Page 1

ย™

ย›wยŸย‘ziยŸ xย›ร™ยซwhร™

,,$)".#&3OยŒ`ย‰ยขยฒ~ย‹ยžย‹ย‰ยขยฒยŒย‘ร}ยทยŸยชย†รžย›ร™wยคยรœยŸรœยžร™ยŠรOXXXLLFDIBNCFSDPN

D#ฤ€ +@ลงลงลงลงลงลง

@)5D)?5 5!E ฤ‰!

5

 5))A!< =MF!H3! /+9"5 \

5!F3+A29 )D#-=L*!3+?5*9D*=*

5 5 

 +: :=L<!2A*<L /ฤ‰:5 Q: 5 #ฤฤ’!+: :3+?5 5+< 5

\#")5 ย›ยŽยกร™ยžร™ย‰ร™ยŸwยŸย‘ย˜ยยŸยกw

ae)=!: )beee&-:H)ฤ‰HฤŠ


LTE+T$=ER:T;MO$TE'T+S*MIS6%O;`$;

ٟŠ¢‘Ý–žw†¡¶…¢ÕŸ¤ÜžÙŠ¤Ð

MGS*_$V6IV$F7OZ9$BSD9SgI9Z$B[CVBT' 9lTbM>[=ER$O<$TECO*MT`MG*$TE G*9Z;9Wcg CC'W ITC_LWDg *CT$;S$@Y;h 9WBg T'OWLT;8[$+S<7TCCO*CT$9WLg 6Z `GR $GTD_=;`MG* %ZC9O* bM$S<;S$G*9Z;9Sh*-TIc9D`GR-TI7T*-T7V a6D_,@TR+S*MIS69WgOD[b;+Z6DZ9:JTL7E aG+VL7V$%O*$TE'C;T'C

 ×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚèďãśòĀéÓöāðùèĎ×ČôÿðĄèĀÐôÖæćèċÑśāðā×Āé×üÖ íĆĔèæĄēüñŚāÖÐöśāÖÑöāÖ æĘāĎúśÓöāðċäăéčäÑüÖċðĆüÖÑñāñüñŚāÖòöãċòĒö ČôÿñĀÖðĄčÓòÖÐāòÑèāãĎúÜŚæĄēÐĘāôĀÖ×ÿċÐăãÑąĔèüĄÐúôāñčÓòÖÐāòĎèêŒ í÷èĄĔãĀÖèĀĔèòāÓāÚĆĔüÑāñæĄēãăèæĀĔÖĎèéòăċöâñŚāèçćòÐă×ÐôāÖċðĆüÖ ČôÿČåéÙāèċðĆüÖÑüèČÐŚè׹ÖďãśòéĀ Óöāð èăñðùĈÖðāÐÑąĔè ċíĆēüĎúśèĀÐôÖæćè ČôÿèĀÐçćòÐă× æĄē äś ü ÖÐāòċÑś ā ðāÑć ã æüÖĎèíĆĔ è æĄē ×Ā Ö úöĀ ã ÑüèČÐŚ è òĀ é æòāéæă ÷ æāÖċ÷òøßÐă × ČèöæāÖçćòÐă×ÑüÖċðĆüÖÑüèČÐŚè úüÐāò Óśāþ ċäòĄñð×ĀãĎúśðĄÐāòùĀððèā İ÷ĈèñŞÑćð æüÖċíĆēüÐāòôÖæćèı æĄēčòÖČòð òāÙāöãĄ òĄùüòŞæČüèãŞčýċæôĎèöĀèæĄēðĄèāÓð íòśüðċÙăÜöăæñāÐòëĈśæòÖÓćâöćáă ČèÿèĘāÐāòôÖæćèçćòÐă××ĀéäāðüÖéòăċöâ æĄēãăè ÚąēÖüā×ÐôāñċêŢèíĆĔèæĄēčÚèæüÖÓĘā ĎèüèāÓäúòĆüæĘāÓöāðòĈś×ĀÐ$PNNVOJUZ ÑèāãĎúÜŚĎè×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚè ņ ČúŚÖ čãñċלāÑüÖëĈ ś ô Öæć è äŚ āÖċêő ãĎ×ċôŚ āùĈŚÐĀè îŠÖ æă÷æāÖÐāòãĘāċèăèçćòÐă×ČèöæāÖÐāò öāÖČëèÐāòäôāã čÓòÖÐāòçćòÐă×Ñèāã

ĎúÜŚæĄēèŚāùèĎ× úòĆüčÓòÖÐāòÐöŚāúðĆēè ôśāèæĄēÐĘāôĀÖ×ÿċêőãäĀöĎèċòĒöđèĄĔâéòăċöâ ùĄēČñÐùöèêòÿäĈċðĆüÖÑüèČÐŚè ÖāèæĄē ×Ā ã ÑąĔ è èĄĔ ċêŢ è íă ċ ÷øùĘ ā úòĀ é ùðāÙăÐúüÐāòÓśāÑüèČÐŚè ċíĄñÖèĘāéĀäò ùðāÙăÐČùãÖúèśāÖāè â ×ćãôÖæÿċéĄñè ċíĆē ü ċÑś ā òĀ é îŠ Ö ÐāòùĀ ð ðèāîòĄ íòś ü ðëĈ ś äăãäāðüĄÐúèąēÖÓèĎèÐòâĄéĀäòùðāÙăÐñĀÖ ďðŚċòĄñéòśüñĎúśèĘāéĀäòêòÿÙāÙèČæèďãś ùĘāúòĀéæŚāèĎãæĄñē ÖĀ ďðŚäüŚ ùðāÙăÐùðāòåäŚü üāñć úòĆüùðĀÓòùðāÙăÐĎúðŚďãś ùŚöèæŚāè ĎãæĄēďðŚďãśċêŢèùðāÙăÐúüÐāòÓśāÑüèČÐŚè äăãäŚüÑü×üÖæĄēèĀēÖ ċíĆēüċÑśāÖāèďãś òāÓā éĀäòôÿéāææĄēùĘāèĀÐÖāèúüÐāòÓśā ×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚè åèèðăäòïāí üċðĆüÖ ×ÑüèČÐŚè čæò÷ĀíæŞ ņņņ ĎèöĀèċöôāòāÙÐāòäĀĔÖČäŚéĀãèĄĔċêŢèäśèďêb;LI;%O* DZ9:JTL7E aG+VL7V$ Åòß c6ES<$TE7O<ES<9Wg6W+T$$ER9EI* 'C;T'C a6D9 T ;ES 2 C;7EW $ ER9EI* 'C;T'Cc6 bM'Tl `;R;lT`GR_@YOg bM_$V6>G _=;E[=:EEC-S6_+;DV*g %X;h +S*MIS6%O;`$; 7O*_E*6lT_;V;$TE>GS$6S;DZ9:JTL7EaG+V L7V$ ÅòßbM9S;$ER9EI*'C;T'CLS‰+E BT' ¯ cCIT+R_=;a'E*$TE+T$9T*D$ ER6S<_=;9T*GO6© Åæäå ðíââá ñïÞæë© ¿ÏÑMEYOÏìÞáðòíâïåæäåôÞö_@YgObM +S*MIS6%O;`$;_=;J[;DÆÀÑ9WgLC<[E5 `<<a6D$lTM;6+S6%X;h =GTD_6YO;CW;T'C ;Wh .X*g +R_EWD;bMLCT-V$ES<9ET<b;aO$TL7O c=

=!7E-l-J22 '#=4+l2 -"f2!5=k2+!2" YJ2+4(25E

1=>%0!5*4@Y2#J22


ï ìïøøèćíĉÖćø

Q

ǰ

$TE=ER-ZC'EC«LS‰+E;O$@Y;h 9W+g *S MIS6OZ6E:T;W>T ;c=6ID'ITC_EWD<EOD*< =ERCT5b;$TE@S4;T@Yh;9Wg.Xg*LTCTE8b-_*V;c69S;9Wb;= ¯²²² ;Wh 9lTbM a'E*$TE7T*e 9Wg6lT_;V;$TECT`GI+Rc6ES<$TELT;7OODT*EI6_EfI_=;E[=:EEC-S6_+;9S;9W +S*MIS6 %O;`$; ;lT_L;Oa'E*$TE.Xg*bM=ERaD-;7OLI;EIC `GR_=;=ERaD-;7O$TE@S4;T =ER_9J EIC8X*$TE`$=‰MT'ITC`OOS6%O*LBT@LS*'C_CYO*9WgCW'ITC_+EV‰_7V<a7 ODT*EI6_EfI čÓòÖÐāòæĄèē āŚ ùèĎ×ČôÿÙŚöñČÐśêÜ Š úāĎúśÐéĀ Ùāö×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚèČôÿċêŢèêòÿčñÙèŞäüŚ êòÿÙāÙèùŚöèòöð èŚā×ÿċêŢèčÓòÖÐāòùòśāÖæāÖäŚāÖòÿãĀéċíĆēüČÐśêŠÜúāÐāò×òā×òĎèéòăċöâ ČüüĀã ČôÿåèèæĄēċùĄēñÖĎèÐāòċÐăãüćéĀäăċúäć ċíĆēüÓöāðêôüãïĀñÑüÖêòÿÙāÙè æĀĔÖÙĄöăäČôÿ æòĀíñŞùăèæĀĔÖñĀÖòüÖòĀéċùśèæāÖÐāòÓðèāÓðùĈŚêòÿäĈüăèčãץèæĄēùÿãöÐòöãċòĒöċêŢèċòĆēüÖæĄēäśüÖ ċòŚÖãĘāċèăèÐāòüñŚāÖċòŚÖãŚöèċíĆüē òüÖòĀéÓöāðċäăéčäČééÐśāöÐòÿčããÑüÖùĀÖÓðċðĆüÖÑüèČÐŚè æĄùē āĘ ÓĀÜÓĆüùïāíêŠÜúāÐāò×òā×òæĄèē éĀ öĀè×ÿċÐăãöăÐóäðāÐñăÖē ÑąèĔ ċðĆüē Ðāò×òā×òČüüĀã ÓöāðċúĒèČÐŚäöĀ ÑüÖëĈĎś ÙśòåĎÙśåèè׹Öċíăðē ÑąèĔ ċêŢèċÖāäāðäĀöÓöāðċüĆüĔ üāæòÓöāððĄèĘĔāĎ×ċúĆüã úāñďê×āÐĎ×ÑüÖÓèæĄēĎÙśòåðāÐÑąĔèúāÐêôŚüñďöśèāèċæŚāďòüā×ċÐăã×ôā×ôéèæśüÖåèèÖŚāñ ċèĆēüÖ×āÐÓöāðċòŚÖòĄé ×āÐêŠÜúāòåäăãĎèÙĀēöčðÖċòŚÖãŚöè Čôÿ×āÐÓöāðċúĒèČÐŚäĀö ÚąēÖÐāòČÐś êŠÜúāÐāò×òā×òÑüÖúèŚöñÖāèïāÓòĀßčãñäòÖñĀÖďðŚċúĒèëôÖāèæĄèē āŚ êòÿæĀéĎ×ÖāèæĄæē āĘ êòÿ×Ęā ÐôĀéċêŢèÖāèæĄďē ðŚďãśČÐśêÜ Š úāÐāò×òā×òČäŚċêŢèÐāòċíăðē ïāòÿÓŚāĎÙś×āŚ ñÑüÖêòÿÙāÙèðāÐÐöŚā ñćæç÷āùäòŞčô×ăùäăÐùŞýĀéċùśèæāÖÓðèāÓðÐĀééæíăùĈ×èŞÑüÖëĈśČæèêòÿÙāÙèÑüÖÓè ÑüèČÐŚèæĄòē öðäĀöüñĈĎŚ èéśāèċãĄñöÐĀèåąÖċÑäČäŚďðŚùāðāòåëôĀÐãĀèčÓòÖÐāòæĄċē êŢèêòÿčñÙèŞ Ďúś×ÖĀ úöĀãÑüÖäèċüÖďãśċôñæĀÖĔ ñĀÖČ×ÐñāúüðĎúśêòĀéċêôĄñē è×āÐæāÖäŚāÖòÿãĀéðāċêŢèæāÖæāÖ ôüãČæèÚąÖē äśüÖĎÙśÖéêòÿðāâðāÐÐöŚāċãăðüĄÐÐöŚāċæŚāäĀöÐāòæĄäē üś ÖæéæöèČôÿċòăðē äśèãĘāċèăè ÐāòĎúðŚčãñďðŚòöśĈ āŚ ċðĆüē ùĘāòö×ċòĄñéòśüñČôśöčÓòÖÐāò×ÿëŚāèďãśúòĆüďðŚéæċòĄñèæāÖôüãæĄëē āŚ è ðāðĄĎúśċúĒèüñŚāÖċãŚèÙĀã ČäŚċÙĆüē öŚāÓöāðùĘāċòĒ×ċÐăãÑąèĔ ďãśČèŚèüèúāÐëĈČś æèæćÐæŚāèċêôŚÖċêŢèċùĄñÖċãĄñöÐĀèñŚüð ãĀÖíüĎúśïāÓòĀßďãśíă×āòâāÐāòČÐśêŠÜúāČôÿÓöāðċãĆüãòśüèÑüÖêòÿÙāÙè ÖéêòÿðāâæĄē ĎÙś ôśöèċêŢèïāøĄÑüÖêòÿÙāÙèÓèĎèæśüÖåăēèæĀĔÖùăĔè úāÐďãśòĀéÐāòùèĀéùèćèüñŚāÖ×òăÖ×ĀÖČôÿ ×òăÖĎ××āÐëĈśČæèêòÿÙāÙèÙŚöñĎèÐāòëôĀÐãĀèÖéêòÿðāâ×āÐïāÓùŚöèÑüÖòĀßéāôċÑśāùðæé ÐĒùāðāòåċãăèäŚüďêďãśüñŚāÖòöãċòĒöČÐśêŠÜúāďãśÙĀãċ×è '*7O*bM9Z$9T;MS;CTCO*<9_EWD;_EYgO* 'ITCLTCS''W b;ER6S<-Sh;=ER8C7; _EYOg *%O*$V*g c>$V*g c>_@WD*$V*g _6WDIOD[O DT*a66_6WDg IDOC8[$MS$a6D*TD`7_CYOg $V*g c> 9Sh*®­$Vg*EIC7SIOD[6ID$S;ODT*_M;WDI`;;'*DT$9Wg+RCWb'ECTMS$G*c6,S;b6'ITC LTCS''W%O*>[`9;-TI%O;`$;_CYgOEIC_=;M;Xg*_6WDI$S;c6DOC@S4;T+S*MIS6%O* 7;_O*bM_=;J[;D$GT*aG+VL7V$LODT**TD6TD,S;;Sh; 2@&9+:0@ F

Q

ǰ Q

ǰ ǰ ǰ ǰ ǰ ǰ ǰ ǰ ǰ Q

ǰ ǰ ǰ ǰ ǰ ǰ ǰ ǰ Q

ǰ Q

ǰ ǰ ǰ ǰ ǰ ǰ Q

ǰ ǰ ǰ ǰ ǰ Q

ǰ

đÝšć×ĂÜ ǰ ĀĂÖćøÙšćÝĆÜĀüĆé×ĂîĒÖŠî ñĎšÖŠĂêĆĚÜ ǰ éøüĉâťĎǰÙčüćîĆîìŤ ÙèąìĊęðøċÖþćÖĉêêĉöýĆÖéĉĝ ǰ îćÜéüÜêćǰìĂÜēÿõĉê ǰ îć÷ðøą÷ĎøǰĂĆÜÿîĆîìŤ ǰ îć÷ïĎøóćǰđÿøĊē÷íĉî ǰ îć÷ÿčøóúǰìüĊĒÿÜÿÖčúĕì÷ ǰ îć÷ïčâđúĉýǰïĎøèýĆÖéć ǰ îć÷÷ýǰĂčđìîóĆçîĆîìŤ ǰ îć÷éĞćøÜǰýĉøĉíîßĆ÷ ǰ îć÷÷ÜđÖĊ÷øêĉǰđĀúŠćüĉēøÝîŤÖčú ǰ îć÷÷øø÷ÜǰêĆîêĉ÷ćÿüĆÿéĉÖčú ÙèąìĊęðøċÖþć ǰ îć÷íĊøąýĆÖéĉĝǰæĊÛć÷čóĆîíčŤ ǰ îćÜðøćèĊǰíĊøõćîč ǰ îć÷öćøčêǰĂšüîĕêø ǰ îć÷đ×ĘößćêĉǰÿöĔÝüÜþŤ ǰ îćÜđøĕøǰüÜþŤüĉđýþ ǰ îć÷ĂõĉßćǰÖĉêêĉÿčüøøèŤ ǰ îć÷üßĉøąǰêøćßĎ ǰ óêóĉÿĉþåŤǰßćâđÝøĉâ ïøøèćíĉÖćø ǰ ÿčóĆêøćǰýč×ē× ÖĂÜïøøèćíĉÖćø ǰ îćÜÿćüåøøýóøǰךĂ÷čŠî ǰ îćÜðøąöüúøĆêîŤǰÿĉîēóíĉĝ ǰ îćÜÿćüĂčþèĊ÷ŤǰýĉøĉđÿöćóĉìĆÖþŤ ǰ îć÷åĉêĉóĆçîŤǰóĆçîüĉÝĉêøǰ ǰ îćÜéćüđøČĂÜǰÿĉÜĀŤìĂÜ ǰ îćÜÙĞćÖĂÜǰóĎúóĉóĆçîŤ ÿĞćîĆÖÜćîĀĂÖćøÙšćÝĆÜĀüĆé×ĂîĒÖŠî ǰ ǰöǰëöĉêøõćóǰêĔîđöČĂÜ ǰ ĂđöČĂÜǰÝ×ĂîĒÖŠîǰ ǰ ēìøýĆóìŤǰǰ ǰ ǰ ǰ ǰ ēìøÿćøǰǰ XXXLLFDIBNCFSDPN FNBJMǰǰTVQVUUSBUIBJ!HNBJMDPN

óĉöóŤìĊę ǰ ĀÝÖ×ĂîĒÖŠîÖćøóĉöóŤǰ ǰëøČęîøö÷Ťǰ ǰ êĔîđöČĂÜǰĂđöČĂÜǰÝ×ĂîĒÖŠîǰ ǰ ēęìøēìøÿćøǰ

Q


+)Ŵ29 +5= 2 :!ŴŴŴ ¬´¥œ³

īķĶļĭĶļ

®¯

µ ®³

-? ! L D0+1 < = ! +8)&-99! 5!E ĉ! @+ <H*HĊ3+?5D2=* )@ĉ2AĉŴŴD)?5)3:! + ß +8D&+:ųH ĉ:/à ĵʼnœōļŐōıŖśŘőŚʼnŜőŗŖ $TELET*`E*<S;6TGb+

¯¯

 ´ 7TCEOD@ER9S;7:T7Z ®² _%7$TEJX$KT_7EWDC@EOCL[OT_.WD; ®¶ PWaE-YgO6S*%O;`$;_$CL ;'E%O;`$; ¯µ %O;`$;`>;6V;9lT_G9O* 7V6$GO*ÀÀÑÓ °­ _7EWDC@EOC««L[OT_.WD; ;S<@S;+Z6 °± 9lT;TD9TD9S$·=‰MT-WIV7'[«« °± `;R;lTLCT-V$bMC

®­

äŚü×āÐØéĀéæĄēČôśö

¯±

f

Ť,,$)".#&3


êćöøĂ÷ǰ

ijóøąìĆîêíćêčĴ

ýøĆìíćÿĎÜÿčéĒĀŠÜõĎäćî

ǰǰǰ ĶóøąìĆîêíćêčķǰĂÜÙŤîĊĚǰ ǰđðŨîóøąïøöÿćøĊøĉÖíćêčǰ ĔîÿŠüîǰĶôŦîķǰ×ĂÜóøą

öĀćÖĆÿÿðąóčìíđÝšćǰđðŨîĂÜÙŤđéĊ÷üĔîēúÖǰĂć÷čøćüǰ ǰðŘǰ ĒúąëĎÖđÖĘïøĆÖþć ĕüšĂ÷ŠćÜéĊĔîóøąøćßüĆÜǰ Ēúą÷ĆÜĕöŠđÙ÷îĞćĂĂÖÝćÖøćßĂćèćÝĆÖøõĎäćîöćÖŠĂîǰ ðøąđìýĕì÷ÝċÜđðŨîðøąđìýĒøÖĔîēúÖǰìĊöę ēĊ ĂÖćÿĕéšĂâ Ć đßĉâǰĶóøąìĆîêíćêčķǰöć ðøąéĉþåćîßĆęüÙøćüǰ ǰ ÿĞćĀøĆïóøąïøöÿćøĊøĉÖíćêč×ĂÜÖĆÿÿðąóčìíđÝšćîĊĚǰ ìćÜÙèąÿÜÙŤ×ĂÜõĎãćîøąïčüŠćđðŨîĂÜÙŤ đéĊ÷üĔîēúÖĒúąĕéšđÖĘïøĆÖþćđðŨîĂ÷ŠćÜéĊĔîóøąøćßüĆÜ×ĂÜÿöđéĘÝóøąøćöćíĉïéĊĄǰĕöŠđÙ÷îĞćĂĂÖ îĂÖðøąđìýöćÖŠĂîǰ ĒêŠÿćđĀêčìĊęĂĆâđßĉâóøąìĆîêíćêčöćðøąéĉþåćîßĆęüÙøćüĔîðøąđìýĕì÷ǰ đîČĂę ÜÝćÖǰõĎãćîÖĆïĕì÷ǰöĊÙüćöÿĆöóĆîíŤĔÖúšßéĉ ÖĆîǰēé÷öĊóøąøćßðøąÿÜÙŤÝąøŠüöđÞúĉöÞúĂÜđîČĂę Ü ĔîēĂÖćÿóøąøćßóĉíĊöĀćöÜÙúóøąßîöóøøþćǰǰøĂïǰǰíĆîüćÙöǰǰĂĊÖìĆĚÜðøąßćßîßćü õĎäćîêŠćÜÖĘÝÜøĆÖõĆÖéĊêŠĂóøąïćìÿöđéĘÝóøąđÝšćĂ÷ĎŠĀĆüǰóøšĂößČęîßöĒîüóøąøćßéĞćøĉđýøþåÖĉÝ óĂđóĊ÷ÜǰàċęÜđðŨîĒîüìćÜđéĊ÷üÖĆïøćßĂćèćÝĆÖøõĎäćîǰÝċÜêšĂÜÖćøøŠüöđÞúĉöÞúĂÜǰëüć÷óøąóø ĔĀšóøąĂÜÙŤöóĊ øąóúćîćöĆ÷Ē×ĘÜĒøÜǰöĊóøąßîöć÷č÷Üĉę ÷Čîîćîǰëüć÷đðŨîóøąøćßÖčýúĒéŠĔîĀúüÜǰ óøąïøöüÜýćîčüÜýŤǰĒúąðüÜßîßćüĕì÷ĔîēĂÖćÿÿĞćÙĆâǰøüöĕðëċÜÿøšćÜ×üĆâÖĞćúĆÜĔÝĒÖŠÙîĕì÷ ĀúĆÜÝćÖñŠćîóšîõĆ÷óĉïĆêĉéšü÷ǰ ǰ ÖćøĕéšÖøćïĕĀüšÿĆÖÖćøïĎßćóøąïøöÿćøĊøĉÖíćêčĂ÷ŠćÜĔÖúšßĉéǰ đÿöČĂîĀîċęÜĕéšđךćđòŜćÖøćï ĕĀüšóøąÿĆööćÿĆöóčìíđÝšćéšü÷êîđĂÜǰ ÝċÜîĆïüŠćđðŨîÿĉøĉöÜÙúĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜìĆĚÜêŠĂêîđĂÜĒúąÙøĂïÙøĆüǰ ĶóøąìĆîêíćêčķǰìĊęĂĆâđßĉâöćÝćÖøćßĂćèćÝĆÖøõĎäćîǰĒúąîĞćöćðøąéĉþåćîđðŨîÖćøßĆęüÙøćüǰ èǰìšĂÜÿîćöĀúüÜǰĒúąĂĆâđßĉâĕð÷ĆÜõĎöĉõćÙêŠćÜėǰĂĊÖǰǰÝĆÜĀüĆéǰÙČĂǰÝđßĊ÷ÜĔĀöŠǰǰǰÝ×ĂîĒÖŠîǰ Ēúąǰ ÝÿÜ×úćǰ ÖŠĂîĂĆâđßĉâÖúĆïĕð÷ĆÜðøąđìýõĎäćîǰ đóČęĂđÞúĉöÞúĂÜüĆîǰ ĶéøćÖšĂîǰ đ÷Ċ÷øŤķǰ ×ĂÜßćüõĎäćîǰ àċęÜÝĆé×ċĚîĔîüĆîìĊęǰ ǰ ×ĂÜđéČĂîǰ ǰ êćöðŘÝĆîìøÙêĉǰ đðŨîðøąÝĞćìčÖðŘǰ ēé÷ðŘîĊĚǰ êøÜÖĆïǰüĆîìĊęǰǰÖčöõćóĆîíŤǰǰàċęÜÝąđðŨîđóĊ÷ÜÙøĆĚÜđéĊ÷üĔîøĂïðŘǰìĊęßćüõĎäćîÝąĕéšÿĆÖÖćøą óøąìĆîêíćêčĂ÷ŠćÜĔÖúšßéĉ ǰÖŠĂîÝąîĞćđךćĕðđÖĘïøĆÖþćĕüšĂ÷ŠćÜéĊĔîðŜĂöðøćÖćøìćßĉēßàĂÜđߊîđéĉö

™›wŸ‘ziŸx›Ù«whÙŤ

g


+)Ŵ29 +5= 2 :!ŴŴŴ D :8F + :+&9!:&?M!=L

D"aŴf&9!-Ċ:! 39!L F + :+&9!:D)?5 5!E ĉ! D3-?5a``-Ċ:!": +S*MIS6%O;`$;a6DCWM;ID*T;9S*h BT'ES2`GR_O$-;=ER$O<6ID;TDLC<S7V 7EWIS4;LZIEE5>I+«%O;`$;;TD@WER@G@S4;@WER_6-;TD$_9JC;7EW;'E %O;`$;;TD:WERJS$6Vk 3W)TDZ@;S :Z =ER:T;MO$TE'T+«%O;`$;@EOC9S*h MSIM;T LI;ET-$TEES2IVLTM$V+>[CWLI;_$WgDI%O*EICbM$TE7O;ES<`GR=ER-ZCEIC$S< '5RES2C;7EWa6DCW;TD+TEZ@*J_EYO*LZIEE5ECI«'C;T'CC«E«I«@*JLISL6Vk L ISL6VI4 S ;ECI«OZ7LTM$EEC;TDB[CV LTER>GEC-«@T5V-D_@YOg ES<A*a'E*$TE @EOCG*LlTEI+@Y;h 9W+g EV*b;$TE9W+g *S MIS6%O;`$;_L;Oa'E*$TE_@YOg ;lT_%T'EC« LS‰+E9Wg+S*MIS6OZ6E:T;Wb;IS;9Wg¯¯$ZCBT@S;:¯²²²a6DCWL«L«%O;`$;@EE' _@YgOc9DbM$TE7O;ES<

Ll T MES < a'E*$TE9Wg +S * MIS 6 %O;`$ ; ;l T _L;O_% T L[ $ TE@V + TE5T%O* 'EC« 9Wg +«OZ6E:T;W 9Z$BT'LI;c6@V+TE5T _Mf;-O<EIC$S; a6D_L;O_=; ° $GZC a'E*$TE .Xg*_;; _-V*DZ9:JTL7E@S4;T _CYO*%O;`$; OT9V ®«a'E*$TE@S4;Ta 'E*%TDER<<-G=ER9T;_@YgO`$ c%=‰M TOZ9$BSD`GRBSD`G* ¯«a'E*$TE_@YgO%S<_ 'GYgO;$TE@S4;TbM+S*MIS6%O;`$;_=; J[;D$GT*$TEG*9Z; $TE'T `GR<EV$TE %O*BT'7RIS;OO$_,WD*_M;YO`GRERMIT* =ER_9Jb;B[CBV T'OV;a6+W;_@YOg LET*'ITC @EOC%O*+«%O;`$;b;$TE_%TL[$TE_=; =ER-T'C_JEK2$V+_O_.WD; b;= ¯²±µ ;Wh

h

Ť,,$)".#&3

`GR °«a'E*$TE`$c%=‰MTLlT'S‰b;_%7_ CYO*;'E%O;`$;_@YgO@S4;T+«%O;`$; bM_=;J[;D$GT*'ITC_+EV‰b;B[CBV T'8YO _=;$TE`$c%=‰MTb;7SI_CYO*%O;`$;9Wg _=;_CYO*MGS$9T*_JEK2$V+9W9g Tl bM_$V6>G$ ER9<+T$$TE+ET+E`GR=‰MT;lhT9ICb; _%7-ZC-;_CYO* ;TD+TEZ@*J ECI«'C;T'C $GTI I T b;L I ;%O*a'E*$TE$ O LE T *9T* %TC7T*ER6S< 8«CV7EBT@ 7S6$S< 8«MGS* J[;DE T-$TE a6D$TELET *LR@T;% T C 9T*E8cA%TC8;;CV7EBT@<EV_I58;; CV7EBT@7S68;;MGS*J[;DET-$TE a6Db- *<=ERCT5µ³GT;<T9;Sh;

òĀßéāôčãñèùñăÖē ôĀÐøâŞÙăèöĀäòèāñÐ òĀßðèäòĄ ÚąēÖ×ĀãĎúśðĄÐāòêòÿÙćð ÓòðèüÐ ùåāèæĄē â ×üćãòçāèĄ ČôÿÐŚüèæĄē×ÿðĄÐāò êòÿÙćð Óòð òĀßðèäòĄæćÐæŚāèďãśòĀéðüé úðāñĎúśôÖíĆĔèæĄēĎèċÑäÓöāðòĀéëăãÙüéÑüÖ äèċüÖċíĆüē ãĈíèĆĔ æĄ×ē òăÖíòśüðæĀÖĔ äĀÖĔ ÑüÖéêòÿ ðāâðāâċíĆüē íĀáèāČôÿéòòċæāÓöāðċãĆüã òś ü èÑüÖêòÿÙāÙèĎè×Ā Ö úöĀ ã æĄē òĀ é ëă ã Ùüé ùĘāúòĀéčÓòÖÐāòùòśāÖùÿíāèÑśāðæāÖòåďî Ñś ā ðåèèðă ä òïāí ċÙĆē ü öŚ ā ĎèüèāÓääś ü Ö ċÐăãêŠÜúāüñŚāÖČèŚèüè úāÐæāÖòåďîðĄ ÐāòÑñāñċêŢèòåďîæāÖÓĈŚ òåďîÓöāðċòĒöùĈÖ êŠÜúā×ÿċÐăãÐĀéÐāòÐŚüùòśāÖæāÖÑśāðäŚāÖ òÿãĀé ČäŚúāÐċêŢèüćčðÖÓŞôüãĎäśåèèĎè×ćã ãĀÖÐôŚāö èŚā×ÿċêŢèÐāòČÐśêŠÜúā×òā×òæĄē×ÿ ċÐăãÑąĔèĎèüèāÓäďãśċêŢèüñŚāÖãĄ LlTMES<a'E*$TE9Sh*°a'E*$TEb-*< =ERCT5®°©­±°GT;<T9a6D;TD+TEZ @*J _EYO*LZIEE5 ECI«'C;T'C CEI« @*JLISL6VkLISL6VIS7;ECI«OZ7LTM$EEC `GR;TDB[CVLTER>GEC-«@T5V-DbM$TE L;S < L;Z ; ;l T _% T =ER-Z C 'EC«9Wg +S * MIS 6 OZ6E:T;W7Oc= ċðĆēüöĀèæĄēÐćðïāíĀèçŞèāÖùāö ñăēÖôĀÐø⪠ÙăèöĀäò èāñÐòĀßðèäòĄ ċÑśāòŚöð êòÿÙćð Óòð æĄē×ĀÖúöĀãüćãòçāèĄ â üāÓāò ÷ĈèñŞïāøāČôÿÓüðíăöċäüòŞ ðúāöăæñāôĀñ òāÙïĀÝüćãòçāèĄòĀéîŠÖÑśüċùèüČèÿčÓòÖÐāò íĀ á èāÐôć Ś ð ×Ā Ö úöĀ ã ïāÓäÿöĀ è üüÐċØĄ ñ Ö ċúèĆü čãñċÙăÜëĈśöŚāòāÙÐāòČäŚôÿ×ĀÖúöĀãèĘā ċùèüčÓòÖÐāòíĀáèāíĆĔèæĄēÓöòùèĀéùèćèĎúś ãĘāċèăèÐāòďãśæèĀ æĄïāñĎèêŒÖéêòÿðāâí÷ ÚąēÖðĄúôĀÐċÐâàŞöŚā čÓòÖÐāòæĄēċùèü äśüÖùüãÓôśüÖÐĀéèčñéāñòĀßéāô ČôÿČëè íĀáèāÐāòċ÷òøßÐă×ČôÿùĀÖÓðČúŚÖÙāäăØéĀé æĄē čãñðĄčÓòÖÐāòæĄēèĘāċùèüĎèÓòĀĔÖèĄĔòöð čÓòÖÐāòÓăãċêŢèöÖċÖăèÐöŚāíĀèôśāè éāæ ÑâÿċãĄ ñ öÐĀ è æĄē ê òÿÙć ð ñĀ Ö íă × āòâā ÐĘ ā úèãÐòüéÖéêòÿðāâêŒ  öÖċÖă è  ôśāèéāæ čãñêòÿðāâÐāò⪠×Ā ã ċÐĒ é òāñďãś ò öð  ôś ā èéāæ ČôÿäśüÖÐĈśċÖăèċíĆēüÙãċÙñÐāòÑāããćô×Ęāèöè  ôśāèéāæ òöðåąÖÐāòüèćðĀäă×ĀãÚĆĔü


ôÖæćèÑèāãĎúÜŚĎèïāÓÑèùŚÖČôÿčô×ăùäăÐùŞ íĆĔèæĄēïāÓüĄùāèäüèéèċÙĆēüðäŚüÐĀéêòÿċæ÷ ôāöòöðčÓòÖÐāòċÙŚèÐāòÐŚüùòśāÖòåďî òāÖÓĈŚÐòćÖċæíþīúèüÖÓāñ čÓòÖÐāòòåďî ÓöāðċòĒöùĈÖ íòśüðÑñāñċùśèæāÖùāñ ČôÿĎÙśÖéêòÿðāâÐöŚā ôśāè éāæ LI;9Wg+S*MIS6OZ6E:T;WCW$TE;lT_L;O ®­a'E*$TEI*_*V;®´©­­­GT;<T9LI; bM‰ _ = ; a'E*$TE_$Wg D I$S < $TE@S 4 ;T _L;9T*'C;T'C_-;$S; `7$fCWa'E*$TE `$=‰MT;lhT9IC ;lhT`G*.lhT.T$ EIC8X* $TE9lT`$CGV*%;T6bM‰ b;+S*MIS66ID LI;_EYgO*$TE9lT$ER_-TcAA T%Xh;B[$ER6X* +S*MIS6_GD ;Sh; ;TD$ES2C;7EW DY;DS;IT DS * cC CW $ TE@V + TE5T 7 O *EO6[ > G$TE JX$KT_EYgO*ER<<;V_IJ;`GR'ITC7O*$TE ÓüðíăöċäüòŞČæĒéċôĒäùĘāúòĀéċãĒÐèĀÐċòĄñèÙĀĔè %O*=ER-T-;b;@Yh;9WgbM-S6_+;$O; úôĀÖÐāòêòÿÙćðÓòðċúôĆüčÓòÖÐāòæĄĎē úś êòÿåð èüÐ×āÐèĄĔ æĄêē òÿÙćðÓòðďãśèĘāÑśüċùèü ãĘāċèăèÐāòďãśæèĀ æĄïāñĎèêŒÖéêòÿðāâ ÑüÖïāÓċüÐÙèċÑśāúāòĆüãśöñ čãñċêŢèÐāò ċíĄñÖčÓòÖÐāòùŚöèĎúÜŚċêŢèčÓòÖÐāòċíĆüē

éòăúāò×ĀãÐāòèĘāĔ æĀÖĔ òÿééäĀÖĔ ČäŚíèĆĔ æĄäē èś èĘāĔ æĄē ĎúśæāĘ ċòĆüē ÖÐāòêôĈÐêŕāùòśāÖìāñíĆèĔ æĄÐē ôāÖèĘāĔ ċèśèċòĆēüÖÐāòúāČÐśðôăÖòüÖòĀéèĘĔā ôśāèďòŚ ČôÿíĆĔèæĄēêôāñèĘĔā æĄēùŚöèĎúÜŚċêŢèčÓòÖÐāò ċÐĄēñöÐĀéÑćãôüÐÓĈÓôüÖ ČôÿùòśāÖÓĀèÐĀĔèèĘĔā ÚąēÖèĀéċêŢèčÓòÖÐāòċòŚÖãŚöè æĄēÐāĘ úèãČëèďöś ČôśööŚāäśüÖċùòĒ×üñŚāÖÙśāďðŚċÐăèċãĆüèúôĀÖ ×āÐèĄĔòöðæĀĔÖíĀáèāČúôŚÖæŚüÖċæĄēñöíĀáèā ÷ĀÐñïāíãśāèÐāòČíæñŞČôÿùāçāòâùćÑċíăðē êòÿùăæçăïāíæāÖúôöÖêòĀéêòćÖïĈðæă ÷Ā èŞčãñ ĎÙśÖéêòÿðāâ ôśāèéāæ 9Sh * ;Wh +S * MIS 6 OZ 6 E:T;W c6 ES < I*_*V; _@YgO6lT_;V;a'E*$TE7T*e9Sh* LVh; ®³° GT;<T9 a6D ¯ a'E*$TE @G«7«O«=ER-T @EMC;O$ ECI« DZ 7V : EECc6 ;l T _L;O _@Vg C _7V C 'Y O a'E*$TE+S67S*h CMTIV9DTGSDOZ6E:T;W °­ G T ;<T9 `GRa'E*$TEJX $ KT @S4;T@Yh;9WgM;O*`6_@YgO+S67Sh*J[;D IS4;:EECBT'7RIS;OO$_,WD*_M;YO `GRL;TC$WNT+S*MIS6OZ6EOW$¯²GT; <T9LI;9W+g *S MIS6M;O*<SIGlTB[c6E<S *<@S4;T®­´GT;<T9©M;O*'TD ®­­ GT;<T9© _GD ¶µ GT;<T9© <X*$TN ®¯³ GT;<T9© CZ$6TMTE ¶¶«¯² G T ;<T9© L$G;'E ®®­ GT;<T9© ;'E@;C ®­­ GT;<T9© CMTLTE'TC®­­GT;<T9EOD_Of6 ®­²GT;<T9$TNLV;:Z®®®«²­GT; <T9 `GR+S*MIS6%O;`$; ®­­ GT; <T9

™›wŸ‘ziŸx›Ù«whÙŤ

i


ß +8D&+:ųH ĉ:/à 5:3:+*56< D5&<1ŴŴ&+"Ŵ /" @) +: :5:3:+#+@2Q:D+K5:3:+:!D=*/E-85:3:+*56<=#L +9"+: :2A >!M Q:G3Ċ$ĊA òśāèüāúāòæĄēċÑśāòŚöðčÓòÖÐāòČôÿ×ĘāúèŚāñ "+<F( +Ċ5$ĉ:!2:*ĉ/!aefiD#đ!Q:!/!): +8+/&:<*č> HĊ55 #+8 :0+: : ĎúśÐéĀ êòÿÙāÙèĎèòāÓāČèÿèĘāéāæ×ÿ ðĄùĀÜôĀÐøâŞçÖîŖāäăãďöśæĄēúèśāòśāè E!8!Q:3: +Ċ:! Ċ:G%Ą:%ă!Q:3!ĉ:*D <!+: :E!8!Q:D+=*)=ME=L2++&: +

;TD=ER_LEV2 ? TD-TI;T $TE'T BTDb;+S*MIS6%O;`$; $GTIIT 7TC9Wg $ER9EI*@T5V-D c6ES<$TEEO*_EWD; 8X*=‰MTET'TOTMTE=EZ*LlT_Ef+CW$TE =ES<ET'TL[*%Xh;_=;ERDR `GR=ES<L[*%Xh; `<<$ T I$ERa66b;- I *IV $ F7OZ 9 $BS D 9lTbM=ER-T-;>[<EVaB'.Xg*=ERL<=‰MT OZ9$BSD_-; _6WDI$S; `GRCWETDc6;OD OD[`GIc6ES<'ITC_6YO6EO; LlT;S$*T; '5R$EEC$TE$GT*IT6IDET'TLV;'T `GR<EV$TE +X*7O*OO$=ER$TJET'T `;R;l T OTMTE=EZ * Ll T _Ef + a6DbM CW > G <S*'S<b-7Sh*`7IS;9Wg¯­$ZCBT@S;:¯²²² _=;7;c= ĎèċéĆĔüÖäśè×ÿðĄêòÿðāâċðèĈċÙŚè ÑśāöëĀãÐÿċíòā ÑśāöďÑŚíÿčôś ČôÿÑśāöďÑŚ ċץñöòāÓā×ÿüñĈŚêòÿðāâéāæäŚü ×āèòāÓā×ÿČäÐäŚāÖÐĀèäāðíĆèĔ æĄ×ē āĘ úèŚāñ ċèĆēüÖ×āÐäśèæćèÓŚāĎÙś×ŚāñĎèÐāòëôăä Čôÿ ÓŚāùåāèæĄēæĄēČäÐäŚāÖÐĀè ċÙŚè ÓŚāċÙŚāĎèčð ċãăòŞèċæòã ÓŚāċÙŚāùåāèæĄēòāÙÐāò úòĆüĎè äôāãùãČôÿäśèæćèöĀäåćãăéĎèČäŚôÿïāÓæĄē ČäÐäŚāÖÐĀè

a`

Ť,,$)".#&3

 úāÐ×ĘāúèŚāñùĈÖÐöŚāòāÓāæĄÐē āĘ úèãčãñ ďðŚðĄċúäćëôüĀèÓöòüā×ċÑśāÑŚāñÚąēÖċêŢèÐāò ÐòÿæĘāĎúśċÐăãÐāòêŠţèêŕöèÑüÖòāÓāùăèÓśā ðĄÓöāðëăãäāðíòÿòāÙéĀÜÜĀäăòāÓāùăèÓśā Čôÿéòă Ð āò í÷ ðĄ č æøæĀĔ Ö ×Ęā Čôÿ êòĀéčãñ×ÿðĄÐāòêòÿùāèÐĀéÐòðùòòíāÐò äòö×ùüé öŚāëĈśêòÿÐüéÐāòČùãÖòāñďãś ċíĆēüÙĘāòÿïāøĄùüãÓôśüÖÐĀéòāÓā×ĘāúèŚāñ úòĆüďðŚ _-Yg O I T +RcC $ ER9<$S < >[ = ER$O< èāñêòÿċùòă ß ÐôŚ ā öäŚ ü öŚ ā ÐāòÓś ā $TEOTMTE+T;6I; _@ETR$TE$lTM;6 ïāñĎè×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚè ďãśãĘāċèăèÐāòúā ET'T`;R;lTcCc69lT9Z$_C;[ `7_GYO$<T* ċÓòĆüÑŚāñíĀèçðăäòíòśüðæĀĔÖċÙăÜÙöèòśāè _C;[9Wg_Mf;LC'IE`GIIT7;9Z;<I$$lTcE Óśā ČôÿúśāÖùòòíùăèÓśāċÑśāòŚöðčÓòÖÐāò LTCTE8+l T M;T Db;ET'T;Wh c6 .Xg*$ O; :*A TET'T=ERMDS6 bM$S<>[<EVaB'b; 9Wg+RCW$TE=ER$TJET'T`;R;l T +RG*c= $TE+l T M; T D`GRbM < EV $ TEOTMTE+T; LlTEI+$TE+lTM;TDOTMTELlT_Ef+E[=`GR 6I; OTMTE+T;_6WDIb;ET'T ¯² <T9 %O'ITCEICCYObM6lT_;V;$TE7TCET'T a6DCWMT*LEE@LV;'T9Wg_%TEICa'E*$TE `;R;lTMT$DS*+lTM;TD`@*$IT+RCW$TE .Xg*>[<EVaB'LTCTE8b-<EV$TEc69Wg MT* b-CT7E$TE9T*$0MCTD_%Tc=+S6$TE7O LEE@LV;'T¿æäªÀ`GRMT*LEE@LV;'T c= ÉìñòðªâõñïÞ a6D7V 6 :*A T 9Wg M ; T E T ; OTMTE @EOC9Sh*_-V‰-I;ET;OTMTE `GRMT*LEE@LV;'T+S6ETD$TEOTMTE +T;6I;ET'T=ERMDS6a6D_,@TRETD$TE OTMTE9Wg=ER-T-;LI;bM‰;VDC<EVaB' CT$9WgLZ6%TI$ER_@ETªc%6TIÚąēÖúāÐ


èāñêòÿċùòăßþ ÐôŚāöäŚüďêöŚā ÐŚüè ÐĘāúèãêòÿÐā÷òāÓāČèÿèĘāüāúāòêòćÖ ùĘāċòĒ×þÚąÖē ðĄëôéĀÖÓĀéĎÙśöèĀ æĄē ÐćðïāíĀèçŞ èĄĔ ÐāòÓśāïāñĎè×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚè íāâăÙñŞ×ĀÖúöĀã íòśüðãśöñÓâÿÐòòðÐāò ČèÿèĘāòāÓāùăèÓśā ċלāúèśāæĄēäĘāòö× Čôÿ úèŚöñÖāèæĄēċÐĄēñöÑśüÖ ďãśüüÐĎúśÓĘāČèÿèĘā òśāèüāúāòæĀēöďê ČôÿúśāÖùòòíùăèÓśāĎè íĆèĔ æĄ×ē ÖĀ úöĀãÑüèČÐŚèċíĆüē òĀéæòāéČèöæāÖ ĎèÐāòêòĀéôãòāÓāċíĆēüÙŚöñċúôĆüëĈśéòăčïÓ ÚąēÖúāÐäòö×íéòśāèÓśāæĄē×ĘāúèŚāñċÐăèòāÓā æĄēÐòÿæòöÖíāâăÙñŞČèÿèĘā ×ÿðĄčæøäāð íòéÐĘāúèã ×āÐÐāòäòö×ùüéíéöŚ ā Ďè×ĀÖúöĀã ÑüèČÐŚè ùŚöèĎúÜŚòśāèüāúāòČôÿúśāÖ ùòòíùăèÓśāċÐĆüéæćÐČúŚÖĎúśÓöāðòŚöððĆü ċêŢèüñŚāÖãĄ ČäŚñĀÖðĄòśāèüāúāòêòÿðāâ ČúŚÖæĄēďðŚĎúśÓöāðùèĎ×ÐĀéòāÓāæĄēÐòÿæòöÖ íāâăÙñŞĎúśÓĘāČèÿèĘā ÚąēÖ×ÿðĄÐāòêòÿċðăè

ëôúôĀÖíòééĀÖÓĀéĎÙśČôśö ãś ā è èāñêòÿñć æ ç ÷òĄ öă čò×èŞ òüÖ êòÿçāèéòăúāò éòăøĀæĎèċÓòĆü ÷òĄöăčò×èŞ ÐôŚāööŚā êŠ××ćéĀèďÑŚďÐŚċðĆēüċØôĄēñČôśöäśèæćè üñĈŚæĄēòāÓāîüÖôÿéāæČäŚÑāñæĄēúèśā îāòŞð òāÓāîüÖôÿ éāæ ñĀÖäĘēāÐöŚā äśèæćèüñĈŚ ùäāÖÓŞäüŚ îüÖČäŚåāś ÑāñêôĄÐ ×ÿüñĈæŚ îĄē üÖôÿéāæòśāèčÙúŚöñ òśāèÓśāñŚüñæĀēöďêÑāñďðŚċÐăèéāæÚąēÖċêŢè òāÓāÑāñêŠ××ćéĀèČôÿðĄêòăðāâďÑŚďÐŚüüÐùĈŚ äôāãċíĄñÖíüÐĀéÓöāðäśüÖÐāòďðŚÑāãČôÿ ďðŚôśèäôāãðāÐċÐăèďê׹ÖďðŚèŚā×ÿðĄêŠÜúā ĎèċòĆēüÖÑüÖÐāòÑąĔèòāÓāďÑŚďÐŚ

 = + +Z <S ; _$K7E$E>[ _ GWh D *c$ DS * =ERL<=‰MTOTMTELS7I9%Wg ;Xh ET'T7S*h `7 =9Wg>T;CT`GR7;= ¯²²² ET'TOTMTE LS7I_@VgCOW$®­¢`7ES2DS*'I<'ZCET'T %TDc%c$6S*;S;h 7;9Z;$TE_GWDh *c$c%+*X DS* cCLC6ZG$S<ET'T%TD EIC9Sh*DS*%T69Z; $S<$TE%TDET'Tc%c$9WgM;TATECOW$+X* 7O*$TE_EWD$EO*bMES2<TGbM'ITC_=; :EEC`GR_Mf;b+_$K7E$E>[_ GWDh *LS7I6I D _@ETRDS*cCC$W TE`$=‰ MT9W7g ; _M7ZODT* `9+EV*

$TE9WgET;OTMTE7TCLSg*'V6ET'Tc% 6TI_@VgCAO*GR µª®­ <T9 CO*IT'T $lTcE_$V;'IE LCT'C>['Tc%c$Q `GRb; LI;7SI`GIcC_Mf;6ID$S<$TE<I$'Tc% 6TIOW$µª®­<T99lTbM>[<EVaB'CO*IT c%ET'T`@*cCODT$<EVaB' .Xg*'ITC_=; +EV*`GI c%_=;a=E7W;9WgCWET'T8[$9WgLZ6 a6DET'T%TDc%c$ _<OE °ET'TAO*GR ¯«²­ <T9 _<OE ¯ ET'TAO*GR ¯«³­ <T9`GR_<OE®ET'TAO*GR¯«´­<T9 cCIT+R_=;ET;a-MIDMEYOET;'T=GW$ DOD`GI ET'TcC_$V; ° <T97OAO* 6S*;Sh; ET;OTMTE+X*cC'IE<I$ET'T _@VgCCT$;S$

êŖāêŖüð üāúāòäāðùĀēÖ ÐôŚāööŚā ċêőã ÑāñüāúāòäāðùĀēÖÙĀĔèäąÐÓüðčÕøÿÚąēÖ ÑāñĎèòāÓā éāæ åąÖČðśĎèÙŚöÖæĄē òāÓāúðĈČíÖðāÐÐĒďðŚďãśêòĀéòāÓāČäŚüñŚāÖ ĎãĎèÑâÿæĄēêŠ××ćéĀèòāÓāöĀäåćãăéñĀÖďðŚÓÖæĄē åąÖČðśòāÓāúðĈ×ÿôãôÖ ČäŚëĀÐÑąĔèòāÓāċêŢè éāÖüñŚāÖďÑŚďÐŚĎèČäŚôÿùĀêãāúŞòāÓā×ÿďðŚ ċæŚāÐĀèðĄÑèąĔ ôÖÐŜāÚêòĀéÑąèĔ òāÓāüĄÐæĘāĎúś äśèæćèñĀÖùĈÖüñĈŚ ĎèùŚöèÑüÖÓŚāċÙŚāíĆèĔ æĄē ďðŚðĄ êŠÜúāċíòāÿúĀÐ×āÐñüã×ĘāúèŚāñòśüñôÿ ÚąēÖďðŚÓŚüñðĄëôÐòÿæé ċíòāÿċòāďðŚðĄ ïāòÿĎèċòĆēüÖÑüÖÐāòéòăÐāò

™›wŸ‘ziŸx›Ù«whÙŤ

aa


+8)&-99!

ß 5!E ĉ!)@ĉ2AĉŴŴD)?5)3:! +à

5!E ĉ!&+Ċ5)=L8D#đ!0A!*č -:E3ĉ(A)<(: 5:D=*! G!#ā beeh =M09 *(:& &+Ċ5)Eĉ :#ď9*2!9"2!@!D+=*)*?L!D2!5F + :+&9!:93/9ĉ5+9":G! :+#+8@) +)Ŵ29+=L5@+ :!=3/9$-9 9!ß 5!E ĉ!)@ĉ2AĉŴŴD)?5)3:! +à ċðĆēüöĀèæĄē ðÓæĄēčòÖČòðċ×òăÜçāèĄ ×ÑüèČÐŚèúüÐāòÓśā×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚèòŚöð ÐĀéúèŚöñÖāèæĀĔÖïāÓòĀßČôÿċüÐÙè čãñÐāòùèĀéùèćèÑüÖ×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚè ×ĀãċùöèāċòĆēüÖ İÑüèČÐŚèðćŚÖùĈŚċðĆüÖðúāèÓòı čãñðĄ èāñùð÷ĀÐãăė ċÐĄñòäăùćòèèæŞ êòÿçāèòĀßùïā ċêŢèêòÿçāèíăçĄċêőãÐāòċùöèāČôÿêāßÐåāíăċ÷øċòĆēüÖİÑüèČÐŚèÐśāöùĈŚċðĆüÖðúāèÓòı òŚöðãśöñèāñïĈðăùāòÿëôòðÙíāâăÙñŞ èāñ×ĀÐòăèíĀáèŞãĘāòÖ×ăäòùùÑüèČÐŚèċÑä èāñèöĀçċäāÿċ×òăÜùćÑùùÑüèČÐŚèċÑäèāñêòÿċùòăßêòÿÓćâ÷ąÐøāíĀèçŞùöÑüèČÐŚè 

èāñùðéĀäă äòĄöĀáèŞùćöòòâ ëö×ÑüèČÐŚè èāñíĄòÿíôíĀáèíĄòÿċãÑèāñÐċæ÷ðèäòĄ èÓòÑüèČÐŚ è ò÷ãòÐă ä äă ÙĀ ñ ďäòòĀ ä è ÷ă òă ÙĀ ñ üçă Ð āòéãĄ ð úāöă æ ñāôĀ ñ ÑüèČÐŚ è èāñêòÿñĈòüĀÖùèĀèæŞ êòÿçāèùïāčòÖċòĄñè ýĀēöċÓĄĔñööăæñāôĀñ èāñùćòċãÙ æöĄČùÖùÐćô ďæñ òüÖêòÿçāèùïāüćäùāúÐòòð×ĀÖúöĀã ÑüèČÐŚè èāñçĄòÿ÷ĀÐãăė àĄÕāñćíèĀ çćŞ êòÿçāè úüÐāòÓś ā ×Ā Ö úöĀ ã ÑüèČÐŚ è íòś ü ðãś ö ñ ÐòòðÐāòÐăääăð÷ĀÐãăėČôÿÐòòðÐāòúüÐāòÓśā ×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚè ëĈśèĘāüÖÓŞÐòץè ëĈśèĘā ïāÓċüÐÙè èĀÐçćòÐă× ČôÿèĀÐöăÙāÐāò òŚöð ċùöèā ×Ęāèöèêòÿðāâ Óè čüÐāùèĄĔ ďãśðĄÐāòðüéãüÐďðśòŚöðČùãÖÓöāðñăèãĄÐĀé èāñùð÷ĀÐãăė ċÐĄñòäăùćòèèæŞ êòÿçāèòĀßùïā Čôÿ ùù ùöÑüèČÐŚè æĄēďãśòĀéäĘāČúèŚÖ ùĘāÓĀÜãĀÖÐôŚāö

ab

Ť,,$)".#&3

Â<[C;V'COZ7LTM$EEC%O;`$;

 ;TDLCJS$6Vk _$WDE7VLZE;;9 =ER:T; ES2LBT$GTI=T2$8Tb;*T;_LI;T%O;`$; CZ*L[««_CYO*CMT ;'E IT ;S<_=;'ITCEIC CYO9Wg6W%O*BT'_O$-;ET-$TECMTIV9DTGSD %O;`$ ; `GRBT'$TE_CY O *9 O *8Vg ; %O* +S*MIS6%O;`$; 9Wg+R>GS$6S;+S*MIS6bM_=; _CY O *CMT;'E a6DCW$ TEE ICCYO $S ; +S6 9l T `>;@S4;T_CYO*`GR$TE`$c%=‰MT7T*e EIC$S;_@YOg EO*ES<$TE_=;=ER-T'COT_.WD; MEYO_OOW.W9Wg+RCT8X*b;=¯²²µODT*cE$f7TC LVg*M;Xg*9WgDS*%T6'YO$TE%T6$TE=ERLT;$S< ;S$$TE_CYO*ER6S<-T7V.Xg*7E*;WhMT$+R9lT*T; `<<<[E5T$TE9WgLC<[E5 +R7O*=ERLT;$S< ;S$$TE_CYO*b;ER6S<-T7V6ID äèÑüùèĀéùèćèÐāòæĄē×ÿíĀáèā×ĀÖúöĀã ÑüèČÐŚèĎúśÐśāöďêùĈŚÐāòċêŢèċðĆüÖðúāèÓò

ÚąēÖÐāòæĄē×ÿċêŢèðúāèÓòďãśèĀĔè æŚāċòĆü èăÓð üćäùāúÐòòðČôÿùèāðéăèèāèāÙāäăċêŢèùăÖē ×ĘāċêŢèùĘāúòĀéÐāòíĀáèāďêùĈŚċðĆüÖðúāèÓò ČäŚċèĆēüÖ×āÐ×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚèďðŚďãśðĄíĆĔèæĄēäăã ÐĀéæÿċô ÐāòæĄē×ÿðĄæŚāċòĆüďãśÐĒÓĆüÐāòæĄēċòā ×ÿäśüÖðĄæŚāċòĆüéèéÐ èĀēèÓĆü *$% èĀēèċüÖ ČôÿèăÓðüćäùāúÐòòð ċêŢèüĄÐùăēÖúèąēÖæĄē×ÿ ùòś ā ÖÓöāðċ×òă Ü ċäă é čäĎúś Č ÐŚ ×Ā Ö úöĀ ã ċêŢ è üñŚāÖãĄ čãñúôĀÖ×āÐæĄēďãśċÐăãüćæÐïĀñ èĘĔ ā æŚöðĎèíĆĔèæĄē×ĀÖúöĀãïāÓÐôāÖ éòăøĀæäŚāÖđ ÐĒċòăēðæĄē×ÿðĄČèöÓăãæĄē×ÿñśāñčòÖÖāèðāüñĈŚĎè ïāÓüĄùāèÚąēÖúāÐ×ĀÖúöĀãÑüÖċòāùāðāòåäĀĔÖ èăÓðüćäùāúÐòòðæĄēċêŢèðăäòÐĀéùăēÖČöãôśüð ďãś ÐĒèĀéöŚāċêŢèüĄÐêŠ××ĀñúèąēÖæĄē×ÿëôĀÐãĀèĎúś ×ĀÖúöĀãðĄÐāòċ×òăÜċäăéčä čãñĎúśðĄæŚāċòĆüéÐ úòĆü *$% üĀèċêŢèêŠ××ĀñúôĀÐæĄē×ÿùèĀéùèćè ĎúśčòÖÖāèüćäùāúÐòòðäĀãùăèĎ×ċÑśāðāôÖæćè ĎèèăÓðüćäùāúÐòòðÑüÖ×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚèďãś ČôÿĎèãśāèÐāòíĀáèāùèāðéăèĎúśċêŢèùèāð éăèèāèāÙāäă ðĄÓöāð×ĘāċêŢèùĘāúòĀéòüÖòĀé Ðāòċ×òăÜċäăéčäÑüÖïāÓçćòÐă×åśāċðĆüÖċ×òăÜ ċäăéčäÑąĔèùăēÖæĄē×ÿäāððāČèŚèüè ÓĆüòÿéé ÑèùŚÖðöôÙèĎè×ĀÖúöĀãČôÿċòā×ÿðĄòÿééòå éĀù#35äèċúĒèöŚāċêŢèÐāòċòăðē äśèòÿééÑèùŚÖ ðöôÙèÑüÖ×ĀÖúöĀãæĄēåĈÐäśüÖčãñ×ÿäśüÖêòĀé ÑñāñòÿééãĀÖÐôŚāöĎúśċêŢèòåďîîŖāĎèüèāÓä

ÂD$ER6S<_=;Éòêìö÷ìæÅøå

=ER:T;ES 2 LBT $G T I7 O I T +S * MIS 6 %O;`$ ; CW JS $ DBT@_6 ; 9l T _G9Wg 7Sh * _= ; J[;D$GT*'C;T'C%;L* 9Sh*9T*<$ 9T* OT$TJ $TE%;L*>T;ER<<ET*`GR$TE%; 8TDLV;'Tb;B[CVBT'OT_.WD; +X*CWJS$DBT@ L[ * 9Wg + R@S 4 ;TbM _ = ; Éòêìö÷ìæ Åøå b; =ER-T'COT_.WD;b;O;T'77Oc=`7b;_IGT OS;b$G;Wh7;'V6ITCW'ITC+lT_=;9Wg+R7O*%DS< %DTD8;;M;9T*a6D_@Vg C $TE_-Yg O C7 O b;


a'E*$TE9Wg+RCW$TED$ER6S< 6ID$TEER<TD E8OO$c=L[8;;CV7EBT@ +R-IDG6'ITC `OOS 6 %O*$TE'C;T'Cb;7S I _CY O *c6 6W 9Wg LlT'S‰OW$LVg*M;Xg*'YO=‰MT;lhT9IC9Wg+lT_=; 7O*CW$TE<[E5T$TE_@YgO= O*$S;cCbM_$V6 %Xh; 6S*;Sh; a'E*$TE7T*e 9Wg_$WgDI%O*+X*_=; LVg*+lT_=;9Wg+R7O*_E*6lT_;V;$TE _@ETR$TE9Wg ;lhT9IC'ESh*M;Xg*e9lT'ITC_LWDMTDbM$S<9Z$ BT'LI;9Sh*BT'_$K7E$EECOZ7LTM$EEC @T5V-D$EEC9WLg * >G$ER9<7O'ITC;T_-YOg 8YOb;$TE7S6LV;b+CTG*9Z;%O*;S$:ZE$V+ 9Wg 7O*$TEDTD2T;$TE>GV7+T$BT'$GT*$TE = O*$S;;lTh 9IC+X*8YO_=;@S;:$V+_E*6I;ODT* M;X*g 9W@ g I$_ET+R7O*_E*>GS$6S;bMLCS F9:V>k G bMc6a6D_EfI üñŚāÖďòÐĒäāðĎèĎèòÿúöŚāÖöĀèæĄē ņ ÐćðïāíĀèçŞ×ÿðĄÐāòêòÿÙćðÓòðùĀÜ×ò èüÐùåāèæĄēüñŚāÖċêŢèæāÖÐāò ÑąĔèæĄē×ĀÖúöĀã üćãòçāèĄ æòāéöŚāæāÖ×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚèčãñ ÓâÿÐòòðÐāòòŚöðïāÓòĀßČôÿċüÐÙèċíĆēü ČÐśďÑêŠÜúāæāÖċ÷òøßÐă× Ðòü Čôÿùïā íĀáèāċ÷òøßÐă×ČôÿùĀÖÓðČúŚÖÙāäăďãśċäòĄñð æĄē × ÿñĆē è ÑüÖéêòÿðāâùèĀ éùèćè čÓòÖÐāò äŚāÖđ äŚü ÓòðùĀÜ×ò æĄēďãśñĆēèëŚāèðāæĄēäè ùùČôÿùöÑüèČÐŚèæćÐæŚāèďêíă×āòâā ČôÿÙŚöñëôĀÐãĀèčÓòÖÐāòäŚāÖđ ÑüÖ×ĀÖúöĀã ÑüèČÐŚèĎúśÐĀéúèŚöñÖāèæĄēċÐĄēñöÑśüÖäŚüďê

Â+S6ER_<WD<+ET+E`$E87V6

;TDLZE_6- 9IW`L*L$ZGc9D 9Wg=EX$KT MO$TE'T+S*MIS6%O;`$; `GREO*=ER:T; LBTOZ7LTM$EEC+S*MIS6%O;`$; $GTIIT %O;`$;_=;+S*MIS69Wg7Sh*OD[7E*$GT*%O* _L;9T*ER_<WD*_JEK2$V+`GR7S*h OD[7 E*$GT* %O*B[CVBT'$GZC=ER_9J=ER-T'COT_.WD; ;O$+T$;W%h O;`$;DS*_=;J[;D$GT*9T*$TE JX$KT J[;D$GT*9T*$TE`@9D J[;D$GT* $TE'C;T'C%;L * .Xg * 9l T bM % O;`$ ; CW JS $ DBT@9Wg + R_= ; _CY O *CMT;'Ec6 c C D T$ a6D%5R;W%h O;`$;CWa'E*$TE9W+g R+S6ER_<WD< $S<$TE+ET+E9Wg7V6%S6a6D+R9lT9T*D$ER6S< <EV _ I58;;MGS * J[ ; D E T-$TEc=DS * 8;; CV7EBT@_@YgO`$c%=‰MT+ET+E9Wg7V6%S6 èüÐ×āÐèĄñĔ ÖĀ ðĄčÓòÖÐāòæĄ×ē ÿæĘāčÓòÖÐāò òåéĄüāòŞæĄ ùāñéśāèùĘāòāÜņðúāöăæñāôĀñ

üñŚāÖðāÐ čãñ (%1 ÑüÖ×ĀÖúöĀãċíăēðÑąĔè äŚüċèĆēüÖ ČôÿċêŢèüĀèãĀé òüÖ×āÐ×ĀÖúöĀã èÓòòāÙùĄðāČôÿðĄèĀÐôÖæćèæĀĔÖďæñČôÿäŚāÖ êòÿċæ÷ĎúśÓöāðùèĎ×æĄē×ÿôÖæćèĎè×ĀÖúöĀã ÑüèČÐŚèðĄ×ĘāèöèċíăēðÑąĔèæćÐêŒ ùŚÖëôĎúśċÐăã ċÖăèæćèúðćèċöĄñèèĀéíĀèôśāèéāæ èüÐ×āÐ èĄĔ èĀéäĀĔÖČäŚďæñÐĀé ùêêôāö Ññāñċùśè æāÖÐāòùĀÜ×òÑüÖêòÿÙāÙèæĀĔÖùüÖêòÿċæ÷ ðāåąÖ×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚè ċíĆēüùŚÖċùòăðÐāòæŚüÖ ċæĄēñöĎèÑâÿèĄĔ ðĄêòÿÙāÙèùêêôāöċãăè æāÖðā×Āé׌āñĎÙśùüñ ČôÿíĀÐČòðĎè×ĀÖúöĀã ÑüèČÐŚèċíăēðÑąĔèäôüãċöôā òöðæĀĔÖ ×ĀÖúöĀã ÑüèČÐŚèùāðāòåċãăèæāÖďêñĀÖ×ĀÖúöĀãäŚāÖđ ďãśòüéæă÷ ČôÿùāðāòåċêŢè×ćãċÙĆēüðčñÖÐāò Â%Xh;-Sh;J[;D$GT*$TE`@9D ;TD:W E RJS $ 6Vk 3W ) TDZ @S ; :Z  =ER:T; ÑèùŚÖùăèÓśāČôÿéòăÐāòďêñĀÖêòÿċæ÷ċíĆēüè MO$TE'T+S*MIS6%O;`$;$GTIIT$TE$TIL[ éśāèďãśüĄÐãśöñ _CYO*CMT;'E`GRDZ9:JTL7E7T *e9W_g ETEIC $S;9lTc6_-YgOCaD*$S;MC6 +S*MIS6%O;`$; ÂL[?;%O;`$;_CYO*CMT;'E c6=ER$TJ_=;J[;D$GT*9T*$TE`@9D9Wg =ER:T;MO$TE' T +S * MIS 6 %O;`$ ; _=;_GVJ%O*=ER_9JO;ZB[CVBT'GZC`C;lhTa%* $G T I7 O I T +S * MIS 6 %O;`$; _=; +S* MIS6 %O;`$;=ER$TJ_=;J[;D$GT*9T*6T;$TE 9Wg _ = ; J[ ; D $ GT*$TE'C;T'C %;L * 'C;T'C`GR%;L*aG+VL7V$LPS< .Xg*+S*MIS6 `GR<EV $ TEOD T *`9 + EV * '5R$EEC$TE %O;`$;c6_7EWDC$TEDZ9:JTL7E7T *e_MGT MO$TE' T +S * MIS 6 %O;`$ ; +X * c6 +S 6 9l T ;W_h OTcICT$CTD`GR9Z$ODT*+R7O*_6V;_'WD* `>;*T;a'E*$TE9Wg _ $Wg D I% O *%Xh ; CTEO* '[`GR'I<'[$S;c=8X*+R$TIL['ITC_=;_CYO* ES<DZ9:JTL7E$TE%;L*aG+VL7V$L OT9V a'E*$TE$ O LE T *ER<<E8a6DLTE6 I ; CMT;'Ec6 ñćæç÷āùäòŞÐāòÑèùŚÖčô×ăùäăÐùŞ ×ĀÖúöĀã @V_JK¥¿ÏѦ@EOC9Sh*c6+S6_LI;Tb;MSI%O _CYO*CMT;'E_@YOg bM>_[ %T ÑüèČÐŚè #VT4ZTUFN*OUFSOBUJPOBM"JSQPSU %O;`$;CZ* L[ 3BJM3PBE%JTUSJCVUJPO$FOUFS4VTUBJOBCJMJUZ EIC_LI;Tc6E<S 9ET<9SIg $S;`GR+Rc6EI C$S; úòĆü#*3%TèĀĔèċêŢèñćæç÷āùäòŞúèąēÖæĄēÓâÿ >GS$6S;`>;*T;¬a'E*$TE9Wg'5R$EEC$TE ÐòòðÐāòúüÐāòÓśā×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚè×ÿëôĀÐ MO$TE'T+S*MIS6%O;`$; c6EIC$S;LGR ãĀèĎúś×ÖĀ úöĀãÑüèČÐŚèċêŢè÷ĈèñŞÐôāÖãśāèÐāò `E*$TD$lTGS*'ITC'V6_@YgO$lTM;69VJ9T* ÑèùŚÖÐāòÓðèāÓðÑüÖïāÓäÿöĀèüüÐċØĄñÖ $TE@S4;T+S*MIS6%O;`$;bM$TIDT*c=L[ ċúèĆüČôÿċêŢèÐāòċäòĄñðÓöāðíòśüðòüÖòĀé _CYO*CMT;'Eb;O;T'7 bMLC$S<'lT%IS‰ ÐāòċêőãêòÿäĈùĈŚêòÿÙāÓðċ÷òøßÐă×üāċÚĄñè %O*O*'$EMO$TE'T9WgIT L*_LEVC$TE úòĆü"&$ċèĆüē Ö×āÐùïāíæĄäē ÖĀĔ æāÖïĈð÷ă āùäòŞ 'T @S4;T_JEK2$V+ LET*'Z5'T-WIV7 'YO ÑüÖ×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚèèĀĔè äĀĔÖüñĈŚÐąēÖÐôāÖÑüÖ BTE$V+MO$TE'TüñŚāÖďòÐĒäāðïāñúôĀÖ ïāÓäÿöĀèüüÐċØĄñÖċúèĆü ČôÿæĄēùĘāÓĀÜÓĆü ċùòĒ×ùăèĔ ÐāòċùöèāÓâÿÐòòðÐāòúüÐāòÓśā üñĈŚéèòÿċéĄñÖċ÷òøßÐă×äÿöĀèüüÐ ī äÿöĀè ×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚè ďãśðüéúèĀÖùĆüċêőãëèąÐ äÐ &BTU8FTU&DPOPNJD$PSSJEPS æĄē×ÿðĄ äŚüêòÿçāèòĀßùïā ĎèßāèÿùðāÙăÐùïāëĈś Ðă×ÐòòðäŚāÖđæĄēċÐĄēñöÑśüÖċÐăãÑąĔèéèòÿċéĄñÖ ČæèòāøÝò×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚè ċíĆēüÑüÐāò ùèĀéùèćèëôĀÐãĀèČëèÖāè čÓòÖÐāòæĄēďãś ċ÷òøßÐă×ČúŚÖèĄĔ êŠ × ×ć éĀ è ùïāíċ÷òøßÐă × ÑüÖ×Ā Ö úöĀ ã ×ĀãæĘāÑąĔè ċùèüëŚāèæāÖêòÿçāèòĀßùïāďê ÑüèČÐŚ è ďãś ċ êôĄē ñ èČêôÖďê×āÐċãă ð ċêŢ è ñĀÖòĀßéāôíă×āòâāùèĀéùèćèäŚüďê

ÑüèČÐŚè ņæŚā íòÿ ċíĆē üòüÖòĀ é×Ę ā èöèÓè æĄē ñ ś ā ñċÑś ā ðāüā÷Ā ñ ċíăē ð ðāÐÑąĔ è Úąē Ö Ñâÿ èĄĔ č ÓòÖÐāòãĀ Ö ÐôŚ ā öďãś æĘ ā Ðāò÷ą Ð øāċêŢ è æĄē ċòĄñéòś ü ñČôś ö ċúôĆ üċíĄ ñ ÖÐāòãĘ ā ċèă è Ðāò ÐŚüùòśāÖċæŚāèĀèĔ ùŚöèæĄÑē üèČÐŚè×ÿäśüÖíĀáèā ċíăēðċäăðÓĆüÐāòæĘāùèāðéăèèāèāÙāäă Čôÿ ÐāòæĘāæŚāċòĆüéÐ ċíĆēüòüÖòĀé÷ĈèñŞòöéòöð ČôÿÐòÿ×āñùăèÓśā ÚąēÖúāÐäòÖèĄĔùĘāċòĒ× ×ÿ æĘāĎúśôãäśèæćèĎèÐāòÑèùŚÖďãśðāÐùŚöèãśāè êŠÜúāèĘāĔ æŚöðæāÖ×ĀÖúöĀãČôÿċæ÷éāôðĄČëè òüÖòĀéċòĄñéòśüñČôśöÐāòæĘāÖāèĎèÓòĀÖĔ èĄċĔ êŢè ÓöāðòŚöððĆüÐĀèæćÐïāÓùŚöèÚąēÖČùãÖåąÖÐāò òöðíôĀÖČôÿÓöāðùāðĀÓÓĄÐĀèĎèÐāòæĘāÖāè

™›wŸ‘ziŸx›Ù«whÙŤ

ac


D &?M!=L :+0> 1: 5!E ĉ! D+=*)&+Ċ5)2A#ĉ +8: )5:D=*! ;TDES * LEE' _8Yg O ;;T6W >[ Ol T ;ID$TELl T ;S $ *T;_%7@Yh ; 9Wg $ TEJX $ KT CS:DCJX$KT_%7qt_=6_>DITaE*_EWD;$ER9EI*JX$KT:V$TE_7EWDCa'E*$TE @S4;TL[=ER-T'COT_.WD; ¥Ðóìõì÷ òé ¾Ð¾˦ LET*'ITC7ERM;S$E[bM$S< ;S$_EWD;;S$JX$KTb;$TE_7EWDC@EOCL[$ TE_=;=ER-T'COT_.WD;b;=qttw _7EWDC'ITC@EOC6T;$TEJX$KT%O*$ER9EI*JX$KT:V$TEb;LI;ES<>V6-O< LlT;S$*T;_%7@Y;h 9W$g TEJX$KTCS:DCJX$KT_%7qtCW9*Sh MC6wsaE*_EWD;7O* CW$TE_7EWDC'ITC@EOC6T;BTKTOS*$FK`GRBTKTOYg;e a6DbMCW$TELO; BTKTOS*$FK9Z$IS;+S;9E9Z$aE*_EWD;

èāñòĀÖùòòÓŞċåĆüē èèāãĄëĈüś āĘ èöñÐāò ùĘāèĀÐÖāèċÑäíĆĔèæĄēÐāò÷ąÐøāðĀçñð÷ąÐøā ċÑä ĝĠ ċêőãċëñöŚāčòÖċòĄñèÐòÿæòöÖ ÷ą Ð øāçă Ð āòċäòĄ ñ ðčÓòÖÐāòíĀ á èāùĈ Ś êòÿÙāÓðüāċÚĄñè 4QJSJUPG"4&"/ ùòśāÖ ÓöāðäòÿúèĀÐòĈśĎúśÐĀé èĀÐċòĄñèèĀÐ÷ąÐøā ĎèÐāòċäòĄñðíòśüðùĈŚÐāòċêŢèêòÿÙāÓð üāċÚĄñèĎèêŒĝĠĠģċäòĄñðÓöāðíòśüð ãśāèÐāò÷ąÐøāÑüÖÐòÿæòöÖ÷ąÐøāçăÐāò ĎèùŚöèòĀéëăãÙüéùĘāèĀÐÖāèċÑäíĆĔèæĄēÐāò ÷ąÐøāðĀçñð÷ąÐøāċÑäĝĠðĄæĀĔÖúðãģğ čòÖċòĄñèäśüÖðĄÐāòċäòĄñðÓöāðíòśüðãśāè ïāøāüĀÖÐóøČôÿïāøāüĆèē đčãñĎúśðÐĄ āò ùüèïāøāüĀÖÐóøæćÐöĀè×ĀèæòŞæćÐčòÖċòĄñè čòÖċòĄñèæŚāíòÿöăæñāñè ċêŢè Ĝ Ďè ģğčòÖċòĄñèäāðčÓòÖÐāòãĀÖÐôŚāöæĄēċêŢè ČúôŚÖċòĄñèòĈśċÐĄēñöÐĀéêòÿÙāÓðüāċÚĄñè ùĘāúòĀéèĀÐċòĄñè ÓòĈ ČôÿêòÿÙāÙè ÚąēÖ ÙŚöñëôĀÐãĀèÐāòãĘāċèăèÐāòãśāèÐāò÷ąÐøā ÑüÖêòÿċæ÷ďæñĎúśù üãòĀéäŚ ü ÐāòċêŢè êòÿÙāÓðüāċÚĄñèČôÿíĀáèāċñāöÙèďæñ

ĎúśðĄùðòòåèÿæĄēùĘāÓĀÜùĘāúòĀéÐāòãĘāċèăè ÙĄöăäĎèêòÿÙāÓðüāċÚĄñèĎèüĄÐ ğ êŒÑśāÖ úèśā ĝĠĠģ ÐòÿæòöÖ÷ąÐøāçăÐāòďæñ òŚöðëôĀÐãĀèÐāòíĀáèāÓćâïāíÐāò÷ąÐøā ĎèïĈðăïāÓ ïāñĎäśÐòüéÐāò÷ąÐøāÑüÖ üāċÚĄñè ùĈŚüāċÚĄñèéöÐùāð Čôÿ &"4 ôĀÐøâÿ8PSLJOH%JOOFSčãñðĄòĀßðèäòĄ öŚāÐāòÐòÿæòöÖ÷ąÐøāçăÐāòÑüÖüāċÚĄñè Ĝě êòÿċæ÷êòÿÐüéãśöñ éòĈďèãāòćù ÚāôāðÐĀðíĈÙāüăèčãèĄċÚĄñùêêôāöċðĄñ èðāòŞðāċôċÚĄñîőôăêêőèùŞùăÖÓčêòŞ èāÖíĈèäā ďäòñāùćæçŞ üā×āòñŞïāÓ öăÙāùĀÖÓð÷ąÐøā čòÖċòĄñèæŚāíòÿöăæñā ñè ÐôŚāööŚāďãśðĄÐāòéòò×ćďöśĎèúôĀÐùĈäò ÐôćŚðùāòÿùĀÖÓð÷ąÐøā ċèśèċùāúôĀÐ ãśāè ċ÷òøßÐă×ãśāèÐāòċðĆüÖÓöāððĀēèÓÖČôÿ ãśāèùĀÖÓðöĀáèçòòððĄÐāòéĀÖÓĀéċôĆüÐöăÙā üāċÚĄñè÷ąÐøā íòśüðċäòĄñðċòĆēüÖäôāã ČòÖÖāèãśöñíĀáèāċñāöÙèüāċÚĄñè Ďúś äòÿúèĀÐåąÖüĀäôĀÐøâŞüāċÚĄñè Čôÿċùòăð

ùòś ā ÖÓöāðċÑś ā Ď×üĀ è ãĄ Ñ ś ā ðöĀ á èçòòð êòÿÐüéãś ö ñÐă × ÐòòðÐāòČôÐċêôĄē ñ è èĀÐ÷ąÐøā Ðāò×ĀãúôĀÐùĈäòÐāòċòĄñèòĈśãśāè ïāøā ČôÿÐāòĎúś èĀ Ð ÷ą Ð øāďãś ðĄ č üÐāù ìœÐêÞăéĀäăÖāèĎèùåāèêòÿÐüéÐāòÑüÖ ċüÐÙè èāÖùāöùćöèĀèæŞ ×öÖ×ĀèæòŞ èĀÐċòĄñè ÙĀĔèðĀçñð÷ąÐøāêŒæĄē Ġ čêòČÐòðöăæññā ÷āùäòŞÓâăä÷āùäòŞčòÖċòĄñèæŚāíòÿöăæñā ñè ÐôŚāööŚā äèďãśòĈśċòĆēüÖüāċÚĄñèäśüÖċä òĄñðÓöāðíòśüðãśāèïāøāüĀÖÐóøČôÿ ïāøāüĆēèđ åśāċêŢèďêďãśüñāÐďêêòÿċæ÷ ùāçāòâòĀßêòÿÙāçăêďäñêòÿÙāÙèץèĎè ÐòüéüāċÚĄñèéöÐùāð üāċÚĄñèČôÿץè ÜĄēêćŕèČôÿċÐāúôĄ 

™›wŸ‘ziŸx›Ù«whÙŤ

ae


'5RIV9DT$TE+S6$TEC%« +S6=ER-ZCIV-T$TEER6S<-T7V

ß -?L!D0+1 <=! @+ <H*HĊ3+?5D2=*à

OS'EET-9[7+W;_>D_CYO*CS*$E_E*>[$CV7EOT_.WD; _CYOg IS;9Wg ±$ZCBT@S;:¯²²²'5RIV9DT$TE+S6$TECMTIV9DTGSD%O;`$; +S6*T;=ER-ZCIV-T$TEER6S<-T7V6T;:ZE$V+`GR_JEK2$V+'ES*h 9Wg ²=ER+lT=¯²²² 'GYg;_JEK2$V++W;b;c9D :ZE$V+c9Dc6MEYO_LWD a6D >J«6E«$F7@T `L; -SD:E EO*'5<6W? TDIV-T$TE`GR@S4;T;S$JX$KT bM_$WDE7V$GTI7O;ES< EJ«CS;9;TLTCTE8'5<6W'5RIV9DT$TE+S6$TE$GTIETD*T;`GR$GTI_=6 *T;a6DEJ«6E«LCMCTD=EW_=ECEO*O:V$TE<6W? TD$TE'GS*`GR9ES@DLV; CMTIV9DTGSD%O;`$;5aE*`EC@[G`C;%O;`$;ET-TOO'V6+«%O;`$;

ò÷ðĀ è æèā ÐôŚ ā ööŚ ā êŠ × ×ć éĀ è ċ÷òøßÐă × ÑüÖüċðòă Ð āČôÿñć čòêäÿöĀ è äÐċòăēðåãåüñ ÑâÿæĄēċ÷òøßÐă×ÑüÖץèðĄ ÓöāðòćÖŚ ċòĆüÖüñŚāÖċúĒèďãśÙãĀ æĘāĎúśïðĈ ïă āÓ ċüċÙĄñäÿöĀèüüÐċØĄñÖĎäśČôÿüüùċäòċôĄñæĄē ċÓñëĈÐíĀèÐĀéčôÐäÿöĀèäÐ ċòăēðÑöèÑöāñ úāæāÖċ÷òøßÐă×ùāçāòâòĀßêòÿÙāÙèץè ׹ÖċêŢèæĄēèŚā×ĀéäāðüÖðāÐĎèČåéċüċÙĄñ  ò÷ãòùðúðāñ ÐôŚāööŚā ċêŢèčüÐāùãĄæĄēץè×ÿ ùèĀéùèćèúòĆüôÖæćèæāÖÐāòÓśāæĄêē òÿċæ÷ďæñÚąÖē æĀÖĔ ïāÓ òĀßČôÿċüÐÙè×ÿäśüÖ÷ąÐøāÑśüðĈôüñŚāÖòüéãśāèċíĆēüĎúś æòāéåąÖÑśüãĄ ÑśüċùĄñČôÿùāðāòåãĘāċèăèçćòÐă×ďãśüñŚāÖ äòÖċêŖāúðāñ ÚąēÖÐāòċÑśāðāÑüÖץèÓòĀĔÖèĄĔďðŚďãśùŚÖëôÐ òÿæéäŚüċ÷òøßÐă×ďæñċæŚāèĀĔèČäŚñĀÖÓòüéÓôćðåąÖÐāò ÷ąÐøāùĀÖÓðČôÿöĀáèçòòðÑüÖďæñæĄēüā×ċêôĄēñèČêôÖ ďêãĀÖèĀèĔ ëĈêś òÿÐüéÐāòèĀÐçćòÐă×íŚüÓśāêòÿÙāÙèČôÿ èĀÐ÷ąÐøā×ÿäśüÖ÷ąÐøāÑśüðĈôüñŚāÖòüéãśāèêòÿÐüéÐāò ãĘāċèăèÙĄöăäïāñĎäśÐāòċÑśāðāðĄùŚöèòŚöðæāÖċ÷òøßÐă×ÑüÖץèČôÿďæñ İÐāò÷ąÐøāÑśüðĈô ÐāòċÑśāòŚöðîŠÖċùöèā×āÐëĈśòĈś×ÿæĘāĎúśëĈśêòÿÐüéÐāò èĀÐçćòÐă× ùāðāòåĎÙśÑśüðĈôêòÿÐüéÐāòöāÖČëèãĘāċèăèçćòÐă×ċðĆēüċÐăãÐāòċêôĄēñèČêôÖÓòĀĔÖĎúÜŚ ãĀÖèĀĔèÐāò×ĀãÖāèÓòĀĔÖèĄĔ׹ÖåĆüċêŢèüĄÐúèąēÖüÖÓŞÓöāðòĈśæĄēèŚāùèĎ× üĄÐæĀĔÖëĈśòŚöðÖāèñĀÖðĄ čüÐāùďãśòŚöðČôÐċêôĄēñèæĀ÷èÓäăÐĀéëĈśòĈśëĈśċÙĄēñöÙāÜãśāèçćòÐă×Čôÿċ÷òøßÐă× ďæñ īץè ÚąēÖùāðāòåĎúśÓöāðÐòÿ׌āÖãśāèçćòÐă×ץèČôÿďæñďãśüñŚāÖČèŚèüèı

af

Ť,,$)".#&3

İêŠ××ćéĀèċ÷òøßÐă×æāÖäÿöĀèäÐÐĘāôĀÖ åãåüñ ÑâÿæĄēċ÷òøßÐă×ìŠţÖċüċÙĄñÐĘāôĀÖ üñĈŚĎèñćÓæüÖ čãñċØíāÿêòÿċæ÷ץèæĄēðĄ ÓŚā(%1ùĈÖÐöŚāÜĄēêćŕèÓöāðØôāãÑüÖץè ÓĆüÐāòæŚāæĄüñŚāÖÙĀãċ×èöŚāäśüÖÐāòċêŢè ðăäòÐĀéêòÿċæ÷ĎèÐôćŚðüāċÚĄñè äĀöüñŚāÖ ċÙŚèÐāòëôĀÐãĀèĎúśêòÿċæ÷ċíĆēüèéśāèĎè ċüċÙĄñ ĎúśòŚöðÑéöèòåďîċ÷òøßÐă×Ñéöè ĎúðŚďêãśöñÐĀè ċíĆēüċêőãċÑäÐāòÓśāċùòĄ ץèüāċÚĄñè $IJOB"4&"/'SFF5SBEF "HSFFNFOU ī $"'5" ÚąēÖðĄÑèāã (%1 ĎúÜŚċêŢèüĀèãĀéùāðÑüÖčôÐ ÚąēÖČèŚèüè öŚāúèąēÖĎèêòÿċæ÷ČåéċüċÙĄñ æĄēץèúðāñ êüÖ×ÿċÑśāðāäĄäôāãöāÖßāèçćòÐă×èĀĔèÓĆü êòÿċæ÷ďæñı


Ðāò×ĀãêòÿÙćðöăÙāÐāòòÿãĀéÙāäăãāś èçćòÐă×Čôÿċ÷òøßÐă×ÓòĀÖĔ æĄē êòÿ×ĘāêŒïāñ ĎäśúöĀ ÑśüİÓôĆèē ċ÷òøßÐă×ץèĎèďæñçćòÐă×ďæñďãśúòĆüċùĄñıðĄöäĀ åćêòÿùÖÓŞċíĆüē Ðòÿäćèś êòÿÙāÙèďæñčãñċØíāÿÐôćðŚ èĀÐçćòÐă×ĎúśðÐĄ āòäĆèē äĀöČôÿ÷ąÐøāÑśüðĈôÓöāðòĈċś íĆüē ċäòĄñð òĀéðĆüäŚüÐāòċêôĄñē èČêôÖÓòĀÖĔ ĎúÜŚÑüÖÓôĆèē ċ÷òøßÐă×ץèĎèďæñòöðæĀÖĔ ÐāòċêőãċöæĄċíĆüē ĎúśèĀÐöă×ĀñďãśðĄčüÐāùèĘāċùèüéæÓöāðöă×ĀñæĀĔÖÐôćŚðùāòÿďãśČÐŚċ÷òøß÷āùäòŞ éĀÜÙĄ ÐāòċÖăè Ðāò×ĀãÐāò Ðāòäôāã Ðāòäôāã ÐāòäôāãċíĆēüÐāòæŚüÖċæĄēñöČôÿÐāò čòÖČòðČôÿÐāòæŚüÖċæĄēñö èüÐ×āÐèĄñĔ ÖĀ ðĄÐāòċùöèāċòĆüē ÖİÐāòċÑśāðāÑüÖץèčãñċùśèæāÖëŚāèÐôćðŚ êòÿċæ÷ üăèčãץèðĄëôÐòÿæéüñŚāÖďòäŚüċ÷òøßÐă×ďæñıčãñëĈæś òÖÓćâöćáă üāæăÓćâêòÿ×öé ùćïèă Ą üĀÓòòāÙæĈäæĄêē òąÐøāìŕāñíāâăÙñŞùĘāèĀÐÖāèùŚÖċùòăðÐāòÓśāòÿúöŚāÖêòÿċæ÷âÐòćÖ ñŚāÖÐćśÖùāçāòâòĀßČúŚÖùúïāíċðĄñèðāòŞ ÓćâíăðôêÖÐüÖČÐśöüĀÓòòāÙæĈäæĄēêòąÐøā ìŕāñÐāòíāâăÙñŞ ùĘāèĀÐÖāèùŚÖċùòăðÐāòÓśāĎèäŚāÖêòÿċæ÷ â ċöĄñÖ×ĀèæèŞ ùêêôāö ãòďí×ăäò öăéĈôñŞçèùāò üĀÓòòāÙæĈä ìŕāñíāâăÙñŞùĘāèĀÐÖāèùŚÖċùòăðÐāòÓśāòÿúöŚāÖ êòÿċæ÷ â ÐòćÖêŠÐÐăēÖ ùāçāòâòĀßêòÿÙāÙèץè Óćâüăùòÿ öŚüÖÐć÷ôÐă× êòÿçāè ÐôćŚðèĘĔāäāôðăäòëô Čôÿ ë÷ãòüĀÐøò÷òĄ íāâăÙùāòùŞè ëĈśüĘāèöñÐāò÷ĈèñŞéòăÐāò ċ÷òøß÷āùäòŞðúāöăæñāôĀñçòòð÷āùäòŞ

üÖÓŞÐāòéòăúāòùŚöèäĘāéô üéä ċíòāÿ ðĄùŚöèùĘāÓĀÜæĄē×ÿùòśāÖ×ăäùĘāèąÐòĀÐ ùòśāÖ ùăèÓśāæĄēðĄċüÐôĀÐøâŞċØíāÿæśüÖåăēèċíĆēü ċ×āÿÐôćŚðċêŖāúðāñæĄēċêŢèÙāöץè ċíòāÿ êòÿÙāÐòêòÿċæ÷ץèċñüÿðāÐúāÐùăèÓśā ċòāäăãäôāãÑüÖץè×ÿùāðāòåùòśāÖċðĒã ċÖăèďãśüñŚāÖðúā÷āô ãĀÖèĀĔèëĈśéòăúāòČôÿ ãòďí×ăäò öăéĈôñŞçèùāò üĀÓòòāÙæĈä ìŕāñíāâăÙñŞùĘāèĀÐÖāèùŚÖċùòăðÐāòÓśā êòÿÙāÙèĎèæśüÖåăēè׹ÖðĄùŚöèùĘāÓĀÜæĄē×ÿ òÿúöŚāÖêòÿċæ÷âÐòćÖêŠÐÐăēÖùāçāòâòĀßêòÿÙāÙèץè ùòśāÖČôÿëôĀÐãĀèçćòÐă×ďæñĎúśČÑĒÖČÐòŚÖ ċëñöŚāêòÿċæ÷ץèíñāñāð×ÿùòśāÖüăæçăíôÐĀéüāċÚĄñè ČôÿðĄèčñéāñċêôĄēñèċíĆēüèéśāèðāċêŢèðăäò üāæă Ðāò ëĈÐðăäòùĀðíĀèçŞÐĀéêòÿċæ÷ďäśúöĀēè èĀéöŚāêòÿċæ÷ץè ċêôĄñē èæă÷æāÖãśāèċ÷òøßÐă×ďãśòöãċòĒöðāÐčãñÐāòċòĄñè òĈś×āÐëôùĘāċòĒ×ÑüÖêòÿċæ÷ÜĄēêćŕèæĄēċêŢèðúāüĘāèā×æāÖ ċ÷òøßÐă×ĎèòÿãĀéčôÐÐāòæĄēץè×ÿôÖæćèĎèêòÿċæ÷ďæñ èĀĔèðĄÓŚāċØôĄēñüñĈŚæĄēċêüòŞċÚĒèäŞúāÐċæĄñéÐĀéÓŚāæāÖ ċ÷òøßÐă×æĄēץèôÖæćèÐĀéæćÐêòÿċæ÷æĀēöčôÐãĀÖèĀĔè׹ÖċêŢè čüÐāùãĄÑüÖêòÿċæ÷ďæñæĄē×ÿäśüÖêòĀéñćæç÷āùäòŞãśāèÐāòÓśāÐāòôÖæćèČôÿċ÷òøßÐă× òÿãĀéêòÿċæ÷ òÿãĀé×ĀÖúöĀã ċíĆēüĎúśċÐăãÓöāðùðãćôČôÿòāéòĆēèĎèÐāòíĀáèāêòÿċæ÷ äŚüďê

ë÷ãòüĀÐøò÷òĄ íāâăÙùāòùŞè ëĈś üĘ ā èöñÐāò÷Ĉ è ñŞ é òă Ð āòċ÷òøß÷āùäòŞ ðúāöăæñāôĀñçòòð÷āùäòŞÐôŚāööŚāùĘāúòĀé ÐāòċêôĄē ñ èČêôÖãś ā èċ÷òøßÐă × ÓòĀĔ Ö èĄĔ êòÿċæ÷ďæñäśüÖæĘāÖāèċêŢèæĄð ċòĄñèòĈś èčñéāñÐāòéòăúāòÖāèÑüÖòĀßéāôċíĆēüè éś āè òĀ ßéāôďæñäś üÖöāÖèčñéāñČôÿ íĀáèāæòĀíñāÐòðèćøñŞĎúśäĆēèäĀö ôÖðĆü Óćâüăùòÿ öŚüÖÐć÷ôÐă× êòÿçāèÐôćŚðèĘĔāäāôðăäò êÞăéĀäă×òăÖ ċíĆēüíăæĀÐøŞëôêòÿčñÙèŞÑüÖ ëô ċëñöŚā ÐāòæĄēêòÿċæ÷ץèÐśāöċÑśāðāðĄéæéāææāÖ Ùāäă çćòÐă×ďæñðāÐÑąĔèèĀĔèåĆüċêŢèÓöāðčÙÓãĄÑüÖêòÿċæ÷ďæñ ċíòāÿêòÿċæ÷ďæñ×ÿďãśïāøĄ ðāÐÑąĔè ċòāÓöòċäòĄñðòĀéðĆüæćÐïāÓùŚöè čãñċØíāÿùŚöèæĄēċôĒÐæĄēùćãÑüÖêòÿċæ÷ċÙŚè ÓćâíăðôêÖÐüÖČÐśöüĀÓòòāÙæĈäæĄēêòąÐøā ìŕāñ ÐāòíāâăÙñŞ ùĘāèĀÐÖāèùŚÖċùòăðÐāòÓśāĎèäŚāÖêòÿċæ÷â ċöĄñÖ×ĀèæèŞùêêôāöÐôŚāööŚāèĀÐôÖæćèďæñäüÖċäòĄñð ÓöāðíòśüðċíòāÿèĀÐôÖæćèìŠţÖêòÿċæ÷ċíĆēüèéśāèüāæă ôāöČôÿċöĄñãèāððĄÓöāðäĆēèäĀöðāÐ ċòāäśüÖċòĄñèòĈśÐÝ òÿċéĄñéæāÖÐāòÓśā ċäòĄñðÐāòÓśāČôÿäĆēèäĀöüñĈŚäôüã ċöôāċíĆēüĎúśòĈśċæŚāæĀèêòÿċæ÷ċíĆēüèéśāè

™›wŸ‘ziŸx›Ù«whÙŤ

ag


œ¢¬‘hÞ²›†ž|zÙx›Ù«whÙ‘h•ªŒÌ†

ß 5!E ĉ!D )2čà ß 5!E ĉ!D )2čàD+=*)>à2)+9 1čų(+:+ų<F Ċà/<L

"D&-< =4:E3ĉ:< +9M=Ld` Ċ:! Ŵ 5!E ĉ!9Q: +:* :+!Q:D=L*/9/5*ĉ: +>L/9!eD2Ċ!:D=L*/D)?5 5!E ĉ! +9" =4:E3ĉ:<ß 5!E ĉ!D )2čà

_CYg O IS ; 9Wg ¯³ $Z C BT@S ; : ¯²²² ;TD$;$@S ; :Z  +Z G _$KC >[ I T $TE$TE$W N T`M * =ER_9Jc9D¥$$9«¦`GR;TD9E*@G+lT=T@S;:ZEO*>[ITET-$TE+«%O;`$;EIC`8G*%TIIT +«%O;`$; @EOC_=;_+TBT@+S6$TE`%*%S;$WNT`M*-T7V 'ESh*9Wg ±­ %O;`$;_$CL `GR $WNT';@V$TE`M*-T7V 'ESh*9Wg °­ ;'E%O;`$;_$CL 9Sh*;Wh %O;`$;_$CL+RCW%Xh;ERMIT* IS;9Wg °ª®°CW;T'C¯²²²+RCW;S$$WNT_%TEIC®­©­µ±';`GR_+TM;T9Wg ¯©²²°';7TC%O <S*'S<%O*$$9«b;`7GR-;V6$WNT7O*CW+S*MIS69Wg_%TEIC`%*%S;cC;OD$IT³+S*MIS6`GRcC ;OD$IT ° BT' .Xg*IV;6_.VEA cCCW;S$$WNT_%TEIC`%*%S;+X*7O*7S6OO$c= _MGYO$TE`%*%S; _@WD*°¶-;V6$WNT_9T;Sh; èüÐ×āÐèĀĔèñĀÖðĄ üĄċöśèæŞ×āÐ ÙèăãÐĄûāæĄēåĈÐäĀãüüÐďê ďãśČÐŚ ÐĄûāæāÖüāÐā÷ ċýôăÓüêċäüòŞéÖĀ ÓĀéöăæñćëāãČëôÖÙāñðöñùāÐôùðĀÓòċôŚèòćèŚ ċöôċäüòŞċöæúÜăÖ ðăãċãăôĔ ċöæ úÜăÖñăðèāùäăÐ÷ăôêřÙāñêŠè×ĀÐùĄôĀäòćŚèÐÐÙāñ òćŚèÐÐÙāñ òćŚèÐÐúÜăÖ òćŚèÐÐúÜăÖ×ĀÐòñāèùêòăèæòŞéćÓÓôúÜăÖ ďæðŞďæòüĀôÐðæĄðúÜăÖ éĄċüĒðċüĒÐÚŞ éćÓÓôúÜăÖðöñďæñùðĀÓòċôŚèďôæŞċýîöĄēċöæ ďôæŞċöôċäüòŞċöæãśāèÐāò×ĀéùôāÐČéŚÖùāñ ÐĄûāêòÿċïææĄðæĄēèŚāùèĎ×îćäéüôÙāñİċלāïāíČôÿČÙðêřċÐŚāıÑüèČÐŚèüñĈŚĎèùāñċüòŚöð ÐĀéùÖÑôā ČðŚýŚüÖùüèùāñéĄèÓòêßð ×ĀèæéćòĄÐòćÖċæíþùāñÚĄċôñ èèæéćòĄ ôíéćòĄ ùāñãĄÙôéćòĄ ċÙĄñÖĎúðŚ èÓòòāÙùĄðāÑâÿæĄēÐĄûāÓèíăÐāòČúŚÖÙāäăÓòĀĔÖæĄē×ĀãÑąĔèòÿúöŚāÖ öĀèæĄēðĄèāÓððĄèĀÐÐĄûāċÑśāòŚöð Óè×ĀãČÑŚÖÑĀèÙèăãÐĄûā èāñêòāčðæñŞċüÐÐśāèäòÖëĈüś āĘ èöñÐāò÷ĈèñŞÐÐæ×ÑüèČÐŚèċêőãċëñöŚāďýďôæŞÐāò×ćã ÓéċíôăÖĎèíăçċĄ êőã×ÿċÙăÜèĀÐÐĄûāýĄčòŚ ÙĆüē ãĀÖæĄċē êŢèÓèÑüèČÐŚèüāæăùðòĀÐøŞ ÓĘāùăÖúŞýĄčòŚċúòĄñÜæüÖčüôăðêőÐċÐðùŞ ÓèČòÐÑüÖďæñ Úă č Ðś ċÐĄ ñ òäă ÷Ā Ð ãăė ċùèāċðĆüÖ üãĄä÷ĈèñŞúèśāÙĆēüãĀÖæĄð ÙāäăďæñČôÿİÚĈċêüòŞéüôıïòāãò

÷òĄÙāíĀèçćŞ üãĄäèĀÐċæèèăùðĆüÑüÖčôÐùŚöè ċòĆēüÖÖéêòÿðāâäĀĔÖċêŖāďöśôśāèéāæ ãśāèèāñèíòĀäèŞÐüÐúöāèëĈśüĘāèöñ ÐāòÐāòæŚüÖċæĄēñöČúŚÖêòÿċæ÷ďæñ æææ ùĘāèĀÐÖāèÑüèČÐŚè ĎèßāèÿêòÿçāèÓâÿ ÐòòðÐāòìŕāñæŚüÖċæĄēñöÐāòČÑŚÖÑĀèÐĄûāČúŚÖ Ùāäă ÓòĀĔÖæĄē İÑüèČÐŚèċÐðùŞı ċêőãċëñ öŚā æææùĘāèĀÐÖāèÑüèČÐŚè òŚöðÐĀéÓâÿ ÐòòðÐāòìŕāñæŚüÖċæĄēñö ďãś×ĀãæĘāÑśüðĈôċùśè æāÖæĀöòŞäĀöüñŚāÖæŚüÖċæĄēñöċðĆüÖÑüèČÐŚè ÓòąēÖöĀè ċíĆēüòüÖòĀéëĈśċÑśāòŚöðÖāèÑüèČÐŚè ċÐðùŞæץē ÿ×ĀãÑąèĔ ĎèòÿúöŚāÖöĀèæĄē ðĄèāÓð èĄĔ a6D;l T _L;O_L ; 9T*`MG * _EW D ;E[  O[ OTED:EEC9Wg;TL;b+ ² _L;9T* c6`$ _L; 9T*9Wg ®·cMI@ER:T7Z _DWgDCMC[<T;*[+*OT* _L;9T*9Wg¯·cMI@ERbM‰-CIVI_%YgO;_DYO; LI;LS7I_L;9T*9Wg°·_DYO;_L;9T*LTDcMC _CYO*%O;`$;_L;9T*9Wg±·DGP[=`7CLVCOW LT;_DWgDCDTC<T;c6a;_LTE `GR_L;9T*9Wg ²·OTED:EEC%OC9Wg%O;`$; òāñÐāòæŚüÖċæĄēñöäĀöüñŚāÖæĀĔÖ ċùśè æāÖãĀ Ö ÐôŚ ā ö×ÿċêŢ è Ñś ü ðĈ ô ùèĀ é ùèć è Ðāò öāÖČëèċãăèæāÖæŚüÖċæĄēñöĎèòÿúöŚāÖÐāò òŚöðÖāèÑüèČÐŚèċÐðùŞ ÚąēÖ×ÿÙŚöñċäăðċäĒð êòÿùéÐāòâŞ Ð āòðāċñĆ ü èċðĆ ü ÖÑüèČÐŚ è ÑüÖëĈśòŚöðÖāèÓòĀĔÖèĄĔĎúśèŚāêòÿæĀéĎ×ðāÐñăēÖ ÑąèĔ äôüã×èċêŢèÐāòèĘāċùèüÓćâÓŚāÑüÖċùśè æāÖČôÿČúôŚÖæŚüÖċæĄñē öċðĆüÖÑüèČÐŚèĎúśċêŢè æĄēòĈś×ĀÐČôÿďãśòĀéÐāòċëñČíòŚüñŚāÖÐöśāÖÑöāÖ ðāÐÑąĔèãśöñ >[L;b+%OC[G_L;9T*9SIE7SIODT*9Sh* ² _L;9T*6S*$GTILTCTE87V67O%OES<_O$LTE %OC[Gc69Wg 999«LlT;S$*T;%O;`$; a9E« ­ª±°¯±ª±±¶µª¶ _=6bM<EV$TE9Z$IS;cC_I; IS;MDZ6ET-$TE7Sh*`7_IGT­µ«°­ª®³«°­;« MEYOLTCTE87V67TC%OC[G9T*_If<c.7

™›wŸ‘ziŸx›Ù«whÙŤ

ai


pp

a'E*$TE cE `L;

$EO«LS‰+E

ÓćâèóðôôĄùăòăÐćôòüÖêòÿçāèúüÐāòÓśāÐāòÓśāìŕāñüćäùāúÐòòðČôÿċÐøäòÐòòðèāñ ùćöăæñŞ ùĆéùāòÓāð Čôÿ èāñÐăäă÷ĀÐãăė öòÐă×ďíéĈôñŞ òüÖêòÿçāèÐòòðÐāòúüÐāòÓśā×ĀÖúöĀã ÑüèČÐŚèíòśüðÓâÿÐòòðÐāòþĎúśÐāòüéòðÐāòéòăúāò×ĀãÐāòæĄēãăèäāðčÓòÖÐāòďòŚČùè ČÐŚùðāÙăÐÑüÖùúÐòâŞÐāòċÐøäòùðéĈòâŞíòśüðôÖ÷ąÐøāíĆèĔ æĄ×ē òăÖâüċöĄñÖċÐŚā×ÑüèČÐŚèċðĆüē öĀèæĄēÐćðïāíĀèçŞ

îć÷ÿöïĆêǰĉ êøĊüç Ć îŤÿüč øøèǰñĎüš ćŠ øćßÖćøÝĆÜĀüĆé×ĂîĒÖŠî ǰîć÷íĊøąýĆÖéĉĝǰ æĊÛć÷čóîĆ íčǰŤ ðøąíćîĀĂÖćøÙšćÝĆÜĀüĆé×ĂîĒÖŠîǰÙèąÖøøöÖćøĀĂÖćøÙšć ǰÿõć ĂčêÿćĀÖøøöǰĒúąǰÿöćÙöĂčêÿćÖøøöìŠĂÜđìĊ÷ę üÝĆÜĀüĆé×ĂîĒÖŠîǰðøąßčöǰÖøĂ ÿĆâÝøǰøŠüöÖĆïǰÝĆÜüĆéđßĊ÷ÜĔĀöŠ ǰÝĆÜĀüĆéĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĒúąĀĂÖćøÙšćđßĊ÷ÜĔĀöŠǰ ĀĂÖćøÙšćĒöŠăŠĂÜÿĂîǰĔîÖćøðøąßčöǰÖøĂǰÿĆâÝøǰđöČęĂđøĘüėǰîĊĚ

b`

Ť,,$)".#&3


 üĆîìĀćøñŠćîýċÖǰ

 ÓćâôĀããāêŠæðãăôÐòüÖêòÿçāèúüÐāòÓśā×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚèíòśüðÓâÿċלāúèśāæĄúē üÐāòÓśāþòŚöðöāÖíöÖðāôāċíĆüē ùãćãöĄ òĄ ÐòòðČôÿċÙăãÙĈċÐĄñòäă æúāòëŚāè÷ąÐëĈċś ùĄñùôÿċôĆüãċèĆüĔ ČôÿÙĄöäă ċèĆüē ÖĎèöĀèæúāòëŚāè÷ąÐčãñðĄúèŚöñÖāèïāÓòĀßČôÿċüÐÙèċÑśāòŚöðíăçĄ âôāèúèśāíòÿòāÙāèćùāöòĄñŞ ùðċãĒ× íòÿ÷òĄíĀÙòăèæòāéòðòāÙăèĄèāåÓŚāñ÷òĄíĀÙòăèæò×ÑüèČÐŚèċðĆēüöĀèæĄēĞÐćðïāíĀèçŞĝĠĠĠ

 øĆïĂĆÙøøćßìĎêâĊęðčśî

èāñùðéĀäă äòĄöá Ā èŞùöć òòâŞëĈöś āŚ òāÙÐāò×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚèÓćâêòā⥠çĄòïāèćòüÖêòÿçāèúüÐāòÓśā×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚèèāñċÑĒðÙāäăùðĎ×öÖøŞ ċôÑāçăÐāòúüÐāòÓśā×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚè òŚöðĎúśÐāòäśüèòĀé ðòæāÓāÙă čüÐāäÿ üĀÓòòāÙæĈä ČëèÐÐāòċðĆüÖ êòÿċæ÷ÜĄēêćŕè ĎèčüÐāùċãăèæāÖ ċñĆüè×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚèČôÿċÑśāċñĄñē ðÓāòāöÿíòśüðêòąÐøāČèöæāÖċ÷òøßÐă× ċðĆüÖÑüèČÐŚè â úśüÖòĀéòüÖíÖøŞíāèăÙ ÷āôāÐôāÖÙĀĔè ğ ċðĆēüöĀèæĄē ĝ ÐćðïāíĀèçŞĝĠĠĠ

ǰ ×ĂîĒÖŠîöćøćíĂî

 èāñùðéĀäă äòĄöĀáèŞùćöòò⪠ëĈśöŚāòāÙÐāò×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚè èāñ êòÿñĈòüĀÖùèĀèæŞÐòòðÐāòëĈś×ĀãÐāòéòăøĀæčÓśöñĈŚýÿðüċäüòŞ×ĘāÐĀãíòśüð ãśöñúèŚöñÖāèæĀĔÖïāÓòĀßïāÓċüÐÙèČôÿêòÿÙāÙè ċÑśāòŚöððúÐòòðöăēÖ İÑüèČÐŚèðāòāçüèèāèāÙāäă ÓòĀĔÖæĄē Ĥıâ÷ĈèñŞêòÿÙćðÐāÜ×èāïăċø ÐðúāöăæñāôĀñÑüèČÐŚèċðĆēüöĀèæĄēĝĤðÐòāÓðĝĠĠĠ

 îĞĚćĔÝĕì÷ÿĎŠßć÷Ēéî

ċ×øÝāČÚŚċúôĄēñÖëĈśüĘāèöñÐāòčòÖÖāèéòăøĀæîőèăÓÚíĀôíČüèãŞ ċíċíüòŞ×ĘāÐĀã ðúāÙè Ďèċüùڥץ ċêċêüòŞðüéċÓòĆüē ÖüćêčïÓéòăčïÓČôÿ èĘāĔ ãĆðē ċíĆüē ùèĀéùèćèčÓòÖÐāòòöðèĘĔāĎ×ďæñùĈÙŚ āñČãèíòśüðċñĄñē ðĎúśÐĘāôĀÖ Ď×æúāòČôÿċלāúèśāæĄēæĄēêÞăéĀäăòāÙÐāòĎèíĆĔèæĄēċÑäÙāñČãèéòăċöâċÑāíòÿ öăúāòüĘāċïüÐĀèæòôĀÐøâŞ×ĀÖúöĀã÷òĄùÿċÐøčãñðĄíĀèċüÐùćòÿùăèčùïā òüÖċùèāçăÐāòÐüÖíôæúāòðśāæĄē ÓŚāñċêòðäăâùĈôāèèæŞċêŢèäĀöČæè òĀéðüéâ÷ĈèñŞêòÿÙćðîőèăÓÚþ×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚèċðĆēüċòĒöđèĄĔ

™›wŸ‘ziŸx›Ù«whÙŤ

ba


ĵʼnœōļŐōıŖśŘőŚʼnŜőŗŖ ÐāòùòśāÖČòÖéĀèãāôĎ× _EYgO*a6D=TES5_+WDC+V777E*©aOGV_IWD©a9CTGV;_9WeCT+T$;V7DLTE^@EI

®²¦¾›µ¤q–®šq«Â–šq

†¹”œ¤³”¶™¶¤¡³”¹

¤®‰œ¤±™³š¬®ƒ³¤†n³Š²‰¬¨²•„®š¿ƒmš

ÑśüċùèüĎúśÚ×Ĉ üĄ üÐèüÐêòÿċæ÷òöðåąÖÓćðÑĀÖĎúśċçüüñĈČŚ äŚĎèéśāèúôāñ äŚüúôāñÓòĀÖĔ èĀéċöôāòöðÐĀèċÐĆüéêŒČäŚÚ×Ĉ ñĄ ÖĀ ÓÖðćÖŚ ðĀèē æĘāÖāèċíĆüē ĎúśêòÿÙāçăêďäñċéŚÖéāèĎèêòÿċæ÷éśāèċÐăãĎúśďãśöñÐāòäŚüùĈČś ééùĀä öăçĄ ČðśöāŚ öĀèèĄĔ ÐāòäŚüùĈÑś üÖæĀÖĔ ùüÖìŕāññĀÖÓÖċãăèúèśāčãñæĄďē ðŚðĎĄ ÓòòĈöś āŚ ëôùćãæśāñ×ÿôÖċüñċÙŚèďòČäŚÚĈץďãśÐôāñċêŢèČòÖéĀèãāôĎ×ĎúśČÐŚÓè æĀēöčôÐÐôśāñĆèúñĀãäŚüùĈśċíĆēüùăēÖæĄēåĈÐäśüÖÚćץċÓññÐÓĘāíĈãÑüÖİñöāú òÿôāôċèúĒòĈüãĄäèāñÐòĀßðèäòĄÑüÖüăèċãĄñæĄēÐôŚāöďöśöŚā İÓćâùðéĀäăæĄēñăēÖĎúÜŚæĄēùćãÑüÖéćÓÓôČôÿÑüÖÙāäăďãśČÐŚ ÓöāðďðŚ ÐôĀöďðŚĎÙŚČÓŚÓöāðÐôśāúāÜæāÖÐāñïāíċæŚāèĀĔèČäŚòöðåąÖ×ăäĎ×æĄēďòś ÓöāðÐôĀöı

ďüèŞùďäèŞ ùèĎ×öăæñā÷āùäòŞäĀĔÖČäŚüāñć Ñöé ČôÿùāðāòåċòĄñèòĈśÓâăä÷āùäòŞÙĀĔèùĈÖ ċÙŚè ČÓôÓĈôĀù ČôÿÐÝÑüÖèăöäĀè äĀĔÖČäŚüāñć êŒöĀèúèąēÖúèćŚðèśüñÓèèĄĔČúÖèúèśāðüÖãĈ îŖāČôśö×ăèäèāÐāòöŚāåśāċÑāöăÖē ďôŚäāðČùÖãśöñ ÓöāðċòĒöċæŚāÐĀéČùÖ×ÿċÐăãüÿďòÑąèĔ ċÑā×ÿðüÖ ċúĒèČùÖúòĆüďðŚ ďüèŞùďäèŞÑéÓăãċòĆēüÖèĄĔ×èċÑśā ċòĄñè ðúāöăæñāôĀñ ČôÿæĘāÐāòÓśèÓöśāäŚāÖđ ÚąēÖĎèæĄēùćãùĆēÖæĄēċÑāÓśèúāÐĒÐôāñċêŢèæóøÝĄüĀèčãŚÖãĀÖ èĀēèÓĆü æóøÝĄ ùĀðíĀæçïāí úòĆü &.$ ùćãñüãæóøÝĄîőùăÐùŞ æĄēæĘāĎúśďüèŞùďäèŞ ďãśòĀéñÐñŚüÖĎúśċêŢèèĀÐöăæñā÷āùäòŞæĄēêòāãċêòĆēüÖæĄēùćãČúŚÖ÷äöòòø æĄē čãñċלāäĀöñĀÖæăĔÖöôĄüðäÿæĄēċÓñæĘāùĘāċòĒ×ċðĆēüùðĀñäĀĔÖÓĘāåāðÐĀé İåśāúĀöĎ×ñüðČíś ×ÿďðŚðĄöĀèČíśı èĄē ÓĆüÑśüÓăãæĄēċòāďãś×āÐ İèăÓ öĈ×ăÚăÓı Ùāñ æśüÖîŖāďöśöŚāİ×ăèäèāÐāòùĘāÓĀÜÐöŚāÓöāðòĈśı ÙāöüüùċäòċôĄñëĈśíăÐāòČäŚÐĘāċèăã ċÑāďðŚðĄ ČÑèðĄċíĄñÖÑāùĀĔèđ ÑśāÖċãĄñöæĄēðĄèăĔö èăĔö ãĈ×āÐüÖÓŞêòÿÐüéČöãôśüðċúôŚāèĄĔ úôāñ Óèüā×ðüÖöŚāèăÓèŚāùÖùāò ČäŚùăēÖèĀĔèäòÖ ċãĆüèùăÖúāÓð í÷ İüüÖÚāè ÐĀèÑśāðÐĀéÓöāðòĈùś Ðą ĎèúĀöĎ×ÑüÖċלāäĀöüñŚāÖ ÚĈץı ċÑśāòŚöðÐă×ÐòòðæāÖÐāòċðĆüÖċêŢèÓòĀĔÖ ùăĔèċÙăÖ èăÓ éüÐíŚüČðŚČôÿæćÐÓèöŚāÓöāð ČòÐ ċðĆēüċçüÑąĔèÐôŚāöêòā÷òĀñäŚüúèśāìĈÖÙè éÐíòŚüÖæāÖòŚāÖÐāñċêŢèċíĄñÖéææãùüéæĄíē òċלāðüéĎúśċæŚāèĀèĔ ċÑā êòÿðāâ  Óè æĄēðāÙćðèćðÐĀèæĄēċ× ùāðāòåĎÙśÙöĄ äă ċúðĆüèÓèçòòðãāďãśČôÿèăÓÐĒæāĘ ĎèùăÖē æĄäē öĀ ċüÖċÙĆüē ðā ãĄ ñ Ş Ù ċöãāÐüÖ ĎèÐòć Ö ñŚ ā ÖÐć ś Ö ċíĆē ü ċòĄ ñ Ðòś ü Ö äôüãċÙŚèÐāòäŚüùĈÐś éĀ ÐÝúðāñĎèÑâÿèĀèĔ æĄúē āś ðÓèíăÐāòċÑśāċòĄñèæĄē ĎúśðĄòĀß éāôæúāò×Ā ãÐāòċôĆ ü ÐäĀĔÖĎèòÿéüé čòÖċòĄñèÙĀèĔ èĘā×èďãśòéĀ ÙĀñÙèÿÐôāñċêŢèÓèíăÐāòòćèŚ ČòÐæĄďē ãśòéĀ Ðāò êòÿÙāçăêďäñ èĀé×āÐċúäćÐāòâŞèĀĔè ÚĈץċêòĄñéċùðĆüèùĀÜôĀÐø⪠÷ąÐøā×āÐčòÖċòĄñèČåöúèśāÑüÖêòÿċæ÷ ČúŚÖÐāòċòĄñÐòśüÖêòÿÙāçăêďäñ ùăæçăðèćøñÙèČôÿċùòĄïāíÑüÖÙāö ċðĆüē ċòĄñè×éòÿãĀéêòăÜÜāäòĄèăÓäĀãùăèĎ×ċãăèæāÖďêæĀöē čôÐċíĆüē íðŚā ÑâÿċãĄñöÐĀèċçüďãśÐôāñċêŢèäĀöüĀèäòāñÑüÖòĀßéāôæúāòæĄē ùŚÖäŚüÐĘāôĀÖĎ×ĎúśċíĆüē èðèćøñŞæÐĄē ĘāôĀÖæśüČæśčãñùăÖē úèąÖē æĄèē Óă ðĀÐæĘāĎúśëśĈ íñāñāðæćÐöăåĄæāÖĎúśÚĈץúñćãċÓôĆēüèďúöæāÖÐāòċðĆüÖ äĀĔÖČäŚÐāòñĆēè îŠÖãĈüñĈŚċùðüÓĆüÐāòèüèÓöĘēāéèčäŜÿČôśöäĀĔÖÓĘāåāðöŚāİåśāëðôśðÐĀé

1LFN9XMLFLF

)LJKWIRU)UHHGRP ®®‰³šºŠ¶


íĆĔèČééèĄĔÓćâÓăãöŚāëð×ÿùāðāòåôćÐÑąĔèďãśďúðÓĘāäüéÓĆüåśāċÙĆēüöŚā æĘāďðŚďãśäÖĀĔ ČäŚäèś ëð×ÿďððŚðöĄ èĀ ôćÐÑąèĔ ďãśċôñČäŚëðċôĆüÐíñāñāðÚĘāĔ ČôśöÚĘĔāċôŚāċêŢèíĀèÓòĀĔÖ×èĎèæĄēùćãëðÐĒôćÐÑąĔèñĆèďãśùĘāċòĒ×ıČôÿöăèāæĄ äŚüðāæĄēèăÓôćÐÑąĔèãśöñäĀöċüÖÓĆüéæíăùĈ×èŞæĀĔÖúðãèăÓďãśùüèĎúśċòāòĈś öŚāúĀöĎ×æĄēÐôśāČÐòŚÖèĀĔèðĄíôĀÖČôÿÓćâÓŚāċíĄñÖĎã

2SUDK:LQIUH\ İåśāċçüÓèèĄĔíĈãčôÐäśüÖúñćãîŠÖı ÓĘāíĈãÑśāÖäśèüā×îŠÖãĈċÐăè×òăÖČäŚďðŚċÐăè ďêúāÐëĈúś ÜăÖÓèèĀèĔ ÙĆüē İčüêòāúŞöăèîòĄñıŞ òāÙăèĄæüôŞÐčÙöŞ íăçĄÐòČôÿלāÑüÖòāñÐāò İ5IF 0QSBI 8JOGSFZ 4IPXı æĄē åą Ö Čðś ×ÿòĈ ã ðŚ ā èêő ã ØāÐďêČôś ö úôĀ Ö ×āÐùòś ā Ö êòāÐÝÐāòâŞðāäôüãêŒæĄēüüÐüāÐā÷ æāÖčæòæĀ÷èŞ èüÐ×āÐÓöāðùāðāòåæĄēãśòĀéÐāòñüðòĀéüñŚāÖċêŢèċüÐØĀèæŞ čü êòāúŞñĀÖċêŢèČòÖéĀèãāôĎ×ĎúśëĈśúÜăÖñćãĎúðŚ čãñċØíāÿÓèæĄēðāÐ×āÐ ÓòüéÓòĀöæĄēñāÐ×èČðŚäĀĔÖæśüÖčãñďðŚďãśČäŚÖÖāèùŚöèíŚüċêŢèÓèÖāè ĎèċúðĆüÖåŚāèúăè čüêòāúŞċäăéčäĎèÙćðÙèČüüĀã ČôÿñĀÖčÙÓòśāñåĈÐ ÑŚðÑĆèäĀĔÖČäŚüāñćċíĄñÖÑöéČäŚċçüíăùĈ×èŞĎúśÓèæĀĔÖčôÐċúĒèöŚāúāÐðĄ ÓöāðäĀĔÖĎ×ČòÖÐôśāæćÐùăēÖùāðāòåċÐăãÑąĔèďãśčãñčêòāúŞåĆüċêŢèëĈśúÜăÖ ëăöùĄÓèČòÐĎèêòÿöĀä÷ă āùäòŞæċĄē êŢèċ÷òøߥòÿãĀéíĀèôśāèċúòĄñÜùúòĀß ÓöāðýĒüäÑüÖčüêòāúŞæĘāĎúśċÐăãêòāÐÝÐāò⪠İ5IF0QSBI&G GFDUı æćÐÓòĀĔÖæĄēċçüíĈãåąÖùăēÖĎãëŚāèòñÐāòæüôŞÐčÙöŞ ùăēÖèĀĔè×ÿďãśòĀé ÓöāðèăñðüñŚāÖåôŚðåôāñ ċÙŚèÓòĀĔÖúèąēÖæĄēċçüČèÿèĘāĎúśëĈśúÜăÖÚĆĔü éòāêòāÐÞöŚāñüãÐāòÓśèúāČéòèãŞÙćãÙĀĔèĎèæĄēċçüíĈãåąÖĎèċöĒêďÚäŞ ZBIPPbÐĒæÿñāèċíăēðÑąĔèåąÖ êòāÐÝÐāòâŞċúôŚāèĄĔæĘāĎúśéā òĀÐčüéāðāñĀÖñÐñŚüÖöŚāİéāÖæĄċçüüā××ÿċêŢèëĈśúÜăÖæĄēæòÖüăæçăíô æĄēùćãĎèêòÿċæ÷èĄĔ

6WHYH-REV í÷İďîČèôċÙĄñôďæðŞıñÐñŚüÖĎúśùäĄî×ŜüéùŞëĈśòŚöð ÐŚüäĀĔÖ êòÿçāèČôÿëĈśéòăúāòùĈÖùćãÑüÖéòăøĀæ Čüêċêőô ċêŢèéćÓÓô ČúŚÖêŒčãñĎúśċúäćëôöŚāċÑāÓĆüòĒüÓùäāòŞãöÖČòÐČúŚÖčôÐďüæĄ ÓĘāÐôŚāöÑśāÖäśèďðŚċÐăèÓöāð×òăÖ ČðśČäŚèśüñ úāÐċòāèĀēÖèĀéùăēÖæĄē

ùäĄî×ŜüéùŞďãśòĀÖùòòÓŞĎúśČÐŚčôÐčãñäĘāèāè éæČòÐåĈÐċÑĄñèÑąĔèċðĆēüêŒ ċðĆēü×ŜüéùŞ ďãś òŚöððĆüÐĀéİùäĄîöüÚċèĄñÐıÐŚüäĀĔÖČüêċêőô ÑąĔèčãñĎÙśčòÖòåæĄēéśāèċêŢèüüîîő÷æĀĔÖÓĈŚÙŚöñ ÐĀèíĀáèāČôÿüüÐëôăäïĀâàŞİ"QQMF*ıČôÿ İ"QQMF**ıÓüðíăöċäüòŞùŚöèéćÓÓôæĄēêòÿùé ÓöāðùĘāċòĒ×üñŚāÖåôŚðæôāñêŒ ×ŜüéùŞ ČôÿéòăøĀæČüêċêőôďãśùòśāÖêòāÐÝÐāòâŞÓòĀĔÖ ùĘāÓĀÜÐĀéÖāèêòÿãăøߪÙăĔèðúĀ÷×òòñŞæĄēÙĆēüöŚā İČðÓüăèæüÙıċÓòĆēüÖÓüðíăöċäüòŞòćŚèČòÐæĄēØĄÐÐÝċÐâàŞċãăðđãśöñ öăçĄĎÙśëŚāèæāÖùĀÜôĀÐøâŞúòĆüòĈêïāíèüÐċúèĆü×āÐäĀöüĀÐøò êŒåĀãðā ×ŜüéùŞðĄÓöāðÑĀãČñśÖÐĀéëĈśéòăúāòĎèéòăøĀæ ċÑāäĀãùăèĎ× ôāüüÐðāäĀĔÖéòăøĀæĎúðŚÙĆēü ċèĒÐÚŞ /F95 ÚąēÖùŚÖëôĎúśČüêċêőôċêŢè ċúðĆüèċòĆüñĀÐøŞæĄēÑāãúāÖċùĆü ČôÿċëÙăÜöăÐóääŚāÖđ ×èċÐĆüéôśð ôÿôāñ ÐòÿæĀēÖêŒ æĄēČüêċêőôäĀãùăèĎ×ÓöéòöðÐă×ÐāòÐĀéċèĒÐÚŞ íòśüðÐāòúöèċÑśāðāòĀéäĘāČúèŚÖÚĄüĄčüÑüÖ×ŜüéùŞ ÚąēÖÐāòÐôĀéðāÓòĀĔÖ èĄĔ íŚüðãČúŚÖöÖÐāòďüæĄďãśòŚāñðèäŞĎúśČüêċêőôÐôāñċêŢèéòăøĀææĄē ðĈôÓŚāùĈÖæĄùē ãć ĎèčôÐíòśüðÐĀéëôÖāèòÿéĆüčôÐüñŚāÖİďüíüãıČôÿ İďüčîèı æĄēèĀéċêŢè×ćãċêôĄēñèÑüÖüćäùāúÐòòðċæÓčèčôñĄùĆēüùāò ČôÿüćäùāúÐòòðãèäòĄñćÓĎúðŚ ČùãÖĎúśċúĒèåąÖðĀèùðüÖæĄēùćãñüã ÑüÖ×ŜüéùŞ æĄēæĘāĎúśéòăøĀæďüæĄüĆēèæĀēöčôÐÐôāñċêŢèëĈśäāðČééďÐôôăé ×èüā×íĈãďãśöŚāĎèòüéêŒċòāüā×ðĄÓèüñŚāÖİ4UFWF+PCTıČÓŚ ÓèċãĄñöãĀÖċÙŚèÑśüÓöāðæĄēëĈśéòăúāòÑüÖČüêċêőôďãśÐôŚāöñÐñŚüÖĎèöĀè æĄē×ŜüéùŞċùĄñÙĄöăäöŚā İÓöāðØôāãúôĀÐČúôðČôÿíôĀÖæĄēüñĈŚĎèäĀö×ŜüéùŞċêŢèČúôŚÖÑüÖ ÐāòèöĀäÐă òòðæĄďē ðŚùèăĔ ùćãÚąÖē ÙŚöñČôÿùèĀéùèćèÙĄöäă ÑüÖíöÐċòāæĀÖĔ úðã ĎèČüêċêőô üā×ÐôŚāöďãśöŚā čôÐÑüÖċòāùāðāòåùĆēüùāòÐĀèüñŚāÖďòś ÑüéċÑäďãśðāÐÑąĔèÐĒċíòāÿùäĄî×ŜüéùŞı ùăÖē æĄ×ē üŜ éùŞæÖăĔ ďöśďðŚĎÙŚċíĄñÖüćêÐòâŞďüæĄææĄē èĀ ùðĀñċæŚāèĀĔ ČäŚñÖĀ ċêŢè ëĈÐś òćñæāÖĎúśČÐŚèÐĀ ÓăãČôÿèĀÐêòÿãăøߪòèŚć ĎúðŚĎúśðÓĄ öāðÐôśāúāÜæĄ×ē ÿ ìŠèöŚāďðŚðùĄ Öăē ĎãæĄċē êŢèďêďðŚďãśæćÐÓèùāðāòåêòÿùéÓöāðùĘāċòĒ×åśāðĄ ÓöāðäĀĔÖĎ××òăÖãĀÖéæùĀðïāøâŞæĄēċלāäĀöċÓñíĈãďöśÐĀé/#$öŚā İċðĆēüÓćâďãśôÖðĆüæĘāüÿďòČôśöëôôĀíçŞüüÐðāèŚāíüĎ× ×ÖôÖðĆü æĘāĎèùăÖē üĆèē æĄèē āŚ ðúĀ÷×òòñŞäüŚ ďêüñŚāďãśúñćãèĀÖē üñĈÐŚ éĀ ÓöāðùĘāċòĒ×èĀèĔ èāèèĀÐôüÖðüÖúāöŚāÓöò×ÿæĘāüÿďòäŚüďêÐĒċæŚāèĀĔèċüÖı


! + 5!E ĉ! < -Ċ5īīļľ!9"&9!@ 6ID'ITCJES9:Tb;BT'=ER-T-;+X*c6IT*ET$2T;%O*$TE@S4;T_CYO*bM=ER-T-;c6 GZ$%X;h CT<EVMTE+S6$TE_CYO*a6D8YO'ITC'V6_Mf;%O*_+T<T;EIC$TELET*+V7LlT;X$`GR@GS* %O*BT'=ER-T-;bM_$V6b;LS*'CMGT$MGTDa'E*$TE`GROW$M;X*g a'E*$TE9W9g T*_9J<TG;'E %O;`$;c67O DO6'ITCLlT_Ef+_@YOg %DTD>G$TE6lT_;V;%O*BT'=ER-T-;'YOa'E*$TE7V6 7S*h $GO*.W.9W IW W ®©­­­+Z6a6DBT'=ER-T-;_%7_9J<TG;'E%O;`$;.X*g c66lT_;V;*T;EIC $S<L8T;W7lTEI+B[:E_CYO*%O;`$;`GRMO$TE'T+S*MIS6%O;`$;a6D$TE_=6ES<A*'ITC 'V6_Mf;>T;_I9WLBT_CYO*CWET;'TL;b+_%TEIC;S<EOD`GRCWET;'T9Wgc6ES<$TEO;ZCS7VES<_*V; L;S<L;Z;a'E*$TE9Wg>T;$TE_Mf;-O<%O*'5R$EEC$TE7EI+LO<$TE7V67Sh*$IT¯­ETD

èāñçĄòÿ÷ĀÐãăė àĄÕāñćíĀèçŞ òüÖèāñÐċæ÷ðèäòĄèÓòÑüèČÐŚèċêőãċëñöŚāêŠ××ćéĀèÐôśüÖ æĄöĄöÖ×òêőã $$57 ðĄéæéāæùĘāÓĀÜĎèÐāòùòśāÖÓöāððĀēèĎ×ċíĆēüÓöāðêôüãïĀñĎèÙĄöăäČôÿ æòĀíñŞùăèäŚüïāÓçćòÐă×ċêŢèüñŚāÖðāÐ čãñċØíāÿċðĆüÖæĄēðĄÐāòÑñāñäĀöãśāèċ÷òøßÐă×üñŚāÖ òöãċòĒö׹ÖðĄÓöāð×ĘāċêŢèæĄäē üś ÖèĘāÐôśüÖÚĄÚæĄ öĄ ðĄ āĎÙśòöŚ ðÐĀéÐāòíĀáèāçćòÐă×ČôÿċÐăãêòÿčñÙèŞ ùĈÖùćãċðĆēüåĈÐèĘāďêĎÙśĎèÐāòòĀÐøāùāçāòâÿùðéĀäăÑüÖéśāèċðĆüÖ

bd

Ť,,$)".#&3

_9J<TG;'E%O;`$;+X*c6EI C$S<L8T;W 7l T EI+B[ : E_CY O *%O;`$ ; `GRMO$TE' T +S * MIS 6 %O;`$ ; b;$TEb;$TE6l T _;V ; a'E*$TE7V67Sh*$GO*.W.W9WIW ®©­­­+Z6a6D BT'=ER-T-;_%7_9J<TG;'E%O;`$ ; ðĄòśāèÓśāæĄēùðĀÓòċÑśāòŚöð×Ęāèöè òāñ ČôÿďãśòĀéÐāòüèćðĀäăüĄÐ òāñ čãñÓâÿ ÐòòðÐāòďãśæĘāÐāòðüéċÖăèùèĀéùèćèòśāè ÓśāæĄēďãśãĘāċèăèÐāòäăãäĀĔÖäòö×ùüéðćðÐôśüÖ ×āÐæāÖÓâÿÐòòðÐāòċòĄñéòśüñČôśö×ćãôÿ  éāæ ċíĆēüċêŢèÐāòċíăēðÓöāððĀēèĎ×Ďúś ÐĀéêòÿÙāÙèæĄēċÑśāòŚöðčÓòÖÐāòďãśČÐŚ úśāÖæüÖċüÖċÐĄñüąĔÖåèè÷òĄ×ĀèæòŞ úśāÖ æüÖéćÜùĈÖ åèè÷òĄ×ĀèæòŞ òśāèÓôăèăÐêŖāñ ÚüñċòĆüè×Ęāåèè÷òĄ×èĀ æòŞ ÑüèČÐŚèÓöüôăäĄĔ ÓüèÐòĄä åèèúèśāċðĆüÖ ÷ĈèñŞČöŚèäāòāðā ÓüðíăöċäüòŞåèèÐôāÖċðĆüÖ úśāÖæüÖüćċæè åÙĄæŚāÑüè òśāèæüÖďíčò×èŞ åÐôāÖċðĆüÖ òśāèæüÖČðŚæüÖíĈô åÐôāÖċðĆüÖ úśāÖæüÖ ùăèďæñåúèśāċðĆüÖ üāÓāòíāâăÙñŞåúèśā


ċðĆüÖ ú×ÐÙĘāèāÜÐă×ùúÐāòåÐôāÖċðĆüÖ öÖøŞíāâăÙÑüèČÐŚèåÙāäÿëãćÖ úśāÖæüÖčð ċãăòŞèå÷òĄ×ĀèæòŞ üāÓāòíāèăÙñŞåÙöèÙĆēè òśāèæüÖČðŚæüÖùăèüćãð åêòÿÙāùčðùò úśāÖæüÖíĈèæòĀíñŞ éÑù åêòÿÙāùčðùò úśāÖæüÖíĈèæòĀíñŞ éśāèãüè åÐùăÐòæćŚÖ ùòśāÖ úśāÖċíÙòæüÖÚĆüċÚśÖåðÿôăöĀôñŞ éśāè íĀÐċôÑæĄē åêòÿÙāùĘāòāÜ úüíĀÐãöÖíò åØăðíôĄČôÿúüíĀÐôĀÐøðĄċíôùåċúôŚāèāãĄ èāñçĄòÿ÷ĀÐãăėÐôŚāöċíăēðċäăðöŚāúāÐÐāòäüé òĀéĎèÐāòäăãäĀĔÖÐôśüÖÚĄÚĄæĄöĄÑüÖêòÿÙāÙè ùāðāòåäăãäĀÖĔ ďãśæöĀē åąÖ ×ćãÐĒ×ÿċêŢèÐāò

ċíăēðÓöāððĀēèĎ×ĎèÙĄöăäČôÿæòĀíñŞÑüÖíĄēèśüÖ êòÿÙāÙèČôÿċíăēðÓöāððĀēèĎ×ĎèÐāòíĀáèā ãśāèÐāòôÖæćèæĄēċíăēððāÐÑąĔèäāðôĘāãĀé òöð åąÖÐāòċÙĆēüðčñÖÑśüðĈô×āÐÐôśüÖ $$57 Ďúś ċêŢèċÓòĆüÑŚāñæĄēċÐăãêòÿùăæçăïāí ODT*cE$f7TC$TELET*'ITC=GO6BSD `GR_= ; ER_<W D <_EW D <E O D%O*< T ;_CY O * ;O$+T$+Rb-'ITC9S;LCSD%O*_9'a;aGDW_%T CT-ID`GILV*g 9W7g O *_E*LET*'YO$ER<I;$TE LET*$TECWLI ;EIC%O*BT'=ER-T-;b;$TE LO6LO*6[ ` GLVg * %O*LT:TE5RLC<S 7V % O*

@Wg;O*=ER-T-;9Z$'; _CYgO<T;_CYO*;TOD[ `GI$TE@S4;T6T;$TEG*9Z;$fC'W ITCCS;g b+ _@VCg CT$%X;h 7TCGlT6S<_-;$S;`GRLlTMES<ET; 'T9WgDS*cCc6_%TEICa'E*$TE LTCTE8`+* 'ITC=ERL*' c6°-O*9T*'YO? TDL*_LEVC $TECWLI;EIC`GR$ER+TDOlT;T+ _9J<TG ;'E%O;`$ ; a9EJS @ 9 ­±°ª¯´®¯®­© ­µ¶ª³¯­¯¶²® MO$TE'T+S*MIS6%O;`$; a9EJS@9­±°ª°¯±¶¶­©­µ¶ª°¯³°°±±`GR L8T;W7lTEI+B[:E_CYO*%O;`$; a9EJS@9 ­µ¶ª®´´°´²°


ÙčèßĂčŠöǰÙčèüćÿĊ

ÙèąñĎšïøĉĀćøǰïøĉþĆìǰēêē÷êšć×ĂîĒÖŠîǰÙøĂïÙøĆüÙčèüćÿĊǰ ÙøĂïÙøĆüÿÜüîêøąÖĎúǰÙøĂïÙøĆü êčú÷ÖĉÝÝćǰóîĆÖÜćîĔîđÙøČĂǰïøĉþĆìǰēêē÷êšć×ĂîĒÖŠîĄǰóøšĂöéšü÷ÙèąÖøøöÖćøĀĂÖćøÙšćÝĆÜĀüĆé ×ĂîĒÖŠîǰđóČĂę îóšĂÜîĆÖíčøÖĉÝǰøŠüöđÙćøóýóĒúąĕüšĂćúĆ÷ĔĀšÖïĆ ǰîćÜÿćüßĂčöŠ ǰÙčèüćÿĊǰðøąíćîïøĉĀćøǰ ïøĉþìĆ ǰēêē÷êšć×ĂîĒÖŠîǰñĎÝš ćĞ ĀîŠć÷ēêē÷êšćǰÝĞćÖĆéǰìĊðę øċÖþćÖĉêêĉöýĆÖéĉĀĝ ĂÖćøÙšćÝĆÜĀüĆé×ĂîĒÖŠîǰđðŨî ÙøĆĚÜÿčéìšć÷ǰèǰïšćîđú×ìĊęǰǰëĀîšćđöČĂÜǰĂđöČĂÜǰÝ×ĂîĒÖŠîǰđöČęĂüĆîìĊęǰǰÖčöõćóĆîíŤǰ

™›wŸ‘ziŸx›Ù«whÙŤ

bg


5!E ĉ ! E$ĉ!<!Q:D-5 %O;`$; _=;M;Xg*b;+lT;I; ¯­ +S*MIS6 b;_%7BT'OWLT;7Sh*OD[<; _L;9T*LTDOV;a6+W;9VJ_M;YOCWERDR9T*MT*+T$;'E_IWD*+S;9;LT:TE5ES2 =ER-T:V=c7D=ER-T-;GTI=ERCT5¯­­$C«¥MT*+T$+S*MIS6M;O*'TDLZ6 _%7`C;lhTa%*¦=ERCT5®µ­$C«9VJb7MT*+T$+S*MIS6;'EET-LWCT=ERCT5 ¯­­$C«9VJ7RIS;7$MT*+T$+S*MIS6_GD=ERCT5¯­­$C«`GR9VJ7RIS;OO$ MT*+T$+S*MIS6OZ<GET-:T;W+S*MIS6CZ$6TMTE`GR;'E@;C¥+S*MIS6-TD`6; EVC?*`C;lhTa%*¦=ERCT5¯µ¯$C«©¯±°$C«`GR¯¶µ$C«7TCGlT6S<

 ċêŢè÷ĈèñŞÐôāÖÐāòÓðèāÓðùāðāòåĎÙśċùśèæāÖ×āÐíðŚāëŚāèďæñùĈôŚ āöČôÿċöĄñãèāð ãśöñïĈðă÷āùäòŞæāÖÐāñïāíæĄēäĀĔÖ×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚè ׹ÖċêŢèċðĆüÖ÷ĈèñŞÐôāÖċêŢèċðĆüÖúôöÖÑüÖ ïāÓüĄùāèċêŢè×ĀÖúöĀãæĄðē ÐĄ āòÓðèāÓðùÿãöÐðāÐæĄùē ãć ÐôŚāöÓĆüùāðāòåċãăèæāÖãśöñċÓòĆüē Ö éăè òåďî òåñèäŞ òåñèäŞčãñùāòêÿ×ĘāæāÖùāðāòåċãăèæāÖďêĎèæćÐåăēèæĄēďãśüñŚāÖùÿãöÐ ùéāñäôüãċöôā×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚèċêŢè×ĀÖúöĀãæĄēðĄüāñçòòðċÐŚāČÐŚñāöèāèðĄùåāèæĄēčããċãŚè æĄēùćãĎèïāÓüĄùāè ċãĒÐèĀÐċòĄñèòÿãĀéðĀçñðĎè×ĀÖúöĀãĎÐôśċÓĄñÖċãăèæāÖðāċòĄñèċíĆēüċäòĄñð ùüéċÑśāðúāöăæñāôĀñðĄċêŢè×ĘāèöèðāÐ ÚąēÖÐŚüèúèśāèĀĔèċãĒÐ×ÿäśüÖċãăèæāÖċÑśāďêċòĄñèÐöã öăÙāæĄēÐòćÖċæíþëĈśċòĄñèċãăèæāÖďêúāëĈśùüèêŠ××ćéèĀ ëĈśùüèċãăèæāÖðāúāëĈśċòĄñè׹ÖæĘāĎúśðĄÐāò äĀĔÖčòÖċòĄñèÐöãöăÙāĎèúĀöċðĆüÖĎúÜŚđċíăēððāÐÑąĔè ċãĒÐđäśüÖ×üÖÓăöúśüÖíĀÐďöśôŚöÖúèśāÑśāðêŒ ðúāöăæñāôĀñÑüèČÐŚèċêŢèðúāöăæñāôĀñæĄēċÐŚāČÐŚČôÿďãśòĀéÐāòñüðòĀéðĄÙĆēüċùĄñÖëôăäéĀâàăä æĄēðĄÓćâïāíüüÐďêíĀáèāêòÿċæ÷ċêŢè×ĘāèöèðāÐ ĎèïĈðăïāÓüĄùāè úāÐéćäòúôāèëĈśĎãďãś ċÑśāċòĄñèĎèðúāöăæñāôĀñÑüèČÐŚèåĆüďãśöŚāċÐŚÖùćãñüã

bh

Ť,,$)".#&3

ëĈ ś ê ÐÓòüÖæĄē ðĄ ß āèÿãĄ Ď è×Ā Ö úöĀ ã ĎÐôśċÓĄñÖ úāÐéćäòúôāèùüéċÑśāċòĄñèĎè ðúāöăæñāôĀñÑüèČÐŚèďãśÐ×Ē ÿÚĆüĔ éśāèďöśĎúśôÐĈ úôāèüñĈŚüā÷ĀñċôŚāċòĄñèċêŢèéśāèúôĀÖæĄēùüÖ úòĆüéāÖòāñČÓŚôĈÐúôāèùüéċÑśāċòĄñèďãśĎè òÿãĀéðĀçñðæĄē×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚèÐĒðüÖúāÚĆĔü éśāèċäòĄñðďöśĎúśêŠ××ćéèĀ ëĈêś ÐÓòüÖċêôĄñē èÓŚā èăñð×āÐÐāòċÙŚāðāċêŢèÐāòÚĆüĔ ãśöñèăùñĀ ùŚöè äĀöÑüÖëĈÓś èÑüèČÐŚèæĄðē ÓĄ öāð×òăÖĎ×ČôÿċüĆüĔ üāæòäŚüëĈśüĆēè ÑüèČÐŚè׹ÖðĄċùèŚúŞæĄēãąÖãĈãĎúś ëĈśÓèďãśùĀðëĀùČôÿúāÐċÑśāåąÖÓöāðċêŢèäĀöäè ÑüÖÑüèČÐŚèÐĒÓÖñāÐ×ÿ×āÐďê×èæĘāĎúśëÓśĈ è ðāÐðāñòöðæĀĔÖÙāöäŚāÖÙāäă äĀãùăèĎ×ðāäĀĔÖ úôĀÐêŠÐßāèæĄē×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚèðĄċêŢè×Ęāèöè ðāÐċíăēðÑąĔèæćÐöĀè _M7Z>G9WgL;S<L;Z;bMOLS*MTEVC9ES@D b;+S*MIS6%O;`$;%TD6V<%TD6WOW$=ER$TE M;Xg* 'YO %O;`$;_=;_CYO*9WgCW<EV$TE6T; LT:TE5LZ%9Wg6W9WgLZ6%O*B[CVBT'6IDCWaE* @DT<TGJEW ; 'EV ; 9E aE*@DT<TGJ[ ; D %O;`$ ; J[ ; D MS I b+LV EV $V 7  aE*@DT<TG _O$-; CW ' GV ;V $ ES $ KTaE'CT$CTDbM _GYO$ `GRCWL8T<S;$TEJX$KT-Sh;;lT7Sh*OD[ _-; CMTIV9DTGSD%O;`$; CMTIV9DTGSD ETC'lT`M*IV9DT_%7<T;c> CMTIV9DTGSD ET-BS 1 IV 9 DT_%7%O;`$ ; CMTIV 9 DTGS D _9'a;aGDW E T-C*'GIV 9 DT_%7OW L T; CW CMTIV9DTGSD_O$-; ° `M* CWL8T;JX$KT OT-WIR9Sh*%O*ES2`GR_O$-;7GO6+;CWLI; ET-$TE CT$$I T ®­­ M; I D*T; CW M T * LEE@LV ; ' T -Sh ; ;l T aE**T;OZ 7 LTM$EEC E T ;' T @T5V - D$EEC_= ; 9Wg 7Sh * :;T'TE `M*=ER_9Jc9DBT'7RIS;OO$_,WD*_M;YO :;T'TE@T5V-D_=;+lT;I;CT$9lTbMC>W '[ ; _6V;9T*_%TCT9lT*T;b;_CYO*%O;`$;_@VCg CT$ %Xh;9Z$= ÑüèČÐŚèċêŢè×ĀÖúöĀãæĄēðĄÐāòÚĆĔüÑāñ üùĀÖúāòăðæòĀíñŞČôÿðĄäĀöċôÑĎèÐāò×ĀãċÐĒé òāñďãśùĈÖùćãċêŢèüĀèãĀéúèąēÖÑüÖïāÓüĄùāè ÚąēÖåĆüöŚāċêŢèêòāÐÞÐāòâŞĎúðŚæĄēďðŚċÓñċÐăã ÑąĔèċôñĎèüãĄä ċíòāÿêòÿċæ÷ďæñðĄ×ĀÖúöĀã ĎúÜŚđúôāñ×ĀÖúöĀãæĄðē íĄ èĆĔ æĄÐē öśāÖĎúÜŚďí÷āô ÐöŚā×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚè ČôÿðĄÐāòċ×òăÜċäăéčä


æāÖċ÷òøßÐă×ùĈÖÐöŚāúôāñċæŚāäôüãðā ùåăäăÐāòÚĆĔüÑāñüùĀÖúāòăðæòĀíñŞ ĎèêŒÖéêòÿðāâ í÷ ×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚè×ĀãċÐĒéċÖăèòāñďãśĎúśÐòð ùòòíāÐòČôÿüÖÓŞÐāòêÐÓòüÖùŚöèæśüÖåăēèďãśùĈÖùćãåąÖ  éāæ ċÐśāòśüñČêãôśāèùāðČùèùāðúðĆèē ùĄíē èĀ ċÐśāòśüñċÐśāùăéČêãéāæåśöè úāÐ×ÿòöððĈôÓśāæĄãē èă æĄÚē üĆĔ ÑāñÐĀè×òăÖðĈôÓŚāÐŚüùòśāÖüāÓāòÓŚāöĀùãćäÐČäŚÖ ïāñĎèüāÓāòÓŚāלāÖČòÖÖāèÓŚā×ăêāåÿüĆēèđÐĒ×ÿċúĒèċêŢèċÖăè×ĘāèöèðāÐ ðāñúôāñđôśāèéāæÚąēÖċêŢèċÖăèúðćèċöĄñèüñĈŚïāñĎè×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚè +T$=ET$1$TE5BDS :EEC-T7V99Wg Tl bM_$V6CMTOZ9$BSD'ES*h bM‰9LWg 6Z 'ESh*M;Xg*b;=ER_9Jc9D_CYgO=GTD= @«J«¯²²± 9Wg_EVgC7Sh*`7BT'_M;YO BT' $GT* `GRBT'b79Wgc6ES<>G$ER9<ODT*M;S$_=;LT_M7Z9Wg9lTbM_$V6;lhT9IC 'ES*h bM‰b;_%7$EZ*_9@CMT;'E`GR_%7=EVC53GEIC9S*h 'ITC_-YOg IT9W6g ;V b;<EV_I5$EZ*_9@Q+R9EZ67SIG*`GR+C;lhTb;9WLg 6Z MEYO%TIGYO_$WDg I$S<`>;9Wg aG$bMCIT+R9lTbM=ER_9Jc9D_MGYO9W6g ;V _,@TRBT'OWLT;MEYBT'_M;YO<T* LI;`GI+S*MIS6%O;`$;+R$GTD_=;_CYO*MGI*+X*9lTbM>'[ ;+T$9SIg LTE9VJ `M$S;CT.YhO<T;b;+S*MIS6%O;`$;cILlTEO*_=;9WgOD[OTJSDb;O;T'7MT$ _$V6BSD@V<S7V7TC'ITC_-YgOMEYO7TC'lT9lT;TD +;9lTbM$TE.YhOª%TD<T;GR 9Wg6V;b;_%7_CYO*%O;`$;8[$DYhO`D*$S;DVg*$IT$TE`+$AEW ×āÐúôāñċúäćëôãĀÖÐôŚāö׹ÖæĘāĎúś×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚèðĄÓöāðíòśüðĎè æćÐãśāèČôÿðĄÓöāðċúðāÿùðãśöñêòÿÐāòæĀĔÖêöÖÐĀéÐāòċêŢè×ĀÖúöĀãæĄē×ÿ üñĈŚüā÷ĀñďãśüñŚāÖðĀēèÓÖêôüãïĀñČôÿďãśòĀéÓöāðùÿãöÐùéāñðāÐæĄēùćãĎè ÑâÿèĄĔ ČôÿüĄÐďðŚèāèèĀÐÓćâüā××ÿċúĒèòāÓāæĄãē èă ĎèċðĆüÖÑüèČÐŚèðĄðôĈ ÓŚā ċæĄñéÐĀéòāÓāæüÖÓĘāÐĒüā×ċêŢèďãś


$TE_7EWDC'ITC@EOC%O*=ER_9Jc9D _%TL[$ TE_=;=ER-T'COT_.WD;¥¾À¦<EEDTD@V_JK_EYOg *·

$TE=ERDZ$7 b-=ES-‰T%O*_JEK2$V+@O_@WD* čãñ÷ãòâĀÝßíÖ÷ŞæüÖïĀÐãĄ×ĀãæĘāùïāæĄēêòąÐøāċ÷òøßÐă×ČôÿùĀÖÓðČúŚÖÙāäă

äŚü×āÐØéĀéæĄēČôśö

$TEb-$EO<LTCMI*LO*_*YgO;c%-IDb;$TE=ERDZ$7 bM-S6_+;%Xh; ÐāòêòÿñćÐäŞÐĀéÙĄöăäÓèċðĆüÖ ČôÿïāÓ a6D9SgIc=_CYgO@[68X*'ITC@O_@WD* ';9SgIc=CS$+R;X$8X*'ITC6W 'ITC@O=ERCT5 ċ÷òøßÐă×üĆèē đèüÐïāÓċÐøäòðĄÓöāðùĘāÓĀÜ `7=ES-‰T;Wh 'ITC@O_@WD*+R=ER$O<6ID9Sh*LTC6T; 'YO 'ITC@O=ERCT5 'ITCCW ðāÐ ċíòāÿČèöčèśðùĀÖÓðďæñ×ÿċêŢèùĀÖÓð ċðĆüÖðāÐÑąĔè ČôÿùĀãùŚöèÐāòëôăäÑüÖïāÓ _M7Z>G`GR$TECWB[CV'ZC$S;_@ETR$TE@S4;T9WgDSg*DY;@EOCES<$TE_=GWgD;`=G*c67O* CW9Sh*LTCO*'=ER$O<.Xg*CW'ITC_$WgDI@S;$S;_-;8T7O*$TE+RCW'ITC@O=ERCT5`7 ċ÷òøßÐă×üĆēèæĄēðăĎÙŚïāÓċÐøäòċêŢèùĀãùŚöèæĄē ùĈÖðāÐ úāÐďðŚĎÙŚêòĀÙÜāċêŢèČèöæāÖÐāò %T6'ITCCW_M7Z>GcC'Tl ;X*8X*ERDRDTIb;O;T'7$fOT+cCC'W ITC@O=ERCT5c6MEYO8X*CW ãĘāòÖÙĄöäă ĎèïāÓùŚöèèĄČĔ ôśöÐĒñāÐæĄùē ÖĀ Óðďæñ $TEIT*`>;CO*ERDRDTI`7cCC$W TE_7EWDCES<$TE_=GWDg ;`=G*b;9T*cC6W %T6B[C'V CZ $S; 'ITC_LWgD*$fOT++RCW'ITC>S;>I;CT$cC@O_@WD*_$V6>G$ER9<b;6T;G<c6'ITC@O ×ÿðĄÓöāðíüċíĄñÖäāðêòĀÙÜāďãś ÓöāðíüċíĄñÖäśüÖæĘāċüÖúòĆüďðŚ Ðāò _@WD*9WgLC<[E5+X*7Sh*'lT;X*8X*9Sh*LTC6T; EIC9Sh*_*YgO;c%'ITCE[`GR'Z5:EEC 'ITC@O ÓśāÓĆüÓöāðďðŚíüċíĄñÖĎÙŚúòĆüďðŚ êòĀÙÜā _@WD*7TC=ES-‰T+X*CW'ITC'EO<'GZCCT$$IT'ITC_%Tb+7TCJS@9 ÑüÖċ÷òøßÐă × íüċíĄ ñ ÖďðŚ ê Þă ċ ùçÐāòÓś ā ċíòāÿÐāòČôÐċêôĄēñèÐāòÓśāæĘāĎúśùāðāòå ðĄÑüÖĎÙśæĄēðĄÓćâïāíĎèòāÓāæĄēċúðāÿùð ãĄ ÐöŚāæĄē×ÿäśüÖæĘāċüÖæĀĔÖúðã íòÿéāæùðċãĒ× íòÿċלāüñĈŚúĀöæòÖðĄíòÿòāÙãĘāòĀùċèĆēüÖĎè čüÐāùöĀèċØôăðíòÿÙèíòòøā ĎèöĀèæĄē çĀèöāÓðÚąēÖďãśñÐðāČùãÖĎèùŚöèČòÐ 'ITCE[_EYgO*_JEK2$V+@O_@WD*b;ETD ÓöāðďðŚÙãĀ ċ×èĎèÐāòöăċÓòāÿúŞèüÐ×āÐ ÑüÖéæÓöāðèĄĔČôśööŚā ÐāòíüðĄíüÐăèÑüÖ GR_OW D 6+R9l T bM _ ETLTCTE8IV _ 'ETRM ` GR ×ÿðā×āÐÐāòäĄ Ó öāðäāð÷Ā í æŞ ð āÐÐöŚ ā äĀöċüÖ 4FMGTVɀDJFODZ èĀĔèďðŚĎÙŚċ÷òøßÐă× =ERDZ$7b-c66W%Xh;@F7V$EECODT*_6WDI$S; ċèĆĔüúāÑüÖêòĀÙÜāúòĆüÐāòãĈíóäăÐòòðčãñ íüċíĄñÖ 8T9lT`<<M;X*g BTDb7_*YOg ;c%M;X*g OT+CW'ITC ďðŚ ÓĘ ā èą Ö åą Ö ÐòÿéöèÐāòÐāòäĀ ã ùă è Ď×Čôÿ @O_@WD*`7@F7V$EEC`<<_6WDI$S;`7CWIV:W ùïāíČöãôśüðČôśöñĀÖðĄÓöāðċÑśāĎ×ëăãċÐĄñē ö $TE7T*$S;_*YgO;c%7T*$S;$fOT+cC@O_@WD* ÐĀéÑüéċÑäÑüÖÐāòêòÿñćÐäŞÚąÖē êòÿċãĒèæĄèē āŚ $TE+R9lT'ITC_%Tb++X*cCLTCTE8=ER_CV; ùèĎ×ðĄċÙŚè _@WD*`'$TECO*@F7V$EEC.Xg*=GTD9T*`7 'ITC_% T b+I T _JEK2$V + @O_@W D *_= ; 'IECO*$ER<I;$TE7S6LV;b+BTDb7LBT@ _EYgO*%O*BT'_$K7E =ES-‰T;Whb-cCc6$S< `I6GOC9Wg_=;+EV*6IDIT_=;7TC'ITC@O :ZE$V+9S;LCSD _;YgO*+T$'ITCL;b+b;$TE _@WD*9W'g E<8I;_@WD*b6CW'ITC_LWDg *_@WD*b6 =ERDZ$7 b-b;ERDR`E$_=;BT'_$K7E .Xg* +R;lTc=L[' ITCLC6ZG`GRDS*g DY;MEYOcC.X*g _CYOg CW'ITC%S6L;L[* ';+X*CS$_%Tb+ITcC_$WgDI cC_%Tb+b;ETDGR_OWD6+R-IDG6'ITC_%Tb+ $S<LS*'C_CYO*MEYOBT'$TE>GV79Wg9S;LCSD >V6_$WgDI$S<$TE=ERDZ$7b-=ES-‰Tc6 OD T *cE$f 7 TC_CYg O _ETCW $ TE7S 6 LV ; b+7TC =ES-‰T6T;O*'=ER$O<`GR_*YgO;c% .Xg* _=;$TECW@F7V$EEC7TC=ES-‰T9WgLTCTE8 ;l T c=b- b ;$TE6l T E*-W IV 7 b;9Z $ 9Wg ` GR$TE =ER$O<OT-W@b;9Z$LT%T _@YgO'ITCLC6ZG `GRDSg*DY;$TE=ERDZ$7+X*cC+lT$S6_,@TR$TE 9lT$V+$EEC9T*6T;_$K7EMEYO-;<9

c`

Ť,,$)".#&3


ODT*cE$f7TCb;$TE=ERDZ$7b-b;ER6S<7T*e$fDS*+RCW'lT8TC_$WgDI$S<$TE@Xg*7;_O* b;GS$K5R9WgIT ER6S<$TE$ER9lT6ID7;_O*%;T6cM;+X*+R_=;c=7TC=ES-‰T _-; b; $E5W%O*-ZC-;_$K7E+R7O*CW$TE>GV7OTMTE_@YgO_GWhD*7SI_O*%;T6b6 b;-ZC-;'IECW $TEb-9ES@DT$Eb;9O*8Vg;_9TcME`GI9Wg_MGYO+X*+Rb-9ES@DT$E+T$BTD;O$ $TE_@TR =G[$'IECW$TEb-=Z D_$K7EOV;9EWDb;9O*9WgMEYO=Z D_'CW%;T6cM;GS$K5R$TE7S6LV;b+ b-9ES@DT$E%O*7;_O*MEYO+R.YhO+T$BTD;O$+R_=;GS$K5R_6WDI$S;$S<$TE=ER$O< :ZE$V+9Wg7S6LV;b+IT+R9lT_O*b;<EVKS9MEYO.YhOIS78Z6V<+T$<EVKS9OYg;MEYO+Rb-IV:W$TEES<-I* $TE>GV7 ¥öøåæòñ÷õäæ÷¦ b;9T*:ZE$V+ $fOT+CW'Tl 8TC9WgIT:ZE$V+9Wgb-_9'a;aGDW%O*7T* =ER_9JcCCW_9'a;aGDW%O*7;_O*_=;'ITC@O_@WD*MEYOcC `C`7ER6S<=ER_9J$TE7O* OTJSD_9'a;aGDW+T$7T*=ER_9J 7O*OTJSD$TE'T$TEG*9Z;ERMIT*=ER_9J+R_EWD$ITCW 'ITC@O_@WD*MEYOcCODT*cE

ëĈśæĄēðĄČèöÓăãæĄēöŚāÓöāðíüċíĄñÖÓĆüÐāò æĘāċüÖ×ÿäüéÓĘāåāðÑśāÖäśèĎèôĀÐøâÿæĄċē ôăÐ úòĆüúôĄÐċôĄēñÖÐāòäăãäŚüÐāòÓśāÐĀéïāñèüÐ æĀĔ Ö ĎèòÿãĀ é Ùć ð Ùè ĎèüÖÓŞ Ð òúòĆ ü òÿãĀ é êòÿċæ÷äāðČäŚÐò⥠ÐāòæĘāüÿďòċüÖðĄùŚöè ãĄææĄē āĘ ĎúśÓöéÓćðÐāòæĘāÖāèúòĆüÐāòãĘāòÖÙĄöäă ÑüÖċòāďãś ČäŚÐă×ÐòòðãĀÖÐôŚāöÑśāÖäśèæĄēċèśè ÐāòÐòÿæĘāċüÖ ÐĒðĄčüÐāùæĄē×ÿùòśāÖÓöāðďðŚ íüċíĄñÖďãśċÙŚèÐĀèċíòāÿúāÐæĘāùćãčäŚÖďêÓĆü æĘāċüÖúðãčãñÑāãÓöāðåèĀãæĘāĎúśðäĄ èś æĀè æĄùē ÖĈ ÐĒ×ÿæĘāĎúśÐāòíĀáèāďðŚùðãćôČôÿñĀÖē ñĆè ďãś ãĀÖèĀĔèúôĀÐÐāòäĀãùăèĎ×ĎèêòÿċãĒèèĄĔ ×ąÖ ďðŚÓöòċòăēð×āÐÐāòäĀãùăèĎ×öŚā×ÿæĘāċüÖúòĆü ×ÿĎÙśÑüÖ×āÐïāñèüÐ ČäŚÓöò×ÿêòÿċðăè ÷ĀÐñïāíïāñĎèÑüÖċòāæĀĔÖĎèòÿñÿùĀèòÿñÿ ñāöČôÿĎÙśúôĀÐÑüÖêòĀÙÜāĎèÐāòíă×āòâā ÐĒ×ÿòĈśďãśöŚāüÿďòċêŢèùăēÖæĄēÓöòæĘā üÿďòċêŢè ùăēÖæĄēÓöòðĄÐāòäăãäŚüÐĀéïāñèüÐ ďðŚöŚāċêŢè

ċòĆēüÖÐāòëôăäÐāòÓśāÐāòôÖæćèČôÿÐāòĎÙś ċæÓčèčôñĄ čãñúāÐðĄúôĀÐÑüÖÓöāððĄċúäćëô æĘāĎúśðĄÓöāðòüéòĈśČôÿðĄùäă ðüÖòÿñÿñāö öăċÓòāÿúŞ÷ÐĀ ñïāíüñŚāÖåĈÐäśüÖċðĆüē ðĄċúäćëô ÐĒ × ÿæĘ ā Ďúś íąē Ö äèċüÖďãś čãñæĄē ď ðŚ æĘ ā üÿďò ùćãčäŚÖ ďðŚöŚāãśāèÐāòíąēÖíăÖïāñèüÐ×èďðŚ ùāðāòåÐĘāúèãöăåĄÓöāðíüċíĄñÖÑüÖċòāďãś úòĆüæĘāüÿďòċüÖúðã×èÑāãêòÿùăæçăïāíðĄ ÐāòíĀáèāďãśďðŚċäĒð÷ĀÐñïāí׹ÖďðŚðÓĄ öāðíü ċíĄñÖďãś èüÐ×āÐèĄĔ ÐāòÓĘāèąÖåąÖÓöāðċùĄēñÖ ČôÿÐāòùòśāÖïĈðăÓćśðÐĀèæĘāĎúśċòāäòÿúèĀÐöŚā ÐāòæĘāċüÖúòĆüÐāòäăãäŚüïāñèüÐôĀÐøâÿĎã æĄæē āĘ ĎúśċòāòĀéðĆüÐĀéÐāòċêôĄñē èČêôÖďãśãÐĄ öŚā ÐĀè äĀöüñŚāÖúèąÖē ÓĆüÐāòĎÙśèāĘĔ ðĀèêőčäòċôĄñð êòÿċæ÷ďæñÐĒċúðĆüèÐĀéêòÿċæ÷ùŚöèĎúÜŚ ĎèčôÐæĄēäśüÖèĘāċÑśāèĘĔāðĀè ďðŚùāðāòëôăäĎè êòÿċæ÷ďãśċíĄñÖíü æāÖċôĆüÐ׹ÖďðŚðĄ ČäŚ

úāÐ×ÿĎúśðĄÓöāðíüċíĄñÖäśüÖðĄðāäòÐāòĎè ÐāòùĘāòüÖèĘĔāðĀè ċíĆēüĎúśòĈśöŚāúāÐðĄêŠÜúā ÑāãČÓôèèĘĔāðĀèĎèäôāãčôÐÐĒ×ÿðĄèĘĔāðĀèĎÙś Ďèêòÿċæ÷òÿñÿúèąēÖæĘāĎúśðĄċöôāĎèÐāòêòĀé äĀöðĄÐāòÐòÿ×āñČúôŚÖèĘāċÑśāċíĆüē ôãÓöāðďðŚ ČèŚèüèòöðæĀĔÖðĄðāäòÐāòďðŚĎúśðĄÐāòíąēÖíăÖ èĘāĔ ðĀèêőčäòċôĄñððāÐċÐăèďêčãñðĄÐāòíĀáèā íôĀÖÖāèæãČæèæĄēðĄÓöāðÓćśðÓŚā ðĄòāÓāÐĒ×ÿ ùÿæśüèĎèċòĆēüÖÑüÖäśèæćèæĄēČæś×òăÖÚąēÖòöðåąÖ ÓöāðÑāãČÓôèČôÿÓöāðċùĄēñÖãśöñ çćòÐă×üā××ĘāċêŢèäśüÖĎÙśċæÓčèčôñĄ×āÐ ïāñèüÐċíĆēüċêŢèêòÿčñÙèŞäŚüÐāòãĘāċèăè çćòÐă× ðĄÓćâïāíãĄÐöŚāðĄäśèæćèæĄēäĘēāÐöŚāÐāò íĀáèāċüÖ úòĆüçćòÐă×üā×ďðŚðĄ÷ĀÐñïāíĎè ÐāòíĀáèāċüÖÚąēÖúôĀÐÓöāððĄċúäćðĄëôČôÿ Óöāðíüêòÿðāâ×ÿÙŚ ö ñĎèÐāòäĀ ã ùă è Ď× æĄēċúðāÿùðďãś čãñäśüÖðĄïĈðăÓćśðÐĀèæĄē×ÿùā ðāòÿðĄċæÓčèčôñĄæĄēČæèÐĀèďãśďðŚäśüÖíąēÖíăÖ ČúôŚÖüĆēèČùôÿùĀÜÜāÐāòĎÙśæĄēďðŚċùĄñċêòĄñé ĎèòÿãĀéÙćðÙèÐĒùāðāòåĎÙśČèöæāÖċãĄñöÐĀè ċæÓčèčôñĄċêŢèÓöāðòĈśĎèòÿãĀéÙćðÙèðĀÐ×ÿ ùüãÓôśüÖÐĀéïĈðùă ÖĀ ÓðÚąÖē èŚā×ÿíă×āòâāċêŢè ċéĆĔüÖäśèČäŚúāÐðĄċæÓčèčôñĄ×āÐïāñèüÐæĄē ùāðāòåêòĀéċÑśāÐĀéæśüÖåăēèďãśÐĒÓöòĎÙś $TEb-=Z D$f'*CWGS$K5R_6WDI$S;$TEb- =Z D_'CW a6DcC'lT;X*8X*7;9Z;7OLZ%BT@ cC 'lT;X*8X*>G7O9ES@DT$E:EEC-T7Vb;ERDR DTI_= Q'ITCcC@O_@WD*_@ETRLZ6a7*%T6 'ITCCW_M7Z>Gb;9T*$GS<$S;$TE9Wg+R_GV$b- LTE_'CW _GYO$b-LTEOV;9EWD_@WD*ODT*_6WDI a6DcCCW'ITC_%Tb+_M7Z>GIT=ERaD-;_=; ODT*cE7;9Z;_=GWDg ;`=G*ODT*cEOT+CW$TE b-9cWg C_MCTRLCcCD*Sg DY;c6MT$CW$TEIV_'ETRM 7TCMGS$=ES-‰TOT++R@<ITLTCTE8b-=Z D 9Sh*LO*`<<b;LS6LI;9Wg_MCTRLCc6 üŚāèäŚüØéĀéúèśā

™›wŸ‘ziŸx›Ù«whÙŤ

ca


cb

Ť,,$)".#&3


9lT;TD 9TD9S$

"

"¼ ¼

¼ " ¼ ¼ ¼ "¼ ¼¼ ¼

œz謳 !BvagŒ¶¨µ–†ºm 

œz謳À¦ƒ¿–ƒ˜¶Æ£³ƒŠ±¿ƒn„gŒ¶¨µ–†ºm˜¶Æ®£ºm¤m¨¢ƒ²š¢³š³š¬³ƒ†¨³¢«²¢Ÿ²š™q£²‰¬¨³šŒ¸Æš¾¬¢¸®š¾•µ¢š²›¨m³ÀŒ†•¶¢¬³©³¦ £µ‰Æ ƒ¨m³Â•n¿ƒn¨«³¤Ÿ²•š·ƒ¬¤¸®¾Ÿ¶£‰¿†m£‰² Ÿ®¾„n³ÁŠ†¹£ƒ²šÂ•nÀ•£Â¢m¢œ¶ è z ¬³†¨³¢„²•¿£n‰¾„n³¢³ƒm®šƒ³¤«š˜š³Š›¦‰ƒÅ˜Ë ³Á¬n †¤®›†¤²¨¢¶†¨³¢«¹„g¿–m¬³ƒ†ºm Á•¾¤µÆ¢«m®¿¨¨¨m³†¹£ƒ²š¾¢¸Æ®Â¤¾„n³ÁŠ†š¦±†¨³¢¬¢³£¾•¶£¨ƒ²š†¨³¢¾¬ÅšÂ¢m–¤‰ƒ²š„²• ¿£n‰˜¹ƒ¾¤¸Æ®‰¤³¨¢m¾„n³ÁŠƒ²š•²‰¾Œmš¿–mƒm®šg«µÆ‰˜¶ÆŠ±–³¢¢³†‰£³ƒŠ±®™µ›³£Â•n¿–m˜¹ƒœz謳®³ŠŸ®¢¶˜³‰¿ƒn•nÀ•£–˳¤³ ›®ƒÂ¨n¨m³g

  

  

«³¢¶¡¤¤£³ ˜¶Æ¢¶œz謳 ˜±¾¦³±¾›³±¿¨n‰ ¢m¾„n³ÁŠƒ²š

ùĀðíĀèçŞċòăēððĄüāÐāòÓôćðÓòĆüďðŚëĈÐíĀèçŞ ċúðĆüèÐŚüè ÓÖäśüÖäòö×ãĈòðă úèśāäŚāÖúśüÖèüè úāÐċúĒèäśèďðśñĆèČúśÖċúĄēñöäāñ äśüÖòĄéČÐśďÑãśöñÐāòäĀãďðśèĀĔèæăĔÖčãñ ċòĒöČôÿéòăċöâúèśāéśāèúòĆüòăðúèśāäŚāÖ úśüÖèüèĎúśêôĈÐďðśãüÐðĄÐôăēèúüðúòĆü äśèďðśæĄēðĄĎéùðéĈòâŞðĄãüÐùöñÖāð ׹Ö×ÿ ùŚÖëôĎúśÓĈŚùāðĄïòòñāðĄÓöāðòĀÐČôÿċÑśā üÐċÑśāĎ×ÐĀèďãśôąÐÚąĔÖñăēÖÑąĔè

ôüÖíă×āòâāãĈÚăöŚāċäĄñÖæĄēĎÙśèĀĔèüā× ċêŢèċäĄñÖÑèāãĎúÜŚČôśöĎÙśîĈÐúòĆüæĄèē üè ÙăĔèðāöāÖÙăãÐĀèúòĆüċêôŚā úòĆüĎúśôüÖ ċêôĄēñèċäĄñÖèüè ×āÐòĈêæòÖùĄēċúôĄēñðæĄē ðĄðćðČúôðÓð ðāĎÙśċäĄñÖæòÖÐôð úòĆü ċäĄñÖæĄēðĄÑüéðèÐôðČæè ÚąēÖ×ÿÙŚöñÑ×Āã êŠÜúāÐāòÐòÿæéÐòÿæĀēÖ ÓöāðÑĀãČñśÖ ˜Ë³‰³š ÑüÖÓĈŚùðòù æĘāĎúśċÐăãÓöāðċÑśāĎ× òĀÐĎÓòŚ  ¿–m¢mƒn³¨¬šn³g ÐôðċÐôĄñöÐĀèċúðĆüèċãăðďãś  äś ü Öíă × āòâāčäŜ ÿ èĀē Ö æĘ ā  Öāè ċíòāÿäĘāČúèŚÖčÙÓ  †¨³¢«²¢Ÿ²š™q ÑüÖÐāòæĘāÖāèÓĆü×ćãæĄēċêŢèċùśèæČñÖðćð  ˜¶Æ¢m‰®ƒ‰³¢ ÐĀéêòÿäĈúüś ÖãĀÖèĀèĔ čäŜÿæĘāÖāèäśüÖĎúśüñĈŚ  ¬‰®£¾¬‰³g äòÖðćðãśāèĎè ċðĆēüèĀēÖæĘāÖāè×ÿùāðāòå  ÙĄöăäÓĈŚæĄēüñĈŚãśöñÐĀèðāèāè ðüÖċúĒèêòÿäĈČôÿëĈśċÑśāüüÐďãśùÿãöÐ úôāñêŒèĀéöĀèðĄČäŚċòĆüē ÖďðŚċÑśāĎ×ÐĀèÓöāð ÙĀãċ×è ċÐśāüĄĔèĀēÖ äśüÖúĀèëăÖëèĀÖúòĆüäĈś

cd

Ť,,$)".#&3

ċüÐùāò×ÿæĘāĎúśċÐăãÓöāððĀèē ÓÖðĄüāĘ èā× éāòðĄČôÿðĄČäŚÓöāðċ×òăÜÐśāöúèśāñăēÖÑąĔè

¾ƒ¶£¤–µ£©Œ¸Æ®¾«¶£‰

 ÙĄöăäæĄēðĄČäŚÓöāðċ×òăÜ  òćŚÖčò×èŞčÙäăÙŚöÖĎèæćÐãśāè  ×Ę ā ċêŢ è äś ü ÖðüÖĎèċòĆē ü Ö ÑüÖÐāòäĀĔÖčäŜÿæĘāÖāèòöðåąÖÐāòúĀèúĀö ċäĄñÖèüèÓöéÓĈŚÐĀèãśöñ ÐāòúĀèúĀöċäĄñÖ ďêæāÖæă÷Ďäś ČôÿäĀĔÖčäŜÿæĘāÖāèĎúśďêĎè ×ćãæĄēċêŢèæă÷æāÖċãĄñöÐĀè ċðĆēüèĀēÖČôśöúĀè úèśāďêùĈŚæă÷ċúèĆüúòĆüäÿöĀèüüÐÐĒďãś ×ÿ ÙŚöñĎúśêòÿùéÓöāðùĘāċòĒ×ĎèúèśāæĄēÐāò ÖāèďãśüñŚāÖÖãÖāðüćãðãśöñċÐĄñòäăñ÷ÙĆüē ċùĄñÖċêŢèæĄēċÓāòíñÐñŚüÖ


†¨³¢¤²ƒ¾œ¤®±›³‰ ‰m®š¿‰mš

 ċÙĆüē ďúðöŚāäśèďðśÙöŚ ñÓćâďãś  ÑüĎúśêôĈÐäśèďëŚ úòĆüďðś ñĆèäśèüĆèē đæĄðē ĎĄ éùĄċÑĄñöČôÿüćãðùðéĈò⪠äôüãêŒ ĎúśċêŢèČèöòĀĔöéòăċöâúèśāéśāè úòĆüÑśāÖéśāèÐĒďãś ñăēÖåśāüñĈŚèüÐéśāèČôśö ðüÖċÑśāðāďðŚÓŚüñċúĒèäĀöéśāèñăēÖåĆüöŚā ãĄ ×ÿùŚÖëôĎúśÓĈŚùāðĄïòòñāòĀÐĎÓòŚëĈÐíĀè ðĀèē ÓÖßāèÿÓöāðċêŢèüñĈĎŚ èéśāèÐĒ×ÿðĀÖē ÓĀÖē ðĀēÖðĀēÖðĄ÷òĄùćÑ

ðĆüÑüÖäĀöéśāè čãñÐāòñĆèúĀèúèśāüüÐ ďêæāÖúèśāéśāèùòÿéĀö×ÿäśüÖüñĈÚŚ āś ñðĆü

 Œ¶¨µ–¿¬n‰¿¦n‰g

 ċðĆüē òĈùś Ðą öŚāÓöāðċêŢèüñĈĎŚ è  éśāèðăďãśôĘāéāÐðāÐ  ČäŚæĘāďð×ăäĎ×׹ÖČúśÖČôśÖ úŚüċúĄēñöčãċãĄēñöÑāãÙĄöăäÙĄöāúòĆüéāÖ ÓòĀĔÖċÖăèæüÖäăãÑĀãďðŚòāéòĆēè ÓèĎèéśāè ďðŚðĄÓöāðùãÙĆēè ÐòÿäĆüòĆüòśè ÙĄöăäðĄČäŚ ÓöāðČúśÖČôśÖĎúśČÐśďÑãśöñÐāòċôĄñĔ ÖêôāäĈś ùöñÖāðêòÿãĀééśāè ÓöòċôĆüÐêôāċÖăè '[LTCWªBEEDT êôāæüÖäĀöäĀöúòĆüäĀöÚąēÖåĆüöŚā  ®£ºm•n¨£ƒ²š¿–m˜Ë³Â¢ ċêŢèðÖÓôùĘāúòĀéëĈśċôĄĔñÖ ×ÿæĘāĎúśÓèĎè  ¢m¤¨£g éśāèðĄ×ăäĎ×Č׌ðĎùÑąĔè ßāèÿÐāòċÖăèãĄÑąĔè  åśāúāÐÓĈŚùāðĄïòòñāæĄēüñĈŚ ðĄčÙÓðĄôāïäôüãċöôā æĄēùĘāÓĀÜÓĆü Ðāò ãśöñÐĀèðāèāèČäŚĎúśÐÖĀ öôùÖùĀñöŚāċúäćĎã ãĈČôäĈśêôāĎúśùÿüāãùãĎùüñĈŚċùðü ׹ÖďðŚòĘēāòöñðĄċÖăèċúôĆüċÐĒéċúôĆüĎÙśùĀÐæĄ ċüāċêŢèöŚāåśāüñāÐðĄÙĄöăäÓöāðċêŢè  8I*'ITC_+EV‰ üñĈŚæĄēãĄÑąĔè ôüÖúāéśāèæĄēêôĈÐüñĈŚéèċèăèæĄē  ¤¹m‰¾¤¸®‰g üñĈŚùĈÖÐöŚāíĆĔèåèèæĀēöďêċíòāÿÐāòüā÷Āñ  ùăē Ö ÑüÖ ċÓòĆē ü ÖĎÙś æĄē ö āÖ üñĈĎŚ èéśāèċÙŚèèĄ×Ĕ ÿùŚÖëôĎúśãöÖÙÿäāùĈÖùŚÖ  ÐòÿċÐÿòÿÐÿ ÓöòċÐĒéĎùŚ ðĄßāèÿðĀÖē ÓĀÖē òĘāē òöñòöãċòĒöæĘāçćòÐă×ùăÖē ĎãÐĒ ÐôŚüÖĎúśċêŢèòÿċéĄñéċòĄñéòśüñčãñċØíāÿ ùĘāċòĒ×òāéòĆèē ùŚÖëôĎúśÓöāðùĀðíĀèçŞÑüÖÓĈŚ æāÖċãăèďêðāïāñĎèéśāèÓöò×ĀãĎúśÐöśāÖ ùāðĄïòòñāðĀèē ÓÖñĆèèāèüĄÐãśöñúòĆüåśā ÑöāÖċãăèďêðāďãśùÿãöÐďðŚüąãüĀãċíòāÿ úāéśāèĎèôĀÐøâÿéèċèăèùĈÖďðŚďãś ÐĒüā× ÐāòðĄùăēÖÐĄãÑöāÖæāÖċãăè ċæŚāÐĀéċêŢèÐāò ČÐśãöś ñÐāòÑćãùòÿèĘāĔ êôĈÐãüÐéĀöæāÖÚśāñ ØćãòĀĔÖ úòĆüåŚöÖÓöāðċ×òăÜďöś ċèĆēüÖ×āÐ ×ćãČúŚÖčÙÓæòĀíñŞåĈÐêőãéĀÖ éśāèæĄēñĈŚüā÷Āñ äśüÖðĄÐāòêŠãÐöāãĎúśùÿüāãüñĈċŚ ùðüÑśāö ÑüÖċÓòĆüē ÖċòĆüèðĄèüś ñÙăèĔ ñăÖē ãĄċíòāÿ×ÿæĘā üÿďòÐĒòāéòĆèē êôüãčêòŚÖċúðĆüèďðŚðüĄ ÿďò ðāØćãòĀĔÖúòĆüåŚöÖÓöāðċ×òăÜďöśďãś†šÁš›n³šÂ¢m«•Œ¸Æš ¿Šm¢Á«g¾‰µš˜®‰Â¢m¾„n³›n³šg

 ðĄČäŚċòĆēüÖúãúĈŚċêŢèÐĀÖöô  êŠ Ü úā×Ĉ ś ץĔ ×ć Ð ×ă Ð ÐöèĎ× ďðŚčôŚÖ ÓöòúāòĈêïāíüĀèùãĎùċÑĄñöÑץ ÑüÖæć Ś Ö úÜś ā æă ö ċÑāĎèñāðċÙś ā úòĆ ü èĘĔāäÐæŚāðÐôāÖČùÖäÿöĀèæĄēüéüćŚèùãĎù ČðŚèĘĔāæÿċôñāðċÙśāðāäăãČÑöèďöśæĄēëèĀÖ úśüÖòĀéČÑÐ úòĆüòĈêïāíóãĈĎéďðśëôă æĄē ðĄéòòñāÐā÷çòòðÙāäă ðĄãüÐďðś Ďéďðś ùöñđ ðāêòÿãĀéëèĀÖúśüÖ ×ÿæĘāĎúśéśāè æĄüē ñĈüŚ ā÷ĀñðĄÓöāðùćÑùĀèäŞÙĄöäă ċäĒðďêãśöñ ÓöāðòĆèē ċòăÖċéăÐéāèùãÙĆèē ČôÿñăÖē ×ÿċùòăð ùŚÖëôĎúśċÐăãðĄčÙÓôāïÐĀéÓèæĄüā÷ĀñĎè éśāèüĄÐãśöñ äśüÖúāëĈãś ČĈ ôãĈãæòĀíñŞċÑśā  ðāĎèéś ā è ãś ö ñÐāòúā  äĘ ā ČúèŚ Ö æòĀ í ñŞ Ñ üÖéś ā è úòĆüúśüÖæĘāÖāè òśāèÓśā čãñäĘ āČúèŚÖ æòĀíñŞ×ÿċêŢèċùśèæČñÖðćðÐĀéêòÿäĈČôśö äĀĔÖÙĀĔèæĄēðćðèĀĔèöāÖòĈêêŠŤèýÐôÐÚăēöúòĆü ČðöÐöĀÐúòĆüäĀĔÖÐòÿåāÖäśèöāùèāäśèöŚā èÐöèüăðúòĆü×ÿäĀĔÖČ×ÐĀèãüÐďðśçòòðãā ÐĒ ď ãś ùăē Ö ùĘā ÓĀ Ü ÓĆ ü ÐāòãĈ Č ôêŠ ã Ðöāãðć ð æòĀíñŞèĄĔĎúśùÿüāãüñĈŚċùðüÐĒ×ÿðĄċÖăèæüÖ ĎÙśďðŚÑāãðĆü

™›wŸ‘ziŸx›Ù«whÙŤ

ce


 ìĎïĊîĆöđïĂøŤüĆîǰ

 æĈôÐòÿúðŚüðúÜăÖüćéôòĀäèŞòāÙÐĀÜÜāùăòöă á Ā èāíòòâöãĄċùãĒ× ñĀÖčòÖČòðíĈôČðèÑüèČÐŚèòāÙāüüÓăãċíĆüē êòÿæāèòāÖöĀôČÐŚëÙśĈ èÿċôă÷ čÓòÖÐāòæĈéĄèĀðċéüòŞöĀèòÿãĀéïāÓäÿöĀèüüÐċØĄñÖċúèĆüêòÿ×ĘāêŒ čãñðĄÓâÿëĈéś òăúāòČôÿíèĀÐÖāèčòÖČòðíĈôČðèþòöðæĀÖĔ ċñāöÙèùðāÙăÐ ÙðòðúèŚöñÖāèòĀéëăãÙüéČôÿêòÿÙāÙèċìŖāòĀéċùãĒ×âčòÖČòðíĈôČðè ÑüèČÐŚèòāÙāüüÓăã

ǰ ÿîĆïÿîčîđ÷ćüßîǰ ǰ

 èāñÙāäăÙāñ čÕøÿöăùćæçăė êòÿçāèÐòòðÐāòéòăúāò čòÖČòð čÕøÿ òĀéðüéÑüÖæĄēòÿôąÐ×āÐ Óćâèćòèāå öăöòòçèŞúăòĀÜ òüÖÐòòðÐāò ëĈś×ĀãÐāò ùĘāèĀÐéòăúāòÖāèÐôñćæçŞæòĀíñāÐòéćÓÓô ċÓòĆüċ×òăÜčïÓïĀâàŞ ĎèčüÐāùæĄēĎúśÐāòùèĀéùèćèÐă×ÐòòðċñāöÙèďæñĎúśčôúăä â úśüÖðÖÐćÝ íôüñčòÖČòðčÕøÿċðĆēüċòĒöđèĄĔ

 ñšćðśćöĀćÖčýú

 èāñêòÿċùòăß ìŕāñÙāöèā ÐāòÓśāïāñĎè×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚè íòśüð ÓâÿċלāúèśāæĄē ÜāäăðăäòČôÿêòÿÙāÙèëĈśðĄ×ăä÷òĀæçā òŚöðéòă×āÓæòĀíñŞ äĀĔÖüÖÓŞëśāêŕāùāðĀÓÓĄæüãåöāñâöĀãùćÑāöòĄöèāòāðéśāèúśöñ÷ăôāëāùćÐ éśāèëĆü×üćãòçāèĄċðĆēüċòĒöđèĄĔ

 éĉÿēÖšǰðćøŤêĊĚǰ

 ÓćâíèăãāòĀÐùć×òăäČôÿÓćâüòöòòâíĀáèíĄòÿċãÙċלāÑüÖčòÖČòðíĈôČðèÑüèČÐŚèòāÙāüüÓăã×ĀãÖāèùĀÖùòòÓŞíèĀÐÖāèêòÿ×ĘāêŒ òĈêČéé İãăùčÐś ñśüèñćÓı íòśüðÐă×ÐòòðČùãÖčÙöŞíăċ÷ø×āÐíèĀÐÖāè čòÖČòðþ íòśüððüéêòÿÐā÷ċÐĄñòäăÓćâČôÿÑüÖÑöĀÜĎúśÐĀéíèĀÐÖāèæĄēðĄüāñć ÖāèêŒðüéùòśüñÓüæüÖÓĘāČÐŚíèĀÐÖāèæĄēðĄüāñćÖāèċÐăèÐöŚāêŒâúśüÖüüÓăãéüôòĈðčòÖČòðíĈôČðèÑüèČÐŚèòāÙāüüÓăãċðĆēüċòĒöđèĄĔ


 ýĉþ÷ŤđÖŠćđøćøĆÖǰö×

 ò÷ãòċüĆüĔ ðíòæüÖÐòÿ×āñòüÖüçăÐāòéãĄìāŕ ñöăċæ÷ùĀðíĀèçŞðúāöăæñāôĀñÑüèČÐŚèðüéòāÖöĀôİ÷ăøñŞċÐŚāČúŚÖÓöāðïĈðĎă ×ıĎúśÐéĀ Óćâèóðô ôĄ÷ăòăÐćôÐòòðÐāòúüÐāòÓśāþČôÿèāñùāòæĈôèăòðĀñåāöò èćśñċðĆüÖċÐŚā ĎèÖāèİÓĆèùĈŚċúñśāċòāòĀÐðÑêŒıčãñùðāÓð÷ăøñŞċÐŚāðúāöăæñāôĀñ ÑüèČÐŚè×ĀãÑąèĔ ċíĆüē ñÐñŚüÖċÙăãÙĈċÐĄñòäă÷øă ñŞċÐŚāæĄðē ëĄ ôÖāèãĄċãŚèċêŢèæĄñē üðòĀéČôÿċêŢèëĈæś êĄē òÿùéëôùĘāċòĒ×ĎèúèśāæĄÐē āòÖāèčãñðĄ÷ăøñŞċÐŚāðúāöăæñāôĀñ ÑüèČÐŚèúèŚöñÖāèïāÓòĀßïāÓċüÐÙèċÑśāòŚöðČùãÖÓöāðñăèãĄüñŚāÖüéüćŚèčãñ×ĀãĎèéòòñāÐā÷ČééÖāèöĀãċêŢèÓòĀĔÖČòÐ

 /PSUIǰ1BSLǰ$POEP

èāñÙāÜâòÖÓŞ éćòăùäòÿÐĈô ÐòòðÐāòëĈś×ĀãÐāò éòăøĀæ ĎèċÓòĆü íăðāèÐòćŜêČèÿèĘāčÓòÖÐāò/PSUI1BSL$POEPéśāèčèèðŚöÖċúðāÿÐĀé -JGF4UZMFÑüÖôĈÐÓśāöĀñċòĄñèČôÿöĀñæĘāÖāèčãñċêőãäĀöúśüÖÙćã#SPPLMZO 4UVEJP1MVTðĄíèĆĔ æĄĎē ÙśùüñÐöŚāäòðíòśüð×ĀãčêòčðÙĀèē íăċ÷øĎèòāÓā ċíĄñÖ éāæČôÿñĀÖċêőãĎúśÙð/PSUI1BSL1SFWJFXâüāÓāò úôĀÐċðĆüÖČÐċôüòĄē äòÖÑśāð÷āôúôĀÐċðĆüÖ×ÑüèČÐŚèùüéåāðòāñôÿċüĄñã ďãśæĄē

ǰ àšĂöĀîĊĕô

ðòčüċôŚ èĄôċÚŚè ëĈś×ĀãÐāòĎúÜŚ čòÖČòðíĈôČðè ÑüèČÐŚè òāÙā üüÓăã ×ĀãüéòðĎúśíèĀÐÖāèþ ċíĆēüùòśāÖÓöāðòĈśÓöāðċÑśāĎ×Čôÿùāðāòå êÞăéĀäăďãś×òăÖċðĆēüċÐăãċúäćÐāòâŞæĄēďðŚÓāãÓăã čãñòŚöðÐĀé ċæ÷éāôèÓò ÑüèČÐŚèéòòċæāùāçāòâïĀñČôÿêŖüÖÐĀè×ĀÖúöĀãùöĀùãăÐāòÓćðś ÓòüÖČòÖÖāè ×ĀÖúöĀãíòśüðãśöñ×èæäĘāòö×ïĈçòüĘāċïüċðĆüÖÑüèČÐŚè×ĀãĎúśðÐĄ āòêÝăéäĀ ă äāðČëèìœÐÚśüðòÿÖĀéüĀÓÓĄïñĀ ĎèüāÓāòùĈÖ×ĀÖúöĀãÑüèČÐŚèċíĆüē ñĆèñĀèöŚāĎè ÓöāðêôüãïĀñùòśāÖÓöāððĀèē Ď×ĎúśÐéĀ ëĈæś ċĄē ÑśāðāĎÙśéòăÐāòæĄčē òÖČòðíĈôČðè ÑüèČÐŚèòāÙāüüÓăãċðĆēüöĀèüĀÖÓāòæĄēðÐòāÓð

MO$TE'T+S*MIS6%O;`$;%O_-V‰EICLSCC;T

%ZC9O*_@YgO$TEG*9Z;¥BT'¯¦ üĆîóùĀĆÿïéĊǰìĊęǰǰöĊîćÙöǰǰèǰēøÜĒøöǰøćßćüéĊǰøĊÿĂøŤìǰĒĂîéŤǰēăđìúǰ êĉéÿîćöïĉî

ÿĞćøĂÜìĊęîĆÜĕéšìĊęǰǰǰ ĀĂÖćøÙšćÝĆÜĀüĆé×ĂîĒÖŠîǰǰǰēìøǰ ôøĊÿöćßĉÖóøšĂöñĎšêĉéêćöǰǰìŠćîǰǰïčÙÙúìĆęüĕðǰǰïćì

™›wŸ‘ziŸx›Ù«whÙŤ

cg


`;R;lT

LCT-V$ bMC

ch

_GG%9 %9®¯µ Wg®¯µµ´ ÙĆēüùćÐô ò÷öăďôöĀ×ùŞÐóøâÿïĈðă æĄēüñĈŚ úðĈŚæĄē ÚüñåċôĄēñÖ ċðĆüÖäċðĆüÖċÐŚāüċðĆüÖ×ÑüèČÐŚè čæò÷ĀíæŞ čæòùāò ëĈśČèÿèĘā ÓćâêòāâĄçĄòïāèć

_GG%9 %9®¯¶ Wg ®¯¶¶¯ ÙĆēüùćÐô èāñïāâćçĄòïāèć úèŚöñÖāè éòĀøĀæċüùíĄüüčäśčêòãĀÐùŞ æĄēüñĈŚ úðĈŚ åðăäòïāí üèĘĔāíüÖ äèĘĔāíüÖ×ÑüèČÐŚè čæò÷ĀíæŞ  ëĈśČèÿèĘā ÓćâêòāâĄçĄòïāèć

_G%%9Wg®¯µµ ¯µµ ÙĆēüùćÐô èāÖùāöùñćðíòíèðüćêåĀðïŞ úèŚöñÖāè éśāèČæððāòĄè 5BNBSJOE3FTJEFODFT æĄēüñĈŚ åüĘāðāäñŞäĎèċðĆüÖ üċðĆüÖ×ÑüèČÐŚè čæò÷ĀíæŞ čæòùāò ëĈśČèÿèĘā ÓćâùćöăæñŞùĆéùāòÓāð

_GG%9 %9® Wg ®¯¶¶° ÙĆēüùćÐô èāñçèÙāäùĄùĀè úèŚöñÖāè čòÖċòĄñèČôÖċÐö×üÿÓāċãðĄ æĄēüñĈŚ åúèśāċðĆüÖ äĎèċðĆüÖ üċðĆüÖ×ÑüèČÐŚè čæò÷ĀíæŞ čæòùāò ëĈśČèÿèĘā ÓćâéćÜæüÖċ×èċöÙêòÿċùòăß

_GG%9Wg®¯µ ¯µ¶ ÙĆēüùćÐô èāÖùāööòòâāïòâŞùÖöèäòÿÐĈô úèŚöñÖāè éòăøĀæčäčñäśāÑüèČÐŚè×ĘāÐĀã æĄēüñĈŚ úðĈŚåðăäòïāíäċðĆüÖċÐŚā üċðĆüÖ×ÑüèČÐŚè čæò÷ĀíæŞ čæòùāò  ëĈśČèÿèĘā ÓćâÐðôíÖ÷ŞùÖöèäòÿÐĈô

_GG%9 %9® Wg ®¯¶¶± ÙĆēüùćÐô èāñċæíöòòâŞċäĄñðďçùÖ úèŚöñÖāè éòăøĀæċüíČüèãŞċüùÓüèÚĀôČæèæŞ ×ĘāÐĀã æĄēüñĈŚ úðĈŚ å÷òĄçāäć äċðĆüÖċÐŚā üċðĆüÖ×ÑüèČÐŚè čæò÷ĀíæŞ ëĈśČèÿèĘā ÓćâùðăÖñăĔð÷ăòă

_GG%9 %9® Wg ®¯¶¶­ ÙĆēüùćÐô èāñçèÿ÷ăòăçèÙĀñ úèŚöñÖāè éòăøĀæçè÷ăòă×ĘāÐĀã æĄēüñĈŚ úðĈŚ åðăäòïāíäĎèċðĆüÖ üċðĆüÖ×ÑüèČÐŚè čæò÷ĀíæŞ čæòùāò  ëĈśČèÿèĘā ÓćâãĘāòÖ÷ăòăçèÙĀñ

_GG%9 %9® Wg ®¯¶ ¯¶²² ÙĆēüùćÐô èāñíĀùèĀñċôĄñö×ăòèèæŞ úèŚöñÖāè òśāèÙĀñüćãð æĄēüñĈŚ åêòÿÙāùčðùò äĎèċðĆüÖ üċðĆüÖ×ÑüèČÐŚè čæò÷ĀíæŞ čæòùāò  ëĈśČèÿèĘā ÓćâÐĀÖöāèċúôŚāöăčò×èÐćô

_G%9 %99® Wg ®¯¶® ¯¶® ÙĆēüùćÐô èāñÙāèèæŞčíçăêŠÐÑăñçòòð úèŚöñÖāèéòăøæĀ ÑüèČÐèÓôĀÖèāèāçòòð×ĘāÐĀã æĄēüñĈŚ úðĈŚæĄēå÷òĄ×ĀèæòŞäĎèċðĆüÖ üċðĆüÖ×ÑüèČÐŚè čæò÷ĀíæŞ čæòùāò ëĈśČèÿèĘā ÓćâéćÜæüÖċ×èċöÙêòÿċùòăß

_G%%9Wg®¯¶ ¯¶³ ÙĆēüùćÐô èāñâĀøßíÖøŞċùåĄñòöĀáèāċãÙā úèŚöñÖāè čòÖČòðôāöĀôñŞċíôù æĄēüñĈŚ ÚÙāäÿëãćÖ åÙāäÿëãćÖ äĎèċðĆ ü Ö üċðĆ ü Ö ×ÑüèČÐŚ è  čæò÷ĀíæŞ 

Ť,,$)".#&3


kkchamber 231  

chamber, khonkaen, 231

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you