Page 1

B 180

ǠƴųȚNjŽȚ ȧǍƱŽȚ Upholstery

B ǀƂƱŽȚ

ȢǞŴȖǞƴƶƸǫȧƾƵŻ Njƴű Fabric Venio Black

Grey

eige

ǀƸƴųȚNjŽȚ ȝƾžƾƒȚ Trim Elements

592

ǏƳƁǍůƾƓȚ ǍƷƮž Matrix-Look

ǠƃƭŻǠƆƉƱƶŮ Northern Lights Violet

162

(ǠŴ ȞȶƾŴ) ȰȤȥȖ South Sea Blue

893

787

Ǡƴƃű ȸȢƾžȤ Mountain Grey

(ǂƸŽǞſǞž) ȸȢƾžȤ Monolith Grey

ǠſǞż ȰȤȥȖ

Universe B


Ț

ż

Ț

Ț

B ǀƂƱŽȚ ISOFIX ȲƾƱŶLjȚ NjŸƾƲž ǁƸƃƅů ȪƾƲſ

ǍƑȚ ȞNjƇƄƴŽ

ISOFIX child seat attachments

Te

ǗƸƱų ȴNjƯž ǜž ǀŸǞƶƫž ǀƸǤƾƁȤ ȝǾƆŸ Light alloy wheels ǀƯƄžLjȚ ǀƸƭưů ǍůƾŴ Luggage compartment cover ȱǍƤȚ ǚƸưƪůȶ ȯƾƲƁȁ ǀƁȢƾƫƄŻǽȚ ǀƱƸŷǞŽȚ ECO Start/Stop function ǀŻǍƉŽȚ NjǤ ǀƁƾƵƑȚ ȳƾƮſ Anti-Theft Protection package

ȳ.ȳ.ȧ ǁƃƸǰƁȘ ǎƶŮ-ȦNjƸŴǍž www.mercedes-benz.com.eg ȤƾƸưŽȚ ǕƭŻȶ ǀžNjƒȚ njźƾƶž

ǕƸƃƴŽ ȴȶNjƵƄƯƓȚ ȴǞŸȥǞƓȚ

ȉȊȍȋȇȈȏȇ :ȴǞƱƸƴů ǃƸƴƒȚ Ǜź ȆǚƸƶŽȚ ǐƸſȤǞż ȧ ȈȇȉȌ

ȇȈȉȉȇȇȐȇȇȊȇ :ȴǞƱƸƴů ǃƸƴƒȚ Ǜź ȆǚƸƶŽȚ ǐƸſȤǞż ȧ ȈȇȉȌ

ȝȚȤƾƸƉƴŽ ǀƸƶŶǞŽȚ ȜǍƀƾƲŽȚ

ȇȈȉȎȍȋȇȈȇȇȇ :ȴǞƱƸƴů ȜNjƁNjƐȚ ȜǍƀƾƲŽȚ ȆǀƅŽƾƅŽȚ ǀƲƭƶƓȚ ȆȸǍǣȚNjŽȚ ǘƁǍƭŽȚ

ȝȚȤƾƸƉƴŽ ǀƸƶŶǞŽȚ ȜǎƸƐȚ

ȊȊȊȍȏȉȇȏ :ȴǞƱƸƴů ǠŻNjŽȚ ȆǍƁǍƇƄŽȚ ȬȤƾŵ Ȉ

ȊȌȊȍȉȎȇȇ/Ȉ :ȴǞƱƸƴů ȸȶȚǍƇƫŽȚǀƁȤNjƶƳŴȁȚȜǍƀƾƲŽȚǘƁǍŶ ȉȉ Ǜż Ȇ ȳȚǍƀLjȚȝƾƯƱůǍž

ȝȚȤƾƸƉƴŽ ǀƸƶŶǞŽȚ ǀƁȤNjƶƳŴȁȚ

(ȇȊ) ȋȉȏȏȏȉȇ :ȴǞƱƸƴů ǀŲǞƵŴ ȆǠŸȚȤǎŽȚ ȜǍƀƾƲŽȚ ǀƁȤNjƶƳŴȁȚ ǘƁǍŶ

ȝȚȤƾƸƉƴŽ ǀƸƶŶǞŽȚ ȜǍƀƾƲŽȚ

ȇȈȉȉȇȇȐȇȇȋȇ :ȴǞƱƸƴů ȜNjƁNjƐȚ ȜǍƀƾƲŽȚ ȆǀƅŽƾƅŽȚ ǀƲƭƶƓȚ ȆȸǍǣȚNjŽȚ ǘƁǍƭŽȚ

ȝȚȤƾƸƉƴŽ ǀƸƶŶǞŽȚ ȜǎƸƐȚ

ȇȈȉȇȇȇȇȎȎȈȈ :ȴǞƱƸƴů ǠŻNjŽȚ ȆǍƁǍƇƄŽȚ ȬȤƾŵ Ȉ ȊȎȋȐȉȌȍȎ :ȴǞƱƸƴů ȜȥǞƆƯŽȚ ,ǚƸƶŽȚ ȬȤƾŵ ȈȊȋ

GAS ȝȚȤƾƸƉŽȚ ǀžNjƒ ǀƸſƾƓLjȚ

ȉȍȐȏȉȉȏȍ :ȴǞƱƸƴů ǀƸƴƸŸƾƵŴȁȚ - ȜǍƀƾƲŽȚ ǘƁǍŶ Ȉȏ Ǜż

ECCP ȳǍƷŽȚ-ȝȚȤƾƸƉƴŽ ǀƸŴNjƶƷŽȚ ǀżǍƪŽȚ

ȊȌȊȐȇȐȉȌ :ȴǞƱƸƴů ȷȶȚǍƇƫŽȚ ǀƁȤNjƶƳŴȁȚ Ǎƫž ǘƁǍŶ ǜž ȧȚȶȤ ǞŮȖ ǘƁǍŶ - ǀƸżnjŽȚ ǀƁǍƲŽȚ

ȊȌȊȍȉȎȇ

ȊȌȊȍȉȎȇȇ/Ȉ :ȴǞƱƸƴů ȸȶȚǍƇƫŽȚǀƁȤNjƶƳŴȁȚȜǍƀƾƲŽȚǘƁǍŶ ȉȉ Ǜż Ȇ ȳȚǍƀLjȚȝƾƯƱůǍž

ȝȚȤƾƸƉƴŽ ǀƸƶŶǞŽȚ ǀƁȤNjƶƳŴȁȚ

(ȇȊ) ȋȉȋȏȎȋȌ :ȴǞƱƸƴů ǀŲǞƵŴ ȆǠŸȚȤǎŽȚ ȜǍƀƾƲŽȚ ǀƁȤNjƶƳŴȁȚ ǘƁǍŶ

(ȇȊ) ȋȏȊȊȊȊȊ :ȴǞƱƸƴů ǚžǍŽȚ ȆǞƸŽǞƁ ȉȍ ȬȤƾŵ ȐȈ

NjƁȤǞƄŽȚ ȜǍƄź ȲȚǞŶ ƾƷƉƱƶŽ ǀżǍƪŽȚ ǔƱƄƎ .ȉȇȈȊ/Ȉȇ Ǡź ǀŸǞƃƭƓȚ ȵnjƀ ǍƁǍƎ ǜž ȔƾƷƄſǽȚ NjƯŮ ȜȤƾƸƉŽȚ ǟƴŸ ǁƁǍűȖ NjŻ ȝȚǍƸƸưƄŽȚ ǒƯŮ ȴǞƳů ȴȖ ǎǣƾƐȚ ǜž :ȟǞŽƾƄƳŽȚ Țnjƀ Ǡź ȜȢȤȚǞŽȚ ȝƾſƾƸƃƴŽ ǀƃƉƶŽƾŮ

.ǀŸƾƃƭŽȚ ǀƸƴƵŸ ǜŸ ǀƏƾſ ǠƷź ȴȚǞŽLjȚ ȝƾűȤȢ Ǡź ȝƾźǾƄųǽȚ ƾžȖ ȜȤƾƸƉƴŽ ǠŴƾŴLjȚ ǎƸƷƆƄŽȚ ǁƎ ȟȤNjƶů ǽ ǠƄŽȚ ǀǧƾƒȚ ȝȚǎƸƷƆƄŽȚȶ ǀƸƴƸƵƳƄŽȚ ȝƾƲƇƴƓȚ ȜNjżƻƓȚȶ ǀƸǣƾƷƶŽȚ ȝƾžǞƴƯƓȚ ǜŸ ǎƶŮ-ȦNjƸŴǍž ȬȥǞž țǍŻȖ ǜž ȳǾƯƄŴǽȚ ȔƾűǍŮ

ǒƯŮ ǟƴŸ k ƾƬƁȖ ȤǞƫŽȚ ǚƵƄƪů NjŻ .ȝȚǎƸƷƆƄŽȚ ǛƆŲ Ǡź ȝȚǍƸƸưů ǙŽnjżȶ ȴȚǞŽLjȚ ȝƾűȤȢ Ǡź ȶȖ ǚƳƪŽȚ Ǡź ȶȖ ǛƸƵƫƄŽȚ Ǡź ȝǾƁNjƯů ȔȚǍűȘ ǘƇŮ NjƁȤǞƄŽȚ ȜǍƄź ȲȚǞŶ ƾƷƉƱƶŽ


ȝȚȤƾƄƈž | ǠŴƾƸƲŽȚ ǎƸƷƆƄŽȚ Standard equipment|selection

ƄŽȚ n ISOFIX ȲƾƱŶLjȚ NjŸƾƲž ǁƸƃƅů ȪƾƲſ

ǍƑȚ ȞNjƇƄƴŽ Bluetooth ǀƸǧƾų Ǖž ǀƆžNjž Ǘůƾƀ ȤȚȤȥȖ ǀŲǞŽ

ng

ISOFIX child seat attachments

Telephone key pad+Bluetooth telephony

New engine with Direct Injection and Turbocharging

Żƾſ

ǗƸƱų ȴNjƯž ǜž ǀŸǞƶƫž ǀƸǤƾƁȤ ȝǾƆŸ

ȢǞƲƓƾŮ ǘƸƪƯů ǒŮƾƲž

7G-DCT ȝƾƲƸƪƯƄŽȚ ǠŸƾƃŴ ǠƳƸůƾžǞůȶȖ ǀżǍŲ ǚŻƾſ

Light alloy wheels

Steering wheel gearshift paddles

7-Speed Auto transmission (7G-DCT)

Ƈž

CT)

ǠƶƸŮȤǞƄŽȚ ǜƇƪŽȚȶ ȢǞŻǞƴŽ ǍŵƾƃƓȚ ǜƲƑȚ ǀƸƶƲƄŮ k ƾƸƴż NjƁNjű ȱǍƇž

ǀƯƄžLjȚ ǀƸƭưů ǍůƾŴ

ǠƳƸůƾžǞůȶLjȚ ȔȚǞƷŽȚ ǗƸƳž

ǗǣƾŷǞŽȚ ȢNjƯƄž Ǎųƾź ȢǞƲž

eel

Luggage compartment cover

THERMATIC automatic climate control

Luxury multifunction steering wheel

ŮȊ

ȱǍƤȚ ǚƸưƪůȶ ȯƾƲƁȁ ǀƁȢƾƫƄŻǽȚ ǀƱƸŷǞŽȚ

ȝƾžȢƾƫƄŽȚ Ǖƶž NjŸƾƉž

ȤƾƸƄųǾŽ ǀŲƾƄž ǘƸƪƯů ǃžȚǍŮ Ȋ

ECO Start/Stop function

Collision Prevention Assist System

3 selectable gear-shift programs

Ʋž

ms

žǍź

ke

Ųȶ

ay

ǀŻǍƉŽȚ NjǤ ǀƁƾƵƑȚ ȳƾƮſ

ǘǣƾƉŽȚ ǝƸƃƶů NjŸƾƉž

ǀƸǣƾŮǍƷż ǜżȤ ǀƴžǍź

Anti-Theft Protection package

ATTENTION ASSIST

Electric parking brake

ƞƅƴŰ ǟŽȘ ǂƴŰ ǠƭƴŽ ǀƴŮƾŻ ǀƸƱƴų NjŸƾƲž

ǀǧǞŮ Ȍ^ȏ ȦƾƲž ȠǞǤǞŽȚ ǀƲǣƾź ǀſǞƴž ȩǍŸ ȜNjŲȶ

Rear folded back seats 1/3:2/3

5.8" high resolution color display


ȝȚȤƾƄƈž | ȝȚȥȚǍƭŽƾŮ ȨƾƒȚ ǎƸƷƆƄŽȚ Equipment packages|selection B 200

B 180

B 180

Exclusive

Luxury

Premium

B 180

ǀƸƴųȚNjŽȚ ȝȚǎƸƷƆƄŽȚ Interior equipment ǀƆžNjžǀƸƱƴųȲƾƱŶȖNjŸƾƲž

-

-

-

-

-

ǠƯƸƃƭŽȚ NjƴƐȚ ǜž ȜȢƾƸŻ ǀƴƆŸ

-

-

-

ǠƱƴų ȬȤȣȖ NjƶƉž

-

-

k ƾƸǣƾŮǍƷż ǠƭƴŽ ǀƴŮƾŻ ǀƸűȤƾų ȝƾƁȚǍž Electrically adjustable exterior foldable mirrors

-

-

Integrated Child Seats ljƁǍƓȚȦǞƴƐȚǀŻƾŮ Seat Comfort Package

Leather Steering Wheel Rear armrest

ȤƾƷŮȂŽ ȜȢƾƬž ǀƸǧƾƈŮ ǀƸűȤƾųȶ ǀƸƴųȚȢ ȝƾƁȚǍž Interior and exterior dimming mirrors

ƾƁNjƸƵƸƄƴƓȚǀƵƮſȖ TELEMATICS

• ǀƆžNjžǀƸƱƴųȲƾƱŶȖNjŸƾƲž Integrated Child Seats

ǀƸűȤƾƒȚ ȜǎƷűȀŽ USB ǏƃƲžȶ AUX-in ǏƃƲž AUX-in and USB socket


B 200 Exclusive

B 180 Luxury

B 180 Premium

B 180

ǠƴųȚNjŽȚ ȧǍƱŽȚ Upholstery

ȢǞŴȖ ǞƳƸůȤȖ Njƴű ARTICO leather Black

ȢǞŴȖ ǞƳƸůȤȖ Njƴű ARTICO leather Black

ȢǞŴȖ ǞƳƸůȤȖ Njƴű ARTICO leather Black

ȸȢƾžȤ ǞƳƸůȤȖ Njƴű ARTICO leather Crystal Grey

ȸȢƾžȤ ǞƳƸůȤȖ Njƴű ARTICO leather Crystal Grey

ȸȢƾžȤ ǞƳƸůȤȖ Njƴű ARTICO leather Crystal Grey

ǶƸŮ ǞƳƸůȤȖ Njƴű ARTICO leather Sahara beige

ǶƸŮ ǞƳƸůȤȖ Njƴű ARTICO leather Sahara beige

ǶƸŮ ǞƳƸůȤȖ Njƴű ARTICO leather Sahara beige

ȢǞŴȖǞƴƶƸǫȧƾƵŻ Njƴű Fabric Venio Black

ǀƸƴųȚNjŽȚ ȝƾžƾƒȚ Trim Elements

ǠƶƃŽȚ ȥǞƐȚ ǍƆŵ Ȭǎű ƿƪų Satin-finish brown burr walnut wood

ǏƳƁǍůƾƓȚ ǍƷƮž Matrix-Look

ǏƳƁǍůƾƓȚ ǍƷƮž Matrix-Look

ǏƳƁǍůƾƓȚ ǍƷƮž Matrix-Look


rey

ȝȚȤƾƄƈž | ȝȚȥȚǍƭŽƾŮ ȨƾƒȚ ǎƸƷƆƄŽȚ Equipment packages|selection B 200

B 180

B 180

Exclusive

Luxury

Premium

B 180

B 200

B 180

B 180

Exclusive

Luxury

Premium

B 180

ǠűȤƾƒȚ ǚƳƪŽȚȶ ȝȚǎƸƷƆƄŽȚ

ȴƾžLjȚȶ ȜNjŸƾƉƓȚ ǀƵƮſȖ

Exterior equipment

Safety and assistance systems

-

ȲƾƯƱŽȚ ȜȤƾƸƉŽȚ Ǘǧ NjŸƾƉž Active Parking Assist Run-Flat ȝȚȤƾŶȘ Run-Flat Tyres

16

• 893

(ǂƸŽǞſǞž) ȸȢƾžȤ Monolith Grey

894

ǠſǞż ȰȤȥȖ

Universe Blue

761

ǠƃƭŻ ǠƬź Polar Silver

191

(ȦǞžȥǞż) ȢǞŴȖ

Cosmos Black

650

(ȦȶǍƁȥ) ǒƸŮȖ Cirrus White

16

16

205/55 205/55 205/55 205/55 ȴȚǞŽLjȚ

787

16

Paintwork •

-

-

-

-

-

-

-

-

(ǍƄƸŮǞű) ǍƵŲȖ Jupiter red

589

(ǀǧǞŮ) ȝǾƆƯŽȚ ȦƾƲž Wheel size (Inch) ȝȚȤƾŶȁȚ ȦƾƲž Tyre size ȱǍƇƄž ǠžȚȤǞſƾŮ ǗƲŴ Panoramic sliding sunroof ǛƄƯž ǠƱƴų ȟƾűȥ Rear window tinted glass ǀƸűȤƾƒȚ ȳȶǍƳŽȚ ǀŻƾŮ Chrome Package


B 200 Exclusive

B 180 Luxury

B 180 Premium

B 180

ȜȔƾǤȁȚ Lighting

Bi-Xenon ȜȔƾǤȘ Bi-Xenon Light

Halogen ȜȔƾǤȘ Halogen Light

Halogen ȜȔƾǤȘ Halogen Light

Halogen ȜȔƾǤȘ Halogen Light

ȝǾƆƯŽȚ Wheels

ǘžȚǍŮ Ȍ ǛƸƵƫů 5-spoke light-alloy wheels

ǘžȚǍŮ Ȉȇ ǛƸƵƫů 10-Multispoke light-alloy wheels

ǘžȚǍŮ Ȉȇ ǛƸƵƫů 10-Multispoke light-alloy wheels

ǘžȚǍŮ Ȉȇ ǛƸƵƫů 10-Multispoke light-alloy wheels

ǀƸžƾžLjȚ ǀƳƃƪŽȚ Grille

ȳȶǍƳŽȚ Ǖž ǠƬƱŽȚ ȴǞƴŽƾŮ ljǣȚǍƪŽȚ ǀƸŰǾŰ Three layered grille with Silver and Chrome

ǠƬƱŽȚ ȴǞƴŽƾŮ ljǣȚǍƪŽȚ ǀƸŰǾŰ Three layered grille with Silver colour

ǠƬƱŽȚ ȴǞƴŽƾŮ ljǣȚǍƪŽȚ ǀƸŰǾŰ Three layered grille with Silver colour

ǠƬƱŽȚ ȴǞƴŽƾŮ ljǣȚǍƪŽȚ ǀƸŰǾŰ Three layered grille with Silver colour


B 200 Exclusive

B 180 Luxury

B 180 Pr

ǀƸƶƱŽȚ ȝƾƱǧȚǞƓȚ Technical data

ȢǞŴȖ ǞƳƸůȤȖ Njƴű B 200

B 180

ARTICO leather Black

I4

ȢǞŴȖ ǞƳƸůȤȖ Njƴű ARTICO leather Black

ƾƷƄƸƯǤȶ/ȝƾſȚǞƭŴLjȚ ȢNjŸ

I4

Arrangement/no. of cylinders

ǠƳƸůƾžǞůȶȖ

ǠƳƸůƾžǞůȶȖ

ǀżǍƑȚ ǚŻƾſ

Automatic

Automatic

Transmission - gearshift type

1595

1595

ȸȢƾžȤ ǞƳƸůȤȖ Njƴű ARTICO leather Crystal Grey 156/5.300 122/5.000

(ȊǛŴ) ǀƸŽƾƵűȁȚ ǀƸƵƆƑȚ ǀƯƉŽȚ Total displacement (cc) ȸȢƾžȤ ǞƳƸůȤȖ Njƴű ȸȢƾžȤ ǞƳƸůȤȖ Njƴű (ǀƲƸŻȢ/ǀƱŽ NjƶŸ ȴƾƫŲ) ǀƸƵŴǽȚ ȜȤNjƲŽȚ ARTICO leather Crystal Grey ARTICO leather Rated output (hp at rpm) (ǀƲƸŻȢ/ǀƱŽ NjƶŸ ǍƄž ǜůǞƸſ) ȴȚȤȶNjŽȚ ȳǎŸ

250/1.250 - 4.000 200/1.250 - 4.000 8.4

10.2

220 190 ǶƸŮ ǞƳƸůȤȖ Njƴű ARTICO leather Sahara beige 5.9 - 5.8 5.9 - 5.8

ǍƄƸƵƸƴƴƓƾŮ ȝƾſƾƸƃŽȚ ǕƸƵű*

ȢǞŴȖ ǞƳƸůȤȖ Njƴű ARTICO leather

50/6.0

50/6.0

488 - 1.547

488 - 1.547

1425 1425 ǠƶƃŽȚ ȥǞƐȚ ǍƆŵ Ȭǎű ƿƪų Satin-finish brown burr walnut wood

Rated torque (Nm at rpm) (ǀƸſƾŰ) ǀŸƾŴ/Ǜż Ȉȇȇ ǟŽȘ ȝƾƃƅŽȚ ǜž ȬȤƾƉƄŽȚ Acceleration 0 - 100 km/h (s) (ǀŸƾŴ/Ǜż) k ƾƃƁǍƲů ȷǞƫƲŽȚ ǀŸǍƉŽȚ ǶƸŮ ǞƳƸůȤȖ Njƴű ǶƸŮ ǞƳƸůȤȖ Njƴű Top Speed (km/h) ARTICO leather Sahara beige ARTICO leather (Ǜż Ȉȇȇ/ǍƄŽ) ȢǞŻǞŽȚ ȱǾƷƄŴȚ Fuel consumption (l/100 km) ǠŶƾƸƄŲȚ / (ǍƄŽ) ȢǞŻǞŽȚ ȴȚǎų ǀƯŴ Tank capacity (l) / of which reserve approx. (ǍƄŽ) ǀƯƄžLjȚ ȰȶNjƶǧ ǀƯŴ Boot capacity (l)

ǏƳƁǍůƾƓȚ ǍƷƮž Matrix-Look

(ǛƆż) ǀŹȤƾź ȜȤƾƸƉŽȚ ȴȥȶ ǏƳƁǍůƾƓȚ Kerb weight (kg) ǍƷƮž Matrix-Look


ȴȚǞŽLjȚ Paintwork

592

ǠƃƭŻǠƆƉƱƶŮ Northern Lights Violet

162

(ǠŴ ȞȶƾŴ) ȰȤȥȖ South Sea Blue

893

787

Ǡƴƃű ȸȢƾžȤ Mountain Grey

(ǂƸŽǞſǞž) ȸȢƾžȤ Monolith Grey

894

ǠſǞż ȰȤȥȖ

Universe Blue

761

ǠƃƭŻ ǠƬź Polar Silver

191

(ȦǞžȥǞż) ȢǞŴȖ

Cosmos Black

650

(ȦȶǍƁȥ) ǒƸŮȖ Cirrus White

589

(ǍƄƸŮǞű) ǍƵŲȖ Jupiter red


ȳ.ȳ.ȧ ǁƃƸǰƁȘ ǎƶŮ-ȦNjƸŴǍž www.mercedes-benz.com.eg

GAS ȝȚȤƾƸƉŽȚ ǀžNjƒ ǀƸſƾƓLjȚ

ȉȍȐȏȉȉȏȍ :ȴǞƱƸƴů ǀƸƴƸŸƾƵŴȁȚ - ȜǍƀƾƲŽȚ ǘƁǍŶ Ȉȏ Ǜż

ECCP ȳǍƷŽȚ-ȝȚȤƾƸƉƴŽ ǀƸŴNjƶƷŽȚ ǀżǍƪŽȚ

ȊȌȊȐȇȐȉȌ :ȴǞƱƸƴů ȷȶȚǍƇƫŽȚ ǀƁȤNjƶƳŴȁȚ Ǎƫž ǘƁǍŶ ǜž ȧȚȶȤ ǞŮȖ ǘƁǍŶ - ǀƸżnjŽȚ ǀƁǍƲŽȚ

ȤƾƸưŽȚ ǕƭŻȶ ǀžNjƒȚ njźƾƶž

ǕƸƃƴŽ ȴȶNjƵƄƯƓȚ ȴǞŸȥǞƓȚ

ȉȊȍȋȇȈȏȇ :ȴǞƱƸƴů ǃƸƴƒȚ Ǜź ȆǚƸƶŽȚ ǐƸſȤǞż ȧ ȈȇȉȌ

ȇȈȉȉȇȇȐȇȇȊȇ :ȴǞƱƸƴů ǃƸƴƒȚ Ǜź ȆǚƸƶŽȚ ǐƸſȤǞż ȧ ȈȇȉȌ

ȝȚȤƾƸƉƴŽ ǀƸƶŶǞŽȚ ȜǍƀƾƲŽȚ

ȇȈȉȎȍȋȇȈȇȇȇ :ȴǞƱƸƴů ȜNjƁNjƐȚ ȜǍƀƾƲŽȚ ȆǀƅŽƾƅŽȚ ǀƲƭƶƓȚ ȆȸǍǣȚNjŽȚ ǘƁǍƭŽȚ

ȝȚȤƾƸƉƴŽ ǀƸƶŶǞŽȚ ȜǎƸƐȚ

ȊȊȊȍȏȉȇȏ :ȴǞƱƸƴů ǠŻNjŽȚ ȆǍƁǍƇƄŽȚ ȬȤƾŵ Ȉ

ȊȌȊȍȉȎȇȇ/Ȉ :ȴǞƱƸƴů ȸȶȚǍƇƫŽȚǀƁȤNjƶƳŴȁȚȜǍƀƾƲŽȚǘƁǍŶ ȉȉ Ǜż Ȇ ȳȚǍƀLjȚȝƾƯƱůǍž

ȝȚȤƾƸƉƴŽ ǀƸƶŶǞŽȚ ǀƁȤNjƶƳŴȁȚ

(ȇȊ) ȋȉȏȏȏȉȇ :ȴǞƱƸƴů ǀŲǞƵŴ ȆǠŸȚȤǎŽȚ ȜǍƀƾƲŽȚ ǀƁȤNjƶƳŴȁȚ ǘƁǍŶ

ȝȚȤƾƸƉƴŽ ǀƸƶŶǞŽȚ ȜǍƀƾƲŽȚ

ȇȈȉȉȇȇȐȇȇȋȇ :ȴǞƱƸƴů ȜNjƁNjƐȚ ȜǍƀƾƲŽȚ ȆǀƅŽƾƅŽȚ ǀƲƭƶƓȚ ȆȸǍǣȚNjŽȚ ǘƁǍƭŽȚ

ȝȚȤƾƸƉƴŽ ǀƸƶŶǞŽȚ ȜǎƸƐȚ

ȇȈȉȇȇȇȇȎȎȈȈ :ȴǞƱƸƴů ǠŻNjŽȚ ȆǍƁǍƇƄŽȚ ȬȤƾŵ Ȉ ȊȎȋȐȉȌȍȎ :ȴǞƱƸƴů ȜȥǞƆƯŽȚ ,ǚƸƶŽȚ ȬȤƾŵ ȈȊȋ

ȊȌȊȍȉȎȇȇ/Ȉ :ȴǞƱƸƴů ȸȶȚǍƇƫŽȚǀƁȤNjƶƳŴȁȚȜǍƀƾƲŽȚǘƁǍŶ ȉȉ Ǜż Ȇ ȳȚǍƀLjȚȝƾƯƱůǍž

ȝȚȤƾƸƉƴŽ ǀƸƶŶǞŽȚ ǀƁȤNjƶƳŴȁȚ

(ȇȊ) ȋȉȋȏȎȋȌ :ȴǞƱƸƴů ǀŲǞƵŴ ȆǠŸȚȤǎŽȚ ȜǍƀƾƲŽȚ ǀƁȤNjƶƳŴȁȚ ǘƁǍŶ

(ȇȊ) ȋȏȊȊȊȊȊ :ȴǞƱƸƴů ǚžǍŽȚ ȆǞƸŽǞƁ ȉȍ ȬȤƾŵ ȐȈ

ǒƯŮ ǟƴŸ k ƾƬƁȖ ȤǞƫŽȚ ǚƵƄƪů NjŻ .ȝȚǎƸƷƆƄŽȚ ǛƆŲ Ǡź ȝȚǍƸƸưů ǙŽnjżȶ ȴȚǞŽLjȚ ȝƾűȤȢ Ǡź ȶȖ ǚƳƪŽȚ Ǡź ȶȖ ǛƸƵƫƄŽȚ Ǡź ȝǾƁNjƯů ȔȚǍűȘ ǘƇŮ NjƁȤǞƄŽȚ ȜǍƄź ȲȚǞŶ ƾƷƉƱƶŽ ǀżǍƪŽȚ ǔƱƄƎ .ȉȇȈȊ/Ȉȇ Ǡź ǀŸǞƃƭƓȚ ȵnjƀ ǍƁǍƎ ǜž ȔƾƷƄſǽȚ NjƯŮ ȜȤƾƸƉŽȚ ǟƴŸ ǁƁǍűȖ NjŻ ȝȚǍƸƸưƄŽȚ ǒƯŮ ȴǞƳů ȴȖ ǎǣƾƐȚ ǜž :ȟǞŽƾƄƳŽȚ Țnjƀ Ǡź ȜȢȤȚǞŽȚ ȝƾſƾƸƃƴŽ ǀƃƉƶŽƾŮ

.ǀŸƾƃƭŽȚ ǀƸƴƵŸ ǜŸ ǀƏƾſ ǠƷź ȴȚǞŽLjȚ ȝƾűȤȢ Ǡź ȝƾźǾƄųǽȚ ƾžȖ ȜȤƾƸƉƴŽ ǠŴƾŴLjȚ ǎƸƷƆƄŽȚ ǁƎ ȟȤNjƶů ǽ ǠƄŽȚ ǀǧƾƒȚ ȝȚǎƸƷƆƄŽȚȶ ǀƸƴƸƵƳƄŽȚ ȝƾƲƇƴƓȚ ȜNjżƻƓȚȶ ǀƸǣƾƷƶŽȚ ȝƾžǞƴƯƓȚ ǜŸ ǎƶŮ-ȦNjƸŴǍž ȬȥǞž țǍŻȖ ǜž ȳǾƯƄŴǽȚ ȔƾűǍŮ

B classcatalougeonline  

B classcatalougeonline

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you