Page 1

คู่มือสิทธิประโยชน์ บัตรสมาชิกหอการค้าจังหวัดขอนแก่น 1


2


สิทธิ์ประโยชน์ของสมาชิกหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

1. สิทธิ์ในการใช้ศูนย์ขุมทองเพื่อการลงทุน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย 2. สิทธิ์ได้รับข่าวสารทาง SMS จากศูนย์ขุมทองเพื่อการ ลงทุน เมื่อมีการเคลื่อนไหวที่สำ�คัญทางธุรกิจ 3. สิทธิ์เข้ารับการอบรมวิชาการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การพัฒนาธุรกิจจากวิทยากรระดับชาติ และร่วมสัมมนาอื่นๆ ตาม วาระโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือ หากมีค่าใช้จ่ายก็จะได้ราคาพิเศษ 4. สิทธิ์ได้รับส่วนลด และสิทธิพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมโครงการ

การใช้ศูนย์ขุมทองเพื่อการลงทุน

ท่ า นสมาชิ ก สามารถหาข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ธุ ร กิ จ ของ ท่านใน website ของหอการค้า ที่จะให้สิทธิ์สำ�หรับสมาชิกเท่านั้น ที่จะเข้าถึงข้อมูลโดยละเอียดได้ โดย ข้อมูลหลักมีดังนี้

ข้อมูลลึก ได้แก่

- บทวิเคราะห์ธุรกิจเชิงลึก (ระดับท้องถิ่น) เช่น โอกาสทาง ธุรกิจ การเจริญเติบโต จำ�นวนคู่แข่งช่องทางการตลาด การลงทุน - บทสัมภาษณ์นักธุรกิจท้องถิ่น - ข้อมูลสำ�คัญที่จำ�เป็นในพื้นที่ - งานวิจัยทางด้านธุรกิจต่างๆ

ข้อมูลสุก ได้แก่

- ข้อมูลที่ผ่านการรวบรวม, ประมวลและแปลงเพื่อให้เข้าใจ ง่าย เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จำ�นวนสถานประกอบ การอัตราเงินเฟ้อ โครงสร้างประชากร ดัชนีราคาผู้บริโภคของ จังหวัด ค่าแรงขั้นต่ำ� จำ�นวนประชากร เป็นต้น - แผนภาพดาวเทียมธุรกิจที่ระบุ พิกัด ทำ�เลที่ตั้ง และจำ�นวน ของธุรกิจ - Link ของข้อมูล ที่มีความสำ�คัญทางด้านเศรษฐกิจ 1


ข้อมูลด่วน ได้แก่

2

- ข่าวด้านธุรกิจ การเมือง ระดับประเทศและท้องถิ่น - โพลสำ�รวจที่น่าสนใจ - ดัชนีเตือนภัยธุรกิจ

ข้อมูลประกอบ ได้แก่ - ข้อมูลระดับภูมิภาค - ข้อมูลระดับประเทศ

ข้อมูลนอก ได้แก่

- ข้อมูลเพื่อธุรกรรมต่างประเทศ เช่น ข้อมูล การนำ�เข้า-ส่ง ออก การค้าระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจ

หอการค้ า จั ง หวั ด ขอนแก่ น ร่ ว มกั บ คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทำ�การคัดเลือกหัวข้อการอบรมที่มีประโยชน์ และน่าสนใจตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และคัดเลือกวิทยากร ที่เชี่ยวชาญในระดับสูงมาให้ความรู้ จะจัดให้มีการอบรมเป็นระยะ ตามความเหมาะสม


สรุปผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 1 สมาชิก 1 โอกาสทอง

(ห้างสรรพสินค้า)

ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่ 1

2

ชื่อสถานประกอบการ

ประเภท/ สินค้า/ บริการ

คุณโฉมสุดา วโนทยาโรจน์ 1) ส่วนลดสินค้า บริษัท แฟรี่พลาซ่า จำ�กัด เคาน์เตอร์ปกติ 69/9 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง 2) ตรงกับวันเกิด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-321971-4 ต่อ 210 คุณสัญชัย ชินจตุรภัทร 1) ส่วนลดสินค้า ห้างสรรพสินค้าเซ็นโทซ่า เคาน์เตอร์ปกติ 62/54-57 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043222572, 043-225234

ส่วนลด (%)

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป

5%

มิถุนายน 2554

10%

มิถุนายน 2554

10%

1 ตุลาคม 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป

เงื่อนไข / ยกเว้น

มิถุนายน 2555 ใช้คู่กับบัตรประชาชน และบัตรสมาชิก มิถุนายน 2555 หอการค้า

16 สิงหาคม 2556

แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ

3


สรุปผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 1 สมาชิก 1 โอกาสทอง

(โรงแรม)

ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ

4

ที่

ชื่อสถานประกอบการ

ประเภท/ สินค้า/ บริการ

ส่วนลด (%)

1

คุณจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ โรงแรมบุษราคัม 68 ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-333666

1) ห้องพัก 2) อาหาร เฉพาะ ห้องอาหาร บุษราคัม

50 บาท 10%

2

คุณศศมณฑ์ มหาศิริกุล เดอะ ณาร์ม บูทิก รีสอร์ท 222/8 ซอยอดุลยาราม ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-347111

1) ห้องพัก Superior Twin/ King

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป

สิ้นสุด ว /ด /ป

เงื่อนไข / ยกเว้น

1 มิถุนายน 2554 1 มิถุนายน 2556 ยกเว้นเครื่องดื่ม 1 มิถุนายน 2554 1 มิถุนายน 2556 - ชำ�ระด้วยเงินสด ลด 10 % - ชำ�ระด้วยบัตร เครดิตลด 5 %

50% จาก 1 มิถุนายน 2554 ราคาปกติ (ไม่รวม ภาษีมูลค่า เพิ่ม)

31 พฤษภาคม 2556

1)สิทธิพิเศษ ใช้ได้ เฉพาะสมาชิก หอการค้า ที่มีชื่อบนบัตรเท่านั้น 2)ขอสงวนสิทธิ สำ�หรับช่วงเวลา


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

3

ชื่อสถานประกอบการ

คุณดวงตา ทองโสภิต โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล 43/2 ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-333222, 043-244882

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 2) อาหารและ เครื่องดื่ม

ส่วนลด เริ่มตั้งแต่ (%) ว /ด /ป 10 % 1 มิถุนายน 2554 (ยกเว้น กรณีมี โปรโมชั่น อยู่แล้ว)

1) ห้องพัก

10%

2) Harem Cocktail Lounge 3) ห้องโปงลาง คอฟฟี่ช๊อป

20% 10%

1 กรกฎาคม 2554 1 กรกฎาคม 2554 1 กรกฎาคม 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป 31 พฤษภาคม 2556

30 มิถุนายน 2555 30 มิถุนายน 2555 30 มิถุนายน 2555

เงื่อนไข / ยกเว้น 1 ธ.ค. 54 - 10 ม.ค. 55 1 ธ.ค. 55 - 10 ม.ค. 56 3)กรุณาสำ�รองห้อง พักก่อนเข้าพักทุกครั้ง ลดเฉพาะอาหาร และมิกเซอร์ ลดเฉพาะอาหาร 5


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

4

คุณสมคิด ใสสว่าง โรงแรมวิชชิ่งทรี รีสอร์ท 114/1 ม.5ซ.หมู่บ้านวังหิน ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-209333 คุณมีชัย ศิริธนชัย โรงแรมแก่นอินน์ 56 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-237744, 043-245420-31

5

6

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) ห้องอาหาร วิชชิ่งทรี 2) ห้องพัก

1) ห้องพัก 2) ห้องอาหาร

ส่วนลด (%) 15% 40%

40% 10%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 13 มิถุนายน 2554 13 มิถุนายน 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป 13 มิถุนายน 2556 13 มิถุนายน 2556

เงื่อนไข / ยกเว้น ลดจากราคาปกติ ราคานี้รวมอาหารเช้า 2 ท่าน

9 มิถุนายน 2554 9 มิถุนายน 2555 ขอใช้ช่วงโปรโมชั่น 9 มิถุนายน 2554 9 มิถุนายน 2555 ของโรงแรม ที่Coffee Shop เฉพาะอาหารไม่รวม เครื่องดื่ม


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่ 6

7

ชื่อสถานประกอบการ นางจิตตานันท์ เสถียรวัฒนาเดชา โรงแรมลาวัลย์เพลส 166/19 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-338351-3 คุณวรโชติ พัฒน์ดำ�รงจิตร โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 260 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-200400-14 (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) ห้องพัก

ส่วนลด (%) 5%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 19 กันยายน 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป 16 สิงหาคม 2556

1) ห้องพักสุพรีเรียร์ พร้อมอาหารเช้า1 ท่าน เพียง 1,300 บาท 2) ห้องอาหารเกรซ แลนด์

10%

22 กันยายน 2554

31 ธันวาคม 2555

เงื่อนไข / ยกเว้น ยื่นบัตรสมาชิก ทุกครั้งที่ใช้บริการ

สำ�หรับอาหาร และเครื่องดื่มไม่มี แอลกอฮอล์

7


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ คุณวรโชติ พัฒน์ดำ�รงจิตร โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 260 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-200400-14 (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

8

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 3) ภัตตาคารจีน ไทคูน 4) โชว์ไทม์ คาราโอเกะ 5) 147 สนุ๊กเกอร์ 6) ล็อบบี้ เลาจน์ 7) ปริ๊นเซส เบเกอรี่ ช๊อป 8) อีซี่ บาร์ 9) เดอะ คลับ

ส่วนลด (%) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 22 กันยายน 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป 31 ธันวาคม 2555

เงื่อนไข / ยกเว้น สำ�หรับอาหารยกเว้น อาหารบุฟเฟ่ต์และ อาหาร-เซ็ท ทางโรงแรมขอ สงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลง โดยมิแจ้งล่วงหน้า


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

8

คุณประยุทธ ศรีวิโรจน์ โรงแรม พี พี 98 ถ.ดรุณสำ�ราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 086-8584224 คุณน้อย, คุณอุดม ชลพฤกษ์เลคไซค์ โทรศัพท์ 043-320758, 081-5442621

9

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) ภัตตาคาร (อาหาร) 2) ห้องคาราโอเกะ (อาหาร) 1) ห้องพักและ อาหาร

ส่วนลด (%) 15% 15% 10%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 1 พฤศจิกายน 2554 1 พฤศจิกายน 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป 1 พฤศจิกายน 2555 1 พฤศจิกายน 2555

1 ตุลาคม 2554

16 สิงหาคม 2555

เงื่อนไข / ยกเว้น แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ

9


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

10 คุณน้อย, คุณอุดม วีซ่าโฮมเพลส โทรศัพท์ 043-320758, 081-5442621 11 คุณอรวรรณ พัฒนพีระเดช โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด 9/9 ถ.ประชาสำ�ราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-322155

10

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) ห้องพักและ อาหาร

ส่วนลด (%) 10%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 1 ตุลาคม 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป 30 มกราคม 2555

1) ห้องอาหาร พาวิเลี่ยน คาเฟ่ 2) ห้องอาหารจีน ลองหยุน 3) ห้องอาหาร เวียดนามไซ่งอน 4) ร้านเบอร์เกอร์รี่ เบเกอร์ส บาสเก็ต

10%

1 มิถุนายน 2554

31 พฤษภาคม 2556

เงื่อนไข / ยกเว้น แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 5) ออคิด ล็อบบี้ เลาจน์ 6) สตูดิโอ วัน คาราโอเกะ 7) โรงเบียร์โครเนน บราวเฮ้าส์ 8) ข้าวตต้มไชน่า ทาวน์ 9) ร้านอาหาร ญี่ปุ่นเทปันยากิและ ซูซิบาร์

ส่วนลด (%) 10%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 1 มิถุนายน 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป 31 พฤษภาคม 2556

เงื่อนไข / ยกเว้น แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ

11


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ คุณอรวรรณ พัฒนพีระเดช โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด 9/9 ถ.ประชาสำ�ราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-322155

12

ประเภท/ สินค้า/ บริการ และมุมอาหารอิตา เลี่ยน สกร็อปปิโน่ หมายเหตุ:เครื่อง ดื่มและค่าเช่าห้อง คาราโอเกะ 2) สปา เลอสปา

ส่วนลด (%) 10%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 1 มิถุนายน 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป 31 พฤษภาคม 2556

เงื่อนไข / ยกเว้น สำ�หรับทุกคอร์ส และ ทรีทเมนท์ที่เลอสปา หมายเหตุ : ส่วนลดสำ�หรับ ค่าอาหารเท่านั้น ไม่รวมเครื่องดื่ม


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

12 คุณศักดิ์สิทธิ์ ศิริประยูรศักดิ์ โรงแรม เมเจอร์แกรนด์ 1 หมู่ 10 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40310 โทรศัพท์ 043-311666

ส่วนลด (%)

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป

สิ้นสุด ว /ด /ป

เงื่อนไข / ยกเว้น

1) ห้องพัก

50%

6 มิถุนายน 2554

31 ธันวาคม 2554

2) ห้องสูท

60%

6 มิถุนายน 2554

31 ธันวาคม 2554

1.จากราคาห้องปกติ 1,360 บาท ลดเหลือ 680 บ./1 คืน พร้อมอาหารเช้า *กรุณาจองล่วงหน้า 1 วัน 1.จากราคาห้องปกติ 5,000 บาท ลดเหลือ 2,000 บ./1 คืน พร้อมอาหารเช้า *กรุณาจองล่วงหน้า 1 วัน

ประเภท/ สินค้า/ บริการ

13


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ คุณศักดิ์สิทธิ์ ศิริประยูรศักดิ์ โรงแรม เมเจอร์แกรนด์ 1 หมู่ 10 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40310 โทรศัพท์ 043-311666

14

ส่วนลด (%)

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป

สิ้นสุด ว /ด /ป

เงื่อนไข / ยกเว้น

3) อาหาร

10%

6 มิถุนายน 2554

31 ธันวาคม 2554

4) ห้องพัก

45%

1 มกราคม 2555

31 ธันวาคม 2555

1. ลดทุกส่วนของ โรงแรม coffee shop, คาราโอเกะ 1. จากราคาปกติ 1,360 บาท ลดเหลือ 750 บ./1 คืน พร้อมอาหารเช้า *กรุณาจองล่วงหน้า 1 วัน

ประเภท/ สินค้า/ บริการ


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

ประเภท/ สินค้า/ บริการ

13 คุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ โรงแรมโฆษะ 250-252 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-320320 ต่อ 2143

1) 2) 3) 4) 5)

ห้องพัก ห้องอาหารจีน คอฟฟี่ช้อป สเต๊กเฮ้าส์ เบียร์การ์เด้นท์

14 คุณยงเกียรติ เหล่าวิโรจนกุล โรงแรมภูอินน์ 26-34 ถ.สถิตยุติธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-243174-6

1) ห้องพัก

ส่วนลด (%)

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป

50% 10% 10% 10% 10%

10 ตุลาคม 2554

10%

28 ตุลาคม 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป

เงื่อนไข / ยกเว้น ลดเฉพาะอาหาร ไม่รวมบุฟเฟ่ต์ ลดเฉพาะอาหาร ลดเฉพาะอาหาร

16 สิงหาคม 2556

แสดงบัตรสมาชิก ทุกครั้งที่ใช้บริการ

15


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

15 คุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล 99 ถ.สนามบิน ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-247633

16

ประเภท/ สินค้า/ ส่วนลด เริ่มตั้งแต่ สิ้นสุด บริการ (%) ว /ด /ป ว /ด /ป 1) อาหาร 10% 1 ตุลาคม 2554 1 ตุลาคม 2555 (ชำ�ระด้วยเงินสด) (ชำ�ระด้วยเครดิต) 2) ห้องพัก ราคา 5% ราชการ -ห้องแกรนด์ซุฟ 900 บาท พีเรีย -ห้องดีลักช 1,050 บาท 1,050 บาท -ห้องแกรนด์ดีลักช 1,250 บาท

เงื่อนไข / ยกเว้น ต้องแสดงบัตรสมาชิก หอการค้าจังหวัด ทุกครั้ง


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

16 คุณไพฑูรย์ มาเมือง โรงแรมดาวเงิน 14/5 ม.10 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทรศัพท์ 043-312043

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) ค่าอาหาร

ส่วนลด (%) 5%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 28 ตุลาคม 2554

เงื่อนไข / ยกเว้น สิ้นสุด ว /ด /ป 16 สิงหาคม ทางโรงแรม 2556 ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง โปรโมชั่นหรือส่วนลด โดยมิแจ้งล่วงหน้า ต้องแสดงบัตรสมาชิก หอการค้าจังหวัด ทุกครั้ง

17


สรุปผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 1 สมาชิก 1 โอกาสทอง (ของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง)

ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่ 1

18

ชื่อสถานประกอบการ คุณสุขศรี ปิยกานนท์ ร้านสืบสาน 16 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 089-7119319

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) 2) 3) 4)

ของที่ระลึก เสื้อผ้า สิ่งทอ กระเป๋า

ส่วนลด (%)

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป

สิ้นสุด ว /ด /ป

10% 10% 10% 5%

มิถุนายน 2554

มิถุนายน 2556

เงื่อนไข / ยกเว้น แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

ประเภท/ สินค้า/ บริการ

ส่วนลด (%)

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป

สิ้นสุด ว /ด /ป

เงื่อนไข / ยกเว้น

2

คุณโสภณ พานิชยการ ศูนย์สิ่งทอพระธรรมขันต์ ธรรมโมศิลปะ-ตกแต่ง 79/2 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-224080

1) ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน

10%

27 กันยายน 2554

16 สิงหาคม 2556

สินค้าที่ลดราคาแล้ว ลดอีกไม่ได้ แสดง บัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ

3

คุณมารุต อ้วนไตร ร้านเจ๊รัช 52/23-24 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-237787

1) ของฝาก

5%

16 ตุลาคม 2554

16 สิงหาคม 2556

แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ

19


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

20

ชื่อสถานประกอบการ

ประเภท/ สินค้า/ บริการ

ส่วนลด (%)

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป

สิ้นสุด ว /ด /ป

เงื่อนไข / ยกเว้น

4

ร้านเตียฮั่วหยู ขนมตุ๊บตั๊บ 584 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-224472

1) ของฝาก

5%

16 ตุลาคม 2554

16 สิงหาคม 2556

แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ

5

คุณอาภรณ์ ลิ้มธีรกุล ร้านเฮงง่วนเฮียง 54/1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-239458

1) ของฝาก

10%

16 ตุลาคม 2554

16 สิงหาคม 2556

แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่ 6

7

ชื่อสถานประกอบการ ร้านลิ้มซินเฮียง 133-134 ถ.ราชนิกูล อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 โทรศัพท์ 043-374568 คุณรุ่งฤดี สิงหพันธ์ ร้านแหนมปริญญา 44/30 ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 081-6612345

ประเภท/ สินค้า/ บริการ

ส่วนลด (%)

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป

สิ้นสุด ว /ด /ป

1) ของฝาก

5%

16 ตุลาคม 2554

16 สิงหาคม 2556

1) รับส่วนลด

5-10%

28 ตุลาคม 2554

เงื่อนไข / ยกเว้น แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ

16 สิงหาคม ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ 2556 ในการเปลี่ยนแปลง โปรโมชั่นหรือส่วนลด โดยมิแจ้งล่วงหน้า ต้องแสดงบัตรสมาชิก หอการค้าจังหวัด ทุกครั้ง 21


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่ 8

22

ชื่อสถานประกอบการ

ประเภท/ สินค้า/ บริการ

คุณจิรัฎฐ์ วัฒนสุขชัย 1) รับส่วนลด ร้านรินไหมไทย 412 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 086-4585241

ส่วนลด (%) 10%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 28 ตุลาคม 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป

เงื่อนไข / ยกเว้น

16 สิงหาคม 2556

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง โปรโมชั่นหรือส่วนลด โดยมิแจ้งล่วงหน้า ต้องแสดงบัตรสมาชิก หอการค้าจังหวัด ทุกครั้ง


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่ 9

ชื่อสถานประกอบการ คุณอรวรรณ จันทร์วงศ์ ร้านอรัญญาไหมไทย 93 ถ.ศรีบุญเรือง ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 โทรศัพท์ 043-376437

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) รับส่วนลด

ส่วนลด (%) 5%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 28 ตุลาคม 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป

เงื่อนไข / ยกเว้น

16 สิงหาคม 2556

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง โปรโมชั่นหรือส่วนลด โดยมิแจ้งล่วงหน้า ต้องแสดงบัตรสมาชิก หอการค้าจังหวัด ทุกครั้ง

23


สรุปผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 1 สมาชิก 1 โอกาสทอง (ร้านอาหาร)

ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่ 1

24

ชื่อสถานประกอบการ คุณสำ�รวย - ยุพเยาว์ พูลศิลป์ ร้านประไพสนามบินขอนแก่น 345/1-2 ซ.เข้าสนามบิน ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-468317-8

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) อาหาร

ส่วนลด (%)

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป

สิ้นสุด ว /ด /ป

เงื่อนไข / ยกเว้น

5%

16 กันยายน 2554

16 สิงหาคม 2556

เครื่องดื่มทุกชนิด ต้องชำ�ระด้วยเงินสด เท่านั้น ของหวาน, ไอศกรีม, ผลไม้


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่ 2

3

ชื่อสถานประกอบการ

ประเภท/ สินค้า/ บริการ

คุณวรรณเพ็ญ เกษมสันต์ ณ อยุธยา 1) อาหารและ ร้านแซบนัวครัวอิสาน เครือ่ งดื่ม 111/200 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-244119 คุณวรรณเพ็ญ เกษมสันต์ ณ อยุธยา 1) บุฟเฟ่ต์ ร้านที-โบน สเต็คเฮ้าส์ 41/142 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-244119 085-0033445

ส่วนลด (%)

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป

สิ้นสุด ว /ด /ป

เงื่อนไข / ยกเว้น

10%

1 ตุลาคม 2554

30 กันยายน 2555

เมื่อเข้าใช้บริการ หลังเวลา 16.00 น. และยกเว้นเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์

20 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

1 ตุลาคม 2554

30 กันยายน 2555

แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ

25


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

4

คุณชัชชีวิน พีรกมล ร้านกังหันลม 101 ถ.ริมบึงหนองโคตร ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 089-7125418 คุณกฤษดา จินาพรรณ ร้าน Mother Ant 543/4 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-223747, 086-3634809

5

26

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) อาหาร

1) ทางร้านจะมอบ บัตรสะสมจำ�นวน 2 ใบ(ฟรี) เพื่อสะสม รับสิทธิตามเงื่อนไข ตามบัตรที่ระบุไว้

ส่วนลด (%) 10%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 1 ตุลาคม 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป 16 สิงหาคม 2556

28 กันยายน 2554

16 สิงหาคม 2556

เงื่อนไข / ยกเว้น ชำ�ระด้วยเงินสด ลด 10% แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าจังหวัด ทุกครั้ง แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าจังหวัด ทุกครั้ง


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่ 6

ชื่อสถานประกอบการ คุณธนทัต จัตุชัย Rad Pub 231/2 ถ.ประชาสำ�ราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 085-1210779

ส่วนลด (%)

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป

สิ้นสุด ว /ด /ป

เงื่อนไข / ยกเว้น

1) อาหาร

10%

2) Pub

30%

1 กรกฎาคม 2554 1 กรกฎาคม 2554

1 กรกฎาคม 2555 1 กรกฎาคม 2555

ยอด 1,000 บาท ขึ้นไป เฉพาะอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมิกเซอร์ ในราคาเต็ม ไม่ใช้ร่วมกับโปรโมชั่น หมายเหตุ กรุณาแจ้งล่วงหน้า ก่อนใช้บริการ

ประเภท/ สินค้า/ บริการ

27


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

7

คุณปัณชนิตตย์ พัฒน์ดำ�รงจิตร ร้านอาหารมาม่าบิ๊ก ฟิวชั่นฟู้ด เรสเทอร์รองส์ โทรศัพท์ 081-8722188, คุณบ๊วย 081-8522215 คุณประยุทธ ศรีวิโรจน์ บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำ�กัด (ไก่ย่าง SF) 114 ถ.ดรุณสำ�ราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 086-8584224

8

28

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) อาหาร (ที่ไม่มี แอลกอฮอล์) ครบ 300 บาท 1) อาหาร

ส่วนลด (%) รับฟรี ติ่มซำ� 1 เข่ง

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 28 กันยายน 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป 16 สิงหาคม 2556

15%

1 พฤศจิกายน 2554

1 พฤศจิกายน 2555

เงื่อนไข / ยกเว้น แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่ 9

ชื่อสถานประกอบการ

คุณสันติ สิมหมู่ ร้าน น.ส.ข้าวต้ม 300 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 081-4574600, 089-2749017 10 นางสาวดลฤดี เวชกิจ ร้านติดลม 80 ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ -

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) อาหารทะเล

1) อาหาร

ส่วนลด (%) 10%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 1 ตุลาคม 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป 31 ธันวาคม 2554

10%

25 กันยายน 2554

25 กุมภาพันธ์ 2555

เงื่อนไข / ยกเว้น แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ

แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ

29


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

11 ร้านไก่ย่างระเบียบ 252/4-6 ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-243413 12 ร้านไก่ย่างวรรณา เขาสวนกวาง 271 ม.11 ถ.มิตรภาพ ต.คำ�ม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 โทรศัพท์ 043-449024 13 ร้าน Smile ถ.ริมบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-320777 30

เงื่อนไข / ยกเว้น

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) อาหาร

ส่วนลด (%) ปกติลด อยู่แล้ว

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 16 ตุลาคม 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป 16 สิงหาคม 2556

1) อาหาร

ปกติลด อยู่แล้ว

16 ตุลาคม 2554

16 สิงหาคม 2556

แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ

16 ตุลาคม 2554

16 สิงหาคม 2556

แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ

1) อาหาร

แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

14 ร้านปลาป้าน้อย 51/10 ถ.โพธิสาร รอบบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-320434 15 คุณกังวาน เหล่าวิโรจนกุล ภัตตาคารบัวหลวง ริมบึงแก่นนคร ถ.กลางบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-320203

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) อาหาร

ส่วนลด (%) 10%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 16 ตุลาคม 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป 16 สิงหาคม 2556

1) อาหาร

แจกของ ชำ�ร่วย

16 ตุลาคม 2554

16 สิงหาคม 2556

เงื่อนไข / ยกเว้น แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ

31


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

16 คุณปราณี ธีรภานุ ร้าน Bee -gin ถ.ประชาสำ�ราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 087-0229112 17 ร้านเอมโอช ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-241382

32

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) อาหาร

1) อาหาร

ส่วนลด (%) 10%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 16 ตุลาคม 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป 16 สิงหาคม 2556

5%

16 ตุลาคม 2554

16 สิงหาคม 2556

เงื่อนไข / ยกเว้น แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) สเต๊ก

18 คุณณัฎฐรินทร์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ร้านซำ�บายใจ (ตลาดต้นไม้กุดกว้าง) E-34/12-13 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 19 ร้านอาหารปลาป้าใหญ่ 1) อาหาร 45/26 ถ.ริมบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-225411, 088-3409048

ส่วนลด (%) 10%

10%

เงื่อนไข / ยกเว้น เริ่มตั้งแต่ สิ้นสุด ว /ด /ป ว /ด /ป 15 ตุลาคม 2554 31 ตุลาคม 2555 แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ

18 ตุลาคม 2554

16 สิงหาคม 2556

แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ

33


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

20 คุณน้อย ร้านบ่อทองสัมฤทธิ์ แจ่วฮ้อน (สาขา 1) 190 ม. 6 ถ.มิตรภาพ บ้านฟากพอง ต.กุดน้ำ�ใส อ.น้ำ�พอง จ.ขอนแก่น 40130 โทรศัพท์ 043-373529, 087-2256974

34

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) อาหาร

ส่วนลด (%) 5%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 18 ตุลาคม 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป 16 สิงหาคม 2556

เงื่อนไข / ยกเว้น แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

21 คุณเกรียงศักดิ์ สว่างไสว ร้านอาหารน้องเล็ก 2/24 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-239901, 089-4206111 22 คุณสุปราณี อารมณ์ดี ร้านครัวอารมณ์ดี 199/19 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 081-8722870, 089-1864244

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) ค่าอาหาร

1) ค่าอาหาร

ส่วนลด (%) 5%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 28 ตุลาคม 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป 16 สิงหาคม 2556

5%

28 ตุลาคม 2554

16 สิงหาคม 2556

เงื่อนไข / ยกเว้น แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ

แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ

35


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

23 คุณศิริพร รัตนศิริมณีเวทย์ ร้าน Red Mango Central Plaza ขอนแก่น ชั้น 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 080-0084884

36

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) รับส่วนลด

ส่วนลด (%) 5%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 1 พฤศจิกายน 2554

เงื่อนไข / ยกเว้น สิ้นสุด ว /ด /ป 31 มกราคม ต้องแสดงบัตรสมาชิก 2555 หอการค้าจังหวัด ทุกครั้ง


สรุปผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 1 สมาชิก 1 โอกาสทอง (อื่นๆ)

ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่ 1

ชื่อสถานประกอบการ คุณปริญญ์ กองจันทึก หนังสือพิมพ์ เสียงอีสานรายเดือน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล 43/2 ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 081-6705170

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) การ ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจทั่วไป

ส่วนลด (%) 20%

เงื่อนไข / ยกเว้น เริ่มตั้งแต่ สิ้นสุด ว /ด /ป ว /ด /ป 9 มิถุนายน 2554 9 มิถุนายน 2556 จะต้องติดต่อ คุณปริญญ์ โดยตรงเท่านั้น

37


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่ 2

3

38

ชื่อสถานประกอบการ คุณน้อย, คุณอุดม ห้างทองทองสวย 600/25 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-320758, 081-5442621 คุณอัลฉรี ศรีประเสริฐ ร้านบ้านดอกไม้ 557-559 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ -

ประเภท/ สินค้า/ ส่วนลด บริการ (%) 1) ทองรูปพรรณ ค่ากำ�เหน็จ 2) จิวเวอรี่/เพชร ลด 50% จากราคา ขาย ลด 20%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 1 ตุลาคม 2554 1 ตุลาคม 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป 30 มกราคม 2555 30 มกราคม 2555

1) ดอกไม้สด

10%

1 ตุลาคม 2554

2) ดอกไม้ประดิษฐ์

15%

16 สิงหาคม 2556

3) ต้นไม้ประดิษฐ์

30%

เงื่อนไข / ยกเว้น ราคาป้าย

ชำ�ระเงินสด 500 บาทขึ้นไป ชำ�ระเงินสด 2,000 บาทขึ้นไป ชำ�ระเงินสด 1,000 บาทขึ้นไป


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่ 4

5

ชื่อสถานประกอบการ

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) ตลับหมึกพิมพ์ ปริ้นเตอร์เลเซอร์ 2) เติมหมึกพิมพ์ ปริ้นเตอร์เลเซอร์

คุณจักรกฤษณ์ แก้วกาจ บริษัท โอ เอ โทนเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด 31/1 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-345097,043-468341 คุณเชาวลิต ดีสัมพันธ์ 1) ยาง+แมกซ์ บริษัท คิงส์พาวเวอร์แมกซ์ จำ�กัด 596 ม.16 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-332108, 043-237618, 043-238224

ส่วนลด (%) 10% 5%

10%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 24 กันยายน 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป 24 กันยายน 2555

26 กันยายน 2554

26 กันยายน 2555

เงื่อนไข / ยกเว้น แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ

แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ

39


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่ 6

7

40

ชื่อสถานประกอบการ

ประเภท/ สินค้า/ บริการ

เงื่อนไข / ยกเว้น

ส่วนลด (%)

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป

สิ้นสุด ว /ด /ป

10%

25 กันยายน 2554

25 กันยายน 2555

แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ

1 ตุลาคม 2554

16 สิงหาคม 2556

แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ

คุณกฤศมน สีแนน ร้านรัตนาคาร์แคร์ 87 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 081-9746806

1) ล้างอัดฉีด รถยนต์ 2) แปลี่ยนถ่าย น้ำ�มันเครื่อง ไส้กรอง

คุณฐาณุพัฒน์ พิมพ์พัฒนา HEHA สตูดิโอ 15723-24 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 081-6622808

1) รับถ่ายภาพใน- 15-30 % นอกสถานที่ 2) จัดหา MC พริตตี้

10%


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

ประเภท/ สินค้า/ บริการ

ส่วนลด (%)

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป

สิ้นสุด ว /ด /ป

เงื่อนไข / ยกเว้น

8

คุณวุฒิชัย เหล่าวชิระสุวรรณ ร้านวิรุฬห์โลหะ 114/213 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238814

1) เครื่องมือช่าง 2) ยางรถ จักรยานยนต์

10% 10%

1 ตุลาคม 2554

16 สิงหาคม 2556

แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ

9

คุณรุ่งนภา ชุณหวรชัย หจก.อำ�นวยศิลป์การช่าง 198/1 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-338844

1) ป้ายโฆษณา ต่างๆ สื่อโฆษณา ครบวงจร

10%

1 ตุลาคม 2554

16 สิงหาคม 2556

แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ

41


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

10 Fitness First Khonkaen ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชั้น 4 โซน ฟู๊ด พาร์ค ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-288-433 โทรสาร 043-288-434

42

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) ค่าแรกเข้า ปกติ 1,000 บาท 2) ค่าสมัครสมาชิก รายเดือน ปกติ 1,815 บาท (ใช้บริการที่ ขอนแก่นเท่านั้น)

ส่วนลด (%) ไม่มี ค่าใช้จ่าย ลดเหลือ 1,590 บาท

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 15 ตุลาคม 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป 16 สิงหาคม 2556

เงื่อนไข / ยกเว้น สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ Fitness First สำ�หรับสมาชิก ประเภท 12 เดือน 24 เดือน เท่านั้น ชำ�ระผ่านบัตรเครดิต เท่านั้น ราคานี้ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

ประเภท/ สินค้า/ บริการ

ส่วนลด (%)

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป

สิ้นสุด ว /ด /ป

เงื่อนไข / ยกเว้น

11 คุณปราณี ธีรภานุ หจก.เอส.พี.เซอร์วิส ขอนแก่น (สาขาเทพารักษ์) 9/3 ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-244784-5

1) เปลี่ยนถ่าย น้ำ�มันเครื่องไส้กรอง

10%

18 ตุลาคม 2554

16 สิงหาคม 2556

แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ

12 คุณปราณี ธีรภานุ หจก.เอส.พี.เซอร์วิส ขอนแก่น (สาขามะลิวัลย์) 432 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-242753

1) เปลี่ยนถ่าย น้ำ�มันเครื่องไส้กรอง

10%

18 ตุลาคม 2554

16 สิงหาคม 2556

แสดงบัตรสมาชิก หอการค้าทุกครั้ง ที่ใช้บริการ

43


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

13 คุณสุขสิชา ปภาวรินทร์ธร ปารีส มองค์ อามูร์ 88/18-20 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-322202-3

44

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) เช่าชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าว / ตัดซื้อ 2) ถ่ายภาพ แต่งงานครอบครัว 3) จัดงานแต่งงาน 4) การ์ด - ของ ชำ�ร่วย 5) แต่งหน้า เจ้าสาว, แต่งหน้า รับปริญญา

ส่วนลด (%) 20% 20% 10-20% 10% 10%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 24 ตุลาคม 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป 16 สิงหาคม 2556

เงื่อนไข / ยกเว้น บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายการ ส่งเสริมโดยมิแจ้งล่วง หน้า และไม่สามารถ ใช้ร่วมกับการส่งเสริม การขายของทาง บริษัท


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

14 คุณสุขสิชา ปภาวรินทร์ธร เกรซเมมโมรี่ 88/9-10 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-227181 โทรสาร 043-227181

ประเภท/ สินค้า/ ส่วนลด เริ่มตั้งแต่ บริการ (%) ว /ด /ป 1) เช่าชุดเจ้าสาว20% 24 ตุลาคม 2554 เจ้าบ่าว / ตัดซื้อ 2) ถ่ายภาพ 20% แต่งงานครอบครัว 3) จัดงานแต่งงาน 10%-20% 4) การ์ด - ของ 10% ชำ�ร่วย 5) แต่งหน้า 10% เจ้าสาว, แต่งหน้า รับปริญญา

สิ้นสุด ว /ด /ป 16 สิงหาคม 2556

เงื่อนไข / ยกเว้น บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายการ ส่งเสริมโดยมิแจ้ง ล่วงหน้า และไม่ สามารถใช้ร่วมกับ การส่งเสริมการขาย ของทางบริษัท

45


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

15 คุณสุขสิชา ปภาวรินทร์ธร ไต้หวันแอทเทอลิเย่ 47/1-5 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-247414

46

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) เช่าชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าว / ตัดซื้อ 2) ถ่ายภาพ แต่งงานครอบครัว 3) จัดงานแต่งงาน 4) การ์ด - ของ ชำ�ร่วย 5) แต่งหน้า เจ้าสาว, แต่งหน้า รับปริญญา

ส่วนลด (%) 20% 20% 10-20% 10% 10%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 24 ตุลาคม 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป 16 สิงหาคม 2556

เงื่อนไข / ยกเว้น บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายการส่งเสริม โดยมิแจ้งล่วงหน้า และไม่สามารถ ใช้ร่วมกับการส่งเสริม การขายของทาง บริษัท


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

16 คุณรสธร ตราชู ชีวาทิพย์ สปา 611 ถ.รอบบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-224837, 043-321711 17 คุณลักขณา กวานดา หจก.เค คอลเล็คชั่น ทรีเมี่ยม แอนด์ เซราว์ 1/47-48 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-336344

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) ทุกทรีทเมนต์ สปา

1) 2) 3) 4) 5)

กระเป๋า ปากกา โล่ แก้วใส เข็มกลัดแฟชั่น

ส่วนลด (%) 20%

3% 1% 1% 1% 1%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 27 กันยายน 2554

เงื่อนไข / ยกเว้น สิ้นสุด ว /ด /ป 16 สิงหาคม เป็นรายการ 2556 ทรีทเมนต์ที่ทางร้าน จัดโปรโมชั่นไว้แล้ว

1 พฤศจิกายน 2554

1 พฤศจิกายน ยอดสั่ง 10,000 บาทขึ้นไป 2555 ยอดสัง่ 3,000 บาทขึ้นไป ยอดสั่ง 3,000 บาทขึ้นไป ยอดสั่ง 3,000 บาทขึ้นไป ยอดสั่ง 3,000 บาทขึ้นไป 47


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

18 คุณปิยวัฒน์ เจนเวชประเสริฐ T.S. NOTEBOOK ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชั้น 3 99/9 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-288438 19 คุณปิยวัฒน์ เจนเวชประเสริฐ 4.D. NOTEBOOK ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชั้น 3 99/9 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-288439 48

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) ยอดซื้อสินค้า 10,000 บาท ขึ้นไปรับ 2) ยอดซื้อสินค้า 15,000 บาท ขึ้นไปรับ 1) ยอดซื้อสินค้า 10,000 บาท ขึ้นไปรับ 2) ยอดซื้อสินค้า 15,000 บาท ขึ้นไปรับ

ส่วนลด เริ่มตั้งแต่ (%) ว /ด /ป กิฟวอยล์ 25 ตุลาคม 2554 เชอร์ 300 บาท กิฟวอยล์ เชอร์ 300 บาท กิฟวอยล์ 25 ตุลาคม 2554 เชอร์ 300 บาท กิฟวอยล์ เชอร์ 500 บาท

สิ้นสุด ว /ด /ป 16 สิงหาคม 2556

16 สิงหาคม 2556

เงื่อนไข / ยกเว้น ต้องแสดงบัตรสมาชิก หอการค้าจังหวัด ทุกครั้ง

ต้องแสดงบัตรสมาชิก หอการค้าจังหวัด ทุกครั้ง


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 20 คุณปิยวัฒน์ เจนเวชประเสริฐ 1) ยอดซื้อสินค้า T.S. COMPUTER 10,000 บาท ตึกคอมโฆษะ ชั้น 3 ขึ้นไปรับ 250/1 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง 2) ยอดซื้อสินค้า จ.ขอนแก่น 40000 15,000 บาท โทรศัพท์ 043-389600 ขึ้นไปรับ 21 คุณปิยวัฒน์ เจนเวชประเสริฐ 1) ยอดซื้อสินค้า T.P.N. SHOP 10,000 บาท ตึกคอมโฆษะ ชั้น 3 ขึ้นไปรับ 250/1 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง 2) ยอดซื้อสินค้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 15,000 บาท โทรศัพท์ 043-389600 ขึ้นไปรับ

ส่วนลด เริ่มตั้งแต่ (%) ว /ด /ป กิฟวอยล์ 25 ตุลาคม 2554 เชอร์ 300 บาท กิฟวอยล์ เชอร์ 500 บาท กิฟวอยล์ 25 ตุลาคม 2554 เชอร์ 300 บาท กิฟวอยล์ เชอร์ 500 บาท

สิ้นสุด ว /ด /ป 16 สิงหาคม 2556

16 สิงหาคม 2556

เงื่อนไข / ยกเว้น ต้องแสดงบัตรสมาชิก หอการค้าจังหวัด ทุกครั้ง

ต้องแสดงบัตรสมาชิก หอการค้าจังหวัด ทุกครั้ง

49


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

22 คุณนฤมล ลีสิริกุล บริษัท เกรท คอมพิวเตอร์ จำ�กัด 3/13 ม.6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-466829, 043-466892 23 คุณอินทรศักดิ์ หอวิจิตร โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ออฟเซ็ท 236 ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-221141 50

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) ซื้อสินค้า รับส่วนลด

1) รับส่วนลด

ส่วนลด (%) 3-10%

10%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 25 ตุลาคม 2554

28 ตุลาคม 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป 16 สิงหาคม 2556

เงื่อนไข / ยกเว้น ต้องแสดงบัตรสมาชิก หอการค้าจังหวัด ทุกครั้ง

16 สิงหาคม ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง 2556 โปรโมชั่นหรือส่วนลด โดยมิแจ้งล่วงหน้า ต้องแสดงบัตรสมาชิก หอการค้าจังหวัด ทุกครั้ง


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

24 คุณสมหวัง อิ่มคำ�ทุ่น ร้าน คิงสตาร์ 62/29-30 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-223612, 081-4712494

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) ตัดเสื้อผ้า

ส่วนลด (%) 15%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 28 ตุลาคม 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป

เงื่อนไข / ยกเว้น

16 สิงหาคม ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ 2556 ในการเปลี่ยนแปลง โปรโมชั่นหรือส่วนลด โดยมิแจ้งล่วงหน้า ต้องแสดงบัตรสมาชิก หอการค้าจังหวัด ทุกครั้ง

51


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

25 คุณวชิระ ตราชู ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด โรงพิมพ์พระธรรมขันต์ 95 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-224836, 043-321765

52

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) การ์ด 2) ของชำ�ร่วย

ส่วนลด (%) 5% 5%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 28 ตุลาคม 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป 16 สิงหาคม 2556

เงื่อนไข / ยกเว้น ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง โปรโมชั่นหรือส่วนลด โดยมิแจ้งล่วงหน้า ต้องแสดงบัตรสมาชิก หอการค้าจังหวัด ทุกครั้ง


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

26 คุณสมอาจ ธีรภานุ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด แพร่วัสดุก่อสร้าง 152/27-29 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-236759, 043-238726

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) คิดราคาพิเศษ

ส่วนลด (%) 5% 5%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 28 ตุลาคม 2554

เงื่อนไข / ยกเว้น สิ้นสุด ว /ด /ป 16 สิงหาคม ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ 2556 ในการเปลี่ยนแปลง โปรโมชั่นหรือส่วนลด โดยมิแจ้งล่วงหน้า ต้องแสดงบัตรสมาชิก หอการค้าจังหวัด ทุกครั้ง

53


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

27 คุณพรมศักดิ์ ดิเรกฤทธิ์ ร้าน สากลนาฬิกา 62/58 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-221650

54

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) ลดจาก โปรโมชั่นอีก

ส่วนลด (%) 5%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 28 ตุลาคม 2554

สิ้นสุด ว /ด /ป

เงื่อนไข / ยกเว้น

16 สิงหาคม ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ 2556 ในการเปลี่ยนแปลง โปรโมชั่นหรือส่วนลด โดยมิแจ้งล่วงหน้า ต้องแสดงบัตรสมาชิก หอการค้าจังหวัด ทุกครั้ง


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

28 ดร.บุญยัง เลิศพันธมิตร ร้านธรรมชาติคัลเลอร์แล็ป 161/12-13 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-222245

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) ถ่ายรูป

ส่วนลด (%) 10%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 28 ตุลาคม 2554

เงื่อนไข / ยกเว้น สิ้นสุด ว /ด /ป 16 สิงหาคม ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ 2556 ในการเปลี่ยนแปลง โปรโมชั่นหรือส่วนลด โดยมิแจ้งล่วงหน้า ต้องแสดงบัตรสมาชิก หอการค้าจังหวัด ทุกครั้ง

55


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

29 คุณนุสรา ทองใหม่ ร้านวาเลนเซีย สตูดิโอ 29/14 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 084-5126900

56

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) ถ่ายรูป

ส่วนลด (%) 20%

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 28 ตุลาคม 2554

เงื่อนไข / ยกเว้น สิ้นสุด ว /ด /ป 16 สิงหาคม ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ 2556 ในการเปลี่ยนแปลง โปรโมชั่นหรือส่วนลด โดยมิแจ้งล่วงหน้า ต้องแสดงบัตรสมาชิก หอการค้าจังหวัด ทุกครั้ง


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

ประเภท/ สินค้า/ บริการ

ส่วนลด (%)

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป

สิ้นสุด ว /ด /ป

เงื่อนไข / ยกเว้น

30 คุณสุปรีดา ศรีประเสริฐ ร้านดอกไม้สุปรีดา ฟลอร่า 2/2 ถ.ประชาสำ�ราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 081-7173509

1) รับส่วนลด

10%

28 ตุลาคม 2554

16 สิงหาคม ยอดสั่งซื้อ 2556 600 บาทขึ้นไป ต้องแสดงบัตรสมาชิก หอการค้าจังหวัด ทุกครั้ง

31 คุณสมยศ ตรันเจริญ ร้านยุทธแอร์ 4/4/2005 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-321528, 081-3804722

1) ซื้อ-ขายแอร์ 2) งานบริการ

5% 10%

28 ตุลาคม 2554

16 สิงหาคม ต้องแสดงบัตรสมาชิก หอการค้าจังหวัด 2556 ทุกครั้ง

57


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

ประเภท/ สินค้า/ บริการ

32 คุณรัชนี ชีวินศิริวัฒน์ 1) ซื้อขายไม้ นำ�เข้าส่งออกไม้แปรรูปจาก ต่างประเทศ 968 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว ต.โนนศิลา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทรศัพท์ 043-386730,086-2222200 33 คุณบรวิทย์ สมทรัพย์ 1) รับส่วนลด ร้านสปาบุรี 200/3 ม.7 ถ.ริมบึงหนองโคตร ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 089-9335598 58

ส่วนลด (%)

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป

สิ้นสุด ว /ด /ป

เงื่อนไข / ยกเว้น

2%

28 ตุลาคม 2554

16 สิงหาคม จากราคาขายปลีก 2556

15%

28 ตุลาคม 2554

16 สิงหาคม ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ 2556 ในการเปลี่ยนแปลง โปรโมชั่นหรือส่วนลด โดยมิแจ้งล่วงหน้า ต้องแสดงบัตรสมาชิก หอการค้าจังหวัด ทุกครั้ง


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

34 คุณนวรัตน์ หิรัญย์วงษ์วีระ ร้านทองเสถียร (เฮ็ง ฮั่ว เฮง) 306 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-224076

ประเภท/ สินค้า/ บริการ 1) ค่าแรง

ส่วนลด (%) 10% พร้อมของ ชำ�ร่วย

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป 1 พฤศจิกายน 2554

เงื่อนไข / ยกเว้น สิ้นสุด ว /ด /ป 16 สิงหาคม ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง 2556 โปรโมชั่นหรือส่วนลด โดยมิแจ้งล่วงหน้า ต้องแสดงบัตรสมาชิก หอการค้าจังหวัด ทุกครั้ง

59


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

35 ร้านอาหารเรียมริมบึง 137/4 ถ.รอบบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-221095 36 โรงพยาบาลขอนแก่นราม แผนกการตลาด 193 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-333800 ต่อ 4404-8

60

ประเภท/ สินค้า/ บริการ

ส่วนลด (%)

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป

สิ้นสุด ว /ด /ป

1) ลดค่าอาหาร

15%

8 พฤศจิกายน 2554

16 สิงหาคม 2556

1) ค่ารักษา พยาบาล 2) สำ�หรับค่าห้อง ค่ายา และเวชภัณฑ์ สิ้นเปลือง

5%

1 มกราคม 2555

31 ธันวามคม 2555

เงื่อนไข / ยกเว้น ไม่รวมเครื่องดื่ม


ส่วนลดในการซื้อสินค้า / บริการ ที่

ชื่อสถานประกอบการ

37 ร้านอาหารเซซิบอง 169/7 ถ.มะลิวัลย์ ตในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-333781-4 38 ภัตตาคารมังกรหลวง 169/7 ถ.มะลิวัลย์ ตในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-333781-4

ประเภท/ สินค้า/ บริการ

ส่วนลด (%)

เริ่มตั้งแต่ ว /ด /ป

สิ้นสุด ว /ด /ป

เงื่อนไข / ยกเว้น

1) ลดค่าอาหาร

10%

1 ธันวาคม 2554 1 ธันวาคม 2555 อาหารชุด จัดเลี้ยง อาหารญี่ปุ่น

1) ลดค่าอาหาร

10%

1 ธันวาคม 2554 1 ธันวาคม 2555 อาหารชุด จัดเลี้ยง อาหารญี่ปุ่น

61


62

kkchamber  

kkchamber member book

kkchamber  

kkchamber member book

Advertisement