Page 1

Spolupráce obcí v regionu, místní partnerství a další rozvoj regionu Prezentace pro MAS Moravský kras, Křtiny, 20. 1. 2011


Prezentace 20. 1. 2010:

Obsah 1) Dotační politika Programu rozvoje venkova, 2) Opatření využitelná pro obce jako žadatele v roce 2011, 3) Novinky pro IV. osu v roce 2011 4) Realizace zadávacích řízení v rámci PRV 5) Aktuální dotační výzvy (PORV MMR) 6) Projekty spolupráce MBE (samostatně)


SMARV Stล™edomoravskรก agentura rozvoje venkova


Spolupráce s MAS Kdo

Výběr

SPL

5k

6k

7k

8k

9k

10k 11k 12k 13k PS

MAS Regionu Poodří

1. Vlna SPL

Ano

1V

-

2V

-

-

3V

4V

-

5V

4x

MAS Moravská 1. Vlna SPL cesta

Ano

1V

2V

3V

-

4V

5V

6V

7V

8V

4x

MAS Podhostýnska

1. Vlna SPL

Ne

1V

-

2V

3V

4V

5V

-

6V

7V

3x

MAS – Part. Moštěnka

2. Vlna SPL

Ano

-

-

-

1V 2V

3V

-

4V

-

5V

6x

MAS Moravský kras

2. Vlna SPL

Ano

-

-

-

1V

3x

MAS Společná cesta

2. Vlna SPL

Ne

-

-

-

x

(1x

MAS Nízký Jeseník

1. Vlna SPL

část

x

-

x

MAS Krkonoše

2. Vlna SPL

část

-

-

-

(2x -

1V

-

-

-

-

-


Fondy a strategie


Program rozvoje venkova


EAFRD/PRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Osy

Veřejné zdroje - roční průměr 2007-2013 (v mld. Kč) Celkem

EAFRD

Podíl v%

ČR

Osa I.

3,107

2,230

0,777

22,39 %

Osa II.

7,192

5,745

1,447

55,20 %

Osa III.

2,349

1,760

0,587

16,93 %

Osa IV. - LEADER

0,650

0,520

0,130

5,00 %

TP

0,067

0,050

0,017

0,48 %

13,365

10,407

Celkem

Zdroj: NSPRV - MZe/VÚZE

2,958

100,00 %


I. Osa Zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví I.1.1.

Modernizace zemědělských podniků

I.1.2.

Investice do lesů

I.1.3.

Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

I.1.4.

Pozemkové úpravy

I.2.1.

Seskupení producentů

I.3.1.

Další odborné vzdělávání a informační činnost

I.3.2.

Zahájení činnosti mladých zemědělců

I.3.3.

Předčasné ukončení zemědělské činnosti

I.3.4.

Využívání poradenských služeb


II. Osa Zlepšování životního prostředí a krajiny II.1.1

Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby v jiných znevýhodněných oblastech

II.1.2.1

Platby v rámci oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě

II.1.3.1

Agroenvironmentální opatření - Postupy šetrné k životnímu prostředí (vč. ekologického zemědělství a integrované produkce)

II.1.3.2

Agroenvironmentální opatření - Ošetřování travních porostů

II.1.3.3

Agroenvironmentální opatření - Péče o krajinu

II.2.1

Zalesňování zemědělské půdy

II.2.2

Platby v rámci Natury 2000 v lesích

II.2.3

Lesnicko-environmentální platby

II.2.4

Obnova lesnického potenciálu a podpora společen. funkcí lesů


III. Osa Kvalita života ve venkovských oblastech a diferzifikace hospodářství III. 1.

Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova

III. 1. 1.

Diverzifikace činností nezemědělské povahy

III. 1. 2.

Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

III. 1. 3.

Podpora cestovního ruchu

III. 2.

Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech

III. 2. 1.

Obnova a rozvoj vesnic

III. 2. 2. Ochrana a rozvoj dědictví venkova III. 3.

Vzdělávání a informování

III. 4.

Získávání dovedností, animace a propagace


IV. osa LEADER


PRV v roce 2011 • Aktuální 12. kolo příjmu žádostí: •

Žadatelé mohou předkládat projekty od 17. února do 2. března 2011 na opatření Zahájení činnosti mladých zemědělců. Pro ostatní opatření je příjem žádostí od 15. do 28. února 2011.

• • • •

Příjem žádostí se bude týkat opatření/podopatření: I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (230 mil. Kč) III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (473 mil. Kč) I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (102 mil. Kč) IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.


PRV v roce 2011 • • • • • • • • • • •

LETNÍ KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRV: 7. 6. 2011 – 20. 6. 2011 do 13 hodin I.1.1 Modernizace zemědělských podniků, I.1.3  Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, I.3.1  Další odborné vzdělávání a informační činnost,     I.3.4  Využívání poradenských služeb, II.2.4  Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů, III.1.1  Diverzifikace činností nezemědělské povahy, III.1.3  Podpora cestovního ruchu, IV.1.2  Realizace místní rozvojové strategie, IV.2.1  Realizace projektů spolupráce.


PRV v roce 2011 •

PODZIMNÍ KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:

18. 10. 2011 – 31. 10. 2011 do 13 hodin:

• • • • • •

I.1.2 Investice do lesů, I.1.4 Pozemkové úpravy, I.3.4 Využívání poradenských služeb, III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.


Novinky 2011 pro 탑adatele v PRV - IV. osa


Změny v Příloze 9 • • • • • • •

rozšíření výčtu způsobilých výdajů sloučení kódů způsobilých výdajů rozšíření definice vhodných žadatelů možnost výběru režimu podpory shrnutí společných podmínek, platných pro všechna opatření na začátek dokumentu sjednocení všech příloh – zveřejnění ke stažení ve verzi DOC dále popsané změny se týkají výhradně projektů, realizovaných prostřednictvím Osy IV. LEADER, samotných opatření Os I. – III. se tyto změny pravděpodobně nedotknou


Změny v Příloze 9 – Osa I. • I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků – spojení záměrů na rostlinnou a živočišnou produkci – nově budou podporovány i mobilní technologie, vč. zemědělské techniky, dále pak prodejní technologie zemědělské produkce bez jejího dalšího zpracování (např. automaty na mléko) – bude možné podpořit i chov včel nebo pěstování hub


Změny v Příloze 9 – sk. III.1. • III.1.1.Diverzifikace činností nezemědělské povahy + III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – v režimu „de minimis“ bude podporovat rozvoj podnikání v řadě jiných oblastí než doposud (další oblasti dle CZ-NACE) – zařazení výdajů na propagaci, marketing a prezentační a prodejní prostory. – nově bude možné financovat pořízení mobilních technologií


Změny v Příloze 9 – III.1.3. • III.1.3. Podpora cestovního ruchu – rozděleno na podopatření III.1.3.1. a III.1.3.2. namísto stávajících záměrů a), b) – nebude omezena maximální délka historie žadatelů – podopatření III.1.3.1. bude rozšířeno o budování a opravy rozhleden – podopatření III.1.3.2. přibyla podpora základního wellness – podopatření III.1.3.2. stravovací a sportovní zařízení již nově nebudou muset být vázána na budování ubytovacích kapacit


Změny v Příloze 9 – III.2.1.1. •

III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic – rozšíření o bezdrátový rozhlas, tak i monitorovacími systémy nebo informativními měřiči rychlosti na silnicích. – rozšířen výčet podporovaného mobiliáře a vybavení veřejných prostranství v obcích (např. altánky, vodní a herní prvky, …), – do obnovy budou moci být zahrnuty také návesní rybníčky – pořízení techniky na údržbu veřejných prostranství a to i nezelných ploch a v zimním období – s ohledem na to byl rozšířen i číselník této techniky


Změny v Příloze 9 – III.2.1.2. • III.2.1.2. Občanské vybavení a služby – možnost pořízení mikrobusu pro obce a svazky obcí – rozšířen výčet podporovaných sociálních a církevních aktivit


Změny v Příloze 9 – III.2.2. • III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova – rozšířil seznam možných žadatelů o podnikatelské subjekty – kromě nemovitých památek bude možné také financovat restaurování movitých památek, např. obrazů, zvonů, varhan apod. za podmínky jejich veřejného zpřístupnění – v případě budování muzeí a expozic již není podmínkou umístění projektu do objektu, který je kulturním dědictvím.


Změny v Příloze 9 – sk. III.3. • •

III.3.1. Vzdělávání a informace – zrušení podmínky realizace přes „vzdělávací subjekt“ III.4.1 Získávání dovedností, oživení a provádění – k tomuto opatření očekáváme stanovisko Evropské komise – podpora informačních a propagačních akcí připravených ve spolupráci místních subjektů na základě společné strategie


Metodika tvorby Fichí •

Redukce počtu možných kombinací Hlavních a 2 Vedlejších opatření pouze na kombinace těch opatření/podopatření, která jsou vzájemně kompatibilní (min. 35, max. cca 85 dvojic) Možnost výběru režimu podpory u většiny opatření: – veřejná podpora dle regionální mapy – de-minimis – projekty mimo veřejnou podporu Aktualizace Fichí dle nové „Přílohy 9“ a metodiky v 1. čtvrtletí 2011 formuláře pro nové Fiche budou zveřejněny cca v březnu 2011


Schvalování výzev, příjem projektů •

schvalování prostřednictvím Portálu Farmáře: – v Pravidlech budou jasně specifikovány minimální požadavky na obsah dokumentu Výzvy – MAS nahlásí datum zahájení a ukončení výzvy a vyhlášené Fiche – CP SZIF potvrdí (schválí) tyto údaje prostřednictvím Portálu Farmáře a vygeneruje MAS elektronickou žádost v obdobné podobě, jako je tomu v „klasických“ opatřeních (již nebude zasílán dopis z CP SZIF s vytištěnou výzvou a Fichemi) – CP SZIF následně ověří na internetových stránkách MAS zveřejnění výzvy a dodržení minimálních požadavků – MAS bude přijímat projekty v elektronické podobě a provede kontrolu – žadatel bude mít možnost doplnit některé přílohy před registrací na SZIF v jednom kole příjmu žádostí bude možné vyhlásit max. 1 výzvu na MAS; výzvu nebude možné měnit v průběhu


Zadávací řízení a žádost o proplacení


Dokumentace k dohodě a žádosti o proplacení Podpis Dohody o dotaci • Výpis z obchodního rejstříku nebo rejstříku ekonomických subjektů – originál nebo úředně ověřená kopie • Smlouva o vedení bankovního účtu – souhlas s žádosti • Potvrzení o bezdlužnosti od FÚ – přesné znění!!! Dle pravidel • U NNO stanovy a potvrzení o podpisové pravomoci, u obcí výpis z usnesení o volbě starosty…případně plná moc ověřená. • Vše s průkazem totožnosti


Dokumentace k dohodě a žádosti o proplacení Žádost o proplacení • • • • • • • •

Žádost vč. soupisky účetních dokladů Účetní doklady – 1x originál, 1x prostá kopie (výjimka smlouvy – ověřeny) vše zaúčtováno (podpis účetní a odpovědné osoby) Doklady o uhrazení závazku - Výpis z účtu nebo pokladna Dokumentace k zadávacímu řízení V případě stavebních prací – soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet s uvedením kódů způsobilých výdajů Kolaudační rozhodnutí – případně čestné prohlášení, že podle zákona není zapotřebí – přesná formulace Prohlášení o shodě na všechny výrobky V případě věcného plnění – stavební deník, rozpočet dle katalogu cen stavebních prací RTS a.s. Brno


Výběrové řízení na dodavatele Ministerstvo Zemědělství v případě Programu rozvoje venkova má následující podmínky: 1)

Pokud předpokládaná hodnota zakázky podle osnovy projektu nepřesáhne 500.000,- Kč (bez DPH), nemusí žadatel/příjemce dotace uskutečňovat výběr z více dodavatelů, ale může zadat zakázku a uzavřít smlouvu nebo vystavit objednávku přímo s jedním dodavatelem při dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.


Výběrové řízení na dodavatele Ministerstvo Zemědělství v případě Programu rozvoje venkova má následující podmínky: 2) Pokud předpokládaná hodnota zakázky podle osnovy projektu přesáhne 500.000,-Kč (bez DPH), je žadatel/příjemce dotace povinen uskutečnit zadávací řízení, vybrat dodavatele z minimálně tři obdržených nabídek a průběh zadávacího řízení náležitě dokladovat. Řídí se přitom podle Pravidel, které stanovují podmínky pro poskytování dotace na Projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.


Dotační výzvy 2011 Datum

Akce

28. února 2011

PRV III.2.2. - Kulturní dědictví

(12k)

25. února 2011

POV OK 2011 DT1 – obce POV OK 2011 DT2 – MR, nebo MAS-PM? … výsledky do konce dubna 2011

21. února 2011

POV MMR 2011 – zapojení dětí (hřiště) / památky POV MMR 2011 – Spolupráce venkova (MRH, MRL)

Červen 2011 (13 k)

PRV III.1.3. – Cestovní ruch

Říjen 2011 (14k)

PRV III.2.1.1. – Infrastruktura obcí PRV III.2.1.2. – Občanská vybavenost (obce do 500)

???

Švýcarský fond – např. životní prostředí

???

Norský fond


Program obnovy a rozvoje venkova (PORV MMR 2011)


PORV MMR 2011 DT1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku • •

• • • • •

Budou podporovány akce zaměřené na: - obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby), - komplexní úpravu veřejných prostranství, - obnovu a zřizování veřejné zeleně, - rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení, - přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku. Dotace až do výše 80 %


PORV MMR 2011 DT2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci •

• • • • • •

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely: - obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení), - úpravu veřejných prostranství, - obnovu a zřizování veřejné zeleně, - rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky aj.). Dotace až do výše 70 uznatelných nákladů akce. Min. 50 tis. Max: 400 tis. Kč.


PORV MMR 2011 DT3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova • •

Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na: - prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, • - výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, • - podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova. •

Dotace 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Horní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč.


PORV MMR 2011 DT4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci •

• • • • • •

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturním památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako: - kaple, kaplička, - socha, - boží muka, kříž, - úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb. Dotace až do výše 70 % uznatelných nákladů akce. Min. 50 tis. Kč. Max. 400 tis. Kč.


PORV MMR 2011 DT5 – Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti •

• • • •

Budou podporovány akce s výstupy rovněž sloužícími romské komunitě (sociálně vyloučeným osobám), na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se romská komunita prokazatelně podílela nebo bude podílet, a které jsou zaměřené na: - obnovu a údržbu občanské vybavenosti (školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení), - rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (klubovny, hřiště, apod.), - vybudování nebo rekonstrukce infrastruktury obce u objektů sloužících převážně romské komunitě. Dotace 70%. / Min. 50 tis. Kč. Max. 400 tis. Kč.


K O N T A K T

Jsme z venkova, pracujeme pro venkov. Pomůžeme získat peníze na vaše projekty! Tomáš Šulák Středomoravská agentura rozvoje venkova, o.p.s. www.smarv.cz tomas.sulak@smarv.cz tel: 775 949 142 MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. www.mas-mostenka.cz tomas.sulak@mas-mostenka.cz leader@mostenka.cz Kancelář:

576 115 007

Spolupráce obcí v regionu  

Spolupráce obcí v regionu, místní partnerství a další rozvoj regionu

Spolupráce obcí v regionu  

Spolupráce obcí v regionu, místní partnerství a další rozvoj regionu