Page 1

BOX IN BOX


BOX_exterior


BOX_exterior ADAPTACIÓ  GLENN MURCUTT

Sistema constructiu Modulatge adaptat al transport (2,5m d’ampl.)


BOX_exterior ESTRUCTURA: Acer:     Perfils HEB 180  ‐reutilitzat o reciclat ‐estalvi estalvi energétic: 86% energétic: 86%

Fusta:    Biguetes de forjat:


BOX_exterior PROCÉS CONSTRUCTIU: PROCÉS CONSTRUCTIU:

1‐PERFILS METÀL∙LICS: HEB 180

2‐BGUETEATGE DE FUSTA

3‐CAPSES AMB SORRA I SURO

‐GUIES PORTES PRACTICABLES ‐ENTARIMAT LOCAL

4‐ENTARIMAT GALERIA

5‐SISTEMA DE COBERTA

6‐LAMELES PRACTCABLES


BOX_exterior COBERTA sistema a 2 aigües ‐ COBERTA: 

inclinadció l d ó 25º VESSANT NORD Lameles de policarbonat practicables

VESSANT SUD

Plafons l f d f de fusta DMF amb làmina de  fotovoltaica amorfa

Col∙lectors Solars


auto_BOX ▪ CAPTADORS TÈRMICS CAPTADORS TÈRMICS

TIPUS: CAPTADOR PLA SENSE COBERTA (ABSORBIDOR)  Material: acer inoxidable amb revestiment negre no vidriat R di Rendiment: 30‐75% 30 75% Superfície instal∙lada: 6 panells al mòdul humit  (10 m²) + dipòsit de 200 litres. Eficiència òptica:  0,82‐0,97 Factor de pèrdues energètiques: 10‐30 W∙m²∙⁰C Rang de temperatura: màx. 40⁰C Aplicació: per a producció d’ACS (100% a l’estiu i 50‐80% al llarg de l’any) Situació: es col∙loquen en el mòdul humit  ja que aquesta part serà fixa (no abatible com la  resta de la coberta, i les bateries és situen  a la coberta del local) ‐ Avantatges: cost molt baix, amortització fàcil, rendiment molt alt amb temperatures  exteriors elevades. Aquest element ens fa de tancament, per tant, el sobrecost t i l d A t l t f d t t t t l b t és  é casi nul. ‐ Desavantatges: Necessitem una superfície considerable, rendiment molt baix amb  temperatures exteriors baixes.

*Dades de l’empresa Energie Solaire

Situació dels captadors en la vessant sud de coberta (excepte en el mòdul humit) 

Unió entre captadors i canaló de  recollida d’aigües pluvials


auto_BOX

▪ PANELLS SOLARS FOTOVOLTAICS PANELLS SOLARS FOTOVOLTAICS

TIPUS: PANELLS AMORFS (THIN FILMS) TIPUS: PANELLS AMORFS (THIN FILMS) Hem escollit aquesta solució ja que tenim alguna ombra a la coberta en algunes hores del dia, i és la que menys és veu afectada per aquest problema. El seu baix cost i la gran quantitat de superfície de coberta lliure que tenim fa que sigui la millor solució. Rendiment: 5‐7% Superfície instal∙lada: 6 panells a cada mòdul x 5 mòduls = 30 panells (60 m²) + bateries. Inclinació: 25º (afavorim la captació a l’estiu i durant el dia, quan tenim un major consum) Cost: plantegem un sistema connectat a xarxa (3 €/Wp). ‐Avantatges: cost molt baix i bon rendiment amb poca radiació solar. Podem obtenir la forma que vulguem ja que es manufactura furonejant material dipositat mitjançant vapor. També permet la fabricació amb varietat de formes, grandàries i colors. Es pot col∙locar inclús en tendals i lones primes ‐Desavantatges: D t t rendiment di t molt lt baix, b i necessitat it t d’ocupar d’ grans superfícies. fí i

Situació dels panells fotovoltaics. 

▪ GENERADORS EÒLICS

TIPUS: AEROGENERADOR DE PETIT FORMAT AMB EIX HORITZONTAL I 3 ASPES  Rendiment: bo a velocitats baixes (a partir de 3m/s comença a carregar) Cost: 530 € unitat. Total unitats: 5 (2650 €) Situació: es col∙loquen dins les xemeneies de ventilació de la coberta, que funcionen per efecte venturi, incrementant així el seu rendiment al concentrar l’aire cap a l’interior. No necessiten torre ni sistema d’orientació,, jja q que les xemeneies s’orienten amb el vent. Potència: 400 W a 12 V Producció energètica: 72kWh/mes Bateria mínima recomanada: 250‐350 A


auto_BOX PRODUCCIÓ ACS: PRODUCCIÓ ACS: m² SOLAR  TÈRMIC

10

Kw 0,4

PRODUCCIÓ ELÈCTRICA FOTOVOLTÀICA: PRODUCCIÓ ELÈCTRICA FOTOVOLTÀICA: Hp/dia 4

Kwh/dia

Kwh/any

16

5840

Sistema: CAPTADOR PLA SENSE COBERTA (ABSORBIDOR) Sistema: CAPTADOR PLA SENSE COBERTA (ABSORBIDOR) 

Kw

Hp/dia Kwh/dia

SOLAR FOTOVOLTAIC 60 0,07 4 Sistema: PANELLS AMORFS (THIN FILMS) ( )

Kwh/any

16,8

6132

Rendiment: 30‐75% (considerem una mitja d’un 40%) Superfície instal∙lada: 6 panells al mòdul humit  (10 m²). Inclinació:  25º (afavorim la captació a l’estiu,  tot i sabent que la  d demanda és menor que a l’hivern) d é l’hi ) Aplicació: per a producció d’ACS (100% a l’estiu i 80% al llarg de  l’any) 1 m² de captador = 0,4 kWt 1 KWt = 1000 kWh/any

Rendiment: 5‐7% (considerem un 7% per al càlcul)  Superfície instal∙lada: 6 panells a cada mòdul x 5 mòduls = 30  panells  (60 m²)  Inclinació 25º (afavorim la captació a l’estiu i durant el dia quan Inclinació:  25º (afavorim la captació a l’estiu i durant el dia, quan  tenim un major consum) Aplicació: per a producció d’energia elèctrica per al consum  d’electrodomèstics, il∙luminació i motorització dels  tancaments mòbils.

‐ Producció energètica: 5840 kWh/any (21024 MJ/any) ‐ Emissions de CO2 que deixem d’emetre a l’atmosfera amb la utilització d’energies renovables: 3182,8 KgCO2

1 m² de captador = 0,07 kWp 1 KWp = 1000 kWh/any

Demanda d’energia elèctrica

‐ Producció energètica: 6132 kWh/any (22075 MJ/any) ‐ Emissions de CO2 que deixem d’emetre a l’atmosfera amb la utilització d’energies renovables: 3341,9KgCO2


BOX_exterior FAÇANES:  Lameles practicables de parafina amb aïllament tèrmic combinades amb lameles de policarbonat.


BOX_exterior FAÇANES: Sistema de portes de garatge. FAÇANES NORD I SUD


BOX_exterior FAÇANES  EST  I  OEST Sistema de porta de garatge girat a terra


BOX_exterior CLIMATITZACIÓ PASIVA CLIMATITZACIÓ PASIVA ESTIU

ESTIU: Durant l’estiu, s’obren totes les portes exteriors convertint les façanes nord i sud en ràfecs que amplien la vivenda.

MA ATÍ

Les façanes est i oest s’obren per afavorir la ventilació constant. Aquestes s’obren de manera que no permeten l’entarada dels raigos més baixos del matí i de la tarda.

NIT

OBERT

OBERT


BOX_exterior CLIMATITZACIÓ PASIVA CLIMATITZACIÓ PASIVA

MA ATÍ

ENTRETEMPS

NIT

OBERT

TANCAT

ENTRETEMPS: Durant els mesos intermitgos com Maig o Setembre, les temperatures durant el matí son mes càlides peró baixen per la nit creant un contrast molt diferenciat. Durant el matí, les façanes nord i sud s’obren formant part de la coberta i s’escalfen tot el dia. La parafina de les lameles canvia d’estat al escalfar‐ se i per la nit, les portes baixen per aportar el calor degut al canvi d’estat cap a l’interior l’i t i de d la l cambra. b


BOX_exterior CLIMATITZACIÓ PASIVA CLIMATITZACIÓ PASIVA HIVERN

HIVERN:

MA ATÍ

Tot i que les portes practicables es poden obrir q p p p per asegurar  p g ventilacions mínimes, durant l’hivern el sistema es queda tancat per  asegurar la captació màxima del la radiació solar.

NIT

TANCAT

TANCAT


BOX interior BOX_interior


BOX_interior DISTRIBUCIÓ S CÓ


BOX_interior DISTRIBUCIÓ S CÓ L’organització s’estableix a partir de la diferència entre dos tipus de móduls, el sec i l’humit. El sec es repeteix tres cops per donar lloc a la sala d’estar, el menjador i el dormitori. L’humit, on trobem la cuina i el bany, separa de la sala d’estar el dormitori per tenir més intimitat. La cuina es troba encarada a la façana nord per reduïr els guanys calorífics. l ífi Els El móduls ód l es troben t b decalats creant semiterrasses afavorint les necesitats tèrmiques de cada espai. Les parets es formen amb capses de plàstic de polietilè de alta densitat i per tal d’optimitzar l’eficiència energètica ss’omplen energètica, omplen de sorra i suro amb proporcions diferents segons la façana.


BOX_interior MATERIALSS

‐ ‐ ‐

Caixes Norma Europa, fabricades en polietilè d Caixes Norma Europa, fabricades en polietilè d’alta alta  densitat. Aquestes es reomplen amb una mescla de sorra i  suro segons quina sigui la demanda del parament (major  aïllament o inèrcia) Façana sud: 70% sorra 30% suro Façana est/oest: 50% sorra 50% suro Façana nord: 70% suro 30% sorra

Característiques: Característiques:  

‐ ‐ ‐

Apilables per a constituir càrregues compactes,  homogènies i estables. Dissenyades per a oferir la màxima estabilitat en el  transport Parets rectes per a un volum útil màxim. Varis colors  Bases i parets sòlides per una major resistència (10⁸ cm) Nanses ergonòmiques per a una fàcil manipulació

E it l à Eviten la càrrega  electrostàtica

Dimensions normalitzades i fabricació industrialitzada (major precisió)

CAPSES:

Mòdul cantonada Preu: 12,00 € unitat

Mòdul estàndard Preu: 18,40 € unitat


BOX_climàtic BALANÇ ENERGÈTIC: ESTIU Ç GÈ C S EVOLUCIÓ  TEMPERATURES TEMP. EXT. MITJA

AMP. TÈRM. EXT. È

Tº. INT. INICI

25,0 F. FORMA

8,0 SUPERF. PELL 415

Tª Tª.  LOCAL GALERIA

21,0

18,6

25,8

6

21,3

18,5

25,2

7

22,2

18,3

25,3

8

23,5

18,0

26,2

9

25,0

17,8

27,6

10

26,5

17,7

29,4

11

27,8

17,9

31,3

12

28,7

18,1

33,3

13

29,0

18,4

35,2

14

28,9

18,8

36,7

15

28,7

19,3

37,7

16

28,3

19,8

38,2

17

27,8

20,1

38,2

18

27,2

20,2

37,7

19

26,5

20,3

36,6

20

25,8

20,4

35,3

21

25,0

20,4

33,8

22

24,2

20,3

32,5

23

23,5

20,2

31,3

24

22,8

20,1

30,2

1

22 2 22,2

20 0 20,0

29 1 29,1

2

21,7

19,8

28,2

3

21,3

19,6

27,3

4

21,1 21,0

19,4 19,2

26,5 25,8

5

existent AMPL INT AMPL. INT.

Tº. INT. MITJA

VOL.   INTERIOR 9889

31,4

RENOV. PROMIG        VOLUMS/HORA.

DT 13,0

Ug* DIA 654

MES JUNY 0

Ug* NIT 1,21

45.0 40.0

NEBULOSITAT 6,0

FRAC SOLAR FRAC.  SOLAR 1

PES/M2 0,84

EVOLUCIÓ DIÀRIA

360

T.EXT. T. GALERIA. T.LOCAL CONFORT INF. CONFORT SUP.

35.0 30.0 TEMPERA ATURES

5

CAS:

sd 25,8 CAP. TERMICA

0,6

Tª. HORA EXT.

NOM ARXIU:

25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5

100


BOX_climàtic BALANÇ ENERGÈTIC: ESTIU Ç GÈ C S Condicions:  Les façanes Nord i Sud pasen a ser comptades com a part de la coberta. El vidre es policarbonat de la coberta en la vessant nord, es replega per afavorir la ventilació. Les ronovacions son màximes ja que tota la casa queda oberta. Condicionants del programa: El programa no permet el càlcul El programa no permet el càlcul per a paraments per a paraments amb diferents acabats en el mateix en el mateix element. element La coberta real esta formada per 4 trams: les dos vesants inclinades i els dos ràfecs plans.  A l’hora de definir gruixos, el programa enten que estan tots els materials en el mateix parament. Per poder simular el canvi d’estat de la parafina hem afegit 10 cm d’aïllant. Observacions Ob i d l del resultat: l La temperatura dins de la galeria es dispara arribant a temperatures de 38ª. La temperatura del local esta dins dels paràmetres de comfort. Creiem que amb la renovació constant d’aire y les ventilacions creuades, la galeria redueix la temperatura.


BOX_climàtic BALANÇ ENERGÈTIC: HIVERN Ç GÈ C EVOLUCIÓ  TEMPERATURES TEMP. EXT. MITJA

AMP. TÈRM. EXT.

Tº. INT. INICI

8,0 F. FORMA

8,0 SUPERF. PELL

Tª. EXT.

480

existent AMPL. INT.

Tº. INT. MITJA

VOL.   INTERIOR 10338

13,5

RENOV. PROMIG        VOLUMS/HORA.

DT 6,2

Ug* DIA 640

MES DESEMBRE

0 Ug* NIT

1,61

NEBULOSITAT 1,1

FRAC.  SOLAR 1

PES/M2 1,04

449

Tª LOCAL Tª. GALERIA

5

4,0

18,6

11,5

6

4,3

18,5

11,1

7

5,2

18,3

10,7

8

6,5

18,0

10,4

9

8,0

17,8

10,4

10

9,5

17,7

11,1

11

10,8

17,9

12,1

12

11,7

18,1

13,4

13

12,0

18,4

14,6

14

11,9

18,8

15,7

15

11,7

19,3

16,4

16

11,3

19,8

16,6

17

10,8

20,1

16,5

18

10,2

20,2

16,1

19

9,5

20,3

15,7

20

8,8

20,4

15,3

21

8,0

20,4

14,9

22

7,2

20,3

14,5

23

6,5

20,2

14,1

24

5,8

20,1

13,6

1

5,2

20,0

13,2

2

4,7

19,8

12,8

3

4,3

19,6

12,3

4

4,1

19,4

11,9

5

4,0

19,2

11,5

EVOLUCIÓ DIÀRIA 25.0

T.EXT. T. GALERIA. T.LOCAL CONFORT INF. CONFORT SUP.

20.0

TEMPERA ATURES

HORA

CAS:

sd

11,5 CAP. TERMICA

0,8

NOM ARXIU:

15.0

10 0 10.0

5.0

0.0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5

100


BOX_climàtic BALANÇ ENERGÈTIC: HIVERN Ç GÈ C Condicions:  Les façanes es queden tancades. Les ronovacions son mínimes per asegurar el mínim en renovació d’aire. El policarbonat de la de la coberta en la vessant Nord queda tancat per captar la radiació. Condicionants del programa: El programa no permet el càlcul El programa no permet el càlcul per a paraments per a paraments amb diferents acabats en el mateix en el mateix element. element La coberta real esta formada per 4 trams: les dos vesants inclinades i els dos ràfecs plans.  A l’hora de definir gruixos, el programa enten que estan tots els materials en el mateix parament. Per poder simular el canvi d’estat de la parafina hem afegit 10 cm d’aïllant. Observacions Ob i d l del resultat: l La temperatura dins de la galeria es molt baixa. La temperatura del local esta  quasi tot el dia dins dels paràmetres de comfort. Creiem que le captació de radiació solar es més alta i per tant modera la temperatura a la galeria.


BOX_materials MATERIALSS CÀLCUL ENERGÈTIC

BOX IN BOX BOX IN BOX

VOLUM ( 3) (m3)

DENSITAT (k / 3) (kg/m3)

ENERGIA (MJ/k ) (MJ/kg)

ENERGIA (MJ)

EMISIONES (K CO2) (Kg CO

Estructura d'hacer

14950 kg

7850

43

642850

62999.3

Guies (portes garatge) d’hacer

0,033

7850

43

11139.15

1091.6367

Lames de policarbonat

3,130

1200

35

131460

12883.08

Lames opaques

3,213

1000

48

154224

15113.952

Fotovoltaica amorfa

0,227

2300

15

7831.5

767.487

Plafons de fusta

27,28

720

3

58924.8

5774.6304

Col∙lectors solars

1,135

8000

57

517560

50720.88

P li ti è extruït Poliestirè t ït

11 952 11,952

30

70

25099 2 25099.2

2459 7216 2459.7216

Capses polietilè alta densitat

4,486

980

75

329721

32312.658

Sorra Fina

10

1600

0.1

1600

156.8

Suro

10

250

2

5000

490

1885409.65

184770.1457

ENERGIA (MJ)

EMISIONES (Kg CO2)

2109241,866

206705,7029

Total:

CASA MURCUTT Total:

VOLUM (m3)

DENDITAT (kg/m3)

ENERGIA (MJ/kg)


BOX_materials MATERIALSS AMIDAMENTS PELL EXTERIOR: Lames practicables: Parafina (0,02 x 0,5 x 2,12m) Parafina (0,02 x 0,5 x 2,71m) Policarbonat (0,04 x 0,5 x 2,12m) Policarbonat ((0,04 x 0,5 x 2,71m) , , , ) Policarbonat (0,02 x 1 x 2,2m) Policarbonat (0,02 x 0,45 x 2,2m) Plafons de fusta: Plafo (0,05 x 2,3 x 4,7m) Plafo (0,02 x 2,3 x 5,1m) Plaques solars: l l Termiques (0,86 x 2,2 x 0,02m) Fotovoltaiques (0,86 x 2,2 x 0,02m) Planxes acer carener (0,005 x 0,45 x 2,5m)  Guies (portes practicables) d’acer: Guia U (0,05 x 0,05m) U (0 05 x 0 05m) Guia quadrat (0,05 x 0,05m) Guia U (0,02 x 0,02m) Estructura d’acer: Perfil quadrat (0,1 x 0,15m) HEB 180 Baixants PVC (0,1m Ø) Canal U (0,05x0,1m) Tirants (0,02 Ø)

40 unitats 28 unitats 32 unitats 8 unitats 30 unitats 6 unitats

0,848 m3 0,758 m3 1,357 m3 0,433 m3 , 1,320 m3 0,020 m3

2 unitats 6 unitats

1,081 m3 1,407 m3

30 unitats 6 unitats 12 unitats

1,135 m3 0,227 m3 0,067 m3

153,6 ml  153 6 ml 102,4 ml  122,4 ml 

0,111 m3 0 111 m3 0,099 m3 0,022 m3

153,6 ml  250,4 ml 134,4 ml  93,6 ml  127,2 ml 

3,686 m3 51,2 kg/ml (12820,4 kg) g g 0,802 m3 0,070 m3 2,3 kg/ml (292,5 kg)


BOX_materials MATERIALSS AMIDAMENTS PELL INTERIOR: Panell sándwich: OSB (0,05 x 4,8 x 2,5m) OSB (0,05 x 0,2 x 2,5m) OSB (0,05 x 0,2 x 4,7m) OSB (0,05 x 6,2 x 2,5m) ( , , , ) OSB (0,05 x 0,2 x 6,1m) Poliestire (0,2 x 2,4 x 4,7m) Poliestire (0,2 x 2,4 x 6,1m) Caixes: Estandard (0,4 x 0,6 x 0,27m) Cantonada (0,4 x 0,3 x 0,27m) Sorra  Suro

8 unitats 16 unitats 8 unitats 8 unitats 8 unitats 4 unitats 4 unitats

5,376 m3 0,4 m3 0,376 m3 6,2 m3 , 0,488 m3 9,024 m3 2,928 m3

326 unitats 90 unitats

3,814 m3 0,672 m3 10m3 10m3


BOX_materials MATERIALSS PRESSUPOST Parafina:

(1,60m3 x 24795€/m3)

39833,1 €

Policarbonat 4cm:

(44,76m2 x 35€/m2)

1566,6 €

Policarbonat 2cm:

(71,94m2 x 25€/m2)

1798,5 €

OSB 5cm: 

(266,9m2 x 28,60€/m2)

7633,3 €

OSB 2cm: 

((70,38m2 x 9,50€/m2) , , / )

668,6 € ,

Poliestire:

(106,56m2 x 43,75€/m2)

4662 €

Plaques fotovoltaiques: 

(60m2 x 3€/Wp)

12600 €

Plaques termiques: 

(10m2 x 600€/m2)

6000 €

Perfils f l HEB:

( (250,4ml x 97,83€/ml) l / l)

24496,6 €

Tirants:

(127,2ml x 1,16€/ml)

147,55 €

Baixants PVC:

(134,4ml x 4,06€/ml)

545,6 €

Caixa standard

(326 unitats x 18,40€/unitat) 

5998,4 €

Caixa cantonada

(90 unitatsx 12€/unitat)

1080 €

Sorra:

(10m3x 55€/m3)

550 €

Suro:

(10m3x 115€/m3)

1150 €

TOTAL:

108730,3 €


1. 8 1. 6 3 1. 6 1. 8

9. 8 [Exclusivamente para uso acadØmico]

2.5 0m

0,5

1

1,5

2

2,5

ARQUITECTURA BIOCLIMTICA PLANTA 1:50 N

ORIOL LPEZ MIQUEL MASONS LEX SERRA


[Exclusivamente para uso acadØmico]

0m

0,5

1

1,5

2

2,5

ARQUITECTURA BIOCLIMTICA SECCI ESTIU

1:50

N

ORIOL LPEZ MIQUEL MASONS LEX SERRA


[Exclusivamente para uso acadØmico]

0m

0,5

1

1,5

2

2,5

ARQUITECTURA BIOCLIMTICA SECCI HIVERN

1:50

N

ORIOL LPEZ MIQUEL MASONS LEX SERRA


[Exclusivamente para uso acadØmico]

0m

0,5

1

1,5

2

2,5

ARQUITECTURA BIOCLIMTICA SECCI PRIMAVERA

1:50

N

ORIOL LPEZ MIQUEL MASONS LEX SERRA

BoxInBox - V Concurso de Diseño TalentosDesign'13 - Miquel Masons Bonhora  

Proyecto de un módulo como vivienda sostenible y climáticamente eficiente, de ocupación permanente, situado temporalmente en una parcela de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you