Page 191

ty nie pomogłeś mu go wyjawić. Zadawałeś mu pytania i Ŝądałeś odpowiedzi. To wprowadziło między was element rywalizacji o energię. Wtedy doszła do głosu jego gra kontroli z okresu dzieciństwa, gra terrorysty, i zdominowała waszą rozmowę. – Co powinienem był mu powiedzieć? – zapytałem. Pablo nie zdąŜył odpowiedzieć, gdyŜ usłyszeliśmy, jak ktoś otwiera drzwi naszej celi. W drzwiach stanął ksiądz Costous. Z ledwo dostrzegalnym uśmiechem skinął głową, a Pablo odpowiedział mu wylewną serdecznością, jakby w danej chwili darzył księdza wielką sympatią. Ksiądz przeniósł wzrok na mnie i jego spojrzenie nabrało wyrazu surowości. Ze strachu zaczęło ściskać mnie w dołku. – Kardynał Sebastian Ŝyczy sobie widzieć pana – oznajmił. – Dziś po południu pojedzie pan do Iquitos. Radziłbym panu odpowiadać na wszystkie pytania Jego Eminencji. – Dlaczego kardynał chce mnie widzieć? – spytałem. – Zatrzymano pana w samochodzie naleŜącym do jednego z naszych księŜy. Podejrzewamy, Ŝe znalezione przy panu odbitki otrzymał pan od niego, a ze strony naszego kapłana byłoby to bardzo powaŜne naruszenie prawa. Spojrzałem spod oka na Pabla, który dał mi znak, abym podjął dyskusję. – Więc ksiądz sądzi, Ŝe Rękopis podwaŜa fundamenty waszej religii? – zapytałem uprzejmie. – Nie tylko naszej, ale kaŜdej religii – objaśnił protekcjonalnym tonem. – Czy myśli pan, Ŝe świat jest urządzony bez planu? Bóg wszystkim kieruje. On określa nasze przeznaczenie. Naszym zadaniem jest przestrzeganie praw ustanowionych przez Stwórcę. Teoria ewolucji jest fałszywa. Bóg kształtuje przyszłość według swoich zamierzeń. Twierdzenie, Ŝe ludzie mogą sami decydować o własnym rozwoju, sterować ewolucją, eliminuje udział woli boskiej. Wytwarza to w ludziach egoizm i wyobcowanie. Zaszczepienie w człowieku przekonania, Ŝe liczy się własna ewolucja, a nie zamierzenia Stwórcy, uczyni stosunki międzyludzkie gorszymi, niŜ są obecnie. Nie przyszło mi do głowy Ŝadne inne pytanie. Ksiądz

Redfield James - Niebiańska przepowiednia  

W Peru odnaleziono starożytny manuskrypt. Zawiera on dziewięć wtajemniczeń, które ludzkość ma osiągnąć, wchodząc w erę nowej, duchowej świad...

Redfield James - Niebiańska przepowiednia  

W Peru odnaleziono starożytny manuskrypt. Zawiera on dziewięć wtajemniczeń, które ludzkość ma osiągnąć, wchodząc w erę nowej, duchowej świad...

Advertisement