko­jih je ko­le­no sta­bil­no to­kom ti­pič­nih dnev­nih ak­tiv­no­sti, ka­da hr­ska­vi­ca ni­je oš­te­će­na... Neo­pe­ra­tiv­no le­če­nje pod­ra­zu­me­va fi­zi­kal­nu te­ra­pi­ ju, no­še­nje ste­zni­ka, is­te­za­nje i ja­ča­nje okol­ne mu­sku­la­tu­re, po­seb­no pred­nje i zad­nje lo­že. Ope­ra­tiv­no se le­če pa­ci­jen­ti ko­ji su funk­ci­o­nal­no ne­sta­bil­ni pri­li­ kom dnev­nih ak­tiv­no­sti i ko­ji ne mo­gu iz­be­ći ak­tiv­no­sti ko­je mo­gu do­ve­sti do po­ve­ća­nja po­vre­de. Po­sto­je dve teh­ni­ke ope­ra­tiv­ne me­to­de. Jed­na je BTB, ka­da se no­vi li­ga­ment uzi­ma s li­ga­men­ta pa­te­le, i dru­ga ka­da se li­ga­met uzi­ma sa zad­nje lo­že. Po­sto­je va­ri­jan­te ka­da se no­vi li­ga­ment na­do­meš­ću­je li­ga­men­ tom s dru­gog ne­po­vre­đe­nog ko­le­ na ili li­ga­men­tom od da­va­o­ca.


MAXIM - Povreda prednjih ukrštenih ligamenata