Page 1

จดหมายขาว

เพือ่ การเตือนภัย ดานมาตรฐาน ภายใตโครงการสรางระบบขอมูล และองคความรูดานมาตรฐานระบบการ จัดการและการเตือนภัย

ปที่ 2 ฉบับที่ 10 เดือนกุมภาพันธ 2555

ECHA ประกาศ “Concern List” (SVHC) เพิ่มเติม ISO&WaterStandard BS 8900 Standard Warning ISSN 2228-9925

“Concern List” (SVHC)


M A N A G I N G T O D AY F O R T O M O R R O W ’ S W O R L D

จดหมายขาวเพือ่ การเตือนภัยดานมาตรฐาน ภายใตโครงการสรางระบบขอมูล และองคความรูด า นมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย

กอง บก. ขอกลาวสวัสดีทา นผูอ า น “จดหมายขาวเพือ่ การเตือนภัยดานมาตรฐาน” สําหรบบทความทีน่ า สนใจ ประจําเดือนกุมภาพันธ 2555 ทีมงาน Intelligence Unit ไดทําสรุปสาระสําคัญของ ECHA ประกาศ “Concern List” (SVHC) เพิ่มเติม และบทวิเคราะห เรื่อง ISO & Water Standard รวมถึง Standard Warning เกีย่ วกับรานคาปลีกในแคลิฟอรเนียยกเลิก ขายเครื่องประดับที่มีแคดเมียมเกิน 0.03% ตั้งแต 1 มกราคม 2555 และขาวประชาสัมพันธกิจกรรมงาน เปดตัวโครงการสงเสริมมาตรฐานความปลอดภัยใน โซอปุ ทานของผูป ระกอบการอุตสาหกรรมจากผูก อ การ ราย ภัยพิบัติหรือโจรกรรม ISO 28000:2007 สุดทายนี้ ขอขอบคุณสํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่ ใหการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการโครงการสราง ระบบขอมูลและองคความรู ดานมาตรฐานระบบการ จัดการ และการเตือนภัย หรือ Intelligence Unit

ปที่ 2 ฉบับที่ 10 เดือนกุมภาพันธ 2555

Management System Certification Institute (Thailand): MASCI 1025, 2nd 11 th 18th Floor, Yakult Building, Phaholyothin Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand Tel. (+662) 617-1727-36 Fax. (+662) 617-1703, 617-1727- 9

www.masci.or.th

กอง บก.

ECHA ประกาศ “Concern List” (SVHC)

PAGE 2

เพิ่มเติม

REACH Directive Update: European Chemicals Agency (ECHA) ประกาศรายการ สารเคมีที่มีการนําไปใชในอุตสาหกรรมพลาสติก (Plastic Sector) ไดแก • 2,2’-Dichloro-4,4’-Methylenedianiline: Polymer & Resin curing agent • N,N-dimethylacetamide: ใชใน การผลิต Polyimide films • 2-Methoxyaniline: Color Polymers • 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl) Phenol: ใชในการเตรียม Polymer และผลิตภัณฑยาง • Technical MDA: เปน Hardener สําหรับ Epoxy Resins • Bis(2-Methoxyethyl) Phthalate: เปน Plasticiser ใน Polymeric Materials ผลกระทบและแนวทางการดําเนินการของผู ประกอบการไทย: สําหรับสารเคมีตามรายการประกาศ EU list of Substances of Potentially Very High Concern (SVHC) เพิ่มเติม 6 รายการดัง กลาวนัน้ มีผลบังคับตัง้ แตเดือนกุมภาพันธ 2012 นี้ ผูป ระกอบการตองตรวจสอบสารเคมีของตนเอง

วาเปนสารเคมีทมี่ กี ารนําไปใชในกระบวนการผลิตเปน สินคา หรือมีการจําหนาย หรือมีการนําเขาไปยัง EU หรือไม เนือ่ งจากสารเคมีในกลุม รายการ SVHC นัน้ ทาง EU จัดเปนสารเคมีประเภททีม่ ผี ลกระทบรุนแรง ตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย และสําหรับผูผลิต/ผูนําเขาสารเคมีที่ตองจด ทะเบียน (Chemical Registration) ที่มีปริมาณ การผลิตหรือการนําเขาปริมาณมากกวา 100 ตัน/ ป ตองเรงดําเนินการจดทะเบียนใหเรียบรอยกอนวัน ที่จะมีผลบังคับใชในวันที่ 31 พฤษภาคม 2013 ซึ่ง ทาง ECHA จะจัดใหมีกิจกรรม Workshop เพื่อ การเตรียมความพรอมดานการจัดทําแฟมเอกสาร ขอมูลสารเคมีสาํ หรับการยืน่ จดทะเบียน ในรูปแบบ Webinars และการฝกอบรมประจําป 2012 ซึ่งผู ประกอบการไทยที่สนใจสามารถติดตามไดในเวป ไซตทางการของ ECHA ที่มา: Plastics & Rubber Weekly (30-01-2555): http://www.prw.com


จ ด ห ม า ย ข  า ว เ พื่ อ ก า ร เ ตื อ น ภั ย ด  า น ม า ต ร ฐ า น

ISO Water

&

การจัดการบริการและวิกฤตการณ (Service management and crises) ซึง่ มีมาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วของ เชน •

Standard •

การจั ด การกิ จ กรรมการบริ ก ารนํ้ า ดื่ ม และระบบบําบัดนํ้า ซึ่งมีมาตรฐานหลัก 3 มาตรฐาน คือ ISO 24510:2007, ISO 24511:2007 และ ISO 24512:2007 ที่ เปนแนวทางในการประเมิน ปรับปรุง และ การจัดการกิจกรรมการบริการนํา้ ดืม่ และ ระบบบําบัดนํ้า และอยูระหวางการพัฒนา 1 มาตรฐาน คือ ISO/CD 11830 Crisis management of water utilities ภาย ใต ISO/TC 224 การจัดการภายใตสถานการณวิกฤติ ซึ่ง มีเอกสาร คือ แนวทางการจัดการการให บริการนํา้ ดืม่ ภายใตวกิ ฤติ (Guidelines for the management of drinking water utilities under crisis conditions)

โครงสรางพืน้ ฐาน (Infrastructure) มาตรฐานที่เกี่ยวของแบงไดดังนี้ • การชลประทาน (ใช ใ นภาคการเกษตร 70%) ซึง่ มาตรฐานในกลุม นีเ้ ปนการวัดผล การดําเนินงาน วัตถุดิบ การทดสอบ การ ตีความขอมูลและการรายงาน เพือ่ สนับสนุน การชลประทานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง มาตรฐานการใชนาํ้ ทีไ่ ดรบั การบําบัดสําหรับ การชลประทาน เชน ISO/NP 16075 ทีค่ าด วาจะประกาศใชภายในป 2013 • การวัดการไหลของนํา้ และมาตรวัดนํา้ และ มาตรฐานทอและวาลว ซึง่ มาตรฐานเหลานี้ จะชวยในการอนุรักษนํ้าได จะเห็นไดวา องคกรระดับสากลนีไ้ ดใหความสําคัญ กับการบริหารจัดการนํา้ การอนุรกั ษ และแหลงนํา้ โดยพัฒนามาตรฐานและจัดทําเอกสารวิชาการตางๆ ขึน้ เพือ่ ใหผทู เี่ กีย่ วของไดนาํ ไปใชงาน อันจะนําไปสู เปาหมายรวมกัน ซึง่ ผูป ระกอบการและหนวยงาน ทีก่ าํ กับดูแลเรือ่ งนํา้ ของไทยสามารถศึกษาและนํา มาตรฐานทีเ่ กีย่ วของไปประยุกตใชกบั องคกรและ กิจกรรมของตนเองได โดยเฉพาะมาตรฐาน Water footprint ซึง่ นาจะมีการนํามาใชอยางกวางขวางใน อนาคต เพราะสามารถนําไปใชไดกบั ทุกหนวยงาน ทุกกิจกรรม และทุกคนที่มีการใชนํ้า

ทรัพยากรนํ้าซึ่งเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญ คุณภาพและการอนุรักษ (Quality ตอการดํารงชีวิตและตองมีการบํารุงรักษาใหคง and conservation) มาตรฐานทีเ่ กีย่ วของ อยูอยางยั่งยืน ซึ่ง United Nation (UN) ได แบงไดดังนี้ กําหนดเปนเปาหมายสําคัญใน UN Millennium • มาตรฐานการคํานวณ Water footprint Development Goals (MDGs) ซึง่ เปนหัวใจสําคัญ ไดแก ISO/CD 14046 ซึ่งชวยสงเสริม ของแผนปฏิบตั กิ ารดานนํา้ หรือ UN Decade of ประสิทธิภาพการวัดผลและการจัดการ Action Water for life 2005-2015 ทรัพยากรนํ้า และชวยใหองคกรตั้งคา เปรียบเทียบการใชนํ้าทั่วโลกได ทัง้ นี้ องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน • มาตรฐานคุณภาพนํ้าที่มีมากกวา 260 (International Organization for Standardiมาตรฐาน ประกอบดวย คําศัพททั่วไป zation : ISO) ไดมีการพัฒนามาตรฐานดานนํ้า วิธีการสุมตัวอยางนํ้าและการทํารายงาน กวา 550 มาตรฐาน เพื่อใหเปนเครื่องมือที่ชวยใน แนวทางการติดตามในการตรวจสอบสถานะ การจัดการนํา้ ทีใ่ ชรว มกันอยางเทาเทียมและยัง่ ยืน ของแบคทีเรีย และความบริสทุ ธิข์ องนํา้ ซึง่ มี เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายของ UN มาตรฐานทีอ่ ยูร ะหวางการพัฒนา ประมาณ 50 มาตรฐาน ภายใตคณะกรรมการวิชาการ ISO มีการจัดตัง้ คณะกรรมการวิชาการเพือ่ พัฒนา ISO/TC 147 มาตรฐานและจัดทําเอกสารความรูด า นการบริหาร • การวัดและการจัดการนํา้ บาดาล ทีม่ มี ากกวา จัดการนํ้า โดยแบงเปน 3 กลุม ไดแก 70 มาตรฐาน ซึ่งมีมาตรฐานที่อยูระหวาง การพัฒนาประมาณ 10 มาตรฐาน ภาย ใตคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 113 ที่มา: www.iso.org กุมภาพันธ 2555

PAGE 3


จ ด ห ม า ย ข  า ว เ พื่ อ ก า ร เ ตื อ น ภั ย ด  า น ม า ต ร ฐ า น

Standard Warning รานคาปลีกในแคลิฟอรเนีย ยกเลิกขายเครื่องประดับ ที่มีแคดเมียมเกิน 0.03% ตั้งแต 1 มกราคม 2555 โดย

PAGE 4

Intellige nce Te am

มาตรฐาน ASTM F2923-11 วาดวยมาตรฐาน รานคาปลีกในแคลิฟอรเนีย ยกเลิกขาย เครื่องประดับที่มีแคดเมียมเกิน 0.03% ตั้งแต 1 ความปลอดภัยเครื่องประดับสําหรับเด็ก วิธีการ ทดสอบและการจํากัดปริมาณแคดเมียมในสินคา มกราคม 2555 เครือ่ งประดับสําหรับเด็กทีท่ าํ จากโลหะ โดยปรับใช ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 รานคาปลีก จากขอกําหนดของ The US Consumer Product ของสหรัฐอเมริกา 26 บริษัท เชน Target Corp. Safety Commission (CPSC) วัตถุประสงคเพือ่ และ Gap Inc. ยกเลิกการจําหนายเครื่องประดับ ลดความเสีย่ งจากอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับเด็ก มี ทีม่ แี คดเมียมผสมเกิน 0.03% ของนํา้ หนักสินคา สาระสําคัญ ดังนี้ ในรัฐแคลิฟอรเนีย เพื่อใหสอดรับกับกฎหมาย • มาตรฐานใหมครอบคลุมอันตรายทีอ่ าจเกิด California Proposition 65 ทีค่ วบคุมปริมาณสาร ขึ้นจากเครื่องประดับสําหรับเด็ก แมเหล็ก แบตเตอรี่ นิกเกิล ตะกัว่ จากสีและทีอ่ ยูใ นพืน้ พิษในผลิตภัณฑ และมาตรฐาน ASTM F2923-11 ผิว รวมทัง้ โลหะหนักอืน่ ๆ ทีใ่ ชเคลือบพืน้ ผิว โดยในป 2010 รัฐบาลของแคลิฟอรเนียฟอง • เครื่องประดับสําหรับเด็ก หมายถึง เครื่อง ประดับที่ออกแบบหรือตั้งใจผลิตเพื่อใหใช รองผูค า ปลีกและผูส ง มอบ (หรือผูผ ลิต) กวา 20 ราย กับเด็กอายุตํ่ากวาหรือ เทากับ 12 ป เชน โดยกลาวหาวาทําใหผบู ริโภคสัมผัสกับแคดเมียมใน Fine and Fashion Jewelry แตไมรวม เครือ่ งประดับในระดับทีส่ งู โดยปราศจากฉลากเตือน ตามกฎหมายของแคลิฟอรเนีย ซึง่ รัฐแคลิฟอรเนีย เครื่องประดับที่ใชกับตุกตาเด็กเลนกระเปา ถือเปนตลาดขนาดใหญทสี่ ามารถผลักดันมาตรฐาน เข็มขัด และรองเทา ASTM F2923-11 ทีเ่ ปนมาตรฐานแบบสมัครใจและ • ขอกําหนดเกี่ยวกับสารเคมี ไดรับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรม ไปสูการ • ตะกั่วในพื้นผิว : ใหมีตะกั่วไดไมเกิน เปนมาตรฐานระดับประเทศได แมวา ยังไมเปนการ 100 ppm. ทั้งนี้ ไมรวมตะกั่วในสิ่งทอ บังคับใชในรัฐอืน่ แตกม็ คี วามเคลือ่ นไหวในอีก 5 รัฐ ไม โลหะมีคา หินมีคา วัสดุที่มีแหลง ซึ่งมีการพิจารณาและผานการเห็นชอบกฎหมาย กําเนิดจากพืชหรือสัตว ซึง่ สอดคลอง การจํากัดปริมาณแคดเมียมในเครือ่ งประดับแลว กับกฎหมาย Consumer Product แตกาํ หนดขอบขายใชกบั เครือ่ งประดับสําหรับเด็ก Safety Improvement Act (CPSIA) ซึง่ เปนผูท มี่ คี วามเสีย่ งในการไดรบั สารพิษเทานัน้


จ ด ห ม า ย ข  า ว เ พื่ อ ก า ร เ ตื อ น ภั ย ด  า น ม า ต ร ฐ า น

สารละลายโลหะหนักทีใ่ ชเคลือบพืน้ ผิว : กําหนดปริมาณสูงสุดของสารละลายโลหะหนัก ดังนี้ Soluble Heavy Metal

Maximum Levels : ppm

Antimony Chromium Arsenic Mercury Barium Selenium Cadmium

60 60 25 60 1,000 500 75

แคดเมียมในวัสดุพนื้ ผิวทีเ่ ปนโลหะและพลาสติก: เครือ่ งประดับสําหรับเด็กทีม่ สี ว นประกอบ ของโลหะและพลาสติก/โพลิเมอรจะตองทดสอบปริมาณสารแคดเมียมที่ migrate ออก มา ทั้งนี้ หากมีนอยกวา 300 ppm. ไมตองทดสอบ กรณีที่มีสวนประกอบมากกวา 300 ppm. ตองทดสอบการ migrate หรือ การละลายดังนี้ • สวนประกอบขนาดเล็ก วัสดุ มาตรฐานการทดสอบ Migratable or soluble limit พลาสติก EN 71:3 ไมเกิน 75 ppm. โลหะ CPSC-CH-E 1004-11 ไมเกิน 200 µg •

สวนประกอบที่ไมใชชิ้นสวนขนาดเล็กและอาจจะเอาเขาปากได จะตองทดสอบ การ extract ของแคดเมียมตามมาตรฐาน CPSC Standard Operating Procedure for Measuring Lead in Children’s Metal Jewelry, February 3,2005, Section II แคดเมียมที่ถูกสกัดออกมาจะตองไมเกิน 18 µg

นิกเกิลในวัสดุทเี่ ปนโลหะ : ใชวธิ ที ดสอบการ migrate ของนิกเกิล ตามมาตรฐาน BS EN 1811: 1999 ; EN 12472 ดังนี้ Children jewelry Migratable nickel limit สวนประกอบที่นําเขาไปในหูหรือรางกายที่มีการเจาะ ไมเกิน 0.2 µg/cm2/week เครื่องประดับอื่น ๆ ที่สัมผัสโดยตรงทางผิวหนัง ไมเกิน 0.5 µg/cm2/week

Liquid Filled Jewelry เชน การทําความสะอาดเครือ่ งสําอาง แปงพอกหนา แปงผง เจล และแปงที่ใชในเครื่องประดับสําหรับเด็ก (ไมรวมวัสดุที่ใชในทางศิลปะ) : การทดสอบความ เปนอันตรายและทดสอบจุลินทรียใหเปนไปตามขอกําหนดตามมาตรฐาน ASTM F963

Mechanical Requirement : ตองทดสอบความเปนอันตรายโดยใชมาตรฐาน ASTM F963 Toy Safety Standard เชน อันตรายจากแมเหล็กทีอ่ าจหลุดออกมาจากสินคาและเด็กอาจกลืน เขาสูรางกาย ตางหูที่ใชแมเหล็กแนบติดผิว การทดสอบการบีบรัดของสรอยคอ เครื่องประดับ สําหรับเด็กที่มีแบตเตอรี่ ฯลฯ เปนตน

ที่ผานมาสหรัฐฯ มีการตรวจสอบและ ยกเลิกการจําหนายเครือ่ งประดับหลายรายการ ทีม่ ปี ริมาณแคดเมียมและสารพิษอันตรายผสม อยูใ นผลิตภัณฑสงู เกินทีก่ ฎหมายกําหนด และ สงผลตอการตรวจสอบและสกัดสินคาที่เปน ไปตามระเบียบทีน่ าํ เขาจากตางประเทศ ดังนัน้ ผูป ระกอบการไทยทีม่ กี ารผลิตเครือ่ งประดับหรือ สวนประกอบของเครือ่ งประดับทีน่ าํ เขาสหรัฐฯ ทั้งทางตรงและทางออมที่มีการใชแคดเมียม เปนสวนผสมจึงตองใหความสําคัญกับ การ ออกแบบผลิตภัณฑ ปริมาณการใช และการ ทดสอบ ทีส่ อดคลองกับกฎหมายและมาตรฐาน ตาง ๆ เพือ่ ปองกับการถูกปฏิเสธสินคาทีจ่ ะสราง ความเสียหายทั้งรายไดและชื่อเสียง

ที่มา: www.washingtonpost.com และกรมการคาตางประเทศ PAGE 5


จ ด ห ม า ย ข  า ว เ พื่ อ ก า ร เ ตื อ น ภั ย ด  า น ม า ต ร ฐ า น

เชิญชวนเขารวมงานเปดตัว

โครงการสงเสริมมาตรฐาน ความปลอดภัยในโซอุปทาน ของผูประกอบการอุตสาหกรรม จากผูกอการราย ภัยพิบัติ หรือโจรกรรม

ISO 28000 : 2007

กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร จะจัดสัมมนาเปดตัวโครงการ (Kick off) โครงการ สงเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซอปุ ทานของ ผูป ระกอบการอุตสาหกรรมจากผูก อ การราย ภัย พิบัติ หรือโจรกรรม ในวันที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ หองธาราเทพฮอล อาคารธาราเทพฮอล โรงแรมเจาพระยาปารค ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เพื่อแนะนําโครงการ และใหความรูพ  นื้ ฐานเกีย่ วกับมาตรฐานระบบการ จัดการดานการรักษาความปลอดภัยในโซอปุ ทาน (ISO 28000 : 2007)

กลุมเปาหมาย •

PAGE 6

สถานประกอบการกลุมอุตสาหกรรม เปาหมาย ไดแก ปโตรเคมี พลาสติก ยา เฟอรนเิ จอร และอุตสาหกรรมเพือ่ การสงออกอื่นๆ หนวยงานภาครัฐ องคกรภาคเอกชน และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ประโยชนที่จะไดรับ สถานประกอบการสามารถรับประกันความ ปลอดภัยใหกับโซอุปทาน ปองกันทรัพยากร และ ปองกันความเสี่ยงและผลกระทบที่มีแนวโนมจะ เกิดขึน้ ใหสามารถบริหารความตอเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ไดอยาง มีประสิทธิภาพ โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติมสามารถเขาดูไดที่ http://logistics.dpim.go.th/webdatas/ Download2555/G6.pdf สําหรับทานที่สนใจกรุณาสงแบบตอบรับ กลับมา ทางอีเมล tadchapong@masci.or.th; usasiri@masci.or.th; suvimon@masci.or.th

หรือทางแฟกซ 0-2617-1708 ภายใน วันที่ 28 มีนาคม 2555 หรือสอบถามขอมูล เพิ่มเติมที่คุณทัชชะพงศ, อุษาศิริ, สุวิมล โทร 0-2617-1727 ตอ 207,212,215

/newsletter%20Feb12  

http://www.masci.or.th/upload/magazinefile/newsletter%20Feb12.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you