Page 1

Wykłady z dnia 12 grudnia ZAKOOCZENIE POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO Decyzja jest indywidualnym aktem administracyjnym. Decyzja kształtuje sytuację prawną każdego adresata w indywidualnej sprawie. Jest podstawową formą rozstrzygnięd organu podatkowego. Zgodnie z art. 207 §1 O.P. organ podatkowy orzeka w sprawie, w drodze decyzji, chyba że przepisy tej ustawy stanowi ą inaczej. Okrzekanie w drodze decyzji jest zatem zasadą, natomiast orzekanie w innej formie – wyjątkiem od ej zasady. Możliwośd orzekania przez org. podat. W formie decyzji musi wynikad z przepisów prawa materialnego lub procesowego. Wydane przez organ podatkowy decyzje mogą myd decyzjami merytorycznymi lub procesowymi.

Klasyfikacja decyzji W myśl art. 207 O.P. decyzję rozstrzyga sprawę co do tej istoty, albo w inny sposób. Co do zasady organ wydaje decyzje merytoryczne. Jeżeli jednak z jakiejkolwiek przyczyny wydaje decyzję merytoryczną nie jest możliwe , ogran poda. Wydaje decyzję procesową. Według kryterium skutków jakie decyzje wywołują dzielimy je na : * decyzje deklaratoryjne * decyzje konstytutywne Dec. Deklaratoryjne – to decyzje wskazujące okoliczności które spowodowały powstanie obowiązków lub praw. Dec. Konstytutywne to decyzje powodujące powstanie obowiązków praw. Według kryterium możliwości zaskarżenia decyzji, decyzje dzielimy na: *decyzje ostateczne * decyzje nieostateczne Decyzje ostateczne to decyzje od których nie służy odwołanie. Decyzje nieostateczne to decyzje od których służy odwołanie. Według kryterium przedmiotu rozstrzygnięcia decyzje dzielimy na: * decyzje wymiarowe * decyzje dot. zwolnieo od podatku *decyzje dot. ulg w zapłacie podatku Decyzje wymiarowe to decyzje ustalające podatek lub określające właściwą wysokośd podatku. Decyzje dot. zwolnieo od podatku np. decyzja o zwolnieniu płatnika z obowiązku poboru podatku, jeżeli pobieranie podatku zagraża ważnym interesom podatnika, a w szczególności jego egzystencji. Decyzje dot. ulg w zapłacie podatku to np. decyzje o rozłożeniu na raty spłaty podatków.


Niezależnie od charakteru decyzji – najistotniejszą cechą każdej z nich jest to, że kooczy ona postępowanie. Ustawodawca nie przewiduje bowiem innej formy zakooczenia postępowania. Bez wyjątku zatem na Rzyczyny wszczęcia postępowania toczy się ono tak długo, jak długo organ podatkowy nie wyda decyzji. Decyzje procesowe Organ podatkowy wydaje decyzje procesowe, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe (np. o umorzeniu postępowania). Decyzja nie rozstrzygająca sprawy co do istoty, może byd również wydana z inicjatywy strony, która wcześniej żądała wszczęcia postępowania. Umorzenie postępowania na wniosek uzależnione jest od zgody wszystkich stron postępowania a ponadto od zgody organu podatkowego. Organ podatkowy na wniosek strony może zatem, ale nie musi, umorzyd postępowanie podatkowe.

Elementy decyzji Ustawodawca w art. 210 §1 Ordynacji podatkowej określa jakie elementy musi zawierad decyzja. Dotyczy to każdej decyzji organu podatkowego a więc zarówno decyzji merytorycznej jak i procesowej. Każda decyzja powinna zawierad: 1. Oznaczenie organu podatkowego – z decyzji powinno zatem wynikad od kogo ona pochodzi, kto jest jej wystawcą. Oznaczenie organu podatkowego musi byd przy tym pełne, czyli musi byd podana * pełna nazwa organu podatkowego oraz * jego adres. Tylko wtedy gdy w decyzji oznaczony jest prawidłowo organ, który ją wydał, można ustalid czy decyzję wydał uprawniony organ. Naruszenie przepisów o właściwości zagrożona jest sankcją określoną w art. 247 § 1 pkt. 1 O.P. tj. należy stwierdzid nieważnośd decyzji wydanej z naruszeniem przepisów o właściwości ( miejscowej, rzeczowej lub funkcjonalnej). 2. Datę – decyzja musi zawierad datę. Data jest tym elementem decyzji, który wskazuje dzieo jej wydania. Wydanie decyzji jest natomiast zdarzeniem z którym łączy się szereg skutków prawnych. Na przykład zgodnie z art. 167 O.p do czasu wydania decyzji strona może wystąpid o rozszerzenie zakresu żądania lub zgłosid nowe żądanie. 3. oznaczenie strony- elementem każdej decyzji jest oznaczenie strony. Strona jest podmiotem postępowania. Do niej kierowana jest decyzja koocząca postępowanie podatkowe. Oznaczenie strony jest jedynym z ważniejszych elementów każdej decyzji, ponieważ skierowanie decyzji do osoby nie będącej stroną w sprawie jest przesłanką do stwierdzenia nieważności decyzji. Nie oznaczenie strony w sentencji decyzji nie musi skutkowad stwierdzeniem jej nieważności, jeżeli z treści uzasadnienie wynika kto jest stroną w postępowaniu. 4. Powołanie podstawy prawnej – elementem decyzji jest powołanie podstawy prawnej. Zgodnie z zasadą praworządności każde działanie organu podatkowego musi mied oparcie w obowiązującym


prawie. Brak podstawy prawnej stanowi przesłankę stwierdzenia nieważności decyzji. Nakaz powołania podstawy prawnej dotyczy każdej decyzji wydawanej przez organ podatkowy. Nie powołanie podstawy prawnej nie może byd jednak utożsamiane z brakiem takiej podstawy. Wadliwą jest co prawda decyzja, w której nie powołano podstawy prawnej, jak i decyzja wydana bez podstawy prawnej. Wyłącznie jednak brak podstawy prawnej a nie brak jej powołania w decyzji jest przesłanką do stwierdzenia nieważności decyzji. Identycznie należy oceniad powołanie wadliwego przepisu prawnego. Przytoczenie wadliwego przepisu nie powoduje nieważności decyzji, jeżeli podstawa prawna istnieje. Przytoczenie wadliwego przepisu jest uchybieniem procesowym, które może skutkowad uchyleniem decyzji tylko w razie stwierdzenia, że miało istotny wpływ na wynik sprawy. Obowiązek powołania podstawy prawnej nie oznacza konieczności cytowania wszystkich przepisów prawa materialnego. Te przepisy prawa, których zastosowanie jest oczywiste i bezsporne, nie wymagają przytoczenia. 5. rozstrzygnięcie – elementem każdej decyzji jest rozstrzygnięcie, które jest istotą każdej decyzji. Rozstrzygnięcie musi byd tak sformułowane, aby wynikało z niego w sposób nie budzący wątpliwości: * jakie uprawnienia zostały stronie przekazane lub * jakie obowiązki ostały na stronę nałożone. Decyzja organu podatkowego nakładająca na stronę postępowania podatkowego obowiązek określanego zachowania lub przyznająca określone prawa, powinna obowiązek ten lub prawo wyrażad precyzyjnie, bez niedomówieo i możliwości różnej interpretacji. 6. uzasadnienie faktyczne i prawne – powinno zawierad wskazane okoliczności faktycznych i prawnych , którymi organ kierował się przy podejmowaniu decyzji. Strona poprzez uzasadnienie dowiaduje się z jakimi przesłankami kierował się organ podatkowy przy wydaniu takiego a nie innego rozstrzygnięcia W szczególności uzasadnienie powinno zawierad: *ocenę zebranego w postępowaniu materiału dowodowego * dokonaną przez organ wykładnię stosowanych przepisów * ocenę przyjętego stanu faktycznego w świetle decyzji obowiązującego prawa. Uzasadnienie ma szczególne znaczenie przy ocenie jej prawidłowości przez organ wyższego stopnia. Przede wszystkim jest ono jednak kierowane do strony. Strona poprzez uzasadnienie dowiaduje się jakimi przesłankami kierował się organ podatkowy przy wydaniu takiego a nie innego rozstrzygnięcia. Strona składa odwołanie zwłaszcza od decyzji w charakterze uznaniowym, ma bowiem pewne zastosowanie: * na jakich dowodach oparł się organ podatkowy * jakim dowodom odmówił i dlaczego wiarygodności. Zgodnie z art. 210 zawiera w szczególności wskazanie: * Faktów, które organ uznał za udowodnienie * dowodów, którym dał wiarę * przyczyny, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności.


Natomiast uzasadnienie prawne zawiera wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa. Brak prawidłowego uzasadnienia decyzji organu podatk. Uniemożliwia w przypadku jej zakreśleniasformułowanie zarzutów. W przypadku decyzji opartej na swobodnym uznaniu uzasadnienia pozwala natomiast ustalid czy organ nie przekroczył granic przyznanego mu uznania adm. Uzasadnieniem faktycznym i prawnie stanowi, integracją częśd decyzji. Może organ odstąpid od uzasadnienia decyzji, jest w całości uwzględnienia on żądanie strony. 7. pouczenie – decyzja zawiera pouczenie, o trybie odwoławczym, jeżeli od decyzji służy odwołanie. Zgodnie z art. 214 O.p. stronie nie może szkodzid błędne pouczenie w decyzji co do prawa: * wniesienie odwołania * wniesienie powstania do sądu powszechnego lub skargi do sądu adm. * brak takiego pouczenia Stronę nie dotykają więc ujemne skutki procesowe związane z brakiem lub błędnym pouczeniem przez organ podat. o możliwości zaskarżenia decyzji. Brak pouczenia o możliwości zaskarżenia decyzji może byd uzupełnione w trybie art. 213 O.P. 8. Podpis osoby upoważnionej – z podaniem imienia i nazwiska osoby oraz stanowiska służbowego. Nie wystarczy więc, że osoba upoważniona złoży na decyzji swój podpis, ale musi ponadto przysłużyd się na decyzji imienną pieczątką.

wyklad  

prawo, wyklad, studia

wyklad  

prawo, wyklad, studia

Advertisement