Page 7

dr. sc. Pero Jurković

Knjiga Javne financije je nastala iz potrebe da studenti i praktičari koji rade na području javnih financija dobiju stručni i znanstveni priručnik koji će moći koristiti u svakodnevnom radu. Ova knjiga pisana je s uvjerenjem da svaka profesija ima svoj način razmišljanja i svoje paradigme. Ekonomski profesionalci razlikuju se od amatera po tome što, prije svega, misle u kategorjama ex ante a ne ex post ravnoteže, u kategorinama oportunitetnog, a ne efektivnog troška, u kategorijama  društvenih a ne individualnih koristi i troškova, te u realnim, a ne u nominalnim veličinama. Da bi se dobila što praktičnija knjiga iz javnih financija, svima koji se bave ovom strukom, cijela materija je iznijeta u što kraćem ali ipak cjelovitom i razumljivom obliku. Tekst knjige je aktualan i u njegovu se stvaranju autor koristio najnovijim saznanjima i istraživanjima ekonomske i financijske misli.  U knjizi smo obradili javne prihode i javne rashode središnjeg proračuna, izvanproračunskih fondova, jednom riječju, knjiga se bavi konsolidiranom bilancom opće države. U novije vrijeme umjesto naziva javne financije se koristi naziv ekonomika javnog sektora, ili jednostavno javna ekonomija. Ovdje nije riječ samo o semantičkim razlikama. Ekonomika javnog sektora naglasak stavlja na ekonomsko-analitički pristup i na makroekonomske učinke javnih financija. U izradi knjige autor je koristio tek objavljene knjige Musgravea, Rosena i Stiglitza, svjetski priznatih autora koji su znanost javnih financija obogatili najsuvremenijim znanstvenim saznanjima. Knjiga je namijenjena studentima, financijskim stručnjacima u državnoj upravi, ekonomistima u velikim sustavima i polaznicima postdiplomskog studija financija.

FINANCIJE

Javne financije

IZ SADRŽAJA • Pojam i sadržaj javnih financija • Temeljne funkcije javnih financija • Vrste javnih dobara • Javni izbor • Pojam i vrste javnih dobara • Cost-benefit analiza • Pojam i vrste poreza • Uloga javnog duga • Fiskalno izravnanje • Tranzicija i javne financije • Porezna reforma u Hrvatskoj • Uloga fiskalne politike • Interakcija fiskalne i monetarne politike • Porez na dohodak • Porez na dobit • Dugoročni aspekti fiskalne politike AUTOR dr. sc. Pero Jurković UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić RECENZENTI prof. dr. Zoran Jašić prof. dr.  Ante Puljić

str. 368 tvrdi uvez

FINANCIJE

|

7

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement