Page 1

Català

Castellano English

Deutsch

masmallorca.es

Ferias temáticas · themed fairs · Jahreszeit für Fachmessen - Sitios con encanto · Places of special interest · Reizvolle Orte - Fauna La nostra gent · Our People · Unsere Menschen - Cultura · Culture · Kultur - Productes Típics · Local Produce · Typische Produkte - Flora Excursiones · Excursions · Ausfluge - Rutes Cicloturístiques · Cycle tourism Routes · Fahrradtouren - Gastronomia · Gastronomy · Gastronomie

#31 - 1,80€


Edició: Edita: CIF:

31 Revista Más Mallorca SLNE B57547317

Tel.:

971 669 551

Mòbil: Fax:

658 030 133 971 575 211

Art: Director: Col·laboren:

Maria Victoria Sintes Jaume Estévez Marga Albertí, Sinto Sanz Xisco Munar, Marcos Molina, Portal Forà, C.O.F.I.B., Elke Schulze

Traduccions:

Judith Kraus, Rachel Spencer

Depòsit Legal: Direcció postal:

P.M. 3158/2006 Carrer Melià 44 07620 Llucmajor Mallorca, Illes Balears

Informació:

info@masmallorca.es


Mercats, fires i festes

Markets and Fairs / Märkte und Messen

Ag o s t / Ag o s t O / Au g u s t 1 Es Molinar (Palma): III FIRA RAN DE MAR (activitats artesanals i marineres, productes artesanals mallorquins, xeremies, brodats)

7 Can Picafort (Santa Margalida): IV FIRA ECOLÒGICA NOCTURNA

(agricultura ecològica local)

14 Sant Llorenç: XIV FIRA NOCTURNA A S’ESTACIÓ (agrícola,

ramadera, industrial, artesanal i foment del Producte Balear)

14 Son Macià (Manacor): XXVI FIRA NOCTURNA DE SON MACIÀ

(agrícola, ramadera, ecològica i Producte Balear)

13 Maria de la Salut: VI FIRA NOCTURNA D’OFICIS TRADICIONALS DE LA PAGESIA I PRODUCTES AUTÒCTONS 21 s’Illot (Manacor): IV FIRA NOCTURNA DE S’ILLOT 21 Consell: MERCAT NOCTURN

22 Felanitx: FIRA DE SANT AGUSTÍ

(agrícola, industrial i artesanal)

27 Maria de la Salut: VI FIRA NOCTURNA D’OFICIS TRADICIONALS DE LA PAGESIA I PRODUCTES AUTÒCTONS 27 Cala Mendia (Manacor): III FIRA NOCTURNA DE CALA MENDIA

12 Artà: FIRA D’ARTÀ

(agrícola, ramadera, artesanal i industrial)

12 Cas Concos (Felanitx): FIRA DE SANT NICOLAU

(agrícola, industrial i artesanal)

18 Petra: SA FIRA

(cossiols, articles de regal, artesania i altres)

19 Alaró: FIRA GREMIAL (artesanal)

Setembre/ septiembre/ September

18 i 19 Manacor: XIII FIRA DE SETEMBRE

Del 2 al 5 Palma: PETITS

25 i 26 Binissalem: FIRA DES VI (venda de vins)

(I Saló d’Equipaments i Serveis)

4 Lloret de Vistalegre: FESTA DES SEQUER

(agrícola i artesanal de productes amb figues)

4 Vilafranca de Bonany: FIRÓ NOCTURN DEL MELÓ (artesanal i de productes locals)

5 Vilafranca de Bonany: FIRA DEL MELÓ (agrícola,

ramadera, artesanal i de productes locals)

11 Artà: FIRA ALTERNATIVA/ FIRONET (comerços i entitats

alternatives)

(medieval i de Producte Balear)

26 Felanitx: FIRA DE SANT MIQUEL (agrícola, industrial i artesanal)

26 Maria de la Salut: XVIII FIRA DES MERCAT D’OCASIÓ O DE SEGONA MÀ (artesanal, industrial i d’antiquaris)

29 Llucmajor: PRIMERA FIRA, FIRA DE SANT MIQUEL (artesanal)

Del 29 al 2 d’octubre Palma: HÀBITAT CONSTRUCCIÓ

(XVIII Saló de la Construcció)

masmallorca.es


CULTURA

Castell de Bendinat

Història Bendinat és una antiga alqueria islàmica, documentada al segle XIII amb el nom Bendinex. El seu significat podría ser traduit com ‘fill del barbamec’; la partícula ‘ben’, com ‘bini’ ens indicaria una alqueria de tipus clànic. A manera d’etimologia popular, i sense gaire fonament històric, la llegenda vol fer creure que el rei En Jaume, en plena campanya de conquesta de Mallorca, hi pronuncià la frase “Be hem dinat”. Més probablement, el rei sopà per aquests redols, concretament a la tenda d’Oliver de Térmens, com ens indica la Crònica o Llibre dels Feits del Rei En Jaume. Des del segle XV la possessió era propietat de la família Burgues. Segons una cita documental de l’any 1590, aleshores Isabel Burgues, cònjuge del senyor Bernat de Boixadors, capbrevà l’alqueria de Bendinat i la muntanya avui anomenada na Burguesa, que recentment havia estat agregada a la possessió. Al segle XVII a l’any 1666 Jerònim de Sales i de Verí guanyà l’heretat dels Burgues. En aquesta època era una possessió important pel que fa a producció agrícola, però només tenia unes rústiques cases i dependències pageses. La finca de Bendinat passà als Caro l’any 1850, marquesos de la Romana, on l’any 1855 heretà la finca Pere Caro Àlvarez de Toledo, V marquès de la Romana (que adoptà el nom de Maza de Lizana per accedir a l’herència d’un important mayorazgo peninsular), casat amb l’aristòcrata hongaresa

8

Elisabeth Szécsény Zichy-Ferraris. Aquest matrimoni fou el patrocinador del castell neogòtic de Bendinat. El 1876, passà a Joana-Adelaida Dameto i de Verí. En la data de la transacció, la finca tenia 2.800 quarterades d’extensió i s’escriturà per un valor de 123.000 lliures. Després correspongué a Josep Despuig i González de Valbuena. L’any 2005 els Truyols varen vendre la finca a la Fundación Astroc, que hi ha impulsat activitats culturals.

Descripció Les cases senyorials de la possessió de Bendinat són conegudes amb el nom de Castell de Bendinat, ja que


CULTURA

Castell de Bendinat configuren una singular residència

tructura de metall i bigues. A la sala-tribuna que comunica amb la capella,

de tipologia historicista neogòtica,

els senyors podien oir missa.

a la manera d’un castell d’arrels

Novament a la planta baixa, el pati interior té planta rectangular, apareix

medievals. Té planta rectangular,

voltat d’una galeria de 28 arcs apuntats. L’entrada ampla, té la particula-

amb quatre torres angulars i dues

ritat de no comptar amb pilar, ja que els dos arcs centrals conflueixen en

plantes d’alçat.

una petxina acabada en mènsula.

El portal central condueix a una

La façana nord mostra al centre un portal apuntat amb l’escut dels Tru-

sala ornamentada per una gran

yols, que constitueix l’entrada gran a la clastra. La torre nord-est presenta

foganya neogòtica. A l’antic men-

un arc apuntat que serveix de portal de la capella. L’interior de la capella

jador amb portal neogòtic, hi ha

és de dos trams de volta d’aresta i presbiteri poligonal, actualment no hi

tapissos murals datats l’any 1883 i

ha cap retaule ni cap imatge religiosa. Al lateral de l’Evangeli, hi destaca

1884, mostren escenes medievals.

un vitrall amb motius heràldics.

La sala de la dreta de la façana co-

A la banda nord-est del castell, s’hi situen les cases pageses tradicionals

munica amb un portal neogòtic que

de planta quadrangular i portal amb arc rebaixat. La clastra és de gran si-

condueix a l’escala dels senyors. El

metria, amb sòl empedrat i amb tres arcs rebaixats. La cuina, una estança

primer pis té accés per un portal

rectangular de grans dimensions, amb la taula dels missatges, i una gran

amb l’escut dels Burgues ornamen-

campana, amb la llar central. Al fons de la cuina, hi ha la tafona, que té

tat amb raïms. Segueix una sala de

coberta d’un aiguavés.

domàs vermell i la galeria del pati,

Als jardins, hi trobam una gran pèrgola, una fonteta, cactus, grans ficus,

amb barana de plafons calats i es-

diversos fassers i una galeria de tres arcs, d’ambientació neobarroca.

masmallorca.es


CULTURA

Castillo de Bendinat Historia Bendinat es una antigua alquería islámica, documentada en el siglo XIII con el nombre Bendinex. Su significado podría ser traducido como ‘hijo del barbilampiño’; la partícula ‘ben’, como ‘bini’ nos indicaría una alquería de tipo clánico. A modo de etimología popular, y sin mucho fundamento histórico, la leyenda quiere hacer creer que el rey Don Jaime, en plena campaña de conquista de Mallorca, se pronunció la frase “Be hem dinat” (“hemos comido bien”). Más probablemente, el rey cenó por estos ruedos, concretamente en la tienda de Oliver de Térmens, como nos indica la Crónica o Llibre dels Feits del Rey Don Jaime. Desde el siglo XV la posesión era propiedad de la familia Burgues. Según una cita documental del año 1590, entonces Isabel Burgues, cónyuge del señor Bernat de Boixadors, cabrevó la alquería de Bendinat y la montaña hoy llamada Na Burguesa, que recientemente había sido agregada a la posesión. En el siglo XVII, el año 1.666 Jerónimo de Salas y de Verí ganó la heredad de los Burgues. En esta época era una posesión importante en cuanto a producción agrícola, pero sólo tenía unas rústicas casas y dependencias campesinas.

10

La finca de Bendinat pasó a los Caro en 1850, marqueses de la Romana, donde en 1855 heredó la

finca

Pedro

Caro

Álvarez

de Toledo, V marqués de La Romana (que adoptó el nombre de Maza de Lizana para acceder a la herencia de un importante mayorazgo peninsular), casado con la aristócrata húngara Elisabeth Szécsény

Zichy-Ferraris.

Este

matrimonio fue el patrocinador del castillo neogótico de Bendinat. En 1876, pasó a Juana-Adelaida Dameto y de Verí. En la fecha de la transacción, la finca tenía 2.800 cuarteradas de extensión se escrituró por un valor de 123.000


CULTURA que configuran una singular residencia de tipología historicista neogótica, a la manera de un castillo de raíces medievales. Tiene planta rectangular, con cuatro torres angulares y dos plantas de alzada. El portal central conduce a una sala ornamentada por una gran chimenea neogótica. En el antiguo comedor con portal neogótico, hay tapices murales fechados en 1883 y 1884, muestran escenas medievales. La sala de la derecha de la fachada comunica con un portal neogótico que conduce a la escalera de los señores. El primer piso tiene acceso por un portal con el escudo de los Burgues ornamentado con uvas. Sigue una sala de damasco rojo y la galería del patio, con barandilla de paneles calados y estructura de metal y vigas. En la sala-tribuna que comunica con la capilla, los señores podían oír misa. Nuevamente en la planta baja, el patio interior tiene planta rectangular, aparece rodeado de una galería de 28 arcos apuntados. La entrada ancha, tiene la particularidad de no contar con pilar, ya que los dos arcos centrales confluyen en una concha acabada en ménsula. La fachada norte muestra en el centro un portal apuntado con el escudo de los Truyols, que constituye la entrada grande al patio. La torre noreste presenta un arco apuntado que sirve de portal de la capilla. El interior de la capilla es de dos tramos de bóveda de arista y presbiterio poligonal, actualmente no hay retablo ni imagen religiosa. En el lateral del Evangelio, libras. Después correspondió a José

destaca un vitral con motivos heráldicos.

Despuig y González de Valbuena.

En el lado noreste del castillo, se sitúan las casas campesinas tradicionales

En 2005 los Truyols vendieron la

de planta cuadrangular y portal con arco rebajado. El patio es de gran

finca a la Fundación Astroc, que ha

simetría, con suelo empedrado y con tres arcos rebajados. La cocina,

impulsado actividades culturales.

una estancia rectangular de grandes dimensiones, con la mesa de los mensajes, y una gran campana, con el hogar central. Al fondo de

Descripción Las casas señoriales de la posesión de Bendinat son conocidas con el nombre de Castillo de Bendinat, ya

la cocina, está la almazara, que tiene cubierta de una vertiente . En los jardines, encontramos una gran pérgola, una fuentecilla, cactus, grandes ficus, varias palmeras y una galería de tres arcos, de ambientación neobarroca.

masmallorca.es


CULTURE

Bendinat Castle History Bendinat is an old Moorish farm estate, documented in the 13th century with the name ‘Bendinex’. It has passed through the hands of several families since the 15th century, but it was the marriage between Pedro Caro Álvarez of Toledo and Elisabeth Szécsény Zichy-Ferraris which commis-

entrance portal. Inside the chapel there are no altarpieces or religious imagery of any kind; just a stained

Bendinat Castle

sioned the neo-Gothic castle of Bendinat.

glass window with heraldic motifs.

Description The country houses of Bendinat are also known by the name of Bendinat Castle, since they all form part of a single, neo-Gothic style residence, as with castles of medieval origin. It has a rectangular floor plan, with four angular towers and two storeys. The central portal leads to a room decorated by a large neo-Gothic fireplace. The former dining room features wall tapestries dating back to 1883 showing scenes from the Middle Ages. The lords could hear mass in the hall, which is connected to the chapel. On the ground floor, the inner courtyard is as if surrounded by an enclosed balcony with 28 ogival arches. In the northeast tower we have the chapel

nal in design, with a quadrangular

The peasant houses are traditio-

12

floor plan, low-arched doors, symmetrical patios, stone floors and three low arches. The kitchen is large in size, and the mill for making olive oil is located at its rear. In the gardens there is a large

pergola, a small fountain, a cactus, large ficus trees, several palm trees and a three-arch, neo-Baroque style balcony.


¿ Necesitas un

diseño

potente ?

Diseño Gráfico Maquetación Publicidad en Medios Campañas publicitárias Diseño Gráfico Publicitario Imagen Corporativa Revistas Catálogos Manuales técnicos Folletos Carteles Diseño y maquetación editorial Cartas restaurante Tarjetas Tratamiento Digital e-books Restauración de fotografías Retoque fotográfico Edición de fotografía publicitária y maquillaje digital Sitios web Posicionamiento en buscadores (SEO) Alta de Dominios y Hosting Diseño web Mantenimiento web Diseño web vectorial y animaciones en flash y video Programación de aplicaciones Facebook en tu web Todos los trabajos los entregamos en formato digital o ya impreso.

Tel. 971 669 551


KULTUR

„Castillo de Bendinat” G

eschichte Bendinat ist ein ehemaliger islamischer Bauernhof, der im 13. Jahr-

lleneingang. In der Kapelle finden

hundert unter dem Namen Bendinex erstmals urkundlich erwähnt wurde.

sich weder Altarbilder noch andere

Seit dem 15. Jahrhundert ist der Besitz in die Hände verschiedener Fami-

religiöse Abbildungen. Stattdessen

lien übergegangen. Das Ehepaar Pedro Caro Álvarez de Toledo und Elisabe-

können wir ein Kirchenfenster mit

th Szécsény Zichy-Ferraris waren die Schutzherren der neugotischen Burg

heraldischen Motiven bewundern.

von Bendinat.

Die traditionellen Landhäuser wei-

B

sen ein viereckiges Erdgeschoss mit

eschreibung

einem flachbögigen Eingang und einem symmetrischen Innenhof mit

Die Herrenhäuser des Anwesens Bendinat sind unter dem Namen „Cas-

Kopfsteinpflaster und drei Flachbö-

tillo de Bendinat” bekannt, da sie eine einzigartige Mischung aus einem

gen auf. Die Küche ist großzügig

neugotischen Wohnhaus und einer mittelalterlichen Burg darstellen. Die

angelegt. Am hinteren Ende befin-

„Burg” besteht aus einem rechteckigen Erdgeschoss mit vier Ecktürmen

det sich die Olivenpresse.

und zwei höheren Stockwerken. Der Haupteingang führt in einen Saal mit einem großen neugotischen Ka-

Die Gärten schmückt eine große

min. Das antike Esszimmer schmücken Gobeline aus dem Jahr 1883, auf

Pergola, ein kleiner Springbrunne

denen mittelalterliche Motive dargestellt sind. Der Tribünensaal schließt

und Kakteen sowie riesige Benja-

an eine Kapelle an. So konnten die Burgherren die Messen mithören.

mine, verschiedene Palmen und

Im Erdgeschoss befindet sich ein Lichthof, der von einer Wandelhalle mit

eine Wandelhalle mit drei Bögen

28 Spitzbögen umgeben ist. Im nordöstlichen Turm befindet sich der Kape-

im neubarocken Stil.

14


o t o F e d

( ma sma llorc a.es )

o s r u conc e d s

a c r o l l a M

as: m e T · Fauna

Re

gístr ate e w n la Próx ww.ma w i conc mamen smallo eb t e urso r de “ podrás ca.es en F a

otos dond cced esta e sorte de Mal er al a lo n para cia de 5 remos u rca” n d e Es R os pers strellas a on atxo Hot as en:

el &

· Flora · Nuestra Gente · Cultura · Productos Típicos · Ferias temáticas · Sitios con encanto · Excursiones · Rutas Cicloturísticas · Gastronomía

Spa

¡Participa y sube tus fotos! Las fotografías deben ser sobre los temas especificados y solamente fotografías realizadas en Mallorca. La técnica a utilizar es libre, desde fotografías Macro a Paisajes. El formato será digital con una resolución mínima de 300ppp. Revista Más Mallorca podrá utilizar las fotografías para publicaciones y contenidos web, en cualquier caso. La fotografía seleccionada y su autor, se publicará en: www.masmallorca.es El ganador/a tendrá una estancia para 2 personas de 2 noches y 2 cenas “de 5 estrellas”, el mes de OCTUBRE DE 2010, en: Es Ratxo Hotel & Spa***** - Puigpunyent - Mallorca


más cómodo, más rápido y Compra online en:

www.masmallorca.es • • • • • •

Productos típicos de Mallorca Tienda cicloturismo Recibe la revista Más Mallorca en tu casa Maillot oficial Illes Balears Descargar rutas GPS/GPX Y mucho más

¿Quiere vender sus productos a nuestros lectores? Llámenos y le informaremos como: 971 669 551


más seguro

Pague sus compras en Internet de forma rápida y segura a través de compra segura https. Envíos por MRW.


gastronomia

S

t e l l a m a R e a Tomàtiga d Gastronomia

A Mallorca hi ha una varietat local autòctona de tomàtiga coneguda com tomàtiga de ramallet, el seu nom científic és Lycopersicon Esculentum Mill., aquesta tomàtiga mallorquina tradicionalment s’enfila per a afavorir que es conservi més temps, és de color vermell ataronjat i conté un alt percentatge de polpa. ‘Sa tomàtiga de ramallet’ és un ingredient clau a la cuina mallorquina, tant per preparar un bon sofregit d’arròs brut o simplement per preparar el famós i clàssic pa amb oli, que s’acompanya de tot tipus de formatges i d’embotits illencs, representa un dels plats més tipics de la cuina mallorquina, i un dels més senzills i exquisits que cap visitant no hauria de perdre’s. Història La tomàtiga va arribar a Mallorca el segle XVI, procedeix de la zona de Mèxic. Antigament es pensava que la tomàtiga era verinosa causa del seu color vermell. El filat de tomàtigues de ramallet és una tradició a Mallorca des de fa més de 100 anys, facilita la seva llarga conservació i segueix viva gràcies al llegat de mares a filles. Per a poder enfilar i penjar aquestes tomàtigues, es recullen de la planta abans de madurar del tot, es cusen a una corda i van madurant penjades, requereixen un lloc sec, ventilat i amb poca llum. El “pa amb oli” o “pamboli” El ‘pa amb oli’ o ‘pamboli’ fa referència a un plat de la gastronomia popular mallorquina, consistent en una llesca de pa pagès sobre el que es refrega una tomàtiga de ramallet i s’afegeix oli . La seva preparació és molt fàcil: Esteneu les llesques de pa pagès, tallar la tomàtiga de ramallet en dos pel seu equador, fregar la polpa per tota la superfície, afegiu-hi oli d’oliva i un polsim de sal. L’ordre de posar els ingredients pot canviar segons les famílies, hi ha gent que torra el pa, li refrega all, li afegeix un tomàtiga de ramallet sencera tallada o li afegeix alls tendres. Se sol acompanyar amb formatges, pernil, llom, olives trencades i tàperes.

18


gastronomía

En Mallorca hay una variedad local autóctona de tomate conocida como tomate de ramallet, su nombre científico es Lycopersicon Esculentum Mill., este tomate mallorquín tradicionalmente se cuelga para favorecer que se conserve más tiempo, es de color rojo anaranjado y contiene un alto porcentaje de pulpa. ‘Sa tomàtiga de ramallet’ es un ingrediente clave en la cocina mallorquina, tanto para preparar un buen sofrito de “arroz brut” o simplemente para preparar el famoso y clásico “pamboli”, que se acompaña de todo tipo de quesos y embutidos isleños, representa uno de los platos más típicos de la cocina mallorquina, y uno de los más sencillos y exquisitos que ningún visitante no debería perderse. Historia El tomate llegó a Mallorca en el siglo XVI, procede de la zona de México. Antiguamente se creía que el tomate era venenoso debido a su color rojo. El hilado de tomates de ramallet es una tradición en Mallorca desde hace más de 100 años, facilita su larga conservación y sigue viva gracias al legado de madres a hijas. Para poder hilar y colgar estos tomates, se recogen de la planta antes de madurar del todo, se cosen a una cuerda y van madurando colgadas, requieren un lugar seco, ventilado y con poca luz.

El “pan con aceite” o “pamboli” El ‘pamboli’ hace referencia a un plato de la gastronomía popular mallorquina, consistente en una rebanada de pan payés sobre el que se restriega un tomate de ramallet y se añade aceite. Su preparación es muy fácil: Extienda las rebanadas de pan payés, corte el tomate de ramallet en dos por su ecuador, frotar la pulpa por toda la superficie, añadir aceite de oliva y una pizca de sal. El orden al poner los ingredientes puede cambiar según las familias, hay gente que tuesta el pan, le restriega ajo, le añade un tomate de ramallet entero cortado o le añade ajos tiernos. Se suele acompañar con quesos, jamón, lomo, aceitunas “trencades” (mallorquinas) y alcaparras.

masmallorca.es


gastronomy

S

t e l l a m a R e d omàtiga

aT

Auf Mallorca gibt es eine einheimische Tomatenart, die unter dem Namen Tomate de Ramallet bekannt ist. Es ist Brauch, diese mallorquinische Tomatenart an einer Schnur zu befestigen und aufzuhängen, damit sie länger aufbewahrt werden kann. Geschichte Diese Tomatenart hat ihren Ursprung in Mexiko und wurde im 16. Jahrhundert von spanischen Eroberern eingeführt. Aufgrund ihrer kräftig roten Farbe nahm man früher an, dass diese Tomatenart giftig sei. Die Tradition, die Tomates de Ramallet aufzufädeln, ist bereits hundert Jahre alt und dank der Mütter, die diesen Brauch an ihre Töchter weitergegeben haben, ist sie auch heute noch verbreitet. „Brot mit Olivenöl“ oder „Pamboli“ „Sa tomàtiga de ramallet“ wie die Mallorquiner liebevoll ihre Tomatenart nennen, ist eine der wichtigsten Zutaten der mallorquinischen Küche. Sie kommt sowohl bei der Zubereitung des Reisgerichtes Arroz Brut, als auch beim berühmten Pamboli zum Einsatz. Letzeres gehört zu den typischen Gerichten unserer Küche und zählt gleichermaßen zu den einfachsten und leckersten Spezialitäten, die sich kein Besucher entgehen lassen sollte. Das Pamboli besteht aus einer Scheibe Landbrot, über das eine Tomate de Ramallet gestrichen wird. Darauf wird etwas Olivenöl geträufelt und

20

eine Prise Salz gestreut. Manch einer röstet das Brot und reibt es mit Knoblauch ab oder belegt es mit Knoblauchsprossen. Normalerweise wird es zu Käse, Schinken, mallorquinischen Trencades-Oliven und Kapern gereicht.


gastronomie

Gastronomy - Gastronomie Mallorca has its own native variety of tomato known as the ramallet tomato, which is traditionally sown onto string and hung to prolong its preservation. History The tomato is of Mexican origin and was introduced by Spanish conquerors in the sixteenth century. It was once believed that the tomato was poisonous because of its red colour. The stringing of ramallet tomatoes has been a tradition on the island of Mallorca for over 100 years, and remains alive thanks to it being passed from mother to daughter. “Pamboli”, Mallorcan for ‘bread with oil’ ‘Sa tomàtiga de ramallet’, the ramallet tomato, is a key ingredient in Mallorcan cuisine. It is used for preparing the typical ‘arroz brut’ rice dish,

as well as the famous ‘pamboli’. One of our most typical dishes, it is also one of the most simple, and exquisite, and no visitor should leave without trying it.

‘Pamboli’ consists of a piece of baguette bread, spread with ramallet tomato, and drizzled with olive oil and a pinch of salt. Some people toast the bread first, and rub it with fresh garlic or add slices of garlic shoots. It is often accompanied with cheeses, hams, Mallorcanstyle green olives or capers.

masmallorca.es


FLORA

- Família: Plumbaginaceae. - Nom científic: Limonium barceloi. - Gènere: Limonium. - Distribució per províncies: Illes Balears. - Distribució per illes: Mallorca. - Estatus: Endèmica. - Planta Legalment Protegida: Catàleg Balear. - Categoria IUCN: En perill crític. - Hàbitat: Saladars del litoral. - Formes vitals: Camèfit.

La Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat presenta el Pla de Conservació de la Saladina de Ses Fontanelles, espècie endèmica i en perill d’extinció Es calcula que existeix una població, única en el món, de només 3.000 exemplars, una quantitat molt baixa per a una planta, en una superfície de 200 metres quadrats

El director general de Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, Vicenç Vidal, acompanyat pel cap del Servei de Protecció d’Espècies, Joan Mayol, i per la tècnica del mateix servei Eva Moragues, presentà el passat 24 de juny el Pla de Conservació de la Saladina de Ses Fontanelles, espècie endèmica i en perill d’extinció. La presentació ha tingut lloc a les instal·lacions de Palma Aquarium i hi assistiren Antonio González Clemente i Debora Morrison, director general i directora del Departament d’Educació de Palma Aquarium, entitat que col·labora en la conservació del Limonium barceloi. Les saladines són unes plantes, del gènere Limonium, que creixen a llocs amb elevada salinitat (vorera de la mar, salobrars). A les Illes Balears hi

22

ha unes 40 espècies diferents de saladines, moltes d’elles endèmiques, úniques al món. Una d’aquestes és la Saladina de Ses Fontanelles (Limonium barceloi), que només està present a les restes litorals de l’antic prat de Sant Jordi, en el municipi de Palma. És una espècie en perill d’extinció en el Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades, la qual cosa implica l’obligació de l’Administració d’elaborar i aplicar un pla de recuperació específic. L’objectiu d’aquest pla és millorar la situació de conservació del Limonium barceloi, garantint la seva conservació ex-situ (jardins botànics o bancs de llavors) i la protecció d’una superfície d’hàbitat suficient per a una població viable a ses Fontanelles.


FLORA

Limonium barceloi La Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat presenta el Plan de Conservación de la Saladina de Ses Fontanelles, especie endémica y en peligro de extinción

Se calcula que existe una población, única en el mundo, de sólo 3.000 ejemplares, una cantidad muy baja para una planta, en una superficie de 200 metros cuadrados El director general de Biodiversidad de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, Vicenç Vidal, acompañado por el jefe del Servicio de Protección de Especies, Joan Mayol, y por la técnica del mismo servicio Eva Moragues, presentó el pasado 24 de junio el Plan de Conservación de la Saladina de Ses Fontanelles, especie endémica y en peligro de extinción. La presentación ha tenido lugar en las instalaciones de Palma Aquarium y asistieron Antonio González Clemente y Debora Morrison, director general y directora del Departamento de Educación de Palma Aquarium, entidad que colabora en la conservación del Limonium barceloi. Las Saladinas son unas plantas, del género Limonium, que crecen en lugares con elevada salinidad (junto al mar, saladares). En las Islas Baleares hay unas 40 especies diferentes de Limonium, muchas de ellas endémicas, únicas en el mundo. Una de ellas es la Saladina de Ses Fontanelles (Limonium barceloi), que sólo está presente en los restos litorales del antiguo prado de Sant Jordi, en el municipio de Palma. Es una especie en peligro de extinción en el Catálogo Balear de Especies Amenazadas, lo que implica la obligación de la Administración de elaborar y aplicar un plan de recuperación específico. El objetivo de este plan es mejorar la situación de conservación del Limonium barceloi, garantizando su conservación ex-situ (jardines botánicos o bancos de semillas) y la protección de una superficie de hábitat suficiente para una población viable en Ses Fontanelles.

masmallorca.es


FLORA

Saladina de Ses Fontanelles, endangered native plant species Research indicates that there is only one population just 3,000 plants strong remaining in the world

Saladinas are plants which tend to grow by the sea. There are some 40 species of Limonium growing on the Balearic Islands, many of them native and unique in the world. The Saladina de Ses Fontanelles (Limonium barceloi) is one variety, and is only present along the banks of the former Prado de Sant Jordi reservoir in Palma.

24

It is listed as an endangered species in the corresponding Balearic Islands’ Catalogue of Endangered Species, and a conservation plan for the Saladina de Ses Fontanelles has been proposed with a view to securing the conservation of the Limonium barceloi in botanical gardens or seed banks, and the protection of an area of its natural habitat in Ses Fontanelles.


FLORA

Limonium barceloi

Die einheimische Pflanzenart Saladina de Ses Fontanelles ist vom Aussterben bedroht Man schätzt, dass weltweit nur eine Population mit lediglich 3000 Exemplaren existiert.

Der Strandflieder wächst in Meeresnähe. Auf den Balearen existieren etwa 40 Limonium-Arten, von denen viele einer einheimischen Spezies zugehören und die weltweit einzigartig sind. Zu diesen gehört der Strandflieder Saladina de Ses Fontanelles (Limonium barceloi), welcher nur am Küstengebiet des alten Prado de Sant Jordi zu finden ist. Diese Pflanzenart ist im „Katalog der vom Aussterben bedrohten Arten“ der Balearen aufgeführt. Deshalb wurde für die Saladina von Ses Fontanelles ein Erhaltungsplan vorgelegt. Mit diesem soll die Erhaltung des Limonium Barceloi in den Botanischen Gärten und den Samenbanken sowie der Schutz seines Lebensraumens in Ses Fonatenelles sicher gestellt werden.

masmallorca.es


Fernando’s Utopía Port Adriano - El Toro, Calvia Teléfono: 971 232 425 Fax: 971 232 928

26


wwww.esratxohotel.com Tel. 971 147 132

ÀREA DE PROTECCIÓ D’ESPÈCIES

Recovery of injured animals 971 176 800 - 971 144 107 607 554 055 cofib@wanadoo.es Ctra. de Sineu, Km. 15’400 (07142 - Santa Eugènia)


FAUNA

Ànnera Mallorquina Origen

L’Ànnera Mallorquina té el seu origen a Mallorca en els darrers 200 anys, procedent de grups d’aus salvatges, modificades per la influència d’altres races domèstiques, que s’han desenvolupat amb el temps en una petita població local. Característiques

L’Ànnera Mallorquina és de mida mitjana, amb un pes aproximat de 3 quilos en els mascles i 2,5 quilos les femelles. El cap és allargat, proporcionat amb el cos i la part superior corbada de forma suau que enllaça perfectament el pic amb el coll. El bec és llarg i de color verdós, amb comissures ben definides. Els ulls són de color marró fosc, rodons i proporcionats al capdavant. Té el coll ample i curt, el pit és gran i ben dotat de massa muscular. Les ales són relativament curtes, situades parcialment sobre l’esquena i sempre ben plegades al cos. La cua és curta, les cuixes són de mida mitjana i les potes són curtes i de color taronja. La coloració del plomatge manifesta un marcat dimorfisme sexual, ja que el mascle té el cap i la part superior del coll d’un color bronze verdós fosc, l’esquena i el pit són d’un color gris marró. La femella és tota de color vermell clar, homogeni i ben marcat que s’intensifica sobre l’esquena i les ales, on presenta una franja més fosca i més mat que els mascles. Dades generals

L’Ànnera Mallorquina és un animal típicament casolà, poc especialitzat a nivell productiu, s’explota generalment en petits nuclis i es manté majoritàriament per consum propi, ja que la carn de les anneretes és molt apreciada pels entesos.

28

El període de posta dels ous és curt, generalment a la primavera i principis d’estiu, en tandes de 10 a 15 ous, de color verd clar i d’un pes d’entre 75 i 80 grams. El cens de puresa és molt reduït, ja que com s’ha esmentat, es tracta d’una producció casolana i degut a l’encreuament de forma indiscriminada, podria acabar desapareixent. És una raça que necessita amb caràcter d’urgència l’adopció d’un estàndard oficial, l’establiment d’un nucli de puresa, de referència i l’aplicació d’uns criteris de selecció per millorar la seva capacitat productiva.


FAUNA

Origen

La “Ànnera Mallorquina” tiene su origen en Mallorca en los últimos 200 años, procedente de grupos de aves salvajes, modificadas por la influencia de otras razas domésticas, que se han desarrollado con el tiempo en una pequeña población local. Características

La ‘Ànnera mallorquina’ es de tamaño medio, con un peso aproximado de 3 kilos en los machos y 2,5 kilos las hembras. La cabeza es alargada, proporcionada con el cuerpo y la parte superior curvada de forma suave que enlaza perfectamente el pico con el cuello. El pico es largo y de color verdoso, con comisuras bien definidas. Los ojos son de color marrón oscuro, redondos y proporcionados a la cabeza. Tiene el cuello ancho y corto, el pecho es grande y bien dotado de masa muscular. Las alas son relativamente cortas, situadas parcialmente sobre la espalda y siempre bien plegadas al cuerpo. La cola es corta, los muslos son de medida mediana y las patas son cortas y de color naranja. La coloración del plumaje manifiesta un marcado dimorfismo sexual, ya que el macho tiene la cabeza y la parte superior del cuello de un color bronce verdoso oscuro, la espalda y el pecho son de un color gris marron. La hembra es toda de color rojo claro, homogéneo y bien marcado que se intensifica sobre la espalda y las alas, donde presenta una franja más oscura y más mate que los machos.

Datos generales

La Ànnera Mallorquina es una animal típicamente casero, poco especializado a nivel productivo, se explota generalmente en pequeños núcleos y se mantiene mayoritariamente para consumo propio, ya que la carne de las anneretes es muy apreciada por los entendidos. El periodo de puesta de los huevos es corto, generalmente en primavera y principios de verano, en tandas de 10 a 15 huevos, de color verde claro y de un peso de entre 75 y 80 gramos. El censo de pureza es muy reducido, ya que como se ha mencionado, se trata de una producción casera y debido al cruce de forma indiscriminada, podría acabar desapareciendo. Es una raza que necesita con carácter de urgencia la adopción de un estándar oficial, el establecimiento de un núcleo de pureza, de referencia y la aplicación de unos criterios de selección para mejorar su capacidad productiva.

masmallorca.es


FAUNA

Mallorcan duck

The breeding of the “Ànnera Mallorquina” for food is not a very developed industry. It is generally reared in small centres and for the most part tends to be kept for personal consumption, since the meat from these “anneretes” is very highly-prized among those in the know.

30

The number of pure breed birds is very low and could end up disappearing, since it is of domestic production and has been indiscriminately crossbred.

info.

+

The presence of the “Ànnera Mallorquina” in Mallorca dates back some 200 years: wild in origin, it has become modified through the influence of other domestic breeds. It is a medium-sized bird, with the males weighing some 3 kilos and the females 2.5. Plumage colouration shows a clear sexual dimorphism: males have greenish heads and necks, and grey-brown coloured backs and breasts. The female is entirely light-red in colour.

http://www.masmallorca.es


FAUNA

Die mallorquinische Ente Die Entenart „Ànnera Mallorquina” entwickelte sich während der letzten 200 Jahre auf Mallorca. Sie stammt von Wildvögeln ab und wurde von anderen Zuchtentenarten beeinflusst. Die Tiere sind mittelgroß und die Männchen wiegen etwa 3 kg, während die Weibchen ein Gewicht von etwa 2,5 kg erreichen. Die Federfärbung weist einen deutlichen Geschlechtsdimorphismus auf: das Männchen hat einen grünlichen Kopf und Hals und ist am Rücken und an der Brust grau-braun ge-

fiedert. Das Weibchen hingegen besitzt ein hellrotes Federkleid. Die Ànnera Mallorquina wird als Nutztier nicht in großer Zahl, sondern eher in kleinen Gruppen für den Eigenverzehr gehalten. Ihr Fleisch wird von Kennern sehr geschätzt. Reinrassige Tiere gibt es nur noch in in sehr geringer Anzahl, da die Tiere meist heimischer Tierhaltung aufgezogen werden und sich wahllos miteinander kreuzen.

ÀREA DE PROTECCIÓ D’ESPÈCIES

Recovery of injured animals • Centre de Recuperació de Fauna Silvestre • Centre de Rescat d’Espècies CITES • Centre d’Acollida de Mascotes Exòtiques • Programes d’Educació Ambiental, Investigació i Cria en Captivitat

971 176 800 - 971 144 107 Emergències: 607 554 055 Ctra. de Sineu, Km. 15’400 (07142 - Santa Eugènia) Mallorca - cofib@wanadoo.es

masmallorca.es


excursions

La

A la Serra de Tramuntana bateguen les arrels més fondes i genuïnes de la cultura autòctona de Mallorca L’acció de l’home sobre el paisatge de la Serra de Tramuntana és evident, les primeres evidències de la seva presència daten de fa uns cinc mil anys, posteriorment els nous pobladors ens han deixat empremtes talaiòtiques, romanes, musulmanes i cristianes. El seu llegat és un testimoni únic i genuí que necessita ser preservat.

32

S

erra de Tramuntana

Aquesta alineació muntanyosa tan espectacular: penya-segats, gorges, cales, penyals i valls, té 90 quilòmetres de llarg i marcades diferències d’alçada que van des del nivell de la mar fins als 1.445 metres de la seva major cota: el Puig Major. Els rigors del clima i les dificultats del terreny portaren als seus pobladors a idear enginyoses tècniques per a la seva subsistència. Durant l’època islàmica es van implantar sistemes de captació i distribució d’aigua per regadiu, i es van aprofitar les vessants de les muntanyes per a l’agricultura. El cultiu de l’olivera i la vinya van

Fotos: Marcos Molina

florir a partir de la colonització catalana. L’aprofitament sostenible dels recursos naturals va contribuir a la conservació dels diferents hàbitats, de la flora i fauna. Moltes d’aquestes espècies són endèmiques, el ferreret, un calàpet diminut descobert per la zoologia el 1980, o el voltor negre, triada au de l’any 2010 per SEO/Birdlife, són potser les seves espècies més emblemàtiques. Un element revelador de la intervenció humana sobre l’entorn de la Serra de Tramuntana, és el conjunt de construccions realitzades amb la tècnica de la pedra en sec: marjades, camins de carro, barraques de carboner, canalitzacions d’aigua, etc. Malauradament, la pèrdua de les activitats tradicionals de la zona està amenaçant seriosament aquest patrimoni. A la Serra de Tramuntana hi ha


Candidata a “paisatge cultural” de la UNESCO

19 municipis, els més pintorescs i freqüentats són Estellencs, Banyalbufar, Valldemossa, Deià, Sóller, Fornalutx, Lluc o Pollença. La carretera que els enllaça ofereix unes vistes extraordinàries sobre la costa nord mallorquina, el seu recorregut està delimitat per nombrosos vestigis històrics: torres de defensa medievals, possessions, monestirs, esglésies, restes de poblats talaiòtics, castells roquers i algun palau de la dinastia del regne de Mallorca. Aquests paratges muntanyosos

fascinaren als pintors, que van desplegar el seu geni tractant de plasmar en les seves pintures els efectes de la intensa i canviant llum del dia sobre els paisatges. L’immens llegat immaterial que comprenen els usos socials, els actes festius, la tradició oral que perdura en els topònims, glosses i llegendes, la saviesa popular que resguarda l’artesania, la gastronomia ... Són coneixements i tècniques susceptibles de desaparèixer, i que són claus per conèixer la diversitat del nostre passat i la me-

mòria dels pobles que aquí es van desenvolupar. Cal salvaguardar i valoritzar el patrimoni de la Serra de Tramuntana per preservar aquest conjunt cultural i, alhora, el seu paisatge, per això el Consell de Mallorca impulsa aquesta ambiciosa iniciativa: es proposa la inscripció de la Serra de Tramuntana en la categoria de “paisatge cultural” del Patrimoni Mundial de la Unesco. Per a la UNESCO, els llocs declarats Patrimoni de la Humanitat han de comptar amb un pla d’acció que garanteixi la conservació del lloc i que els beneficis derivats de la declaració reverteixin directament en la població local. Ajustant-se a aquestes directrius, el Consell de Mallorca ha dissenyat un futur pla de gestió, que ha comptat amb una important participació d’entitats socials i culturals de la comarca.

masmallorca.es


excursiones

La

S

erra de Tramuntana

Candidata a “paisaje cultural” de la UNESCO En la Serra de Tramuntana laten las raíces más hondas y genuinas de la cultura autóctona de Mallorca La acción del hombre sobre el paisaje de la Serra de Tramuntana es evidente, las primeras evidencias de su presencia datan de hace unos cinco mil años, posteriormente los nuevos pobladores nos han dejado huellas talayóticas, romanas, musulmanas y cristianas. Su legado constituye un testimonio único y genuino que necesita ser preservado. Esta alineación montañosa tan espectacular: acantilados, gargantas, calas, peñascos y valles, posee 90 kilómetros de largo y marcadas diferencias de altura que van desde el nivel del mar hasta los 1.445 metros de su mayor cota: el Puig Major. Los rigores del clima y las dificultades del terreno llevaron a sus pobladores a idear ingenio-

34

Fotos: Marcos Molina


sas técnicas para su subsistencia. Durante la época islámica se implantaron sistemas de captación y distribución de agua para regadío, y se aprovecharon las laderas de las montañas para la agricultura. El cultivo del olivo y la vid florecieron a partir de la colonización catalana. El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales contribuyó a la conservación de los diferentes hábitats, de la flora y fauna. Muchas de estas especies son endémicas, el ferreret, un sapo diminuto descubierto por la zoología en 1980, o el buitre negro, voltor negre, elegida ave del año 2010 por SEO/Birdlife, son quizás sus especies más emblemáticas. Un elemento revelador de la intervención humana sobre el entorno de la Serra de Tramuntana, es el conjunto de construcciones realizadas con la técnica de la piedra en seco: bancales (marjades), caminos de carro, barracas de carbonero, canalizaciones de agua, etc. Desgraciadamente, el decaimiento de las actividades tradicionales del

lugar está amenazándo seriamente este patrimonio. En la Serra de Tramuntana existen 19 municipios, los más pintorescos y frecuentados son Estellencs, Banyalbufar, Valldemossa, Deià, Sóller, Fornalutx, Lluc o Pollença. La carretera que los enlaza ofrece unas vistas extraordinarias sobre la costa norte mallorquina, su recorrido está delimitado por numerosos vestigios históricos: torres de defensa medievales, posesiones, monasterios, iglesias, restos de poblados talayóticos, castillos roqueros y algún palacio de la dinastía del reino de Mallorca. Estos parajes montañosos fascinaron a los pintores, que desplegaron su genio tratando de plasmar en sus pinturas los efectos de la intensa y cambiante luz del día sobre los paisajes. El inmenso legado inmaterial que comprenden los usos sociales, los actos festivos, la tradición oral que perdura en los topónimos, glosas y leyendas; la sabiduría popular que resguarda la artesanía, la

gastronomía...son conocimientos y técnicas susceptibles de desaparecer, y que son claves para conocer la diversidad de nuestro pasado y la memoria de los pueblos que aquí se desarrollaron. Es necesario salvaguardar y valorizar el patrimonio de la Serra de Tramuntana para preservar este conjunto cultural y, a la vez, su paisaje, por ello el Consell de Mallorca impulsa esta ambiciosa iniciativa: se propone la inscripción de la Serra de Tramuntana en la categoría de “paisaje cultural” del Patrimonio Mundial de la Unesco. Para la UNESCO, los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad deben contar con un plan de acción que garantice la conservación del lugar y que los beneficios derivados de la declaración reviertan directamente en la población local. Ajustándose a estas directrices, el Consell de Mallorca ha diseñado un futuro plan de gestión, que ha contado con una importante participación de entidades sociales y culturales de la comarca.

masmallorca.es


excursions

TRAMUNTANA SIERRA IS A CANDIDATE FOR UNESCO’S LIST OF “CULTURAL LANDSCAPES” The first traces of human presence on the landscape of the Tramuntana Sierra date back some five thousand years, with new settlers leaving their Talayotic, Roman, Moorish and Christian marks. A revealing indicator of these settlers’ exploitation of their environment is the series of dry-stone wall constructions: terraces, carriageways, charcoal kilns, water channels, etc. The road connecting its 19 munici-

36

palities offers extraordinary views of the northern coast of Mallorca, and several historical remains can be sighted along its route: medieval defence towers, farm buildings, monasteries, church, Talayotic villages, castles and a palace of the Kingdom of Mallorca. The immense intangible wealth of this region –such as the oral tradition surviving in place names, verses and legends, the popular wisdom kept alive through local

Serra de Tramuntana

arts and crafts, the gastronomy, traditions and festivals– constitutes knowledge and techniques which are susceptible to being lost, and which are key to understanding and remembering the towns that existed here. With a view to preserving this cultural ensemble and, at the same time, the natural landscape, the Consell de Mallorca hopes to register the Tramuntana Sierra as a UNESCO World Heritage Site in the category of “cultural landscape”.

Fotos: Marcos Molina


ausfluge

Die Serra de Tramuntana

KANDIDIERT ALS „KULTURLANDSCHAFT“ DER UNESCO

D

er erste Beweis menschlichen Vorkommens in der Sierra de Tramuntana stammt aus einer Zeit vor 5000 Jahren. Danach hinterließen neue Siedler aus der talayotischen, romanischen, maurischen und der christlichen Ära hier ihre Spuren. Besonders die Errichtung verschiedener Bauwerke mit der Trockensteintechnik ist ein eindeutiger Hinweis auf menschliches Eingreifen in die Umgebung: Terrassenbeete, Fuhrwege, Köhlerbaracken, Wasserkanäle usw.

Die Landstraße verbindet 19 Dörfer miteinander und bietet herrliche Ausblicke auf die Nordküste Mallorcas. Auf der Strecke befinden sich zahlreiche historische Überreste: mittelalterliche Verteidigungstürme, Gutshöfe, Klöster, Kirchen, talayotische Siedlungen, Burgen und sogar Paläste der Dynastie des Königreichs von Mallorca. Der unschätzbare immaterielle Reichtum, die mündlichen Überlieferungen, die in den Ortsnamen, Glossen und Legenden weiterleben sowie Volksweisheiten, die

durch das Kunsthandwerk erhalten geblieben sind, die Gastronomie und die Feste der Insel - all das sind Kenntnisse und Techniken, die zu verschwinden drohen. Dabei sind sie der Schlüssel zum Verständnis der Traditionen dieser Dörfer, die noch heute gelebt werden. Um nicht nur dieses Kulturerbe, sondern auch die Landschaft zu schützen, schlägt die Regierung von Mallorca vor, die Sierra de Tramuntana in die Kategorie „Kulturlandschaft“ des Unesco Weltkulturerbes aufzunehmen.

masmallorca.es


oci i esport

Entrenant al voltant de Palma Més que una ruta cicloturista pròpiament dita, avui presentarem una opció d’entrenament progressiu en pujades, augmentant la dificultat i duresa de les mateixes, així com la longitud de la ruta. La descripció turística i punts d’interès podeu trobar-los en altres rutes ja publicades anteriorment en aquesta revista. Plantejarem 4 opcions de recorregut que ens poden servir per preparar-nos físicament per etapes més dures o llargues. Prenent com a punt de partida la botiga de Cicles Bimont, totes les opcions surten per la MA-1041, on passats uns 5 kms. girem a l’esquerra a la MA-1016, direcció Calvià.

Opció A: 21,900 kms. Duresa (IBP): 49 Seguint per la MA-1016 coronem el Coll dels Tords i després d’uns 500 metres girem cap a l’esquerra per la MA-1043 fins ascendir al coll de sa Creu, des d’on baixarem cap a Palma, passant per la Caserna d’Infanteria, i prenent la rotonda al Camí dels Reis que ens portarà al nostre punt de partida.

Opció B: 42,058 kms. Duresa (IBP): 111 Igual que l’anterior fins al Coll dels Tords, seguirem direcció Calvià per la MA-1016 i des d’allà a Cap-

38

dellà per la MA-1015. Girem a la dreta per la MA1032 i pujarem fins Galilea, segona pujada de la ruta i baixarem fins Puigpunyent i, des d’allà, sense deixar la MA-1041 tornarem al nostre punt de partida.

Opció C: 53,368 kms. Duresa (IBP): 152 Igual a l’anterior, però a Puigpunyent seguim recte per la MA-1101, arribant fins al Graó de Superna. Un cop finalitzat el descens, girem a la dreta en la MA-1100 en direcció cap a Esporles, on a la sortida seguirem en direcció a Establiments i des d’allà en direcció a Palma. A la rotonda del Polígon Industrial girarem a la dreta en el Camí dels Reis per tornar a girar a la següent rotonda i arribar al nostre destí.

Opció D: 67,950 kms. Duresa (IBP): 175 Igual a l’anterior, però a l’encreuament amb la MA-1100 girem a l’esquerra cap Valldemossa, prenent el desviament a la dreta que ens portarà per la MA-10 fins a Valldemossa, després de superar el Coll d’en Claret, darrera pujada de la ruta. Des de Valldemossa baixarem cap a Palma per la MA-1130, per tornar a prendre el Camí dels Reis i arribar al nostre punt de sortida.


masmallorca.es amb l’esport!

Patrocinador de l’equip oficial de ciclisme de les Illes Balears.

‘Más Mallorca’ Official Sponsor of the Federation Cycling of the Balearic Islands. Más Mallorca Magazin, Offizieller Sponsor der Federation Radfahren auf den Balearen. Sol·licita’ns el teu maillot al 971 669 551.


Entrenando alrededor de Palma Más que una ruta cicloturista propiamente dicha, hoy presentaremos una opción de entrenamiento progresivo en subidas, aumentando la dificultad y dureza de las mismas, así como la longitud de la ruta. La descripción turística y puntos de interés podéis encontrarlos en otras rutas ya publicadas anteriormente en esta revista. Plantearemos 4 opciones de recorrido que nos pueden servir para prepararnos físicamente para etapas más duras o largas. Tomando como punto de partida la tienda de Ciclos Bimont, todas las opciones salen por la MA-1041, donde pasados unos 5 kms. giramos a la izquierda en la MA-1016, dirección Calvià.

Opción A: 21,900 Kms. Dureza (IBP): 49 Siguiendo por la MA-1016 coronamos el Coll dels Tords y después de unos 500 metros giramos hacia la izquierda por la MA-1043 hasta ascender el Coll de Sa Creu, desde donde descenderemos hacia Palma, pasando por el Cuartel de Infantería, y tomando la rotonda el Camí dels Reis que nos llevará a nuestro punto de partida.

Opción B: 42,058 Kms. Dureza (IBP): 111 Igual que la anterior hasta el Coll dels Tords, seguiremos dirección Calvià por la MA-1016 y desde allí a Capdellà por la MA-1015. Giramos a la derecha por la MA-1032 y subiremos hasta Galilea, segunda subida de la ruta y bajaremos hasta Puigpunyent y, desde allí, sin dejar la MA1041 regresaremos a nuestro punto de partida.

40


ocio y deporte

Opción C: 53,368 kms. Dureza (IBP): 152 Igual a la anterior, pero en Puigpunyent seguimos recto por la MA-1101, llegando hasta el Graó de Superna. Una vez finalizado el descenso, giramos a la derecha en la MA-1100 en dirección hacia Esporles, donde en la salida seguiremos en dirección a Establiments y desde allí en dirección a Palma. En la rotonda del Polígono Industrial giraremos a la derecha en el Camí dels Reis para volver a girar en la siguiente rotonda y llegar a nuestro destino.

Opción D: 67,95 kms. Dureza (IBP): 175 Igual a la anterior, pero en el cruce con la MA-1100 giramos a la izquierda hacia Valldemossa, tomando el desvío a la derecha que nos llevará por la MA-10 hasta Valldemosa, después de superar el Coll d’en Claret, última subida de la ruta. Desde Valldemossa descenderemos hacia Palma por la MA-1130, para volver a tomar el Camí dels Reis y llegar a nuestro punto de salida.

masmallorca.es


leisure and sport

Training

around Palma This time, rather than a cyclotourism route, today we are bringing you a progressive training plan, with the routes outlined increasing in length and difficulty. The descriptions of the sites of touristic interest found along them are given in other routes already published in this magazine. We have provided four options below. Starting at Ciclos Bimont, all of the routes head out along the MA-1041 where, after 5km, we turn left onto the MA-1016 in the direction of Calvià.

Option A: 21.900km, difficulty: IBP index 49 Continuing along the MA-1016 we circle the Coll dels Tords and, after 500m, turn left along the MA1043 until reaching the Coll de Sa Creu. From here we head down towards Palma, passing the Infantry Barracks, and take the Camí dels Reis at the roundabout, which will bring us to back to our starting point.

Option B: 42.058km, difficulty: IBP index 111 Route the same as Option A until reaching the Coll dels Tords. Here we continue in the direction of Calvià along the MA-1016 and, from there, to Capdellà along the MA-1015. We turn right along the MA-1032

42

Full Training and make the ascent to Galilea, the descent to Puigpunyent and, from there, without leaving the MA1041, we return to our starting point.

Option C: 53.368km, difficulty: IBP index 152 As above, except in Puigpunyent we continue straight on along the MA-1101, as far as Graó de Superna. Once we have completed the descent, we head right along the MA-110 in the direction of Esporles, from where we will head for Establiments and, from there, to Palma. At the roundabout at the industrial estate, we turn right onto Camí dels Reis, to turn once again at the next roundabout and reach our destination.

Option D: 67.950km, difficulty: IBP index 175 As before, except when reaching the MA-1100 we turn left towards Valldemossa, taking the exit to the right which will take us along the MA-10 to Valldemossa, via the Coll d’en Claret. From Valldemossa we descend into Palma along the MA-1130, to reach the Camí dels Reis and return to our starting point.


unterhaltung und sport

Training in der Umgebung von Palma Heute stellen wir eine Route vor, die eher eine Option für progressives Training als eine Radtour ist und im Verlauf zunehmend schwerer und härter wird. Touristische Hinweise und Sehenswürdigkeiten finden Sie in anderen Routen, die in früheren Ausgaben der Zeitschrift veröffentlicht wurden. Wir beschreiben 4 Alternativen für die Strecke. Unser Startpunkt ist Ciclos Bimont. Von hier aus beginnen alle möglichen Wegstrecken auf der MA1041. Nach 5 km biegen wir links auf die MA-1016 in Richtung Calviá ab.

Option A: 21,900 km - Schwierigkeitsgrad (IBP): 49 Wir fahren auf der MA-1016 weiter und fahren den Coll dels Tords hinauf. Nach etwa 500 m biegen wir links auf die MA-1043 ab und anschließend radeln wir bergauf zum Coll de Sa Creu. Von dort aus beginnt die Abfahrt nach Palma, welche uns an einer Kaserne vorbeiführt. Am Kreisverkehr des Camí dels Reis geht es schließlich zurück zu unserem Startpunkt.

Option B: 42,058 km - Schwierigkeitsgrad (IBP): 111 Diese Strecke verläuft bis zum Coll dels Tords genauso wie Option A. Wir fahren auf der MA-1016 nach Calviá weiter und begeben uns von dort aus auf der MA-1032 in Richtung Capdellá. Wir fahren nach Galiliea hinauf und fahren bis Puigpunyent bergab. Von dort aus kehren wir auf der MA-1014 zu unserem Ausgangspunkt zurück.

Option C: 53,368 km - Schwierigkeitsgrad (IBP): 152 Diese Route verläuft wie Option B. In Puigpunyent fahren wir jedoch geradeaus auf der MA-1011 weiter, bis wir am Graó de Superna ankommen. Sobald wir die

Abfahrt bewerkstelligt haben, biegen wir rechts auf die MA-1100 Richtung Esporles ab. An der Ausfahrt nehmen wir Kurs auf Establiments und fahren von dort aus nach Palma. Am Kreisverkehr des Industriegebietes biegen wir rechts auf den Camí dels Reis ab und am folgenden Kreisverkehr biegen wir erneut ab, um schließlich an unser Ziel zu gelangen.

Option D: 67,950 km - Schwierigkeitsgrad (IBP): 175 Die Strecke verläuft wie Option C, bis wir schließlich an der Kreuzung der MA-1100 links nach Valldemossa abbiegen. Hier fahren wir rechts auf die Umleitung ab, die uns auf der MA-10 bis nach Valldemossa führt, nachdem wir den Coll d´en Claret überwunden haben. Von Valldemossa aus fahren wir auf der MA-1130 nach Palma hinab und schlagen schließlich wieder den Camí dels Reis ein, um an unseren Ausgangspunkt zurückzukehren.

masmallorca.es


llocs amb encant

Marriott’s Club

Son AntemunMallorca món per descobrir

El complex de vacances de Llucmajor ofereix va-

dues habitacions, un hotel de 5 estrelles, Mallorca

cances a l’estil mediterrani amb els més alts es-

Marriott Golf Resort & Spa, dos camps de golf de 18

tàndards de qualitat i luxe en una vila amb dues

forats i un balneari-spa de 3.500 metres quadrats

habitacions, la seva segona casa.

de superfície, on poder relaxar-se amb els tractaments estètics i medicinals més avançats del món.

Marriott’s Club Son Antem Mallorca, ubicat al ter-

44

me municipal de Llucmajor, i 16 quilòmetres de

És la millor opció per als amants de l’estil de vida

distància de Palma, la capital mallorquina, ofereix

mediterrani que desitgin al mateix temps prac-

als visitants la possibilitat de gaudir d’unes exclu-

ticar esport i recórrer els amplis i cuidats espais

sives vacances envoltats de natura i tranquilitat en

oberts de què disposa aquesta antiga finca mallor-

estat pur. El complex de vacances té 224 viles de

quina, avui reconvertida en un Club de Vacances


vacances

Envia’ns un correu electrònic i gaudeix d’un dia complet amb accés al spa i als camps de golf *

ofereix als seus membres la possibilitat d’allotjarse en 52 luxosos complexos Marriott Vacation Club distribuïts a Europa, Àsia i Estats Units i en els més de 3.000 hotels a tot el món pertanyents a la cadena Marriott. Des de la seva creació l’any 1985, són ja més de 400.000 famílies a tot el món les que han triat aquest sistema i gaudeixen de diversos períodes de vacances a l’any amb els estàndards de qualitat més elevats del mercat. Marriott Vacation Club ofereix preus competitius respecte del sistema de vacances convencional i també respecte a altres opcions de propietat. De fet l’èxit de la fórmula ha estat tal, que el 50% dels propietaris de Marriott Vacation Club decideixen incrementar la seva titularitat vacances donada la seva gran satisfacció i la flexibilitat del sistema. Marriott Vacation Club realitza presentacions personalitzades del seu complex de Mallorca i dels seus complexos internacionals, guiades per perd’avantguarda. Per la seva immillorable ubicació,

sonal especialitzat. La reserva de places es pot

el complex està situat prou lluny dels nuclis urbans

fer trucant al telèfon 971 129 144 de dilluns a di-

com per garantir tranquilitat i descans als seus

vendres i en horari de 9 a 17 hores. Els lectors de

hostes, però al mateix temps a poca distància amb

Más Mallorca que desitgin participar en la presenta-

cotxe de les platges i dels principals centres d’oci

ció han d’enviar prèviament un correu electrònic a

i diversió de l’illa.

l’adreça info@masmallorca.es i rebran un codi que els permetrà prendre part en la presentació i gaudir

Les 224 viles són part del complex Marriott i estan

d’un dia complet amb accés al spa i als camps de

distribuïdes al llarg del camp de golf oest, en una

golf *. No oblidi incloure dades de contacte: nom,

superfície de 200 hectàrees. Marriott Vacation Club

adreça i telèfon per tenir accés a aquesta promoció.

és una divisió pròpia de Marriott International que

* Oferta subjecta a condicions

masmallorca.es


sitios con encanto

Marriott’s Club

Son Antem Mallorca un mundo por descubrir El complejo vacacional de Llucmajor ofrece va-

nal posee 224 villas de dos habitaciones, un hotel

caciones al estilo mediterráneo con los más altos

de 5 estrellas, Mallorca Marriott Golf Resort & Spa,

estándares de calidad y lujo en una villa con dos

dos campos de golf de 18 hoyos y un balneario-spa

habitaciones, su segunda casa.

de 3.500 metros cuadrados de superficie, donde

poder relajarse con los tratamientos estéticos y

Marriott’s Club Son Antem Mallorca, ubicado en

medicinales más avanzados del mundo.

el término municipal de Llucmajor y a 16 kilóme-

46

tros de distancia de Palma, la capital mallorquina,

Es la mejor opción para los amantes del estilo de

ofrece a los visitantes la posibilidad de disfrutar de

vida mediterráneo que deseen a la vez practicar

unas exclusivas vacaciones rodeados de naturaleza

deporte y recorrer los amplios y cuidados espacios

y tranquilidad en estado puro. El complejo vacacio-

abiertos con que cuenta esta antigua finca mallor-


vacaciones tion Club es una división propia de Marriott International que ofrece a sus miembros la posibilidad de alojarse en 52 lujosos complejos Marriott Vacation Club distribuidos en Europa, Asia y Estados Unidos y en los más de 3.000 hoteles en todo el mundo pertenecientes a la cadena Marriott. Desde su creación en el año 1985, son ya más de 400.000 familias en todo el mundo las que han elegido este sistema y disfrutan de varios periodos de vacaciones al año con los estándares de calidad más elevados del mercado. Marriott Vacation Club ofrece precios competitivos respecto al sistema vacacional convencional y también respecto a otras opciones de propiedad. De hecho el éxito de la fórmula ha sido tal, que el 50% de los propietarios de Marriott Vacation Club deciden incrementar su titularidad vacacional dada su gran satisfacción y la flexibilidad del sistema. Marriott Vacation Club realiza presentaciones personalizadas de su complejo de Mallorca y de sus complejos internacionales, guiadas por personal especializado. La reserva de plazas puede realiquina, hoy reconvertida en un Club de Vacaciones

zarse llamando el teléfono 971 129 144 de lunes

de vanguardia. Por su inmejorable ubicación, el

a viernes y en horario de 9 a 17 horas. Los lecto-

complejo está situado lo bastante lejos de los nú-

res de Más Mallorca que deseen participar en la

cleos urbanos como para garantizar tranquilidad y

presentación deben enviar previamente un correo

descanso a sus huéspedes, pero a la vez a corta

electrónico a la dirección info@masmallorca.es y

distancia en coche de las playas y de los principales

recibirán un código que les permitirá tomar parte

centros de ocio y diversión de la isla.

en la presentación y disfrutar de un día completo con acceso al spa y a los campos de golf*. No ol-

Las 224 villas son parte del complejo Marriott y es-

vide incluir datos de contacto: nombre, dirección y

tán distribuidas a lo largo del campo de golf oeste,

teléfono para tener acceso a esta promoción.

en una superficie de 200 hectáreas. Marriott Vaca-

*oferta sujeta a condiciones

masmallorca.es


places of Special Interest

Discover a whole new world with

Marriott’s Club Son Antem

Marriott’s Club Son Antem resort offers beautifully

Marriott Vacation Club offers personal presentations

appointed high quality Mediterranean style two-

of its resort in Mallorca and its international

and three-bedroom townhouses as an alternative

properties. You can make reservations by calling

option for a holiday home.

971 129 144 Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m.

Located in Llucmajor, just 16 km from Palma de

Más Mallorca readers who would like to attend

Mallorca International Airport and 19 km southeast

the presentation should first send an e-mail to

of the City of Palma, guests can enjoy exclusive

info@masmallorca.es. A code will be allocated

holiday accommodation surrounded by the beauti-

to readers allowing them to take part in the

ful countryside and unspoilt peace and quiet. The

presentation and granting access to the spa and a

resort offers 224 Holiday Ownership townhouses,

golf course for the day*.

a 5-star hotel – the Mallorca Marriott Golf Resort

Do not forget to include your contact details —

& Spa, two 18-hole golf courses and a 3,000m2

name, address and telephone number — to benefit

spa, where you can relax your mind and body

from this promotion.

with a wide variety of invigorating massages and treatments.

48

*offer subject to terms and conditions


reizvolle orte

Marriott’s Club Son Antem Mallorca – hier entdecken Sie eine ganz neue Welt!

3.000 Quadratmeter großes Spa, deren Mitarbeiter Sie mit modernsten Schönheitsbehandlungen verwöhnen. Marriott Vacation Club führt sowohl für seine auf Mallorca gelegene Anlage sowie für alle Resorts weltweit

individuell

geschultem durch.

Personal

Telefonische

zugeschnittene geleitete

und

von

Präsentationen

Reservierungen

können

Montags bis Freitags zwischen 9.00 – 17.00 Uhr unter folgender Telefonnummer vorgenommen werden: +34 971 129144. Leser von Más Mallorca, die an einer Präsentation teilnehmen möchten, schicken bitte eine E-Mail an die folgende Adresse: info@masmallorca.es. Die Interessenten erhalten dann einen Code, der sie zur Teilnahme an einer Präsentation berechtigt. Des Weiteren beinhaltet das Angebot einen Tag lang kostenlosen Zutritt zum

I

Spa und zu den Golfplätzen*. Bitte vergessen Sie n der Ferienanlage in Llucmajor werden me-

nicht, Ihre Kontaktdaten anzugeben: Name, Adresse

diterrane Urlaubsträume wahr. Die Zwei- u.

und Telefonnummer sind für die Inanspruchnahme

Dreizimmer-Ferienhäuser

dieses Angebots zwingend erforderlich.

bieten

höchsten

Standard, Qualität und Luxus, - Ihr zweites

Zuhause.

*Angebot ist an Bedingungen geknüpft

Marriott’s Club Son Antem Mallorca liegt im Gemeindebezirk Llucmajor und ist nur 19 Kilometer von der Inselhauptstadt Palma entfernt. Das Resort gibt seinen Besuchern die Möglichkeit, einen erholsamen Urlaub inmitten der Natur in ruhiger Umgebung zu genießen. Die Ferienanlage umfasst 224 Ferienhäuser, das 5-Sterne Hotel Mallorca Marriott Golf Resort & Spa, zwei 18-Loch Golfplätze und ein

masmallorca.es


Más Mallorca - Mallorca's Magazine - Mallorca Magazin  

Mallorca tourist magazine: cycling, hiking, ecotourism, gastronomy and more. Edition in English, German, Catalan and Spanish. Target audienc...

Advertisement