Page 1

4. TARGI KONSERWAC JI I RESTAURAC JI Z ABY TKÓW O R A Z O C H R O N Y, W Y P O S A Ż E N I A A R C H I W Ó W, MUZEÓW I BIBLIOTEK

K

A

T

A

L

O

G


5-7 paĹşdziernika 2016

Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56c, Warszawa


W SPÓŁPRACA MERY TORYCZNA ARCHIWUM PAŃSTWOWE W WARSZAWIE

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

BIBLIOTEKA NARODOWA

NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

BIURO STOŁECZNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

NARODOWY INSTYTUT MUZEALNICTWA I OCHRONY ZBIORÓW PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W WARSZAWIE

2

CENTRUM NAUK BIOLOGICZNO-CHEMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

POLSKI KOMITET NARODOWY ICOM

FUNDACJA DZIEDZICTWO KRESOWE

RADA DS. KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO KEP

KANCELARIA PRAWNA ELŻANOWSKI, CHERKA & WĄSOWSKI

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

STOWARZYSZENIE MUZEALNIKÓW POLSKICH

MIĘDZYUCZELNIANY INSTYTUT KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAKOWIE


PATR ONAT Y HONOR O WE Małgorzata Kidawa-Błońska

Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

prof. dr hab. Wojciech Fałkowski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

dr Wojciech Woźniak

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego

nadbryg. mgr inż. Leszek Suski

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju

dr Tomasz Makowski

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Dyrektor Biblioteki Narodowej

ks. bp Michał Janocha

ks. bp Wiesław Alojzy Mering

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, Biskup Diecezji Włocławskiej, były Przewodniczący Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski Konferencji Episkopatu Polski

Jego Eminencja Wielce Błogosławiony SAWA Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski

PATR ONAT Y OGÓLNOPOLSKICH DNI KONSER WATORSKICH dr hab. Magdalena Gawin

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków

Barbara Jezierska

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

3


PARTNERZY MERYTORYCZNI

ARCHAIOS

PARTNER STRATEGICZNY OGÓLNOPOLSKICH DNI KONSERWATORSKICH:

PARTNERZY OGÓLNOPOLSKICH DNI KONSERWATORSKICH

PARTNERZY POMOCNICZY OGÓLNOPOLSKICH DNI KONSERWATORSKICH

4


PATRONATY MEDIALNE

WSPÓŁPRACA MEDIALNA

OR GANIZATOR:

MT Targi Polska SA, tel.: +48 22 529 39 50/00, targidziedzictwo@mttargi.pl | www.targidziedzictwo.pl

UCZESTNICZYMY W K AMPANII:

5


Szanowni Państwo, z radością witam Państwa na kolejnej, już czwartej edycji Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. To unikalne w skali kraju wydarzenie, na którym prezentowane są innowacyjne sposoby ochrony zabytków oraz osiągnięcia sztuki konserwatorskiej, zyskało już uznanie jako miejsce spotkań specjalistów z różnych dziedzin, a także miłośników historii i zabytków, którym przyświeca wspólny cel – ochrona i utrwalenie dziedzictwa narodowego dla kolejnych pokoleń.

Urszula Potęga Prezes Zarządu MT Targi Polska SA

Podczas trzech targowych dni, będą mogli Państwo zapoznać się z ofertą polskich i zagranicznych wystawców, a także obejrzeć ciekawe wystawy tematyczne. Serdecznie zapraszam do udziału w programie merytorycznym podzielonym na dwa bloki: „Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie – teoria a praktyka” oraz „Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych”. Pragnę wyrazić podziękowania wszystkim, którzy pomogli nam przygotować tę edycję Targów. Dziękuję Patronom Honorowym, Radzie Programowej, Instytucjom, które okazały nam zaufanie poprzez merytoryczne wsparcie, a także Partnerom i Patronom Medialnym oraz Wystawcom, których oferta wyposaża i wzbogaca branżę. Życzę wszystkim Państwu ciekawych merytorycznie i biznesowo targów, nawiązania wielu wartościowych kontaktów oraz nowych inspiracji, które przyczynią się do coraz lepszej ochrony dziedzictwa.

7


Szanowni Państwo, mam wielką przyjemność objąć patronatem 4. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. Mając na uwadze wagę i doniosłość wydarzenia, a także sukces poprzednich edycji, jest to naturalna decyzja, a zarazem duży zaszczyt. Targi DZIEDZICTWO to największe i unikalne w swym rodzaju wydarzenie poświęcone ochronie zabytków, a także zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych. To wysoka rangą impreza branżowa gromadząca uznanych ekspertów – muzealników, archiwistów i bibliotekarzy, specjalistów ze środowiska konserwatorskiego. Odwiedzającym oferuje bogaty dobór wystaw i możliwość poznania najnowszych rozwiązań w dziedzinie ochrony dóbr kultury. Wszystko to składa się na wzrastające z roku na rok zainteresowanie wyrażone w wysokiej frekwencji.

Małgorzata Kidawa-Błońska Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

8

Spoiwem dla wsz ystkich, którz y są z wiązani z Targami, cz y to poprzez uczestnictwo w ich organizacji, czy jako wystawcy, a także odwiedzający, jest istotna wartość przejawiająca się w szacunku dla dziedzictwa naszej kultury, historii, nauki. To szacunek i świadomość o konieczności podtrzymywania więzi międzypokoleniowej poprzez przekazywanie kolejnym generacjom cennego dorobku przodków. Mówiąc o szacunku dla dorobku naszej kultury powinniśmy mieć również na uwadze wielki wysiłek osób, które ciężką i wytrwałą pracą dbają o zachowanie w jak najlepszym stanie zabytków i innych, materialnych świadectw naszej tożsamości. Kluczowe w tym kontekście jest zapewnienie im, jako ekspertom w swojej dziedzinie, niezależności oraz poszanowanie ich autorytetu i opinii. Wszelkie regulacje dotyczące pracy osób zajmujących się ochroną naszego dziedzictwa powinny zmierzać do zapewnienia im wolności i warunków do nieskrępowanej pracy bez narzuconej wizji. Życzę Państwu, aby tegoroczna edycja Targów zaowocowała wieloma interesującymi prelekcjami i dyskusjami, była okazją do wymiany doświadczeń oraz wypracowania satysfakcjonujących wniosków i rozwiązań na przyszłość dla pożytku nie tylko całej branży, ale nas wszystkich, uczestników życia kulturalnego, obcujących ze sztuką i historią. Ufam, że odnajdą Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania, a także uda się wypracować korzystne pomysły, które staną się podstawą do dalszych prac nad poprawą jakości ochrony skarbów naszego dziedzictwa kulturowego.


Szanowni Państwo! po raz czwarty dzięki kompleksowej formule Targów Dziedzictwo mamy okazję uczestniczyć w szerokim forum wymiany doświadczeń oraz poznać aktualne rozwiązania problemów, przed którymi stają instytucje pamięci w zakresie ochrony i udostępniania zbiorów.

dr Wojciech Woźniak Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

Pragnę polecić Państwa uwadze sesje poświecone konserwacji oraz digitalizacji i udostępnianiu dokumentacji historycznej w Internecie, przygotowane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w ramach Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich. Dorobek archiwów państwowych przedstawią eksperci z m.in. z Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów i Narodowego Archiwum Cyfrowego, które pełni rolę Centrum kompetencji ds. digitalizacji materiałów archiwalnych, prowadzi także największy polski serwis internetowy z dokumentacją historyczną: szukajwarchiwach.pl. Zapraszam również do odwiedzenia wystawy przygotowanej przez warszawskie archiwum państwowe „A jednak jest Warszawa!” ukazującej odbudowę stolicy po II wojnie światowej oraz do obejrzenia filmu „Pamięć Polski”, który prezentuje obiekty polskiego dziedzictwa dokumentacyjnego wpisane na Krajową Listę Programu UNESCO Pamięć Świata.

9


Szanowni Państwo, Drodzy Goście, Wystawcy i Zwiedzający, przed nami kolejna edycja wydarzenia skierowanego do osób z branży ochrony i renowacji zabytków oraz wyposażenia archiwów, bibliotek i muzeów. Ta unikatowa w skali kraju impreza jest doskonałą okazją do wymiany fachowej wiedzy i doświadczeń, poznania najważniejszych zagadnień oraz najnowszych osiągnięć z obszaru archiwistyki, bibliotekarstwa, muzealnictwa, a także konserwacji i rejestracji zabytków. Tegoroczna edycja targów będzie również znakomitą okazją do zdobycia bądź poszerzenia wiedzy na temat możliwości pozyskania funduszy unijnych na renowacje w kontekście perspektywy finansowej 2014–2020.

Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego

Pragnę podkreślić, że dziedzictwo kulturowe naszego kraju to dobro publiczne, które powinniśmy cenić i należycie o nie dbać. Stare budynki, kompleksy architektoniczne czy przemysłowe świadczą wymownie o historii, kulturze, gospodarce i procesach cywilizacyjnych, jakie zachodziły na konkretnych terenach. Są znakiem ciągłości dziejów i wielopokoleniowych doświadczeń lokalnych wspólnot. Niejednokrotnie jest to też magnes przyciągający turystów, którzy dzięki nim odkrywają piękno polskiej ziemi. Przywracanie im dawnej świetności bądź nadawanie nowego znaczenia jest niezwykle ważne i potrzebne. W archiwach, muzeach i bibliotekach gromadzone są cenne zbiory dokumentujące dorobek naukowy, kulturowy i gospodarczy całego kraju. Kluczowe jest więc ich odpowiednie zabezpieczenie i przechowywanie zarówno dla nas, jak też kolejnych pokoleń. Wystawienniczo-konferencyjny charakter spotkania pozwala wieloaspektowo spojrzeć na dobra kultury oraz ich ochronę. Zachęcam Państwa do zapoznania się z szeroką ofertą wystawców, a także do udziału w specjalistycznych panelach i debatach z udziałem ekspertów z czołowych ośrodków akademickich, badawczych, organizacji branżowych i instytucji naukowych związanych z szeroko rozumianą ochroną dziedzictwa. Wierzę, że wyniesione ze spotkań cenne doświadczenia przyniosą wymierne korzyści. Pozdrawiam serdecznie uczestników przedsięwzięcia – przedstawicieli różnych środowisk, których łączy wielkie zaangażowanie w ochronę narodowego dziedzictwa kulturowego. Życzę organizatorom, wystawcom i uczestnikom Targów DZIEDZICTWO udanej imprezy, nawiązania owocnych kontaktów biznesowych oraz wielu pozytywnych wrażeń.

10


Szanowni Państwo, Warszawa po raz kolejny gości producentów i dystrybutorów specjalistycznego sprzętu dla instytucji zajmujących się ochroną i restauracją zabytków, archiwów, bibliotek i muzeów. Do stolicy przyjadą także przedstawiciele firm świadczących specjalistyczne usługi dla tych instytucji oraz przedstawiciele środowisk naukowych, zainteresowanych dobrym i funkcjonalnym wyposażeniem swych miejsc pracy. Jestem przekonana, że podobnie, jak w poprzednich latach, także tegoroczna oferta targowa spotka się z dużym zainteresowaniem muzealników, bibliotekarzy i archiwistów.

Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Z uznaniem odnoszę się do problematyki konferencji „Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie: teoria a praktyka”. Jej szeroki zakres tematyczny, udział przedstawicieli ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego, wielu instytucji kultury i środowisk naukowych, pozwoli na ocenę stanu ochrony zabytków, zdefiniowanie jej problemów i określenie zasad współpracy architektów z konserwatorami przy projektowaniu nowych obiektów wśród budynków zabytkowych. Na pewno interesująca będzie prezentacja dorobku archiwów państwowych w zakresie konserwacji i digitalizacji materiałów archiwalnych. Tegorocznym Targom towarzyszą wystawy, z których szczególnie polecam Państwu dwie o tematyce varsavianistycznej. Pierwsza, przygotowana przez Archiwum Państwowe w Warszawie pt.: „A jednak jest Warszawa!!!” – składa się z fotografii pokazujących znaczące dla okupowanej stolicy wydarzenia II wojny światowej, obraz miasta po jego zniszczeniu oraz powrót mieszkańców i odbudowę. I druga, przygotowana przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków – „Elizeum. Podziemny salon księcia” ukazuje historię podziemnej, ceglanej rotundy, usytuowanej w stoku sk arpy wiślanej. Ekspoz ycja przybliża niezwykły projekt architektoniczny osiemnastowiecznego ogrodu sentymentalnego „Na Książęcem” i problemy konserwatorskie związane z ratowaniem tego zabytku. Jako gospodarz Miasta, które szczególnie ucierpiało w czasie II wojny światowej, dużym szacunkiem darzę wysiłek konserwatorów zabytków w przywracaniu życia warszawskim zabytkom. Serdecznie pozdrawiam wszystkich gości, uczestników Targów Konserwacji i Restauracji zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek „Dziedzictwo”.

11


SYZYF KONTRA KRONOS

ks. bp Michał Janocha Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski

Postać Kronosa dłuta Jakuba Monaldiego na Zamku Królewskim w Warszawie odmierza śmiercionośną kosą nieubłagany upływ godzin na zegarowym kole czasu, które opasuje kosmiczny glob. Mityczny Kronos pożera swoje dzieci. Nie oszczędza tych najszlachetniejszych – dzieł sztuki. Może właśnie w przypadku obiektów artystycznych najbardziej ujawnia się destrukcyjna działalność Kronosa, która pokrywa kurzem obrazy, brudem tynki, śniedzią brązy, kruszy drewniane rzeźby i potężne piramidy. Praca konserwatora zabytków to nieustający wysiłek zawrócenia, a przynajmniej zatrzymania koła czasu. Wysiłek syzyfowy, a więc tragiczny, a jednocześnie wysiłek błogosławiony i ocalający, jeśli ma trwać człowiek i jego dziedzictwo. Takim właśnie tytułem DZIEDZICTWO opatrzone zostały Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek. Pisząc niniejsze słowa wstępu do katalogu tegorocznych, czwartych już Targów, adresuję je do Gości i Wystawców. Miłym Gościom dedykuję czterowiersz (niestety, nie wiem, kto jest jego autorem), który nasze rozważania o niszczącej sile czasu uskrzydli perspektywą etyczno-teologiczną. Czas, co w przelocie piramidy kruszy, wszystko ci weźmie, życie twoje strawi, tylko co piękne w twej duszy, to ci zostawi. Przytaczam ten poetycki cytat w ogłoszonym przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia. Wskazuje on najskuteczniejszy środek konserwacji duchowej, jakim jest piękno wewnętrzne. Polega ono na praktykowaniu miłosierdzia. Środek ten opiera się przemijaniu, a będąc w wysokiej cenie, pozostaje dostępny dla wszystkich bez wyjątku.

12

Wystawcom życzę, aby nieustannie doskonalili swój warsztat w syzyfowym zmaganiu z Kronosem. Drodzy Konserwatorzy, niech pociesza Was świadomość, że w Waszym fachu bezrobocie nie grozi, a pracy nie zabraknie aż do Sądu Ostatecznego, kiedy dokona się odnowienie całego stworzenia, a Kronos zostanie ostatecznie pokonany przez Wieczność.


Szanowni Państwo! Cieszymy się, że w Warszawie będą miały miejsce Targi o tak szlachetnym przesłaniu i bliskiej nam tematyce. Dziękujemy za zaproszenie do udziału.

Jego Eminencja Wielce Błogosławiony SAWA Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski

Targi dotyczące Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek są dla nas ważne i interesujące. Kościół nasz dotknęły wydarzenia historyczne niszczące nasze bogactwo duchowe w wymiarze prawosławnym. W samej Warszawie pozostały, po wojnach, tylko dwie świątynie. Liczymy na pozyskanie wspólnymi działaniami funduszy europejskich w celu zachowania, ocalałych dóbr ruchomych i nieruchomych Dziedzictwa Narodowego w obiektach kultu Kościoła prawosławnego. Pozdrawiam Uczestników i Organizatorów Targów i życzę pomyślnego ich przebiegu. Spotkanie wielu Osób i Instytucji w tak ważnej sprawie, z pewnością wyda wspaniałe owoce, czego życzę z całego serca. Boże błogosławieństwo niech towarzyszy Targom Dziedzictwo 2016. Szczęść Boże wszystkim uczestnikom Targów!

13


Barbara Jezierska Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Do świata zabytków wkraczają najnowsze technologie i innowacyjność, która w ochronie dziedzictwa jest novum. Nowoczesne metody pozwalają na digitalizację artefaktów, obiektów zabytkowych oraz na bezinwazyjne badania archeologiczne. Inwentaryzacje architektoniczne w 2D lub 3D zarówno w technologii światła strukturalnego LED, jak i skaningi laserowe to metody stosowane już nagminnie, to wręcz obowiązujące trendy. Targi służą wymianie doświadczeń, poszerzaniu wiedzy oraz mają na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami produkującymi i dystrybuującymi sprzęt i usługi specjalistyczne, a konserwatorami zabytków czy administratorami archiwów, bibliotek i muzeów. Tego typu spotkania pełnią ważną rolę w podnoszeniu fachowej wiedzy nie tylko wśród wykonawców robót konserwatorskich, ale również istotne są dla służb konserwatorskich.

14


prof. dr hab. Jakub Lewicki Przewodniczący Rady Konserwatorskiej przy Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorze Zabytków; Kierownik Zakładu Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ochrona zabytków jest procesem ciągłym. Wciąż pojawiają się nowe wyzwania i nowe zabytki, które należy konserwować i chronić. Także ostatnie lata przyniosły wiele nowych wyzwań. Wielka liczba zaniedbanych zabytków, utrata wartości zabytkowych, konieczność poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych – oto niektóre z nich. Dlatego też niezmiernie ważna jest wymiana doświadczeń, rozmowy, spotkania i poznawanie najnowszych zdobyczy konserwatorskich. Jednym z nowych wyzwań jest ochrona architektury modernistycznej. Zagadnienie to jest przedmiotem coraz częstszych dyskusji i rozważań. Największym wyzwaniem jest ogromna liczba budowli z tego okresu. Obecnie ochronie podlegają budowle nie tylko z okresu socrealizmu, ale i powstałe do lat 60. XX wieku. Należy przypuszczać, że wkrótce będą chronione budynki powstałe w latach 70. I 80 XX wieku, a nawet pochodzące ze schyłkowego okresu PRL-u. Dlatego też zachęcam do zapoznania się z dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi ochrony budowli z XX wieku. Jest to jedno z nowych wyzwań konserwatorskich. Konieczne jest także określenie wciąż nierozwiązanych problemów. Innym interesującym zagadnieniem dla wszystkich mających kontakt z urzędami konserwatorskimi i z ochroną zabytków jest powiązanie doktryny konserwatorskiej i praktycznej działalności administracyjnej w dziedzinie ochrony zabytków. Tematy te zostaną poruszone podczas spotkań targowych. Dlatego też pragnę zaprosić nie tylko na Targi Dziedzictwo, ale i na poszczególne panele, a zainteresowanych dziedzictwem współczesności na panel poświęcony tej problematyce.

15


Już od pierwszego spotkania na Targach Dziedzictwo, Biblioteka Narodowa odpowiedzialna jest za poziom merytoryczny konferencji poświęconych ochronie i konserwacji zbiorów przechowywanych w bibliotekach polskich, które są dobrym miejscem eksperckich wypowiedzi, prezentacji najnowszych osiągnięć nauki w służbie ochrony zbiorów, promowania standardów i najlepszych praktyk, wymiany doświadczeń oraz aktywizacji środowiska bibliotecznego.

dr Tomasz Makowski Dyrektor Biblioteki Narodowej, Przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej

W ubiegłym roku Biblioteka Narodowa powołała Instytut Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, podnosząc rangę dotychczasowej pracy zespołu konserwatorów i innych specjalistów, wyznaczając nowe zadania i wymagania. Konserwatorzy, mikrobiolodzy, chemicy i introligatorzy wykonują zsynchronizowane działania w stosunku do całego księgozbioru przechowywanego w Bibliotece Narodowej, ze szczególną uwagą skupioną na narodowym zasobie bibliotecznym. Z satysfakcją chcę podkreślić fakt, że wiele przedsięwzięć związanych z profilaktyką ochrony zbiorów przyniosło świetny efekt w dużej skali. W naszym największym budynku magazynowym, o powierzchni bez mała 18 tysięcy m², po kilku latach modernizacji stworzyliśmy doskonałe warunki do przechowywania i ochrony zbiorów. Dla Biblioteki Narodowej jest to ważne osiągnięcie, ponieważ długoterminowe, właściwe przechowywanie, umożliwia stały dostęp do zbiorów, co jest przez IFLA uznawane jako najważniejszy cel w pracy bibliotekarzy. Jako Książnica Narodowa, pełniąca specjalne funkcje w stosunku do dziedzictwa narodowego możemy pochwalić się najlepszymi wynikami, dotyczącymi

16


odkwaszonych materiałów bibliotecznych, pochodzących z XIX – XX wieku i zaliczanych do narodowego zasobu bibliotecznego: książki i mapy – 90 %, plakaty, ulotki, nuty, druki muzyczne i zbiory bibliologiczne – 30 %, rękopisy i czasopisma – ponad 10 %. Wykonanie tak ogromnej pracy było możliwe dzięki sprzętowi zakupionemu z funduszy rządowych (Wieloletni Program Rządowy, Kwaśny Papier 2000-2008) oraz sprawnie zorganizowanej pracy w Bibliotece Narodowej. Warto również podkreślić zmianę metodologii założeń prac konserwatorskich. Obecnie odchodzi się od zbiegów ingerujących w obiekt na rzecz konserwacji zachowawczej. Wśród konserwatorów powszechne jest traktowanie z pietyzmem autentycznej, oryginalnej materii zachowanej w zabytkach i przedkładanie tej wartości ponad estetykę obiektu. Realizacje konserwacji zachowawczych wydatnie wspomaga nieograniczony dostęp na rynku do zróżnicowanych materiałów i opakowań ochronnych, które swą konstrukcją i składem chemicznym wspomagają właściwe przechowywanie zbiorów. Ochrona konserwatorska nie ogranicza się tylko do magaz ynowania. Z przemieszczaniem, udostępnianiem i wypożyczaniem zbiorów na wystawy wiąże się konieczność stosowania właściwych procedur. Skrupulatnie przemyślane i określone warunki użyczania obiektów (transportu i samej ekspozycji) nie powodują ograniczenia wypożyczeń, służą bezpiecznemu udostępnianiu zabytków. Istotną rolę w tym zakresie pełnią kopie konserwatorskie dzieł sztuki,

o których systematyczne wytwarzanie dla swoich sztandarowych zabytków troszczy się Biblioteka Narodowa. Podobną funkcję spełnia digitalizacja, umożliwiająca udostępnianie w formie kopii cyfrowych. Skala oddziaływania mediów elektronicznych w społeczeństwie jest nie do przecenienia. Szeroko rozumiana digitalizacja obiektów bibliotecznych nie tylko służy zwiększeniu ich udostępniania, ale w sposób oczywisty służy ich ochronie. Cyfrowa kopia niezależnie od ilości wyświetleń nie traci swej jakości, dając użytkownikom możliwość dotarcia o k ażdej porze i z k ażdego miejsca na świecie do nieprzebranych zasobów kultury, historii i nauki, przywraca dawno zapomniane dzieła i daje możliwość ich ponownego wykorzystania. Pozwala na błyskawiczne dotarcie do potrzebnych informacji i nieograniczone odkrywanie dorobku pokoleń. Biblioteka Narodowa, bierze aktywny udział w wymianie myśli i doświadczeń z zakresu ochrony i konserwacji zasobów w formie stałych, profesjonalnych szkoleń dla osób zajmujących się ochroną i konserwacją materiałów bibliotecznych, prowadzonego bloga DOBRE ZACHOWANIE oraz włącza się w przedsięwzięcia doraźne jak ta konferencja, towarzysząca Targom DZIEDZICT WO 2016. Zachęcam do udziału we wszystkich formach aktywności, które przyczyniają się do zachowania naszego dziedzictwa.

17


Szanowni Państwo, Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2016 to ważne wydarzenie dla wszystkich profesjonalistów związanych z konserwacją, restauracją oraz ochroną zabytków, dzieł sztuki i obiektów zabytkowych. W roku 2016 Państwowa Straż Pożarna już po raz czwarty będzie brała udział w Targach a honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej / Szef Obrony Cywilnej Kraju.

nadbryg. mgr inż. Leszek Suski Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju

W roku 2016 zmieniła się formuła uczestnictwa Państwowej Straży Pożarnej w Targach Dziedzictwo. Komenda Główna PSP/Szef Obrony Cywilnej Kraju stała się pełnoprawnym wystawcą na Targach Dziedzictwo. Podczas trzech dni Targów zaprezentujemy działalność Państwowej Starzy Pożarnej – poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP a także działalność Szefa Obrony Cywilnej Kraju w kontekście ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Podczas Targów odbędzie się również posiedzenie Rady Programowej do spraw Ochrony Dóbr Kultury przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami. Działająca od 2002 roku przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej. Rada Programowa jest organem opiniodawczo – doradczym w obszarze ochrony dóbr kultury. Organ ten inicjuje m.in. działalność edukacyjną realizowaną przez Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie – szkolenia, konferencje i ćwiczenia organizowane przy współpracy i z udziałem instytucji i osób realizujących zadania w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego. W związku z powyższym serdecznie zapraszam Państwa do udziału w IV Targach Dziedzictwo 2016mając nadzieję, że wymiana doświadczeń w przedmiotowym obszarze podniesie poziom bezpieczeństwa obiektów i zbiorów i pozwoli następnym pokoleniom korzystać ze spuścizny kulturowej Polski.

18


prof. dr hab. arch. Andrzej Kadłuczka Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO, odbywają się w Warszawie w roku 2016 po raz czwarty. Znalazły one swoje ważne i liczące się w środowisku konserwatorskim miejsce jako inicjatywa, której celem jest wspieranie procesów i projektów w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego. Z roku na rok Targi DZIEDZICTWO prezentują coraz szerszą ofertę przygotowaną przez stale zwiększającą się liczbę wystawców: instytucji badawczych, usługodawców i producentów. Targi są także znakomita okazją do dyskusji i wymiany poglądów n.t. technicznych problemów związanych z ochroną szeroko rozumianego dziedzictwa, a także do informacji o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie technik i technologii konserwatorskich, a także tych niezwykłych i oryginalnych wynalazków, które w najbliższej przyszłości mogą być aplikowane w interdyscyplinarnych zamierzeniach na rzecz ochrony dziedzictwa. Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, jako Partner Merytoryczny Targów DZIEDZICTWO jest przekonane, że szeroko rozpowszechniana inicjatywa Targów, jak również towarzyszące wystawcom Ogólnopolskie Dni Dziedzictwa, przyczyniają się nie tylko do powszechnej edukacji w zakresie naszego dziedzictwa przeszłości, ale także stwarzają szeroką płaszczyznę do wymiany doświadczeń pomiędzy profesjonalistami realizującymi różnorodne i skomplikowane zadania konserwatorskie, a obszarem nauki, badań i produkcji w zakresie nowych narzędzi i materiałów, innowacyjnych technik i nowoczesnych technologii w dokumentowaniu, interpretacji, utrwalaniu i konserwacji, oraz ekspozycji i zarządzaniu naszym wspólnym dobrem jakim jest dziedzictwo kulturowe: W imieniu Stowarz yszenia Konser watorów zabytków, pragnę ż ycz yć Organizatorom kolejnego sukcesu, zaś wszystkim Uczestnikom, satysfakcji, interesujących kontaktów i korzystnych kontraktów.

19


Szanowni Państwo, Z prawdziwą przyjemnością kolejny raz uczestniczę w Targach Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2016. Tym bardziej, że kwestia ochrony dziedzictwa odgrywa coraz większą rolę w działaniach nie tylko samorządowych konserwatorów zabytków, ale w samorządów w ogóle.

Michał Krasucki Zastępca Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków w Urzędzie m.st. Warszawy

Ta opieka i ochrona są sprawowane na kilku płaszczyznach. Z jednej strony samorządy z sprawują opiekę nad obiektami zabytkowymi znajdującymi się w gminnym zasobie i realizują politykę przestrzenną na obszarze gminy, z drugiej sprawują także zadania ochronne wynikające m.in. z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy Prawo budowlane, czy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów prawa miejscowego. W niektórych przypadkach realizują także zadania przekazane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Samorządowi konserwatorzy zabytków łączą w swojej pracy wszystkie te trzy elementy. Wprowadzanie nowych modeli partycypacyjnych, czy po prostu realizacja skutecznego dialogu pozwalają lepiej zarządzać dziedzictwem miasta, w poszanowaniu interesu społecznego rozumianego, jako interes wszystkich stron: mieszkańców, właścicieli, inwestorów, czy organizacji społecznych. W ostatnim czasie największym wyzwaniem stała się ochrona dzieł powojennego modernizmu. Często wybitne przykłady architektury lat 50/60/70-tych XX w. nie znajdowały uznania w oczach konserwatorów zabytków, a stosowana wobec nich kategoria współczesnych dóbr kultury nie spełniała założonej funkcji. Po zmianie stanowiska Generalnego Konserwatora Zabytków to się zmienia, co pozwala na ich skuteczną ochronę konserwatorską. Mam nadzieję, że nasze warszawskie doświadczenia na gruncie ochrony powojennego modernizmu pozwolą pozostałym samorządom lepiej chronić wartościowe obiekty z ostatniego półwiecza. Wszystkim życzę owocnych obrad, spotkań i szerokiej wymiany wiedzy.

20


Szanowni Państwo, Przed nami kolejne Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek. Jak co roku towarzyszyć im będą Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie. Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w przygotowanych panelach dyskusyjnych.

dr Wojciech Borkowski Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich

W zeszłym roku zapoczątkowaliśmy dyskusję o ochronie dziedzictwa archeologicznego oraz miejscu archeologii w obecnym systemie ochrony zabytków. Obecnie chcemy kontynuować ten wątek dyskusji pod hasłem: Prace archeologiczne w systemie ochrony zabytków. Badania archeologiczne często sprowadzane są do poziomu specjalistycznych usług świadczonych w celu udostępnienia terenu pod inwestycję. W efekcie inwestor, niemający żadnego doświadczenia w dziedzinie ochrony zabytków, decyduje o wyborze „wykonawcy” badań kierując się czasem i ceną usługi nie oczekując bynajmniej odkrycia unikatowych reliktów. Inwestor z reguły nie pokrywa kosztów konserwacji i udostępnienia zabytków, opracowania wyników badań ani zmiany projektu w celu „wtopienia krajobrazu kulturowego w pejzaż urbanistyczny”. Jako Stowarzyszenie Muzealników Polskich pragniemy przedyskutować stan prawny i jego konsekwencje w tej materii. Zapraszamy do dyskusji nad instrumentalnym traktowaniem badań archeologicznych i marginalizacji ich rezultatów. Mamy nadzieję na przywrócenia badaniom statusu dyscypliny naukowej, służącej poznaniu i ochronie zabytków archeologicznych stanowiących element naszego dziedzictwa.

21


Mariusz Czuba Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa

22

Już po raz czwarty w Warszawie odbywać się będą Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO połączone z Ogólnopolskimi Dniami Konserwatorskimi. Wydarzenie to, które zyskało rangę jednej z najważniejszych imprez branży konserwatorskiej w kraju, stanowi doskonałą okazję do zapoznania się z najnowszymi trendami i osiągnięciami w dziedzinie konserwatorstwa, a także do dyskusji nad bieżącymi problemami środowiska konserwatorskiego w Polsce. Jest rzeczą oczywistą, iż zabytki stanowiące wartość ponadczasową i nieodtwarzalną, wymagają bezustannej troski i profesjonalnej opieki. Ich ochrona, wpisana w Konstytucję, stanowi powszechny obowiązek, nadzorowany przez wyspecjalizowane służby, kontynuujące wspaniałą, blisko stuletnią tradycję prawnej ochrony zabytków w naszym kraju. Bezcenne wsparcie struktur administracyjnych ochrony zabytków zapewniają wyższe uczelnie kształcące konserwatorów dzieł sztuki, dysponujące znakomitym zapleczem dydaktycznym i technologicznym. To właśnie za ich sprawą możemy poszczycić się niezliczonymi realizacjami konserwatorskimi, często o międzynarodowym znaczeniu, dzięki czemu marka polskiej konserwacji zabytków rozpoznawalna jest na całym świecie. Nie oznacza to bynajmniej, iż ochrona zabytków w Polsce jest wolna od problemów i rozterek. Wręcz przeciwnie, wraz z rosnącą świadomością znaczenia i specyfiki zabytków, dostrzegamy coraz więcej zagrożeń i wyzwań. Rzeczą niezwykłej wagi jest zatem integracja wszystkich środowisk zawodowo zajmujących się problematyką ochrony i konserwacji zabytków, umożliwiająca wymianę doświadczeń i bezpośrednią współpracę. Okazją ku temu są niewątpliwie warszawskie Targi DZIEDZICTWO, które dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi i szerokiemu oddziaływaniu mają szansę stanowić swoistą platformę na rzecz zacieśniania współpracy i wypracowania wspólnego, jednoznacznego stanowiska w sprawach fundamentalnych dla zachowania naszego narodowego dziedzictwa.


Twórca konserwator wykorzystuje coś, co już istnieje i czemu nadaje formę oraz znaczenie. Twórca tworząc dzieło wyraża samego siebie, do tego stopnia, ze jego twórczość stanowi szczególne odzwierciedlenie jego istoty – tego kim jest i jaki jest.

Andrzej Koss Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Dzieła sztuki mówią o twórcach, pozwalają poznać ich i ukazują szczególny wkład każdego z nich w dzieje kultury. Żyjąc i działając człowiek określa swój stosunek do bytu, prawdy i dobra. Jako chwilowi depozytariusze dziedzictwa narodowego i świata potrzebujemy ciągłego pogłębiania wiedzy i coraz bardziej doskonałych – wciąż nowych – narzędzi służących do ich zachowywania dla przyszłych pokoleń. K olejne „Targi Dziedzic t wa” to w ydar zenie znaczące w sk ali k raju. Dni Konserwatorskie, podczas których prezentowany jest rozwój wiedzy i myśli konserwatorskiej, prezentowane są formy ochrony , metod i zbiór wyrafinowanych narzędzi, rozszerza współcześnie pole możliwości badawczych. Dzisiaj szczególne znaczenie w świecie pełnym wojen , katastrof, klęsk żywiołowych ma też ochrona dzieł sztuki i zabytków – poprzez zachowanie w dokumentacji i współczesne badania konserwatorskie. Współcześnie to też pozyskiwanie wiedzy umożliwiające weryfikację zasobów wiedzy zgromadzonej wcześniej w procesie ochrony dziedzictwa.

23


Szanowni Państwo, po raz czwarty w warszawskim Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska zostaną zorganizowane Targi – Dziedzictwo. Będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń w Polsce dla branży konserwacji, rewitalizacji i ochrony zabytków oraz bezpieczeństwa zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych. Polski Komitet Błękitnej Tarczy od trzech lat jest partnerem merytorycznym Targów, a w 2013 roku był organizatorem części merytorycznej I Edycji Targów. W 2016 roku w ramach Targów – Dziedzictwo Polski Komitet Błękitnej Tarczy jest organizatorem dwóch sesji tematycznych „Ochrona zabytków, zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych na wpadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych” oraz „Terroryzm – nowe wyzwanie dla muzeów, bibliotek, archiwów”.

Krzysztof Sałaciński Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy

Organizacja sesji dotyczącej ochrony zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych będzie pierwszym elementem ogólnopolskiej dyskusji w sprawie zmian prawnych i organizacyjnych jakie należy dokonać w tym obszarze, uwzględniając nowe uwarunkowania bezpieczeństwa RP oraz nowe wyzwania ochrony najcenniejszego dziedzictwa kultury RP. Polski Komitet Błękitnej Tarczy od wielu lat realizuje szereg zadań na rzecz bezpieczeństwa zbiorów. Zgodnie z programem tworzymy w różnych miastach Polski punkty kontaktowe do promowania działań ochrony zagrożonego dziedzictwa. Zależy nam na tworzeniu klimatu na rzecz bezpieczeństwa zbiorów oraz integrowaniu środowiska eksperckiego, realizującego zadania ratowania zagrożonego dziedzictwa kultury. Działania te realizujemy zarówno w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Bardzo aktywnie działamy także na rzecz środowiska wojskowego organizując szkolenia, warsztaty oraz promując działania ochrony dóbr kultury podczas ćwiczeń. Jesteśmy także partnerem projektu realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – przygotowania, wyszkolenia, promocji i udziału w misjach międzynarodowych cywilnych i wojskowych ekspertów ochrony dziedzictwa kultury. W listopadzie br. Polski Komitet Błękitnej Tarczy będą współorganizatorami warsztatów dla ekspertów z wielu państw na temat zagrożonego dziedzictwa kultury.

24

W imieniu własnym oraz sympatyków i członków Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy zachęcam Państwa do udziału w Targach, zapraszam do udziału w sesjach, konferencjach i warsztatach, organizatorowi Targów życzę sukcesu i satysfakcji z udanego przedsięwzięcia.


Marzenna Kasprzycka Prezes Stowarzyszenia Starożytników

Targom Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO, jak co roku będą towarzyszyły Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie – Teoria a praktyka. Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń jest obowiązkiem współczesnych, który wiąże się z wieloma wyzwaniami. Wymaga dobrych regulacji prawnych dostosowanych zarówno do potrzeb krajowych jak i norm europejskich w ciągle zmieniającej się rzeczywistości. W rewitalizacji, zachowaniu i ochronie zbytków coraz większy udział mają nowoczesne techniki z dziedziny nauk ścisłych, m.in. coraz powszechniej stosowane skanowanie 3D zabytków – nie tylko architektonicznych. Omówieniu problemów związanych z szeroko pojętą ochroną konserwatorską, wymianie poglądów, doświadczeń, prezentacji nowoczesnych technik ochrony zabytków będzie służyło kilkadziesiąt panel dyskusyjnych. W tym roku nacisk położyliśmy na program dotyczący problemów ochrony zabytków sakralnych, które stanowią lwią część naszego dziedzictwa kulturowego, nie zaniedbując jednak innych aspektów dotyczących dziedzictwa. Sk ładamy serdeczne podziękowania patronom Ogólnopolsk ich Dni Konserwatorskich, Generalnemu Konserwatorowi Zabytków Pani Minister dr hab. Magdalenie Gawin, oraz Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków Pani Barbarze Jezierskiej, za nieustanne wsparcie i życzliwość jakie okazują naszej inicjatywie.

25


RADA PROGRAMOWA OGÓLNOPOLSKICH DNI KONSERWATORSKICH ORAZ SESJI POŚWIĘCONYCH OCHRONIE ZBIORÓW MUZEALNYCH, ARCHIWALNYCH I BIBLIOTECZNYCH: s. dr M. Natanaela Wiesława Błażejczyk CSSF Konsultant ds. ochrony zabytków sakralnych przy SKEP Pan dr Wojciech Borkowski Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich Pan Mariusz Czuba Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa ks. diakon Andrzej Dawidziuk Kierownik Archiwum Metropolii Prawosławnej Pan Ryszard Głowacz były Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków ks. dr Zbigniew Gmurczyk Rezydent parafii św. Stanisława we Włocławku Pan prof. Andrzej Kadłuczka Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Pani Marzenna Kasprzycka Prezes Stowarzyszenia Starożytników ks. mgr Łukasz Kolęda Dyrektor Muzeum Metropolii Prawosławnej Pan Andrzej Koss Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Pan Michał Krasucki Zastępca Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków

26

prof. dr hab. Jakub Lewicki Przewodniczący Rady Konserwatorskiej przy Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorze Zabytków; Kierownik Zakładu Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

st. bryg. Waldemar Maliński Dyrektor Biura do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Przewodniczący Rady Programowej do spraw Ochrony Dóbr Kultury przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami Pan Ryszard Mikliński były Generalny Konserwator Zabytków Pani Ewa Potrzebnicka Pełnomocnik Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego ks. Wincenty Pytlik Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski Pan Jacek Rulewicz Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Pan Krzysztof Sałaciński Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy ks. dyr. kan. dr Piotr Sierzchała Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski ks. dr Henryk Witczak Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski Pan dr Wojciech Woźniak Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych


PROGRAM

5

10.00

ROZPOCZĘCIE PIERWSZEGO DNIA TARGÓW DZIEDZICTWO 2016

11.00

OFICJALNE OTWARCIE TARGÓW DZIEDZICTWO 2016

SALA KONFERENCYJNA D NA TERENIE HALI TARGOWEJ

OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE: TEORIA A PRAKTYKA SALA KONFERENCYJNA D NA TERENIE HALI TARGOWEJ

12.30–14.30

października 15.00–17.00

„WYBRANE NARZĘDZIA SKUTECZNEJ WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ WOBEC DÓBR KULTURY” „OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW TECHNIKI – POTRZEBA NASZYCH CZASÓW”

ORGANIZATOR: NARODOWY INSTYTUT MUZEALNICTWA I OCHRONY ZBIORÓW W programie: • Krajowy Wykaz Zabytków Skradzionych • Europejski Punkt Kontaktowy PRELEGENT: JACEK OWCZAREK, DYREKTOR ŚLĄSKIEGO CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W KATOWICACH, BYŁY ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

SALA KONFERENCYJNA E NA TERENIE HALI TARGOWEJ

12.00–14.00

„ORZECZNICTWO ADMINISTRACYJNE I KONSERWATORSKIE”

ORGANIZATOR: DEPARTAMENT OCHRONY ZABYTKÓW, MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

14.30–16.30

„POLSKIE PRAWO OCHRONY ZABYTKÓW – PROPOZYCJE ZMIAN”

ORGANIZATOR: KANCELARIA PRAWNA ELŻANOWSKI, CHERKA & WĄSOWSKI

27


SALA KONFERENCYJNA B NA I PIĘTRZE CENTRUM MT POLSKA

15.00–17.00

ZABYTEK RUCHOMY W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

ORGANIZATOR: BIURO STOŁECZNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W programie m.in: „Prace nad odtworzeniem historycznego oświetlenia warszawskich ulic”; Krzysztof Wrzeszcz (BSKZ), Mariusz Wiśniewski (MWKZ)

SALA KONFERENCYJNA C NA I PIĘTRZE CENTRUM MT POLSKA

12.30–14.30

PANEL WOJEWÓDZKICH KONSERWATORÓW ZABYTKÓW

MODERATOR: RYSZARD GŁOWACZ, BYŁY MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W programie: • „Stosunek społeczeństwa polskiego do zabytkowych budynków oraz polityki ich ochrony i opieki nad nimi”; mgr Katarzyna Obłąkowska-Kubiak, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie • „Zastosowanie technik nuklearnych do identyfikacji i konserwacji obiektów o znaczeniu historycznym”; • d r i n ż . Wo j c i e c h J e r z y G ł u s z e w s k i I n s t y t u t C h e m i i i Techniki Jądrowej, Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego • „Zastosowanie monitoringu wizyjnego i pożarowego oraz systemów RFID w ochronie zabytków i obiektów muzealnych”; TP TELTECH Sp. z o.o. • „Kolorystyka w obiektach zabytkowych” KEIM FARBY MINERALNE Sp. z o.o.

5

października

TEREN HALI TARGOWEJ

10.00–17.00

28

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ZABYTKÓW”

STOISKO (nr E7) DEPARTAMENTU FUNDUSZY I SPRAW EUROPEJSKICH, MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

„OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH”

STOISKO (nr C7) KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ


OCHRONA ZBIORÓW MUZEALNYCH, ARCHIWALNYCH I BIBLIOTECZNYCH SALA KONFERENCYJNA B NA I PIĘTRZE CENTRUM MT POLSKA

12.15–14.45

6

października

„TERRORYZM – NOWE WYZWANIE DLA MUZEÓW, BIBLIOTEK, ARCHIWÓW”

ORGANIZATOR: POLSKI KOMITET BŁĘKITNEJ TARCZY WSPÓŁPRACA: FUNDACJA 3GUNS TEAM, KOORDYNATOR PROJEKTU DORADCZO SZKOLENIOWEGO „9 LINER” W programie: • „Terroryzm nowe wyzwanie dla światowego dziedzictwa kultury.”; Krzysztof Sałaciński Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy • „Hatra, Kalchu, Niniwa: skala zniszczeń Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO dokonanych przez tzw. Państwo Islamskie na terenie Republiki Iraku (2014-2016).”; Mirosław Olbryś, Pracownie Konserwacji Zabytków BHZ-Eksport Spółka z o.o. • „Ataki terrorystyczne na obiekty kultury – analiza przypadków.” • „Formy i metody zabezpieczenia instytucji kultury przed atakami terrorystycznymi.” • „ N a t yc h m i a s tow a p i e r w s z a p o m o c o f i a ro m zd a r ze ń terrorystycznych w instytucjach kultury.”

OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE: TEORIA A PRAKTYKA SALA KONFERENCYJNA D NA TERENIE HALI TARGOWEJ

10.00–16.00

PANEL „ZABYTKI SAKRALNE”

ORGANIZATORZY: STOWARZYSZENIE STAROŻYTNIKÓW, ARCHAIOS SP. Z O.O., MT TARGI POLSKA SA WSPÓŁPRACA: MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA, STOWARZYSZENIE KONSERWATORÓW ZABYTKÓW, NARODOWY INSTYTUT MUZEALNICTWA I OCHRONY ZBIORÓW, UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, KANCELARIA PRAWNA ELŻANOWSKI, CHERKA & WĄSOWSKI, KOMISJA DS. DZIEDZICTWA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PROWADZĄCY: •

KS. BP MICHAŁ JANOCHA – BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ, PRZEWODNICZĄCY RADY DS. KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

29


ALEKSANDER STARZYŃSKI BYŁY WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

JACEK RULEWICZ – SEKRETARZ GENERALNY STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW

W programie:

BLOK I (10.00–12.50)

• „Specyfika zabytków sakralnych - wybrane zagadnienia ochrony” Departament Ochrony Zabytków, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego • „Zagadnienia formalno - prawne ochrony zabytków w aspekcie zmian w Ustawie o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami”; Departament Ochrony Zabytków, Ministerstwo Kultur y i Dziedzictwa Narodowego • „Programy europejskie - nowe możliwości finansowania projektów z zakresu kultury”; Departament Funduszy i Spraw Europejskich, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego • „ Zabezpieczanie obiektów sak ralnych przed wilgocią bezinwazyjną, skuteczną metodą elektroniczną”; dr Ryszard Jurkiewicz • “Renowacje i odtwarzanie historycznych płytek podłogowych i ściennych”, Andrzej Labe, firma LABE

12.50–13.50

Przerwa

BLOK II (13.50–16.00)

• „Współpraca Diecezjalnych Konser watorów Zabytków i Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków”; Pan Aleksander Starzyński, były Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków • „Muzea diecezjalne – potrzeba nowych rozwiązań prawnych” • „Problemy konserwacji sakralnych obiektów drewnianych na przykładzie cerkwi kościoła prawosławnego”; Pan Grzegorz Szwed, Fundacja Dialog Narodów, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska • „Bezpieczeńst wo obiektów sak ralnych – nowe formy przestępczości zorganizowanej przeciw zabytkom” Pan Jacek Olbrycht, Pełnomocnik dyrektora ds. zwalczania przestępczości przeciw zabytkom, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów • „Farby i tynki mineralne w renowacji obiektów sakralnych”; KEIM FARBY MINERALNE Sp. z o.o.

6

października

30


SALA KONFERENCYJNA E NA TERENIE HALI TARGOWEJ

12.45–15.30

FORUM SAMORZĄDOWYCH KONSERWATORÓW ZABYTKÓW

ORGANIZATOR: BIURO STOŁECZNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

SALA KONFERENCYJNA C NA I PIĘTRZE CENTRUM MT POLSKA

6

10.00–12.00

„INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE W ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI”

ORGANIZATOR: MIĘDZYUCZELNIANY INSTYTUT KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

12.15–14.00

„ARCHITEKTURA DRUGIEJ POŁOWY XX WIEKU - CO CHRONIĆ, O CO DBAĆ, CO BURZYĆ”

PROWADZĄCY: •

PROF. DR HAB. JAKUB LEWICKI, PRZEWODNICZĄCY RADY KONSERWATORSKIEJ PRZY WOJEWÓDZKIM MAZOWIECKIM KONSERWATORZE ZABYTKÓW; KIEROWNIK ZAKŁADU KONSERWACJI ZABYTKÓW I OCHRONY KRAJOBRAZU W INSTYTUCIE HISTORII SZTUKI NA WYDZIALE NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

PIOTR SAWICKI, PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNOURBANISTYCZNA DAWOS

października 14.30–17.00

PROJEKTOWANIE W ZABYTKACH. WSPÓŁPRACA ARCHITEKTA Z KONSERWATOREM

ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH PROWADZĄCA: DR INŻ. ARCH. MARTA A. URBAŃSKA, PEŁNOMOCNIK ZG SARP DS. DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO Panel poświęcony będzie zagadnieniom projektowania architektonicznego w środowisku zabytkowym, objętym ochroną konserwatorską. Tematami prezentacji oraz dyskusji w trakcie panelu będzie współpraca ze służbami konserwatorskimi, jej uwarunkowania, przebieg, efekty oraz realizacje. Organizatorzy przewidują udział renomowanych praktyków – architektów, konserwatorów sztuki i przedstawicieli służb konserwatorskich.

31


OCHRONA ZBIORÓW MUZEALNYCH, ARCHIWALNYCH I BIBLIOTECZNYCH SALA KONFERENCYJNA E NA TERENIE HALI TARGOWEJ

10.30–12.30

„OCHRONA ZABYTKÓW, ZBIORÓW MUZEALNYCH, BIBLIOTECZNYCH, ARCHIWALNYCH NA WYPADEK KONFLIKTU ZBROJNEGO I SYTUACJI KRYZYSOWYCH – DIAGNOZA, NOWE WYZWANIA”

ORGANIZATOR: POLSKI KOMITET BŁĘKITNEJ TARCZY WSPÓŁPRACA: MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, POLSKI KOMITET NARODOWY ICOM WPROWADZENIE: •

KRZYSZTOF SAŁACIŃSKI – PREZES POLSKIEGO KOMITETU BŁĘKITNEJ TARCZY

PROF. DOROTA FOLGA-JANUSZEWSKA – PREZYDENT POLSKIEGO KOMITETU NARODOWEGO ICOM

PRELEGENCI :

6

października

SŁAWOMIR WILEMSKI – BIBLIOTEKA NARODOWA

STANISŁAW POWĘSKA – MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE

JERZY MIECZNIKOWSKI – WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W POZNANIU

SALA KONFERENCYJNA A NA I PIĘTRZE CENTRUM MT POLSKA

10.00–13.30

32

„KONSERWACJA W BIBLIOTEKACH POLSKICH”

ORGANIZATORZY: BIBLIOTEKA NARODOWA W WARSZAWIE ORAZ CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W programie: • Co gra w „buwowskich” magazynach? Czyli różnorodność zbiorów Gabinetu Zbiorów Muzycznych; Agata Ciecierska Biblioteka Uniwersytecka, Warszawa • Zbiory pod specjalnym nadzorem. Konserwacja zabytków piśmiennictwa w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu; Agnieszka Baszko, Karolina Tomczyk-Kozioł Biblioteka Raczyńskich, Poznań • Działalność konserwatorska i ochrona zbiorów w Bibliotece PAN w Gdańsku; Marta Klott-Żychska Biblioteka Gdańska PAN, Gdańsk • Ochrona zbiorów XIX i XX wiecznych w świetle doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu; Katarzyna Kubiś Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań


14.00–17.00

PREZENTACJA DOROBKU ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH W ZAKRESIE KONSERWACJI I DIGITALIZACJI ZBIORÓW ARCHIWALNYCH

ORGANIZATOR: NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

I CZĘŚĆ: PANEL POŚWIĘCONY DIGITALIZACJI

6

14.00–14.20

Od edukacji do udostępniania. Działalność Narodowego Archiwum Cyfrowego jako Małgorzata Kołtun (Narodowe Archiwum Cyfrowe)

14.20–14.40

Spóźnieni digitalizatorzy. Z doświadczeń opolskich w PW KULTURA+; Sławomir Marchel (Archiwum Państwowe w Opolu)

14.40–15.00

Archiwum Państwowe w Lublinie w Internecie – działania edukacyjne i popularyzacyjne przy użyciu własnych portali i galerii online” ; Marek Krzykała (Archiwum Państwowe w Lublinie)

15.00–15.20

Wykorzystanie w praktyce efektów digitalizacji materiałów archiwalnych – z punktu widzenia użytkownika; Maciej Róg (Opolskie Towarzystwo Genealogiczne)

października II CZĘŚĆ: PANEL POŚWIĘCONY KONSERWACJI 15.30–15.50

Pro b l e my z a b e z p i e c z a n i a m a te r i a ł ów a u d i ow i z u a l nyc h i fotograficznych podczas przeprowadzek zasobu do nowych magazynów; Anna Seweryn (Archiwum Narodowe w Krakowie)

15.50–16.10

Ocalone inwentarze dawnego Prussia Museum; Monika Bogacz Walska (Archiwum Państwowe w Olsztynie)

16.10–16.30

Konserwacja kalek technicznych z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi; Piotr Strembski (Archiwum Państwowe w Łodzi)

16.30–16.50

Pilotażowe próby zastosowania najnowsz ych technologii w Centralnym Laboratorium Konserwacji Archiwaliów - Perspektywy uczytelniania archiwaliów w procesie skanowania multispektralnego; Anna Czajka (Archiwum Główne Akt Dawnych)

33


TEREN HALI TARGOWEJ

10.00–17.00

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ZABYTKÓW”

STOISKO (nr E7) DEPARTAMENTU FUNDUSZY I SPRAW EUROPEJSKICH, MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

„OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH”

STOISKO (nr C7) KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE: TEORIA A PRAKTYKA SALA KONFERENCYJNA D NA TERENIE HALI TARGOWEJ

7

października

34

10.30–13.30

„PRACE ARCHEOLOGICZNE W SYSTEMIE OCHRONY ZABYTKÓW”

ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE STAROŻYTNIKÓW PRZY WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWOWYM MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W WARSZAWIE W programie: „Archeologia – usługa czy nauka” • stan prawny – archeologia w systemie zamówień publicznych jako usługa budowlana a nie nauka; konsekwencje takiego stanu rzeczy – zła jakość naukowa przed inwestycyjnych badań archeologicznych, co często powoduje nieodwracalną utratę dziedzictwa; brak środków na rzetelne opracowanie wyników badań oraz ich publikacji • nauka w archeologii – modelowe badania archeologiczne – od otwarcia wykopu archeologicznego po publikację wyników badań; metodyka badań oparta na starych wzorach w połączona z osiągnięciami współczesnej techniki (fotogrametria, skanowanie 3D. LIDAR, itp.), opracowanie i publikacja wyników badań, dla szerokiego grona odbiorców „Problemy z przechowywaniem, konserwacją i udostępnianiem zabytków” • przechowywanie – niechęć muzeów do przyjmowania zabytków archeologicznych, ze względu na brak odpowiedniej przestrzeni magazynowej, oraz środków na inwentaryzację, konserwację, przechowywanie


• konserwacja – brak środków na wyposażenie nowoczesnych pracowni konserwatorskich oraz odpowiednich zespołów konserwatorów • udostępnianie zabytków – problem z finansowaniem dotyczącym nowych obiektów wystawienniczych.

OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE: TEORIA A PRAKTYKA SALA KONFERENCYJNA E NA TERENIE HALI TARGOWEJ

EMISJA FILMU „PAMIĘĆ POLSKI”

7

października

Film prezentuje obiekty polskiego dziedzictwa dokumentacyjnego wpisane na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata. Lista obejmie dokumenty obrazujące ważne w dziejach Polski wydarzenia i osoby oraz przemiany kulturowe i cywilizacyjne. Pier wszą edycję List y t wor z y 11 bezcennych zabytk ów piśmiennictwa, szczególnie istotnych dla polskiej kultury, narodowej tożsamości i pamięci historycznej, przechowywanych w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach. Film powstał według scenariusza Magdaleny Stępkowskiej i w reżyserii Sergiusza Wasilewskiego na zlecenie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

TEREN HALI TARGOWEJ

10.00–16.00

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ZABYTKÓW”

STOISKO (nr E7) DEPARTAMENTU FUNDUSZY I SPRAW EUROPEJSKICH, MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

„OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH”

STOISKO (nr C7) KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

35


WYSTAWY TOWARZYSZĄCE TARGOM DZIEDZICTWO „A JEDNAK JEST WARSZAWA!!!”

NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ORAZ ARCHIWUM PAŃSTWOWE W WARSZAWIE stoisko nr A2

5-7

października

„ELIZEUM - PODZIEMNY SALON KSIĘCIA, DLA PRZYJACIÓŁ I PIĘKNYCH PAŃ”

BIURO STOŁECZNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

„DREWNIANA ARCHITEKTURA SAKRALNA – ZASÓB, OCHRONA I KONSERWACJA”

NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA

„DREWNIANE CERKWIE W POLSKIM I UKRAIŃSKIM REGIONIE KARPAT”

NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA

PREZENTACJA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU FORTU VIII SŁUŻEW W WARSZAWIE

FESTGRUPA SP. Z O.O. ORAZ TURRET DEVELOPMENT SP. Z O.O.

„DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU KONSERWACJI ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ”

BIBLIOTEKA NARODOWA

„NIETYPOWE ZBIORY CENTRALNEJ BIBLIOTEKI WOJSKOWEJ

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

stoisko nr A1

stoisko nr E5

stoisko nr B14

stoisko nr C12

stoisko nr B6

stoisko nr C10

MAZOWIECKI SZLAK TRADYCJI

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO stoisko nr B12

„PLANY ROZWOJU PAŃSTWOWYCH TERENÓW WYŚCIGÓW KONNYCH SŁUŻEWIEC”

36

ARCHAIOS SP. Z O.O. ORAZ FESTGRUPA SP. Z O.O. numer E8


KAWIARNIA

A3

C11

SALA KONFERENCYJNA E

D25

C12

TOALETA

TOALETA D24 C10 D22

B14 B16

A2

B15 B13

B12

PLAN TARGÓW

B10

C9

C8

D20

D17

C7 B9

D15 C6

C2

A1

D11

D10

D9

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

C1

B4

B1

RECEPCJA

|

B2

B3

E5

D14

D12

C3

E6

D16

D13

C5

C4 B5

E7

D19 D18

B11

B8 B7 B6

D23 D21

E8

E4

E3

E2

E1

RESTAURACJA

B17

SALA KONFERENCYJNA D

D1

37 WEJŚCIE


ALFABETYCZNA LISTA WYSTAWCÓW

38

FIRMA 3D MASTER 3DELING SP. Z O.O. 3DSKANGEO PIOTR BARTOSIAK AC&C SP. Z O.O. AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE, MIĘDZYUCZELNIANY INSTYTUT KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI AKWINATA ARCHAIOS SP. Z O.O. ARCHIWUM PAŃSTWOWE W WARSZAWIE ARISCO SP. Z O.O. ARTEC INŻ. PAWEŁ TIUNIN ARTSAKR ASTROMAL SP. Z O.O. BESKID BIBLIOTEKA NARODOWA BIURO INŻYNIERYJNE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH I DORADZTWA TECHNICZNEGO SŁAWOMIR SZARLEJA - MICHAŁ DĘBKOWSKI BIURO STOŁECZNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW, URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY BUDMAX REGAŁY SP. Z O.O. CEIBA CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA IM MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W JÓZEFOWIE DEPARTAMENT FUNDUSZY I SPRAW EUROPEJSKICH, MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DIGITAL-CENTER SP. Z O.O. E-GRIT INNOWACYJNY PRODUKT DO OCZYSZCZANIA I RENOWACJI FESTGRUPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKA FIRMA "LABE" FIRMA KONSERWATORSKA PIOTR BIAŁKO SP. Z O.O. FORT SŁUŻEW GAZ-TECH SP Z O.O. GMN GOREK RESTAURO HIROX EUROPE INCEDO3D ANDRZEJ GOŁEMBNIK INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ KEIM FARBY MINERALNE LEIA DISPLAY SYSTEM

NR STOISKA C1 E3 B3 B11 A3 B16 B2 A2 C6 D15 D5 D17 D4 E6 B3 A1 D1 B1 C10 C7 E7 B17 C2 B3 D8 B7 C12 D2 D18 D22 E2 B6 D23 C8 B10


MANUFAKTURA CERAMICZNA FOUGASSE MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA MEDIAN POLSKA S.A. MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BUDOWNICTWA SP. Z O.O. MONUMENT SERVICE MUZEUM ZAMKOWE W PSZCZYNIE NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA NARODOWY INSTYTUT MUZEALNICTWA I OCHRONY ZBIORÓW OMEGA SYSTEM OPTA-TECH PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE PIGMENT PRODUCENT CHEMII BUDOWLANEJ PKIG SP. Z O.O. POLSKI KOMITET BŁĘKITNEJ TARCZY PORSA-SYSTEMY MEBLOWE MIROSŁAW KRYSIAK PRACOWNIA WITRAŻY I BIŻUTERI ARTYSTYCZNEJ "GALDA" PROSCAPE ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU PXM QRTAG SP. Z O.O. QULTO SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SEMPRE FARBY SP. Z O.O. SET BARTŁOMIEJ PANKOWSKI - PANKO SKANOWANIE.PL STARKAM SP. Z O.O. - S.K. STOWARZYSZENIE MUZEALNIKÓW POLSKICH STOWARZYSZENIE STAROŻYTNIKÓW SYSTEM 7 SECURITY SP. Z O.O. SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAKOWIE SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ TEMA SISTEMI SPA TP TELTECH TRIAS ZAKŁAD STOLARSKI MIROSŁAW KUKA ZIBA FOTOTECHNIKA BARBARA KUŚ

E1 D3 E4 B5 D22 C3 A2 B14, E5 C9 C5 D20 C7 D21 D19 D6 B15 D13 D22 D16 C4 D12 D14 B12 D10 D7 B4 D2 D21 B2 B13 C7 C7 C7 D11 B8 C11 D9 B9

39


A L FA B E T YC Z N Y S P I S W Y S TAW C Ó W

40


stoisko nr C1

3D MASTER ul. Jakobinów 23, 02-240 Warszawa T. +48 22 846 21 50 e-mail: info@skanery3d.eu. info@3dm.pl

Oferujemy innowacyjne rozwiązania dla muzealnictwa i archeologii. Pod hasłem „Od pomysłu do realizacji” dostarczamy zaawansowane narzędzia – precyzyjne urządzenia pomiarowe skanery 3D Artec, drukarki 3D niezbędne do tworzenia replik i kopii dzieł sztuki i zabytków oraz program Zbrush do modelowania i rzeźbienia 3D. Proponujemy również usługi niezbędne w procesie digitalizacji zbiorów muzealnych i tworzenia muzeów cyfrowych oraz archiwizacji – skanowanie, obróbka skanów i druk 3D. W ofercie firmy znajdują się zintegrowane systemy 3D: ZW3D CAD/CAM, ZWCAD), sprzęt uzupełniający (manipulatory 3D, aplikacje 3D CADbro, PDF 3D QuadriSpace, Jewelry Cad Dream – program do tworzenia biżuterii.

3

We offer innovative solutions for museums and archeology. Under the slogan „From concept to completion” we deliver advanced tools – precision measuring Artec 3D scanners, 3D printers need to create replicas and copies of works of art and monuments and program Zbrush modeling and 3D sculpting. We also offer the services needed in the process of digitization of museum collections and the creation of museums and digital archiving – scanning, processing scans and 3D printing. We also offer flexible integrated solutions 3D: 3D ZW3D CAD / CAM, ZWCAD), supplementary equipment (manipulators 3D, 3D applications CADbro, 3D PDF QuadriSpace, Jewelry Cad Dream – jewelry design in 3D. stoisko nr E3

3DELING SP. Z O.O. ul. Wincentego Pola 7/46 31-532 Kraków T. +48 888 780 098 e-mail: bartek@3deling.pl www.3deling.pl

3Deling Sp. z o.o. jest firmą oferującą szeroki zakres profesjonalnych usług pomiarowych. Naszym głównym obszarem działalności jest skanowanie laserowe 3D, fotogrametria oraz szeroko pojęta geodezja inżynieryjna. Zrealizowaliśmy już ponad tysiąc projektów wykonanych w Europie jak również w bardziej egzotycznych lokalizacjach takich jak Kuwejt, Irak, Liban, Chiny czy Kanada, obejmujących całościową obsługę geodezyjną budów, skanowanie laserowe 3D, wizualizację, inwentaryzacje 2D i modele 3D obiektów przemysłowych jak również zabytków i budynków konwencjonalnych. Współpracujemy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Akademią Techniczno-Humanistyczną z Bielska Białej oraz Politechniką Krakowską 3Deling gained experience on various projects worldwide and offer wide range of point cloud related products like: 2d documentation, 3d models, BIM models, PDMS models. Our products are applicable to: industry (onshore and offshore), architecture and heritage. We employ over 20 highly skilled CAD engineers and

41


3 A

we process all data in house. Most of point cloud processing is done using Bentley Systems Software. We also work in AutoDesk Revit, ZF Laser Control, Leica Cyclone. We use latest laser scanners: ZF Imaginer 5010C and Reigl VZ-400 and Leica Totalstaions for control point measurement. We may work as subcontractors both on and off site, we highly respect and protect all our clients data. stoisko nr B3

3DSKANGEO PIOTR BARTOSIAK ul. Trzcianka 51, 05-310 Kałuszyn NIP: 8222205356 REGON: 361025121 stoisko nr B11

AC&C SP. Z O.O. ul. Klaudyńska 43A, 05-080 Izabelin-Laski

42

AC&C Sp. o.o. została założona w 1992 roku jako niezależny integrator systemów graficznych dla powstającego rynku profesjonalnej fotografii i poligrafii. Od 1996 roku jesteśmy przedstawicielem wiodącej na rynku światowym firmy Phase One. Wówczas oferowaliśmy systemy skanujące oparte na przystawkach skanujących CCD oraz aparatach wielkoformatowych: Sinar, Horseman, ALPA itp. Od roku 2010 jesteśmy przedstawicielem firmy Digital Transitions lidera na rynku zaawansowanych systemów reprodukcyjnych wykorzystujących nowej generacji sprzęt fotograficzny Phase One, MamiyaLeaf oraz optykę Schneidera. Od wprowadzenia matryc o wielkości 80 mln pikseli systemy oparte na nowoczesnych rozwiązaniach skutecznie zastępują na świecie dotychczasowe rozwiązania digitalizacyjne oparte na skanerach oferując wyższą jakość i wielokrotnie podnosząc szybkość digitalizacji. Reprezentujemy również firmę Image Science Associates, która ma w swojej ofercie profesjonalne wzorniki i oprogramowanie będące podstawą do obiektywnej oceny i weryfikacji jakości systemów reprodukcyjnych. Zestaw GoldenThead jest podstawą obowiązującej w USA normy FADGI. Najnowszej generacji systemy digitalizacyjne stosowane są już od kilku lat w takich instytucjach kultury jak: Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Zamek Królewski w Warszawie, Biblioteka Narodowa w Warszawie czy Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie.


stoisko nr A3

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE, MIĘDZYUCZELNIANY INSTYTUT KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI W WARSZAWIE ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37 00-379 Warszawa T. +48 22 625 12 51 F. +48 22 622 96 49 e-mail: mik@asp.waw.pl Delegatura w Krakowie: ul. Lea 27-29, 30-052 Kraków T. +48 12 662 99 00 F. +48 12 430 15 95 e-mail: mrogoz@asp.krakow.pl

Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki jest jednostką uczelnianą z biurem w ASP w Warszawie i delegaturą w ASP w Krakowie. Instytut współpracuje z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie oraz z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Ideą powołania Instytutu było utworzenie instytucji łączącej w zakresie działania badania naukowe i realizację prac konserwatorskich na najwyższym poziomie wykonawczym. Rada Naukowa Instytutu zrzesza najwybitniejszych konserwatorów, przedstawicieli trzech polskich ośrodków kształcących konserwatorów na poziomie studiów wyższych. Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie i w Warszawie funkcjonuje od grudnia 1999 roku. Dotychczasowa realizacja zadań statutowych realizowana była w zakresach: • integracji polskich uczelni kształcących konserwatorów i restauratorów • współpracy z innymi uczelniami i placówkami badawczymi • realizacji innowacyjnych prac badawczych, wdrożeń nowych technologii • badań i przygotowywania programów konserwatorskich-inwentaryzacji nowych standardów dokumentacji konserwatorskiej • realizacji prac konserwatorskich w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa oraz krytycznym stanie zachowania • współpracy i wspomagania finansowego działalności uczelni i wydziałów • zakupy sprzętu laboratoryjnego i technicznego potrzebnego do realizacji zadań • współpracy w zakresie tworzenia form i zasad opieki i ochrony dziedzictwa • współpracy międzynarodowej badawczej oraz realizacji wspólnych prac. Działalność naukowa Instytutu od 2004 roku skupiała się m.in. na zastosowaniu najnowszej techniki laserowej do konserwacji dzieł sztuki. W tym zakresie realizowano międzynarodowe programy badawcze: 1. Międzynarodowy program badawczy COST Akcja G7. Tytuł projektu: „Opracowanie technologii laserowej renowacji dzieł sztuki nowoczesnej”. 2. Międzynarodowy projekt E! 3483 LASCAN „Zawansowana laserowa renowacja zabytkowych malowideł, papieru, pergaminu i obiektów metalowych”. EULASNET LASCAN, nr 120/E-410/SPB/EUREKA/KG/DWM 97/2005-2007 – koordynator Pakietu Roboczego Diagnostyki.

A

43


A

3. 4. 5.

stoisko nr B16

AKWINATA RADOSŁAW RODZIEWICZ adres siedziby: ul. Wyrzyska 4B, 02-455 Warszawa adres biura: ul. Jana Kazimierza 35/37 lok. 103, 01-248 Warszawa

44

Udział w realizacji projektu UE Kultura 2000. „Gemeinschaftsprojekt zur Entwicklung und Verbreitung eines Stein-Informations-System”. Udział w realizacji międzynarodowego projektu badawczego – „Nowoczesne metody inżynierii materiałowej w diagnostyce dzieł sztuki po renowacji metodą impulsowego promieniowania laserowego – Matlas“ Uruchomiono nowoczesne programy badawcze w oparciu o najnowsze instrumenty diagnostyczne (m.in. Spektrometr rentgenowski z dyspersja energii XRF, spektroskopia wzbudzana laserem LIBS, przenośny spektrometr ramanowski).

AKWINATA zajmuje się projektowaniem i dostarczaniem nowoczesnych i niekonwencjonalnych rozwiązań dla wystawiennictwa, spełniających najwyższe standardy jakości światła, dźwięku i obrazu. Specjalizujemy się w ożywianiu wystaw poprzez spektakle, grę światłem oraz efekty specjalne np.: dźwięk przestrzenny (odczucie wybuchów i odgłosów bitwy), symulacje zjawisk przyrody (burza, deszcz, tęcza, mgła). Dostarczamy produkty dedykowane wg potrzeb klienta (np. latarka LED stylizowana na XIX w.). Wypracowaliśmy własny, innowacyjny system sterowania oświetleniem i multimediami. Współpracujemy z muzeami oraz biurami architektonicznymi. Jesteśmy pasjonatami, dla których efekt końcowy i zadowolenie klienta jest priorytetem. AKWINATA provides design and installation services of bespoke solutions to innovative exhibitors. Using off-the-shelf and in-house built products, we deliver cutting edge lighting and audio-visual solutions of the highest quality. Our specialty is in bringing exhibits to life through the play of light, special sound and special effects. Combining these with our own in-house developed system of controllers for lighting and multimedia, audiences can wade through fog, feel the heat of battle, weather a storm, or relax under a rainbow. We partner with museums and architectural firms. We are passionate, and whether we’re delivering an immersive experience, or our bespoke 19th c. styled LED lantern, Customer satisfaction is our highest priority.


stoisko nr B2

ARCHAIOS SP. Z O.O. ul. Stanisława Kierbedzia 4 00-728 Warszawa T. +48 601 625 080, +48 695 310 103, +48 602 180 466 e-mail: biuro@archaios.pl www.archaios.pl

ARCHAIOS

Założona w 2008r. firma Archaios jest odpowiedzią na potrzeby powiększającego się rynku usług archeologicznych i konserwatorskich. Jest firmą, która jako jedyna oferuje tak szeroką gamę usług. Archeologia: • rozpoznanie archeologiczne terenów pod przyszłe inwestycje (badania AZP i geofizyczne) • opracowywanie wyników tych badań i opracowywanie programów prac wykopaliskowych i uzyskiwanie stosownych zezwoleń służb konserwatorskich • prowadzenie archeologicznych prac wykopaliskowych poprzedzających działania inwestycyjne • prowadzenie nadzorów archeologicznych w trakcie realizacji inwestycji opracowywanie wyników badań archeologicznych i ich publikowanie oraz uzyskiwanie decyzji konserwatorskich dopuszczających tereny zbadanych stanowisk pod zabudowę • konserwacja zabytków uzyskanych w trakcie badań

A

Konserwacja: • doradztwo inwestycyjne na terenach zabytkowych i obiektach zabytkowych • przygotowywanie analiz możliwości inwestycyjnych na terenach zabytkowych poprzedzających zakup tych obszarów • opracowywanie projektów dotyczących zabytków architektury, parków, układów urbanistycznych i ruralistycznych • wykonywanie ekspertyz mykologicznych, konstrukcyjnych, wilgotnościowych • opracowywanie programów prac konserwatorskich • renowacja zabytków ruchomych i nieruchomych • uczestnictwo w imieniu zamawiającego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy ochrony zabytków i uzyskiwanie stosownych zezwoleń i opinii Firma Archaios Sp. z o.o. została założona przez osoby z doświadczeniem w ochronie i renowacji zabytków: Ryszarda Miklińskiego – byłego Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Ryszarda Głowacza – byłego Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

47


A

stoisko nr C6

ARISCO SP. Z O.O. ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź T. +48 42 648 03 00 F. +48 42 648 03 02 e-mail: biuro@arisco.pl www.arisco.pl

stoisko nr D15

ARTEC INŻ. PAWEŁ TIUNIN T. +48 797 875 222; +48 22 544 28 26 F. +48 22 842 31 16 e-mail: dezynfekcja.artec@gmail.com www.dezynfekcja-artec.pl

48

xFirma ARISCO jest producentem oprogramowania komputerowego bazującego na najnowszych technologiach informatycznych. Nasze systemy przeznaczone są dla jednostek budżetowych oraz podmiotów spoza sektora publicznego. Działamy na rynku oprogramowania od 1989 r i na obecną chwilę z naszych produktów korzysta ponad 4000 jednostek. Zespół ARISCO tworzą młodzi, kreatywni i dobrze wyszkoleni pracownicy. W dziedzinie archiwistyki firma ARISCO proponuje system Archiwum Zakładowe, który cieszy się uznaniem wśród klientów od 2004 r. Jest to intuicyjna i prosta w obsłudze aplikacja służąca do prowadzenia archiwum w formie elektronicznej. Program funkcjonuje w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt i realizuje podstawowe wymogi instrukcji kancelaryjnej. ARISCO is the Polish provider of software based on the newest technologies. Our systems have been designed for both budgetary and non-public units. We are present on the Polish market since 1989. Over 4000 customers are making use of our original software. The ARISCO team is composed of young, creative and qualified people. In the field of archivists, ARISCO offers Archiwum Zakładowe – a system which has gained recognition among customers since 2004. It is an intuitive and user-friendly application, created in order to support all types of archives. The system has been based on the Subject File Index and it fulfills the basic requirements of office procedure instruction.

Firma ARTEC inż. Paweł Tiunin wykonuje usługi dezynfekcji i odkażania w stacjonarnej, próżniowej komorze fumigacyjnej, zlokalizowanej na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Komora funkcjonuje od ponad 30-tu lat. Po modernizacji w 2005 roku operatorem komory został inż. Paweł Tiunin, a od 2013 roku – firma ARTEC. Wykonujemy dezynfekcje, dezynsekcje, odkażanie i odgrzybianie obiektów ruchomych. Specjalizujemy się w zakresie likwidacji wszelkiego rodzaju pleśni, grzybów i bakterii oraz owadów i ich larw niszczących obiekty zabytkowe, dzieła sztuki, zbiory muzealne, archiwalne i biblioteczne, oraz przedmioty użytkowe w tym ubrania i buty. Do dezynfekcji stosujemy gaz sterylizacyjny S-9 (czynnik aktywny: tlenek etylenu). Komora posiada wymiary: wys.2m x szer.1,7m x głęb.2,5m (pojemność 8,5 m3). Godziny otwarcia: poniedziałki i czwartki, w godzinach: 9.00-16.00 (zastrzegamy możliwość zmian) Kontakt telefoniczny: od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-18.00


stoisko nr D5

ARTSAKR 09-520 Koszelówka 3 k/Płocka T. +48 24 277 13 22 F. +48 24 277 54 94 e-mail: jurek@artsakr.pl www.artsakr.pl

ArtSakr to kontynuacja w 3 pokoleniu tradycji brązowniczo – jubilerskich, konserwacji i renowacji zabytków, oraz wytwarzania dzieł sztuki sakralnej i artystycznej. Wykonujemy: złocenie, srebrzenie metodą galwaniczną, płatkową, ogniową oraz galwanoplastykę. Projektujemy i wytwarzamy unikatowe: monstrancje, kielichy, tabernakula, korony, obrazy itp. Odlewamy precyzyjne figury i inne detale, uzupełniamy brakujące elementy z różnych metali (brąz, srebro, złoto), również z kamieniami naturalnymi czy syntetycznymi, emalią itp. Stosujemy stare umiejętności; repusowanie – trybowanie, emalia krzemionkowa, nello, inkrustacja, drykowanie itp. Wykonujemy kompleksowe remonty ołtarzy. Współpracujemy z najlepszymi artystami, konserwatorami zabytków. Nasze prace znajdują się również w muzeach, wielu kościołach w kraju i na świecie. Zapraszamy do współpracy konserwatorów, artystów i wszystkich, którym zależy na podtrzymaniu dobrej tradycji rzemiosła polskiego.

A

ArtSakr is a long established (3 generations) family firm of goldsmiths who specialize in restoration of antique metal arte facts and in manufacturing of sacral objects in metal: monstrances, chalices, tabernaculas, crowns and holy pictures. We also the repair and restore church altars. We use latest as well as traditional restoration techniques and technologies. Gold and silver plating. Fire gold plating. Electroplating. Gold leaf appllcation. Some of our products are embelished with precious stones and enamel. We cooperate with the best artists, designers and antique restorers. We extend our invitation for cooperation to antique restorers and crafttsmen who are keen to continue good tradition of the Polish craftsmenship. stoisko nr D17

ASTROMAL SP. Z O.O. ul. Graniczna 7, Wilkowice 64-115 Święciechowa T. + 48 65 529 91 91 F. + 48 65 529 78 88 www.astromal.pl www.akcesoria.astromal.pl

Astromal Sp. z o.o. oferuje nowatorską kolekcję produktów przeciwpożarowych: • pojemniki i szafki na gaśnice • nowoczesne panele ścienne PLATE i WAVE • szeroką gamę stojaków na gaśnice • pojemniki na piasek • skrzynki na klucze Produkty te charakteryzują się nowoczesnym wzornictwem, funkcjonalnością, ergonomią i wysoką estetyką wykonania. Doskonale komponują się we wnętrzach. Oferujemy profesjonalna obsługę i rzetelność biznesową popartą 35-letnim doświadczeniem.

49


B

Astromal Sp. z o. o. offers an innovative collection of firefighting equipment: • fire extinguisher cabinets and boxes • hi-tech wall PLATE and WAVE panels • wide range of fire extinguisher stands • sand boxes • key boxes • These modern, high quality products, are functional, ergonomic and aesthetic. They perfectly fit every space. We offer professional service and reliability based on our 35 – year – old experience. stoisko nr D4

BESKID Towarowa 3, 43-400 Cieszyn www.beskidplus.com

50

Nasze przedsiębiorstwo istnieje od ponad 20 lat. Jesteśmy pionierami branży opakowań archiwizacyjnych w naszym kraju – jako pierwsi wprowadziliśmy na rynek polski specjalistyczne opakowania do przechowywania zbiorów wykonane z materiałów bezkwasowych. Obecnie jesteśmy liderem sprzedaży w tej branży w Polsce i głównym dostawcą dla Archiwów Państwowych. Do grona naszych klientów należą największe polskie biblioteki, muzea, instytucje kultury oraz podmioty administracji publicznej. Zyskujemy coraz szerszą grupę odbiorców także za granicą: w Austrii, Niemczech, Danii, Słowenii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, a nawet w Chinach. Oferujemy szeroką gamę produktów do długoterminowego przechowywania zbiorów. Wiemy, że dziedzina, którą się zajmujemy, ma olbrzymie znaczenie: właściwe przechowywanie zbiorów to problem ocalenia dziedzictwa kultury dla przyszłych pokoleń, kwestia kulturowego „być albo nie być”. Jesteśmy świadomi tej odpowiedzialności, dlatego na każdym kroku kładziemy nacisk na najwyższą jakość. Oferowane przez nas opakowania archiwizacyjne spełniają wymogi rygorystycznych międzynarodowych norm: ISO 9706 i ISO 16245. Naszymi atutami są: elastyczność, możliwość realizacji obszernych zamówień w krótkim czasie oraz atrakcyjne ceny.Jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów. Zapraszamy do współpracy! Our company has existed for over 20 years. We are pioneers in the domain of archival enclosures in our country since we were the first to introduce specialised acid-free storage products onto the Polish market. We have gained the national leader position in this branch and have become the main supplier of the State Archives. We provide services to the greatest Polish libraries, museums and univer-


sities. Moreover, our circle of clients has been expanding abroad and therefore our products are now used in Germany, Austria, Denmark, Slovenia, Norway, Sweden, Finland and even China. We offer a variety of products for safe storage of records. The branch of conservation plays crucial role to national and world’s legacy. Appropriate storage of archives is the matter of cultural heritage to our future generations; of cultural „to be or not to be”. We are well aware of this responsibility thus our focus is on the quality. The archival enclosures we offer meet the requirements of strict European standards ISO 9706 and ISO 16245. Our main assets are: flexibility, short time of order realization and attractive prices. We are able to meet the expectations of the most demanding customers. We are looking forward to doing business with you.

stoisko nr E6

BIBLIOTEKA NARODOWA al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa T. +48 22 608 25 39 e-mail: promocja@bn.org.pl www.bn.org.pl

Biblioteka Narodowa wydaje katalogi i inwentarze oraz albumy prezentujące zbiory, monografie, czasopisma, eseistykę. Publikuje prace naukowe i metodyczne z zakresu bibliologii, bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, czytelnictwa, konserwacji zbiorów bibliotecznych, digitalizacji zbiorów, automatyzacji bibliotek, bieżącą i retrospektywną bibliografię narodową, bibliografię bibliologiczną i inne tematyczne wykazy bibliograficzne. Konserwacji zbiorów poświęcone jest również czasopismo „Notes Konserwatorski”. Publikacje Wydawnictwa Biblioteki Narodowej dostępne są w księgarniach naukowych, w księgarni internetowej ksiegarnia.bn.org.pl i w Informatorium Biblioteki Narodowej. Swoje zbiory Biblioteka Narodowa udostępnia nie tylko stacjonarnie, ale również w sieci, na portalu Polona – polona.pl . Jest to nowoczesne narzędzie pozwalające na powszechne otwarcie dla czytelników skarbca i magazynów Biblioteki Narodowej. Podczas targów Dziedzictwo 2016 Biblioteka Narodowa zorganizuje wystawę, która jest prezentacją Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, powołanego w Bibliotece Narodowej w 2015 roku na bazie działalności dotychczasowych komórek organizacyjnych, zajmujących się ochroną zbiorów Biblioteki Narodowej od 1929 roku. Konserwatorzy, historycy sztuki, mikrobiolodzy, chemicy i introligatorzy wykonują zsynchronizowane działania w stosunku do całego księgozbioru przechowywanego w Bibliotece Narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem narodowego zasobu bibliotecznego.

B

51


B

Instytut wyznaczył sobie do realizacji następujące priorytety: 1. Ochrona i przechowywanie materiałów bibliotecznych 2. Profilaktyka konserwatorska materiałów bibliotecznych 3. Odkwaszanie egzemplarzy pochodzących z okresu 150 lat (od połowy XIX w. do końca XX w.) i należących do Narodowego Zasobu Bibliotecznego 4. Konserwacja wybranych obiektów 5. Promowanie standardów i najlepszych praktyk konserwatorskich: • ekspertyzy konserwatorskie • ochrona przez kopie: konserwatorskie i cyfrowe • edukacja (szkolenia wewnętrzne w BN, zewnętrzne: profilaktyka ochrony zbiorów, ochrona fotografii itp.) • organizacja konferencji: prezentacja najnowszych osiągnięć nauki w służbie ochrony zbiorów i aktywizacja środowiska bibliotecznego. stoisko nr B3

BIURO INŻYNIERYJNE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH I DORADZTWA TECHNICZNEGO SŁAWOMIR SZARLEJA MICHAŁ DĘBKOWSKI ul. Lędzka 21, 01-446 Warszawa

52

Biuro zajmuje się działalnością projektową oraz ekspercką konstrukcji budowlanych. Specjalizujemy się w budownictwie mieszkalnym oraz przemysłowym. Realizujemy również projekty w zakresie budownictwa usługowego, handlowego i inżynierii lądowej. Prowadzimy działalność doradczą w zakresie obiektów istniejących, a zwłaszcza zabytkowych w oparciu o wykonywane ekspertyzy budowlane. Firm provides the activities of design and expertise building structures. Our specialization is residential and industrial construction. We also realize projects in other construction spheres, such as service, commercial and civil engineering. We conduct consulting activity in the scope of existing facilities, especially the historic buildings, based on the executed construction expertise.


stoisko nr A1

BIURO STOŁECZNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW, URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ul. Nowy Świat 18/20, 00-383 Warszawa T. +48 22443 36 40/41 F. +48 22 443 36 42 e-mail: sekretariat.BSKZ@um.warszawa.pl www.um.warszawa.pl

Biuro powstało w 2001 roku, a od 2005 roku na mocy zawartego porozumienia w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawa prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, a także późniejszych aneksów, działalność Biura objęła większość zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Są to m.in.: • Wydawanie pozwoleń na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. • Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. • Uzgodnienia pozwoleń na budowę i rozbiórkę wydawane na rzecz organu architektoniczno-budowlanego, dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. • Prowadzenie nadzoru konserwatorskiego w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Jako biuro samorządu realizujemy zadania wynikające z tego porozumienia i kompetencji własnych miasta, które obejmują m.in. przygotowywanie dokumentów strategicznych i planistycznych, działania edukacyjne, prowadzenie szkoleń i konferencji, organizację wystaw, wydawanie publikacji, inicjowanie i nadzorowanie miejskich inwestycji w obiektach zabytkowych oraz przygotowywanie i monitorowanie Programu Opieki nad Zabytkami. Prowadzimy również sprawy związane z dotacjami, przyznawanymi przez Radę m.st. Warszawy, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze m.st. Warszawy. Kwota prawie 20 mln złotych przyznana w 2016 r. w ramach dotacji jest jedną z największych w skali kraju. Biuro prowadzi także w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy gminną ewidencję zabytków. Mamy ich w Warszawie prawie 11 tysięcy. Podczas tegorocznych Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków zaprezentujemy wystawę pt. „ELIZEUM – PODZIEMNY SALON KSIĘCIA”, która ukazuje jeden z najbardziej tajemniczych zabytków architektury XVIII wieku w Warszawie, zaprojektowany przez Szymona Bogumiła Zuga. Zapomniany, ukryty pod ziemią salon księcia Kazimierza Poniatowskiego rozbudza wyobraźnię i cieszy się rosnącym zainteresowaniem zwiedzających podczas corocznej Nocy Muzeów w Warszawie.

B

55


B C

stoisko nr D1

BUDMAX REGAŁY SP. Z O.O. ul. A. Gabrysiak 4, 80-175 Gdańsk Adres do korespondencji: Aleja Niepodległości 641, 81-855 Sopot T. +48 58 306 58 42 T./F. +48 58 306 59 56

Firma budmaxREGAŁY Sp. z o.o. działa na rynku polskim od 1998 roku oferując kompleksowe wyposażenie archiwów, biur, urzędów, bibliotek, muzeów, składnic akt, itp. Zajmujemy się kompletnym wyposażeniem pomieszczeń w zestawy urządzeń do archiwizacji wszelkiego rodzaju dokumentacji, przeznaczonych na kartony archiwizacyjne, segregatory, akta, karty pacjentów, różne zbiory, książki, odzież, obrazy oraz pozostałych form dokumentacji tj. płyty CD, kasety wideo, klisze Rentgenowskie, itp. Zadania te realizujemy w oparciu o systemy regałów przesuwnych (kojarzone również jako szafy przesuwne), mechanicznie lub elektrycznie (jezdne o napędzie elektrycznym) z zastosowaniem na książki (znane również jako regały biblioteczne), obrazy, akta lub odzież, regałów automatycznych nazywanych też regałami karuzelowymi, szaf obrotowych oraz bogatego asortymentu mebli metalowych oraz regałów magazynowych. Najważniejszy dla nas jest Klient. To dla niego tworzymy firmę, dla niego się uczymy i rozwijamy nasze umiejętności. BudmaxREGAŁY Sp. z o.o. has been operating on the Polish market since 1998 offering comprehensive storage solutions for managing floor space of archives, offices, government offices, libraries, museums, records centres, etc. Our aim is to provide complete storage solutions for a wide range of documentation including documentation destined for archive boxes, files, records, patients records, a variety of collections, books, clothing, paintings as well as other types of documentation, such as compact discs, video cassettes, X-rays, etc. We achieve these aims by means of our mobile storage systems (also known as mobile storage cabinets), mechanically-assisted or electrically controlled (powered mobile shelving) designed for books (also known as library shelving), paintings, records or clothing, automatic shelving also known as carousel shelving, revolving cabinets as well as a wide assortment of metal furniture and warehouse racking. Our Customers are of paramount importance to us. The company exists for them; we learn and develop our skills for them.

stoisko nr B1

CEIBA SP. Z O.O.

56

ul. Hallera 34, 40-321 Katowice T. +48 603 054 338, +48 32 204 01 73 e-mail: agnieszka@ceiba.pl, info@ceiba.pl www.ceiba.pl

Nazwa firmy Ceiba pochodzi od nazwy gigantycznego tropikalnego drzewa Ceiba Pentandra. Drzewo charakteryzuje się dużą koroną oraz ogromnym pniem i mocnymi korzeniami. Od momentu powstania naszej firmy naszym celem jest być tak solidnym i stabilnym partnerem jak drzewo Ceiba. Firma Ceiba Sp. z o.o. powstała z pasji i szacunku dla dziedzictwa kulturowego, jako dostawca hurtowy i detaliczny materiałów i sprzętu dla bibliotek, archiwów, muzeów, galerii, pracowni konserwatorskich, introligatorskich i artystycznych. W naszej ofercie można również znaleźć materiały do oprawy i montażu obrazów oraz folie ochronne: okienne oraz samochodowe.


The name “Ceiba” comes from the name of a giant tropical tree Ceiba Pentandra. The tree has a large crown and a huge trunk and strong roots. Our goal is to be as reliable and stable partner as Ceiba tree, which is why, methodically and in small steps, we are building up our company, creating new branches, in Czech Republic, Slovakia, Hungary and in Poland. The company Ceiba Sp. z o.o was found with passion and respect for national heritage, as a wholesale and supplier of materials and equipment for libraries, archives, museums, galleries, conservation workshops, and artistic bookbinding. In our offer you can also find materials for framing and mounting pictures.

stoisko nr C10

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ul. Ostrobramska 109, 04-041 Warszawa Informacja Naukowa: +48 261 817 952 Gromadzenie Zbiorów: +48 261 817 386 Wypożyczalnia: +48 261 816 888 Zbiory Specjalne: +48 261 817 389 Sekretariat: +48 261 817 394 F. +48 261 816 940 www.cbw.wp.mil.pl

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego została utworzona 13 czerwca 1919 r., już w Niepodległej Polsce. Chociaż działania wojenne podczas drugiej wojny światowej zniszczyły, prawie całkowicie, jej bogate i liczne zbiory, wznowiła działalność w 1945 r. Główna Książnica Wojska Polskiego, przy ulicy Ostrobramskiej 109 w Warszawie, jest nowoczesną instytucją posiadającą – i ciągle gromadzącą – ogromny, często unikatowy księgozbiór z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk o obronności oraz innych dziedzin: historii, prawa, pedagogiki, psychologii, ekonomii i zarządzania. Komputerowe, dostępne online, bazy danych, technologia RFID pozwalająca na samodzielne wypożyczanie publikacji, przestronne czytelnie z aktualnym księgozbiorem, kompetentna i sprawna obsługa – to atuty stale przyciągające do Biblioteki nowych czytelników. Centralna Biblioteka Wojskowa to nie tylko instytucja gromadząca, przechowująca i wypożyczająca książki, lecz także miejsce spotkań młodzieży i kombatantów, środowisk cywilnych i wojskowych. W Książnicy odbywają się sesje naukowe i konferencje, prezentacje książek i spotkania z naukowcami, wystawy i lekcje historyczne, pokazy militarne. Centralna Biblioteka Wojskowa pełni również funkcję Krajowego Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO, współpracując w tym zakresie z innymi państwami – członkami Paktu Północnoatlantyckiego. Księgozbiór Biblioteki, którego część stanowi dziedzictwo narodowe i kulturowe, liczy ponad 700 tysięcy jednostek bibliotecznych podzielonych na kilkanaście rodzajów zbiorów. Są wśród nich książki, czasopisma i zbiory specjalne z rękopisami, starymi drukami, kartografią, ikonografią, fotografiami, ekslibrisami, pocztówkami, dokumentami życia społecznego. Chcąc udostępnić swoje zbiory jak największej liczbie odbiorców, Centralna Biblioteka Wojskowa otworzyła pierwszą w Siłach Zbrojnych RP Wojskową Bibliotekę

C

57


C

58

Cyfrową – Zbrojownia, która udostępnia użytkownikom Internetu zasób kopii cyfrowych z oryginalnych materiałów, rozproszonych po różnych instytucjach wojskowych, stanowiących dziedzictwo związane z Wojskiem Polskim, jego historią i współczesnością. Uruchomiono również Resortową Sieć Biblioteczną Sił Zbrojnych RP, platformę wymiany informacji, doświadczeń i poglądów dla bibliotekarzy resortu obrony narodowej, prezentującą także zasoby biblioteczne wiodących placówek wojskowych. Centralna Biblioteka Wojskowa jest instytucją otwartą dla wszystkich użytkowników. Wystawa planszowa „Nietypowe zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej” Na pytanie „Z czym kojarzy się Państwu biblioteka?”, przeważnie pada odpowiedź „z książkami i czasopismami”. Jednak specyficzną cechą bibliotek naukowych jest gromadzenie także innych materiałów bibliotecznych, które ze względu na formę i wyjątkowy charakter są wydzielane z księgozbioru, osobno magazynowane, opracowywane i udostępniane. Tego typu obiekty nazywamy zbiorami specjalnymi, a należą do nich m.in.: grafika, rękopisy, materiały kartograficzne, fotografie, nuty, dokumenty życia społecznego, stare druki, płyty, taśmy magnetofonowe. Źródłem tego działania jest przeszłość bibliotek, które były miejscem gromadzenia wszelkich zabytków dokumentacyjnych, nie tylko drukowanych. W Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego obok tradycyjnego księgozbioru gromadzone są również tego typu materiały. Stanowią one zwykle część większych kolekcji generalskich i spuścizn po oficerach oraz żołnierzach Wojska Polskiego. Większość trafiła do Biblioteki w formie darów. Ekspozycja „Nietypowe zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej” przybliża historyczne wydarzenia, nazwiska bohaterów, bitwy i zwycięstwa, a także niepowodzenia poprzez pamiątki z nimi związane. Wśród nich wyróżnić trzeba memorabilia z czasów powstań narodowych, pierwszej i drugiej wojny światowej oraz okresu międzywojennego. Prezentujemy m.in.: biżuterię patriotyczną, przedmioty codziennego użytku przeznaczone dla wojska, odznaczenia i odznaki wojskowe, broń i sprzęt wojskowy, a także zabytkowy projektor do przeglądania szklanych przeźroczy dokumentujących szlak Legionów Polskich oraz okulary stereoskopowe. Część obiektów poświęconych jest Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, m.in. zegarek kieszonkowy i plakiety pamiątkowe. Zgromadzone na wystawie obiekty są – w niektórych przypadkach – dziełami sztuki użytkowej, ale przede wszystkim żywym odbiciem ważnych dla Polski i Polaków wydarzeń.


stoisko nr C7

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W JÓZEFOWIE ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów T. +48 22 769 32 73 F. +48 22 769 33 56 e-mail: cnbop@cnbop.pl

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukową, którego misją jest działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego Państwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej. Jednostka Certyfikująca (zwana również DC) CNBOP-PIB posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 063. Oprócz ww. akredytacji DC CNBOP-PIB posiada również autoryzację właściwych ministrów i notyfikację Komisji Europejskiej w zakresie: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, Dyrektywy Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej. Numer jednostki notyfikowanej w Unii Europejskiej – 1438. Jednostka Certyfikująca CNBOP-PIB prowadzi działalność w następującym zakresie: dopuszczania wyrobów do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej, • oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, • certyfikacji obowiązkowej (krajowej) wyrobów budowlanych – „na znak budowlany”, • dobrowolnej certyfikacji wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej. CNBOP-PIB prowadzi także działalność aprobacyjną i szkoleniową a także wydawniczą. Realizuje projekty badania naukowe i prace rozwojowe.

C

59


D

stoisko nr E7

DEPARTAMENT FUNDUSZY I SPRAW EUROPEJSKICH MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Departament Funduszy i Spraw Europejskich, jako departament Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zajmuje się realizacją zadań związanych z wdrażaniem środków europejskich w zakresie VIII osi „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programów „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” i „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Pozyskane dotychczas przez Polskę środki europejskie pozwoliły na realizację ambitnych projektów z ciekawą wizją ich przyszłego funkcjonowania, które są szansą na wzrost uczestnictwa obywateli w kulturze, a także przyczyniają się do szybszego rozwoju miast i regionów. Inwestycje realizowane w Polsce w sektorze kultury współtworzą europejską przestrzeń kulturową oraz umożliwiają artystom i obywatelom pełne uczestnictwo w europejskim dialogu kulturowym.

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa T: +48 22 421 03 02 F: +48 22 421 03 71 www.mkidn.gov.pl stoisko nr B17

DIGITAL-CENTER SP. Z O.O. Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las T. +48 61 658 54 61 F. +48 61 658 54 62 e-mail: biuro@digital-center.pl www.digital-center.pl

60

Szanowni Państwo. Firma Digital-Center od ponad 20 lat zajmuje się archiwizacją dokumentów w tym usługami skanowania i mikrofilmowania zbiorów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych. Specjalizujemy się w skanowaniu rękopisów, starodruków, map, atlasów, dokumentów archiwalnych, ksiąg. Skanujemy i fotografujemy obiekty muzealne np. rzeźby, grafikę, obrazy, wykorzystując do tego celu również technologię 3D. Zajmujemy się digitalizacją taśm filmowych 35 mm, 16mm i 8 mm, taśm magnetofonowych, oraz taśm VIDEO. Nie obca jest nam technologia mikrofilmowa, w której realizujemy usługi skanowania wszystkich typów mikroform, a także wykonujemy zapis zeskanowanych dokumentów (ich skanów) na taśmie mikrofilmowej 16 i 35 mm. Posiadamy rozbudowany park specjalistycznych skanerów takich firm jak Zeutschel, Qidenus, Kodak, Microform, własne studio digitalizacji dźwięku, czy studio skanowania 3D. Wykorzystujemy autorskie oprogramowanie do Post-processing`u, które znacząco wpływa na szybkość kontroli i obróbki zeskanowanych dokumentów. Usługi realizujemy dla zdecydowanej większości archiwów, bibliotek i muzeów


w Polsce, a także współpracujemy przy zleceniach przekazywanych nam z Niemiec, Ukrainy, Włoch czy USA. Digitalizacja realizowana jest w większości przypadków u Zamawiającego, u którego instalujemy specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. Mając duże doświadczenie z realizacji wielu projektów digitalizacyjnych, wszechstronną wiedzę, grupę dobrze wykształconych specjalistów, a także certyfikaty ISO 9001 i ISO 27001, proponujemy Państwu współpracę przy realizacji kompleksowych usług skanowania. Licząc na współpracę z Państwem, pozostajemy z wyrazami szacunku. Digital-Center Sp. z o.o.

D

Dear Sirs, For over 20 years now, Digital-Center has been providing document archiving services including outsourced scanning and microfilming of archives as well as library and museum collections. We specialise in the scanning of manuscripts, old prints, maps, atlases, archival documents and books. We scan and photograph museum objects such as sculptures, prints and paintings, also with the use of 3D technology. We digitalise 35 mm, 16mm and 8 mm film stock along with magnetic and video tapes. We are no strangers to microfilming, a technology we use to scan all types of microforms and record the scanned documents (their scans) on 16 and 35 mm microfilm tapes. We have a wide range of specialist scanners from such companies as Zeutschel, Qidenus, Kodak and Microform in addition to our own sound digitalisation and 3D scanning studios. We use post-processing software of our own design, which has a major impact on the speed with which the scanned documents are checked and processed. Besides working for a great majority of archives, libraries and museums in Poland, we have also been cooperating with customers from Germany, Ukraine, Italy and the USA. In most cases, we carry out digitalisation at the customer’s premises where we install our specialist equipment and software. As a ISO 9001 and ISO 27001 certified company with long experience in many digitalisation projects, extensive knowledge and a group of well educated specialists, we offer you our comprehensive scanning services. Looking forward to cooperating with you, We remain sincerely Yours. Digital-Center Sp. z o.o.

61


E

stoisko nr C2

E-GRIT INNOWACYJNY PRODUKT DO OCZYSZCZANIA I RENOWACJI FPHU ROMINEX 97-306 Grabica, Rusociny 32 Siedziba: Grabica 86 e-mail: egritpolska@gmail.com www.egrit.pl

62

E-grit to produkt uzyskiwany w procesie przerobu stłuczki szklanej. E-grit jest dopasowanym dla potrzeb klienta granulatem szklanym służącym oczyszczaniu powierzchni. Nieregularność ziaren uzyskiwana w procesie kruszenia nadaje naszemu produktowi wyjątkowe właściwości oczyszczania wszelkiego rodzaju materiałów takich jak: metale szlachetne, drewno, cegła, beton i wiele innych. Szerokie możliwości wykorzystania zawdzięcza on swojej czystości oraz brakowi iskrzenia podczas obróbki powierzchni metalowych. Nowoczesne metody przygotowania powierzchni wymagają wysoce skutecznych materiałów ściernych. Nasz produkt jest medium niszowym, przewidzianym do szczególnych zastosowań, a brak negatywnego wpływu na środowisko jest jego szczególną zaletą, zwłaszcza, jeśli chodzi o jego zastosowanie w przestrzeni otwartej. Niskie frakcje mają swoje zastosowanie tam, gdzie pożądane jest mniej agresywne chropowacenie powierzchni a bardziej, o wyczyszczenie detali bez uszkodzenia ich struktury. Dlatego też E-grit stosowany jest często do matowania, satynowania, lub wygładzania. Własności te powodują, że podczas obróbki zachowane są ściśle określone tolerancje, a dzięki małemu ciężarowi właściwemu obróbce mogą być poddane wyroby precyzyjne – (cienkie, kruche). E-grit ze względu na swoją obojętność chemiczną jest szczególnie zalecany w procesie obróbki stali szlachetnych oraz stopów metali lekkich, które łatwo ulegają zanieczyszczeniu żelazem (nie powoduje wtrąceń metalicznych). Dzięki tym cechom eliminuje on stosowanie środków chemicznych w procesach oczyszczenia, a jego stosowanie dodatkowo wywołuje powierzchniowe naprężenia ściskające, co opóźnia powstawanie korozji naprężeniowej i pęknięć. W aspekcie ochrony zdrowia nie występuje żadne zagrożenie krzemicą, a wartości graniczne zawartości krzemu i elementów toksycznych są w normie Podsumowując E-grit, to ekologiczne, niemetalowe ścierniwo ostrokrawędziowe wytwarzane w wyniku kruszenia szkła, a jego trwałość pozwala na kilkakrotne użycie.


stoisko nr B3

FESTGRUPA SP. Z O.O. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKA al. Jerozolimskie 47/2a, 00-697 Warszawa T. +48 22 621 25 13 e-mail: biuro@festgrupa.pl www.festgrupa.pl\

stoisko nr D8

FIRMA HANDLOWA BARBARA I ANDRZEJ LABE 41-200 Sosnowiec, ul. Naftowa 31 T. +48 32 299 92 12 F. +48 32 299 90 35 T. +48 501 320 501 email: labe@labe.com.pl

W zakresie naszych usług leży sporządzenie projektów architektoniczno-budowlanych, wykonawczych, koncepcji architektonicznych, inwentaryzacji oraz ekspertyz mykologicznych obiektów zabytkowych. Nasza pracownia posiada w swoim dorobku szereg projektów oraz opracowań dotyczących zabezpieczeń, remontów i adaptacji obiektów zabytkowych. Mamy doświadczenia w sporządzaniu Kart Ewidencyjnych, tzw. „białych kart” zabytków nieruchomych. Dzięki wieloletniej praktyce oraz ciągłej współpracy z ekspertami z dziedziny konserwacji zabytków jesteśmy w stanie określić program prac konserwatorskich dla obiektów oraz terenów wpisanych do rejestru zabytków. Przeprowadzamy specjalistyczne badania ułatwiające podjęcie kluczowych decyzji w procesie adaptacji obiektów i zespołów zabytkowych.

F

In the field of our services are located architectural concepts, executive projects, inventories and mycological expertises. Our studio has practical experience in projects and studies on protection, renovation and adaptation of historic buildings. We have also experience in the preparation of evidence cards for historical monuments. With many years of practice and continuous cooperation with experts in the field of conservation, we are able to determine the program of conservation works for buildings and sites entered in the register of monuments. We perform specialized studies to help You make key decisions in the process of adaptation of historical buildings and complexes.

Firma „Labe” oferuje płytki ceramiczne, przeznaczone do renowacji obiektów zabytkowych, takich jak: zamki, pałace, dworki, kościoły, kamienice, dworce kolejowe. Specjalizujemy się XIX-wiecznych płytkach ściennych (w tym secesyjnych z powierzchnią craquele), posadzkowych gresowych oraz cementowych. Nasza oferta zawiera również płytki klinkierowe na elewacje starych obiektów (tzw. główki cegieł) oraz produkty z trawertynu (kasetony). Na życzenie odtwarzamy płytki o unikalnych wzorach dla uzupełnienia uszkodzonych powierzchni zabytkowych.

65


F

stoisko nr B7

FIRMA KONSERWATORSKA PIOTR BIAŁKO SP. Z O.O. Siedziba: ul. Ratajska 14, 30-608 Kraków Pracownia: ul. Łobzowska 29/3, 31-139 Kraków T. +48 12 292 75 98; +48 501 475 901 F. +48 12 292 75 97 e-mail: biuro@fkpb.pl www.fkpb.pl

stoisko nr C12

FORT SŁUŻEW KAMALA SP. Z O.O.

ul. Racławicka 114 02-634 Warszawa

ARCHAIOS SP. Z O.O.

ul. Stanisława Kierbedzia 4 00-728 Warszawa

FESTGRUPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKA

66

Al. Jerozolimskie 47/2a 00-697 Warszawa

Firma działa od 1993 roku, zatrudniając dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki oraz inżynierów specjalizujących się w remontach zabytkowych budowli. Firma podejmuje realizacje w zakresie konserwacji i restauracji malowideł ściennych, obrazów sztalugowych, rzeźby drewnianej polichromowanej, drewnianego wyposażenia wnętrz, rzeźby kamiennej i detali architektonicznych oraz elementów wykonanych z metalu. Prowadzimy prace konserwatorskie, restauratorskie i remontowe wnętrz i elewacji zabytkowych budynków: naprawy konstrukcyjne, izolacje, dezynfekcje, wymiany zniszczonej substancji budowlanej oraz rekonstrukcje wystroju. Wykonujemy prace badawcze i przygotowujemy programy konserwacji obiektów zabytkowych. Zapewniamy obsługę formalną zadań. The company has operated since 1993, hiring certified art restorers and engineers specialising in renovating historical buildings. The company takes up tasks related to the restoration and renovation of wall paintings, easel paintings, polychromed wooden sculpture, wooden interior design and equipment, stone sculpture and architectural details as well as metal elements. We perform conservation, restoration and renovation works of historical interiors and building facades: construction repairs, insulation, disinfection, replacement of damaged building structure and reconstruction of the interior design. We perform research and prepare restoration programmes for historical venues. We ensure formal management of the services. Wystawa: Zagospodarowanie i rewaloryzacja Fortu VIII „Służew” Twierdzy Warszawa Fort VIII został zrealizowany w zewnętrznym pierścieniu fortyfikacji, rosyjskiej Twierdzy Warszawa w latach 1883 - 1888. Wzniesiony z ziemi i cegły był, na przełomie XIX i XX wieku, kilkukrotnie modernizowany z zastosowaniem betonu. Po 1945 fort był wykorzystywany do celów magazynowych przez wojsko. W latach 90-tych na terenie fortu zrealizowano wojskowe osiedle domów szeregowych. Następnie teren fortu wraz z otoczeniem jak wiele warszawskich fortyfikacji przeszedł w ręce prywatne. Wystawa prezentuje modelowy projekt zagospodarowania zabytkowego fortu łączący komercyjne potrzeby z wymogami ochrony i uczytelnienia zabytkowych umocnień. Na planszach przedstawione zostały kolejne etapy projektowe wraz z wizualizacjami obrazującymi ostateczne rozwiązania architektoniczne, na podstawie których uzyskana została pozytywna decyzja Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków i pozwolenie na budowę.


stoisko nr D2

GAZ-TECH SP Z O.O. ul. Otmuchowska 4, 49-200 Grodków T. +48 608 320 837 e-mail: info@gaztech.pl

stoisko nr D18

GMN Gwarna 7A, 61-702 Poznań T. +48 668 505 252 e-mail: info@getmodelsnow.com www.getmodelsnow.com www.getmodelsnow.pl

Gaśnice to nasz żywioł! Ognia się nie boimy! „Najwyższe skuteczności gaśnicze w najniższych cenach” – tak brzmi motto przyświecające nowym właścicielom firmy Gaz-Tech. Firma specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości gaśnic dystrybuowanych na terenie całej Polski. Produkowany sprzęt posiada świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, charakteryzuje się wysoką jakością i estetyką wykonania oraz niezawodnością działania.Drugą część ich motta realizują poprzez maksymalną automatyzację zakładu, co w połączeniu z doskonałą organizacją produkcji daje możliwość sprzedaży finalnych produktów w bardzo atrakcyjnych cenach. Sieć przedstawicieli handlowych i autoryzowanych serwisów pozwala na sprawną obsługę klienta w zakresie sprzedaży, konserwacji i naprawy gaśnic. Zapraszamy Państwa do współpracy.

G

Firma GMN specjalizuje się w usługach rekonstrukcji i archiwizacji cyfrowej dzieł sztuki przy pomocy druku i skanu 3D. Działamy tam, gdzie historia spotyka najnowszą technologię. Współpracujemy z muzeami i firmami konserwatorskimi wykonując trójwymiarowe wydruki zeskanowanych zabytków w dowolnej skali. Zadbamy o to, żeby nawet najmniejsze detale były precyzyjnie odwzorowane. Jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce, która oferuje pełny wachlarz postprodukcji – opracowywania wydruków tak aby swoim wyglądem kopiowały oryginalne dzieła sztuki. Materiały dobieramy indywidualnie, w zależności od potrzeb obiektu, oferując ponad to usługi markowania dzieł chipami NFC oraz oprawy medialne procesu rekonstrukcji dzieła. Our company GMN specializes in services regarding reconstruction and digital archiving of art works through scanning and 3D printing. Our work is done on the verge where history meets newest technology. We cooperate with museums and restoring companies creating 3D replicas of scanned antiques of any needed scale. We will make sure that even the slightest detail will be recreated according to the original. GMN is one of the few companies in Poland that offers a complete, range of post-production techniques in order to perfectly copy a existing work of arts. We choose the materials individually according to the needs of the project. Our holistic services includes also archiving through marking with NFC chip as well as a complete media coverage of projects for commercial needs.

67


G H

stoisko nr D22

GOREK RESTAURO SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Ruskowy Bród 79a, 03-289 Warszawa T. +48 22 814 36 23 e-mail: gorekrestauro@gorekrestauro.pl www. monumentservice.pl

stoisko nr E2

HIROX- EUROPE Jyfel – 300RN 6, Le Bois des Cotes – Bat A F-69760 Limonest, France T. +33 426 250 340, +48 604 208 911 F. +33 426 236 813 e-mail: info@hirox-europe.com kontakt w Polsce: Katarzyna Piekarska e-mail: kasia@hirox-europe.com www.hirox-europe.com

68

Firma Gorek Restauro została założona w 1996 roku przez Przemysława Gorka i Monikę Karwowską-Gorek. Firma MONUMENT SERVICE powstała w 2004 r, założona przez Marcina Kozarzewskiego. Od wielu lat firmy współpracują ze sobą i prowadzą prace konserwatorskie oraz restauratorskie o zróżnicowanej skali: od obrazów sztalugowych poprzez malarstwo ścienne i rzeźbę polichromowaną, po kompleksowe zadania obejmujące zabytkowe wnętrza i budowle. Oferują także usługi w zakresie koordynacji oraz przygotowywania projektów o charakterze konserwatorskim. Obie firmy posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań konserwatorskich oraz inwentaryzacji obiektów zabytkowych różnego typu. W tym roku zakończono wspólny projekt konserwatorki na Zamku Wysokim w Malborku. Odkryjcie Państwo system HIROX RH-2000: najbardziej zaawansowana kontrola i pomiar 3D w cyfrowym mikroskopie dla Dziedzictwa Kultury i Restauracji Sztuki! 35 lat doświadczeń i innowacji w mikroskopii wideo pozwoliło nam opracować idealne narzędzie do zastosowań w dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego: malarstwa, metalowych artefaktów, tkanin, archeologii, drewna, rzeźby, biżuterii i wielu innych! Zastosowanie najlepszych rozwiązań optycznych, mechanicznych i oświetleniowych dało naszemu nowemu urządzeniu RH-2000 największe możliwości inspekcji przy dużym polu widzenia i dużej odległości pracy. Tworzenie obrazów i filmów video o wysokiej rozdzielczości lub wykonywanie szybkich i łatwych pomiarów nigdy nie było tak proste: od prostego pomiaru odległości między punktami, aż do łączenia obrazów 3D o dużej precyzji. Ten przenośny system pozwala na inspekcję od makro do mikro szczegółów o dużej rozdzielczości. I to wszystko w jednym systemie! Hirox jest używany w następujących muzeach i uniwersytetach związanych z dziedzictwem kulturowym: • Musée du Louvre - Paris • KHM - Vienna • Rijksmuseum - Amsterdam • Hermitage - St Petersburg • TATE - London • Cyprus Institute - Cyprus


• KIK IRPA - Brussels • University of Ghent (Van Eyck) • University of Roma (conservation) • Vatican Museum • TEFAF Maastricht • Bavarian State Library • University of Cataluña (IPHES) Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i filmów związanych z muzeum: www.hirox-europe.com/library/museum.html Jeśli życzycie sobie Państwo przeprowadzenie demonstracji mikroskopu na miejscu, u Państwa, prosimy o kontakt. Discover the Hirox RH-2000: the most advanced inspection & measurement 3D Digital Microscope for Cultural Heritage and Art Restoration! 35 years of experience and innovation in video microscopy allowed us to develop the perfect tool for Cultural Heritage applications: Paintings, Metal Artifacts, Textile, Archeology, Wood, Statues, Jewelry and many more! Our optical, mechanical, and lighting design give the new RH-2000 the highest inspection power, with large depth of field and big working distance. Creating high resolution images and videos or making quick and easy measurements have never been easier: from simple point to point distance up to high accuracy 3D tiling. This portable system allows inspection on the macro level, up to the finest resolution of microscopic details, all this in one system! Hirox is used in the following museums and universities for cultural heritage: • Musée du Louvre - Paris • KHM - Vienna • Rijksmuseum - Amsterdam • Hermitage - St Petersburg • TATE - London • Cyprus Institute - Cyprus • KIK IRPA - Brussels • University of Ghent (Van Eyck) • University of Roma (conservation) • Vatican Museum

H

69


I

• TEFAF Maastricht • Bavarian State Library • University of Cataluña (IPHES) For pictures and videos associated with museums, please go to: www.hirox-europe.com/library/museum.html Should you require an onsite demonstration, please feel free to contact us.

stoisko nr B6

INCEDO 3D ANDRZEJ GOŁEMBNIK ul. Kościuszki 41, Ostrówek05-205 Klembów biuro: ul. Paca 9 m.4, 04-361 Warszawa (adres do korespondencji) T. +48 22 612 35 94 T. +48512 044 660 e-mail: a.golembnik@post.pl

70

INCEDO3D Andrzej Gołembnik to firma działająca na rynku usług konserwatorsko-badawczych od 1994 roku. Nastawiona jest na kompleksową obsługę zadań o dużym stopniu trudności, głównie na wielowarstwowych stanowiskach archeologicznych archeologii w obrębie zabytkowych miast i rezydencji. Prace badawcze prowadzone są przy zastosowaniu najnowszych zdobyczy techniki. W ostatnich latach głównym kierunkiem działań stała się zaawansowana technicznie dokumentacja obiektów zabytkowych, oparta o precyzyjny pomiar geodezyjny, skanowanie laserowe 3D, skanowanie „optyczne” 3D, fotogrametrię bliskiego zasięgu 3D i wysokiej jakości dokumentację fotograficzną. Na bazie naukowych zdobyczy firma proponuje nowatorskie rozwiązania archiwizujące wiedzę i popularyzujące naukę. Wśród dotychczasowych, większych prac wymienić należy: 1.Pałac królewski w Wilanowie, 2. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, 3. Zamek biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, 4. Zamek w Malborku, 5. Kościół św. Jakuba w Sandomierzu Motto: Zawsze można zrobić lepiej w tej samej cenie INCEDO3D Andrzej Gołembnik is a company operating in the field of research and conservation since 1994. It is focused on complex service for a sites of a high degree of difficulty, mainly multilayer archaeological sites within historic towns and complexed residences. Research is based mainly on the latest technologies. In recent years, the main focus of activities has become a technologically advanced documentation, based on the precise measurement of surveying, 3D laser scanning, „optical” scan 3D, close-range photogrammetry and high-quality photographic documentation. On the basis of the scientific achievements the company offers innovative solutions for modern archiving and popularization of the science.


Among the major works were: 1.Pałac Royal Wilanow, 2. Krzyżtopór Castle in Ujazd, 3. Castle of the bishops of Warmia at Lidzbark, 4. Castle in Malbork, 5. Church st. James in Sandomierz Motto: You can always do better for the same price

stoisko nr D23

INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa T. +48 22 504-10-00 F. +48 22 811-19-17 e-mail: sursek@ichtj.waw.pl www.ichtj.waw.pl

I

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (ICHTJ) jest wiodącą polską jednostką badawczą prowadzącą prace w dziedzinie radiochemii, chemii radiacyjnej, chemii jądrowej i jądrowej inżynierii chemicznej, konstrukcji i budowie przyrządów radiometrycznych, badaniach środowiskowych, radiobiologii komórkowej itp. W ramach Instytutu działają stacje pilotowe wyposażone w akceleratory elektronów: sterylizacji radiacyjnej wyrobów medycznych i przeszczepów (ISO i GMP), mikrobiologicznej dekontaminacji żywności oraz zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych, radiacyjnej modyfikacji polimerów, jak również usuwania SO2 i NOx z gazów odlotowych. ICHTJ posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wykorzystania technologii radiacyjnych w przemyśle, medycynie, ochronie środowiska i rolnictwie. The Institute of Nuclear Chemistry and Technology is Poland’s most advanced institution in the fields of radiochemistry, radiation chemistry, nuclear chemical engineering and technology, application of nuclear methods in material engineering and process engineering, radioanalytical techniques, design and production of instruments based on nuclear techniques, environmental research, cellular radiobiology, etc. The results of work at the INCT have been implemented in various branches of the national economy, particularly in industry, medicine, environmental protection and agriculture. The Institute has four pilot plants equipped with six electron accelerators: for radiation sterilization of medical devices and transplantation grafts; for radiation modification of polymers; for removal of SO2 and NOx from flue gases; for food hygiene.

73


K

stoisko nr C8

KEIM FARBY MINERALNE SP. Z O.O. ul. Fabryczna 20 c, 53-609 Wrocław T. +48 71 750 00 51 e-mail: info.keim@keim.pl www.keim.pl

Prawie 140-letnie doświadczenie w renowacji budowli historycznych zapewniło firmie KEIM pozycję kompetentnego partnera architektów, konserwatorów zabytków i wykonawców. Podstawą tej współpracy jest innowacyjna paleta produktów mineralnych i profesjonalne doradztwo naszych pracowników. Potwierdzeniem reputacji, jaką cieszy się KEIM, są renomowane budowle na całym świecie. Firma Keim oferuje: • Farby elewacyjne i do wnętrz; krzemianowe (silikatowe) i wapienne • Farby do drewna • Tynki renowacyjne i masy szpachlowe • System renowacji kamienia • Hydroaktywny system termoizolacji wewnętrznej • Impregnaty i środki czyszczące KEIM. FARBY NA ZAWSZE. Almost 140 years of experience in renovation of historical buildings has secured KEIM’s status as a highly competent partner for architects, contractors and heritage institutions. The basis for this partnership is a wide and innovative range of mineral products, as well as professional, technical support of our team. The most renown projects all around the world are a living proof of KEIM’s excellent reputation. KEIM’s offer: • External and internal paint systems; mineral (silicate) and lime paints • Wood coating • WTA renders and mineral stuccos • Natural stone repair • Capillary-active thermal insulation system for interiors • Primers and cleaning agents KEIM. COLOURS FOR EVER.

74


stoisko nr B10

LEIA DISPLAY SYSTEM ION CONEPT SP Z O.O. ul. Słowicza 37, 02-170 Warszawa T. +48 501 807 383 e-mail: info@leiadisplay.com www.leiadisplay.com

Leia Display System to wyświetlacze mgłowe umożliwiające wyświetlanie obrazu w powietrzu. Przez ten holograficzny ekran można przełożyć rękę, a nawet przez niego przejść. W połączeniu z nowoczesnymi czujnikami ruchu pozwala to budować interfejsy dotykowe, jakich jeszcze na świecie nie było. Główne gałęzie zastosowań to rynek eventowy, muzea, targi, pokazy mody, bary i kasyna. Urządzenia występują w rozmiarach od kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów szerokości ekranu. Pokaz możliwości i ciekawych zastosowań: https://youtu.be/2w33RxqKBeQ Więcej filmów i informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy: www. leiadisplay.com oraz pod pisząc na adres info@leiadisplay.com

L M

Leia Display System are mist screens for displaying an image in mid air. This unique technology makes possible to walk through the image, touch it or interact with it. In combination with modern motion sensors you can build touch interfaces that are second to none. The main market for that holograms are events, museums, exhibitions, fashion shows, bars and casinos. Devices come in sizes ranging from tens of centimeters to several meters of screen width. Demonstration of the possibilities and interesting applications: https://youtu. be/2w33RxqKBeQ More videos and information can be found on the company’s website: www.leiadisplay.com and by writing an email at info@leiadisplay.com stoisko nr E1

MANUFAKTURA CERAMICZNA FOUGASSE Kozenin 65, 26-332 Sławno T. +48 603 88 90 46 info@ctplus.pl

Firma CER-TECH PLUS powstała w 2004 roku. Jej obszarem działania był handel i pośrednictwo w sprzedaży. Dostarczaliśmy surowce, wykładziny i kule ze spieczonego Al2O3 do zakładów ceramicznych, szkliwa, pobiałki, jak również specjalistyczne materiały chemiczne do procesów technologicznych w ceramice. Inną gałęzią była sprzedaż specjalistycznej profesjonalnej chemii dla przemysłu samochodowego. W roku 2010 podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu produkcji wyrobów ceramicznych dla konserwacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych. Tak w roku 2011 i 2012 wykonaliśmy elementy murowe szkliwione z przeznaczeniem rewitalizacji Dworca Głównego we Wrocławiu we współpracy z renomowaną wrocławską firmą CASTELLUM sp. z o.o.

75


M

76

I tak powoli pracując nad nowymi produktami, równocześnie wykonaliśmy elewację Pływalni w Bytomiu, Tunel wejścia na perony Dworca Głównego w Opolu, dworzec Główny w Legnicy. Ełku i Pile, a poza tym kilkanaście mniejszych renowacji ścian i posadzek historycznych. Ostatnią naszą realizacją było wykonanie na remont posadzek Urzędu Morskiego w Szczecinie (stary Czerwony Ratusz). Poprzez nasze starania dążymy do odtworzenia wspaniałej historii polskiej produkcji płytek ceramicznych wielu warszawskich, krakowskich manufaktur ceramicznych, a przede wszystkim takich potentatów jak nasz rodzimy Dziewluski & Lange oraz radomski MARYWIL. Wszystkich tych, którym nie jest obojętna historia ceramiki, a przede wszystkim produkcji płytek ceramicznych kamionkowych i szkliwionych z okresu secesji zapraszamy do współpracy. Architektom, którzy wykonują mozolnie projekty konserwatorskie proponujemy dostęp do naszych zasobów historycznych jak również pomoc w doborze elementów ceramicznych do swoich projektów. Zapraszamy do współpracy firmy budowlane specjalizujące się w konserwacji zabytków, architektów opracowujących projekty rewitalizacji obiektów zabytkowych. Służymy naszą wiedzą fachową dotyczącą ceramiki historycznej jak również użytkowej. Company CER-TECH PLUS Sp. o.o. was established in 2004. The main scope of activity was the brokering of raw materials for the manufacture of ceramic products, such as ceramic, porcelain, sanitary ware, electrical porcelain. Our long experience in this field and observation of market developments have led us to the ceramic production started in Kozenin near Opoczno. In 2010 we started production of ceramic products under the name: Manufaktura Ceramiczna TERRA We started producing the following products: Special sections for the production of driptype stair treads, edge for laboratory tables, R43 sanitary profiles in different colors to combine ceramic wall and the floor. We have also developed the following products: soil acidometers, mosaic tiles of different sizes from 17x17 mm to 80x80 mm with different structures of wood, stone, marble and granite, and many others from the rich collection of structures. At the beginning of 2011 we started the project of revitalization of Wroclaw Central Station as the sole supplier of glazed bricks and tiles. In the first half of 2011 were developed and implemented technologies to produce the following products: • chemically resistant tile; • plate under


mechanical resistance with a thickness of 18, 20, 30 mm dimensions 100 x 100 mm, 100 x 200 mm, 200 x 200 mm, and the hexagon diameter 100 and 150 mm; • Special collection of tiles for kitchen furniture manufacturers for lining the kitchen worktops; • Inserts for special orders under conservation of monuments – we are able to do any historical plate format and each shape. All products are made from natural raw materials without adding harmful chemicals to the environment. Sintered at temperatures over 1100 °C achieve high technical parameters: mechanical strength, frost resistance, chemical resistance, non-combustibility and water absorption of less than 0,5% by that meet the demanding requirements of these qualities to the ceramic. We are constantly working on the technology of production by introducing modern technology to old items and raw materials. In the second half of the year we will start the production of ceramic components pressed, drawn and colored. stoisko nr D3

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa T./F. +48 22 328 60 01/ +48 22 328 60 50 e-mail: sekretariat@igbmazovia.pl www.igbmazovia.pl

M

Organem założycielskim IGB MAZOVIA jest Minister Sprawiedliwości. Jesteśmy firmą wielobranżową (patrz: www.igbmazovia.pl), od 2007 r. świadczymy usługę dezynfekcji archiwaliów, polegającą na fumigacji w środowisku próżni zbiorów zanieczyszczonych mikrobiologicznie i entomologicznie. Skuteczność zrealizowanej usługi potwierdzana jest ekspertyzą mikrobiologiczną i entomologiczną. Załadunek, rozładunek oraz transport, stosując ścisłe procedury bezpieczeństwa (Koncesja MSWiA na usługi ochrony osób i mienia) realizujemy we własnym zakresie. Należymy do Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości, a swoje usługi świadczyliśmy dla muzeów, bibliotek, Archiwów Państwowych, Prokuratur i Sądów a także podmiotów prywatnych zajmujących się gromadzeniem, przechowywaniem i konserwacją zbiorów stanowiących dziedzictwo narodowe. We are a multisector company ( www.igbmazovia.pl), for which the founding body is the Minister of Justice. Since 2007 we provide disinfection archives service, consisting of fumigation in a vacuum environment of microbiologically and entomologically contaminated collections. The effectiveness of executed service is confirmed by microbiological and entomologic expertise. Loading, disembarkation and transport, using strict security procedures (MSWiA concession for services to protect people and property),we carry out on our own. We belong to the Association of Archivists of justice administration, and our services we provided for the museums, libraries, the State Archives, Public prosecutor’s offices and Courts as well as private entities involved in collecting, storage and maintenance of collections representing national heritage.

77


M

stoisko nr E4

MEDIAN POLSKA S.A. ul. Topolowa 1, 41-404 Mysłowice T. +48 32 318 27 23, +48 504 268 593 e-mail: t.serafin@medianpolska.pl www.medianpolska.pl

stoisko nr B5

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BUDOWNICTWA SP. Z O.O. ul. Grójecka 128/51, 02-383 Warszawa T./F. +48 22 668 84 50, +48 668 84 55, +48 668 84 60

78

Producent urządzeń oraz materiałów dla Bibliotek i Archiwistyki. Lider sprzedaży jakościowych i oryginalnych produktów oraz zabezpieczeń archiwaliów, dokumentów, książek i gazet. Od 25 lat partner produkcyjny Neschen A.G. światowego lidera produkcji taśm dla Archiwaliów i Bibliotek. Median Polska wyposażał największe pracownie archiwistyczne w Polsce, wiele pracowni w bibliotekach oraz kilka prywatnych pracowni specjalistycznych. Median Polska S.A. to kilkudziesięciu pracowników na kilku tysiącach metrów kwadratowych wyposażonej w najnowocześniejsze systemy i urządzenia firmy. Zespół profesjonalistów stale rozwija możliwości produkcyjne i sprzedażowe zakładu wprowadzając nowe taśmy ASLAN, czy też ekskluzywne wyposażenie pracowni pod nazwą „prestige line”. Median Polska S.A. organizuje spotkania i szkolenia jak również uczestniczy w targach i konferencjach by stale pozostawać w kontakcie z Klientami i rozumieć ich potrzeby. Międzynarodowe Centrum Budownictwa rozpoczęło działalność na rynku polskim w roku 1992. Głównym zakresem działalności przedsiębiorstwa jest wyposażenie wnętrz, rozumiane bardzo szeroko, począwszy od dostaw sprzętu i umeblowania, usług w zakresie wykończenia wnętrz, a skończywszy na pracach budowlanych. W naszym portfolio znajduje się ponad 1000 realizacji wykonanych zarówno na terenie kraju jak i poza jego granicami. Specjalnością firmy są rozwiązania dedykowane do poszczególnych branż zajmujących się składowaniem i przechowywaniem. Jedną z wielu zalet jest mnogość rozwiązań regałowych: od najprostszych systemów, tworzonych z regałów stacjonarnych, przez regały przesuwne z napędem ręcznym i elektrycznym, specjalistyczne wyposażenie magazynów muzealnych, siatki wysuwane na obrazy i broń, podestów wielopoziomowych, krat do podwieszania eksponatów, aż po regały wysokiego składowania, podesty samonośne oraz automatykę magazynową. Zapewniamy wsparcie na poziomie projektowania oraz dostawy i montażu produktu. Uzupełnieniem oferty jest bogaty wachlarz dodatkowego wyposażenia usprawniającego i organizującego działanie magazynu. Są to m.in. szuflady, różnorodne podpórki do akt i książek, etykiety, oznakowanie korytarzy, półki ekspozycyjne. Na sukces firmy MCB składają się: wieloletnie doświadczenie, zaangażowani pracownicy, innowacyjność oraz produkty najwyższej jakości. Serdecznie zapraszamy do współpracy.


stoisko nr C3

MUZEUM ZAMKOWE W PSZCZYNIE INSTYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna T. +48 32 210 30 37 e-mail: kancelaria@zamek-pszczyna.pl www.zamek-pszczyna.pl

Powstałe w 1946 roku Muzeum Zamkowe w Pszczynie mieści się w dawnym zamku książąt pszczyńskich, którego udokumentowane dzieje sięgają I połowy XV wieku. Zamek w Pszczynie należy do nielicznych muzeów-rezydencji w Europie kontynentalnej, które zachowały historyczne, bogate wyposażenie. W Muzeum prezentowane są wystawy stałe: zrekonstruowane „Wnętrza” z końca XIX i początku XX wieku, „Zbrojownia” w podziemiach zamku, „Gabinet miniatur”, „Znane i nieznane”, „Galeria portretów. W kręgu wolnych panów, hrabiów i książąt pszczyńskich”, jak również wystawy czasowe. W swojej ofercie Muzeum posiada też bogaty repertuar koncertów, zajęć edukacyjnych, a także możliwość wynajmu wnętrz. W Stajniach Książęcych w Pszczynie, które są obecnie użytkowane przez Muzeum Zamkowe, prezentowane są wystawy stałe i czasowe poświęcone tematyce myśliwskiej, zabytkowe pojazdy konne oraz wystawy malarstwa i rzeźby.

M

The Museum, created in 1946, is housed in the former castle of the Princes of Pless. The castle’s documented origins date back to the first half of the 15th century. Pszczyna Castle is one of the very few museums-residences within continental Europe with so many valuable elements of preserved historic furnishings. Pszczyna Castle houses the following permanent exhibitions: Restored ‘Interiors’ from the end of the 19th and the beginning of the 20th century, ‘The Armoury’, ‘The Miniatures Room’, ‘Known and Unknown’ and ‘Portrait Gallery. Within the company of Pszczyna Princes, Dukes and Free State Lords’. Museum also offers concerts, educational classes and the hire of the interiors. The Prince’s Stables in Pszczyna which currently form a part of the Castle Museum are used to house permanent and temporary exhibitions dedicated to hunting, antique horse-drawn carriages as well as exhibitions of painting and sculpture.

79


N

stoisko nr A2

NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH/ ARCHIWUM PAŃSTWOWE ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa T. +48 22 565 46 00 F. +48 22 565 46 14 e-mail: ndap@archiwa.gov.pl www.archiwa.gov.pl

80

Wystawa „A jednak jest Warszawa!!!” „A jednak jest Warszawa!!!” to wystawa plenerowa fotografii pochodzących z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie, Archiwum Akt Nowych, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Ekspozycja, nawiązująca do 70. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej w Europie, koncentruje się na Warszawie. Przypomina kluczowe dla okupowanej stolicy wydarzenia drugiej wojny światowej, by następnie przybliżyć sytuację miasta i jego mieszkańców po ustaniu działań wojennych i w pierwszych latach odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych. Składa się z dwóch części. Część pierwsza opowiada o czasie wojny. Jej klimat zapowiadają pierwsze plansze – fotografia ministra spraw zagranicznych RP Józefa Becka, wygłaszającego 5 maja 1939 r. w sejmie exposé po zerwaniu przez Niemcy paktu o nieagresji, oraz tłumy warszawiaków słuchających jego słów: „My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenną. Tą rzeczą jest honor.” Płonące budynki przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie we wrześniu 1939 r., podobnie jak fotografie żołnierzy niemieckich, czy to w wagonach ze swastykami, czy przemierzających konno w zwycięskiej defiladzie ulicę Marszałkowską, zwiastują grozę ponad pięcioletniej okupacji. Jest ona obecna na fotografii dzieci przyglądających się niemieckiemu wartownikowi, jest na zdjęciach pokazujących położenie ludności żydowskiej w Warszawie oraz powstańców warszawskich, którzy w sierpniu 1944 r. chwycili za broń, mając nadzieję, że nie będą walczyć dłużej niż dwa tygodnie, a wytrwali 63 dni. Wyłania się z gruzów zburzonych domów. I tych we wrześniu 1939 r. podczas oblężenia Warszawy, i tych niszczonych z premedytacją przez hitlerowców w ramach zemsty za powstanie warszawskie. Unosi się nad kolumnami uchodźców z powstańczej Warszawy opuszczających stolicę po kapitulacji powstania. Mało kto pamiętał wtedy ostatnie słowa jej przedwojennego prezydenta: :Chciałem, by Warszawa była wielka. Wierzyłem, że wielką będzie…. I Warszawa jest wielka. Prędzej to nastąpiło, niż przypuszczałem.” Mało kto wierzył wówczas, w październiku 1944 r., że skazana na unicestwienie, kompletnie zniszczona i niemal starta z powierzchni ziemi, Warszawa powróci kiedykolwiek do życia. Stało się to prędzej niż przypuszczano. Temu okresowi w życiu stolicy poświęcona jest druga część wystawy. Tworzące ją zdjęcia oddają atmosferę pierwszych dni, miesięcy i lat bez działań wojennych. Pokazują, co pozostało po wojnie w Warszawie. Przypominają, jak w roku 1945 i 1946 wyglądało miasto – Starówka, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, place Trzech Krzyży i Napoleona, kościoły św. Aleksandra i św. Krzyża, pałace Lubomirskich i Saski, zamek kró-


lewski….. Nie są one wyłącznie dokumentacją wojennych strat i zniszczeń, choć łączą je wszechobecne gruzy. Są przede wszystkim zapisem życia odradzającego się do życia miasta i powracających do niego jego mieszkańców, którzy poszukują noclegów, odgruzowują i odbudowują swoje miasto, robią zakupy i pragną zapomnieć o koszmarze niedawnej wojny, ciesząc się z każdego odbudowanego domu. stoisko nr B14, E5

NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA ul. Kopernika 36/40 , 00-924 Warszawa T. +48 22 826 02 39, +48 22 826 93 52, +48 22 826 92 47 F. +48 22 826 17 14 e-mail: info@nid.pl www.nid.pl

N

W ramach swojego wystąpienia na targach Dziedzictwo Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprezentuje dwie wystawy. Tematem wystaw Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest ochrona i konserwacja drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Spośród prawie 5 tys. budowli drewnianych w Polsce objętych ochroną konserwatorską 43% stanowią obiekty sakralne. Wybór architektury sakralnej podyktowany jest stanem zachowania i integralnością tej grupy obiektów, które w większości przypadków zachowały zarówno strukturę konstrukcyjną jak oryginalne dekoracje i wyposażenie wnętrz oraz pierwotną sakralną funkcję. Wystąpienie obejmuje następujące elementy: • „Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat”, prezentująca obiektu nominowane do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa jako wpis transgraniczny • Polski i Ukrainy. Prezentowane drewniane cerkwie położone są w Karpatach, na terenie Polski i Ukrainy, a dokładniej w graniczących ze sobą częściach wschodnich i zachodnich Karpat Zewnętrznych oraz Podgórza Karpackiego i jego północnych obrzeży. Cerkwie te można podzielić na 4 ukształtowane historyczne typy architektoniczne związane z etniczną regionalizacją terenu – halicki, huculski, bojkowski, łemkowski. Ich wspólne cechy to trójdzielność użytkowa wnętrza (babiniec, nawa, sanktuarium), zrębowa konstrukcja, drewniane pozorne kopuły przekrywające nawę, nawiązujące do ukształtowanego w Bizancjum wzorca świątyni oraz wieżowe dachy z namiotowymi lub cebulastymi hełmami. • Wystawa „Drewniana architektura sakralna Wystawa w Polsce”, ukazuje wielkość zasobu i jego różnorodność zarówno w sferze wyznaniowej (kościoły katolickie i protestanckie, cerkwie obrządku wschodniego, tatarskie meczety), jak i stylowej od obiektów o późnośredniowiecznym rodowodzie przez barokowe po obiekty z pocz. XX wieku.

81


O

stoisko nr C5

OMEGA SYSTEM ul. Pszczelnicza 14 41-100 Siemianowice Śl. T. +48 32 762 80 10, +48 32 762 80 18, +48 32 251 28 03 e-mail: omegasystem@omegasystem.pl www.omegasystem.pl www.expozycja.info.pl – showcases, exhibition systems www.scianki.info.pl – exhibition walls, museum walls www.qubesystem.pl – QUBE exhibition frame system www.gabloty.info.pl – information displays

82

Firma Omega System zaistniała na polskim rynku w 1991 roku. Od przeszło 20 lat wspiera swoich Klientów merytorycznie i praktycznie w tworzeniu konstrukcji wystawienniczych i prezentacyjnych. Specjalnością firmy Omega System są: gabloty ekspozycyjne VIEW, CLASSICS , LIGHT gabloty MUZEALNE ścianki wystawiennicze do wewnątrz oraz plenerowe: ECO, ROUND system ram wystawienniczych QUBE system wielofunkcyjnych ram wystawienniczych MULTI QUBE klasyczne ściany MUZEALNE systemy zawiesi Oferujemy ponadto wiele rozwiązań z zakresu wystawiennictwa oraz informacji wizualnej Omega System company was established on Polish market in 1991. It has been offering support to its clients for over 20 years, in essence and in practice, when creating new exhibition and presentative structures. Omega System specializes in: VIEW, CLASSICS, LIGHT showcases MUSEUM showcases showcases for interiors and outdoor showcases: ECO, ROUND QUBE exhibition frames system multipurpose exhibition frame system MULTI QUBE classical MUSEUM walls system of slings We also offer numerous solutions regarding the art of exhibition and visual information.


stoisko nr D20

OPTA-TECH Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. U211, 02-797 Warszawa T. +48 22 853 64 76 F. +48 22 843 33 91 e-mail: sekretariat@opta-tech.com

OPTA-TECH to polska firma z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku aparatury laboratoryjno-badawczej. Doradzamy naszym Klientom w wyborze systemów z zakresu mikroskopii klasycznej i cyfrowej, biologii molekularnej, obrazowania konfokalnego, obrazowania i analizy powierzchni 3D (profilometira, SEM). Dostarczane przez nas rozwiązania to systemy otwarte umożliwiające użytkownikowi ich rozbudowę bez konieczności wiązania się z określonym producentem lub dostawcą. MIKROSKOPY Optyczne mikroskopy stereoskopowe i biologiczne do analizy i oceny różnego typu próbek. KAMERY I OPROGRAMOWANIE W ofercie posiadamy zarówno specjalistyczne kamery do fluorescencji jak również modele przeznaczone do dokumentowania rutynowych obserwacji. AUTOMATYZACJA MIKROSKOPU Moduły do automatycznego ustawiania ostrości, zautomatyzowane stoliki i uchwyty obiektywów pozwalające na budowę indywidualnie dopasowanego urządzenia do aplikacji przemysłowych lub nowych typów badań. ANALIZA POWIERZCHNI 3D Rozwiązania do obserwacji, wizualizacji 3D i oceny jakości powierzchni, chropowatości na podstawie obrazu mikroskopowego. STOLIKI GRZEWCZE Kompletne systemy do wysokotemperaturowej analizy próbek pod mikroskopem z wykorzystaniem stolików grzewczych największych światowych producentów. MODUŁY KONFOKALNE Stosowane w naukach biologicznych, medycynie i przemyśle farmaceutycznym SKANERY PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH Znajdują zastosowanie w badaniach klinicznych, dydaktyce i badaniach naukowych, systemach konsultacji lekarskich wykonywanych na odległość. Biologia molekularna Dostarczamy systemy PCR/QPCR na potrzeby badań klinicznych i naukowych.

O

87


P

stoisko nr C7

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa www.straz.gov.pl

stoisko nr D21

PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE ul. Długa 52, 00-241 Warszawa T. +48 22 504 48 00 centrala, +48 22 504 48 15 sekretariat e-mail: pma@pma.pl. www.pma.pl

88

Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, do której podstawowych zadań należy: rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych; • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w ramach pomocy udzielanej innym służbom ratowniczym; • kształcenie kadr dla potrzeb własnych, a także innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności; • prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności. Potencjał ratowniczy PSP tworzy 500 jednostek ratowniczo-gaśniczych, z których 495 funkcjonuje w 335 komendach powiatowych (miejskich) a pozostałych 5 w każdej z pięciu szkół PSP. Strukturę formacji zharmonizowaną z ustrojem administracyjnym państwa uzupełnia 16 komend wojewódzkich oraz Komenda Główna.

Państwowe Muzeum Archeologiczne powołane zostało w 1928r, ale w swoich zbiorach posiada starsze kolekcje, m.in. z Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Zbiory pochodzą z terenów z całej Polski oraz z dawnych ziem sprzed 1939r., obecnej Ukrainy, Białorusi i Litwy, Łotwy, od najstarszej epoki kamienia paleolitu po średniowiecze. Bogate zbiory prezentowane są na wystawie stałej „Pradzieje ziem polskich” z nowoczesnymi animacjami multimedialnymi, makietami i Diorami, Muzeum organizuje wystawy własne oraz prezentuje wystawy czasowe z kraju i z zagranicy. Od 1958r siedzibą Muzeum jest Arsenał. Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 16.00, w soboty zamknięte, w niedziele w godz. 10.00 -16.00. W niedzielę wstęp wolny. Archeologia: • prowadzenie systematycznych archeologicznych prac wykopaliskowych, nadzory archeologiczne, • opracowywanie i publikowanie wyników badań we własnych wydawnictwach naukowych i obcych • organizowanie wystaw czasowych we własnej siedzibie i poza granicami Polski


Konserwacja: • prowadzenie prac konserwatorskich zabytków archeologicznych m.in. żelaznych, brązowych, kościanych oraz ceramiki, • organizowanie dorocznych Spotkań Konserwatorskich „Sztuka Konserwacji” z sesją naukową i wystawą firm oferującą najnowocześniejsze metody prac konserwatorskich • organizowanie dorocznej sesji naukowej „Analiza chemiczna zabytków” z Wydziałem Chemii UW Pracownia Kopii: • wykonywanie kopii i replik zabytków archeologicznych Edukacja i popularyzacja • prowadzenie zajęć i lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży • udział w piknikach naukowych, festynach imprezach edukacyjnych Muzeum dostępne dla osób niepełnosprawnych.

stoisko nr D19

PIGMENT – PRODUCENT CHEMII BUDOWLANEJ ul. Pyrzycka 23a, 70-892 Szczecin T. +48 91 462 10 20 T. +48 91 462 11 86 e-mail: pigment@pigment.inet.pl www.pigment.inet.pl www.titanium-tech.pl

P

Spółka PIGMENT jest niezależnym polskim producentem chemii budowlanej z bogatym asortymentem produktów, które już od ponad 40 lat zdobywają coraz większe uznanie klientów w kraju i za granicą. Na ten asortyment składają się: farby wewnętrzne i fasadowe, lateksowe, akrylowe, silikonowe, silikatowe, epoksydowe, masy i gładzie tynkarskie, masy hydroizolacyjne i szpachlowe, impregnaty i lakiery. Inwestycje w zaplecze technologiczne oraz nawiązanie współpracy z ZUT pozwoliło firmie osiągnąć status przedsiębiorstwa innowacyjnego oraz wdrożyć do produkcji farby fotokatalityczne, wcześniej w Polsce nie wytwarzane. W całej Europie producentów takich wyrobów było niewielu. Na Targach Dziedzictwa 2016 chcielibysmy zaprezentować innowcyjną technologię osuszania murów i fundamentów DRYPROTECH , oraz możliwość wykorzystania farb fotokatalitycznych TITANIUM w konserwacji i restauracji zabytków jak również ochrony wyposażenia archiwów,muzeów i bibliotek. PIGMENT is an independent Polish manufacturer of construction chemicals with a wide range of products, which for over 40 years have been recognised by domestic and international clients. The products include: interior and façade, latex, acrylic, silicone, silicate, and epoxy paints and coatings, plastering mixtures and coats, water-resistant and putty mixtures, impregnates and varnishes.

89


P

Thanks to investment in its technological capabilities and establishing a partnership with ZUT the company was able to achieve the status of an innovative company and to introduce the manufacture of photocatalytic paint never before manufactured in Poland. In Europe also, there were very few manufacturers of such products. On Fair Legacy 2016 we would like to present innovative technology draining walls and foundations DRYPROTECH, and using of photocatalytic paints TITANIUM. Conservation and restoring monuments as well as protections of equipment: archive, museum, library. stoisko nr D6

PKIG SP. Z O.O. Ul. Filipinki 10A, 02-207 Warszawa T. +48 660 681 828 e-mail: bok@pkig.pl www.pkig.pl www.fotogrametria.pkig.pl

90

PKIG to przede wszystkim kadra doświadczonych inżynierów oraz nowoczesne zaplecze sprzętowe, pozwalające realizować nawet najbardziej wymagające zadania z zakresu szeroko rozumianej inżynierii pomiarowej. Świadczymy usługi zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla firm oraz instytucji. Wykonujemy: • kompleksowe inwentaryzacje obiektów zabytkowych (rzuty, elewacje, przekroje, rzuty dachów, ortofotoplany) • modele 3D zarówno klasyczne jak i w technologii BIM • działania marketingowe w obszarze nieruchomości (zdjęcia naziemne i lotnicze, wirtualne wycieczki po obiektach) • pomiary z zakresu inżynierii lądowej (badania przemieszczeń i odkształceń) W codziennej pracy wspierają nas certyfikowane instrumenty firmy Leica oraz inne dedykowane naszej firmie rozwiązania sprzętowe i software’owe. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług na stronie fotogrametria.pkig.pl oraz do bezpośredniego kontaktu. PKIG is a combination of highly qualified, experienced engineers and modern equipment base, dedicated to complete most demanding projects within measurement engineering segment. All services are flexibly designed to meet both individual clients’ needs, as well as supporting companies and public institutions. Offered services include: • Complex stocktaking of historic buildings ( projections, elevations, gages, roof projections and orthophoto planning ) • 3D classic models as well as BIM technology based models


• Terrestial and air photo shooting • Virtual tours • Civil engineering measurements ( displacement and deformation tests ) All projects are being completed using certified high-tech Leica instruments and other authorised equipment and software solutions. In order to find out more details regarding possible cooperation, please contact the company directly at. stoisko nr B15

POLSKI KOMITET BŁĘKITNEJ TARCZY ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa T. + 48 22 421 02 60 F. + 48 22 828 16 96 www.mkidn.gov.pl/pages/blekitna-tarcza.php

P

Błękitna Tarcza (Blue Shield) jest to symbol ochrony określony w Konwencji haskiej z 1954 r. (Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego podpisana w Hadze dnia 14 maja 1954 r.). Zgodnie z zapisami Konwencji, znak Błękitnej Tarczy służy dla oznakowania obiektów kultury, aby zapewnić im ochronę przed atakiem w razie konfliktu zbrojnego. Autorem emblematu jest Polak, profesor Jan Zachwatowicz, w tamtym okresie Generalny Konserwator Zabytków. Błękitna Tarcza jest również nazwą organizacji tworzącej sieć współpracy pomiędzy muzeami, archiwami, bibliotekami, a także instytucjami związanymi z obiektami zabytkowymi i miejscami dziedzictwa kulturowego oraz archiwizacją audiowizualną. Polski Komitet Błękitnej Tarczy powstał w 2002 r. Misja Polski Komitet Błękitnej Tarczy działa na rzecz ochrony dziedzictwa kulturalnego zagrożonego działaniami zbrojnymi, katastrofami oraz klęskami żywiołowymi. Cele Celem Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy jest sprostanie wyzwaniom zwizanym z ochroną dóbr kulturalnych zagrożonych konfliktami zbrojnymi oraz w czasie pokoju. Realizuje zadania w ramach programu Pogotowia, Pomocy, Doradztwa na rzecz zagrożonego dziedzictwa kultury. W związku z tym, Komitet koncentruje się na następujących działaniach: • Promowanie polskiego i międzynarodowego prawa związanego z ochroną dóbr kulturalnych zagrożonych podczas konfliktów zbrojnych i w czasie pokoju; • Upowszechnianie wiedzy na temat ochrony zabytków w zagrożeniu pośród specjalistów, decydentów, młodzieży, studentów, wojskowych i ogółu społeczeństwa; • Prowadzenie monitoringu dziedzictwa kulturowego;

91


P

• • • • • • • • •

92

Inspirowanie przedsięwzięć na rzecz prewencji i zapobiegania degradacji wartości zabytkowych; Opracowywanie zasad i metod ochrony dziedzictwa zagrożonego katastrofami, klęskami żywiołowymi i konfliktami zbrojnymi; Kształcenie ekspertów w zakresie ochrony dóbr kultury w zagrożeniu; Współpraca w zakresie wymiany informacji oraz wymiany specjalistów z innymi Komitetami Błękitnej Tarczy, instytucjami i pokrewnymi organizacjami; Wspomaganie instytucji rządowych i pozarządowych w zakresie ochrony zabytków w zagrożeniu; Inspirowanie i organizowanie spotkań, warsztatów, szkoleń oraz konferencji adresowanych do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców związanych z ochroną dziedzictwa kulturalnego; Przygotowanie i prowadzenie bazy danych ekspertów w zakresie ochrony dóbr kulturalnych zagrożonych konfliktami zbrojnymi oraz klęskami żywiołowymi i katastrofami; Edukowanie i podnoszenie świadomości społecznej na temat znaczenia dóbr kulturalnych jako wspólnego dziedzictwa całej ludzkości; Prowadzenie doradztwa i pomocy instytucjom kultury w zakresie planowania, strategii i organizacji działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturalnego w sytuacjach kryzysowych, związanych z konfliktami zbrojnymi, katastrofami i klęskami żywiołowymi; Promowanie znaku „Błękitnej Tarczy” oraz jego autora, profesora Jana Zachwatowicza.

Osiągnięcia Do najważniejszych osiągnieć Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy należy udział w pracach promujących Drugi Protokół do Konwencji haskiej z 1954 r., co między innymi doprowadziło do ratyfikowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tego ważnego dokumentu, który wszedł w życie 3 kwietnia 2012 r. Do kolejnych sukcesów trzeba zaliczyć udział Komitetu w przygotowaniu ekspertów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w zagrożeniu, prowadzenie Punktów kontaktowo-informacyjnych Błękitnej Tarczy (Biura Regionu Mazowsze i Punktu kontaktowo-informacyjnego w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie), współorganizowanie wielu szkoleń i konferencji, w tym między innymi Konferencji naukowej „Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego i krajowego. 60 lat Konwencji haskiej i 15 lat jej Protokołu II” w 2014 r., cyklicznych międzynarodowych konferencji poświęconych


ochronie dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń, organizowanych w Krakowie wspólnie ze Szkołą Aspirantów PSP, a także czterech edycji Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków, oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO, w 2013, 2014, 2015 i 2016 r., jak również promowanie działań i sukcesów Polski na rzecz ochrony dziedzictwa kulturalnego w zagrożeniu na forum międzynarodowym.

P

Oferta współpracy Osoby zainteresowane problematyką ochrony dóbr kulturalnych w sytuacjach kryzysowych i zagrożonych działaniami zbrojnymi zapraszamy do współpracy. Dane Kontaktowe Krzysztof Sałaciński – Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy e-mail: salacinskikrzysztof@gmail.com; ksalacinski@mkidn.gov.pl Lidia Klupsz – Członek Zarządu ANCBS (The Association of National Committees of the Blue Shield) e-mail: l.k.kobidz@gmail.com stoisko nr D13

PORSA – SYSTEMY MEBLOWE MIROSŁAW KRYSIAK ul. Zwyciezców 4D, 03-941 Warszawa T. +48 22 616 00 36 F. +48 22 616 02 54 e-mail: vitrum@vitrum.pl www.vitrum.pl

Jesteśmy firmą zajmującą się w projektowaniem i produkcją gablot szklanych, doskonale sprawdzających się w muzeach , oraz miejscach użyteczności publicznej związanych z kulturą i handlem. Zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów, gabloty mogą spełniać najwyższe wymagania konserwatorskie takie jak : szczelność, neutralność chemiczną, wiążąc się z wyższą ceną, którą w przypadku ograniczonego budżetu minimalizujemy proponując meble tańsze zachowując przy tym ich funkcjonalność i estetykę. Zapraszamy do współpracy We are a company specialising in design and production of glass showcases, perfectly suited for museums and other public facilities of cultural or commercial nature. According to our clients’ expectations, the showcases can meet the highest maintenance standards, such as hermetic tightness or chemical neutrality, which naturally results in their higher price, or alternatively, in case of lower budgets, more economical furnishing can be offered maintaining however satisfying standard of functionalism and aesthetics. We invite you for cooperation.

93


P

stoisko nr D22

PRACOWNIA WITRAŻY I BIŻUTERII ARTYSTYCZNEJ GALDA

Pracownia GALDA została założona w 1984 roku. Zajmujemy się tworzeniem unikatowej biżuterii ze szkła, srebra i miedzi oraz wykonywaniem witraży, także rekonstrukcji. Na przestrzeni 33 lat w biżuterii dopracowaliśmy się własnego stylu i technologii. Mamy szeroki wybór kolorów i form, od prostych geometrycznych, oprawionych w srebro - po bogato zdobione szkło kształtowane. W 2015 roku mieliśmy fascynującą okazję uczestniczenia w dziele rekonstrukcji figury Madonny (XIV wiek) na zamku w Malborku, tworząc złote oraz kolorowe tessery.

ul. Poznańska 33, 80-378 Gdańsk T. +48 605 159 149 stoisko nr D16

PROSCAPE ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Łaźniki 55, 99-440 Zduny T. +48 601 482 048 e-mail: office.proscape@gmail.com

Od 2002 roku zajmujemy się konserwacją zabytkowych ogrodów: zespołów pałacowo-ogrodowych, parków i ogrodów historycznych, zieleni przy zabytkach. Urządzamy wnętrza ogrodowe, komponując rabaty, kwietniki, partery ogrodowe i kompozycje roślin dedykowane przestrzeni historycznej. Projektujemy i wykonujemy indywidualne wyposażenie - oranżerie, ogrody zimowe, ławki, donice, ogrodzenia. Odtwarzamy dawne ogrody warzywne i kuchenne. Dzięki ścisłej współpracy ze specjalistami w zakresie konserwacji zabytków, historii sztuki i archeologii, przygotowujemy kompleksowe rozwiązania dla różnych typów obszarów zieleni od wstępnych badań, ekspertyz, koncepcji i projektów wykonawczych, po końcową realizację wraz z detalami. Since 2002 we have been dealing with conservation and restoration of historic gardens: palace and garden complexes, parks, greenery surrounding historic monuments. We decorate garden interiors, compose flower beds, parterres and flower compositions dedicated to the historical spaces. We design and deliver individual hardscape and garden furniture - orangeries, conservatories, benches, planters, fencing. We restore historic walled gardens and kitchen gardens. Thanks to a close cooperation with a number of professionals with expertise in monument restoration, history of art and archeology, we deliver complex solutions: from initial research, expertise, concepts and detailed designs to the final implementation, together with all the details involved.

94


Kalendarium targów

MIEJSCE TARGÓW: Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56c, Warszawa www.halamtpolska.pl

12-14 października 2016

9. MIĘDZYNARODOWE TARGI WYPOSAŻENIA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH WORLDHOTEL www.worldhotel.pl

24-26 listopada 2016

24. MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE TT WARSAW www.ttwarsaw.pl

29-31 marca 2017

19. MIĘDZYNARODOWE TARGI ANALITYKI I TECHNIK POMIAROWYCH EUROLAB www.targieurolab.pl 6. TARGI TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ CRIMELAB www.targicrimelab.pl

5-7 kwietnia 2017

21. MIĘDZYNARODOWE TARGI GASTRONOMICZNE EUROGASTRO www.eurogastro.com.pl

21-23 kwietnia 2017

22. TARGI TURYSTYKI I WYPOCZYNKU LATO www.targilato.pl

4-6 października 2017

5. TARGI KONSERWACJI I RESTAURACJI ZABYTKÓW ORAZ OCHRONY, WYPOSAŻENIA ARCHIWÓW, MUZEÓW I BIBLIOTEK DZIEDZICTWO www.targidziedzictwo.pl

cały rok | whole year

WIRTUALNE TARGI GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE www.e-gastro.com

ORGANIZATOR MT Targi Polska SA +48 22 529 39 00/50 www.mttargi.pl


stoisko nr C4

PXM Podłęże 654, 32-003 Podłęże T. +48 12 626 46 92, +48 12 385 83 08 F. +48 12 626 46 94 e-mail: info@pxm.pl

Firma PXM została założona przez zespół inżynierów elektroników w 1991 roku pod nazwą PROXIMA. Celem firmy było projektowanie i produkcja sterowania do oświetlenia. W 2008 roku nazwa firmy została zmieniona na PXM. Na początku 2016 roku firma przeniosła się do nowoczesnej siedziby w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Niepołomicach. Dzisiaj PXM to dział konstrukcyjny, własne stanowiska pomiarowe i laboratoryjne oraz dział produkcji. W ofercie posiadamy pełen osprzęt do sterowania oświetleniem. Produkowane przez nas urządzenia znajdują zastosowanie w oświetleniu muzealnym, iluminacji architektonicznej, podświetlaniu fontann oraz doświetlaniu roślin. Nasze produkty znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, czy Kopalni Soli w Wieliczce.

P Q

PXM company was established by a team of electronic engineers in 1991 under the name of PROXIMA. The company’s goal was to design and produce the lighting controllers. In 2008 the company name was changed to PXM. At the beginning of 2016 the company moved to a modern headquarters in the Special Economic Zone in Niepołomice. Today PXM consists of production, design department, measurement stands and laboratories. We offer dimmers, controllers, signal converters, LED drivers and LED lamps. Our devices are used in museum lighting, architectural illumination, highlighting fountains and plants lighting. Our products are working in the National Museum in Warsaw, the Wieliczka Salt Mine and many others.

stoisko nr D12

QRTAG SP. Z O.O. Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 406 61-441 Poznań e-mail: office@qrtag.pl www.qrtag.pl

Współczesny świat zmienia się w zawrotnym tempie. Nowe technologie towarzyszą nam na co dzień, a szybki postęp wymusza wdrażanie nowych rozwiązań. Od dzisiaj do wielu czynności potrzebny jest wyłącznie smatrfon, który można znaleźć w praktycznie każdej kieszeni, czy torebce. Jedyne, co trzeba zrobić, żeby uzyskać dostęp do szerokiej palety możliwości i ułatwień dla zwiedzających, to zeskanować kod QR! QRtag to najnowocześniejsze w Polsce rozwiązanie systemowe, czyli program do tworzenia aplikacji. Dzięki niemu możesz bez żadnych ograniczeń tworzyć własne, spersonalizowane aplikacje mobilne na każdą okazję i to bez specjalistycznej wiedzy. To najbardziej kompleksowe rozwiązanie dla instytucji kultury, jaki kiedykolwiek powstało! Naszą

99


Q

misją jest otwieranie świata aplikacji na nowych twórców. Tak, jesteśmy specjalistami, ale jesteśmy także tym, kim są nasi partnerzy – muzea. Razem pracujemy jako jeden organizm. QRtag nie jest zwykłym rozwiązaniem. To systemowa innowacja, która sprawi, że każdy będzie mógł wykonać własną, niepowtarzalną aplikację. Nasi partnerzy używają oprogramowania QRtag do dzielenia się ze zwiedzającymi tym, co dla nich ważne. Dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne, obcokrajowcy nieznający języka polskiego – zniesienie wielu barier pozwala na uruchomienie kompleksowego rozwiązania, a żeby go użyć potrzebujemy tylko telefonu komórkowego. QRTag to nowy rozdział w dziedzinie nowoczesnych technologii w służbie kultury! The modern world is changing in fast motion.The modern world is changing in fast motion. New technologies accompany us in everyday life and rapid progress enforces us to introduce new solutions. From now on the only thing that is necessary to visit museum is going to be a smartphone which can easily be found in every pocket or handbag. Simply scan a QR code and get into a great amount of possibilites and facilities for visitors! QRtag is the most progressive and up-to-date system solution – a program made for creating mobile apps thanks to which you are able to create your own personalized apps without any restrictions and for any occasion. And you can do all of that without specialistic knowledge. It is the most comprehensive solution for cultural institutions ever made! Our mission is to open the world of applications to new creators. Yes, we are specialists. But we are also the same as our partners – museums. Together we can work as one body. QRtag is not a usual solution. It is a system innovation which can allow everyone to create his/her own unique mobile app. Our partners uses QRtag software to share with visitors what is important to them. stoisko nr D14

QULTO T. +48 784 085 862 e-mail: office@qulto.eu www.qulto.eu/muzea

100

Główna siedziba firmy znajduje się w Szeged (Węgry), kolejne oddziały w Budapeszcie, Łodzi i w Klużu (Rumunia). Qulto to wysoka jakość i gwarancja najnowocześniejszych rozwiązań IT dla instytucji kulturowych. Naszymi klientami są przede wszystkim biblioteki i muzea. Monguz Kft, węgierska nazwa firmy wspiera działania również archiwów i pomaga zmodernizować ich oprogramowania. Przez prawie 30 lat dostarczamy wysokiej jakości produkty i efektywne rozwiązania różnym instytucją kulturowym m.in. biblioteką publicznym i uniwersyteckim, archiwom, a także instytucją oświaty i instytucją naukowym, instytucją ds. technologii informatycznych. Projektujemy aplikacje mobilne i gry, oferujemy także digitalizację zbiorów muzealnych, ich archiwizację, analizę, migrację danych, projektowanie infrastruktury technologicznej, integrację z wybranymi open sourceami jak, np. ASP/SaaS.


Produkty Qulto są stosowane w ponad 400 dużych instytucjach w Europie w kilku różnych językach. Ponad to nasze rozwiązania znalazły zastosowanie także w Turcji. Nasz zespół składa się z ponad 50 ekspertów i deweloperów, rozwija się z dnia na dzień i zdobywa cenne doświadczenie międzynarodowe. Oprócz wyżej wymienionych rozwiązań, oferujemy także wsparcie w obszarze akademickim. Bierzemy czynny udział w różnych konferencjach i spotkaniach organizowanych w Europie m.in. w Łodzi w czerwcu 2016 roku, w kwietniu 2016 w Ankosli, Turcja – Tydzień Bibliotek, Budapeszcie, Helsinkach, Klużu. Organizujemy także szkolenia i warsztaty dla naszych klientów i partnerów. Jedno z takich spotkań odbędzie się m.in. w Krakowie, 27 października w głównym budynku Muzeum Narodowego. Naszym celem jest podążanie za najnowszymi trendami w dziedzinie mechanizacji procesów w muzeach. W ten sposób bierzemy udział w rozwoju pracy zawodowej, obsłudze i przetwarzaniu zbiorów, jak również w organizacji wystaw i innych atrakcji dostępnych dla zwiedzających za pomocą aplikacji mobilnych. Chcielibyśmy promować automatyzację procesów muzealnych w kierunku najnowszych trendów. Nasz system, zgodnie z węgierskimi przepisami ustawodawstwa, został wprowadzony w kilku muzeach. Elementy pakietu oprogramowania Qulto opracowane przez nas, są znormalizowane, dlatego też, nawet zmiany niestandardowe mogą być połączone z innymi systemami krajowymi i międzynarodowymi (Europeana) oraz z publicznymi kolekcjami projektów. Oprócz naszych oprogramowań, tworzymy aplikacje na telefony komórkowe i urządzenia mobilne. Aplikacje te zachęcają gości do interaktywnych gier, które są oparte na historycznych i lokalnych faktach.

S

stoisko nr B12

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa T. +48 22 597 91 00 F. +48 22 597 92 90 e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

101


S

stoisko nr D10

SEMPRE FARBY SP. Z O.O.

Sempre Farby jest polskim producentem materiałów dla budownictwa, działającym na rynku od 2003 roku. Wytwarza: tynki cienkowarstwowe, farby elewacyjne i wewnętrzne, kompletne systemy dociepleń oraz materiały do renowacji obiektów zabytkowych. Oferta firmy to ponad 100 produktów przeznaczonych zarówno dla profesjonalistów, jak i klientów indywidualnych ceniących wysoką jakość.

ul. Gen. J. Kustronia 60 43-301 Bielsko-Biała T. +48 33 496 06 09 F. +48 33 496 06 10 e-mail: info@semprefarby.pl www.semprefarby.pl

Sempre Farby is a Polish manufacturer of construction materials, operating on the market since 2003. We manufacture thin-layer plasters, elevation and interior paints, complete insulation systems, materials for renovation of historical monuments. Our offer includes over 100 products intended both for professionals and individual customers who appreciate high quality.

stoisko nr D7

SET BARTŁOMIEJ PANKOWSKI – PANKO ul. Polna 9G, 05-500 Mysiadło T. +48 668 633 504 e-mail: panko@panko.pl

102

Firma istnieje od 1993 roku. Nasza specjalizacja, to: • Pułapki do monitorowania obecności szkodników w bibliotekach i muzeach. • Pułapki do monitorowania obecności szkodników magazynowych, w tym owadów i gryzoni • Wkłady lepne do lamp owadobójczych • Pułapki do monitorowania obecności szkodników upraw • Karmniki deratyzacyjne • Feromony i atraktanty w postaciach użytkowych. W tworzeniu pułapek wykorzystujemy unikatowe ( opatentowane) rozwiązania konstrukcyjne zapewniające najlepsze efekty wabienia i odławiania szkodników. Precyzja i powtarzalność produkcji gwarantują satysfakcję i uznanie ze strony odbiorców. Obecnie jesteśmy wiodącym producentem klejowych pułapek monitorujących szkodniki w Europie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą handlową. Our company has been in business since 1993. Our specialties comprise: Traps for monitoring the presence of harmful pests in libraries and museums • Traps for monitoring the presence of harmful pests in warehouses, including insects and rodents • Glueboards for UV units • Traps for monitoring the presence of pests in agricultural crops • Rodent bait stations


• •

Lures with pheromones and attractants In creating our traps, we use our own unique, construction solutions which ensure effective luring of pests. The precision and consistent production quality of our traps result in enduring satisfaction and recognition from our clients. Currently we are a leading producer of insect monitoring traps in Europe. We invite you to acquaint yourselves with our comprehensive array of pest control solutions.

stoisko nr B4

SKANOWANIE.PL MIKROFILM-SERVICE ul. Krótka 1, 05-090 Raszyn T. +48 22 716 28 58 F. +48 22 716 28 59 e-mail: info@skanowanie.pl www.skanowanie.pl

S

Firma Mikrofilm-Service (właściciel marki Skanowanie.pl) istnieje na rynku od 1991 roku. Jesteśmy pionierem w zakresie mikrofilmowania oraz skanowania dokumentów w Polsce. Zajmujemy się fotografią specjalistyczną, archiwizacją dokumentów na nośnikach analogowych i cyfrowych, tworzymy profesjonalne pracownie digitalizacyjne. Przez 25 lat działalności udało nam się zabezpieczyć dla następnych pokoleń kilkadziesiąt milionów dokumentów! Mamy przyjemność być dystrybutorem najwyższej jakości urządzeń skanujących takich marek jak między innymi: METIS, SMA eDocument, INDUS, NEC, KODAK ALARIS, AVISION, NETGEAR , MICROTEK, STAUDE-IMAGING, INOTEC, GREEN CLEAN, LACIE. W naszej ofercie znajdują się urządzenia umożliwiające digitalizację każdego rodzaju obiektu – od wizytówki, przez starodruki, mapy, mikrofilmy, dokumenty kończąc na obiektach trójwymiarowych. Jako dystrybutor typu VAD (Value Added Distributor) zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych rozwiązaniami digitalizacji. Z okazji 25 lecia naszej firmy przygotowaliśmy specjalne oferty promocyjne na nasze produkty i usługi – ZADZWOŃ PO SZCZEGÓŁY !!! Zapraszamy do współpracy !!! Zespół Skanowanie.pl

103


S

stoisko nr D2

STARKAM SP. Z O.O. SP.K. Dane teleadresowe, oddziały : ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice T. +48 32 258 51 53 F. +48 32 258 78 55 e-mail: starkam@starkam.pl ul. Żeromskiego 25, 41-103 Siemianowice Śląskie T. +48 32 229 54 04, +48 519 542 755 F. +48 32 720 26 92 e-mail: siemianowice@starkam.pl ul. Katowicka 53, 41-500 Chorzów T./F. +48 32 247 58 10 e-mail: chorzow@starkam.pl ul. Wagonowa 10, 53-609 Wrocław T. +48 71 359 72 29 F. +48 71 359 17 62 e-mail: wroclaw@starkam.pl stoisko nr D21

STOWARZYSZENIE MUZEALNIKÓW POLSKICH

104

Zamek Królewski na Wawelu Wawel 5, 30-001 Kraków Adres do korespondencji: Rynek Główny 35, 31-011 Kraków T. +48 536 489 678 e-mail: smp@mhk.pl www.muzealnicy.org

Firma Starkam rozpoczęła działalność w 1992 roku, a od 2005 prowadzi również sprzedaż internetową. Nasze portfolio to ponad 5000 produktów z zakresu ochrony pożarowej oraz BHP renomowanych producentów.W swojej ofercie proponujemy pełną gamę sprzętu pożarniczego, wszystkie typy gaśnic, hydranty, węże pożarnicze, armaturę pożarniczą, koce gaśnicze, aparaty tlenowe i wiele innych. W ciągłej sprzedaży są wszelkiego rodzaju tablice i znaki: ewakuacyjne, ostrzegawcze, informacyjne, instrukcje przeciwpożarowe, BHP. Za główny cel stawiamy sobie dostarczanie produktów wysokiej jakości, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach i możliwie najkrótszym terminie czasu. Zapraszamy do współpracy i odwiedzenia naszego sklepu internetowego - http://www. starkam.pl/.

Naukowo-zawodowe Stowarzyszenie Muzealników Polskich jest największą i najdłużej działającą organizacją stawiającą sobie za cel zachowania tradycji i rozwój muzealnictwa w Polsce. Stowarzyszenia realizuje swoje cele m.in. poprzez: rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi muzeów i muzealnictwa oraz dyscyplin pokrewnych; upowszechnianie wiedzy o muzealnictwie, muzeach i ich zbiorach oraz o prawnych podstawach postępowania z zabytkami; doskonalenie kwalifikacji zawodowych muzealników oraz podnoszenie ich wiedzy ogólnej oraz zacieśnianie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami o podobnym charakterze. STOWARZYSZENIE MUZEALNIKÓW POLSKICH istnieje po to, aby uświadamiać społeczeństwo polskie, że bez dbałości o nasze dziedzictwo czynimy pustą naszą współczesność. Aby przekonać społeczeństwo polskie, że muzealnicy są potrzebni dla ochrony i nowoczesnej interpretacji naszego dziedzictwa, która jest niezbędnym


elementem budowy społeczeństwa obywatelskiego. Aby zbudować w środowisku muzealników poczucie dumy z powodu wykonywania naszego zawodu. Chcemy, aby muzea polskie stały się miejscem budowania nowych relacji społecznych opartych na szacunku wobec różnych przekonań i światopoglądów. Chcemy, aby muzealia będące dziełem człowieka lub natury, poprzez swoją autentyczność i piękno czyniły człowieka wolnym i zdolnym do zachwytu nad światem. Chcemy budować pozytywny wizerunek środowiska muzealników, które czerpie wiedzę i siłę z obcowania z dziedzictwem przeszłości oraz ma istotny udział w kreowania naszej współczesności i przyszłości. stoisko nr B2

STOWARZYSZENIE STAROŻYTNIKÓW ul. Młynarska 35a/45, 01-175 Warszawa T. +48 606 803 596 e-mail: starozytnicy@starozytnicy.org.pl www.starozytnicy.org.pl

stoisko nr B13

SYSTEM 7 SECURITY SP. Z O.O. ul. Krakowska 33, 43-300 Bielsko-Biała T. +48 33 821 87 77 e-mail: biuro@system7.pl www.system7.pl

S

Stowarzyszenie Starożytników jest pozarządową organizacją pożytku publicznego założoną w 2002 roku przez grono miłośników archeologii i historii, którzy uważają, iż znajomość przeszłości ułatwia zrozumienie teraźniejszości i wykreowanie lepszej przyszłości. Na co dzień Stowarzyszenie zajmuje się konserwacja, ochroną i popularyzacją szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego. Czyni to zarówno poprzez prowadzenie badań archeologicznych, jak i udział w imprezach związanych z archeologia eksperymentalną, na co kładzie duży nacisk. W ramach tej działalności uczestniczy w jarmarkach i festynach archeologicznych, na których prowadzi pokazy i warsztaty rzemiosł dawnych począwszy od wczesnego średniowiecza po wiek XIX. Od lat realizuje także projekty badawcze w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury z priorytetu „Ochrona zabytków archeologicznych”.

Polski producent i globalny dystrybutor. Innowacyjny twórca specjalistycznej elektroniki i informatyki. Firma działa od 1990. roku dostarczając specjalistycznych rozwiązań elektronicznych i informatycznych w zakresie ochrony i kontroli. Głównymi produktami własnymi firmy są plomby elektroniczne Seven Seal, system kontroli pracy Seven Guard i czytniki RFID Seven Door wraz z towarzyszącym oprogramowaniem. Jako importer specjalizujemy się w dostarczaniu dowolnych tagów (identyfikatorów) RFID / NFC oraz kamer CCTV. W tym zakresie posiadamy najszerszy w Polsce asortyment, duże zasoby magazynowe i najniższe ceny dostosowane do potrzeb klienta.

105


S

Polish producer and global distributor. Innovative creator of the specialised electronics and information technology. Our company has been operating in this business since 1990. During its many years’ activity, it has become one of the biggest distributors of the devices for the alarm, television, control systems, etc. in Poland. Our flagship own products are: universal control system SEVEN GUARD, RFID readers SEVEN DOOR and modern electronic seals SEVEN SEAL. In the range of import, we specialise in providing the RFID / NFC tags (transponders) and cameras (CCTV) stoisko nr C7

SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU – LESZEK SUSKI ZASTĘPCA SZEFA OBRONY CYWILNEJ KRAJU – MAREK JASIŃSK ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa T. +48 22 523 39 00 F. +48 22 523 30 16 www.ock.gov.pl

BIURO DS. OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ

T. +48 22 523 33 55 F. +48 22 523 30 16 e-mail: bl@kgpsp.gov.p

106

Szef Obrony Cywilnej Kraju jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach obrony cywilnej. Szefa Obrony Cywilnej Kraju powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Szef Obrony Cywilnej Kraju podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Do zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju należy: • przygotowywanie projektów założeń i zasad działania obrony cywilnej; • ustalanie ogólnych zasad realizacji zadań obrony cywilnej; • koordynowanie określonych przedsięwzięć i sprawowanie kontroli realizacji przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego zadań obrony cywilnej. Szef Obrony Cywilnej Kraju w sprawach należących do swojego zakresu działania wydaje zarządzenia, wytyczne, instrukcje i regulaminy. Terenowymi organami obrony cywilnej są wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast). Do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin należy kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na ich terenie. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850), szefowie obrony cywilnej ustalają zadania i kontrolują ich realizację oraz koordynują i kierują działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej: 1. Szef Obrony Cywilnej Kraju – szefów obrony cywilnej województw, 2. szef obrony cywilnej województwa – szefów obrony cywilnej powiatów,


3. 4.

S

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, jako jednostka organizacyjna PSP, realizuje szereg zadań związanych z ochroną przeciwpożarową oraz ochroną ludności. Nadrzędnym celem działalności Szkoły jest profesjonalna edukacja pożarnicza. Wiodącą rolę w kształceniu, pełni dwuletnia szkoła policealna, w której jest realizowane nauczanie w oparciu o podstawy programowe w zawodzie technik pożarnictwa. Edukacja w Szkole jest ukierunkowana na kształcenie kadry średniego szczebla, specjalizującej się w kierowaniu działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym. Działalność dydaktyczna to, obok szkoły policealnej, również kształcenie w formach pozaszkolnych, kursach kwalifikacyjnych, szkoleniach specjalistycznych i wszelkich innych form edukacji opartych na programach zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, z zakresu szeroko pojętego ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Wśród szkoleń organizowanych przez SA PSP można wymienić szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, czy rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie jest także miejscem licznych sympozjów, konferencji, szkoleń krajowych i międzynarodowych, zjazdów i narad różnych organizacji. Wydział Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury Szkoły realizuje szereg szkoleń związanych z ochroną ludności i dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń. Co dwa lata Szkoła jest organizatorem konferencji „Ochrona Dóbr Kultury na Wypadek Szczególnych Zagrożeń”, na której poruszane są najważniejsze kwestie w ochronie zabytków oraz zagrożenia, które mogą ich dotyczyć. W Szkole powstają również publikacje i książki poświęcone ochronie zabytków.

107

szef obrony cywilnej powiatu – szefów obrony cywilnej gmin, szef obrony cywilnej gminy – szefów obrony cywilnej w instytucjach, u przedsiębiorców, w społecznych organizacjach ratowniczych i w innych jednostkach organizacyjnych działających na obszarze gminy. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. Formacje tworzą w drodze rozporządzenia ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) – w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy.

stoisko nr C7

SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAKOWIE Osiedle Zgody 18, 31-951 Kraków T. +48 12 646 01 00 e-mail: szkola@sapsp.pl


S T

Unikalną wartością krakowskiej Szkoły Aspirantów jest fakt, że na miejscu działa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, która zabezpiecza rejon Krakowa i jednocześnie stanowi najlepszy poligon doświadczalny dla kadetów Szkoły. Każdego, bowiem dnia pełniący służbę kadeci, podczas realnych interwencji zdobywają praktyczne umiejętności, niezbędne dla realizacji obranego kierunku zawodu. stoisko nr C7

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa T. +48 22 561 76 24, F. +48 22 833 07 24 e-mail: sgsp@sgsp.edu.pl stoisko nr D11

TEMA SISTEMI SPA CONSORZIO TEMAGROUP

Via della Transumanza 5 74-123 Taranto,Italy T./F.+39 994 724 161 e-mail: info@temagroup.e www.temagroup.eu

108

Tema Sistemi S.p.A. to włoska firma specjalizująca się w projektowaniu, produkcji, montażu i konserwacji systemów i produktów przeciwpożarowych. Od ponad dwudziestu pięciu lat inwestuje w badania i w rozwój innowacyjnych rozwiązań technologicznych, w ścisłej współpracy z ośrodkami uniwersyteckimi i międzynarodowymi jednostkami certyfikującymi, działając w sektorach o znacznym ryzyku: • Oil & Gas • Przemysł i Energia • Przemysł stoczniowy • Transport i Infrastruktura • Sektor Cywilny i Dziedzictwo artystyczne • Wnętrza luksusowe Tema Sistemi S.p.A. działa na rynkach międzynarodowych i, dzięki wysokiej znajomości technologii własnego zespołu specjalistów, jest w stanie spełnić każde żądanie projektowe, realizacyjne i dostarczyć rozwiązania przeciwpożarowe z użyciem następujących technologii: • Instalacje CO2, gaz obojętny Nargotech® i gazy chemiczne NovecTM1230 (FK 5-1-12), NAF S-125 (HFC-125), FM 200 (HFC-227);


• Instalacje pianowe o niskiej, średniej i wysokiej ekspansji; • Instalacje proszkowe i pianowe Twin Agent; • Instalacje proszkowe; • Instalacje “water mist” – Aquatech®, Aquatech® Plus, Aquatech® Deluxe; • Środek zwilżający micelarny do kapsułkowania FireFive® ; • Instalacje zalewowe i sprinkler; • Systemy detekcji Fire&Gas. Personel inżynierów firmy wyspecjalizowany w różnych sektorach korzysta ze sprzętu i oprogramowania najnowszej generacji, innowacyjnego w sektorze projektowania podstawowego, szczegółowego i wykonania. Spółka działa zgodnie z normami europejskimi i międzynarodowymi UNI-EN, NFPA, ASME, RINA MIL, CEI, DIN, UL FM, PED, VDS, BS, BOSEC, CEI-IEC, ATEX, MED, oraz z pełnym poszanowaniem etyki społecznej zgodnie z normą SA 8000, ochrony środowiska zgodnie z normami UNI EN ISO 14000 i zgodnie z procedurami certyfikowanego systemu jakości, spełniającego wymagania UNI EN ISO 9001. Ponadto Tema Sistemi S.p.A. dla całej produkcji uzyskała obowiązkową certyfikację zgodności z przepisami technicznymi przeciwpożarowymi od Fire Academy di Mosca (Rosja). TemaSistemi S.p.A.is an Italian company specializedin engineering, manufacturing, installation and maintenance of fire protection systems and products. From over 25 years invests in research and development of innovative technological solutions, in close collaboration withuniversitiesandInternational Certification Bodies, operating in sectors with high risk: • Oil & Gas and Enery • Industry • Marine • Transportation and Infrastructure • Civil and Cultural Heritage • Luxury areas TemaSistemi S.p.A.operates on international markets.Thanks to the high technology skills ofits R&D department, is able to satisfy any design and engineering requestof realization and fire fighting solution with following technologies: • Water mist systems- Aquatech®, Aquatech® Plus &Aquatech® Deluxe;

T

109


T

• Foam systems at high, medium and low expansion; • Wetting Agent micelle encapsulator FireFive®; • CO2 systems, inert gas Nargotech®and Chemical gas • Twin Agent; • Powder; • Deluge and Sprinkler systems; • Fire&Gas detection. The companyoperates according to European and International standards ans is highly focused on respecting social and environmental ethics, according to SA 8000 and ISO 14001 Standards, paying attention to respect the procedures of a certified quality system in compliance with UNI EN ISO 9001 requirements.

stoisko nr B8

TP TELTECH SP. Z O.O. Al. Tadeusza Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź T. /F. +48 517 147 741 e-mail: info@tpteltech.pl www.tpteltech.pl

110

Ochrona ,monitoring pożarowy i wizyjny zabytków, obiektów muzealnych , sakralnych i innych obiektów, objętych obowiązkiem ochrony pożarowej. • Oferujemy systemy bezpieczeństwa i instalacji niskoprądowych dedykowane do potrzeb Klienta • Zapewniamy obsługę serwisowo-konserwacyjną elektronicznych systemów zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej • Projektujemy, budujemy i serwisujemy w całej Polsce: – systemy monitoringu pożarowego, włamaniowego, wizyjnego – systemy sygnalizacji pożaru, wspomagania ewakuacji, sygnalizacji włamania i napadu, CCTV, kontroli dostępu, RFID • Posiadamy akredytację Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków oraz koncesję MSWiA nr L-0127/02 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia • Nasi Klienci m.in. to: Zamek w Książu, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Muzeum Regionalne w Kutnie, Zakon Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie, Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach Security, fire and video surveillance of monuments, museums, religious buildings and other facilities covered by fire protection obligation • Our offer includes security systems and low-voltage installations tailored to customer needs


• • •

We provide support and maintenance services for electric security systems and fire protection systems Throughout Poland, we design, build and maintain: – Fire, intrusion and video monitoring systems – Fire alarm, evacuation, intruder alarm, CCTV, access control and RFID systems We are accredited by National Institute for Museums and Public Collections and licensed by Ministry of the Interior and Administration under license No. L-0127/02 to conduct business activity in the field of protection of people and property Our customers include: Książ Castle, Nicolaus Copernicus Museum in Frombork, Regional Museum in Kutno, Order of the Visitation of the Blessed Virgin Mary in Warsaw, Museum of History and Ethnography in Chojnice

T

stoisko nr C11

TRIAS S.A.

VES

01-942 Warszawa, Kabaretowa 21 T. +48 22 839 49 35 F. +48 22 839 03 53 www.grupa.trias.pl e-mail: biuro@trias.pl

01-942 Warszawa, Kabaretowa 21 T. +48 22 839 49 35 F. +48 22 839 03 53 e-mail: ves@ves.pl www.ves.pl

111


Z

stoisko nr D9

ZAKŁAD STOLARSKI MIROSŁAW KUKA ul. Bolesława Śmiałego 4 (warsztat) 74-400 Dębno woj. zachodniopomorskie T./F. +48 957 603 814 T. +48 957 604 937, +48 601 882 587 e-mail: kuka@kuka.pl

stoisko nr B9

ZIBA FOTOTECHNIKA BARBARA KUŚ ul. Międzynarodowa 68 03-922 Warszawa T./F. +48 22 8258710 e-mail: ziba@zibafototechnika.pl www.zibafototechnika.pl

112

Renowacja – konserwacja - remont zabytkowych okien, drzwi, bram i schodów. Wykonywanie nowych okien skrzynkowych, bram i elementów schodowych na wzór starych. Poprawienie parametrów cieplnych i akustycznych w oknach skrzynkowych i zabytkowych. Konserwacja drewna w budynkach chronionych i zabytkowych. Restauracja drewnianych zabytkowych klatek schodowych. Stolarstwo sakralne: Remonty ołtarzy drewnianych, drzwi, okien kościelnych i innych elementów drewnianych w wystroju kościołów. Wykonywanie konfesjonałów akustycznych i otwartych. Wykonywanie prac sztukatorskich poprzez kładzenie szlagmetalu.

Jako firma ZIBA Fototechnika działamy od 1997 roku i jesteśmy wyłącznym przedstawicielem w Polsce niemieckiej firmy Kaiser Fototechnik GmbH & Co.KG. Oferujemy dostawy wraz z montażem i szkoleniem: • zestawów reprodukcyjnych składających się z: kolumny, oświetlenia światłem zimnym, kamery skanującej 3D lub aparatu cyfrowego • oświetlenia studyjnego i stołów bezcieniowych • wyposażenia ciemni fotograficznej • aparatów i akcesoriów do fotografii cyfrowej i analogowej • żarówek specjalistycznych do urządzeń fotograficznych, multimedialnych, medycznych i przemysłowych.

WYDANO NA ZLECENIE ORGANIZATORA: MT Targi Polska SA ul. Makowska 95, 04-307 Warszawa | tel.: +48 22 529 39 00, 529 39 50 | fax: +48 22 529 39 76 | e-mail: info@mttargi.pl www.mttargi.pl Organizator nie odpowiada za treść oraz tłumaczenie wpisów i reklam.


Dziedzictwo 2016 issuu  
Dziedzictwo 2016 issuu  
Advertisement