Page 1

KK CHAMBER

อการค้า ข อ น แ ก่ น

ปีที่ 30 ฉบับที่ 241 ประจำ�เดือนธันวาคม 2555

www.kkechamber.com หอการค้าขอนแก่น

1


2

KK CHAMBER


หอการค้าขอนแก่น

3


4

KK CHAMBER


สารจากประธาน

นางปราณี ธีรภานุุ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสมาชิกหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ทุกท่าน ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของ หอการค้า ตลอดจนสปอนเซอร์ในวารสารหอการค้าฯ ด้วยดีเสมอมา ขอบคุณคณะทำ�งาน, ประธานที่ปรึกษา กิตติมศักดิ,์ คณะทีป่ รึกษา, กลุม่ Young K-Com คณะกรรมการทีป่ รึกษาหอการค้าทุกท่านและเจ้าหน้าทีห่ อการค้า ที่ร่วมแรงร่วมใจ ผนึกกำ�ลัง จัดกิจกรรมต่างๆ ทำ�งานหนักตลอดทั้งปี ความภาคภูมิใจในผลงานที่เกิดจากการเสียสละ, ศรัทธาจิตอาสา ของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน 8 ผู้นำ�องค์กรเศรษฐกิจ, ปัญจมิตร และ 21 องค์กรจีน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่หอการค้าได้ จัดไปหลายโครงการ อาทิ เช่น โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน, โครงการสานสัมพันธ์ 4 แผ่นดินโดยเข้าร่วมงาน China – Asian Expo ครั้งที่ 9 การศึกษาดูงานของกลุ่ม Young K- Com, สานสัมพันธ์ เป็นเมืองพี่เมืองน้อง มณฑลฝูเจี้ยน – จังหวัดขอนแก่น, โครงการรณรงค์ติดกล้อง CCTV โดยร่วมกับ สำ�นักงานเทศบาลนครขอนแก่น และ ตำ�รวจภูธรจังหวัดขอนแก่น เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน, โครงการจัดสัมมนาปรับกลยุทธ์...ธุรกิจ ขอนแก่นได้ ... หรือเสีย? ควรปรับตัวอย่างไร? การจัดอบรม Social Media Marketing, โครงการ 1 ไร่ 1 แสน, โครงการรณรงค์สมาชิก, โครงการของดีเมืองขอนแก่น 99 แห่ง ตลอดจนโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งจัดโดย Young K – Com อีกทั้ง จัดกิจกรรมร่วมกับทางจังหวัด Miracle of Thai Silk กิจกรรมเหล่านี้ล้วนส่งผลดี ต่อประชาชนและสมาชิกหอการค้า ล่าสุดโครงการผลักดันให้ขอนแก่นเป็นสนามบินนานาชาติ โดย Loa Central Air Line ร่วมเดินทางโดย คณะกรรมการหอการค้า และองค์กรต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น โดยการนำ�ทีมของ ผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต, ท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายกเทศมนตรีจังหวัดขอนแก่น, คณะท่านกงสุลใหญ่จีน และบรรดาคหบดี และผู้นำ�หน่วยราชการต่างๆ ในจังหวัด ขอนแก่น โดยจัดเป็นเที่ยวบิน ขอนแก่น – หลวงพระบาง 2 เที่ยวลำ� ในวันที่ 14 – 16 ธันวาคม และระหว่าง วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2555 โดยใช้ชื่อว่า “เที่ยวบินเกียรติยศ” ซึ่งในการจัดครั้งนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ดิฉนั ในนาม ประธานหอการค้า และคณะกรรมการบริหารตลอดจนกลุม่ Young K – Com ยินดีทจี่ ะประสาน ร่วมกับองค์กรต่างๆ ในภาคเอกชน และภาครัฐ ที่จะขับเคลื่อน และส่งผลดี ต่อเศรษฐกิจของนครขอนแก่น ต่อไป เรื่อยๆ สมกับความเป็น “มหานครขอนแก่น” ตลอดระยะเวลาที่ดิฉัน ดำ�รงตำ�แหน่งประธานหอการค้าฯ และคณะกรรมการมีความภาคภูมิใจ ที่ได้ทำ�งาน ให้หอการค้า เป็นพลังขับเคลื่อน ให้องค์กรเติบโต สานต่อกิจกรรม เจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่อดีตท่านประธาน หอการค้าได้ริเริ่ม ให้การสนับสนุน หล่อหลอมให้องค์กรเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

หอการค้าขอนแก่น

5


8

16

สารบัญ

18 26 36 KK CHAMBER

8 13 15 16 18 20 24 26 31 32 36

CONTENT

ครบรอบ 29 ปี โบว์ลิ่งการกุศล เลือกตั้งกรรมการหอการค้า สมัยที่ 15 เกร็ดความรู้การเป็นอาเซียน สตรีดีเด่นแห่งปี สถานการณ์อสังหาฯ ขอนแก่น กลยุทธ์การจ้างงานสมัยใหม่ การปรับตัวผู้บริหารธุรกิจ Fisher & Paykel Khon Kaen จับตาฟองสบู่..อสังหาฯ มาตรการเยียวยาค่าแรง ทำ�นาย...ทายทัก


บทบรรณาธิการ

ความรู้สึกที่หลากหลายกับนโยบายรถคันแรก อานิสงส์ที่ได้รับจากโครงการของ รัฐบาลที่ทำ�ให้มีรถคันใหม่ใช้ ทั้งยังได้รับเงินคืนอีกหนึ่งแสนบาท คงไม่มีใครกล้าปฎิเสธ ความหวังดีที่มอบให้อย่างแน่นอน และก็ได้ผลเกินคาด เมื่อประชาชนต่างตกใจเร่งสั่งซื้อ และแห่จองรถยนต์อย่างมากมายทำ�ให้รถยนต์ขาดตลาดไม่เพียงพอกับความต้องการ ความตกใจที่ จ ะได้ ทั้ ง รถ ได้ ทั้ ง เงิ น คื น โดยลื ม นึ ก ถึ ง ภาระค่ าใช้ จ่ า ยที่ กำ � ลั ง ตามมา ทุกย่างก้าว โดยเฉพาะ การบำ�รุงรักษา ค่าน้ำ�มัน ค่างวดรถ ล้วนเป็นภาระที่ต้องจ่ายเพิ่ม ขึ้นในแต่ละเดือน อาจไม่คุ้มกับการได้รับคืนเงินจากรัฐบาล ซึ่งรถบางประเภทและบางรุ่น เท่านั้นที่จะได้รับคืนเงินเต็มหนึ่งแสนบาท เพราะรถส่วนใหญ่จะไม่ได้รับคืนเงินเต็มจำ�นวน อย่างที่คิด ขอให้ทบทวนอย่างถ้วนถี่ ก่อนย้ายภาระหนี้สินเข้ามาอยู่ในบ้านเพราะจะสร้าง ความตึงเครียด และเป็นที่มาของปัญหาภายในครอบครัว ความตกใจจะทำ�ให้ขาดการคิด พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ สิง่ ทีเ่ ห็นในชีวติ ประจำ�ทุกวันคือ ความวุน่ วายของการใช้รถใช้ถนน ความเอือ้ อาทร และความมีน้ำ�ใจ เหือดหายไปทันทีที่มือถือพวงมาลัย โดยเฉพาะรถยนต์ที่เพิ่มมากเกิน กว่าสถานทีจ่ อดและถนนจะขยายรองรับได้ทนั ตามปริมาณทีก่ �ำ ลังเพิม่ ขึน้ อีกเกือบสองล้าน คันในปีนี้ เรื่องที่ต้องจับตามองให้ดีคือ “สถานที่จอดรถยนต์” กำ�ลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ ที่ยากจะแก้ไขได้ในปัจจุบัน ถนนในตัวเมืองแทบทุกสายถูกแต้มสีขาวแดงให้เป็นพื้นที่ ห้ามจอด หรือ ขาวเหลือง เพื่อจอดได้ชั่วคราว จะหลงเหลือบ้างเป็นบางส่วนที่สามารถ จอดรถได้ แต่กลับถูกเก้าอี้ กรวย หรือป้ายขวางไว้ไม่ยอมให้จอดรถบริเวณหน้าบ้านตนเอง จากปริมาณรถทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปัญหาไม่มสี ถานทีร่ องรับในบริเวณแหล่งชุมชน ล้วน เป็นทีม่ าของการทำ�ผิดกฎหมายจราจร ต้องจอดรถซ้อนคัน จอดในทีห่ า้ ม รวมถึงไร้มารยาท ขาดน้ำ�ใจ และกำ�ลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง แต่กลับใช้ การกระทำ�ผิดเป็นข้ออ้างในการตรวจจับและปรับ ซึ่งไม่น่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ แต่กำ�ลังสร้างช่องว่างให้ห่างมากขึ้นระหว่างผู้พิทักษ์สันติราษฎร์กับประชาชน สถานที่ราชการ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำ�หรับการอำ�นวยความสะดวกให้ประชาชนใช้ จอดรถเมือ่ “จำ�เป็น” ต้องใช้บริการในสถานทีน่ นั้ ๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลของภาครัฐ แต่ การถูกเรียกเก็บเงินค่าจอดรถจากผูป้ ว่ ย จากญาติทมี่ าเยีย่ มไข้ ล้วนเป็นความสลดหดหูใ่ จ เศร้าหมองทีพ่ อ่ แม่ญาติพนี่ อ้ งป่วยไข้ หวังฝากชีวติ ไว้กบั หน่วยงานของภาครัฐ แต่กลับไม่มี สถานที่เอื้ออำ�นวยความสะดวกให้ เมื่อต้องเสียเงินค่าจอดรถคงไม่เท่าไร แต่ยังไม่ได้รับ การอำ�นวยความสะดวกอย่างที่ควรจะเป็นจากผู้ดูแลสถานที่นั้นๆ คงต้องพิจารณาให้ดี เมือ่ อำ�นาจทีห่ น่วยงานมีให้กบั ผูด้ แู ลสถานทีจ่ อดรถ เป็นการ อำ�นวยความสะดวกเพือ่ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย หรือ เพือ่ อะไร? เพราะสิง่ ทีเ่ ห็น เป็นประจำ�คืออำ�นาจทีย่ ง่ิ ใหญ่ ไม่สนว่าเขาเป็นใคร ไม่ใส่ใจว่าใครจะเดือดร้อน ไม่อนาทรใดๆ เพราะไม่ใช่ญาติ ทัง้ ยังสามารถข่มขูท่ กุ คนได้ตามอำ�เภอใจ คงไม่มใี ครเข้ามาเดินเล่นในโรง พยาบาลหรอกนะถ้าไม่จำ�เป็น “จงอย่าลืมว่า เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านนำ�มาใช้จ่าย คือ เงินที่ได้จากประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ” ขอให้สำ�นึกว่า เขาคือผู้ให้ มิใช่คนที่มาขอส่วน บุญ โปรดอย่าลืมตัว ...ตำ�แหน่งมิได้ทำ�ให้คนมีเกียรติ.....คนต่างหาก..ที่ทำ�ให้ตำ�แหน่งนั้นมีเกียรติ... สุพัตรา ศุขโข

เจ้าของ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ผู้ก่อตั้ง ดร.วิญญู คุวานันท์ คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นางดวงตา ทองโสภิต นายประยูร อังสนันท์ นายบูรพา เสรีโยธิน นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย นายบุญเลิศ บูรณศักดา นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายยศ อุเทนพัฒนันท์ นายดำ�รง ศิริธนชัย นายยงเกียรติ เหล่าวิโรจน์กุล นายยรรยง ตันติยาสวัสดิกุล คณะที่ปรึกษา นางปราณี ธีรภานุ นายมารุต อ้วนไตร นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ นางเรไร วงษ์วิเศษ นายอภิชา กิตติสุวรรณ์ นายวชิระ ตราชู พ.ต.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ บรรณาธิการ สุพัตรา ศุขโข กองบรรณาธิการ นางสาวฐรรศพร ข้อยุ่น นางประมวลรัตน์ สินโพธิ์ นายฐิติพัฒน์ พัฒนวิจิตร นางดาวเรือง สิงห์ทอง นางคำ�กอง พูลพิพัฒน์ สำ�นักงานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น 177/54 ม.17 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ : 0-4332-4990-1 มือถือ : 08-9620-4555 โทรสาร : 0-4332-5949 www.kkechamber.com e-mail : suputtra.thai@gmail.com pattanawijit@hotmail.com พิมพ์ที่ หจก.โรงพิมพ์พระธรรมขันต์ 95 ถนนรื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร./ โทรสาร 0-4332-1765

หอการค้าขอนแก่น

7


โบว์ลิ่งการกุศล

ฉลอง 29 ปี

หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

คุณโฉมสุดา วโนทยาโรจน์ รองประธานหอการค้า จั ง หวั ด ขอนแก่ น และประธานจั ด การแข่ ง ขั นโบว์ ลิ่ ง การกุศล คุณปราณี ธีรภานุ ประธานหอการค้าจังหวัด ขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมจัดกิจกรรมโบว์ลงิ่ การกุศล เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ความ รั ก และสามั ค คี ร ะหว่ า งคณะกรรมการหอการค้ า ฯ สมาชิกหอการค้าฯ และผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ณ SF STRIKE BOWL ชั้น 5 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555

KK CHAMBER


หอการค้าขอนแก่น


เอสซีจี เปเปอร์ มอบทุนการศึกษา

นายอำ�นวย ผลพืช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำ�กัด (มหาชน) ในเอสซีจี เปเปอร์ มอบทุนการ ศึกษาให้กับชุมชนรอบโรงงาน จำ�นวน 293 ทุน มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ในโครงการ “ทุนการศึกษาฟินิคซฯ เพื่อชุมชน” ครั้งที่ 13 ประจำ� ปีการศึกษา 2555 การมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชนรอบโรงงาน เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีภูมิลำ�เนา อยู่ในชุมชนรอบโรงงาน อาทิ ต.โคกสูง ต.กุดน้ำ�ใส และ ต.ม่วงหวาน โดยเริ่มดำ�เนินงานมาตั้งแต่ปี 2543 ต่อเนื่องมาทุกปี สำ�หรับปี 2555 บริษัท ฟินิคซฯ ได้พิจารณามอบทุนให้กับ นักเรียนที่เรียนดี ได้รับทุนต่อเนื่องจากผลการเรียนตามที่กำ�หนด, นักเรียนทุนที่ผ่านการ สอบแข่งขัน, นักเรียนทุนตามระดับชั้น โดยระดับประถมศึกษาจำ�นวน 99 ทุน, มัธยมศึกษาตอนต้น 72 ทุน, มัธยมศึกษาตอนปลาย 41 ทุน, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 20 ทุน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 37 ทุน นอกจากนี้ บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำ�กัด (มหาชน) ในเอสซีจี เปเปอร์ ยังมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ บุ ต รสมาชิ ก สมาคมสื่ อ มวลชนจั ง หวั ด ขอนแก่ น โดยการ พิจารณาของคณะกรรมการสมาคมฯ จำ�นวน 30,000 บาท รวมทัง้ มอบทุนการศึกษาให้กบั นักเรียนทีค่ รอบครัวยากจน โดย พิจารณาของผู้นำ�ชุมชนและกรรมการชุมชนรวม 3 ตำ�บล รวม 90,000 บาท รวมเป็นทุนที่มอบมาแล้ว 13 ครัง้ จำ�นวน 3,651 ทุน คิดเป็นมูลค่าทุนกว่า 10 ล้านบาท

KK CHAMBER


อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ

พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีอุปสมบทหมู่ถวาย เป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ระหว่างวันที่ 4 - 18 ธันวาคม 2555 จำ�นวน 21 รูป โดยความร่วมมือจาก ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ณ พระอุโบสถวัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555

มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่

มร.โอเล่ นีลเซ่น ผู้จัดการใหญ่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด พร้อมคณะผู้บริหารนำ�กระเช้าของขวัญมอบให้กับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เนื่องใน โอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องทำ�งานชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้

พัฒนานิสิตไทย

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการเทสโก้ โลตัส และประธานมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยเป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับ นิสิตนักศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากโครงการ “ทุนการ ศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย” โดยมีนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตสกลนคร) เข้ารับทุน ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน อาคารสุนทร – อารยา อรุณานนท์ชยั วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555

หอการค้าขอนแก่น


KK CHAMBER


หอการค้าขอนแก่น


14

KK CHAMBER


เกร็ดความรู้

“การเป็นอาเซียน (AEC)”

ตอนที่1

เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจการเดินเข้าสู่ประตูอาเซียนในปลายปี พ.ศ. 2558 ที่จะถึงนี้ ได้ดียิ่งขึ้น หอการค้า จังหวัดขอนแก่นจึงขอนำ�เสนอ เรื่องราวที่เกี่ยวกับ ASEAN (อาเซียน) ให้ทุกท่านรับทราบดังนี้ ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย 10 ประเทศ คือ 1. กัมพูชา (ราชอาณาจักรกัมพูชา) 2. ไทย (ราชอาณาจักรไทย) 3. บรูไนดารุสซาลาม (เนการาบรูไนดารุสซาลาม) 4. พม่า (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) 5. ฟิลิปปินส์ (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์) 6. มาเลเซีย 7. ลาว (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 8. สิงคโปร์ (สาธารณรัฐสิงคโปร์) 9. เวียดนาม (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 10. อินโดนีเซีย (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอาเซียน

1) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร 2) เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค 3) เพื่อเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค 4) เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 5) เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของการฝึกอบรมและการวิจัยและส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม 7) เพื่อส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศ

อาเซียน +3 และ อาเซียน + 6 คือ อาเซียน +3 คืออะไร กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และ 3 ประเทศนอกอาเซียน ได้แก่

1) จีน

อาเซียน +6 คือ กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และ 6 ประเทศนอกอาเซียน ได้แก่ 1) จีน

วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน คือ

1. แพทย์ 5. พยาบาล

2) ญี่ปุ่น 2) ญีป่ นุ่

3) เกาหลีใต้ 3) เกาหลีใต้

2. ทันตแพทย์ 6. สถาปนิก

4) ออสเตรเลีย

3. นักบัญชี 7. นักสำ�รวจ

5) นิวซีแลนด์

6) อินเดีย

4. วิศวกร

หอการค้าขอนแก่น

15


นักธุรกิจสตรีดีเด่น

หอการค้าไทยทั้ง 10 คน

จากอดีตจนถึงปัจจุบนั จะเห็นว่าสตรีมคี วามสามารถและบทบาทไม่แพ้ชายอกสามศอก ทัง้ งานบ้านและ การบริหารธุรกิจ ความละเอียดรอบคอบ ความอ่อนหวานและห้าวหาญในบางบทบาท ทำ�ให้เห็นว่า สตรีหลาย ท่านได้ยืนอยู่แถวหน้าเคียงบ่าเคียงไหล่ และเป็นที่ยอมรับว่ามีความสำ�คัญในการประสบความสำ�เร็จของธุรกิจ แทบทุกประเภท

ปี 2555 หอการค้าไทย จัดงานฉลองครบรอบการก่อตัง้ 80 ปี และความโดดเด่นของสตรีทมี่ ใี ห้เห็น นายพงษ์ศกั ดิ์ อัสสกุล ประธาน หอการค้าไทยจึงมอบรางวัล “นักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย” ให้ แก่นักธุรกิจสตรี ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อประกาศถึงความ สามารถที่บริหารธุรกิจจนประสบความสำ�เร็จ ทั้งเป็นกำ�ลังใจที่อุทิศ ตน มีความเสียสละ ทำ�งานเพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับ ในสั ง คมอย่ า งกว้ า งขวาง โดยแบ่ ง เป็ น “นั ก ธุ ร กิ จ สตรี ไ ทย 4 คุณลักษณะ” ดังนี้ สตรีเกียรติยศ “คุณนิรมล นนทะนาคร” ภริยาอดีตประธาน กรรมการหอการค้าไทย ผู้อยู่เบื้องหลังความสำ�เร็จของสามี ซึ่งทำ�ให้ หอการค้าไทย ต้องหันมาใส่ใจสังคมอย่างมีคณ ุ ธรรม ลดความเหลือ่ ม ล้�ำ ในสังคม ขจัดปัญหาคอร์รปั ชัน่ อย่างจริงจัง ตลอดชีวติ การทำ�งาน ของ คุณดุสิต นนทะนาคร จะต้องมีคุณนิรมล เป็นกำ�ลังใจ ยืนเคียง ข้าง ความรักที่ยิ่งใหญ่เบื้องหลังความสำ�เร็จของสามี สมควรได้รับ การประกาศเกียรติคุณ จากหอการค้าไทย เป็นอย่างยิ่ง

16

KK CHAMBER

สตรีไทยเข้มแข็ง “คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร” ประธาน กรรมการ บริษัท โตชิบา (ไทยแลนด์) จำ�กัด เป็นสตรีไทยเข้มแข็งใน ยามเกิดวิกฤติของประเทศ นักธุรกิจสตรีที่กล้าเผชิญกับปัญหาภัย ธรรมชาติ ในปี 2554 “สติต้องมาก่อนและปรับเปลี่ยนให้ เป็นบท เรียน เปลี่ยนจากวิกฤติให้เป็นโอกาส พัฒนากอบกู้องค์กรเพื่อเติบโต ต่อไป และที่สำ�คัญต้องมีศรัทธาในสิ่งที่ทำ�อยู่”


สตรีไทยสร้างสรรค์ “รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์” อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้สร้างมหาวิทยาลัยทำ�นา เพื่อสอนเกษตรกรไทยให้รู้จักวิธีทำ�นาอย่างมีประสิทธิภาพ, สตรีไทยจิตอาสา “ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์” ประธาน กรรมการที่ปรึกษาบริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)

คือ

และอีก “6 ยุทธศาสตร์” นักธุรกิจสตรีดเี ด่น

ด้านโรงแรม “คุณกมลา สุโกศล” ประธานกรรมการ บริหาร กลุ่มโรงแรมและบริษัท ในเครือสุโกศล สตรีที่ไขว่คว้า หาความรู้ทุกวิถีทาง “กว่าจะเดินมาถึงจุดนี้ได้ ต้องกล้าตัดสินใจ ไม่มีคำ�ว่าเดี๋ยวก่อน คิดแล้วต้องทำ�ทันที ผิดถูกถือเป็นบทเรียน ที่สำ�คัญ ต้องใส่ใจลูกน้อง ยุติธรรม และมีความจริงใจ” ด้านโลจิสติกส์ “สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม” ประธานกรรมการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำ�กัด เป็นธุรกิจ สำ � คั ญในอนาคต เพื่ อให้ เ ศรษฐกิ จไทยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทาง เศรษฐกิจดีขึ้น เป็นธุรกิจครอบครัวที่สืบทอดมาอย่างน่าชื่นชม จากแม่สู่ลูกและหลาน พัฒนาและรักษาไว้ เป็นเอกลักษณ์ของ สตรีไทย ด้าน Medical Hub “แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล” กรรมการผู้ อำ � นวยการ โรงพยาบาลในเครื อ บางปะกอก ประเทศไทย จะเป็น Medical Hub ขึ้นอยู่กับการพัฒนาทาง วิชาการ โดยเฉพาะทางการแพทย์ ซึง่ ธุรกิจโรงพยาบาล มีความ สำ�คัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน และอนาคต

ด้านอสังหาริมทรัพย์ “อาภา อรรถบูรณ์วงศ์” ประธานกรรมการ บริหาร บริษัท ริซี่เพลส 2002 จำ�กัด อสังหาฯ เป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนสูง ต้องละเอียด รอบคอบ และสวยงาม เป็นปฏิมากรของชาติ ด้านยานยนต์ “ปราณี ธีรภานุ” กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอส.พี. ออโต้ โปรดักส์ จำ�กัด เป็นธุรกิจดาวรุ่งพุ่งแรงของเมืองไทย เป็นส่วน ขยายที่สำ�คัญของ GDP เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้คนไทย ด้านอาหาร “พนิดา ปทุมารักษ์” กรรมการอาวุโส ห้างหุ้น ส่วนจำ�กัด น้�ำ พริกแม่ศรี เป็นนักธุรกิจสตรีทใ่ี ช้ภมู ปิ ญ ั ญาไทย สร้างแบรนด์ สิ น ค้ า ส่ ง ออกทั่ ว โลกและเป็ น ที่ รู้ จั ก อย่ า งแพร่ ห ลายในนาม “น้ำ�พริกแม่ศรี” เป็นหนึ่งใน ครัวไทยสู่ครัวโลก

หอการค้าไทย ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ “สุดยอดสตรีนักธุรกิจดีเด่นแห่งปี 2555”

สุขสันต์วันคริสต์มาสและปีใหม่

คุณกรรณิกา มหาพฤกษพงศ์ ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายและการตลาด โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด นำ�กระเช้า ของขวัญผลิตภัณฑ์จาก เบเกอร์บาสเก็ต แทนคำ�ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนโรงแรมฯ ด้วยดีเสมอมาตลอดปี 17

หอการค้าขอนแก่น


สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ : คอนโดมิเนียมในจังหวัดขอนแก่น (จบ) *ต่อจากฉบับที่แล้ว

ทั้งนี้ คาดว่าโครงการต่างๆ จะก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีการโอนกรรมสิทธิ์กันใน 1-3 ปีข้างหน้า ซึ่งน่าจะมี การปล่อยสินเชื่อเพื่อการซื้ออาคารชุดเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป

สมบูรณ์ คูวัฒนสุชาติ เศรษฐกรอาวุโส ส่วนเศรษฐกิจภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การให้สินเชื่อเพื่อการก่อสร้างอาคารชุดของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดขอนแก่น

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำ�หรับความกังวลว่าจะเกิดภาวะฟองสบู่เหมือนช่วงที่เกิด วิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 หรือไม่นั้น ในช่วงนี้ยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ ทีช่ ดั เจนว่าจะมีเหตุดงั กล่าว เนือ่ งจากยังไม่เห็นพฤติกรรมการเก็งกำ�ไร ด้วยการปัน่ ราคาซือ้ ขายโดยการใช้เงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน และหาก วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการเกิดฟองสบูแ่ ตกทีเ่ กิดขึน้ ในภาคอีสานใน ช่วงวิกฤตปี 2540 จะเห็นว่าค่อนข้างมีความแตกต่างจากปัจจุบันพอ สมควร กล่าวคือ ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงนั้น มีการเก็งกำ�ไร และปั่นราคาที่ดินกันอย่างกว้างขวาง ภาคเอกชนกู้เงินโดยตรงจาก ต่างประเทศที่มีดอกเบี้ยต่ำ�เพื่อมาเก็งกำ�ไรในที่ดิน สินเชื่อเพื่อธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดขอนแก่นขยายตัวสูงมาก มีการอนุมัติ สินเชื่อเพื่อการจัดสรรที่ดินเปล่าหรือบ้านจัดสรรจำ�นวนมาก โดยไม่ สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนในพืน้ ทีใ่ นช่วง เวลานั้น ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมานับเป็นบทเรียนที่สำ�คัญให้ กับทั้งผู้ซื้อที่อยู่อาศัย ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งสถาบันการ เงินที่เป็นผู้ให้สินเชื่อได้มีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น

18

KK CHAMBER

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าขณะนี้จะยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ที่ชัดเจนถึง ภาวะฟองสบู่ แต่ในระยะ 1 - 3 ปีข้างหน้า ซึ่งโครงการต่างๆ จะ ทยอยก่อสร้างเสร็จ จะเป็นสิ่งที่น่าจับตามองต่อไป โดยเฉพาะแนว โน้ ม การไหลเข้ า ของเงิ น ทุ น ต่ า งประเทศจำ � นวนมากที่ จ ะมายั ง ประเทศไทย การเข้ามาแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ กำ�ลังซื้อ จากส่วนกลางและจังหวัดใกล้เคียง ความต้องการที่ดินที่สูงขึ้น การ เข้ามาซือ้ ทีด่ นิ ของนักลงทุนจากภาคใต้เพือ่ ลงทุนในธุรกิจยางพาราใน ภาคอีสาน ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อาจทำ�ให้เกิดการเก็งกำ�ไร ทำ�ให้ ราคาสินทรัพย์รวมถึงที่ดินเร่งตัวสูงขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งจะเป็น อุปสรรคต่อการลงทุน และพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัด ขอนแก่นระยะต่อไป และอาจนำ�ไปสู่ภาวะ Over Supply อย่างที่ หลายฝ่ายวิตกได้ จึงสมควรอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรต้อง ติดตามภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารชุด คอนโดมิเนียมในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคอีสาน อย่างใกล้ชิดต่อไป


จุดไฟประดับต้นคริสต์มาส….

นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานเปิดงานจุดไฟประดับต้นคริสต์มาส ร่วมกับ คุณพนิดา รักสุจริต และคุณอรวรรณ พัฒนะพีระเดช เจ้าของโรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด ในโอกาสต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข วันคริสต์มาส และวันขึน้ ปีใหม่ โดยมี คณะผูบ้ ริหาร และ แขกผูม้ เี กียรติ ร่วมงานอย่างอบอุน่ ณ บริเวณหน้าโรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด เมือ่ เร็วๆ นี้

หอการค้าขอนแก่น

19


กลยุทธ์การจ้างงานสมัยใหม่ เพือ่ ความอยูร่ อดและเติบโตของธุรกิจ

ดร.ยุทธพล ทวะชาลี ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดขอนแก่น 081 6610927 yuttapol2003@yahoo.com

ในตอนนี้ผู้เขียนขอนำ�เสนอประเด็นที่น่าจะเป็นประโยชน์สำ�หรับท่าน ผู้บริหาร ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับกับการ เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ที่มีการผันแปร อยู่ตลอดเวลา ยากต่อการทำ�นาย ดังนั้นการที่องค์กรธุรกิจสามารถที่จะ ปรับสถานะ (ขนาดและคุณภาพ) ของกำ�ลังคนให้สามารถรองรับสถานการณ์ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ย่อมนำ�มาสูก่ ารสร้างความ ได้เปรียบและการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึง่ ผูป้ ระกอบการจำ�เป็น ที่ต้องให้ความสำ�คัญกับการปรับกลยุทธ์การจ้างงานให้สามารถปรับตัว ยืดหยุ่นได้กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและการแข่งขัน

1. ปัจจัยทีผ่ ลักดันให้เกิดระบบการจ้างงานแนวใหม่

1.1 การไม่ เ พิ่ ม กำ � ลั ง คนเพื่ อ ควบคุ ม ต้ น ทุ น ทางธุ ร กิ จ โดยเฉพาะนโยบายการขึ้นค่าตอบแทนของรัฐบาลหากองค์กรธุรกิจมี บุคลากรมากเกินไป จะมีผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของ ธุรกิจที่ต้องเพิ่มสูงขึ้น และมีสัดส่วนในอัตราค่อนข้างสูงขึ้นทุกปี ซึ่ง จะไม่เป็นผลดีตอ่ การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ โดยนับ จากนี้ไป ธุรกิจจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการควบคุมการเพิ่มอัตรา กำ�ลังบุคลากร โดยอาจกำ�หนดเป็นหลักเกณฑ์ว่าค่าใช้จ่ายด้าน บุคลากรจะต้องไม่เกินร้อยละ? ของต้นทุนทางธุรกิจ มีการวางแผน อัตรากำ�ลังคนสำ�หรับอนาคตในระยะ 3 – 5 ปีข้างหน้า เพื่อให้กำ�ลัง คนมีขนาดที่เหมาะสม 1.2 การปรับตัวของบุคคลท่ามกลางกระแสการเปลีย่ นแปลง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และเทคโนโลยี ทำ�ให้บุคลากรภาคธุรกิจ จำ�เป็นต้องปรับตัวในการทำ�งาน เน้นการ ทำ�งานเชิงรุก เข้าถึงและเข้าใจปัญหา ลดงานประจำ�ที่มีคุณค่าน้อย ผูบ้ ริหารควรมอบอำ�นาจสูผ่ ปู้ ฏิบตั มิ ากขึน้ และใช้เครือ่ งมือเทคโนโลยี ทันสมัยแทนการใช้กำ�ลังคน และสามารถสร้างเครือข่ายการทำ�งาน ร่ ว มสร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละบริ ห ารองค์ ค วามรู้ ใ นสั ง คมฐานความรู้ (Knowledge base society) 1.3 ค่านิยมใหม่ของคนในการทำ�งาน คนรุ่นใหม่จะใช้ ความรูใ้ นการทำ�งานมากกว่าทักษะฝีมอื ค่านิยมการทำ�งานภาคธุรกิจ สำ�หรับคนทำ�งานรุ่นใหม่ จึงเปลี่ยนไปจากเดิม โดยไม่ค่อยเน้นผล ระยะยาว ประกอบกับรายจ่ายในการดำ�รงชีพของคนในภาคธุรกิจมี

20

KK CHAMBER

มากกว่ารายรับในสังคมบริโภคนิยม ค่านิยมของคนที่มีความรู้ความ สามารถรุ่นใหม่ จึงไม่สนใจเรื่องการทำ�งานราชการหรืองานที่หวัง อนาคตได้ยาก แต่สนใจการสร้างผลผลิตที่สูงกับผลตอบแทนที่สูง เช่ น กั น ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า วมี ส่ ว นผลั ก ดั นให้ ค นเปลี่ ย นงานบ่ อ ย โดยเชื่อว่าการเปลี่ยนงานเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในอาชีพ มิใช่เพราะมีปัญหา และหากองค์กรหาคนมาทำ�งานบางอย่างไม่ได้ ก็จำ�เป็นต้องซื้อบริการจากภายนอก 1.4 ความไม่คล่องตัวของการจ้างงานในปัจจุบัน ระบบการ จ้างงานภาคธุรกิจในปัจจุบัน หากเน้นการทำ�เองเกือบหมดทุกเรื่อง โดยจ้างงานเป็นลักษณะประจำ� จะเป็นการสร้างภาระอย่างมากแก่ ธุรกิจ ในการดูแลเกีย่ วกับความก้าวหน้า ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ของบุคลากรในอนาคต สภาพปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงภารกิจให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กรเกิดขึ้นบ่อยครั้ง งานบางอย่าง บางประการบางครั้งไม่มีความสำ�คัญในการปฏิบัติแล้ว แต่ยังคงมี ตำ�แหน่งงานนั้นๆ ในทางตรงกันข้ามงานบางประเภทมีความสำ�คัญ เป็นเรือ่ งใหม่ๆ แต่ไม่สามารถหาคนทีเ่ หมาะสมมาทำ�งานนัน้ ได้ ดังนัน้ งานภาคธุรกิจเองก็ควรมีการวิเคราะห์ภารกิจหาความต้องการกำ�ลัง คน หรือความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา และสามารถปรับเปลี่ยน อัตรากำ�ลังที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับภารกิจ โดยพิจารณาทางเลือกอื่น เช่นการถ่ายโอนภารกิจ การจ้างเหมาภายนอกให้ร่วมดำ�เนินการ การจ้างงานแบบมีสัญญาจ้างตามแผนงานโครงการ เป็นต้น


1.5 ระบบการประเมินประสิทธิภาพ (ความประหยัด ความ คุ้มค่า ความรวดเร็ว) ประสิทธิผล (ปริมาณ คุณภาพ การบรรลุ เป้าหมาย) ภาคธุรกิจยุคใหม่มีความต้องการผลผลิตและผลลัพธ์ที่ ชัดเจน สอดรับกับการแข่งขันในขณะนัน้ หรือทีเ่ รียกว่าการบริหารโดย มุ่งผลสัมฤทธิ์ ระบบการประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจวัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลการปฏิบตั งิ านทัง้ ในระดับหน่วย งานและบุคคล เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น องค์กรภาคธุรกิจจึงจำ�เป็นต้อง ทบทวนภารกิ จ และวางระบบจ้ า งงานให้ เ หมาะสม คำ � นึ ง ถึ ง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างวัฒนธรรมการบริหารและการ ทำ�งานของทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ เน้นถึงความ เสมอภาคภายในและภายนอกองค์การ รักษาคนดี คนเก่ง ผู้มีความ รู้ความสามารถไว้ในหน่วยงาน ปรับวิธีการทำ�งานให้การบริหาร ทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับภารกิจที่เปลี่ยนไป

3. กฎ 20 : 60 : 20 สู่การบริหารกำ�ลังคน ที่มีประสิทธิภาพ

เป็นการแบ่งสัดส่วนของทรัพยากรบุคคลภายในองค์การออก เป็น 3 ส่วน คือ 1) ผู้ที่มีความสามารถ 2) ผู้ที่มีความสามารถใน ระดับเฉลี่ย 3) ผู้ที่มีความสามารถต่ำ� หากการบริหารทรัพยากร บุคคลทีเ่ น้นความเสมอภาคในทุกส่วน จะทำ�ให้ไม่เกิดความเป็นธรรม ภายในและจะสูญเสียทรัพยากรที่มีคุณภาพ จึงควรให้ความสำ�คัญ เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพการทำ�งาน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคลในทุกส่วน

2. การจ้างงานโดยคำ�นึงถึงหลักดุลยภาพ (Balance) เป็ น การพิ จ ารณาความเหมาะสมระหว่ า งค่ า จ้ า งและ ผลประโยชน์อื่นๆ ระหว่างค่าจ้างที่เป็นเงินและที่เป็นค่าทางสังคม กลุ่มงานที่มีลักษณะคล้ายกันควรได้ค่าจ้างเท่ากัน หลักดุลยภาพนี้ แบ่งได้เป็น 2 ด้าน 2.1 ความสมดุลภายนอก (External equity) เป็นการมองใน ลักษณะการแข่งขันกับองค์กร และหน่วยงานอื่น เพื่อดึงดูดและรักษาทรัพยากรบุคคลที่คุณค่ากับ องค์การไว้ โดยเทียบเคียงลักษณะการจ้างและค่าตอบแทนกับองค์กร ที่มีลักษณะงานคล้ายกัน 2.2 ความสมดุลภายใน (Internal equity) เป็นการมองการ จ้างงานภายในองค์กร ลักษณะนี้เป็นการเสริมสร้างและดูแลรักษา ทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร เช่น ถ้าองค์กรให้ค่าจ้างที่ต่ำ�แต่ต้อง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานสู ง ก็ จ ะไม่ ส ามารถรั ก ษาคนที่ มี ค วาม สามารถเอาไว้ได้ ส่วนในทางตรงกันข้ามหากองค์กรให้ค่าจ้างที่ค่อน ข้างสูง แต่ความรับผิดชอบของงานน้อย ก็จะทำ�ให้เกิดต้นทุนที่เพิ่ม ขึ้นทุกขณะ ดังนั้น ความสมดุลยภายในนี้ จึงตรงตามหลักงานเท่า กันเงินเท่ากัน (Equal pay for equal work)

4. ลักษณะการจ้างงานระบบใหม่

ภารกิจภาคธุรกิจมีความหลากหลายมากขึน้ ตามสภาวะการ แข่งขัน ภาคธุรกิจไม่สามารถดำ�เนินการทุกอย่างได้ทั้งหมดทุกเรื่อง ประกอบกับคูแ่ ข่งมีความเข้มแข็ง และสามารถให้บริการทีม่ คี ณ ุ ภาพ ภาคธุรกิจเองอาจต้องอยู่ในบทบาทของการซื้อบริการให้หรือให้ หน่วยงานอื่นรับช่วง แทนการดำ�เนินการเอง หรืออาจมีการจ้างงาน ที่เน้นผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังภาพที่ 3

หอการค้าขอนแก่น

21


5. ภารกิจตามยุทธศาสตร์และภารกิจของหน่วยงาน

องค์กรธุรกิจสามารถจำ�แนกงานในความรับผิดชอบของบุคลากรได้เป็น 3 ประเภท คือ ภารกิจหลัก ภารกิจรอง และภารกิจสนับสนุน จากการศึกษาของผู้เขียนสัดส่วนจำ�นวนของบุคลากรที่จะปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ ภารกิจหลัก (Core function) ซึ่งเป็นงานหลักของธุรกิจ เช่น งานการตลาดที่ไม่ใช่งานขาย งานการผลิต งานวิจัยพัฒนา งานควบคุมคุณภาพ งานตามกฎหมาย/นโยบายหรืองานที่ทำ�เพื่อความคงอยู่ขององค์การนั้นๆ เป็นงานหลักตามบทบาทภารกิจและพันธกิจ ของหน่วยงานกำ�ลังคนที่จะปฏิบัติงานในภารกิจหลักนี้จึงควรให้พนักงานประจำ�ทั้งหมด ภารกิจรอง (Non-core function) ซึ่งเป็นงานที่ทำ�เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักไปปฏิบัติ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ สนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจ เช่น งานข้อมูล งานบัญชี การเงิน งานบุคคล ฯลฯ ควรให้พนักงานประจำ�เป็นผู้ปฏิบัติประมาณร้อย ละ 50 ที่เหลือเป็นลูกจ้างสัญญาจ้าง หรือลูกจ้างรายวันและ Outsourcing ภารกิจสนับสนุน (Supporting function) ซึ่งเป็นงานด้านธุรการ งานด้านบริการ ควรให้พนักงานประจำ�เป็นผู้ปฏิบัติ ประมาณร้อยละ 20 ที่เหลือเป็นลูกจ้างสัญญาจ้างหรือลูกจ้างรายวัน และ Outsourcing ดังภาพที่ 4 และภาพที่ 5

22

หากผูป้ ระกอบการสามารถดำ�เนินการตามทีไ่ ด้น�ำ เสนอข้างต้น จะนำ�ไปสูผ ่ ลดีตอ่ ภาคธุรกิจใน 3 ประการ คือ

1) โครงสร้างและอัตรากำ�ลังบุคลากรขององค์กร จะสามารถยืดหยุ่น (เพิ่มขึ้นหรือลดลง) ได้ตามสภาวะการแข่งขัน 2) องค์กรจะไม่ประสบปัญหางานล้นคน (Under staff) หรือ คนล้นงาน (Over staff) 3) ภาระผูกพันด้านค่าใช้จ่ายด้านกำ�ลังคนจะมีความเหมาะสมกับสถานการณ์

KK CHAMBER


หอการค้าขอนแก่น

23


การปรับตัวผู้บริหารธุรกิจ

CEO Sentiment Survey

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ได้สำ�รวจความเห็นของผู้บริหารธุรกิจ เกี่ยวกับแนวโน้มทางธุรกิจ, เศรษฐกิจ รวมทั้งแนวทางในการปรับตัวในปี 2556 โดยนักธุรกิจกว่า 50% มองว่าเศรษฐกิจ ไทยในปี 2556 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากการสำ�รวจพบว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยในปี 2556 อยู่ที่ 4.6% ดัชนีตลาดหลักทรัพย์มีค่า ่ตำ�สุด - สูงสุด อยู่ระหว่าง 1,178 ถึง 1,412 สำ�หรับประมาณการของกำ�ไรที่คาดว่าจะได้ในปีหน้าโดยเฉลี่ยประมาณ 4.0 % และประเทศที่นักธุรกิจวางแผนจะไปลงทุนมากที่สุดในปีหน้า ได้แก่ ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา และจีน (ตารางที่1) ตารางที่ 1 ภาพรวมทางเศรษฐกิจและธุรกิจในปี 2556

ด้านการจัดอันดับธุรกิจที่คาดว่าจะเป็นดาวรุ่ง 3 อันดับแรก ได้แก่ ยานยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจการเงิน ซึง่ การเติบโตของธุรกิจยานยนต์นนั้ ปัจจัยหลักก็เนือ่ งมาจากนโยบาย รถคันแรกของรัฐบาลและการทีบ่ ริษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ได้น�ำ รถยนต์ขนาด เล็ กออกมาทำ � ตลาดมากขึ้น ส่วนการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารนั้น เป็นผลมาจากการนำ�ระบบ 3G เข้า มาใช้ในปีหน้า ประกอบกับการขยายตัวของการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ หรืออีคอมเมิรซ์ ซึง่ ทางศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ประมาณการไว้ว่าในปี 2556 อีคอมเมิร์ซใน ประเทศไทยจะขยายตัวอีก 30% ธุรกิจการเงินยังมีแนวโน้มเติบโตอย่าง ต่อเนื่อง เพราะได้รับประโยชน์จากนโยบายรถคันแรก และการทำ� ตลาดในเชิงรุก ยกตัวอย่างเช่น ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ธนาคารแห่ง ประเทศไทยได้ประมาณการไว้ว่า มีการเปิดบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคล ประมาณ 9.6 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ถึง 8 แสนบัญชี ด้านการคาดการณ์ผลประกอบการในปี 2556 โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ ระดับความสำ�คัญของปัจจัยต่างๆ

24

KK CHAMBER

8.3% คาดว่าจะมีกำ�ไรใกล้เคียงกับปี 2555 และ 7.2% คาดว่าจะ มีกำ�ไรลดลงประมาณ 3.0% และอีก 2.8% คาดว่าจะขาดทุน ประมาณ 3.2% สำ�หรับปัจจัยสำ�คัญที่จะส่งผลให้มีกำ�ไรเพิ่มขึ้น 45.3% ระบุว่า เกิดจากการขยายตัวของตลาดและความต้องการที่ เพิ่มขึ้น 25.3% เกิดจากการลดต้นทุน 12.6% เกิดจากการปรับ โครงสร้างทางธุรกิจ 8.4% การนำ�เอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการทำ� ธุรกิจ และอีก 3.1% มาจากการเพิ่มราคาขาย 5.3% เป็นเกิดจาก ปัจจัยอื่นๆ เช่น การหาพันธมิตร นโยบายด้านภาษีและสิทธิ ประโยชน์ที่ได้จากนโยบายรัฐบาล เป็นต้น และอีก 3.1% มาจาก การเพิ่มราคาขาย ส่ ว นปั จ จั ย สำ � คั ญ ที่ ส่ ง ผลให้ กำ �ไรลดลงหรื อ ขาดทุ น นั้ น 62.7% ระบุวา่ เกิดจากต้นทุนการทำ�ธุรกิจทีส่ งู ขึน้ 18.7% สภาพตลาด ในประเทศ 13.6% สภาพตลาดในต่างประเทศ 3.5% การแข่งขัน และอีก 1.5% เป็นปัจจัยอืน่ ๆ เช่น การเข้าถึงแหล่งวัตถุดบิ ปัญหา สภาพคล่องเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ เป็นต้น ที่มีต่อผู้ประกอบการในปี 2556


สำ�หรับแนวทางในการบริหารค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ 7 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 80.1% วางแผนจะเพิ่มค่าใช้จ่าย ด้านปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 73.2% ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 67.2% ด้าน IT 64.9% ด้านการตลาด 61.0% ด้านการพัฒนาบุคลากร 52.7% ด้านสื่อโฆษณา และอีก 51.9% ด้านการทำ� CSR ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว อัตราการเพิ่ม ขึ้นของค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีประมาณ 11.0% ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่า จะลดค่าใช้จ่าย มีอัตราการลดลงของค่าใช้จ่าย ประมาณ 2.6% (ตารางที่ 3) ที่น่าสังเกตก็คือ อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต มีค่าสูงที่สุด โดยอยู่ที่ 15.9% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของธุรกิจในการปรับตัวรับมือกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจากนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ� 300 บาท การเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและวัตถุดิบ

สำ�หรับแผนการที่จะไปลงทุนในต่างประเทศ พบว่า 21.0% ของสถานประกอบการขนาดเล็ก มีแผนจะไปลงทุนในต่าง ประเทศ สำ�หรับสถานประกอบการขนาดย่อม สัดส่วนของผู้ที่วางแผนจะไปลงทุนในต่างประเทศคิดเป็น 34.2% สำ�หรับสถาน ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ สัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 42.9% และ 51.7% ตามลำ�ดับ ประเทศที่นักธุรกิจวางแผนจะไป ลงทุนมากที่สุดในปีหน้า ได้แก่ ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา และจีน สัดส่วนของผู้ประกอบการที่วางแผนจะไปลงทุนในต่างประเทศในปี 2556

ผลจากการสำ�รวจครั้งนี้ สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการยังคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2556 จะใกล้เคียงหรือดีขึ้นกว่า ปี 2555 โดยธุรกิจที่คาดว่าจะเป็นดาวรุ่ง ได้แก่ ยานยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจการเงิน อย่างไรก็ตาม การลดต้นทุน และการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต สะท้อนให้ถงึ ความพยายามทีจ่ ะลดต้นทุนเพือ่ รับมือกับค่าใช้จา่ ยในการทำ�ธุรกิจ ที่สูงขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ปี 2556 จะเป็นปีแห่งการแสวงหาโอกาสและการปรับตัวของธุรกิจไทย

หอการค้าขอนแก่น

25


Fisher & Paykel At Ozone Village

นายปิยบุตร พรหมลักขโณ ตัวแทนจำ�หน่าย Fisher & Paykel ขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการสำ�รวจตลาดสินค้าโดยเฉพาะ กลุม่ ศิษย์เก่าจากประเทศออสเตรเลีย อเมริกา และอังกฤษ ซึง่ เป็น ลู ก หลานชาวอี ส านจำ � นวนมากที่ เ ดิ น ทางไปเรี ย นต่ า งประเทศ ซึ่ ง แต่ ล ะประเทศนิ ย มเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ของ Fisher & Paykel เป็นส่วนใหญ่ และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

26

“ ในประเทศไทย ถึงแม้สนิ ค้าทีไ่ ด้รบั ความนิยมจะมีราคาสูง

กว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป แต่ Fisher & Paykel มีกลุ่มลูกค้า ที่ชัดเจนและเป็นกลุ่มที่เคยใช้สินค้าอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมามักจะ ประสบปัญหา ไม่มตี วั แทนจำ�หน่ายในพืน้ ที่ การเปิดตัวโชว์รมู สินค้า ระดับไฮคลาสในภูมภิ าคจึงได้รบั ความสนใจจากกลุม่ ลูกค้ามาก พร้อม กั บ ตั้ ง จุ ด บริ ก ารในระดั บ ภู มิ ภ าคด้ ว ย ที่ สำ � คั ญ สิ่ ง ที่ เ รา มอบให้กับลูกค้าคือการบริการหลังการขายที่จะไปดูแลถึงบ้าน ตรวจสอบสิ น ค้ า ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ทำ �ให้ รู้ ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และแม่นยำ�ว่าต้องซ่อมแซมจุดใดบ้าง นอกจากจะขายสินค้าแล้ว เรายังขายบริการ ขายความประทับใจทีล่ กู ค้าเองเป็นคนบอกต่อกัน ส่วนด้านการตลาดนั้นเริ่มต้นที่ร้อยละ 1 ของชาวอีสานทั้ง 20 จังหวัด” นายปิยบุตร กล่าว KK CHAMBER


Fisher & Paykel เป็นสินค้านำ�เข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ คุณภาพระดับโลก เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าที่มีกำ�ลังซื้อสูง จากการออกแบบที่ สวยงาม คงทน แข็งแรง และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ควบคุมมาตรฐานโดยบริษัทที่ นิวซีแลนด์ ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ ส่วนการเปิดโชว์รูมที่ จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นแห่งแรกในต่างจังหวัดและแห่งเดียวในภาคอีสาน ในโชว์รูมจะ นำ�สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องครัว เตาแก๊ส มาโชว์ให้ลูกค้าได้ตัดสินใจซื้อหา โดยเฉพาะขอนแก่นทีใ่ นอนาคตการสร้างคอนโดมิเนียมบูมขึน้ อีกกว่า 1 หมืน่ ยูนติ คาด ว่ า จะมี ก ลุ่ ม คนรุ่ นใหม่ คนวั ย ทำ � งานที่ มี กำ � ลั ง ซื้ อ ตั้ ง เป้ า เริ่ ม ต้ น ที่ 1 พั น ยู นิ ต ราคาสินค้าเริ่มต้นที่ 30,000 -100,000 บาท Fisher & Paykel Khon Kaen Experience Center เปิดให้บริการอย่าง เป็นทางการแล้ว ณ บริเวณอาคาร โอโซนวิลเลจ ถนนเทพารักษ์ จังหวัดขอนแก่น

หอการค้าขอนแก่น

27


ศึกษาดูงาน

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำ�นวยการบริหารสถาบันอิศรา

นายชวรงค์ ลิ ม ป์ ปั ท มปาณี นายกสมาคมนั ก ข่ า วนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ แห่งประเทศไทย และผูอ้ �ำ นวยการหลักสูตรผูบ้ ริหารการสือ่ สารมวลชนระดับ สูง (บสส.)นำ�คณะผูเ้ ข้ารับการอบรม บสส.4 รุน่ ที่ 4 เข้ารับฟังการดำ�เนิน งานพร้อมเยีย่ มชมกระบวนการผลิตของ บริษทั ไทย - สแกนดิค สตีล จำ�กัด ในกลุม่ บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน) โดยมี นายเรเน่ โอคาโนวิค (Mr.Rene Okanovic) กรรมการผูจ้ ดั การ และนายอภินนั ท์ เหล่าเจริญสุข ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ให้การต้อนรับ และ เยีย่ มชมการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตสินค้า “ลุฟฟาลา” (Luffala) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองแฟบ จากการรวมกลุ่มเพื่อนชุมชนโดย ปตท. เอสซีจี, บีแอลซีพี โกลว์, และดาว เคมิคอล พร้อมเรียนรู้วิถี เศรษฐกิจพอเพียงจาก “มหาวิทยาลัยบ้านนอก” โดยมี นายชาติชาย เหลื อ งเจริ ญ ผู้ ป ระสานงานเครื อ ข่ า ยองค์ ก รชุ ม ชนบ้ า นจำ � รุ ง ให้การต้อนรับ และรับฟังการดำ�เนินงานของ บริษัท เคเบิล ชลบุรี เน็ทเวิรค์ จำ�กัด ซึง่ พัฒนาระบบการส่งสัญญาณเคเบิล้ ให้รบั ชมพร้อมกัน ทั้ง 20 แห่งครอบคลุมทุกอำ�เภอในจังหวัดชลบุรี โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ นั น ทวนิ ช กรรมการผู้ จั ด การให้ ก ารต้ อ นรั บ ในโอกาสศึ ก ษาดู ง าน ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดระยอง – จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2555

28

KK CHAMBER


หอการค้าขอนแก่น

29


30

KK CHAMBER


จับตา

คุยกับซี.พี

ฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์... จะแตกหรือไม่?

สมเกียรติ เรือนทองดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำ�กัด(มหาชน)

ปัจจุบันคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นมากมาย ทำ�ให้มีความ วิตกกังวลว่า อสังหาริมทรัพย์อาจเกิดภาวะกลายเป็น ฟองสบู่แตกเหมือนที่เคยปรากฏในปี 2540

อย่ า งไรก็ ต ามเชื่ อ มั่ น ว่ า ภายใน 2 ปี นั บ จากนี้ ภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทยยังมีศักยภาพในการเติบโต โอกาสที่จะ ตกอยู่ ใ นภาวะล้ น ตลาดจะเกิ ด ขึ้ น น้ อ ย และคาดว่ า คงจะไม่ เ กิ ด ปรากฏการณ์ฟองสบูแ่ ตกอย่างทีแ่ ล้วมา ในอดีตยุคทีอ่ สังหาริมทรัพย์ เฟื่องฟู ใครต่อใครก็แห่กันลงทุนพัฒนาโครงการฯ มีทั้งคนที่ทำ�ธุรกิจ นี้เป็นอาชีพ และคนที่ไม่ได้ทำ�เป็นอาชีพ แต่ปัจจุบันผู้ประกอบการ ที่เหลืออยู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะรายเล็ก กลาง ใหญ่ ล้วน เป็นตัวจริง ทีย่ ดึ เป็นอาชีพ ทุกคนมีภมู คิ มุ้ กัน และติดตามสถานการณ์ ตลอดเวลา อาจมีกลุ่มผู้สมัครเล่นเข้ามาสร้างสีสันบ้าง แต่ก็เป็น กลุ่มที่มีทุนหนา ไม่ได้กู้เงินระยะสั้นมาลงทุนเหมือนที่ผ่านมา ภาวะฟองสบู่ ใ นภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะแตกหรื อ ไม่ ? ต้องวิเคราะห์เจาะลึกตลาดอสังหาริมทรัพย์กันแบบเอกซเรย์ เริ่มจาก ตลาดที่ใหญ่ที่สุดคือตลาดที่อยู่อาศัยซึ่งมีสัดส่วนถึง 75% ของตลาด อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมานี้คอนโดมิเนียมเป็น ดารานำ�ในตลาดที่อยู่อาศัย และคาดว่าจะยังคงเป็นดาวค้างฟ้า ไปอีกนาน ด้วยโครงข่ายการพัฒนาเมืองที่ดีขึ้น ทั้งรถไฟฟ้าขนส่ง มวลชน การคมนาคม และการบริการชุมชนต่างๆ ทำ�ให้คอนโดมิเนียม เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรทีค่ มุ้ ค่า เพราะคอนโดมิเนียมทีเ่ กิดขึน้ มากมายในปั จ จุ บั น ล้ ว นตั้ ง อยู่ ใ นทำ � เลที่ ดี ในราคาที่ จ่ า ยได้ ซึง่ หากอนาคตเมือ่ ทีด่ นิ ในเมืองมีราคาสูงขึน้ บางโครงการจะสามารถ ทำ�รายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20 - 30% ซึ่งผิดกับทาวน์เฮ้าส์ที่ราคา พอซื้อได้ก็เป็น “ชุมชนไกลปืนเที่ยง” หรือ บ้านเดี่ยวที่เป็น “วิมาน ราคาเกิ น ฝั น ” ทำ �ให้ ทั้ ง ทาวน์ เ ฮ้ า ส์ แ ละบ้ า นเดี่ ย วไม่ รุ่ ง เท่ า กั บ คอนโดมิเนียม

อย่างไรก็ตาม เมือ่ วิเคราะห์ในแง่การดำ�เนินธุรกิจ ทาวน์เฮ้าส์ ถือเป็นการลงทุนที่อยู่ในช่วงที่เรียกว่าแม่วัวทำ�เงิน หรือ Cash cow ซึ่งยังมีส่วนแบ่งตลาดสูง แต่อัตราการเติบโตไม่สูงนัก เนื่องจากเป็นที่ อยูอ่ าศัยทีม่ ลี กู ค้ากลุม่ เป้าหมายทีม่ อี ายุระดับกลางคน ต้องการขยาย ครอบครัวในทำ�เลที่ตั้งไม่ห่างไกลจากที่อยู่อาศัยเดิม ทาวน์เฮ้าส์แถบ ชานเมืองในปัจจุบนั ก็มรี าคาประมาณ 3 - 4 ล้านบาทต่อยูนติ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ระดับราคา 1 – 2 ล้านบาทต่อยูนิตจะตั้งอยู่ในทำ�เลที่ไกลมากๆ สำ�หรับบ้านเดี่ยวนั้น ส่วนใหญ่มีราคาสูงมาก กลุ่มลูกค้า เป้าหมายรองรับมีจ�ำ นวนน้อย ทำ�ให้ขายออกได้ชา้ ส่วนโครงการใหม่ๆ เกิดขึน้ ในสัดส่วนทีน่ อ้ ยลง ส่วนอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้านัน้ จะเห็นได้ว่าในช่วงหลังมีศูนย์การค้าเกิดใหม่มากขึ้น มีทั้งศูนย์การค้า ขนาดใหญ่และศูนย์การค้าที่เติบโตแบบกระจายตัวไปตามย่านที่มี ชุมชนรองรับ เรียกว่าเป็น Community mall ทีผ่ า่ นมาจะสังเกตได้วา่ ศู น ย์ ก ารค้ าในรู ป แบบนี้ บ างแห่ ง ก็ ป ระสบความสำ � เร็ จ บางแห่ ง ก็ไม่ประสบความสำ�เร็จ ทั้งนี้ศูนย์การค้ารุ่นใหม่จะต้องมีลักษณะเด่น เฉพาะตัว เพื่อดึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ด้านตลาดอาคารสำ�นักงาน ปัจจุบันมีพื้นที่สำ�นักงานใน กรุงเทพฯประมาณ 8 ล้านตารางเมตร คาดว่าในอีก 3 ปีข้างหน้ามี โอกาสที่จะเกิดการขาดแคลนพื้นที่สำ�นักงาน ในบางพื้นที่โดยเฉพาะ ในเขต CBD หรือ หาได้ยากขึ้น เนื่องจากพบว่าการพัฒนาโครงการ อาคารสำ�นักงานในทำ�เลใจกลางเมืองเกิดขึน้ น้อยลงเมือ่ เทียบกับหลาย ปี ที่ ผ่ า นมา เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น มี ก ารลงทุ น พั ฒ นาโครงการอาคาร สำ�นักงานใหม่น้อยลง เพราะใช้เวลาคืนทุนนาน และราคาค่าเช่าต่อ ตารางเมตรค่อนข้างต่�ำ เมือ่ เทียบกับสำ�นักงานหลายประเทศในภูมภิ าค เดียวกัน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในทุกด้านพุ่งสูงขึ้นในทุกปี สำ�หรับ อสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม ยังคงเป็นการลงทุนที่น่าสนใจ และมี การแข่งขันกันสูง ตามทำ�เลและรูปแบบการให้บริการ มั่ นใจได้ ว่ า ภาคธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องไทยยั ง คง

เติบโตเป็นฟันเฟืองที่สำ�คัญของระบบเศรษฐกิจไทย การซื้อขาย เพื่อเก็งกำ�ไรอยู่ในระดับที่ไม่น่าวิตก ส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายที่เกิด ขึ้นจากความต้องการที่แท้จริง (Real demand) และเพื่อลงทุนใน ระยะยาว ในช่วง 2 ปีนี้ โอกาสที่จะเกิดภาวะฟองสบู่แตกจึงค่อน ข้างเป็นได้น้อย แต่อย่างไรก็ตามคงต้องจับตามองกันต่อไป

หอการค้าขอนแก่น

31


มาตรการเยียวยา... ...ขึ้นค่าแรง

ถึงแม้ว้าในวันนี้ ผู้ประกอบการนักธุรกิจ รวมทั้งภาคเอกชนจะเห็นด้วยหรือไม่ แต่นโยบายจำ�ต้องเดินหน้า ต่อไป และในเดือนมกราคม 2556 นี้ นโยบายหลักที่รัฐบาลเคยใช้ในการหาเสียงก็ถึงเวลาที่ต้องปฎิบัติในการปรับ ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ�เป็น 300 บาท ทั่วประเทศ ทำ�ให้ผู้ประกอบการหลากหลายสาขาวิชาชีพ ต่างได้รับผลกระทบ และเพื่อหาแนวทางออกที่เหมาะสม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาค เอกชนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปรับขึ้นค่าแรงในครั้งนี้ เพื่อหามาตรการช่วยเหลือเยียวยา นายวิฑูรย์ กมลนฤเมธ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการประชุมระดมความคิดเห็นผูป้ ระกอบการ ที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจากการขึ้ น ค่ า แรง ซึ่ ง ก่ อ นหน้ า นี้ ไ ด้ ล ง พื้ น ที่ สำ � รวจข้ อ มู ล มาส่ ว นหนึ่ ง แล้ ว และมี ข้ อ สรุ ป ที่ ชั ด เจนจาก ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม หรือ SME กว่า 100,000 ราย ที่ได้รับผลกระทบขอให้ รัฐบาลมีมาตรการบรรเทาและเยียวยาอย่างชัดเจนกับผูป้ ระกอบการ เพื่อให้ธุรกิจอยู่ได้ในภาวะการแข่งขันทางการค้าที่มีต้นทุนสูง ปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการโรงงานขนาดใหญ่ในพืน้ ทีภ่ าคอีสาน ได้ยา้ ยฐานการผลิตไปเปิดในประเทศเพือ่ นบ้านเกือบทัง้ หมด ทีเ่ หลือ เพียงบางส่วนที่ลดกำ�ลังการผลิตลงไม่เกิน 30% ทำ�ให้เกิดอัตราการ ว่างงานเพิม่ ขึน้ โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งลงทุนใช้เครือ่ งจักรแทน กำ�ลงคน ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว ในส่วนของธุรกิจ บางประเภทที่ยังใช้แรงงานต้องลดอัตราแรงงานลงเพื่อให้เกิดสมดุล กับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเท่าตัว และที่สำ�คัญ มีการชะลอตัว จากนักลงทุนโดยเบนเข็มไปที่ประเทศเพื่อนบ้านแทนเพราะมีต้นทุน แรงงานที่ถูกกว่าประเทศไทยมาก

KK CHAMBER

นายวิฑูรย์ฯ กล่าวต่อไปว่า การปรับขึ้นค่าแรงในครั้งนี้เป็น เหตุให้เกิดการตกงานเพิ่มขึ้น สินค้าขึ้นราคาทุกประเภท และส่งผลให้ ประชาชนทุกคนต้องแบกรับภาระจากการขึ้นราคาสินค้า ถึงแม้ว่า แรงงานจะได้รบั เงินเพิม่ ขึน้ แต่ยงั ไม่สมดุลยกับรายจ่ายจากการขึน้ ราคา สินค้าทุกประเภท ดังนั้นผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงในครั้งนี้จึงได้ไม่ คุ้มเสียแน่นอน และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผล กระทบจึงได้จัดระดมความคิดเห็นมาตรการเยียวยาและบรรเทาความ เดือดร้อนจากผู้ประกอบการเพื่อนำ�ข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป


หอการค้าขอนแก่น


ส.ค.ส. 2556 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่นนำ�กระเช้าของขวัญเยี่ยมคารวะขอพร จากผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556

34

KK CHAMBER


หอการค้าขอนแก่น

35


ทำ�นาย..ทายทัก

ราศีกรกฎ (15 ก.ค. -16 ส.ค. ) เป็นราศีต้นธาตุน้ำ� จึงทำ�ให้ชาวราศีกรกฎ มักเป็นคนที่ปรับตัวเก่ง

อบอุ่น เป็นพ่อบ้านและแม่บ้านที่ดี แต่ จิตใจอ่อนไหวง่าย ช่างคิดช่างจินตนาการ มักชอบเก็บความทรงจำ�เก่าๆ ไว้ในใจ รักใครรักจริง แต่ถ้าเกลียดใครก็ต้องรอไปอีกนานกว่าจะหาย อาชีพที่เหมาะสม เช่น ธุรกิจทางน้ำ� หรือที่ เกี่ยวกับน้ำ�ทั้งหมด รวมถึงงาน กวี นักเขียนนักประพันธ์ ในปี 2556 นี้ เป็นช่วงเวลาแห่งปีที่ชาวราศีกรกฎอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต อาจมีการโยกย้ายกลับ สู่ถิ่นเดิมของตนเอง หรือกลับไปปัดฝุ่นโปรเจ็ค หรืองานเก่าๆ ที่ทำ�ค้างไว้มาฟื้นฟูต่อยอดให้ออกดอกออกผล อาจได้ กลับไปร่วมงานกับคนที่เข้ากันได้ดีอีกครั้ง สิ่งใดที่ทำ�ค้างคาไว้ให้กลับไปสานต่อ แล้วจะได้รับข่าวดี เรื่องของการงาน ในปีนอี้ าจไม่คอ่ ยสูด้ สี กั เท่าไหร่ ต้องพบเจอกับความผิดหวัง ไม่ได้ดงั่ ใจ มีขอ้ ผิดพลาดบางอย่างเกิดขึน้ และไม่สามารถ แก้ไขได้จนนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลง จึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเพราะมีโอกาสพลาดสูง แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ อย่าจมอยู่กับความผิดพลาดกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะยังไงก็ยังไม่สิ้นหวังเสียทั้งหมด ปรับตัวให้ได้ลุกขึ้นสู้ แล้วสิ่งดีๆ จะกลับมา สำ�หรับการเงิน ปีนี้มีโอกาสได้รับข่าวดีเรื่องการเงิน แต่ข่าวดีก็ต้องแลกมาด้วยระยะเวลาในการรอคอย ความอดทนเพียรพยายามเท่านั้นที่จะทำ�ให้ได้มา และประสบผลสำ�เร็จในที่สุด หากกำ�ลังรอลุ้นเรื่องของการเงินอยู่ก็ มีโอกาสได้รับข่าวดีในช่วงกลางปี หรืออาจได้รับเงินที่ถูกยืมไปแสนนานแล้วกลับคืนมา ความรัก ของชาวราศีกรกฎ ระวังการมีปญ ั หาปากเสียงกันกับคนรัก ต้องทะเลาะกันคงจะไม่พน้ เรือ่ งเก่าๆ การกลับมาของคนรักเก่า ลุกลามทำ�ให้ มีปัญหารุนแรงขึ้นอีกได้ คนโสดก็อาจได้กลับไปรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคนรักเก่า ที่เคยเลิกราไปแล้ว ราศีสงิ ห์ (17 ส.ค -16 ก.ย.) เป็นราศีแห่งธาตุไฟ เป็นราศีของอำ�นาจ ความดุดนั ความมีระเบียบ ความแข็งแกร่ง ทระนง เจ้าทิฐิ และเชือ่ มัน่ ในตัวเองสูง รักในเกียรติยศชือ่ เสียงเป็นทีส่ ดุ เป็นราศีทส่ี ว่ นใหญ่เมือ่ รักใครก็มกั รักจริง ทุม่ เทให้หมดใจ ความเสียหายทีเ่ กิดกับคนราศีนม้ี กั มาจากความดือ้ รัน้ หยิง่ อวดดี อาชีพที่ เหมาะสมกับชาวราศีน้ี เช่น งานทีอ่ ยูใ่ นระดับผูน้ � ำ ผูบ้ ริหาร ข้าราชการชัน้ สูง ศิลปะ บันเทิง ช่างทอง ในปี 2556 นี้ ชาวราศีสงิ ห์อาจจะต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหาทีเ่ ข้ามารุมเร้าทำ�ให้รอ้ นรนกระวนกระวายใจ รูส้ กึ ว่าสิง่ ทีก่ �ำ ลังพบเจอและผลทีไ่ ด้รบั มันไม่มคี วามยุตธิ รรม และต้องระมัดระวังด้านของคำ�พูด การเจรจาให้มาก เพราะอาจนำ�ไปสูป่ ญ ั หาทีม่ สี าเหตุจากเรือ่ งเล็ก แล้วอาจลุกลามกลายไปเป็นเรือ่ งใหญ่ได้ อย่าไว้ใจใครจนเกินไป ทัง้ เพือ่ นร่วมงาน หุน้ ส่วน หรือแม้แต่คนรัก เพราะอาจทำ�ให้ผดิ หวังเสียใจได้ ด้านการงาน ในปีน้ี ไม่ควรไว้ใจใครนอกจากตัวเอง อาจมีปญ ั หากับเพือ่ นร่วมงาน คูค่ า้ คูส่ ญ ั ญา ระวัง การโดนกลัน่ แกล้งจะนำ�ความเสียหายมาสูต่ วั คุณได้ แต่ถา้ งานของคุณเกีย่ วกับการใช้ค�ำ พูดเพือ่ ทวงถาม จะเป็น ผลดีทค่ี กู่ รณีเกิดอาการเกรงกลัวไปเอง ส่วนการเงิน ไม่วา่ ทีผ่ า่ นมาสถานการณ์ทางการเงินย่�ำ แย่ อย่างไร ในปีน้ี การเงินของคุณกำ�ลังอยูใ่ นช่วงขาขึน้ แต่จะมากหรือน้อยอยูท่ บ่ี ญ ุ วาสนา มีโชคลาภลอย หรือมีเกณฑ์ได้รบั โบนัส หรือของรางวัลแบบไม่คาดฝัน สำ�หรับความรัก สถานการณ์ยงั มีความเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ทัง้ นีก้ ต็ อ้ งระวัง ความรักทีไ่ ม่ซอ่ื สัตย์ หากมีรกั เผือ่ เลือกก็ให้ระวังถูกจับได้ เกิดมีปากเสียง คนโสดทีย่ งั ไม่แน่ใจว่าจะเลือกใคร ก็ขอ ให้สบั หลีกดีๆ ระวังรถไฟจะชนกันเข้าสักวัน

36

KK CHAMBER

ราศีกันย์ (17 ก.ย. -16 ต.ค.) เป็นราศีแห่งธาตุดนิ ชาวราศีกนั ย์โดยภาพรวมมักเป็นคนทีม่ นี สิ ยั สุภาพเรียบร้อย ค่อนข้างขีอ้ าย ชอบความมีระเบียบพิถพ ี ถิ นั รักสะอาด บางครัง้ ก็ชอบความสันโดษ ไม่วนุ่ วาย เก็บความลับอยู่ และเป็นคนฉลาดทันคน ใฝ่รู้ พรสวรรค์ของชาวราศีกนั ย์ คือการเจรจา อาชีพทีเ่ หมาะสมกับชาว ราศีกนั ย์ เช่น นักการทูต พิธกี ร นักวิจยั งานช่างฝีมอื ในปี 2556 นี้ ชาวราศีกนั ย์มกี ารเริม่ ต้นสิง่ ใหม่ๆ ทีด่ ใี นชีวติ อีกครัง้ เป็นช่วงปีทองทีท่ �ำ อะไรก็มกั เป็น ไปตามทีค่ าดหวังไว้ เหมือนผลบุญเก่าทีท่ �ำ สะสมไว้ก�ำ ลังสัมฤทธิผ์ ล และส่งผลให้ชวี ติ กลับมามีความหวังอีกครัง้ ฉะนัน้ การทำ�บุญสร้างกุศลอย่างสม่�ำ เสมอ และต่อเนือ่ งก็จะทำ�ให้ชวี ติ รอดพ้นจากสถานการณ์ทว่ี กิ ฤตไปได้อย่าง ปาฏิหาริย์ ด้านการงาน ความสำ�เร็จจากงานทีจ่ ะได้มานัน้ ถึงแม้จะต้องต่อสูฝ้ า่ ฟันกับอุปสรรคปัญหามากมาย ก็ ขอให้ใช้ความอดทน และสติปญ ั ญาทีม่ อี ยูน่ น้ั ต่อสูอ้ ย่างมุง่ มัน่ แล้วจะพบกับความสำ�เร็จทีไ่ ม่ไกลเกินเอือ้ ม จะเป็น ชัยชนะทีค่ มุ้ ค่ากับการรอคอย ส่วนการเงิน ยังนิง่ อยู่ ไม่โดดเด่น อาจต้องรอจังหวะเวลาและโอกาส อย่าเครียดกับ เรือ่ งเงินมากเกินไป ทำ�ใจให้นง่ิ แล้วจะมีทางออกทีด่ แี บบไม่คาดฝัน อย่าฝืนลงทุน หรือทำ�อะไรในช่วงปีน้ี เพราะ ผลทีไ่ ด้รบั อาจไม่สวยงามอย่างทีต่ ง้ั ใจไว้ สำ�หรับความรัก ในปีน้ี เรือ่ งเพียงเล็กน้อยทำ�ให้เกิดเข้าใจผิดเป็นต้นเหตุ ของปัญหาทะเลาะกันได้ ดังนัน้ หากมีปญ ั หาขอให้เปิดใจคุย และปรับความเข้าใจกันทุกอย่างก็จะกลับมาดีได้ ความรักจะได้รบั การเอาใจใส่และได้รบั ความสำ�คัญจากคนรักมากขึน้ คนโสดจะได้พบคนทีอ่ บอุน่ และเป็นคนทีใ่ ช่ .


ราศีตุลย์ (17 ต.ค. -15 พ.ย.) เป็นราศีแห่งธาตุลม เป็นคนที่มีความยุติธรรม ไม่เอาเปรียบผู้อื่น

ราศีพิจิก (16 พ.ย. -15 ธ.ค.) เป็นราศีแห่งธาตุน้ำ� ชาวราศีพิจิกมีความทะเยอทะยาน มีความ

ราศีธนู (16 ธ.ค. -13 ม.ค.) เป็นราศีธาตุไฟ จึงเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในการแข่งขัน และ

มีความเมตตา และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มักปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมได้เป็นอย่างดี แต่ข้อเสียคือเจ้าชู้ ใช้เงินเก่ง ในปี 2556 นี้ สิ่งที่ชาวราศีตุลย์คิดหวัง หรือทำ� คงต้องใช้เวลานานกว่าจะมีผลสำ�เร็จ ทุกสิ่งทุกอย่างจะ ดำ�เนินแบบค่อยเป็นค่อยไป การเป็นคนที่มีความเที่ยงตรงและรักความยุติธรรม อาจทำ�ให้คุณโดนเอารัดเอาเปรียบ ได้ ให้ใช้ความสงบสยบปัญหา ถ้าพบเจอปัญหาเฉพาะหน้าก็อย่าร้อนรน เพราะจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ที่มี ความรู้ความสามารถช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้ผ่านพ้นไปได้ ด้านการงาน ความสำ�เร็จต้องมาจากความพยายามของ ตัวเอง ต้องสร้างผลงานจากเล็กๆ ไปสู่ความยิ่งใหญ่ในอนาคต ขอเพียงไม่เลือกงาน ไม่ดูถูกงาน รับรองว่างานเล็ก ที่เคยดูถูก จะนำ�ความยิ่งใหญ่และความสำ�เร็จมาให้ในอนาคตอย่างแน่นอน สำ�หรับการเงิน ปีนี้ยิ้มได้ มีโอกาสได้ รับข่าวดีในเรื่องการเงิน มีเรื่องดีๆ เกี่ยวกับความสำ�เร็จทางการเงินเข้ามา หรือสิ่งที่กำ�ลังรอคอยจะสมปรารถนา รวม ไปถึงบริวารจะนำ�ความสำ�เร็จมาให้ได้ชื่นชมสมใจ ส่วนความรัก คนโสดทั้งหนุ่ม และสาว มีโอกาสได้พบรักกับคนที่ เป็นนักธุรกิจ บุคลิกดี น่าเชื่อถือ เป็นคนกล้าได้กล้าเสีย กล้าลงทุน แต่สำ�หรับคนที่มีเจ้าของแล้ว สถานการณ์ทั่วไป ก็ดำ�เนินไปอย่างราบรื่น ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเข้ามาทำ�ให้หนักใจ เป็นความรักแบบทรงตัว

หยิ่งในตัวเอง ไม่ชอบทำ�อะไรครึ่งๆ กลางๆ ถ้าทำ�อะไรก็มักต้องทำ�ให้สำ�เร็จ ไม่ไว้วางใจใครง่ายๆ รักใครรักจริง ซื่อสัตย์ ในช่วงปลายของชีวิตมักมีชื่อเสียง และประสบความสำ�เร็จ ในปี 2556 นี้ เป็นปีที่ชาวราศีพิจิกจะต้องต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาที่ต้องพบเจอ อาจเจอเรื่องของความ ขัดแย้ง ไม่ราบรื่น บางครั้งอาจต้องตกอยู่ในสภาวะถูกกดดันจากเจ้านาย และเพื่อนร่วมงาน ให้ระมัดระวังความขัด แย้งที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะกับคนที่อายุน้อยกว่า ทางออกก็คือ ลองเปิดใจยอมรับฟังเหตุผลของผู้อื่นดูบ้างอาจทำ�ให้ สถานการณ์ดีขึ้น ด้านการงาน ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมกับการรับศึกหนัก ปีนี้เรื่องการงานมีเกณฑ์พบกับ อุปสรรคปัญหาแบบหาทางออกแทบไม่ได้ การงานมีแนวโน้มเกิดข้อผิดพลาดสูง ปีนี้ต้องใช้ความมานะอดทน และ อดทนให้มาก แล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ในที่สุด ส่วนการเงิน มีความเสี่ยงอย่างมากที่จะสะดุด ขาดสภาพคล่อง ต้องวางแผนและบริหารการเงินด้วยความระมัดระวัง หากมีเงินเก่าสำ�รองคงไม่เป็นไร แต่การกู้หนี้ยืมเงินนอกระบบ มาใช้ควรพิจารณาให้ดีก่อน สำ�หรับความรัก คนโสดรักใครชอบใครต้องกล้าที่จะบอกความในใจ อย่ารอช้า จะมีคนอื่นคว้าไปครองต้องมานั่งเสียน้ำ�ตากับความรัก สำ�หรับคู่รัก หากมีปัญหาก็พยายามปรับความเข้าใจกัน หันหน้าเข้าหากัน แล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้น

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นคนที่มีเพื่อนหลายรูปแบบ เป็นคนรักการเข้าสังคม ไม่ชอบการถูกกำ�หนดกฎเกณฑ์ หรือ บังคับ ข้อดีของชาวราศีนี้คือ เป็นคนที่มีการวางแผนอนาคตดี มีเหตุผล ซื่อตรง ไว้ใจได้ ในปี 2556 นี้ มีความสำ�เร็จในโครงงานต่างๆ ทางธุรกิจ การงานจะได้รับการช่วยเหลือ เป็นช่วงที่ควรเร่ง ลงมือทำ�ในสิ่งที่คิดไว้เพราะมีโอกาสที่จะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำ�หนด เหมาะในการเจรจาเรื่องธุรกิจ โดยเฉพาะ ธุรกิจต่างถิน่ ต่างแดน นำ�เข้า ส่งออก มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางทีด่ ี ด้านการงาน อาจต้องเจอกับงานทีท่ า้ ทายความ สามารถจึงต้องนำ�ความรูแ้ ละกลยุทธ์ตา่ งๆ มาประยุกต์ใช้ให้เต็มที่ ต้องยอมเอาปลาเล็กไปตกปลาใหญ่ ยอมจ่ายเงิน พิเศษเพื่อให้ได้มาและนำ�ไปสู่งานชิ้นโต

หอการค้าขอนแก่น

37


38

KK CHAMBER


หอการค้าขอนแก่น

39


40

KK CHAMBER

KkeChamber December 55  

KkeChamber December 55