Page 20

Chciałem jeszcze coś powiedzieć, gdy zauwaŜyłem, Ŝe Charlene, omijając mnie wzrokiem, wpatruje się w wejście do restauracji. Jej twarz zbladła i przybrała gniewny wyraz. – Co się stało? – spytałem zwracając się w tamtą stronę. W kierunku parkingu szło kilka osób, rozmawiając jakby nigdy nic; Ŝadna nie robiła na mnie niezwykłego wraŜenia. Spojrzałem na twarz Charlene, która wciąŜ wyglądała na zaniepokojoną. – Co tam zobaczyłaś? – ZauwaŜyłeś takiego faceta w szarej koszuli koło pierwszego rzędu samochodów? Spojrzałem jeszcze raz na płytę parkingu. Z restauracji wychodziła tymczasem następna grupa ludzi. – Jakiego faceta? – Pewnie juŜ go tam nie ma – stwierdziła, wytęŜając wzrok. Potem odwróciła się do mnie i wyjaśniła: – Ten męŜczyzna, który ukradł moją teczkę, miał być łysawy, z brodą i w szarej koszuli. Wydaje mi się, Ŝe taki właśnie facet przyglądał się nam zza samochodów. Poczułem skurcz strachu w Ŝołądku. Obiecałem Charlene, Ŝe zaraz wrócę, i przeszedłem się po parkingu, przezornie starając się nie odchodzić zbyt daleko. Nie dostrzegłem jednak nikogo, kto odpowiadałby opisowi. Gdy wróciłem, Charlene wyszła mi naprzeciw. – Jak sądzisz? – spytała ostroŜnie. – MoŜe ten człowiek myślał, Ŝe mam w teczce kopię Rękopisu, i chciał go w ten sposób zdobyć? – Nie mam pojęcia. Ale zaraz zadzwonimy znów na policję i powiemy im, co widziałaś. Powinni sprawdzić wszystkich pasaŜerów, którzy mają z tobą lecieć. Weszliśmy z powrotem do budynku i zadzwoniliśmy na posterunek. Policjanci przez dwadzieścia minut sprawdzali wszystkie samochody, potem oświadczyli, Ŝe nie mogą juŜ poświęcić nam więcej czasu. Obiecali skontrolować wszystkich pasaŜerów samolotu, którym miała lecieć Charlene. Gdy policjanci odjechali, znów znaleźliśmy się przy fontannie. – Zaraz, o czym to mówiliśmy, zanim zobaczyłam tego

Redfield James - Niebiańska przepowiednia  

W Peru odnaleziono starożytny manuskrypt. Zawiera on dziewięć wtajemniczeń, które ludzkość ma osiągnąć, wchodząc w erę nowej, duchowej świad...

Redfield James - Niebiańska przepowiednia  

W Peru odnaleziono starożytny manuskrypt. Zawiera on dziewięć wtajemniczeń, które ludzkość ma osiągnąć, wchodząc w erę nowej, duchowej świad...

Advertisement