Issuu on Google+

Ekspert Povrede

Vo­da u ko­le­nu? Na­sta­vlja­mo sa se­ri­jom mo­gu­ćih po­vre­da pro­u­zro­ko­va­nih tvo­jim ama­ter­skim ba­vlje­njem spor­tom

Po­mo­gao je Ani Iva­no­vić, Nenadu Krstiću i mnogim drugima, pomoći će i tebi Mi­lan Ilić - fi­zi­o­te­ra­pe­ut

Ka­ko da ot­kri­ješ pro­blem:

Ako je ko­le­no ote­če­no i bol­no po­sle udar­ca ili ja­kog uvr­ta­nja, a uz to i de­for­ mi­sa­no, mo­že bi­ti da je u pi­ta­nju pre­lom. Ako je ko­le­no ote­če­no i bol­no, a po­če­lo je po­sle uvr­ta­nja (ne­ko čak i ču­je kvrc), sum­nja se na li­ga­men­te (pred­nje i zad­nje, ukr­ šte­ne ili boč­ne). Ako je bol­no i ote­če­no, a uz to i blo­ki­ra­ no u sa­vi­je­nom po­lo­ža­ju ili ima smet­nje pri si­la­sku niz ste­pe­ni­ce, mo­že bi­ti da je u pi­ta­nju me­ni­skus. Ako imaš iz­me­đu 12 i 18 god, a bo­li te is­pod ča­ši­ce na pot­ko­le­ni­ci, on­da je to naj­ve­ro­vat­ni­je Os­good-Shlat­ter (za­pa­lje­nje te­ti­ve kva­dri­cep­sa na pri­po­ju na pot­ko­le­ni­ci). Ako je ko­le­no bol­no i ote­če­no i to tra­je go­di­na­ma, a po­ja­ča­va se pri pro­me­ni vre­me­na, a imaš i vi­šak ki­lo­gra­ma, on­da je to ar­tro­za. Ako je bol­no i ote­če­no iza ko­le­na, on­da je to Be­ke­ro­va ci­sta.

1

2

Bol tetive kvadricepsa ili od otoka

3

Hondromalacija patele, luksacija patele, burzitis, artritis

t e r api ja

Oporavak Za ko­le­no po­sto­je tri vr­ste ve­žbi:

Ve­žbe za po­ve­ća­nje obi­ma po­kre­ ta i is­te­za­nje okol­ne mu­sku­la­tu­re. Ve­žbe ja­ča­nja kva­dri­cep­sa, zad­ nje lo­že i li­sta. Aerob­ne ve­žbe ko­je mo­gu da ubr­za­ju i po­spe­še cir­ku­la­ci­ju i sa­mim tim sma­nje oto­ke u zglo­bo­vi­ma.

Bejkerova cista ili artritis

4

Bočni ligamenti, meniskusi i artritis

5

Osgood-Shlatter

6

Do povrede dolazi kada se kosti noge okrenu na suprotne strane jedna od druge pod opterećenjem celog tela

De­lo­vi ko­le­na su ko­sti, li­ga­men­ti, hr­ska­vi­ca, te­ti­ve i mi­ši­­ći. Kod pre­lo­ma ko­sti­ju je­di­ni lek je, na­ža­lost, gips. Kod li­ga­me­na­ta pred­njih i zad­njih ukr­šte­ nih, kao i boč­nih, pr­va po­moć je led da bi se spre­či­lo oti­ca­nje, za­tim ja­ča­nje mu­sku­la­tu­re, ko­ri­šće­nje za­štit­nog ste­zni­ka, a ako su te­že i ozbilj­ni­je po­vre­de, ope­ra­ci­ja. Kod po­vre­de hr­ska­vi­ce i me­ni­sku­sa opet led, elek­tro­sti­mu­la­ci­ja mi­ši­ća, ve­žbe za vra­ća­nje nor­mal­nog obi­ma po­kre­ta i ja­ča­nje kva­dri­ cep­sa i, na­rav­no, kod te­žih ob­li­ka hi­rur­gi­ja. Kod upa­la te­ti­va i Shlat­te­ra naj­pre se pri­stu­pa le­du, od­mo­ru i ele­va­ci­ji no­ge, za­tim sma­nje­ nju ak­tiv­no­sti, uzi­ma­nju aspi­ri­na ili bru­fe­na, kao i la­ga­nom is­te­za­nju i ja­ča­nju mi­ši­ća. Kod te­žih ob­li­ka gips ili hi­rur­gi­ja.

44 I MAXIM I Maj 2008. I www.maximmag.co.yu

Kod ar­tro­za uzi­ma­ti ne­ke me­di­ka­men­te za bo­lo­ve i oto­ke, ra­di­ti fi­zi­kal­nu te­ra­pi­ju, ve­žbe is­te­za­nja i ja­ča­nja, sma­nji­ti te­le­snu te­ži­nu, a ako sve to ne uspe, ide se na ve­štač­ko ko­le­no.

Ka­ko iz­be­ći pro­ble­me s ko­le­nom

Pre po­čet­ka ve­žba­nja oba­ve­zno se za­gre­ja­ti i do­bro is­teg­nu­ti, po­seb­no pred­nju i zad­nju lo­žu i list. Mi­ši­ći se mo­ra­ju do­dat­no oja­ča­ti, npr. vo­žnjom bi­ci­kla, pe­nja­njem uz ste­pe­ni­ce ili s te­go­vi­ma. Kon­di­ci­ja tre­ba da bu­de od­go­va­ra­ju­ća. U to­ku sport­ske ak­tiv­no­sti vre­me­nom la­ga­ no po­ja­ča­va­ti in­ten­zi­tet ve­žba­nja. Mo­raš da do­ve­deš te­le­snu te­ži­nu na op­ti­ma­lan ni­vo jer pre­ko­mer­na te­ži­na vr­ši ve­li­ki pri­ti­sak na ko­le­no. Obu­ća i sport­ska opre­ma mo­ra­ju bi­ti udob­ne i pri­la­go­đe­ne ve­žba­nju.

Ilustracije: Ivan Predojev

Mala škola


MAXIM - Povreda kolena