Page 51

spotkań naukowców, którzy interesują się tym zjawiskiem. – Naukowcy dopuszczają istnienie tego rodzaju energii? – Tylko niewielu – przyznała, przechodząc przez mostek. Ten problem wywołuje wśród nas gorące spory. – Pani takŜe jest naukowcem? – Wykładam fizykę w małym college'u w stanie Maine. – Dlaczego niektórzy pani koledzy nie zgadzają się z panią? Przez chwilę milczała, jakby się namyślała nad odpowiedzią. – Musi pan najpierw zrozumieć dzieje nauki – zaczęła i rzuciła mi pytające spojrzenie, niepewna, czy mam chęć zagłębiać się w temat. Skinieniem głowy zachęciłem ją, by mówiła dalej. – Proszę sobie przypomnieć drugie wtajemniczenie. Po upadku średniowiecznego światopoglądu ludzie Zachodu nagle zdali sobie sprawę, Ŝe wszechświat, w którym Ŝyją, nie jest poznany. Wiedzieli, Ŝe starając się zrozumieć jego istotę, muszą oddzielać fakty od przesądów. Wypracowali więc specjalne podejście znane jako sceptycyzm naukowy. Wymagało ono, aby kaŜde nowe twierdzenie dotyczące mechanizmów rządzących wszechświatem zostało gruntownie udowodnione; zanim uwierzono w cokolwiek, Ŝądano widocznych i namacalnych dowodów. Odrzucano kaŜdą myśl, której nie dało się potwierdzić doświadczeniem fizycznym. Metoda ta okazała się skuteczna, ale tylko w stosunku do zjawisk tak oczywistych, jak skały, drzewa i ludzie, które dostrzegał nawet największy sceptyk. Szybko zabraliśmy się do dzieła i ponazywaliśmy wszystko, co naleŜało do świata materialnego, usiłując rozgryźć, dlaczego funkcjonuje on tak jak funkcjonuje. W końcu doszliśmy do wniosku, Ŝe zjawiska występujące w przyrodzie rządzą się “prawami naturalnymi", a kaŜde zdarzenie ma bezpośrednią i zrozumiałą przyczynę. Tu uśmiechnęła się do mnie porozumiewawczo. – Widzi pan, ówcześni naukowcy nie róŜnili się zbytnio od obecnych. Skoro postanowiliśmy zawładnąć kaŜdym miejscem, na którym Ŝył człowiek, trzeba było wypracować taką wizję wszechświata, aby wydawał się on bezpieczny i łatwy do opanowania. Dzięki sceptycznemu stosunkowi do wszystkiego mogliśmy skupić się na konkretnych problemach, co

Redfield James - Niebiańska przepowiednia  

W Peru odnaleziono starożytny manuskrypt. Zawiera on dziewięć wtajemniczeń, które ludzkość ma osiągnąć, wchodząc w erę nowej, duchowej świad...

Redfield James - Niebiańska przepowiednia  

W Peru odnaleziono starożytny manuskrypt. Zawiera on dziewięć wtajemniczeń, które ludzkość ma osiągnąć, wchodząc w erę nowej, duchowej świad...

Advertisement