Page 1

MASON

Niezależny Jednomiesięcznik  Studentów  Szkoły  Głównej  Handlowej

str.1

IN SGH  WE

TRUST INSGHWETRUST.PL


IN SGH  WE

TRUST INSGHWETRUST.PL


IN SGH  WE

TRUST INSGHWETRUST.PL

'=,Æ.,12:(08 5(*8/$0,12:,'=,$É$1,$5$'<66 .7•5<=$&=ÂÉ'=,$É$Ä:7<052.8 0$-

 '26=É2'2 32:2É$1,$5$'< .•É,25*$1,=$&-, .7•5(:3(É1, 6$02'=,(/1,(%(= ,1*(5(1&-, =$5=Â'8 6$025=Â'8 678'(17•: 32'(-08-('(&<=-( 232'=,$/( Ï52'.•:1$ '=,$É$/12ÏÄ 25*$1,=$&-, 678'(1&.,&+,.•É 1$8.2:<&+:6*+

 1$6$025=Â' 678'(17•: ,:6=<67.,( 25*$1,=$&-(,.2É$ 8&=(/1,$1(=267$É 1$É2Ö21<35=<086 &252&=1(*2 635$:2='$1,$6,Æ= :<.25=<67$1,$ Ï52'.•: 35=<=1$1<&+35=(= 8&=(/1,(1$ '=,$É$/12ÏÄ 25*$1,=$&-, 678'(1&.,&+

 867$:,21$=267$É$ )81.&-$5=(&=1,.$ 35$:678'(17$ 262%<.7•5$ =267$1,(32:2É$1$ 35=(=5$'Æ 6$025=Â'8 ,.7•5(-=$'$1,(0 %Æ'=,( 32Ï5('1,&=(1,( ,5(35(=(172:$1,( 678'(17•:: 635$:$&+ 352%/(0$7<&=1<&+ 35=(':É$'=$0, 8&=(/1,


IN SGH  WE

TRUST INSGHWETRUST.PL

5=(&=<.7•5('=,Æ.,$.7<:12Ï&,

6(1$725•:678'(1&.,&+ 6,Æ='$5=Â1,(='$5=Â

 :6=<67.,&+0,(-6& 1$678',$ 0$*,67(56.,(=$0,$67 '27<&+&=$62:<&+ =267$1,( =$5(=(5:2:$1<&+ '/$$%62/:(17•: .7•5=<8.2Ë&=</,= 1$-:<Ö6=ÂÏ5('1, 678',$/,&(1&-$&.,( :6*+%Æ'Â21,02*/, 8%,(*$Ä6,Æ235=<-Æ&,( 1$678',$0$*,67(56.,( %(=.21,(&=12Ï&, ='$:$1,$(*=$0,1•: :67Æ31<&+ 0$-

 1,(=267$É<2%1,Ö21( :<0$*$1,$ 5(.587$&<-1(1$ 678',$/,&(1&-$&.,( :6*+1,(%Æ'=,( 02Ö/,:2Ï&,='$:$1,$ 32'67$:2:(- 0$7(0$7<.,/8%),=<., $1,32'67$:2:(- *(2*5$),,=$0,$67 52=6=(5=21(- =35=(/,&=1,.,(0 0$- 

 1,(=267$É1$6*+ :352:$'=21< 2%2:,Â=(. 8&=Æ6=&=$1,$1$ :6=<67.,( :<.É$'< .:,(&,(Ë  


IN  SGH  WE

TRUST INSGHWETRUST.PL

1$-:$Ã&#x2013;1,(-6=(32678/$7<

678'(17Â&#x2022;:.7Â&#x2022;5(=267$Ã&#x2030;<8:=*/Ã&#x2020;'1,21( :3/$1,(5()250<6*+ 

 875=<0$1,( -('12/,7(- 5(.587$&-,1$ 678',$ /,&(1&-$&.,( :6*+ ,:63Â&#x2022;/1(*2 352*5$08 3,(5:6=(*2 52.8678',Â&#x2022;: 325()250,(

:352:$'=(1,( &21$-01,(- 875=<0$1,( (*=$0,18 :67Ã&#x2020;31(*21$ :<0,$58 1,(67$&-21$51( *2'=,12:(*2 1$8.,-Ã&#x2020;=<.Â&#x2022;: 678',$ 2%&<&+ 0$*,67(56.,( 1,(=$/(Ã&#x2013;1,(2' 5($/,=2:$1(*2 .,(581.8 678',Â&#x2022;:

8&+:$Ã&#x2030;$.,(581.2:$:635$:,(5()250<6*+


Wyborami żyje  cała  uczelnia,  włączając  w  to  administratorów  pewnego  fanpage’u  na  Facebooku.  Są  na   tyle   pewni   wygranej   w   nich,   że   jeszcze   przed   ich   rozpoczęciem  ogłosili  się  zwycięzcami  (może  jeden   z   nich   to   Piotr   Blandford?).   Ciekawe,   która   znana   osobistość   z   ich   najnowszych   memów   zostanie   przewodniczącym   –   my   obstawiamy   Sashę   Grey,   choć   Władimir   Putin   nie   stoi   na   z   góry   przegranej   choć pozycji. Są  na  SGH  osoby,  które  tak  mocno  angażują  się  w   życie   uczelniane,   że   historia   ich   aktywności   studenckiej  nie  mieści  się  na  jednej  stronie  w  CV.  Na   szczęście,   nie   wszystkich   kandydatów   można   było   znaleźć   za   sałatą,   czego   nie   można   powiedzieć   o   akcji  „Idź  na  wybory”  i  jej  niejednoznacznej  kolorystyce  –  czyżby  na  SGH  szykowała  się  rewolucja?

IN SGH  WE

TRUST INSGHWETRUST.PL

Mason SGH  
Advertisement