Page 1

Rapportages Multichannel Monitor “Met de inzet van verschillende informatiebronnen kan de puzzel opgelost worden” In het oriëntatie- en koopproces kunnen consumenten gebruik maken van een grote verscheidenheid aan informatiebronnen. Daarnaast doorlopen consumenten vaak ook verschillende fasen voordat ze daadwerkelijk tot een aankoop overgaan. Met dit onderzoek willen wij in kaart brengen welke mix van informatiebronnen consumenten gebruiken alvorens tot een aankoop over te gaan. Oftewel, we willen de vraag beantwoorden of u het begrip multichanneling aan uw communicatiestrategie moet toevoegen. Tevens willen wij aantonen in hoeverre het gebruik van informatiebronnen en de informatiebehoefte verschilt in het proces van zoeken tot kopen.

© Q&A Research & Consultancy 2010

1


Invulling model: algemeen Idee

Inspiratie

Oriëntatie

Aankoop

32%

40%

32%

Aankoopkanaal

After-sales

23%

12%

9%

7%

59% 37%

3%

26%

1%

23%

32%

9%

41%

Geenactie

1% % gekocht: alleen offline

% gekocht: % gekocht: online en offline alleen online

36% 17% Winkel

24% Internet

Drukwerk

37% Media

Personen

Consumenten kunnen verschillende fasen doorlopen alvorens ze daadwerkelijk tot een aankoop overgaan. Nadat men het idee heeft een bepaald product te kopen doorloopt men achtereenvolgens de inspiratiefase, oriëntatiefase en de aankoopfase. De informatiebronnen die consumenten gebruiken zijn ingedeeld in winkel, internet, drukwerk, media en personen. De omvang van de bollen geeft aan welke informatiebronnen per fase het meest belangrijk zijn. Het aankoopkanaal heeft vervolgens betrekking op de mate waarin producten online en/of offline gekocht worden. Tenslotte wordt de after-sales fase onderscheiden. Dit heeft betrekking op de acties die de consument onderneemt na de aanschaf van het product. De blauwe stippellijn geeft aan in welke mate gebruik gemaakt wordt van informatiebronnen. In de inspiratiefase worden de meeste informatiebronnen gebruikt en dit neemt af naarmate de aankoop dichterbij komt. Bovenstaand model kan tevens toegepast worden op uw branche. © Q&A Research & Consultancy 2010

2


‘Inhoud ‘Multichannel Monitor’ Bestel nu de ‘Multichannel Monitor’ ter waarde van € 1.500 euro - De ‘Multichannel Monitor’ bevat een algemeen gedeelte en een branchespecifiek gedeelte - De ‘Multichannel Monitor’ is een PDF rapportage van 40 pagina’s en is direct leverbaar Inhoud rapportage Het onderzoek is ingedeeld in verschillende hoofdstukken. Hoofdstuk één bevat de onderzoekverantwoording, met daarin uitleg over het gebruikte model. Hoofdstuk twee bevat resultaten over het algemeen gebruik van de hoofdbronnen. (er is in het onderzoek gekozen voor 5 hoofdbronnen, te weten internet, drukwerk, de winkel, media en personen. Deze hoofdbronnen zijn vervolgens weer onderverdeeld in verschillende specifieke bronnen. Zo valt bijvoorbeeld de huis-aan-huisfolder onder drukwerk en zoekmachines onder internet.) De pagina’s in hoofdstuk twee zijn ingedeeld zoals de afbeelding rechts: Een staafdiagram met daarin de mate waarin de hoofdbronnen gebruikt worden en een tabel met daarin de mate waarin de specifieke bronnen gebruikt worden. Elke pagina is beschikbaar voor de zes branches: bouwmarkten, multimedia, drogisterij, elektronica, mode en supermarkt. Hiernaast is er nog een algemeen deel wat de gemiddelden van deze branches beschrijft. © Q&A Research & Consultancy 2010

3


‘Inhoud ‘Multichannel Monitor’ Hoofdstuk drie bevat het vis model, op basis waarvan het rapport ingedeeld is. Om te bepalen welke informatiebronnen per fase het meest interessant zijn is in het onderzoek per fase gevraagd wat de meest gebruikte informatiebron is van consumenten. Per fase krijgt u op basis van de hoofdgroepen winkel, internet, drukwerk, media en personen inzicht in de mate waarin hoofdgroepen favoriet zijn voor de consument. Daarnaast wordt ook aangegeven in hoeverre consumenten gebruik maken van online en offline winkels voor het kopen van producten en welke activiteiten consumenten ondernemen nadat ze een product gekocht hebben.

Hoofdstuk vier bevat de resultaten van de meest gebruikte specifieke bronnen. Deze zijn, samen met de hoofdbronnen uit het vismodel per branche weergegeven. De grootte waarin de specifieke bronnen zijn geschreven geeft aan welk deel van de consumenten deze specifieke bron het meest gebruikt. Per branche is een pagina met resultaten beschikbaar. Voor zowel de inspiratiefase, oriëntatiefase en de aankoopfase is een figuur gemaakt.

In hoofdstuk vijf wordt geanalyseerd welke route consumenten afleggen langs de verschillende informatiebronnen tijdens het aankoopproces. Met andere woorden, hoe trouw blijft men aan de bron die men in de inspiratiefase het meest gebruikt? Door de verschillende routes die consumenten afleggen in kaart te brengen is per bron te zien of consumenten de bron gedurende het aankoopproces trouw blijven, of dat ze overstappen naar een andere bron. Drukwerk, internet en winkel zijn de belangrijkste bronnen. In dit hoofdstuk zijn per branche vijf pagina’s beschikbaar, één voor elke hoofdinformatiebron. © Q&A Research & Consultancy 2010

4


‘Inhoud ‘Multichannel Monitor’ In hoofdstuk zes is de informatiebehoefte van de consument geanalyseerd. Per fase is daarom gevraagd welke informatiebehoefte men heeft. Aan de hand van deze resultaten kunt u bepalen op welke informatie de nadruk gelegd dient te worden in de communicatie. De informatiebehoeften zijn als volgt ingedeeld: beoordelingen, producteigenschappen, merken, prijs, trends, locatie en service. In de aankoopfase is voor een afwijkende indelen gekozen. In deze fase zijn de informatiebehoeften ingedeeld in de categorieën reputatie van de winkel, prijs, prijs-kwaliteit, assortiment, bereikbaarheid, personeel, winkel en gemak. Hoofdstuk zeven heeft betrekking op de after salesfase. Daarom is in het onderzoek gevraagd welke activiteiten ondernomen worden nadat men een aankoop gedaan heeft. Dit heeft o.a. betrekking op het registreren van producten, het abonneren op nieuwsbrieven, het zoeken van winkel en/of product gerelateerde informatie en het delen van informatie en ervaringen met anderen. Vooral deze laatste activiteit is interessant aangezien veel consumenten zich laten beïnvloeden door de mening van andere consumenten. Voor de consument die al een product gekocht heeft is het delen van ervaringen met anderen een eindstation, voor een andere consument kan dit een bron van inspiratie zijn om bepaalde producten wel of niet te kopen en om deze producten wel of niet te kopen bij een bepaalde aanbieder.

© Q&A Research & Consultancy 2010

5


‘Contact Heeft u vragen of wilt u de ‘Multichannel Monitor’ bestellen? Neemt u dan contact met ons op. Q&A Research & Consultancy Maanlander 11 3824 MN Amersfoort 033 245 46 37

© Q&A Research & Consultancy 2010

6

/Over_de_rapportage  

http://www.q-and-a.nl/PDF_files/Over_de_rapportage.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you