Page 1

‫ از ن در  رس ل در ‪ 0# 1948‬آ‪/‬ر ا*‪+, ،-$.‬ا*)‪ ،&'($ ،‬ه‪ #$‬و !آارگ ا  ه‬ ‫‪+‬وآ)‪ 3‬ا‪ 12‬د' د‪ ,‬ع ‪ 567‬را در واآ‪5$9 2 4#‬ه ;رو < در آ‪/‬ره ارو ;‪ 5:+‬و ‪+‬آ‬ ‫‪ 3-=/2‬داد*‪ (North atlantic treaty organization) .‬ز ن ‪ 6-‬ن ‪ 6$ TUV 5! 6; O-P*Q2‬ت اول ن  * م‬ ‫"* ‪+X; "2‬ت ' ‪ P,‬ا ‪ ،Z‬روز ‪ XY‬رم ور'‪ 3‬ل ‪ / 1949‬ر‪ Z‬دوازد ‪/‬ر ا' [ت ‪ * ، \'+ 1P‬دا‪ ،‬ا*‪ P)$.‬ن‪،‬‬ ‫‪+,‬ا*)‪ ،‬ا'‪ ،O'($ ، -! P‬ه‪! ،#$‬ارگ‪ ،‬دا*‪ 6‬ر`‪+* ،‬وژ‪ ،‬ا')‪ #$‬و ‪ ^2+‬ل در وا;‪ ]P.#‬ا ر ‪ -‬و  ‪a+b‬‬ ‫و‪7‬د *‪ X‬د‪ .‬در وا‪ 6- c:‬ن ‪a 2 * 5! 6; O-P*Q2‬رت ‪ ;3-6\2‬ه ‪+‬و)‪ 3‬د‪.‬‬ ‫‪ -+2‬و '* ن در ل ‪ 1952‬و !‪ 6‬ن ‪ 5+f‬در ل ‪ 1956‬ا'] ‪ 6-‬ن ‪ #P -‬و ‪ ]P -‬ا ‪ -* h‬ا'] ز ن در‬ ‫ ل ‪2 1982‬اد ا‪ b‬ن ; *د ر ‪[1].-‬‬ ‫ا'] ‪ 6-‬ن دو دو!‪ 5! 6; \'+ Z‬را ‪/‬ره ارو ‪5 *- 5+f‬ده؛ ‪ l7‬د ‪ 6- mn#‬ن‪ ،‬ا‪ b‬‬ ‫‪ 6-‬ن ا‪Qb‬م ‪+‬دا* ‪ $6o‬ه‪ O' +‬از دو!‪Z‬ه ‪ b‬را ‪ 62 $6o‬م ا‪5 b‬دا*‪ #‬و ا‪/ +p‬ر ‪$6o‬‬ ‫)‪; * 1$‬د ه‪ O' +‬از ‪/‬ره د'‪ » +.‬ه‪[ 5$6b +‬زم ا*« ن ‪/‬ر ‪s O6‬اه ‪+‬د‪ .‬د ‪ 6‬ن‬ ‫‪$% &! ' ( )*+,‬ود "! ا ن را   د ا؛ ز ره ‪ ،‬ه ‪./0‬‬‫‪ &! ' ( )*+,‬در ' ل ‪$‬ار رأس ا!‪2 1‬ن‪ ،‬در ‪ ) $‬ا*‪ .‬و ‪ &/2‬از ارو ‪ .‬ره در ‪-‬ن ‪ /)1‬‬‫‪6‬د*‪[2].$‬‬ ‫ه‪ 6‬ن‪9‬ر ‪ ; PUp‬ا'] ‪ 6-‬ن ا ‪; t +‬رو و ‪/‬ره ارو ;‪ ; P) 5:+‬و در ‪+‬ا‪ +‬ن "‪ 6-‬ن‬ ‫ور;" ‪+:‬ار دارد ه‪ #* 6‬ا'] ا‪ 12‬د' ‪+‬ا ‪/‬ره ارو ;‪ 5:+‬ا ‪ .Z‬ا'] ‪ 6-‬ن از *ع ‪ 6-‬نه ‪uv#‬ا ا‪Qb‬م‬ ‫; ا ‪ Z‬ر =< );‪ X* 3-\/2 $‬را ‪ n‬ز دا*)‪ P‬ا ‪ .Z‬ا'] ‪ 6-‬ن ا‪ \'+ Y+p‬د‪ ,‬ع از ارو ‪+p‬دن *‪ X‬د‬ ‫ا ‪Z‬؛ ا د ‪ mn#‬ن ‪ #5 ]-62‬ورود ‪s w#7‬د ‪s‬د)ا‪ Z)-* (O-2 2‬و ‪25 \'+ +.#‬ا* ‪m-6x2‬‬ ‫‪+-.‬د در ن ‪/‬ر وارد ‪/ w#7‬د ' *‪/‬د‪.‬‬ ‫‪ U)$,‬و‪7‬د ا'] ‪ 6-‬ن *‪ ،5 y‬ا'‪ n‬د ‪ #+6‬ا‪ 5P-#‬دور د‪+‬ا ‪5‬ه ‪ 5+f‬و *‪ m)-*6 +a 1 -‬و ا‪ 6:‬ر‬ ‫ن د‪ [3].‬زن *‪ &> ,‬از ‪ A B=6 &C* ./=% .‬ب ‪ 6‬ا ;? ‪ ' B=6‬ق ‪6‬د ا دو ‪ ./=%‬د ‪- E‬ن‬ ‫ & زن ) و ) ان از ن ر")‪ .‬ا‪ [4].‬در وا‪ c:‬ا'] ‪ 6-‬ن ‪ $o+‬م ا ‪+P‬ا‪ (2‬رگ ‪+f‬ب از‬ ‫‪+9‬ح ر; ل و ) ‪+; 52 1-$)2 u‬ق ' ‪+ w#7‬د د  ره‪ \'+ +‬ا‪+7‬ا ‪[5].; 5‬‬ ‫‪ FG2‬د ‪ ٩‬ن ‪ 6 &! ' M )*+,-‬ا زن *‪)L M ,‬ر ) آ )‪ <J‬از *‪I‬ده *‪ &C‬و ‪ &*$‬در *‪ C‬‬ ‫‪ $' .)" N‬ا‪ .‬در رأس *‪' ،,‬را ‪ <J) &! ' M )*+,-‬از وزرا آره ‪ O‬ار دارد آ‪$% .‬ا‪ <O‬ه دو ل‬ ‫ ‪6M‬ر ‪& .1= < J,‬ده‪ .$‬ا 'را ‪ 

NP Q, R  ,S6‬در ن *‪ ,‬ا و ‪ Q,‬ت ‪-‬ن ‪ .6‬ا‪V,‬ق ‪-‬را ا‪U,‬ذ‬ ‫&'د‪.‬‬ ‫از ‪ Z*-‬آ‪ 6 ,* .‬ا ‪$ $I, 6 .=6/‬ات *‪' &C‬رو ‪ F6‬و ن ور' ‪6 $' X Y,‬د ‪ 6‬ا ا زن ‪M‬‬ ‫ ‪ P)1‬آ< " *‪$‬ه& *‪ 6 &C‬ا [ه ا‪ &! )%‬در *‪ $' .)" N C‬آ‪ <J) .‬از رؤ )ده ار‪ \,‬آره‬ ‫ و ‪$* " .‬ه& '< " *‪$‬ه& ارو &‪$* " ،‬ه& ا‪* O‬س ا‪ X=2‬و " *‪$‬ه& ا*‪ X =E‬ا‪.‬‬


‫‪ 2 * +u‬ا‪P‬ا در ‪+,‬ا*) ‪+:‬ار دا;‪ Z‬ا از ن آ ژ* ال دو‪ <N‬ل ``‪ ١٩‬در ا‪+Pb‬اض ‪ + ='+ +v-‬ا']‬ ‫ ز ن و ا'] ‪* +,‬ه‪+-* 5! b 5‬وه )‪ $‬ا'] ز ن ه‪6‬ار ‪ 5\' Xb +‬از ا‪+),‬ان ار; ‪ \'+‬د از‬ ‫‪* +,‬ه‪ s 2 * 5 y* 5‬رج ; ا'] ‪+ +u‬وآ)‪.; 3uP# O'($ ZVP' 3‬‬ ‫* ‪ 2‬اار ‪:‬رته ‪+pv$‬‬ ‫ا'] ‪ 6-‬ن ا‪  Y+p‬ه‪+ +‬ا ‪+:+‬ار ا‪ Z-#‬در ‪+; `$ 3 u‬ق و د‪ ,‬ع از ‪+‬ز‪]-‬ه ‪/‬ره ه‪ 6-m‬ن ‪- 2‬‬ ‫; د ا ه‪6‬ار و ‪$-‬ا ‪+‬ا ‪/‬ره ‪ b‬د ‪ 2‬اهاف ا ‪ 6P‬ر و ‪s * $9 2‬د را د* ل ‪+‬د و ‬ ‫ا ‪ UP‬د از ا\ * ت ا'] ‪ 6-‬ن '‪/ +‬ره را رد ‪ f‬رت و ا ‪ 6P‬ر ‪+:‬ار ده‪.#‬‬ ‫*‪! ;, ,‬ا ه ‪ " .6 ( )*+,- &E)1G‬ا*‪ .1‬در [ ا) ر ا!‪Z‬ا ( د‪ ،‬از ‪$‬ا‪ % E . = .=L‬‬ ‫ د؛ ز ا دم ا ر ‪ 6‬ا ن دادن ‪ .0= .6‬ا) ر‪ N‬ان ‪ O &> b=6‬م د ‪6‬د*‪ .$‬ه ‪c, .6 ,* d‬ل‬ ‫ا=;‪ .‬داد ‪\G ,‬ه ‪-‬زاد ‪ &= \UG‬در زا‪ e1 6 . N ،( G‬و ‪ SE*-‬را ب ‪.$‬‬ ‫در ل ‪ 1956‬ا‪ -* P'+ ،2 * b‬و ‪+,‬ا*) د ‪ n2 O' Z‬وز *‪ +x -$b + 5 y‬زد* و هف از ا'] ‪Q6o‬ت‬ ‫ا ‪ 6P‬ر‪+p‬ا* د ‪ 5#f c # 5 'Z‬ا'] ‪/‬ر د‪ [6].‬در ل ‪ 1978‬د‪ 5 y* Z! s‬در ز„‪ +-‬د‪ 2 * m$) Z! s‬در ار‬ ‫‪ :‬ر ‪ -‬د و ‪ P‬د * ‪ 2‬در ارو ره‪ +‬ا'] ‪ -$6b‬ت ا‪+p$s‬ا* د و د‪+P)p '7 ]'+P‬ش دا'‪ 6- Z-! , +‬ن‬ ‫‪ : 5! 6; O-P*Q2‬ر ‪ u'+,‬د‪[7].‬‬ ‫‪#b \'+‬ان ‪++‬د * ‪ 2‬ه‪/ +' c # c69 m/Y /-6‬ره دا;‪ P‬ا ‪ Z‬و در ‪a‬رت ‪b‬م ‪ Z-u,‬در‬ ‫د'‪ \ 5 6$h‬را*‪ ،‬اهاف ‪s‬د را ‪ w#7‬و ا ‪ UP‬د اار از * ‪+ 4- 2‬د ا ‪ 5\' .Z‬از ‪ c # ]'+PX‬د*‪ -‬در‬ ‫‪ s uv#‬ور‪+: * -‬ار دارد‪% .‬ر *‪ > - &C‬در ‪L ./0‬ور *‪ 6 .‬ا او! ‪6‬ر در ل ‪? 1943‬رت ‪" N‬‬ ‫‪$, .‬اد از ها ه ‪ & > -‬در ‪ Ij‬ان ‪)16‬ن " ود ‪ $*$-‬و ا ‪%‬ر ‪ 6‬ا ‪Z‬د ‪E‬ه د ‪ E‬در "‪

Z‬‬ ‫‪ ;6‬و ‪[8]." ., F2‬‬ ‫در را ‪ f P‬رت ‪ s 5#f c #‬ور‪ 2 * * -‬اآ‪#‬ن در ‪ Y‬ر‪Y‬ب ‪+2 -$b w#7‬ور')‪ m‬در ‪a‬د ا'‪ 4u* U‬در ‪/‬ره ‬ ‫‪ s‬ور‪ * -‬از ‪ $67‬ا‪ P)* ^,‬ن و ‪+b‬اق ‪ +‬ا ‪†2 .Z‬آ‪ -* - -‬ه‪U‬ه‪ ]-6‬ا‪Q7‬س ‪+‬ان * ‪ 2‬در ا ‪* P‬ل ‪ +‬ا‪b‬ام ‪2‬اد‬ ‫‪+-* +P/-‬و *‪ 5 y‬ا‪ P)* ^,‬ن و زش *‪+-‬وه *‪+b 5 y‬اق ‪Q' 62 +.* - 2 * ‡ 2‬ت ‪ 2 * '7‬ا ‪.Z‬‬ ‫* ‪+ 2‬ا ا'] د ‪Z‬ا*ازه و ‪Q6o‬ت ‪5‬ا ن ‪/‬ره ‪Z - T$PV‬ه *‪+ 5a s 5 y‬ا ‪s‬د ‪6* T'+2‬د‬ ‫ا ‪+ Z‬ا ر ‪-‬ن اهاف رد *‪ #2 +y‬وب از ا'] ‪Z -‬ه *‪ 5 y‬ا ‪ UP‬د ‪ 3 ; #5‬ا‪+7‬ا ‪1 w#7‬ود‪،‬‬ ‫د‪ ,‬ع ‪u‬م‪

E .= % ،‬ا*‪ ،.‬وا\ ا*‪0‬ف ‪ ، m‬ا ا ‪ .= %‬دوم‪ ،‬د"‪ I .= % R R‬ن ‪I‬ر ‪I*- .= %‬‬ ‫و‪ [9].$'6& ...‬ه‪ 72 ]-#ˆ6‬ا'] ‪/‬ره ا‪ ،2 * b 5$a‬دار*‪ p‬ن ‪Q‬ح ه)‪P‬ا ه)‪ ،#P‬ا'] ز ن‬ ‫*‪Q ،5 y‬ح ه)‪P‬ا را ‪#b‬ان اار ‪+‬ا ‪+2 5b* ]-u$2‬س وا‪ 5:‬از ‪ 7 ,‬ه)‪P‬ا و ‪ ^-$2‬ت و‪Z/o‬ا*‪-.‬‬ ‫ه‪6‬ار ر ‪+-p5‬د‪Qb [10].‬و ‪ +‬ا'] * ‪ 2‬اآ‪#‬ن در ‪ Y‬ر‪Y‬ب ‪+2 -$b w#7‬ور')‪ m‬در ‪a‬د ا'‪ 4u* U‬در '‪<9 # +‬‬ ‫‪ X7‬ن از ‪ $67‬ا‪ P)* ^,‬ن و ‪+b‬اق ‪ +‬ا ‪.Z‬‬


‫* ‪ 2‬از ‪+ w#7‬د و ‪+,‬و ;‪; 5‬رو‬ ‫ ‪+,‬و ;‪ 5‬ا‪ 12‬د ‪ 67‬ه‪; +-‬رو و ‪ Z)-*6 `$‬و ا*‪Q1‬ل ز ن ‪ 6-‬ن ور;‪+ ،‬ا ‪ 2 * $ u‬و‪7‬د ‬ ‫د و ه‪ ' c2 ]-#ˆ6‬ن ‪+ w#7‬د ز ن ‪ 6-‬ن ‪ -* 5! 6; O-P*Q2‬هف و ه‪s 5$: Z-‬د را از د ‪ Z‬داد‪ .‬در ل‬ ‫‪ 1991‬دو ‪ N‬ا \ "> »‪ «& > -‬و »ارو &« در‪6‬ر *‪ ,‬و *‪- \/‬ن ‪ X‬از [ د ‪2.6‬ر ‪ 0 $‬ح ‪ N‬د ‪$‬‬ ‫د ‪ ,* qV% 6 &)G & > - N$‬و ره‪ > - G‬ه ا ‪

c, 6‬ات ا*‪ &C* B$‬و ‪6 &,+ >,‬د‪ .‬و د ‪ N$‬ارو & ‪.6‬‬ ‫دو ‪ \ 6‬ا" ا‪ &2‬و )‪$‬ل ‪ Rr /, 6 . $'& P 1/,‬و ‪ . 6‬ارو ‪ $ Y,‬دا'‪ .‬د'‪P p‬ل ‪ -2+2 Z'u2‬ت ‪ ,+a‬‬ ‫ارو '‪ 5‬در درون ‪ 5! 6; O-P*Q2 7‬را ; ر ‪s‬د ‪+:‬ارداد‪ 4#- .‬ارو '‪ 5‬ا‪+,‬ا‪+, <$P 59‬ا*) د ‪Z'u2 +‬‬ ‫‪ -#‬د‪ 5b ,‬ارو '‪ 5‬دوازد‪9 * p‬ر '‪ O‬ز ن ارو '‪ 5‬در '‪; 2 * ]'.' 7 #‬د‪ -†2 ،‬دا;‪.Z‬‬ ‫از ‪ 5 5,+9‬از ‪/‬ره ارو ;‪ 5:+‬و ‪s 5Po‬د رو ‪ -* -‬داو‪ Z'b l$9‬در ا'] ز ن ;ا*‪ .‬و در‬ ‫ه‪ ]-6‬را ‪/ P‬ره ‪X67‬ر ‪ n ،&Y‬ر ‪ P‬ن و !‪ P)X‬ن در ل ‪P - 2 * ١٩٩٩‬ا*‪ .‬ه‪ ]-#ˆ6‬در ‪$o+ ]'+s‬‬ ‫‪+P)p‬ش ا'] ز ن ;‪+‬ق در ل ‪ ]P - 2004‬آ‪/‬ره ‪ ^$‬ر ‪ P‬ن‪ ،‬ا ‪P-! ،5*P! ،5*P‬ا*‪ ،5‬رو *‪ ،5‬ا ‪$‬اآ‪ 5‬و‬ ‫ا ‪$‬و*‪2 5‬اد ا‪ ٢ 2 * b‬آ‪/‬ر ا‪,‬ا'‪ P, ' 4‬ا ‪.Z‬‬ ‫از ‪4! Y‬ه ‪ 2 * mX‬در ‪ '7 +xb‬ا'] ا ‪ + 2 * Z‬ا س د ‪ 6- 0#‬ن *‪ ] t 5! 6; O-P*QP‬ا‪ 5$a‬ا‪Z-#‬‬ ‫ارو ‪ Z‬و!‪ 5‬در ‪a‬رت ‪+-* 3-\/2‬و )‪ 3uP‬ارو '‪ c2 5‬ا‪ 12‬د' ‪ `+P/‬ارو ‪ Ps ،‬ره ‪* +,‬ه‪2 * 5 y* 5‬‬ ‫ ‪2‬ر'‪ 0‬از ‪ -‬ن ‪s‬اه ر‪ Z,‬و ره‪ +‬ا' [ت ‪ 1P‬در ‪ 5 - a+b‬ارو ه‪ m‬ا‪#‬ن از ‪ 2 * <'+9‬نرا در ا‪ -Ps‬ر‬ ‫دارد ‪ m‬ر*‪s w‬اه ;‪[11].‬‬ ‫* ‪ '7 l-+2 2‬د'‪ +.‬د;‪ ]6‬ا ‪+P‬ا‪ 5\'(2‬را ‪ + +‬را ‪s‬د *‪56‬د' و !‪ 1‬ظ ره‪ 5P, -‬د‪ Y‬ر ‪4! Y‬ه ‪5U)$,‬‬ ‫درو*‪ ; 5‬د‪ o ،‬د ‪+2‬ور')‪ ' 5P‬زد ‪ + Ph‬را *‪ 5Uvb vu‬در رو'\‪+‬د ‪s '7‬د از ‪+ w#7‬د ‪+ 5#P‬‬ ‫ا‪ Z-#‬و د‪ ,‬ع د ‪ 567 P‬د ارز' ‪+ 5‬د؛ ا'] ر‪s‬اد ‪ f+‬ز ‪ ]'* 3x,‬در ‪ T'+2‬اهاف و ره‪Z, -‬ه * ‪ 2‬د ‪+Y‬ا‬ ‫ د;‪+ 5#6‬ا‪ +2mX l2‬از د;‪s ]-/- ]6‬د‪; 5#' ،‬رو را ‪ 4-‬رو ‪s‬د دا;‪ Z‬ر‪ mf‬ا'] '‪ .‬ه‪Ps #; 5‬‬ ‫; *ا;‪ Z‬ا )‪ -‬ر ‪6*5 ` *+vs‬د‪.‬‬ ‫ا'] د;‪+2» '7 ]6‬ور')‪ * «5* X7 m‬م دا;‪ Z‬و ‪ +n#‬د‪; -‬ن روح ‪ 2‬زا  ! * ‪+p 2‬د' د ‪* X‬ا ;‬ ‫ ‪ \'+‬و ه‪ T$PV <9 # 4* * 6-m‬د*‪ -‬د ‪Z‬ا*از ‪+‬د و هف ‪+:‬ار دادن »ا ‪Q‬م * ب« ‪#b‬ان د;‪ '7 ]6‬و‬ ‫‪! Z12‬ا رز ‪+2‬ور')‪» m‬ا ‪Q‬م ه‪+‬ا ‪ «5‬و ا'‪ n‬د ‪+2‬س ذب از ن در د*‪+ -‬دا‪ 2 Ps‬اهاف ا ‪ 6P‬ر د'‪ #'+‬و‬ ‫;م ‪s‬د را د* ل *‪[12].' 6‬‬ ‫ ز ن ‪ 6-‬ن ‪ 5! 6; O-P*Q2‬ه‪#‬ز ‪U* 3 b ]'+2mX‬ذ و ‪:‬رت ‪ \'+‬در ‪ T$PV <9 #‬د*‪ 6; -‬ر ‪ '5‬و‬ ‫‪5„ \'+‬ه در ;‪ 4‬ا'] ز ن '‪ .‬ه ‪P‬د *‪ 5 y‬در ‪ X7‬ن دار* در ‪ w#7‬ا‪ , 0-$s +-s‬رس و ‪ $6o‬‬ ‫‪/‬ره ا‪ P)* ^,‬ن و ‪+b‬اق‪o ،‬ا‘‪ +‬ا ‪ UP‬د را ‪+‬ا *‪ 3u‬و ا*‪ uP‬ل *‪+-‬وه ‪s‬د از ن ‪ 36b‬ورد*‪[13].‬‬

‫][ ‪ ! ،"#$ .‬د؛ ه  ‪ ،‬ان‪ ،‬ا رات ‪ ) ،،‬پ اول‪ ،‬ص ‬ ‫][ ‪3 .‬ز‪/‬ف و ا‪. /01‬روف؛ دو ‪ ,‬ن  و ور‪ ) 6* ،+‬ز ن و ‪,‬و‪ 45‬ه‪ ،0+‬ان‪ ،‬ا رات ا‪7‬ر‪ !5‬ن‪ 78 ،‬ن ‪ ) ،‬پ اول‪ ،‬ص ‬


โ€ซ][ โ€ช .โ€ฌุฏุงุฑโ€ช* # ุŒโ€ฌุ›  ุฏุฑ ;ู† โ€ช :/7โ€ฌูˆ โ€ช ุŒ905โ€ฌุงู†โ€ช ุŒโ€ฌุง ุฑุงุช โ€ช 6*/โ€ฌู‡? > โ€ช =1โ€ฌุช ูˆ !<< ุช โ€ช7โ€ฌุงโ€ช ## 1โ€ฌุงโ€ช7โ€ฌุงุฑ = โ€ช ุŒAโ€ฌุง@โ€ช ) ุŒ .โ€ฌูพ ุงูˆู„โ€ช ุŒโ€ฌุต โ€ฌ โ€ซ] [ โ€ช+8 .โ€ฌุฑโ€ช ุŒ6โ€ฌุฏุงุฑโ€ช5โ€ฌุดุ› ุฏุง *โ€ช ุŒ 6โ€ฌุงู†โ€ช ุŒโ€ฌุง ุฑุงุช ูˆุฑุฏโ€ช ) ุŒ ุŒ6โ€ฌูพ ุงูˆู„โ€ช CA ุŒโ€ฌูˆ โ€ฌ โ€ซ] [ ุงโ€ช ุŒ: +โ€ฌู‡โ€ช #โ€ฌุชโ€ช ุŒโ€ฌุงุงโ€ช47 6Eโ€ฌุฑฺฏโ€ช 6* ุŒโ€ฌู‡โ€ช 4โ€ฌู‡ โ€ช5โ€ฌู† โ€ช,โ€ฌุฑโ€ช ุŒโ€ฌุงู†โ€ช ุŒโ€ฌุง ุฑุงุช "โ€ชุŒ #โ€ฌู‡? โ€ช )ุŒ ุŒโ€ฌูพ ุงูˆู„โ€ช ุŒโ€ฌุต โ€ฌ โ€ซ][ โ€ช3 .โ€ฌุฒโ€ช/โ€ฌู ูˆ ุงโ€ช. /01โ€ฌุฑูˆูุ› โ€ช ุŒ ,โ€ฌุต โ€ฌ โ€ซ][ โ€ช .โ€ฌู‡ ู†โ€ช ุŒโ€ฌุต โ€ฌ โ€ซ][ โ€ชFG. ุŒ .โ€ฌุ› ุงโ€ช ุŒ# :โ€ฌุงู†โ€ช ุŒโ€ฌุง ุฑุงุช โ€ช ) ุŒ ุŒ 8โ€ฌูพ ุงูˆู„โ€ช ุŒโ€ฌุต โ€ฌ โ€ซ][ โ€ช ุŒ41 3 .โ€ฌู† ุงู…ุ› ุงุงโ€ช47 6Eโ€ฌุฑฺฏโ€ช3 6* ุŒโ€ฌุฑุด โ€ช.5 7โ€ฌุฑโ€ช ุŒโ€ฌุงู†โ€ช ุŒโ€ฌุง ุฑุงุช ูˆุฒุงุฑุช ุงุฑโ€ช Iโ€ฌุฑ*โ€ช ) ุŒ ุŒโ€ฌูพ ุงูˆู„โ€ช ุŒโ€ฌุต โ€ฌ โ€ซ] [ โ€ช1 3 ุŒ6L .โ€ฌุ› โ€ชKโ€ฌุญ ุงูˆุฒ โ€ช 6* ุŒ:/โ€ฌุงโ€ช ุŒ #" . Nโ€ฌุงู†โ€ช ุŒโ€ฌุฏุง โ€ช. 6M.0โ€ฌู‡ โ€ช. , M Oโ€ฌุงุฑุงู†โ€ช ) ุŒโ€ฌูพ ุงูˆู„โ€ช ุŒ ุŒโ€ฌุต โ€ฌ โ€ซ][ โ€ช .โ€ฌุฏู‡ ?โ€ชK ุŒโ€ฌู„ุ› ุงุงโ€ช 6Eโ€ฌุงโ€ช 058 # :โ€ฌุฏุฑ ;ู† โ€ช ุŒโ€ฌุงู†โ€ช ุŒโ€ฌุง ุฑุงุช โ€ช 6*/โ€ฌู‡? > โ€ช =1โ€ฌุช ูˆ !<< ุช โ€ช7โ€ฌุงโ€ช ## 1โ€ฌุงโ€ช7โ€ฌุงุฑ= โ€ช ) ุŒ ุŒAโ€ฌูพ ุงูˆู„โ€ช CA ุŒโ€ฌูˆ โ€ฌ โ€ซ][ โ€ช .โ€ฌุฏุงุฑโ€ช* # ุŒโ€ฌุ› โ€ช CA ุŒ ,โ€ฌุงโ€ช 1โ€ฌโ€ฌ โ€ซ][ โ€ช ! ุŒ"#$ .โ€ฌุฏุ› โ€ช ุŒ ,โ€ฌุตโ€ฌ

ناتو  

role nato dar jahan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you