Page 1

[จดหมายขาวรายเดือน : ความเคลื่อนไหวและสาระนารูดานกฎระเบียบสิ่งแวดลอมและพลังงาน] P1 

No.7, September 2010

           

การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA)

ประเด็นที่นาติดตาม ๏ คูมือ REACH สําหรับผูประกอบการ ๏ Health Impact Assessment ๏ EU REACH VS China REACH !!

คูมือ  REACH สําหรับผูประกอบการ ศูนย Help Desk สถาบันรับรองมาตรฐาน   ไอเอสโอ (สรอ.) และสํ า นักงานเศรษฐกิ จ อุต สาหกรรม (สศอ.) ร วมกั นพัฒ นา คูมื อ   REACH สําหรับผูประกอบการ เพื่อให ผู ป ระกอบการได ใ ช ศึ ก ษาเพื่ อ เป น แนวทางใน   การประเมิ น ความเกี่ ย วข อ ง และให ท ราบถึ ง แนวทางปฏิบัติตามกฎระเบียบ REACH โดย ส า ม  า ร ถ ด า ว น โ ห ล ด คู มื อ ฯ ไ ด ที่ www.thaihelpdesk2eu.net

 

HIA เปนวิธีการในการตัดสินผลกระทบตอสุขภาพที่เกี่ยวของกับ นโยบาย โปรแกรม หรื อ โครงการด า นประชากร โดยเฉพาะกั บ กลุ ม ที่ ออนแอและไดรับผลกระทบ ซึ่งไดมีการจัดทําขอแนะนําสําหรับผูตัดสินใจ และผูมีสวนไดเสีย โดยมีเปาหมายในการทําใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพ เชิงบวกสูงสุดและลดผลกระทบดานสุขภาพเชิงลบใหต่ําที่สุด ทําไมตองมี HIA HIA มีความเชื่อมโยงกับนโยบายดานสิ่งแวดลอมที่ไดดําเนินการ 4 ประการหลัก ไดแก ประชาธิปไตย ความเสมอภาค การพัฒนาอยางยั่งยืน และการใชหลักฐานอยางมีจริยธรรม ความเกี่ยวของกันระหวาง HIA กับนโยบายและกฎระเบียบสากล นโยบายและกฎระเบียบสากลที่เกี่ยวของกับ HIA เชน 1. การประเมินดานสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ : ผลกระทบดานสุขภาพมัก ไมไดรับการประเมินในการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม หรือ EIA ดังนั้น จึงไดมีการกําหนดพิธีสารการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงกล ยุทธ (Strategic Environment Assessment Protocol) หรือ SEA ขึ้นเพื่อแกไขปญหาดังกลาว โดยผนวกกับอนุสัญญาของ UNECE เรื่อง EIA โดยรัฐบาลของประเทศที่เปนสมาชิกของสหประชาชาติ จํานวน 35 ประเทศไดลงนามในพิธีสาร SEA ในเดือนพฤษภาคม 2003 ที่เมือง Kiev ประเทศยูเครน เพื่อมุงเนนดานสุขภาพของมนุษย นอกเหนือจากกฎระเบียบที่แตละประเทศมีอยูแลว 2. Article 152 ของสนธิสญ ั ญาสตอกโฮลม : สนธิสญ ั ญานี้เรียกรองให สหภาพยุโรปหรือ EU ตรวจสอบผลกระทบทีม ่ ีความเปนไปไดของ นโยบายหลักดานสุขภาพ ขอเสนอดานกลยุทธที่ดานสุขภาพของ European Commission กลาวไววา นโยบายจะตองมั่นใจไดวา ประเด็นปญหาดานสาธารณสุขตองไดรับการพิจารณาในทุกการ ตัดสินใจและการดําเนินการในนั่นหมายถึงตองมีการทํา HIA 3. Health 21 – Health for all ของ WHO : ประเทศจํานวน 51 ประเทศ ซึ่งประกอบดวยประเทศสมาชิกของ WHO ในภูมภ ิ าคยุโรป ไดเห็นพองตองกันในการมีกรอบนโยบายสําหรับการพัฒนาสุขภาพ ซึ่งวางกลยุทธในการแปลงนโยบายระดับชาติไปสูโปรแกรมเชิง ปฏิบัติการในระดับภูมภ ิ าค ซึ่งหนึ่งในสี่ของกลยุทธในการนํา Health 21 ไปปฏิบัติคอ ื กลยุทธจากหลายภาคสวนในการรับมือดานสุขภาพ โดยพิจารณามุมมองเชิงกายภาพ สังคม วัฒนธรรม และ เพศ รวมทั้ง การนํา HIA ไปปฏิบัติใช ที่มา : http://www.who.int/hia/en/ สามารถอานบทความฉบับเต็มไดที่ www.thaihelpdesk2eu.net


[จดหมายขาวรายเดือน : ความเคลื่อนไหวและสาระนารูดานกฎระเบียบสิ่งแวดลอมและพลังงาน]

No.7, September 2010

EU REACH VS China REACH !! ตามที่ไดมีการนําเสนอความเคลื่อนไหวของ “China REACH” หรืออาจเรียกอีกอยางหนึ่งก็คือ “Order 7” ที่จะมีผลบังคับใชกับสารเคมีใหม (New Chemical Substances) ตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ไปแลวในจดหมายขาวฉบับที่ 6 มาในฉบับนี้ จะขอเปรียบเทียบ EU REACH และ China REACH เพื่อใหเห็นความเหมือนและความตางระหวางกฎระเบียบทั้งสองนี้ ความเหมือนและความแตกตางระหวาง EU REACH และ China REACH ขอกําหนด

EU REACH

China REACH

Scope

สารเคมี ทุ ก ชนิ ด ที่ ไ ม อ ยู ใ นขอบข า ย ไดรับการยกเวน

บั ง คั บ ใช เ ฉพาะสารเคมี ใ หม หรื อ “New Chemicals” ที่มีการผลิตหรือ นําเขาไปยังจีน

วัตถุประสงคของกฎหมาย

o เพื่อปกปองสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอม o เพื่ อ ควบคุ ม ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากสารเคมี และลดผลกระทบด า น สิ่งแวดลอม

ประเภทสารเคมี

o สารเคมี o สารเคมีในเคมีภัณฑ o สารเคมีท่ป ี ลดปลอยออกจากผลิตภัณฑ

กรณีสารเคมีเปน “Polymer”

ตองจดทะเบียน “Monomer”

ตองจดทะเบียนเปน “Polymer”

หนวยงานควบคุม

ECHA

Chemical Registration Center (CRC) under the Ministry of Environmental Protection

Transitional Period ของการ จดทะเบียน

มีชวง Transitional Period โดยขึ้นอยู กับปริมาณการผลิต/นําเขา

ไมมีชวง Transitional Period

ปริมาณขั้นต่ําของสารเคมีที่ตอง ทําการจดทะเบียน

> 1 ตันตอป

> 1 ตันตอป

ใ น ก ร ณี ที่ มี ก า ร ผ ลิ ต /นํ า เ ข า สารเคมี < 1 ตันตอป

ตองทํา การสื่อสารขอมูล ความปลอดภัย สารเคมีผานเอกสาร SDS และ C&L

ต อ งจดทะเบี ย นประเภทอย า งง า ย (Simplified Notification)

OR

ตองมีถิ่นที่ตั้งใน EU โดยอาจเปนบุคคล ธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได

ต อ งมี ถิ่ น ที่ ตั้ งใน จี น แ ละต อ งเป น Agency หรือ Institute เทานั้น

ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง (Testing Report)

จ า ก ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ม า ต ร ฐ า น โ ด ย สามารถใชสัตวทดลองจากที่ไหนก็ได

จากห อ งปฏิ บั ติ ก ารมาตรฐานของจี น และตองใชสัตวทดลองในจีนเทานั้น

ร ะ บ บ ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข อ มู ล สารเคมี

ผาน SIEF

เปนความตกลงระหวางเจาของขอมูล กับผูซื้อ (ติดตอกันเอง)

ระยะเวลาการเก็บบันทึกขอมูล

10 ป

สําหรับกระบวนการการจดทะเบียน China REACH นั้น กําหนดใหมี “การจดแจง (Notification)” เพื่อให ไดมาซึ่ง “Registration Certificate” ในการผลิต/นําเขาสารเคมีไปยังจีน ประเภทของการจดแจง (Type of Notification): จําแนกออกเปน 3 ประเภท ไดแก 1. Regular Notification: สารเคมีใหม ปริมาณตั้งแต 1 ตันตอปขึ้นไป ตองยื่นขอมูลกอนการผลิตหรือนําเขา (ปริมาณการนําเขามาก ก็ตองยื่นขอมูลมาก) 2. Simplified Notification: สารเคมีใหม ปริมาณนอยกวา 1 ตันตอป 3. Scientific Research Record Notification: สารเคมีใหมที่ใชเพื่อการทดลอง โดยมีปริมาณไมเกิน 0.1 ตันตอป ที่มา: China REACH Clinic Training, AIDA Co., Ltd

ติดตอสอบถาม : ศูนยใหคําปรึกษาดานกฎระเบียบสิ่งแวดลอมและพลังงานแกผูประกอบการ (Help Desk) สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ชั้น 11 อาคารยาคูลท เลขที่ 1025 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0-2617-1727 ตอ 202, 215 โทรสาร 0-2617-1708 เว็บไซต : www.thaihelpdesk2eu.net อีเมล : narumol@masci.or.th, helpdesk@masci.or.th

http://www.masci.or.th/upload/helpdesknewsletterfile/helpdeskno7  

http://www.masci.or.th/upload/helpdesknewsletterfile/helpdeskno7.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you