Page 1


Sinopsis

Sinopsis

Kurikulum Kemahiran Hidup

Matlamat Objektif

Mata pelajaran ini memberikan asas kepada pelajar Tingkatan 2. Lukisan teknik

memberikan

penekanan

kepada aspek mengenalpasti nama dan

penggunaan

teknik,

melukis

alatan

jenis-jenis

lukisan garisan

yang terdapat dalam lukisan teknik dan mendefmensikan lukisan unjuran ortografik.


Sinopsis Kurikulum Kemahiran Hidup Matlamat Objektif

Kurikulum Kemahiran Hidup Kemahiran Hidup merupakan satu mata

pelajaran

berunsurkan pelajaran

ini

amali

yang

teknologi.

Mata

digubal

kearah

membekalkan tenaga kerja yang berpengetahuan dan mahir serta sanggup

berkerjasama

dan

sentiasa bersedia untuk belajar dalam suasana kerja.


Sinopsis

Matlamat

Kurikulum Kemahiran Hidup Matlamat Objektif

Matlamat adalah yang

mata

untuk

melahirkan

berdikari,

teknologi

pelajaran

dan

KH insan

kenal

faham

ekonomi

serta

kreatif,berinisiatif dan yakin diri dalam

keadaan

teknologi

yang

sentiasa berubah untuk kehidupan harian


Sinopsis

Objektif

Kurikulum Kemahiran Hidup Matlamat

•

Mengamalkan inovasi

Objektif

dalam

dan

kreativiti, berdaya

mereka

usaha

bentuk

dan

menghasilkan produk daripada pelbagai bahan seperti kayu. •

Mengamalkan

sikap

peka

terhadap masalah sekeliling. •

Menggalakkan sendiri

kerja

-

buat


Model

ASSURE

dijadikan

panduan

untuk merancang penggunaan media dalam instruksi (Heinich, Molenda, Russell dan Smaldino, 1982, 1996).


Model ASSURE • • •

A S S

• •

U R

E

Analisis pelajar Nyatakan objektif Pilih kaedah, media dan bahan Gunakan alat/bahan Perlukan tindak balas pelajar Menilai dan menyemak semula bahan


A • • • • • •

Analisis pelajar

Pelajar : Tingkatan 2 Umur : 14 Tahun Jantina : Lelaki dan Perempuan Kaum : Melayu, Cina dan India Tahap Kecedersan : Sederhana Taraf Sosio Ekonomi : Sederhana


S •

• • •

Nyatakan objektif

Kognitif Menyatakan kegunaan nama dan alatan lukisan teknik dengan betul. Psikomotor Pelajar dapat melukis pelbagai garisan dan menggunakan alatan lukisan yang sesuai Pelajar dapat melukis bulatan, segiempat dan segitiga dengan betul. Pelajar dapat melukis unjuran Ortografik dengan baik. Afektif Pelajar dapat mengamalkan sikap kerjasama dalam menghasilkan lukisan teknik.


S

Pilih kaedah, media dan bahan Kaedah Tunjuk cara, latihan Media LCD projektor, komputer Bahan Power point


U •

Gunakan alat/bahan pengajaran Media dan bahan yang digunakan dalam masa sesi pengajaran dan pembelajaran adalah LCD projektor, komputer dan power point.

•

Aktiviti ini dilakukan di dalam bilik darjah dan makmal.


R •

Perlukan tindak balas pelajar

Untuk memastikan proses pembelajaran berlaku, pelajar dilibatkan dalam aktiviti pembelajaran

seperti

membuat

perbincangan, projek, dan sebagainya. •

Ini mewujudkan sikap tolong menolong dan bekerjasama dalam kumpulan.

•

Kegiatan

pengukuhan

seperti

pengukuhan serta-merta diberi sebaik sahaja pelajar memberi tindak balas yang betul (Skinner,1954).


E

•

Menilai dan menyemak semula bahan Setelah penilaian

selesai tentang

keberkesanan

pengajaran, kekuatan

alat/bahan

dan media

secara menyeluruh dilakukan. •

Penilaian latihan

dibuat secara

setiap pelajar.

dengan

memberi

individu

kepada


Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 2


Objektif Pengajaran Kognitif •

Menyatakan kegunaan nama dan alatan lukisan teknik dengan betul. Psikomotor

•

Pelajar dapat melukis pelbagai garisan dan menggunakan alatan lukisan yang sesuai

•

Pelajar dapat melukis bulatan, segiempat dan segitiga dengan betul.

•

Pelajar dapat melukis unjuran Ortografik dengan baik.


Afektif •

Pelajar dapat mengamalkan sikap kerjasama dalam menghasilkan lukisan teknik.


Rancangan Pengajaran Harian Minggu 1

Rancangan Pengajaran Harian Minggu 2

VIDEO 1 JENIS-JENIS ALATAN

Rancangan Pengajaran Harian Minggu 3


BAHAN BANTU MENGAJAR MINGGU 1

BAHAN BANTU MENGAJAR MINGGU 2 VIDEO 2 TUNJUK CARA MELUKIS BULATAN

BAHAN BANTU MENGAJAR MINGGU 3


Latihan Minggu 1

Latihan Minggu 2

VIDEO 3 TUNJUK CARA MELUKIS SEGI TIGA

Latihan Minggu 3


MANUAL PENGGUNA

VIDEO 4 TUNJUK CARA MELUKIS SEGI EMPAT


SOALAN LATIHAN

Lukisan teknik TINGKATAN 2