Page 1

‫بسمٍ تعالی‬

‫طرح توجیهی دستگاه الکترو کمپوست‬ ‫با ظرفیت ‪ 10‬تن در روز‬

‫صٔؼتبٖ ‪1391‬‬


‫خالصٍ طزح‪:‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؿ عشش‪ :‬ت‪ِٛ‬یذ وٕپ‪ٛ‬ػت‬ ‫ؽشفیت اػٕی ت‪ِٛ‬یذات دس ػبَ‪ 365 :‬تٗ‬ ‫٘‪ٛ‬ؿ ت‪ِٛ‬یذات‪ :‬ت‪ِٛ‬یذ و‪ٛ‬د وٕپ‪ٛ‬ػت‬ ‫تقذاد ؿبغّیٗ ٔؼتمیٓ‪٘ 1 :‬فش‬

‫مطخصات سزمایٍ گذاری طزح‪:‬‬ ‫ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاسی وُ عشش‪ٔ 2400 :‬یّی‪ ٖٛ‬سیبَ‬ ‫دسآٔذ ػبِیب٘‪ٔ 1440 :ٝ‬یّی‪ ٖٛ‬سیبَ‪( .‬ثب فش‪ٚ‬ؽ و‪ٛ‬د ویّ‪ٛ‬یی ‪ 4000‬سیبَ)‬ ‫‪ٞ‬ضی‪ٞ ٝٙ‬بی ػبِیب٘‪ٔ 282 :ٝ‬یّی‪ ٖٛ‬سیبَ‬ ‫ػ‪ٛ‬د ػبِیب٘‪ ٝ‬ثذ‪ ٖٚ‬وؼش ٔبِیبت‪ٔ 1158 :‬یّی‪ ٖٛ‬سیبَ‬ ‫ثشٌـت ػشٔبی‪ 2 :ٝ‬ػبَ‬

‫مقذمه‪:‬‬ ‫س‪٘ٚ‬ذ پیـشفت تى‪ِٛٛٙ‬طی ‪ ٚ‬ك‪ٙ‬بیـ دس د‪ٞ ٝٞ‬بی اخیش تغییش اٍِ‪ٛ‬ی ٔلشف سا ثشای ثـش ث‪ٕٞ ٝ‬شا‪ ٜ‬خ‪ٛ‬د داؿت‪ ٝ‬اػت ‪ٚ‬‬ ‫ٔب ضلُ آٖ ٔلشف ٌشائی ا٘ؼبٖ ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪ٔ .‬تأػفب٘‪ ٝ‬ایٗ س‪٘ٚ‬ذ تغییشات‪ ،‬وبٔال ثشخالف ضفؼ ‪ ٚ‬ػیب٘ت اص ٔطیظ صیؼت‬ ‫ٔی ثبؿذ ‪ ٚ‬تقبُٔ ایٗ زشخ‪ ٝ‬ثیٗ ا٘ؼبٖ ‪ٔ ٚ‬طیظ صیؼت وبٔال یه ػ‪ٛ‬ی‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ا٘ؼبٖ فمظ ٔلشف و‪ٙٙ‬ذ‪ٙٔ ٚ ٜ‬تفـ اص‬ ‫ٔطیظ صیؼت اػت ‪ ٚ‬تخشیت ‪ٞ‬ش ز‪ ٝ‬ػشیقتش آٖ سا ثبفث ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ .‬پؼٕب٘ذ‪ٞ‬بی ثبلی ٔب٘ذ‪ ٜ‬اص تى‪ِٛٛٙ‬طی ‪ٞ‬بی أش‪ٚ‬صی ‪ٚ‬‬ ‫ٔلشف ٌشائی ا٘ؼبٖ‪ٛٔ ،‬ثشتشیٗ فبوت‪ٛ‬س ٔ‪ٙ‬فی ثش ٔطیظ صیؼت ٔی ثبؿ‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫پؼٕب٘ذ‪ٞ‬بی خبٍ٘ی اص ػ‪ ٝ‬ثخؾ پؼٕب٘ذ‪ٞ‬بی تش‪ ،‬خـه ثبصیبفتی ‪ٔ ٚ‬خّ‪ٛ‬ط غیشثبصیبفتی تـىیُ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬یىی اص‬ ‫اكّی تشیٗ اعالفبت الصْ خ‪ٟ‬ت عشاضی یه ػیؼتٓ ٔذیشیت فّٕی ‪ ٚ‬فّٕی پؼٕب٘ذ اعالؿ دلیك اص ػ‪ ٟٓ‬اخضای پؼٕب٘ذ‬ ‫اػت‪ٔ .‬ب‪ٞ‬یت صثبِ‪ٛٔ ٝ‬خ‪ٛ‬د دس وـ‪ٛ‬س ‪ 70‬دسكذ تش ‪ 30 ٚ‬دسكذ خـه ٔیجبؿذ‪ 70 .‬دسكذ تش ؿبُٔ پؼٕب٘ذ‪ٞ‬بی غزایی‬ ‫ٔیجبؿذ‪30 ،‬دسكذ ؿبُٔ پالػتیه‪ ،‬ؿیـ‪٘ ،ٝ‬بیّ‪ ،ٖٛ‬فّضات آ‪ٙٞ‬ی‪ ،‬غیشآ‪ٙٞ‬ی‪ ٚ PET ،‬پبسز‪ٔ ٝ‬یجبؿذ‪.‬‬


‫آٔبس‪ٞ‬ب ٘ـبٖ ٔیذ‪ٞ‬ذ ث‪ ٝ‬اصاء ‪ٞ‬ش ؿ‪ٟ‬ش‪٘ٚ‬ذ ایشا٘ی ٔمذاس ت‪ِٛ‬یذ صثبِ‪ ٝ‬س‪ٚ‬صا٘‪ٌ 1000-800 ٝ‬شْ ٔیجبؿذ‪ .‬ث‪ٙ‬بثشایٗ دس یه‬ ‫ؿ‪ٟ‬ش ‪ٞ 100‬ضاس ٘فشی ‪ 100‬تٗ دس س‪ٚ‬ص صثبِ‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یذ ٔیـ‪ٛ‬د‪ .‬ث‪ٙ‬بثشایٗ ٔقؾُ صثبِ‪ٔ ٝ‬ؼئّ‪ ٝ‬اكّی ؿ‪ٟ‬شداسی ‪ٞ‬ب ‪ٔ ٚ‬طیظ‬ ‫صیؼت ٔیجبؿذ ‪ٔ ٚ‬تأػفب٘‪ ٝ‬فدبیـ صیؼت ٔطیغی صیبدی اتفبق افتبد‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫بيبن مسئله‪:‬‬ ‫ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬افضایؾ س‪ٚ‬صافض‪ ٖٚ‬خٕقیت‪ ،‬ت‪ِٛ‬یذ ‪ٔ ٚ‬لشف ثیؾ اص ا٘ذاص‪ٛٔ ٜ‬خت ٘بٌ‪ٛ‬اسی ‪ٞ‬بی ثؼیبسی ثشای ٔطیظ‬ ‫صیؼت ‪ٛٔ ٚ‬خ‪ٛ‬دات آٖ ؿذ‪ ٜ‬اػت ‪ .‬دس كذ ػبَ اخیش و‪ ٝ‬تٕذٖ ثـشی اص ٘ؾش ف‪ٙ‬ی ث‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ج خ‪ٛ‬د ٘ضدیه ؿذ‪ ٜ‬اػت وش‪ٜ‬‬ ‫صٔیٗ ث‪ ٝ‬ا٘ذاص‪ٔ ٜ‬یّی‪ٞ ٖٛ‬ب ػبَ خؼبساتی سا تطُٕ ٕ٘‪ٛ‬د‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ضبكُ فقبِیت ‪ٞ‬بی ثی س‪ٚ‬ی‪ ٝ‬ثـش ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت ‪ ٚ‬خجشاٖ آٖ ث‪ٝ‬‬ ‫ػبدٌی أىبٖ پزیش ٘یؼت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬خ‪ٛ‬د ٔیّی‪ٞ ٖٛ‬ب تٗ صثبِ‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬شی ‪ ٚ‬د‪ٞ ٜ‬ب ‪ٞ‬ضاس ٘‪ٛ‬ؿ ٔ‪ٛ‬اد ػٕی خغش٘بن دس آٖ ‪ٞ‬ب ـ و‪ ٝ‬ضبكُ فقبِیت ‪ٞ‬بی س‪ٚ‬صٔش‪ٜ‬‬ ‫ا٘ؼبٖ اػت ـ ػجت آِ‪ٛ‬دٌی ‪ٞ‬بی ٌؼتشد‪ ٜ‬ای دس ٔطیظ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ ،‬و‪ٙٔ ٝ‬ـأ ‪ 60‬تب ‪ 90‬دسكذ ا٘‪ٛ‬اؿ ػشعبٖ ‪ٞ‬ب سا ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س‬ ‫ٔؼتمیٓ یب غیش ٔؼتمیٓ ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د اختلبف داد‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫دس وـ‪ٛ‬س ٔب ٔؼئّ‪ ٝ‬ثبصیبفت ثب ػبثم‪ ٝ‬ای ثغ ع‪ٛ‬ال٘ی ث‪ ٝ‬ك‪ٛ‬ست فش‪ّٔ ًٙٞ‬ی ‪ ٚ‬دػت‪ٛ‬سات ٔز‪ٞ‬جی پش‪ٞ‬یض اص اػشاف‪،‬‬ ‫‪ٕٞ‬یـ‪ ٝ‬خّ‪ٌ ٜٛ‬ش ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪ .‬دس س‪ٚ‬صٌبس ٘‪ ٝ‬ز‪ٙ‬ذاٖ د‪ٚ‬س ٔ‪ٛ‬اد غزایی اضبفی‪ ،‬ث‪ ٝ‬خبی د‪ٚ‬س سیختٗ ث‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ تغزی‪ ٝ‬داْ ‪ٚ‬‬ ‫عی‪ٛ‬س اػتفبد‪ٔ ٜ‬ی ؿذ‪.‬‬ ‫فض‪ٛ‬الت ضی‪ٛ‬ا٘ی ٘یض دس ٔضاسؿ ‪ ٚ‬صٔیٗ ‪ٞ‬بی وـب‪ٚ‬سصی اػتفبد‪ٔ ٜ‬ی ؿذ‪ .‬اِجؼ‪ ٝ‬و‪ٔ ٚ ٟٝٙ‬ؼتقُٕ‪ ،‬پغ اص تقٕیش دس‬ ‫خبیی دیٍش ٔ‪ٛ‬سد اػتفبد‪ ٜ‬لشاس ٔی ٌشفت ‪... ٚ‬أب أش‪ٚ‬ص‪ ٜ‬دس ایٗ صٔی‪٘ ٝٙ‬یبصٔ‪ٙ‬ذ یه ػیؼتٓ ٔذیشیتی فّٕی ‪ ٚ‬خذی ثشای‬ ‫خٕـ آ‪ٚ‬سی‪ ،‬ا٘تمبَ‪ ،‬تى‪ٙ‬یه ‪ٞ‬بی فیضیىی ـ ؿیٕیبیی كطیص ثشای پشداصؽ اك‪ِٛ‬ی ٔ‪ٛ‬اد ثبصیبفتی‪ ،‬ث‪ٕٞ ٝ‬شا‪ ٜ‬دس ٘ؾش ٌشفتٗ‬ ‫فبُٔ التلبد ‪ ٚ‬ثبصاس ‪ٞ‬ؼتیٓ‪ .‬فال‪ ٜٚ‬ثش آٖ‪ ،‬ثبصیبفت ‪ ٚ‬وبسثشد ٔدذد ٔ‪ٛ‬اد صایذ‪ ،‬ث‪ٕٞ ٝ‬شا‪ ٜ‬یه ػیؼتٓ تفىیه صثبِ‪ٙٔ ٝ‬ؼدٓ‬ ‫ث‪٘ ٝ‬تید‪ٔ ٝ‬غّ‪ٛ‬ة خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ سػیذ و‪ ٝ‬ایٗ تفىیه ٕٔىٗ اػت اص عشیك د‪ِٚ‬ت ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ؿشوت ‪ٞ‬ب‪ ،‬خب٘‪ٛ‬اد‪ٞ ٜ‬ب ‪ ٚ‬یب ف‪ٛ‬أُ غیش‬ ‫لب٘‪٘ٛ‬ی (صثبِ‪ ٝ‬دصد‪ٞ‬ب) ا٘دبْ ٌیشد ‪ ٚ‬دس ث‪ٟ‬تشیٗ ضبِت‪ٕٞ ،‬ىبسی خب٘‪ٛ‬اد‪ٞ ٜ‬ب ثب دػتٍب‪ٞ ٜ‬بی د‪ِٚ‬تی‪ ،‬اخشای یه پش‪ٚ‬ػ‪ٝ‬‬ ‫ثبصیبفت اك‪ِٛ‬ی ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ ٔ‪ٛ‬اصیٗ ث‪ٟ‬ذاؿتی سا ث‪ ٝ‬اسٔغبٖ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ آ‪ٚ‬سد‪.‬‬

‫ضرورت انجبم طرح‪:‬‬ ‫ت‪ِٛ‬یذ ا٘‪ٛ‬اؿ ٔ‪ٛ‬اد صائذ خبٔذ خبٍ٘ی‪ ،‬تدبسی‪ ،‬ك‪ٙ‬قتی‪،‬وـب‪ٚ‬سصی ‪ ٚ‬اثشات ٘بؿی اص آ٘‪ٟ‬ب ػجت ٌشدیذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ثـش ثب‬ ‫اػتفبد‪ ٜ‬اص فّ‪ ٚ ْٛ‬ف‪ٛ٘ ٖٛٙ‬یٗ دس صٔی‪ ٝٙ‬ت‪ِٛ‬یذ ضبیقبت وٕتش‪ ،‬س‪ٚ‬ؿ‪ٟ‬بی دفـ ٔ‪ٙ‬بػت پؼٕب٘ذ‪ ،‬پشداصؽ ‪ ٚ‬ثبصیبفت ‪ ٚ‬اػتفبد‪ٜ‬‬ ‫ٔدذد اص ایٗ ٔ‪ٛ‬اد ٌبْ ثش داسد‪.‬‬ ‫دفٗ ضبیقبت ضتٕب ثبیذ ث‪ ٝ‬ك‪ٛ‬ست ث‪ٟ‬ذاؿتی ‪ ٚ‬ثب كشف ت‪ٛ‬خ‪ٞ ٚ ٝ‬ضی‪ٞ ٝٙ‬بی ثؼیبس ا٘دبْ ٌیشد تب وٕتش ث‪ٔ ٝ‬قضالت‬ ‫ث‪ٟ‬ذاؿتی ‪ ٚ‬صیؼت ٔطیغی دأٗ صد‪ ٜ‬ؿ‪ٛ‬د ـ ضتی دس ایٗ ضبِت ٘یض ٔؼبئّی ٘ؾیش وٕج‪ٛ‬د ٔىبٖ ٔ‪ٙ‬بػت‪٘ ،‬بسضبیتی‬


‫ػبو‪ٙ‬یٗ ٘ضدیه ث‪ٔ ٝ‬طُ‪ٌ ،‬بص‪ٞ‬بی ضبكُ اص ا٘جبؿت صثبِ‪ٞ ٝ‬ب ‪ ... ٚ‬سا ث‪ ٝ‬د٘جبَ داسد ـ ػ‪ٛ‬صا٘ذٖ اٌش دس فضبی ثبص ا٘دبْ‬ ‫ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬ثؼیبس غیش اك‪ِٛ‬ی اػت ‪ٔ ٚ‬طیظ صیؼت سا ٔؼئّ‪ ٝ‬آِ‪ٛ‬دٌی ٘بؿی اص ٌبص ‪ ٚ‬خبوؼتش ػٕی ث‪ ٝ‬خبی ٔب٘ذ‪ٛٔ ٜ‬اخ‪ٔ ٝ‬ی‬ ‫و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫اٌش ػ‪ٛ‬صا٘ذٖ صثبِ‪ ٝ‬دس صثبِ‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬ص‪ٞ‬ب ا٘دبْ ؿ‪ٛ‬د ٘یض ث‪ٞ ٝ‬ش ضبَ س‪ٚ‬ؽ وبّٔی ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د ‪ ٚ‬خبوؼتش ایدبد ؿذ‪ ٜ‬اضتیبج‬ ‫ث‪ ٝ‬دفٗ داسد‪ ،‬فال‪ ٜٚ‬ثش آٖ ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬ؼئّ‪ ٝ‬فیّتش وشدٖ ٌبص‪ٞ‬بی ت‪ِٛ‬یذی‪ ،‬ثؼیبس پش ‪ٞ‬ضی‪ٌ ٚ ٝٙ‬شاٖ اػت‪ .‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ایٗ‬ ‫ضمیمت و‪ ٝ‬س‪ٚ‬ؽ ‪ٞ‬بی دفـ صثبِ‪٘ ٝ‬ؾیش ػ‪ٛ‬صا٘ذٖ ‪ ٚ‬دفٗ‪ٞ ،‬ش وذاْ ٔـىالت ‪ٔ ٚ‬ؼبئُ فذیذ‪ ٜ‬ای سا ث‪ ٝ‬د٘جبَ داسد‪ ،‬ث‪ ٝ‬ضىٓ‬ ‫ٔ‪ٙ‬غك ‪ ٚ‬آی‪ٙ‬ذ‪ٍ٘ ٜ‬شی ثبیذ ث‪ ٝ‬د٘جبَ س‪ٚ‬ؽ ‪ٞ‬بی ث‪ٟ‬تش ‪ ٚ‬فبلال٘‪ ٝ‬تشی دس ٔ‪ٛ‬سد ٔقضُ پؼٕب٘ذ ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫یىی اص سا‪ ٜ‬ضُ ‪ٞ‬بی ثؼیبس ٔ‪ٛ‬ثش ثشای ضُ وشدٖ ایٗ ٔـىالت ‪ٔ ٚ‬جبسص‪ ٚ ٜ‬خ‪ٙ‬ثی ػبصی اثشات ٘بٔغّ‪ٛ‬ة صثبِ‪ٞ ٝ‬ب‬ ‫تجذیُ آ٘‪ٟ‬ب ث‪ ٝ‬و‪ٛ‬د اػت و‪ ٝ٘ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ب ثبفث س‪ٞ‬بیی خ‪ٛ‬أـ ثـشی اص ٔقضالت ث‪ٚ ٝ‬خ‪ٛ‬د آٔذ‪ٔ ،ٜ‬ی ؿ‪ٛ‬د ثّى‪ٔ ٝ‬ضایبی فشا‪ٚ‬ا٘ی سا‬ ‫٘یض ثشای ‪ٚ‬ی ث‪ ٝ‬اسٔغبٖ ٔی آ‪ٚ‬سد و‪ ٝ‬ػجت ضفؼ ٔ‪ٙ‬بثـ عجیقی ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬دػت آٔذٖ ػ‪ٛ‬د‪ٞ‬بی التلبدی والٖ ٔی‬ ‫ؿ‪ٛ‬د‪ .‬دس ػبَ ‪ٞ‬بی اخیش س‪ٚ‬ؽ ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی ‪ٞ‬بی ت‪ِٛ‬یذ و‪ٛ‬د اص صثبِ‪ٞ ٝ‬بی آِی ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س ٌؼتشد‪ ٜ‬ای اص ِطبػ فّٕی ‪ ٚ‬فّٕی‬ ‫دس ضبَ ٌؼتشؽ اػت‪.‬‬ ‫اهذاف طرح‪:‬‬ ‫• اػتفبد‪ٔ ٜ‬دذد اص ٔ‪ٛ‬اد ‪ ٚ‬ا٘شطی‬ ‫• وب‪ٞ‬ؾ آِ‪ٛ‬دٌی ث‪ٟ‬ذاؿتی‪،‬خ‪ٟ‬ت ضفبؽت اص ٔطیظ صیؼت‬ ‫• وب‪ٞ‬ؾ دفٗ صثبِ‪ ٚ ٝ‬فذْ اص ثیٗ سفتٗ صٔیٗ ‪ٞ‬بی ٔ‪ٙ‬بػت دس عجیقت‬ ‫• وب‪ٞ‬ؾ ‪ٞ‬ضی‪ٞ ٝٙ‬ب ‪ ٚ‬ایدبد ٔ‪ٙ‬بفـ التلبدی‬

‫مسایبی زیست محيطی طرح‬ ‫اثزات سیست محیطی مصزف کًدَای ضیمیایی‬ ‫تب ا‪ٚ‬اخش د‪ٞ ٝٞ‬فتبد ٔیالدی افضایؾ ٔلشف و‪ٛ‬د ؿیٕیبیی ٔ‪ٛ‬ثشتشیٗ ‪ ٚ‬اسصاٖ تشیٗ س‪ٚ‬ؽ تبٔیٗ ٔ‪ٛ‬اد غزایی ٔ‪ٛ‬سد‬ ‫٘یبص ٔشدْ دس تٕبٔی خ‪ٟ‬بٖ ث‪ٚ ٝ‬یظ‪ ٜ‬دس وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی دس ضبَ ت‪ٛ‬ػق‪ٔ ٝ‬طؼ‪ٛ‬ة ٔی ؿذ‪ .‬ث‪ ٝ‬تذسیح اص ا‪ٚ‬ایُ د‪ ٝٞ‬ی ‪ٔ 80‬یالدی‬ ‫ث‪ ٝ‬ثقذ اثشات ػ‪ٛ‬ء ٔلشف و‪ٙ‬تشَ ٘ـذ‪ ٜ‬و‪ٛ‬د‪ٞ‬بی ؿیٕیبیی ثش عجیقت ث‪ٚ ٝ‬یظ‪ ٜ‬دس وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی پیـشفت‪ ٝ‬و‪ ٝ‬دس اثقبد ٌؼتشد‪ٜ‬‬ ‫تشی و‪ٛ‬د‪ٞ‬بی ؿیٕیبیی سا ت‪ِٛ‬یذ ‪ٔ ٚ‬لشف ٔی ٕ٘‪ٛ‬د٘ذ ؽب‪ٞ‬ش ٌشدیذ‪ٌ .‬ؼتشدٌی ٔلشف ا٘‪ٛ‬اؿ و‪ٛ‬د‪ٞ‬بی ؿیٕیب یی اثشات‬ ‫٘بٔغّ‪ٛ‬ثی دس تٕبٔی ػغص صیش وـت ثش خبی ٌزاؿت‪ ٚ ٝ‬و‪ٛ‬د‪ٞ‬بی ؿیٕیبیی ث‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ فبُٔ اكّی آِ‪ٛ‬د‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬طیظ‬ ‫صیؼت دس ثؼیبسی اص ٔ‪ٙ‬بعك خ‪ٟ‬بٖ ؿ‪ٙ‬بخت‪ٔ ٝ‬ی ؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬


‫أش‪ٚ‬ص‪ ٜ‬اص و‪ٛ‬د ؿیٕیبیی ث‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ اثضاسی خ‪ٟ‬ت ٘یُ ث‪ ٝ‬ضذاوثش ت‪ِٛ‬یذ دس ‪ٚ‬اضذ ػغص اػتفبد‪ٔ ٜ‬ی ؿ‪ٛ‬د‪ .‬دس ایٗ خب‬ ‫و‪ٛ‬د ٔی ثبیؼتی ثت‪ٛ‬ا٘ذ فال‪ ٜٚ‬ثش افضایؾ ت‪ِٛ‬یذ‪ ،‬ویفیت ٔطل‪ٛ‬الت وـب‪ٚ‬سصی سا استمبء داد‪ ٚ ٜ‬ضٕٗ آِ‪ٛ‬د‪٘ ٜ‬ىشدٖ ٔطیظ‬ ‫صیؼت ‪ٔ ٚ‬خل‪ٛ‬كب آة ‪ٞ‬بی صیش صٔی‪ٙ‬ی‪ ،‬تدٕـ ٔ‪ٛ‬اد آالی‪ٙ‬ذ‪٘ ٜ‬ؾیش ٘یتشات دس ا٘ذاْ ‪ٞ‬بی ٔلشفی ٔطل‪ٛ‬الت صسافی سا ث‪ٝ‬‬ ‫ضذالُ ٕٔىٗ ت‪ٙ‬ضَ داد‪ ٚ ٜ‬دس ٘تید‪ ٝ‬ضٕٗ افضایؾ سا٘ذٔبٖ ت‪ِٛ‬یذ‪ ،‬ػالٔتی ا٘ؼبٖ ‪ ٚ‬داْ سا تبٔیٗ ٕ٘بیذ‪ٔ .‬تبػفب٘‪ٔ ٝ‬لشف‬ ‫و‪ٛ‬د‪ٞ‬بی ؿیٕیبیی دس وـ‪ٛ‬س ٘بٔتقبدَ ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ساثغ‪ ٝ‬ای ٔ‪ٙ‬غمی ثب ٘یبص‪ٞ‬بی ‪ٚ‬القی ٌیب‪ٞ‬بٖ ٘ذاسد‪ .‬دس ایشاٖ اص ضذ‪ٚ‬د د‪۶۰ ٝٞ‬‬ ‫یبسا٘‪ ٝ‬صیبدی ثشای ت‪ِٛ‬یذ ‪ ٚ‬یب ‪ٚ‬س‪ٚ‬د و‪ٛ‬د‪ٞ‬بی ؿیٕیبیی ث‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س دس ٘ؾش ٌشفت‪ ٝ‬ؿذ‪ .‬ایٗ أش ثبفث ٔلشف ثی س‪ٚ‬ی‪ ٝ‬ایٗ و‪ٛ‬د‬ ‫دس ٔضاسؿ وـب‪ٚ‬سصی ٌشدیذ و‪٘ ٝ‬تید‪ ٝ‬آٖ افضایؾ ا٘‪ٛ‬اؿ ػشعبٖ ‪ٞ‬ب ثب عقٓ ‪ٔ ٚ‬ض‪ ٜ‬ا٘‪ٛ‬اؿ ‪ ٚ‬الؼبْ ٔطل‪ٛ‬الت وـب‪ٚ‬سصی ث‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬افضایؾ ػشیـ خٕقیت وـ‪ٛ‬س‪٘ ،‬یبص ث‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یذ ثیـتش ٔطل‪ٛ‬الت وـب‪ٚ‬سصی اص خّٕ‪ٔ ٝ‬طل‪ٛ‬الت ٔ‪ٚ ٟٓ‬‬ ‫اػتشاتظیه ‪ٕٞ‬س‪ٌٙ ٖٛ‬ذْ‪ ،‬ثش٘ح ‪ ٚ‬ػیتصٔی‪ٙ‬ی ‪ ٓٞ‬او‪ ٖٛٙ‬ثیؾ اص پیؾ دس خبٔق‪ ٝ‬اضؼبع ٔیؿ‪ٛ‬د‪ .‬ث‪ٙ‬بثشایٗ ث‪٘ ٝ‬ؾش‬ ‫ٔیسػذ ث‪ٟ‬تشیٗ سا‪ ٜ‬ثشای ٘یُ ث‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ ٓٞ ٚ ٟٓ‬ز‪ٙ‬یٗ تبٔیٗ لؼٕتی اص اسص ٔ‪ٛ‬سد ٘یبص‪ ،‬افضایؾ ت‪ِٛ‬یذ دس ‪ٚ‬اضذ ػغص ثبؿذ‪.‬‬ ‫أب افضایؾ ت‪ِٛ‬یذ ٘جبیذ ثب ثیت‪ٛ‬خ‪ٟ‬ی ث‪ٔ ٝ‬ؼبئُ ٔ‪ ٟٓ‬دیٍشك‪ٛ‬ست پزیشد‪ .‬ثب ایٗ ضبَ ٔتبػفب٘‪ ٝ‬دس ایشاٖ افضایؾ ت‪ِٛ‬یذ‬ ‫‪ٓٞ‬او‪ ٖٛٙ‬یب ثب افضایؾ ػغص صیشوـت ‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬یب ثب ٔلشف ‪ٞ‬ش ز‪ ٝ‬ثیـتش ػٕ‪ ٚ ْٛ‬و‪ٛ‬د‪ٞ‬بی ؿیٕیبیی و‪ ٝ‬دس ایٗ ٔیبٖ‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد ا‪ٙٔ َٚ‬دش ث‪ ٝ‬وب‪ٞ‬ؾ ػغص اساضی خ‪ٍّٙ‬ی ‪ٔ ٚ‬شتقی ؿذ‪ٛٔ ٚ ٜ‬سد د‪ْٚ‬‬ ‫فال‪ ٜٚ‬ثش ایٗ و‪ ٝ‬ویفیت ٔطل‪ٛ‬الت ت‪ِٛ‬یذی ‪ ٚ‬ػالٔت ٔلشفو‪ٙٙ‬ذٌبٖ سا تطتاِـقبؿ لشاس داد‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬افضایؾ ‪ٞ‬ش ز‪ٝ‬‬ ‫ثیـتش ٘یبص‪ٞ‬بی آثی ٌیب‪ٔ ٚ ٜ‬لشف س‪ٚ‬صافض‪ ٖٚ‬آة ‪ ٚ‬آِ‪ٛ‬دٌی آة ‪ ٚ‬خبن ٘یض ٔ‪ٙ‬دش ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫دس ضبَ ضبضش افض‪ٚ‬دٖ ٔ‪ٛ‬اد آِی ث‪ ٝ‬خبن و‪ ٝ‬فال‪ ٜٚ‬ثش ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬د ؿشایظ فیضیىی ‪ ٚ‬ؿیٕیبیی‪ ،‬آثبس ثؼیبس ٔثجتی ٘یض دس‬ ‫أش تغزی‪ ٚ ٝ‬افضایؾ ضالِیت اوثش ف‪ٙ‬بكش غزایی ٔ‪ٛ‬سد ٘یبص ٌیب‪ ٜ‬داسد‪ ،‬اص ػ‪ٛ‬ی وـب‪ٚ‬سصاٖ ث‪ ٝ‬و‪ٙ‬بس ٌزاؿت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬فمیش‬ ‫ث‪ٛ‬دٖ خبن دس اوثش ٔ‪ٙ‬بعك ایشاٖ اص ٘ؾش ٔ‪ٛ‬اد آِی سیضٔغزی ‪ ٚ‬فذْاػتفبد‪ ٜ‬اص و‪ٛ‬د‪ٞ‬بی آِی دس عی ػبِیبٖ ع‪ٛ‬ال٘ی ثبفث‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬تب ػبختٕبٖ خبن ؿشایظ ٔ‪ٙ‬بػجی ثشای سؿذ سیـ‪٘ ٝ‬ذاؿت‪ ٚ ٝ‬افت فّٕىشد سا ث‪ ٝ‬د٘جبَ داؿت‪ ٝ‬ثبؿذ‪ .‬ثب ایٗ ضبَ ‪ٓٞ‬‬ ‫ز‪ٙ‬بٖ و‪ٛ‬د‪ٞ‬بی ا‪ٚ‬س‪ ٚ ٜ‬فؼفبت‪ ٝ‬ثذ‪ ٖٚ‬ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٛ٘ ٝ‬ؿ خبن ‪ٔ ٚ‬طل‪ٛٔ َٛ‬سد پش‪ٚ‬سؽ ‪ٞ‬ش ػبَ ثیـتش اص ػبَ لجُ ٔ‪ٛ‬سد اػتفبد‪ٜ‬‬ ‫وـب‪ٚ‬سصاٖ لشاس ٔیٌیشد‪٘ .‬جبیذ فشأ‪ٛ‬ؽ وشد و‪ ٝ‬دس ثش٘بٔ‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ػق‪ ٝ‬وـب‪ٚ‬سصی ایشاٖ ‪ ،۱۴۰۰‬لشاس اػت ت‪ِٛ‬یذات وـب‪ٚ‬سصی‬ ‫وـ‪ٛ‬س اص ‪ٔ ۵۷‬یّی‪ ٖٛ‬تٗ ث‪ٔ ۱۶۰ ٝ‬یّی‪ ٖٛ‬تٗ استمب یبثذ ‪ ٚ‬ضذ‪ٚ‬د د‪ٔ ٚ‬یّیبسد دالس اسص ٘یض اص ٔطُ كبدسات ٔطل‪ٛ‬الت‬ ‫وـب‪ٚ‬سصی ‪ٚ‬اسد وـ‪ٛ‬س ؿ‪ٛ‬د ‪ ٓٞ ٚ‬ز‪ٙ‬یٗ ٔلشف ٔ‪ٛ‬اد آِی آٖ لذس دس خبن‪ٞ‬بی صسافی وـ‪ٛ‬س سایح ؿ‪ٛ‬د و‪ٞ ٝ‬یر یه اص‬ ‫خبن‪ٞ‬بی صسافتی وٓ تش اص یه دسكذ ٔ‪ٛ‬اد آِی ٘ذاؿت‪ ٝ‬ثبؿذ‪ٞ .‬ش ز‪ٙ‬ذ ث‪٘ ٝ‬ؾش ٔیسػذ و‪٘ ٝ‬یُ ث‪ ٝ‬ا‪ٞ‬ذاف ف‪ٛ‬ق ثب ایٗ ٘ط‪ٛ‬‬ ‫ٔذیشیت آة ‪ ٚ‬و‪ٛ‬د غیشٕٔىٗ ثبؿذ‪.‬‬ ‫ٔلشف ثیؾ اصضذ و‪ٛ‬د‪ٞ‬بی ؿیٕیبیی ‪ ٚ‬فبضالة ٔ‪ٙ‬دش ث‪ ٝ‬تدٕـ ٘یتشات‪ ،‬وبدٔی‪ ٚ ْٛ‬ف‪ٙ‬بكش ػ‪ٍٙ‬یٗ دس خبن ‪ٚ ٚ‬س‪ٚ‬د‬ ‫ایٗ ف‪ٙ‬بكش ث‪ ٝ‬زشخ‪ ٝ‬ضیبت ٔیؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ایٗ أش آِ‪ٛ‬دٌی ٔطل‪ٛ‬الت وـب‪ٚ‬سصی سا ث‪ ٝ‬د٘جبَ داسد‪ٚ .‬س‪ٚ‬د ایٗ ف‪ٙ‬بكش‪ ،‬دس‬


‫زشخ‪ ٝ‬ضیبت اخالَ ایدبد وشد‪ ٚ ٜ‬ا٘ؼبٖ سا دس ٔقشم ثیٕبسی‪ٞ‬بیی اص لجیُ ػشعبٖ دػتٍب‪ٌٛ ٜ‬اسؽ لشاس ٔید‪ٞ‬ذ‪ ،‬تبویذ‬ ‫وشد و‪ ٝ‬ضُ ایٗ ٔـىُ صیؼت ٔطیغی ت‪ٟٙ‬ب ثب ٔذیشیت كطیص ‪ٔ ٚ‬ؼتٕش أىبٖ پزیش اػت‪.‬‬ ‫ایٗ ثطشاٖ صیؼت ٔطیغی و‪٘ ٝ‬ؼُ آی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬سا ثب ٔـىالت خذیتش ث‪ٟ‬ذاؿتی ‪ ٚ‬ػالٔتی ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد‪ ،‬ت‪ٟٙ‬ب ثب‬ ‫فضْ خذی ‪ٔ ٚ‬ذیشیت تّفیمی دػتٍب‪ٜٞ‬بی صیشثظ اص لجیُ ‪ٚ‬صاست خ‪ٟ‬بد وـب‪ٚ‬سصی‪ ،‬ػبصٔبٖ تطمیمبت ‪ ٚ‬آٔ‪ٛ‬صؽ وـب‪ٚ‬سصی‪،‬‬ ‫ػبصٔبٖ ضفبؽت ٔطیظ صیؼت‪ٚ ٚ ،‬صاست ك‪ٙ‬بیـ ‪ٚ ٚ‬صاست ثبصسٌب٘ی لبثُ ضُ اػت‪ .‬تلٕیٌٓیشی خذاٌب٘‪ٞ ٝ‬ش وذاْ اص ایٗ‬ ‫دػتٍب‪ٜٞ‬ب ٘‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ب ٔـىّی اص ٔـىالت وـ‪ٛ‬س ضُ ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد ثّى‪ ٝ‬اتالف ٔ‪ٙ‬بثـ ‪ ٚ‬ا٘شطی ا٘ؼب٘ی سا ث‪ٕٞ ٝ‬شا‪ ٜ‬داؿت‪ٚ ٝ‬‬ ‫پیبٔذ‪ٞ‬بی صیؼت ٔطیغی خجشاٖ ٘بپزیشی ثشای آی‪ٙ‬ذٌبٖ دس پی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داؿت‪.‬‬

‫راه درمبن‪ :‬کشبورزی اورگبنيک (‪ )Organic agriculture‬یب کشبورزی پبیذار‬ ‫ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س خالك‪ ٝ‬وـب‪ٚ‬سصی ا‪ٚ‬سٌب٘یه د‪ٚ‬ای دسد ٔطیظ صیؼت آِ‪ٛ‬د‪ٔ ٜ‬بػت‪ .‬دس ایٗ وـب‪ٚ‬سصی اص ٔ‪ٛ‬اد ‪ ٚ‬اثضاس وبٔال‬ ‫عجیقی خ‪ٟ‬ت ثبس‪ٚ‬سػبصی صٔیٗ ‪ٞ‬بی وـب‪ٚ‬سصی اػتفبد‪ ٜ‬ث‪ٟ‬ی‪ٔ ٝٙ‬ی ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ایٗ ٘‪ٛ‬ؿ اص وـب‪ٚ‬سصی اص خّٕ‪٘ ٝ‬ؾبْ ‪ٞ‬بی ثؼیبس‬ ‫و‪ ٟٗ‬دس خ‪ٛ‬أـ ثـشی اػت‪ .‬وـب‪ٚ‬سصی ا‪ٚ‬سٌب٘یه ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س وبُٔ ٔتىی ثش ضفؼ تقبدَ او‪ِٛٛ‬طیىی ‪ ٚ‬تم‪ٛ‬یت فشای‪ٙ‬ذ‪ٞ‬بی‬ ‫ثی‪ِٛٛ‬طیىی تب ضذ ٔغّ‪ٛ‬ة آٖ ‪ٞ‬بػت‪ .‬اص عشف دیٍش دس ایٗ س‪ٚ‬ؽ ضفؼ ػبختبس خبن ‪ٔ ٚ‬یىش‪ٚ‬ا‪ٚ‬سٌب٘یؼٓ ‪ٞ‬بی آٖ الصْ ‪ٚ‬‬ ‫ضش‪ٚ‬سی ٔی ثبؿذ‪ٔ .‬طل‪ٛ‬الت ػیؼتٓ ا‪ٚ‬سٌب٘یه اص ٔبد‪ ٜ‬خـه ‪ٔ ٚ‬طت‪ٛ‬ی ‪ٚ‬یتبٔی‪ٙ‬ی ثیؾ تش ‪ٔ ٚ‬ض‪ ٜ‬ث‪ٟ‬تش ‪٘ ٚ‬یض ویفیت‬ ‫پش‪ٚ‬تیی‪ٙ‬ی ث‪ٟ‬تشی ٘ؼجت ث‪ٔ ٝ‬طل‪ٛ‬الت وـب‪ٚ‬سصی ك‪ٙ‬قتی ثشخ‪ٛ‬سداس ث‪ٛ‬د‪ٔ ٚ ٜ‬ضبفب ثش ایٗ و‪ ٝ‬فبلذ آِ‪ٛ‬دٌی ‪ٞ‬بی ؿیٕیبیی‬ ‫٘بؿی اص ٔلشف و‪ٛ‬د‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ػٕ‪ ْٛ‬ؿیٕیبیی ٘یض ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ .‬دس ‪ٚ‬الـ دس وـب‪ٚ‬سصی ا‪ٚ‬سٌب٘یه یب پبیذاس ٔ‪ٙ‬ؾ‪ٛ‬س اص ‪ٚ‬اط‪ ٜ‬پبیذاس ضفؼ‬ ‫ٔ‪ٙ‬بثـ تدذیذ پزیش خبن دس عی فشای‪ٙ‬ذ وـت ‪ ٚ‬صسؿ اػت‪ .‬دس ٔدٕ‪ٛ‬ؿ ػیؼتٓ اِىتش‪ ٚ‬وٕپ‪ٛ‬ػت خ‪ٟ‬ت ٘یُ ث‪ ٝ‬ا‪ٞ‬ذاف صیش‬ ‫عشاضی ‪ ٚ‬اخشا ٔی ؿ‪٘ٛ‬ذ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ث‪ ٝ‬ضذاوثش سػب٘یذٖ فقبِیت ثی‪ِٛٛ‬طیىی خبن‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ث‪ ٝ‬ضذالُ سػب٘یذٖ ٔیضاٖ فشػبیؾ خبن‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ثبصیبفت پؼٕب٘ذ‪ٞ‬بی ٌیب‪ٞ‬ی ‪ ٚ‬خب٘‪ٛ‬سی ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ضذالُ سػب٘یذٖ اػتفبد‪ ٜ‬اص ٔ‪ٙ‬بثـ غیشلبثُ تدذیذ‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ث‪ ٝ‬ضذالُ سػب٘یذٖ آِ‪ٛ‬دٌی ‪ٞ‬بی ٔطیظ صیؼت ‪ ٚ‬ایدبد او‪ٛ‬ػیؼتٓ ػبِٓ تش‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ت‪ِٛ‬یذ غزا ثب ویفیت ‪ ٚ‬وٕیت ٔ‪ٙ‬بػت‪.‬‬ ‫‪ -۶‬ت‪ِٛ‬یذ غزای ػبِٓ ‪ٔ ٚ‬ت‪ٛٙ‬ؿ‪.‬‬ ‫‪ -۷‬افضایؾ دسآٔذ وـب‪ٚ‬سصاٖ دس ٔ‪ٙ‬بعك وٓ ثبصد‪.ٜ‬‬ ‫‪ -۸‬پش‪ٚ‬سؽ داْ ثب غزای ث‪ٟ‬تش ‪ ٚ‬ػبِٓ تش ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬یذ اسلبْ ٔمب‪ ْٚ‬تش ‪ ٚ‬ثبد‪ٚ‬اْ تش اص ٌیب‪ٞ‬بٖ دس ت‪ِٛ‬یذ ٔ‪ٙ‬ؼ‪ٛ‬خبت‪.‬‬ ‫و‪ٛ‬د‪ٞ‬بی عجیقی ضبكُ اص فشای‪ٙ‬ذ وبٔپ‪ٛ‬ػت ( ‪ )Compost‬دس ایٗ ٘‪ٛ‬ؿ اص وـب‪ٚ‬سصی خبیٍضیٗ و‪ٛ‬د‪ٞ‬بی ؿیٕیبیی‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ٘ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ب آِ‪ٛ‬د‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬طیظ صیؼت ٘ج‪ٛ‬د‪ ٜ‬ثّى‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬یضاٖ صیبد ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س وبُٔ ٔ‪ٛ‬اد ‪ ٚ‬سیضٔغزی ‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬سد ٘یبص‬


‫ٌیب‪ٞ‬بٖ سا ث‪ ٝ‬ساضتی دس اختیبسؿبٖ لشاس خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ داد‪ .‬دس ‪ٚ‬الـ دس فشای‪ٙ‬ذ وبٔپ‪ٛ‬ػت ٔ‪ٛ‬اد آِی صایذ دس ٔطیظ افٓ اص صثبِ‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬بی تش س‪ٚ‬ػتبیی ‪ ٚ‬ؿ‪ٟ‬شی ‪٘ ٚ‬یض ثمبیبی ٌیب‪ٞ‬بٖ صسافی ثب تّ‪ٙ‬جبس ؿذٖ دس یه ٔىبٖ ٔـخق پغ اص ٔذتی ٔـخق ث‪ٝ‬‬ ‫تشویجبت ٔغزی ‪ٔ ٚ‬م‪ٛ‬ی تش ثشای ٌیب‪ٞ‬بٖ تجذیُ خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ؿذ‪ٔ .‬طل‪ٟ٘ َٛ‬بیی ایٗ فشای‪ٙ‬ذ و‪ٛ‬د وبٔپ‪ٛ‬ػت ٘بٔیذ‪ٔ ٜ‬ی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬

‫اثرات مطلوة کود توليذی الکترو کمپوست‬ ‫‪ ‬جلًگیزی اس کاَص آلًگی محیط سیست (سمیه‪ ،‬آب ي ًَا ) ثبت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬فذْ دفٗ پؼٕب٘ذ‪ٞ‬ب ی آِی دس صٔیٗ‬ ‫‪ ‬اكالش فیضیىی خبن ‪ ٚ‬وب‪ٞ‬ؾ فـشدٌی ‪ ٚ‬خّ‪ٌٛ‬یشی اص فشػبیؾ‬ ‫‪ ‬افضایؾ سیـ‪ ٝ‬صایی ‪ ٚ‬سیـ‪ ٝ‬د‪ٚ‬ا٘ی‬ ‫‪ ‬تؼ‪ٟ‬یُ دس ت‪ٙ‬فغ سیـ‪ ٚ ٝ‬افضایؾ ٘ف‪ٛ‬ر ‪ٛٞ‬ا‬ ‫‪ٔ ‬شع‪ٛ‬ة ٍ٘‪ ٝ‬داؿتٗ صٔیٗ ‪ ٚ‬افضایؾ دسخ‪ ٝ‬اؿجبفی ( لبثّیت ثبالی ٍ٘‪ٟ‬ذاسی آة ‪ٛٔ ٚ‬اد غزایی )‬ ‫‪ ‬تبٔیٗ ٘یبص غزایی ٌیب‪ ٚ ٜ‬ضبكّخیضو‪ٙٙ‬ذٌی خبن‬ ‫‪ ‬افضایؾ ٔمب‪ٔٚ‬ت ٌیب‪ ٚ ٜ‬افضایؾ خزة‬ ‫‪ ‬خ‪ٙ‬ثی ػبصی ‪ ٚ‬اكالش ؿیٕیبیی‬ ‫‪ ‬پیـشفت ثی‪ِٛٛ‬طیىی خبن‬ ‫‪ ‬فبسی اص تخٓ فّف ‪ٞ‬بی ‪ٞ‬شص‬

‫کبهش هسینه هب به عنوان منبع درآمذی پبیذار‬ ‫أش‪ٚ‬ص‪ٔ ٜ‬طذ‪ٚ‬دیت ٔ‪ٙ‬بثـ ‪ٚ‬سؿذ س‪ٚ‬صافض‪٘ ٖٚ‬یبص‪ٞ‬ب ‪ٛٔ ،‬ض‪ٛ‬ؿ "ٔذیشیت ‪ٞ‬ضی‪ " ٝٙ‬سا اص یه ٔضیت ث‪ ٝ‬یه ضش‪ٚ‬ست دس‬ ‫ػغص ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬ب ثخل‪ٛ‬ف ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬بی ثضسي تجذیُ وشد‪ ٜ‬اػت‪.‬‬

‫‪ٞ‬شز‪ٙ‬ذ دسآٔذ ؿ‪ٟ‬شداسی‪ٟ‬ب دس ػبِ‪ٟ‬بی اخیش اص عشیك اخز‬

‫ف‪ٛ‬اسم ٌ‪٘ٛ‬بٌ‪ ٚ ٖٛ‬دیٍش ٔ‪ٙ‬بثـ اص سؿذ لبثُ ت‪ٛ‬خ‪ٟ‬ی ثشخ‪ٛ‬سداس ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت أب ٔتمبثالً ‪ٞ‬ضی‪ٞ ٝٙ‬بی آٖ ٘یض افضایؾ یبفت‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬أش‪ٚ‬ص‪ ٜ‬دػتیبثی ث‪ ٝ‬س‪ٚ‬ؿ‪ٟ‬بی خذیذ ‪ ٚ‬پیؾ ثی‪ٙ‬ی ٔ‪ٙ‬بثـ دسآٔذی ٔغٕئٗ ‪ ٚ‬پبیذاس ‪ ٚ‬تقذیُ ‪ٞ‬ضی‪ٞ ٝٙ‬بی ؿ‪ٟ‬شداسی دغذغ‪ٝ‬‬ ‫اكّی ٔذیشاٖ ‪ ٚ‬ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضاٖ أ‪ٛ‬س ؿ‪ٟ‬شی اص خّٕ‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬سا‪ٞ‬بی اػالٔی ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ؿ‪ٟ‬شداساٖ ٔی ثبؿذ‪.‬‬ ‫ٔذیشیت پؼٕب٘ذ‪ٞ‬بی تش‪ ،‬خٕـ آ‪ٚ‬سی‪ ،‬ضُٕ ‪٘ ٚ‬مُ ‪ ٚ‬پشداصؽ آ٘‪ٟ‬ب یىی اص پش ‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬تشیٗ فقبِیت ‪ٞ‬بی ؿ‪ٟ‬شداسی ‪ٞ‬ب‬ ‫ٔی ثبؿذ و‪ ٝ‬ثب پیذا وشدٖ س‪ٚ‬ؿی ٘‪ٛ‬یٗ خ‪ٟ‬ت وب‪ٞ‬ؾ ایٗ ‪ٞ‬ضی‪ٞ ٝٙ‬ب ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ ٌبٔی ثضسي دس خ‪ٟ‬ت ٔذیشیت پبیذاس ؿ‪ٟ‬شی‬ ‫ثشداؿت‪ .‬ثی ؿه دػتٍب‪ ٜ‬اِىتش‪ ٚ‬وٕپ‪ٛ‬ػت ٘‪ٛ‬یٗ تشیٗ س‪ٚ‬ؽ دس ایٗ صٔی‪ٔ ٝٙ‬ی ثبؿذ و‪ ٝ‬تط‪ِٛ‬ی ؿٍشف سا دس ایٗ ٔؼیش‬ ‫دس پی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داؿت‪.‬‬


‫مسایبی اجرای طرح در بخش مذیریت پبیذار شهری و استقرار دستگبههب در ایستگبه هبی ميبنی‬ ‫‪ - ۱‬ضزف ‪ٞ‬ضی‪ٞ ٝٙ‬بی ضُٕ ‪٘ ٚ‬مُ ث‪ٔ ٝ‬طُ دفٗ اص ٔطُ خٕـ آ‪ٚ‬سی تب ایؼتٍب‪ٔ ٜ‬یب٘ی ث‪ ٝ‬ایؼتٍب‪ ٜ‬پشداصؽ ‪ ٚ‬دفٗ‬ ‫‪ - ۲‬ضزف وشدٖ دفٗ صثبِ‪ ٚ ٝ‬ث‪ٟ‬ش‪ٌ ٜ‬یشی اص ضذالُ صٔیٗ ‪ ٚ‬فضبی اخشایی‬ ‫‪ - ۳‬ت‪ِٛ‬یذ و‪ٛ‬د وٕپ‪ٛ‬ػتی ثذ‪ٚ ٖٚ‬یش‪ٚ‬ع ‪ ٚ‬اٍُ٘ ‪ ٚ‬ثبوتشی ‪ ٚ‬فشض‪ ٝ‬آٖ ث‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ یىی اص ٔطل‪ٛ‬الت ثذػت آٔذ‪ ٚ ٜ‬دسآٔذصا‬ ‫‪ - ۴‬پتب٘ؼیُ خٕـ آ‪ٚ‬سی ‪ٞ‬ش خ‪ٛ‬دس‪ ٚ‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ثقذ ٔؼبفت ا٘تمبَ افضایؾ ٔی یبثذ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ز‪ٙ‬ذ ثشاثش ٔی سػذ‪.‬‬ ‫‪ - ۵‬اػت‪ٟ‬الن خ‪ٛ‬دس‪ ٚ‬دس صٔبٖ فقبِیت ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ثقذ ٔؼبفت ث‪ ٝ‬وٕتشیٗ ٔیضاٖ ٔیشػذ‪.‬‬ ‫‪ - ۶‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬دسآٔذ خ‪ٛ‬ة ضبكّ‪ ٝ‬اٍ٘یض‪ ٜ‬ثشای ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاسی ثخؾ خل‪ٛ‬كی ثؼیبس ثبال ٔی ثبؿذ‪.‬‬ ‫‪ - ۷‬تشدد ٔبؿیٗ آالت ػ‪ٍٙ‬یٗ دس ػغص ؿ‪ٟ‬ش ث‪ ٝ‬ضذالُ ٕٔىٗ ٔی سػذ ‪ٛٔ ٚ‬ض‪ٛ‬ؿ پشاو‪ٙ‬ذٌی صثبِ‪ ٝ‬دس ‪ٍٙٞ‬بْ ضُٕ اص‬ ‫ثیٗ ٔی س‪ٚ‬د‬ ‫‪ - ۸‬دس فضب‪ٞ‬بی ثالاػتفبد‪ ٚ ٜ‬ضبؿی‪ ٝ‬فضب‪ٞ‬بی فٕ‪ٔٛ‬ی أىبٖ اػتمشاس ػیؼتٓ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د داسد‪.‬‬

‫موارد استفبده کود الکتروکمپوست‬ ‫‪ – 1‬وـب‪ٚ‬سصی‬ ‫‪ – 2‬فضبی ػجض ؿ‪ٟ‬شی‬ ‫‪ – 3‬پش‪ٚ‬سؽ لبسذ‬ ‫‪ – 4‬ثب اضبف‪ ٝ‬وشدٖ وٕی پش‪ٚ‬تئیٗ ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ غزای خ‪ٛ‬ثی ثشای ٔشك ‪ ٚ‬پش‪ٚ‬سؽ ٔب‪ٞ‬ی ثبؿذ‪.‬‬

‫قيمت و زمبن سبخت‬ ‫لیٕت ایٗ دػتٍب‪ ٜ‬دس ؽشفیت ‪ٞ‬بی ٔختّف عجك خذ‪ َٚ‬صیش ٔیجبؿذ ‪ ٚ‬ػبخت ‪٘ ٚ‬لت ‪ٞ‬ش دػتٍب‪ ٜ‬دػتٍب‪ 30 ٜ‬س‪ٚ‬ص‬ ‫وبسی صٔبٖ ٘یبص داسد‪ .‬اِجت‪ ٝ‬دس ضبَ ضبضش یه دػتٍب‪ 10 ٜ‬ت‪ٙ‬ی آٔبد‪ ٜ‬تط‪ٛ‬یُ اػت ‪ ٚ‬ایٗ ٔدٕ‪ٛ‬ف‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ا٘بیی ػبخت ‪3‬‬ ‫دػتٍب‪ ٜ‬دس ‪ 50‬س‪ٚ‬ص وبسی سا داسد‪.‬‬

‫قیمت دستگاه(تومان)‬

‫خدمات پس‬

‫مدت‬

‫تولید روزانه‬

‫میسان مصرف برق‬

‫ظرفیت تبدیل‬

‫از فروش‬

‫گارانتی‬

‫کود‬

‫در ساعت‬

‫زباله در روز‬

‫ابعاد دستگاه‬

‫انواع مدل‬ ‫دستگاه‬

‫‪240.000.000‬‬

‫‪ 10‬سال‬

‫‪ 18‬ماه‬

‫‪ ton‬‬

‫‪‬‬

‫‪ ton‬‬

‫وب٘تی‪ٙ‬ش ‪ 20‬ف‪ٛ‬ت‬ ‫)‪(6*2*2‬‬

‫‪ARFM14‬‬

‫‪290.000.000‬‬

‫‪ 10‬سال‬

‫‪ 18‬ماه‬

‫‪ ton‬‬

‫‪‬‬

‫‪ ton‬‬

‫وب٘تی‪ٙ‬ش ‪ 20‬ف‪ٛ‬ت‬ ‫)‪(6*2*2‬‬

‫‪ARFM16‬‬

‫‪380.000.000‬‬

‫‪ 10‬سال‬

‫‪ 18‬ماه‬

‫‪ ton‬‬

‫‪‬‬

‫‪ ton‬‬

‫وب٘تی‪ٙ‬ش ‪ 20‬ف‪ٛ‬ت‬ ‫)‪(12*2*2‬‬

‫‪ARFM20‬‬


‫فزيش محصًل بزای دستگاٌ ‪ 10‬تىی‪:‬‬ ‫و‪ٛ‬د ثذػت آٔذ‪ ٜ‬اص ایٗ دػتٍب‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬فّت ٔضایبی صیبدی و‪ ٝ‬داسد ث‪ ٝ‬لیٕت ‪ 500‬ت‪ٔٛ‬بٖ دس ‪ٞ‬ش ویّ‪ ٛ‬ث‪ ٝ‬فش‪ٚ‬ؽ ٔیشػذ ‪:‬‬ ‫‪30‬تٗ=‪1000*30‬‬ ‫ٔیبٍ٘یٗ ت‪ِٛ‬یذ و‪ٛ‬د دس ٔب‪ٜ‬‬ ‫فش‪ٚ‬ؽ و‪ٛ‬د دس ٔب‪ٔ(ٜ‬یّی‪ ٖٛ‬سیبَ)‬ ‫فش‪ٚ‬ؽ و‪ٛ‬د دس ػبَ‪ٔ( :‬یّی‪ ٖٛ‬سیبَ)‬

‫‪4000*30000=120‬سیبَ‬ ‫‪12*1200 = 1440‬‬

‫َشیىٍ َای سالیاوٍ‪:‬‬ ‫ٔلشف ثشق ػبِیب٘‪( :ٝ‬ویّ‪ٚ ٛ‬ات ثش ػبفت)‬ ‫‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬ثشق ػبِیب٘‪(ٝ‬میلیًن ریال)‬ ‫ضم‪ٛ‬ق ‪٘ 1‬فش وبسٌشػبِیب٘‪( :ٝ‬میلیًن ریال)‬ ‫‪ٞ‬ضی‪ٞ ٝٙ‬بی خبسی(ٌ‪٘ٛ‬ی‪ +‬ثیٕ‪ +ٝ‬ثؼت‪ ٝ‬ث‪ٙ‬ذی‪)...+‬‬ ‫وُ ‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬ػبِیب٘‪( :ٝ‬میلیًن ریال)‬

‫‪365*40*12 = 175200‬‬ ‫‪700*175200=123‬سیبَ‬ ‫‪300000*365 = 109‬سیبَ‬ ‫‪(50‬میلیًن ریال)‬ ‫‪123+50+109 = 282‬‬

دستگاه الكتروكمپوست  

دستگاه بازيافت زباله و تبديل آن به كمپوست 365تن در سال

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you