Page 1

การสัมมนาขอกําหนดระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS18001:2007

โดย นายชาญวิทย สุคนธสิงห นายชานินท จันทรพัฒนะ http://www.masci.or.th

Slide Number 1


หัวขอการบรรยาย » » »

»

» »

มาตรฐาน BS OHSAS18001 และที่มาของมาตรฐาน ภาพรวมของมาตรฐาน BS OHSAS18001:2007 ขอกําหนดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน BS OHSAS 18001:2007 ขอเปรียบเทียบระหวาง BS OHSAS18001:2007 กับ OHSAS18001:1999 และ ILO-OSH 2001 แนวทางสําหรับการรับรอง BS OHSAS18001:2007 ตอบขอซักถาม

http://www.masci.or.th

Slide Number 2


มาตรฐาน BS OHSAS18001 : 2007 และที่มาของมาตรฐาน

http://www.masci.or.th

Slide Number 3


มาตรฐาน(Standard) เอกสารที่จัดทําขึ้นโดยความเห็นพองตองกัน(Consensus) และไดรับ ความเห็ น ชอบจากหน ว ยงานที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ ซึ่ ง กํ า หนดกฎ(Rule) แนวทาง(Guidelines) หรือลักษณะ(Characteristics) สําหรับ กิจกรรมหรือผลสัมฤทธิ์ในระดับที่เหมาะสมที่สุดของบริบทที่กําหนด หมายเหตุ มาตรฐานควรมีพื้นฐานมาจากผลที่รวบรวมเขาดวยกัน ในดาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและประสบการณ และมุงที่การสงเสริมประโยชน สูงสุดของสวนรวม (ISO/IEC Guide 2,3.2)

http://www.masci.or.th

Slide Number 4


Dimension of Standardization

ISO/IEC G65 PA August 06 http://www.masci.or.th

Slide Number 5


»

ทําไมตองมีมาตรฐาน ? 3

3

3

3

3

http://www.masci.or.th

เพื่อการยอมรับรวมกัน เพื่อลดขอขัดแยง เพื่อผลประโยชนทางการคา เพื่อความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององคกร

Slide Number 6


»

ที่มาของการกําหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย • • • • • • • •

การประชุมประเทศสมาชิก ISO ที่กรุงเจนีวา ป 1996 การใช BS8800:1996 เปนแนวทาง การกําหนดมาตรฐาน มอก.18000-2540 โดยสมอ. การแกไขปรับปรุง มอก.18000-2540 เปนมอก.18001-2542 การนํามาตรฐาน OHSAS18001:1999 มาใชภายในประเทศ การประกาศใชของมาตรฐาน ILO-OSH 2001 มาตรฐาน BS8800:1996 ปรับปรุงเปน BS8800:2004 มาตรฐาน OHSAS18001:1999 เปลี่ยนเปน BS OHSAS18001:2007

http://www.masci.or.th

Slide Number 7


ภาพรวมของมาตรฐาน BS OHSAS18001:2007

http://www.masci.or.th

Slide Number 8


การเปลี่ยนแปลงที่แตกตางไปจากฉบับเดิม 1. การใหความสําคัญกับสุขภาพ(Health) มากขึ้น 2. การกลาวถึงความเปนมาตรฐานของOHSAS18001 มากขึ้น 3. แผนภาพของรูปแบบ “Plan-Do-Check-Act” จะมีใหไวในชวงการ อารัมภบทเทานั้น และไมไดเปนแผนภาพที่แสดงการเริ่มของแตละ ขอกําหนดหลักๆ 4. สิ่งพิมพที่นํามาอางอิงในขอ 2 มีการถูกจํากัดไวเฉพาะเอกสารที่เปน สากลเทานั้น 5. มีการเพิ่มนิยามใหมและแกไขนิยามเดิมที่มีอยู

http://www.masci.or.th

Slide Number 9


การเปลี่ยนแปลงที่แตกตางไปจากฉบับเดิม 6. การปรับปรุงทีม่ ีนัยสําคัญใหเปนแนวทางเดียวกันกับมาตรฐาน ISO14001:2004 ตลอดทั้งมาตรฐาน และปรับปรุงใหเขากันไดกับมาตรฐาน ISO9001:2000 7. คําวา “tolerable risk” ถูกแทนที่ดวยคําวา “acceptable risk” 8. คําวา “accident” ถูกรวมอยูในคําวา “incident” 9. นิยามของคําวา “hazard” ไมกลาวถึง “การสูญเสียตอทรัพยสินหรือตอ สภาพแวดลอมในการทํางาน 10. ขอกําหนดยอย 4.3.3 และ 4.3.4 มีการรวมเขาดวยกัน เหมือนกับ มาตรฐาน ISO14001:2004 11. เพิม่ ขอกําหนดใหมสําหรับการพิจารณาของการแบงลําดับ การควบคุมในเรือ่ งของการวางแผนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย http://www.masci.or.th

Slide Number 10


การเปลี่ยนแปลงที่แตกตางไปจากฉบับเดิม 12. ระบุการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง(Management of change)ถูก อยาง ชัดเจนยิ่งขึ้น 13. ระบุหัวขอของขอกําหนดใหม “Evaluation of compliance” 14. ระบุขอกําหนดใหมสําหรับการมีสวนรวมและการปรึกษาหารือ 15. ระบุขอกําหนดใหมสําหรับการสอบสวนอุบัติการณ การดําเนินการไดอยางสอดคลองตามขอกําหนดของมาตรฐานOHSAS ไมไดเปนสิ่งยืนยันวาจะไดรับสิทธิในการไมปฏิบัติตามกฎหมายได http://www.masci.or.th

Slide Number 11


ขอกําหนดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน BS OHSAS18001:2007

http://www.masci.or.th

Slide Number 12


ขอบขาย มาตรฐานฉบับนี้สามารถนําไปใชกับองคกรใดๆ ก็ตามที่มีความตองการ È ขจัดหรือลดความเสี่ยงของบุคลากรและผูเกี่ยวของ È การนํามาใช คงรักษาไวและการปรับปรุงอยางตอเนือ ่ งของระบบการ จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย È มั่นใจวาการดําเนินการจะเปนไปตามนโยบายอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย È แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองกับมาตรฐานนีโ ้ ดย -

องคกรเปนผูกําหนดเอง ผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกร เชนลูกคา หนวยงานภายนอกเปนผูรับรอง หนวยงานภายนอกที่ใหการรับรอง (Certification body)

http://www.masci.or.th

Slide Number 13


ขอบขาย »

มาตรฐาน OHSAS นี้ มีเจตนาทีจ่ ะกลาวถึงดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และไมมีเจตนาที่จะกลาวถึงสุขภาพและ ความปลอดภัยในขอบเขตอื่น ไดแก โครงการเพื่อความ เปนอยูที่ดขี องลูกจาง ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ความ สูญเสียตอทรัพยสิน หรือผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

http://www.masci.or.th

Slide Number 14


นิยาม 3.1 ความเสี่ยงที่ยอมรับได(acceptable risk ) » ความเสี่ยงที่มีการลดระดับใหสามารถยอมรับไดโดยองคกรและยังคงมีการ ปฏิบัตทิ ี่เปนไปตามกฎหมายและนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ องคกร(3.16) 3.6 อันตราย(hazard) » แหลง สถานการณ หรือการกระทําที่อาจกอใหเกิดอันตรายกับมนุษย การ บาดเจ็บหรือความเจ็บปวย(3.8) หรือสิ่งตางๆเหลานี้รวมกัน 3.8 ความเจ็บปวย(ill health) » สิ่งที่สามารถชี้บงไดวา  เปนผลเสียตอสภาพทางกายภาพหรือสภาพจิตใจที่ เกิดขึ้นจากการกระทําที่ไมดพี อโดยกิจกรรมในการทํางานและ/หรือสถานการณ ที่เกี่ยวของกับการทํางาน http://www.masci.or.th

Slide Number 15


นิยาม 3.9 อุบัติการณ(incident) » เหตุการณตางๆที่เกี่ยวของกับงานที่มีการบาดเจ็บหรือความเจ็บปวย(ไมสนใจ เรื่องของความรุนแรง) หรือการเกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตขึน้ หรือสามารถ กอใหเกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได » หมายเหตุ1 อุบัตเิ หตุคืออุบัติการณซึ่งมีการบาดเจ็บ ความเจ็บปวย หรือ อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต » หมายเหตุ2 อุบัติการณที่ไมมีการบาดเจ็บ ความเจ็บปวย หรือโอกาสที่จะเกิด อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต อาจถูกอางอิงเหมือน “เหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ (near-miss)” “เหตุการณเกือบชนกระแทก(near-hit)” “การรอดพนอยาง หวุดหวิด(close-call)” หรือ “โอกาสที่จะเกิดภัยอันตราย(dangerous occurrence)” » หมายเหตุ3 สถานการณฉุกเฉิน(ดู 4.4.7) เปนอุบัติการณอีกประเภทหนึ่ง http://www.masci.or.th

Slide Number 16


นิยาม 3.15 สมรรถนะดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(OH&S performance) » ผลลัพธที่สามารถวัดผลไดของการบริหารความสี่ยงดานอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยที่มีอยูขององคกร » หมายเหตุ 1 การวัดผลสมรรถนะดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึง การวัดประสิทธิผลการควบคุมขององคกร » หมายเหตุ 2 รายละเอียดในนิยามของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย(3.13) ผลลัพธสามารถถูกวัดผลในทางตรงขามกับนโยบายอาชีวอ นามัยและความปลอดภัย วัตถุประสงคดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และขอกําหนดเกี่ยวกับสมรรถนะดานอาชีวอนามัยปละความปลอดภัยอื่นๆของ องคกรไดดวย http://www.masci.or.th

Slide Number 17


นิยาม 3.14

วัตถุประสงค OH&S : เปาหมายดาน OH&S ใน terms ของสมรรถนะ ดาน OH&S (3.15), ซึ่งองคกรไดกําหนดขึ้นเพื่อใหบรรลุ หมายเหตุ1 วัตถุประสงคควรจะวัดไดถาสามารถทําได. หมายเหตุ2 ขอกําหนด 4.3.3 ระบุวาวัตถุประสงค OH&S ตองสอดคลองกับนโยบาย OH&S (3.16).

การปฏิบัติการปองกัน (Preventive action) : การปฏิบัติการที่ขจัด สาเหตุของแนวโนมทีไ่ มสอดคลอง หรือสถานะการณที่มแี นวโนมจะไมพึ่ง ประสงค

3.18

หมายเหตุ1 สาเหตุสําหรับแนวโนมที่ไมสอดคลองอาจมีมากกวาหนึ่งสาเหตุ หมายเหตุ2 การปฏิบัติการปองกัน (Preventive action) เปนการปองกันไมใหเกิด เหตุการณแตการปฏิบัติการแกไข (corrective action) เปนการปองกันการเกิด ซ้ํา http://www.masci.or.th

Slide Number 18


นิยาม 3.23 สถานทีท่ าํ งาน(workplace) » สถานที่ทางกายภาพใดๆที่ใชในงานเกีย ่ วกับกิจกรรมที่มี การทํางานภายใตการควบคุมขององคกร » หมายเหตุ เมื่อใหพิจารณาถึงสิ่งตางๆ เพื่อประกอบกันขึ้นวาอะไรเปน สถานที่ทํางาน องคกร(3.17)ควรพิจารณาถึงผลกระทบดานอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยที่จะเกิดขึน้ กับบุคลากรที่กําลังทํางานตามพันธะสัญญาของผู วาจางหรือลูกคาหรือกําลังทํางานที่บาน ยกตัวอยางเชน การเดินทางหรือการ ขนสง/ลําเลียง(เชน ทางรถ ทางเครื่องบิน ทางเรือหรือทางรถไฟ) http://www.masci.or.th

Slide Number 19


โครงสราง การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 4.6 การทบทวนของฝายบริหาร 4.5 การตรวจสอบ 4.5.1 การติดตามตรวจสอบและการวัดผล 4.5.2 การประเมินความสอดคลอง 4.5.3 การสอบสวนอุบัติการณ ขอบกพรอง การปฏิบัติการ แกไข และการปฏิบัติกการปองกัน 4.5.4 การควบคุมบันทึก 4.5.5 การตรวจติดตามภายใน

4.2 นโยบาย OHS 4.3 การวางแผน 4.3.1 การชีบ้ งอันตราย การประเมินความ เสี่ยงและการกําหนดมาตรการในการควบคุม 4.3.2 กฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ 4.3.3 วัตถุประสงค และโครงการ

4.4 การนําไปใชและการปฏิบัติ 4.4.1 ทรัพยากร บทบาท หนาที่ความรับผิดชอบ ความ รับผิดชอบตอหนาที่ และ อํานาจหนาที่ 4.4.2 ความรูความสามารถ การฝกอบรม และจิตสํานึก 4.4.3 การสือ่ สาร การมีสวนรวมและการใหคาํ ปรึกษา 4.4.4 เอกสาร 4.4.5 การควบคุมเอกสาร 4.4.6 การควบคุมการปฏิบัติ 4.4.7 การเตรียมพรอม และตอบสนองตอสภาวะฉุกเฉิน http://www.masci.or.th

Slide Number 20


4.1 ขอกําหนดทั่วไป 4.1 ขอกําหนดทั่วไป » องคกรตองจัดทําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เปนเอกสาร » องคกรตองกําหนดขอบเขตของระบบการอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยและจัดทําเปนเอกสารไว

http://www.masci.or.th

Slide Number 21


4.2 นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4.2 นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย »

ผูบริหารสูงสุดตองเปนผูกําหนดและอนุญาตใหประกาศใช (define and authorize)นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององคกร นโยบายตอง a) เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ ขนาด และความเสี่ยง b) แสดงเจตจํานงในการปองกันการบาดเจ็บและความเจ็บปวย และการปรับปรุงอยาง ตอเนื่อง c) แสดงเจตจํานงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดอื่นๆ d) จัดเตรียมกรอบเพื่อกําหนดและทบทวนวัตถุประสงค

http://www.masci.or.th

Slide Number 22


4.2 นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย e) จัดทําเปนเอกสาร นําไปปฏิบัติ และคงไว f) สือ่ สารไปยังทุกคนที่ปฏิบัติงานภายใตการควบคุมขององคกรโดย มุงหมายที่จะสรางความตระหนักในความรับผิดชอบดานอาชีวอนา มัยและความปลอดภัย g) พรอมที่จะสื่อสารไปยังผูที่เกี่ยวของ h) มีการทบทวนเปนระยะเพื่อแนใจวานโยบายยังคงสัมพันธและ เหมาะสมกับองคกร

http://www.masci.or.th

Slide Number 23


4.3 การวางแผน 4.3 การวางแผน »

»

4.3.1 การชี้บงอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการกําหนดมาตรการในการ ควบคุม องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบตั ิและคงไวซึ่ง Procedure โดยตองครอบคลุม ดังนี้ a) b) c) d) e)

กิจกรรมทีท่ ําเปนประจําและทีไ่ มประจํา กิจกรรมของผูที่เขามาในพื้นที่ปฏิบัติงาน (ผูรับเหมาและผูมาติดตอ พฤติกรรม ความสามารถและปจจัยอื่นๆของมนุษย อันตรายที่เกิดขางนอกสถานที่ทํางาน อันตรายที่เกิดตอบริเวณใกลเคียงกับสถานทีท่ ํางาน โดยเปนกิจกรรมเกี่ยวของกับงาน ขององคกร

หมายเหตุ 1 อันตรายเชนนี้เหมาะที่จะประเมินเชนเดียวกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม http://www.masci.or.th

Slide Number 24


4.3 การวางแผน f) โครงสรางพื้นฐาน อุปกรณ และวัสดุตางๆ ภายในองคกร g) การเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีการนําเสนอขึ้น h) การแกไขปรับปรุง OHSMS รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว และ ผลกระทบของOHSMSในการปฏิบตั งิ าน กระบวนการและกิจกรรมตางๆ i) ขอปฏิบตั ิของกฎหมายที่เกี่ยวของ (ดู Note 3.2) j) การออกแบบในงานขององคกร รวมถึงความสามารถของมนุษย วิธีชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงขององคกรตอง a) คํานึงถึงขอบขาย ลักษณะและระยะเวลา เพื่อใหมั่นใจวาเปนเชิงรุก มากกวาเชิงรับ และ b) เตรียมการสําหรับการชีบ้ ง การจัดลําดับความสําคัญและการจัดทําเปน เอกสารตามความเหมาะสม สําหรับการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง องคกรตองชี้บงอันตราย และความเสี่ยงกอนที่จะทําการเปลี่ยนแปลง http://www.masci.or.th

Slide Number 25


4.3 การวางแผน »

» » »

การกําหนดวิธกี ารในการควบคุม ตองพิจารณาการลดความเสี่ยงตามลําดับ ดังนี้ a) การขจัด b) การทดแทน c) การควบคุมทางวิศวกรรม d) สัญญาณหรือการเตือน และ/หรือ การควบคุมทางการบริหารจัดการ e) อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล องคกรตองจัดทําเปนลายลักษณอักษรและเก็บรักษาขอมูลใหทันสมัย องคกรตองนําไปใชพิจารณาเมื่อจัดทํา นําไปใช และคงไวซึ่ง OHSMS หมายเหตุ 2 สําหรับแนวทางเพิ่มเติมดูไดที่ OHSAS 18002

http://www.masci.or.th

Slide Number 26


4.3 การวางแผน 4.3.2 กฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ » »

» »

องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติและคงไวซึ่งProcedure องคกรตองมั่นใจวา ไดนํากฎหมายและขอกําหนดอื่นๆมาใชในการ พิจารณาจัดทํา นําไปปฏิบัติ และคงไวซึ่ง OHSMS องคกรตองเก็บรักษาขอมูลเหลานี้มีความทันสมัย องคกรตองสื่อสารขอมูลที่เกี่ยวของ

http://www.masci.or.th

Slide Number 27


4.3 การวางแผน 4.3.3 วัตถุประสงคและโครงการ »

»

»

องคกรตอง จัดทํา นําไปใช และคงไวซึ่ง วัตถุประสงคเปนลาย ลักษณอักษรในหนวยงานและระดับที่เกี่ยวของภายในองคกร วัตถุประสงคจะตองวัดผลได สามารถปฏิบัติไดและสอดคลอง กับ นโยบาย รวมถึง มุงมั่นที่จะปองกัน การบาดเจ็บและความเจ็บปวย การปฏิบัติตามกฎหมายและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ในการจัดทําและทบทวนวัตถุประสงคขององคกร องคกรตองคํานึงถึง กฎหมาย ความเสี่ยง ทางเลือกดานเทคโนโลยี การเงิน ขอกําหนด ในการปฏิบัติการ และขอกําหนดทางธุรกิจ รวมถึงมุมมองของผูที่ เกี่ยวของ

http://www.masci.or.th

Slide Number 28


4.3 การวางแผน »

»

องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และคงไวซึ่ง โครงการเพื่อ บรรลุผลตามวัตถุประสงค โดยโครงการตองรวมถึง a) การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาที่เพื่อบรรลุผล ตามวัตถุประสงค b) วิธีการและชวงเวลาดําเนินการใหบรรลุผล โครงการตองทบทวนสม่ําเสมอตามชวงระยะเวลาที่กําหนดและ ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพื่อใหมั่นใจวาจะบรรลุ วัตถุประสงค

http://www.masci.or.th

Slide Number 29


4.4 การนําไปใชและการปฏิบัติ » » » »

4.4 การนําไปใชและการปฏิบัติ 4.4.1 ทรัพยากร บทบาท หนาที่ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบตอ หนาที่ และ อํานาจหนาที่ ผูบริหารระดับสูงตองเปนผูร บั ผิดชอบสูงสุด ผูบริหารระดับสูงตองแสดงเจตจํานงโดย a) มั่นใจวามีทรัพยากรที่จําเปนในการจัดทํา นําไปปฏิบัติ รักษาไวและการ ปรับปรุง หมายเหตุ 1 : ทรัพยากรนัน้ รวมถึง ทรัพยากรมนุษย และความชํานาญ พิเศษ โครงสรางพื้นฐานขององคกร เทคโนโลยีและการเงิน b) กําหนดบทบาท จัดสรรหนาที่ความรับผิดชอบ และมอบอํานาจ เพื่อชวย ใหการจัดการ OH&S มีประสิทธิภาพ และตองกําหนดเปนลายลักษณ อักษรรวมถึงมีการสื่อสาร

http://www.masci.or.th

Slide Number 30


4.4 การนําไปใชและการปฏิบัติ »

องคกรตองแตงตั้งสมาชิกของผูบริหารระดับสูงเพื่อ a) ใหมั่นใจวา OHSMS ที่ไดจัดทําขึ้น เปนไปตามขอกําหนดมาตรฐาน OHSAS b) มั่นใจวามีการรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหารระดับสูง เพื่อนําไปใช ทบทวน และเปนแนวทางสําหรับการปรับปรุง หมายเหตุ 2 ผูบริหารระดับสูงที่ไดรบั การแตงตั้ง อาจมอบอํานาจให ผูใตบังคับบัญชา ทําหนาที่แทน ในขณะที่ยังคงหนาที่นอี้ ยู

http://www.masci.or.th

Slide Number 31


4.4 การนําไปใชและการปฏิบัติ »

»

»

ลักษณะของผูบริหารระดับสูงที่ไดรับการแตงตั้งตองมีความพรอม สําหรับผูปฏิบัติงานทั้งหมดที่อยูภายใตการควบคุมขององคกร แสดงเจตจํานงในการปรับปรุงสมรรถนะ ผูบริหารทั้งหมด ตองดาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางตอเนื่อง องคกรตองมั่นใจวาบุคคลที่อยูในสถานที่ทํางาน เขาใจหนาที่ความ รับผิดชอบ ในประเด็นดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครอบคลุมมาตรการควบคุมที่พวกเขาตองปฏิบัติ รวมถึงการยึดถือ ขอกําหนดตางๆ ขององคกรในดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

http://www.masci.or.th

Slide Number 32


4.4 การนําไปใชและการปฏิบัติ 4.4.2 ความรูความสามารถ การฝกอบรมและการสรางจิตสํานึก » องคกรตองมั่นใจวา บุคคลที่มีหนาที่ซึ่งสามารถกอใหเกิดผลกระทบ ที่สําคัญตอOHS จะตองมีความรูความสามารถบนพื้นฐานของ การศึกษา การฝกอบรม หรือประสบการณที่เหมาะสม และมีจัดเก็บ บันทึกที่เกี่ยวของไว » องคกรตองชี้บงความจําเปนในการฝกอบรมเกี่ยวกับความเสี่ยงและ OHSMSขององคกร » องคกรตองจัดเตรียมการฝกอบรมหรือการกระทําอื่นๆ ใหเปนไปตาม ความจําเปน รวมถึงประเมินประสิทธิผล และจัดเก็บบันทึกที่เกี่ยวของ ไว http://www.masci.or.th

Slide Number 33


4.4 การนําไปใชและการปฏิบัติ »

»

องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบตั ิ และคงไวซึ่งProcedure เพื่อมั่นใจวา บุคคล ที่ปฏิบตั ิงาน มีความตระหนักถึง a) ผลกระทบที่ตามมา ประโยชนที่ไดจากการปรับปรุงการสมรรถนะสวน บุคคล b) บทบาท หนาที่ความรับผิดชอบ ความสําคัญในการบรรลุผลการดําเนินงาน c) ผลเสียที่อาจเกิดขึน้ จากการไมปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนปฏิบัติงานนัน้ ๆ Procedure ตองกําหนดใหมีการพิจารณาเรือ่ งความแตกตางของระดับ a) ความรับผิดชอบ ความสามารถ ทักษะการใชภาษา และการอานออกเขียน ได และ b) ความเสี่ยง

http://www.masci.or.th

Slide Number 34


4.4 การนําไปใชและการปฏิบัติ 4.4.3 การสื่อสาร การมีสวนรวมและการใหคําปรึกษา 4.4.3.1 การสื่อสาร »

องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และคงไวซึ่ง Procedure สําหรับ a) การสื่อสารภายในองคกร b) การสื่อสารกับผูรับเหมาและผูมาติดตออื่นๆ ในสถานที่ทํางาน c) การรับ จัดทําเปนเอกสาร และตอบสนองตอการสื่อสารที่ ไดรับจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกร

http://www.masci.or.th

Slide Number 35


4.4 การนําไปใชและการปฏิบัติ »

4.4.3.2 การมีสวนรวมและการใหคําปรึกษา องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และคงไวซึ่ง Procedure สําหรับ a) การมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน – ที่เหมาะสมในการชี้บงอันตราย การประเมินความเสี่ยงและ กําหนดมาตรการในการควบคุม – ที่เหมาะสมในการสืบสวน/สอบสวนอุบัติการณ – พัฒนาและทบทวนนโยบายและวัตถุประสงค – ใหคําปรึกษาในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง – การเปนตัวแทนในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผูปฏิบัติงานตองรับทราบเกี่ยวกับการมีสวนรวม และผูที่เปน ตัวแทน ในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

http://www.masci.or.th

Slide Number 36


4.4 การนําไปใชและการปฏิบัติ

»

b) การปรึกษาหารือกับผูรับเหมาในการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ ตออาชีวอนามัยและความปลอดภัย องคกรตองมั่นใจวา หากการปรึกษาหารือมีความเหมาะสม ผูที่มีสวน ไดสวนเสียภายนอกจะไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยอยางเพียงพอ

http://www.masci.or.th

Slide Number 37


4.4 การนําไปใชและการปฏิบัติ 4.4.4 เอกสาร »

»

เอกสารในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตองครอบคลุมถึง a) นโยบาย และวัตถุประสงค b) คําอธิบายถึงขอบเขตของระบบ c) คําอธิบายถึงขอกําหนดหลัก ความสัมพันธของขอกําหนด และการอางอิงไปยังเอกสาร ที่เกี่ยวของ d) เอกสารตางๆ รวมถึงบันทึกที่จําเปน e) เอกสารตางๆ รวมถึงบันทึกที่กําหนดขึ้น เพื่อการวางแผน การดําเนินการ และการ ควบคุมกระบวนการที่เกีย่ วของกับความเสี่ยงอยางมีประสิทธิผล หมายเหตุ เอกสารตองพิจารณาถึงความเหมาะสมกับระดับของความซับซอน อันตราย และความเสี่ยง

http://www.masci.or.th

Slide Number 38


4.4 การนําไปใชและการปฏิบัติ 4.4.5 การคุมเอกสาร »

»

เอกสารใน OHSMS ตองมีการควบคุม บันทึกตางๆ ก็ถือเปนเอกสารพิเศษ ประเภทหนึ่ง ซึ่งตองไดรับการควบคุม องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และคงไวซึ่ง Procedure เพื่อ a) อนุมัติวาเอกสารเหมาะสมตอการใชงาน กอนแจกจาย b) ทบทวนและปรับปรุงเอกสารใหเปนปจจุบัน รวมทั้งการอนุมัติเอกสารที่ปรับแก c) ชี้บงการแกไขเอกสาร และสถานะของเอกสารฉบับปจจุบัน d) มีเอกสารฉบับที่เกี่ยวของและจําเปนตอการใชงาน พรอมใชที่จุดปฏิบัติงาน e) ยังคงสภาพที่สามารถเขาใจและอานไดงาย f) เอกสารจากภายนอกที่องคกรเห็นวาจําเปนตองใชมีการควบคุม g) ปองกันการนําเอกสารที่ถูกยกเลิกไปใชโดยไมตั้งใจ และมีการชี้บงอยางเหมาะสม

http://www.masci.or.th

Slide Number 39


4.4 การนําไปใชและการปฏิบัติ 4.4.6 การควบคุมการปฏิบัติ »

องคกรตองกําหนดการปฏิบตั แิ ละกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับอันตรายที่ถูก ชี้บงวาตองมีมาตรการควบคุม ซึ่งรวมถึงการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง โดย

a) การควบคุมการปฏิบัติที่ประยุกตใชในองคกรและกิจกรรมตางๆ องคกรตองบูรณาการการควบคุมการปฏิบัติตางๆ ในระบบการ จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย b) การควบคุมทีเ่ กี่ยวของกับการซื้อวัตถุดิบ อุปกรณและการบริการ c) การควบคุมทีเ่ กี่ยวของกับผูรับเหมาและผูที่มาติดตอตางๆ ในพื้นที่ http://www.masci.or.th

Slide Number 40


4.4 การนําไปใชและการปฏิบัติ c) ขั้นตอนปฏิบัติงานตางๆ ทีเ่ ปนเอกสารเพื่อครอบคุมสถานการณ ตางๆ ซึ่งหากปราศจากขั้นตอนปฏิบัติงานที่เปนเอกสารนั้นแลวอาจ นําไปสูการปฏิบัติที่เบี่ยงเบนไปจากนโยบายอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยและวัตถุประสงค d) กําหนดเกณฑการดําเนินงานไวในขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อควบคุม สถานการณตางๆ ซึ่งหากปราศจากเกณฑแลวอาจนําไปสูการปฏิบัติ ที่เบี่ยงเบนไปจากนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ วัตถุประสงค

http://www.masci.or.th

Slide Number 41


4.4 การนําไปใชและการปฏิบัติ 4.4.7 การเตรียมความพรอมและการตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน » องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัตแ ิ ละรักษาไวซึ่งขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน a) ในการชี้บงสถานะการณฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึน้ b) ในการตอบสนองตอเหตุการณฉุกเฉิน »

องคกรตองตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจริง และ ปองกัน หรือลดผลที่จะเกิดขึ้นตามมาที่เกี่ยวของกับอาชีวอนา มัยและความปลอดภัย

http://www.masci.or.th

Slide Number 42


4.4 การนําไปใชและการปฏิบัติ »

»

»

ในแผนของการตอบสนองในภาวะฉุกเฉินองคกรตองระบุหนาที่ที่ จําเปนของผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน หนวยงานบริการกรณีฉุกเฉิน และผูที่อยูใกลเคียง องคกรตองทดสอบขั้นตอนปฏิบัติงานสําหรับตอบสนองตอ สถานการณฉุกเฉินเปนระยะๆ เทาที่สามารถทําได และการใหผูที่มี สวนไดสวนเสียมีสวนรวมตามความเหมาะสม องคกรตองทบทวนขั้นตอนปฏิบัติงานสําหรับการเตรียมพรอมและ ตอบสนองตอสภาวะฉุกเฉินเปนระยะ และใหปรับปรุงขั้นตอน ปฏิบัติงานเมื่อจําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลังจากที่มีการทดสอบ และหลังจากเกิดภาวะฉุกเฉินจริง ( ดู 4.5.3 )

http://www.masci.or.th

Slide Number 43


4.5 การตรวจสอบ 4.5 การตรวจสอบ 4.5.1 การติดตามตรวจสอบและการวัดผล » องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติและคงไวซึ่ง Procedure โดย a) การวัดผลทัง้ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เหมาะกับองคกร b) ขอบเขตในการติดตามตรวจสอบที่จะทําใหวัตถุประสงคบรรลุผลสําเร็จ c) การติดตามตรวจสอบประสิทธิผลของการควบคุม (สําหรับสุขภาพ เชนเดียวกับสําหรับความปลอดภัย) d) การวัดผลสมรรถนะในเชิงรุก (แผนงาน หลักเกณฑตางๆ) e) การวัดผลสมรรถนะในเชิงรับ (ตรวจสุขภาพ สถิติอุบัติการณ ประวัติ ขอบกพรอง) f) การบันทึก ขอมูลและผลที่เพียงพอ ตอการวิเคราะห เพื่อกําหนดการ ปฏิบัติการแกไขและการปฏิบัติการปองกันในภายหลัง http://www.masci.or.th

Slide Number 44


4.5 การตรวจสอบ »

ถาการติดตามตรวจสอบและการวัดผลสมรรถนะมีความจําเปนตอง ใชอุปกรณ องคกรตองจัดทําและคงไวซึ่ง Procedure สําหรับการสอบ เทียบและการบํารุงรักษาอุปกรณดังกลาวตามความเหมาะสม บันทึก เกี่ยวกับการสอบเทียบและการบํารุงรักษา และผลของการสอบเทียบ และการบํารุงรักษาตองเก็บรักษาไว

http://www.masci.or.th

Slide Number 45


4.5 การตรวจสอบ 4.5.2 การประเมินความสอดคลอง 4.5.2.1 เพื่อใหเปนไปตามความมุงมั่นที่จะปฏิบัติใหสอดคลอง (ดู 4.2c) องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และคงไวซึ่ง Procedure สําหรับการประเมินความสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมายที่ เกี่ยวของ เปนระยะๆ » องคกรตองจัดเก็บบันทึกที่แสดงผลการประเมินเปนระยะๆนั้นไว » หมายเหตุ ความถี่ของรอบในการประเมินอาจขึ้นอยูกับความ แตกตางของขอกําหนดของกฎหมาย

http://www.masci.or.th

Slide Number 46


4.5 การตรวจสอบ

»

»

4.5.2.2 องคกรตองประเมินความสอดคลองตามขอกําหนดอื่นๆ ที่ องคกรถือปฏิบัติ อาจรวมการประเมินความสอดคลองนี้เขากับการ ประเมินความสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมาย ที่อางอิงใน ขอกําหนดที่4.5.2.1ขางตน หรืออาจจัดทําProcedureแยกตางหากก็ ได องคกรตองจัดเก็บรักษาบันทึกที่แสดงผลการประเมินเปนระยะๆนั้น ไว หมายเหตุ ความถี่ของรอบในการประเมินอาจขึ้นอยูกับความ แตกตางของขอกําหนดอื่นๆ ซึ่งองคกรนํามาใช

http://www.masci.or.th

Slide Number 47


4.5 การตรวจสอบ

» »

»

4.5.3 การสอบสวนอุบัติการณ สิ่งที่ไมเปนไปตาม ขอกําหนด การปฏิบัตกิ าร แกไขและการปองกัน 4.5.3.1 การสอบสวนอุบัติการณ องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบตั ิและคงไวซึ่ง Procedure ในการบันทึก การ สอบสวนและการวิเคราะหอุบัติการณ เพื่อ a) พิจารณารากฐานที่ไมสมบูรณที่แฝงอยู และปจจัยอื่นๆ b) ชี้บงความจําเปนสําหรับการปฏิบัตกิ ารแกไข c) ชี้บงโอกาสในการปฏิบัติการปองกัน d) ชี้บงโอกาสในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง e) สื่อสารผลของการสอบสวนอุบัติการณ การสอบสวนอุบัติการณภายในเวลาที่เหมาะสม

http://www.masci.or.th

Slide Number 48


4.5 การตรวจสอบ »

»

การชี้บงความจําเปนสําหรับการปฏิบัติการแกไขหรือโอกาสสําหรับ การปฏิบัติการปองกันตองถูกจัดการใหสอดคลองกับขอ 4.5.3.2 ผลลัพธของการการสอบสวนอุบัติการณตองเปนลายลักษณอักษร และรักษาไว

http://www.masci.or.th

Slide Number 49


4.5 การตรวจสอบ 4.5.3.2 สิ่งทีไ่ มเปนไปตามขอกําหนด การปฏิบัตกิ ารแกไขและ การปองกัน »

องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และคงไวซึ่ง Procedure โดย a) b) c) d) e)

http://www.masci.or.th

การชี้บง การแกไขเพือ่ ลดผลกระทบที่ตามมา การสอบสวนสาเหตุเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดซ้าํ การประเมินความจําเปนเพื่อปองกันอยางเหมาะสม บันทึกผลการปฏิบัตกิ ารแกไขและการปฏิบัติการปองกัน ทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัติการแกไขและการปฏิบตั กิ ารปองกันที่ ดําเนินการไป

Slide Number 50


4.5 การตรวจสอบ »

»

»

หากมีอันตรายใหมเกิดขึน้ หรืออันตรายมีการเปลี่ยนแปลง หรือ มีความ จําเปนตองมีมาตรการควบคุมใหมหรือมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการควบคุม Procedure ตองกําหนดถึงการนําผลการดําเนินงานดังกลาวมาผานการประเมิน ความเสี่ยงกอนนําไปปฏิบัติ การปฏิบัติการแกไขและการปฏิบัตกิ ารปองกันตองเหมาะสมกับขนาดของ ปญหาและผลกระทบที่เกิดขึน้ องคกรตองมั่นใจวา เอกสารระบบการจัดการ ไดถูกแกไขตามการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิการแกไขและการปฏิบัติการปองกัน

http://www.masci.or.th

Slide Number 51


4.5 การตรวจสอบ 4.5.4 การควบคุมบันทึก »

»

»

องคกรตองจัดทํา และคงไวซึ่ง บันทึกที่จําเปน เพื่อแสดงถึงความสอดคลอง ตามขอกําหนดและมาตรฐานนี้ และ ผลลัพธที่ไดจากการบรรลุผลสําเร็จ องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และคงไวซึ่ง Procedure สําหรับการชี้บง การ จัดเก็บ การรักษาสภาพ การเรียกใช ระยะเวลาเก็บรักษา และการทําลาย บันทึก บันทึกตองเขาใจไดงาย ชี้บง ได และสามารถสอบกลับได

http://www.masci.or.th

Slide Number 52


4.5 การตรวจสอบ 4.5.5 การตรวจประเมินภายใน »

»

องคกรตองมั่นใจวาการตรวจประเมินภายในตามชวงเวลาที่กําหนดไวเพื่อ a) พิจารณาวา OHSMS 1. สอดคลองตามแผนการที่กาํ หนดไว รวมถึงขอกําหนดของมาตรฐาน 2. ไดถูกนําไปปฏิบัติอยางเหมาะสมและสามารถรักษาระบบไวได 3. ประสิทธิผลของการบรรลุนโยบายและวัตถุประสงคขององคกร b) เปนขอมูลเกี่ยวกับผลการตรวจประเมินใหแกฝายบริหาร องคกรตองเปนผูวางแผน จัดทํา นําไปปฏิบัติ และคงไวซึ่งโครงการ การตรวจประเมิน(Audit programme(s))โดยพิจารณาถึงบนพืน้ ฐานของ ผลการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมตางๆขององคกร และผลของการ ตรวจประเมินครั้งที่ผานมา

http://www.masci.or.th

Slide Number 53


4.5 การตรวจสอบ »

»

ตองจัดทํา นําไปปฏิบตั ิ และรักษาไวซึ่ง Procedure ซึ่งระบุถึงสิ่งตอไปนี้ a) ความรับผิดชอบ ความรูความสามารถ และขอกําหนดในการวางแผนและ ดําเนินการตรวจประเมิน การรายงานผลการตรวจรวมทั้งการจัดเก็บ บันทึกที่เกี่ยวของ b) การกําหนดเกณฑการตรวจประเมิน ขอบเขต ความถี่ และวิธีการตรวจ การคัดเลือกผูตรวจประเมินและ การดําเนินการตรวจ ตองมั่นใจ ในเรื่อง การตรวจโดยยึดตามขอเท็จจริงที่พบ และมีความเปนกลางตลอด กระบวนการตรวจประเมิน

http://www.masci.or.th

Slide Number 54


4.6 การทบทวนของฝายบริหาร 4.6 การทบทวนของฝายบริหาร »

»

ผูบริหารสูงสุดตองทบทวนระบบการจัดการตามชวงเวลาที่กําหนดไว เพือ่ มั่นใจวาระบบยังคงความเหมาะสม ความเพียงพอ และความมีประสิทธิผล อยางตอเนื่อง โดยการทบทวนนีต้ องครอบคลุมถึงการประเมินโอกาสในการ ปรับปรุง และความจําเปนในการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการเปลี่ยนแปลง นโยบาย และวัตถุประสงคอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยตองจัดเก็บ บันทึกผลการทบทวนของฝายบริหารไว ขอมูลที่นําเสนอในการทบทวนของฝายบริหาร ตองครอบคลุมถึง a) ผลการตรวจประเมินภายในและการประเมินความสอดคลองกับขอกําหนด ของกฎหมายและขอกําหนดอืน่ ๆ b) ผลของการสื่อสารตางๆ และการปรึกษาหารือ ( ดู 4.3.3 )

http://www.masci.or.th

Slide Number 55


ขอกําหนด c) d) e) f)

การสื่อสารจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกร รวมทัง้ ขอรองเรียน สมรรถนะดานอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยขององคกร การบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร สถานะของการสืบสวน/สอบสวนอุบัติเหตุ การปฏิบัติการแกไขและการ ปฏิบัตกิ ารปองกัน g) การติดตามการดําเนินการจากการทบทวนของฝายบริหารครั้งกอน h) การเปลี่ยนแปลงสถานการณ รวมทั้ง การพัฒนาของกฎหมายและ ขอกําหนดอื่นๆ i) ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง http://www.masci.or.th

Slide Number 56


ขอกําหนด »

»

ผลที่ไดจากการประชุมทบทวนของฝายบริหารตองประกอบไปดวยความ มุงมั่นในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง การกําหนด และการปฏิบัตกิ าร ที่ เกี่ยวเนือ่ งกับความเปนไปไดในการเปลี่ยนแปลงใน a) สมรรถนะดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย b) นโยบาย และวัตถุประสงค c) ทรัพยากรตางๆ d) ประเด็นอื่นๆ ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผลของการประชุมทบทวนโดยฝายบริหารตองจัดเตรียมสําหรับการสื่อสาร และการปรึกษาหารือ (ดู 4.4.3)

http://www.masci.or.th

Slide Number 57


ขอเปรียบเทียบระหวาง BS OHSAS18001:2007 กับ OHSAS18001:1999

http://www.masci.or.th

Slide Number 58


Comparison

http://www.masci.or.th

Slide Number 59


Comparison

http://www.masci.or.th

Slide Number 60


Comparison

http://www.masci.or.th

Slide Number 61


ขอเปรียบเทียบระหวาง OHSAS18001:2007 กับ ILO-OSH 2001

http://www.masci.or.th

Slide Number 62


ขอเปรียบเทียบระหวางOHSAS18001:2007 กับ ILO-OSH 2001

http://www.masci.or.th

Slide Number 63


ขอเปรียบเทียบระหวางOHSAS18001:2007 กับ ILO-OSH 2001

http://www.masci.or.th

Slide Number 64


แนวทางสําหรับการรับรองมาตรฐาน BS OHSAS18001:2007 ของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

http://www.masci.or.th

Slide Number 65


แนวทางการดําเนินการในการปรับเปลี่ยนการรับรอง »

การใหการรับรองหลังจากการประกาศใช BS OHSAS18001:2007 ประกาศใชวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 3 สถาบันฯ ยังคงใหการรับรองมาตรฐานเดิมถึง 1 กรกฎาคม 2551 แตใบรับรองจะมีอายุถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ทุกฉบับ 3 สถาบันฯสามารถใหการรับรอง BS OHSAS18001:2007 ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

»

แนวทางสําหรับลูกคาที่ไดรับการรับรอง OHSAS18001:1999 แลว 3

3 3

การตรวจติดตามผล(Surveillance)หลัง BS OHSAS18001:2007 ประกาศใช ตั้งแต 1กุมภาพันธ 2551 สถาบันฯ จะตรวจติดตามผลตามมาตรฐานใหม การตรวจประเมินใหม ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคา การตรวจเพื่อปรับเปลี่ยนเปน BS OHSAS18001:2007 เพิ่มระยะเวลาในการตรวจตาม ขนาดขององคกรแตอยางนอย 1 MD

http://www.masci.or.th

Slide Number 66


แนวทางการดําเนินการในการปรับเปลี่ยนการรับรอง การตรวจติดตามผลพรอมกับตรวจ ประเมินสวนที่เปลีย่ นแปลงเพิ่มเติม ตามมาตรฐาน BS OHSAS 18001:2007 การตรวจติดตามผลครั้งที่ 1 • ตรวจพบ NC ในสวนที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมตามมาตรฐานใหม

การตรวจติดตามผลครั้งที่ 2 • ตรวจพบวา Observation ที่พบจากการ ตรวจติดตามผลครั้งที่ 1 (ตามมาตรฐาน ใหม) ยังไมไดรับการแกไข • ตรวจพบ NC ในสวนที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมตามมาตรฐานใหม http://www.masci.or.th

ระดับการ ตัดสิน ขอบกพรอง (NC)

หมายเหตุ

Observation

- NC ทีพ ่ บ อาจเปนไดทงั้ Minor NC และ/หรือ Major NC - ขอบกพรองดังกลาว จะไมมีผลกระทบอยาง รายแรงตอการรับรอง จนกวาจะสิน้ สุดชวงเวลา การปรับเปลี่ยน (1 กรกฎาคม 2552)

Minor NC

- NC ทีพ ่ บ อาจเปนไดทงั้ Minor NC และ/หรือ Major NC - ขอบกพรองดังกลาว จะไมมีผลกระทบอยาง รายแรงตอการรับรอง จนกวาจะสิน้ สุดชวงเวลา การปรับเปลี่ยน (1 กรกฎาคม 2552) Slide Number 67


ตอบขอซักถาม chanin@masci.or.th chanwit@masci.or.th http://www.masci.or.th

Slide Number 68

BS OHSAS 18001  

BS OHSAS 18001