Page 1

2.-Lleis ponderals de les reaccions químiques “Ponderal” deriva del llatí i vol dir “referent al pes”. Per tant les lleis següents fan referència a pesos i són aplicables a la massa i viceversa.Llei de la consevació de la massa o llei de LavoisierLlei de les proporcions definides o llei de ProustLlei de les proporcions recíproques o de RichterLlei de les proporcions múltiples o de Dalton


2.1.-Llei de Lavoisier “En tota reacció química, la massa total de les substàncies que reaccionen és igual a la massa total de les que s’han obtingut”

mt reactius = mt productes

-Aquesta llei juntament amb la teoria atòmica es considera el punt de partida de la química contemporània.

E=mc2 

Encara que no es compleix sempre, ja que en la teoria de la relativitat de Einstein la massa augmenta o disminueix.Així, quan l’intercanvi d’energia és significativa (reaccions nuclears) no es compleix, però si l’intercanvi és petit (reaccions químiques) si es compleix.
http://www.youtube.com/watch?v=EaOalfS KRqc Es barregen inicialment 20g de la substància A i 20g de la substància B per obtenir C. a) Quants grams hi haurà al final de la reacció ? Raoneu la resposta . b) Si sobren només 5g de A, quina massa de C s´ha format ? c) Quines masses inicials mínimes hauríem de posar per obtenir 50g de C ?


2.2.-Llei de Proust “Un compost determinat té sempre la mateixa composició, independentment del seu origen o manera de preparació.”Així, en 100 grams d’aigua pura, 88,8 grams són d’oxigen i 11,2 grams són d’hidrogen. Per tant, si volem obtenir aigua a partir d’hidrogen i oxigen: 88,8/11,2 = 7,9/1Per tant, quan dos elements es combinen per formar un compost determinat, ho fan en una relació de massa invariable


2.3.-Llei de Richter Les masses d'elements diferents que es combinen amb una mateixa massa d'un element donat són les masses relatives d'aquells elements quan es combinen entre sí, o bé múltiples o submúltiples d'aquestes masses.   Per clarificar-ho podem posar un exemple amb els òxids de clor i fòsfor. Existeixen, entre altres, el monòxid de clor, Cl2O, i el triòxid de difòsfor, P2O3. Les masses de Cl i de P per gram d'oxigen en els seus composts és 4,432 g Cl/g O i 1,291 g P/g O, d'on s'obté una relació de 4,432/1,291 = 3,43 g Cl/g P. Si ara es combinen el clor i el fòsfor entre sí s'obté el triclorur de fòsfor, PCl3 on la relació de masses és 3,43 g Cl/g P igual que l'expressada abans.


2.4.- Llei de Dalton •“Quan un element es combina amb un altre per donar

més d'un compost, les masses d'un d'ells que s'uneixen a una massa fixa de l'un altre estan en relació de nombres enters i senzills."La llei de les proporcions múltiple o llei de Dalton fou descoberta l'any 1803 i va ser la última de les quatre lleis ponderals.


Exemple 

Es pren 100gr de cadascun de quatre compostos de clor i d'oxigen i en ells es compleix: A continuació es procedeix a buscar la relació ponderal g d'o / g de cl, amb els quals s’obtindran els grams d'oxigen que, per a cada compost, correspon a 1 g de clor; Si es divideix per la menor de les quantitats s'arriba a la relació numèrica que enuncia la llei de Dalton: 0,2287

0,6858

1,1427

1,6001

= 1;

= 3;

= 5;

= 7;

Cl2O

Cl2O3

Cl2O5

Cl2O7

1r compost

2n compost

81,39 g de cl + 18,61 g d'o;

59,32 g de cl + 40,68 g d'o;

3r compost

4t compost

46,67 g de cl + 53,33 g d'o;

38,46 g de cl + 61,54 g d'o;

1r compost:

2n compost:

18,61 / 81.39 = 0,2287;

40,68 / 59,32 = 0,6858;

3r compost:

4t compost:

53,33 / 46,67 = 1,1427;

61,54 / 38,46 = 1,6001

1.2 Leyes ponderales  
1.2 Leyes ponderales  

1.2 Leyes ponderales