Page 58

Zostałem przedstawiony profesorowi, potęŜnej budowy brunetowi z siwizną na skroniach. Marjorie sprowokowała go, aby pokrótce opowiedział o swoich poszukiwaniach. Okazało się, Ŝe jego główną pasją naukową jest badanie współzaleŜności między jakością spoŜywanego przez człowieka pokarmu a funkcjonowaniem poszczególnych narządów jego ciała. ZaleŜności te były badane przy uŜyciu wysoce wybiórczych prób krwi. Profesor wyznał mi, co obecnie absorbuje go najbardziej. Zaobserwował, Ŝe spoŜywanie wyhodowanych w Viciente roślin ma o wiele większy wpływ na sprawność organizmu, niŜ moŜna było się spodziewać na podstawie samej tylko zawartości w nich składników odŜywczych o potwierdzonym dotąd działaniu. Widocznie w tych roślinach znajdowało się coś, co dawało nie odnotowany dotąd efekt. – To by znaczyło – starałem się zrozumieć – Ŝe poświęcanie uwagi tym roślinom daje im coś, co potem oddają człowiekowi w postaci zwiększonej wartości energetycznej. Czy to o tej energii mowa w Rękopisie? Marjorie spojrzała na profesora, a ten uśmiechnął się blado. – Tego jeszcze nie jestem pewien – przyznał. Spytałem go o plany na przyszłość i dowiedziałem się, Ŝe ma zamiar stworzyć w stanie Waszyngton replikę takiego ogrodu jak tutaj. Wtedy będzie mógł rozpocząć szeroko zakrojone badania nad tym, czy spoŜywanie tych roślin wywołuje długotrwałą poprawę stanu zdrowia ich konsumentów. Podczas tej rozmowy mimo woli co pewien czas spoglądałem na Marjorie. Nagle wydała mi się wyjątkowo piękna. Nawet w workowatych dŜinsach i luźnej koszulce widać było, Ŝe jest wysoka i szczupła. Miała ciemnobrązowe oczy i takieŜ włosy, opadające wokół twarzy w spiralnie skręconych lokach. Patrząc na nią odczuwałem wielką, wręcz fizyczną przyjemność. Właśnie gdy sobie to uświadomiłem, odwróciła głowę, popatrzyła mi prosto w oczy i cofnęła się o krok. – Mam teraz pilne spotkanie – stwierdziła. – Do zobaczenia później. PoŜegnała się z Hainsem, z zaŜenowaniem uśmiechnęła się

Redfield James - Niebiańska przepowiednia  

W Peru odnaleziono starożytny manuskrypt. Zawiera on dziewięć wtajemniczeń, które ludzkość ma osiągnąć, wchodząc w erę nowej, duchowej świad...

Redfield James - Niebiańska przepowiednia  

W Peru odnaleziono starożytny manuskrypt. Zawiera on dziewięć wtajemniczeń, które ludzkość ma osiągnąć, wchodząc w erę nowej, duchowej świad...

Advertisement