Page 1

SOLIDAR ITETSPR IS KR. 2 0,-

SOCIALISTISK STANDPUNKT DEN MARXISTISKE AVIS FOR ARBEJDERBEVÆGELSEN PRIS KR. 10,4. ÅRGANG NR. 20 Sep/Okt 2004

Læs inde i bladet Stop den borgerlige regering - for en arbejderregering på et socialistisk program Det er snart 3 år siden de borgerlige fik regeringsmagten. Efter den socialdemokratiske regering i 9 år misbrugte den danske arbejderklasses tillid. Læs vores konkrete krav til en ny regering på side 4-5. Læs derudover bl.a. om: Valget i Venezuela, uddannelses situationen, Irak, krisen og oprøret i Nakskov i 1931 og Anti-velfærdskomissionen.

Arbejderbevægelsen må sætte handling bag ordene:

VÆLT DE BORGERLIGE

De borgerlige kan væltes hvis: · · ·

Protesterne samles Arbejderpartierne går sammen om et socialistisk program Ungdommen mobiliseres til forsvar for velfærden

MARXIST DK


Socialistisk Standpunkt - www.marxist.dk

Indhold og leder

Indhold

side

Leder -

2

Irak i opbrud

3

Stop der borgerlige regering - for en arbejderregering på 4 et socialistisk program. Det forsømte forår - endnu et skridt mod uddannelse for 6 eliten Nyt marxistisk publikationsprojekt lanceret!

8

Draksådd - en analyse af krig

9

”F rem tid en velfæ rd kom m er 10 ikke af sig selv” Stor støtte til Chavez ved valget

12

Hands off Venezuela

13

Fagbevægelsen og må kræ14 ve en arbejderregering! NY REGERING NU! - Men på hvilket program?

16

Arbejderbevægelsens historie del 12 - Krise og oprør i 18 Nakskov Socialistisk Standpunkt har brug for din støtte!

19

SOCIALISTISK STANDPUNKT udgives af avisforeningen SOCIALISTISK STANDPUNKT Nordre Fasanvej 224, 1.sal, 2200 Kbh. N. Tlf.: 61 65 10 88 WWW.MARXIST.DK marxist@marxist.dk Ansv.red: M. Frederiksen

2

● www.marxist.dk ● Se p /O k t 4 . Å rg a n g N r. 2 0

Leder:

KAMPEN MOD DEN BORGERLIGE REGERING MÅ INTENSIVERES! Det er nu snart 3 år siden den borgerlige regering kom til magten. I sin regeringstid har den igangsat et felttog imod arbejderbevægelsen, den har angrebet fagbevægelsen og arbejdernes levevilkår i al almindelighed.

har sagt: Det er nødvendigt at de tre arbejderpartier, sammen med fagbevægelsen, diskuterer alternativet til den borgerlige regering

Vores alternativ Derfor handler denne udgave af Socialistisk Standpunkt om alternaDer er altså et stort behov for et tivet til den borgerlige regering. Vi ægte alternativ. Men de fleste humener at den eneste løsning er at sker nok også Nyrup-regeringen arbejderpartierne går sammen om som i 9 år udliciterede og privatise- et socialistisk program. Inde i bladet rede som aldrig før, stoppede stor- kan du læse mere om hvad vi konkonflikten i 1998 og sparede på kret mener med et socialistisk prodagpenge og andre sociale ydelser. gram, og hvordan det kan gennemføres. Det var lige præcis den politik som skuffede tusinder af arbejdere, der Hvis Socialdemokratiet mobiliserede deres tusinder af medlemmer til havde stemt Socialdemokratiet til at føre en kampagne som ikke var magten i håbet om forbedringer i baseret på mediestunts og spindderes hverdag. Denne skuffelse doktorer, men på aktivt græsrodsarledte direkte til de borgerliges sejr og et ydmygende valgnederlag for bejde, kunne de vinde igen. Gennem en appel til fagforeningerne og Socialdemokratiet. diskussioner på arbejdspladserne, ville man kunne få en stærk kamTillidsmandsmøde pagne. Hvis sådan en kampagne I lyset af de borgerliges alvorlige angreb på velfærdsstaten, er fagbe- var baseret på ægte arbejderpolitik og hvis Socialdemokratiet satte hele vægelsen begyndt at røre på sig. sit apparat og bagland ind på at T illid sm a nd sne tvæ rke t ”F a g lig t A n sva r ” o g L O -storbyerne har ind- agitere for det, ville det uden tvivl møde et overvældende svar fra alkaldt til en konference under title n ”F a g lig e kra v tilen n y po litik ”, mindelige arbejdere. Socialdemokratiet ville kunne banke de borgerlørdag den 28. august. Formålet med mødet er at samle tillidsfolk fra lige på plads med ti eller tyve manhele landet, for at diskutere alterna- daters forspring, hvis de dannede tivet til de borgerlige og hvilke krav en arbejderregering sammen med SF og Enhedslisten. der skal stilles til en ny regering. Dette kræver en kamp inde i de tre En ny udvikling er at man har invite- arbejderpartier og i fagbevægelsen, ret de tre arbejderpartier— Social- begyndende på lokalafdelingsnidemokratiet, SF og Enhedslisten til veau, for en arbejderregering på et socialistisk program. at deltage i mødet. Alle tre partier har valgt at sende en repræsentant og opfordre alle folk til at møde op. Dette er nøjagtig hvad marxisterne der udgiver denne avis hele tiden

Kontakt Socialistisk Standpunkt og hør hvordan du kan være med til at kæmpe for det!


Socialistisk Standpunkt - www.marxist.dk

Internationalt

Irak i opbrud IRAK Af Teis Amundsen

regeringsfolk.

S id en ”b e frie lse n ” h a r d e r sto rt set været kamphandlinger i Irak hver dag. Og de seneste dage er ingen undtagelse, tværtimod. Især i Najaf er kampene blusset op. Under ledelse af Muqtada al Sadr har Mehdi militsen de seneste dage kæmpet imod amerikanerne. Mehdi militsen består først og fremmest af de fattigste Irakere, de folk hvis leveforhold er blevet forværret efter Saddams fald ( man skulle tro at det ville være umuligt ). Den opløsning af samfund e t de r fu lg te e fte r U S A ’s se jr sendte mange ud i arbejdsløshed og USA og deres marionet regering har ikke gjort meget for at hjælpe dem. Dette er sammen med vreden over ikke at være herre i eget hus har fået mange til at tage kampen op mod besættelsesstyrkerne.

E fte r de n a m e rika n ske ”b e frie lse ” af Irak fik vi tudet ørene fulde af hvordan demokratiet nu ville blive indført og der ville være fred. De seneste kamphandlinger viser endnu en gang hvordan dette var ønsketænkning, noget som de selv samme folk der sagde det udmærket var klar over. Netop derfor er der bestræbelser i gang på at få Sadr til at nedlægge våbnene og i stedet tage del i parlamentet. De håber selvfølgelig på den måde at tage pusten ud af oprøret og skaffe sig selv den legitimitet de mangler. Det virker dog ikke til at Sadr har nogen intention om at gøre dette, nok især fordi det ville stille ham i et dårligt lys i sine støtters øjne.

D e t irakiske ”d e m o kra ti”

Selvom der ikke har været afholdt valg er der meget snak i aviserne om at man er ved at indføre demokrati i Irak. Men selv dette spæde forsøg på at få irakerne til at ordne det rod amerikanerne har lavet er ved at bryde sammen. Endda den konference man havde indkaldt for at udpege et parlament brød sammen, da en stor del af de delegerede udvandrede. Grunden var de kampe der samtidig udspillede sig i Najaf, flere nægtede at fortsætte indtil kampene blev indstillet. Dette udstiller den store splittelse der er iblandt selv de ledende irakere. Nogle står fuldstæ nd ig t på U S A ’s sid e , a nd re vil finde en middelvej og endnu andre vil ikke stoppe før USA og resten af koalitionen er fuldstændigt ude af Irak. Samtidig er støtten til oprøret vokset, dette sætter dem i den situation at de er nødt til at vælge. Skal man støtte sig til amerikanerne eller støtte oprøret? Alt sammen noget der har indflydelse på håbefulde

Oprøret

kes på kort sigt, men vil ikke kunne stoppe bevægelsen på længere sigt.

Fremtiden for Irak

På kort sigt ser det ud til at situationen i Irak vil fortsætte som nu, med en optrapning af kampene. Dette betyder selvfølgelig at Irak ikke vil være stabilt i en større årrække. Det vil have en stor indvirkning på koalitions tropperne. Allerede nu er der tegn på træthed, især hos amerikanerne der har fået forlænget deres ophold flere gange. Og hos andre medlemmer af koalitionen ser det ikke bedre ud, samtidig har nogle lande, for eksempel Spanien, trukket deres tropper ud.

USA kan altså ikke regne med at fordele byrden. På længere sigt er det absolut nødvendigt at arbejderbevægelsen bliver samlet, fagforeHvilken rolle spiller arbejderbeningerne må lave et samlet angreb vægelsen? im o d ko n se kve n se rne a f U S A ’s o g Den irakiske arbejderbevægelse er deres irakiske lakajers politik. Med meget svag. Under Saddam blev Kommunistpartiet jagtet hvilket stort voksende utilfredshed omkring leveset fik det til at kollapse. Tusinder af forhold og selvbestemmelse vil det deres medlemmer blev smidt i fæng- være katastrofalt at lade reaktionære sel eller henrettet. Dette fik ledelsen religiøse folk stå uimodsagt som ledelse for modstanden. En kapitaliaf kommunistpartiet til at bygge stærkere bånd med USA efter Ope- stisk religiøs stat vil ikke løse nogle ration Desert Storm i 1991. De støt- af de problemer irakerne har, Irans tede embargoen og er nu med i den nuværende økonomiske situation er irakiske regering. Dette har ført til at et godt eksempel. Hvor lang tid det de har mistet den sidste rest af legiti- vil tage før bevægelsen bliver intensiveret kan vi desværre ikke spå om, mitet, det er altså ikke fra kommutil gengæld er det sikkert at arbejdernistpartiet at man skal forvente en organisering af socialistisk modstand klassen vil røre på sig. mod besættelsen. Dette har ført til at ledelsen af modstandsbevægelsen er kommet i hænderne på præster, nationalister og andre reaktionære elementer. I flere irakiske byer er uafhængige organisationer dog ved at tage form, især fagforeninger, dette bliver dog besværliggjort af at USA og deres marionetter under dække af ILO ( Internationalt LO ) har startet fagforeninger for at stoppe bevægelsen. Dette kan nok lyk-

www.marxist.dk ● Se p /O k t 4. Å rg a n g N r. 20 ●

3


Indland

Socialistisk Standpunkt - www.marxist.dk

Stop den For en arbejderregering på INDLAND Af Michael Styrk og Andreas Bülow

og nedskæringer, som de borgerlige har færdiggjort. Og samtidig husker Det er snart 3 år siden de borgerlige alle, hvordan de stoppede storstrejfik regeringsmagten. Efter den soci- ken i 1998 og forringede efterlønnen i 1999. Derfor er det ikke underligt, aldemokratiske regering i 9 år misat mange arbejdere er blevet meget brugte den tillid den danske arbejdesillusionerede og har stemt på de derklasse havde givet dem, ved at føre nedskæringspolitik, blev det de borgerlige. En ny socialdemokratisk borgerliges tur. I en periode på næ- regering, der stadig prøver at gensten 3 år har de ikke gennemført ét nemføre kapitalismens krav, er abeneste forslag til fordel for arbejder- solut ingen løsning. klassen eller ungdommen. TværtiKapitalismen befinder sig i en omfatmod har de angrebet os ved hver given lejlighed. De har angrebet eks- tende krise på verdensplan, hvilket klusivaftalerne, dagpengeordningen, dansk økonomi også kan mærke. sko lep ra ktiko rdn ing en , S U ’e n , d e t Fra 2. kvartal 2003 til og med 1. offentlige transportsystem bare for at kvartal 2004 har den danske økononævne nogle få eksempler. På den mi haft en vækst på omkring 1,4% og endda med negativ vækst i nogen anden side kan nævnes at de har sænket afgifter for virksomhederne, perioder. Samtidig er antallet af arbejdsløse eksploderet. Den officielle givet tilskud til virksomhederne og arbejdsløshed i øjeblikket ligger på sikret AP møllers økonomiske interesser ved at føre landet i krig i Irak. 6,4 %, mens det reelle tal er langt højere. Borgerlige økonomer og politikere har på det seneste udtalt at Dette er ikke nogen tilfældighed. Tværtimod. Det bunder i det faktum arbejdsløsheden igen er undervejs ned, men reelt har den faktisk været at Venstre, Konservative og Dansk stigende siden september 2001, ogFolkeparti er borgerlige partier der fører borgerlig politik, dvs. de vareta- så de seneste måneder. Årsagen til at de kan slippe af sted med at sige ger arbejdsgivernes økonomiske interesser på et politisk plan. Af den at arbejdsløsheden falder, er at de grund fremgår det også af partiernes arbejdsløse der er i aktivering ikke regnskaber at de modtager klækkeli- tælles med i den officielle statistik, ge summer fra de større virksomhe- men reelt er aktiverede arbejdsløse der i partistøtte. Ironisk nok tog dis- og er tvunget til at møde op til aktiveringsprojektet for at få udbetalt bise partier, der er oprettet, købt og betalt af borgerskabet, sig den fræk- standshjælpen. Tælles de aktiverede hed at køre en hård kampagne mod med har arbejdsløsheden også væL O ’s stø tte til S ocia lde m o kra tiet fo r ret stigende de sidste måneder. nogle år tilbage. Disse problemer er ikke noget, man VK-regeringens politik er klar klasse- bare kan manøvrere sig ud af. De er nemlig en uløselig følge af markedspolitik og et ideologisk felttog imod enhver, der vover at stille spørgsmål økonomiens kaotiske virke. Så der er brug for en arbejderregering, som ved deres politik. fører en helt anden politik, end den Men nedskæringerne startede ikke med Fogh-regeringen. Faktisk star- tidligere Nyrup-regering gjorde. Det tede den socialdemokratiske Nyrup- kræver et klart program, som inderegering mange af de privatiseringer bærer et fuldstændigt brud med ka-

4

● www.marxist.dk ● Se p /O k t 4 . Å rg a n g N r. 2 0

pitalismen og arbejdsgivernes ret til at skalte og valte med vores økonomi. Et sådant program er, hvad vi her vil præsentere i en konkret form. Her er tale om nogle væsentlige punkter og reformer, som man gennem en socialistisk plan ville kunne opnå:

Afskaf arbejdsløsheden! Ledigheden er nu ( juni 2004 ) på 6,4% af den samlede arbejdsstyrke ( o fficielle tal, som altid er langt under det reelle niveau ). Det er skandaløst at der ikke er jobs til folk, selvom der er masser af opgaver, der skal løses. Nedsæt arbejdsugen til 3 0 tim e r, u de n ne dga ng i lø nne n eller større arbejdspres. På den måde er det muligt at skabe jobs til alle. Stop alle nedskæringer og forringelser af velfærdssamfundet! De sidste mange års finanslove har indeholdt den ene besparelse efter den anden på en lang række områder. Det kan ikke være rigtigt, at almindelige mennesker skal betale for kapitalismens krise.

Stop al udsalg af velfærden!

Stop alle privatiseringer og udliciteringer. Udbyg den offentlige sektor, under arbejdernes og brugernes demokratiske kontrol.

En høj national minimumsløn for alle mennesker! Vi er mange mennesker i dette samfund, der må vende hver krone for at få hverdagen til at hænge sammen økonomisk. De lønninger, som mange får, er mildt sagt utilstrækkelige. De danske kapitalister har endda hentet arbejdere fra Polen til Danmark for at trykke lønnen ned på et endnu lavere niveau. Indfør i stedet en høj national minimumsløn, gæl-


Socialistisk Standpunkt - www.marxist.dk

Indland

borgerlige regering! et socialistisk program! dende for alle mennesker, inklusiv kommunen tjene flere skattekroner. lærlinge og studerende, pensionister Men samtidig resulterer det i, at boo.l. ligmanglen bliver endnu større. Byg boliger til alle, til priser der er til at Stop for imperialistisk krig og be- betale.

gamle slogan: del og hersk. Indvandrerne er blevet hårdt ramt af regeringens asociale politik, og kvinderne har stadigvæk ikke opnået ligeløn. Indfør lige rettigheder og pligter for alle - i loven og i virkeligheden! Solidaritet og fælles kamp for at ændre samfundet.

sættelse!

Den første danske soldat er allerede død i Irak, og samtidig dræbes næsten dagligt irakere, som gør oprør mod besættelsesmagten. Irakerne ser soldaterne som besættere - ikke som befriere. Træk Danmark ud af besættelsen af Irak og af alle andre fremtidige imperialistiske krige. Brug i stedet pengene på skoler, hospitaler og velfærd.

Bryd med kapitalismen

Fri adgang til uddannelse og de økonomiske muligheder for det!

På gymnasier, folkeskoler, handelsskoler, tekniske skoler og universiteter kan man konstant mærke den borgerlige regerings kolde ånde i nakken. I mange gymnasieklasser sidder man nu 31 elever i hver klasse, hvilket giver mindre tid til især de svageste elever. De har også angrebet SU'en, som i forvejen ikke er for høj. Stop alle nedskæringer på uddannelse. Højere SU til alle. Sænk klassekvotienterne til 24. Indfør en arbejdsmiljølov, der også omfatter elever.

Afskaffelse af bodssystemet ingen indgreb i strejke- og aktionsretten!

Alt for længe har arbejderklassen været undertrykt af arbejdsgivernes ret til at tryne os og stoppe vore strejker med skruebrækkeri og arbejdsretten. Det er på tide, at vi kræBoliger til alle - til priser, der er til ver vores ret: Fuld strejke- og aktionsret for alle arbejdere, funktionæat betale! rer og lærlinge. Ingen indgreb fra Akut mangler der tusinder af boliger statsmagten, arbejdsgiverne eller til unge og til hjemløse. Samtidig er der mange arbejdsløse bygningsar- politiet. bejdere. Dette er blot endnu et eksempel på kapitalismens kaos. I de Lige løn for lige arbejde - ingen diskriminering pga. køn, race, store byer lægges små lejligheder religion mm.! sammen til store, som så kan sælRegeringens politik går efter det ges til de rige. På den måde kan

Dette er nogle af de punkter, som en ægte arbejderregering bør kæmpe for. Det kræver kamp til stregen. Den nuværende ledelse i de tre arbejderpartier – Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten – er ikke i stand til at føre sådan et program ud i livet. At udføre sådan et program kræver nemlig en overtagelse af de største virksom -heder, banker, forsikringsselskaber, byggeriet, forretningskæder osv. Det kræver, at arbejderklassen skifter deres ledelser ud og overtager kontrollen med staten og med økonomien, og demokratisk selv styrer begge dele. Det kræver med andre ord en revolution. Den vej frem, som vi står for i Socialistisk Standpunkt, er ikke noget, der vil ske af sig selv. Det er kun muligt, kun hvis arbejdere og unge kæmper for at bringe arbejder-partierne og fagbevægelsen tilbage på et socialistisk program. Derfor opfordrer vi alle, der vil kæmpe for at bringe de socialistiske idéer tilbage i arbejderbevægelsen, til at kontakte Socialistisk Standpunkt og høre, hvordan de kan deltage!

www.marxist.dk ● Se p /O k t 4. Å rg a n g N r. 20 ●

5


Socialistisk Standpunkt - www.marxist.dk

Ungdom

Det forsømte forår - endnu et skridt mod udannelse for eliten UNGDOM Af Marie Frederiksen

neden, til ca. 1000 kr. Regeringen forsikrer at dette ikke vil få en social Det er efterhånden blevet hverdag slagside, fordi det kun gælder de for elever at deres forhold forringes, elever med de rigeste forældre. I og heller ikke dette forår er de blevet regeringens øjne er ens forældre snydt. Mens eleverne har siddet bø- rige, hvis de tjener over ½ million kr. jet over eksamenslæsningen er om året. Hvis man omregner det må S U ’e n b le ve t skå re t ne d og de re s forældrene hver tjene 21.000 om muligheder for at komme på univer- måneden – ikke en fyrstelig sum må site te t u de n ”d e rig tig e ” ka ra kte re r man sige. forsvundet.

SU skåret ned

D. 18 marts indgik regeringen forlig med Dansk Folkeparti, det Radikale Venstre, Kristendemokraterne samt S o cia ld e m o kratie t og S F o m S U ’ e n . F o rlige t b etø d a t S U ’e n fo r e n lige forsørgere bliver sat op til ca. det dobbelte fra nytår, mens et forældrepar på SU stiger med ca. 600 kr om måneden. Dette må siges at være drastisk tiltrængt, og burde have været gennemført for længe siden. Men forliget kan dog ikke vække den store jubel. Enlige forsørgere på SU vil stadig have svært ved at få det til at løbe rundt; husleje, bleer, vuggestue, mad osv. – det hele løber op, og tid til at arbejde er jo ikke det man har mest af med fuldtidsstudie og børn. M e n… d et ha r p a rtie rn e ta ge t h ø jde for, forsørgere får lov til at optage et større studielån. Hvilket betyder, at de i endnu længere tid efter studierne skal leve for en lav indkomst, mens de betaler lånet tilbage til staten. Men man skal ikke tage fejl af regeringen, den giver ikke bare sådan ved kasse 1, enhver medalje har en bagside. Denne forbedrings bagside er, at pengene tages fra de hjemmeboendes SU. De hjemmeboendes SU skæres ned med 400 kr. om må-

6

Cafepenge?

De hjemmeboendes SU er i lang tid blevet kaldt cafepenge, i håbet om at det kan få folk til at sige at det er okay at den skæres ned. Et utrolig arrogant og nedladende udtryk, når man tager i betragtning at børnepengene bortfalder når børnene fylder 1 8 å r. M e n ud g ifte rne b o rtfa ld e r ikke , der er udgifter til lommeregnere, ordbøger, studieture, transport, tandlægebesøg osv. Mange har altså fuldt ud brug for disse penge, men om nogen bruger pengene på cafebesøg o.l. er ikke pointen. Da SUen blev indført for alle, var det med argumentet om, at alle skulle have så d en ikke b le v b etra gtet so m ” fa ttig h jæ lp ” e lle r ”n a sse ri”. Jo mere differentiering der kommer i S U ’e n , jo m e re få r de n ka ra kte r a f fattighjælp, og det bliver pinligt at modtage den. Det gør det også lettere at skære i den senere hen, hvis nogen kan klare sig for mindre så kan alle det vel? Og hvor mange vil kæ m p e im o d ne dskæ ring e r a f S U ’ en for én lille gruppe? Politikerne argumenterer for at hvis nogle udgifter i uddannelsessystemet stiger, skal andre falde; budgettet skal gå op. Men det er der ingen lov der siger! Uddannelsessystemet og de studerende er de seneste mange år blevet udsultet med nedskæring på nedskæring. I stedet for

● www.marxist.dk ● Se p /O k t 4 . Å rg a n g N r. 2 0

at skære ned og omfordele må der tilføres penge til uddannelsessystemet. Hvis man ser på hvor mange værdier, der hver dag skabes i det danske samfund, er 400 kr. om måneden til nogle tusinde elever ingenting. Elever og studerende må kræve en SU, der er til at leve af til alle. Også politikerne må vide, at det er peanuts, der er tale om ved disse nedskæringer. Deres formål med at tage fra nogle elever og give til andre er et andet. På denne måde håber de på at splitte elever og studerende; det ene år rammes den ene gruppe, det næste år den anden osv. På den måde forsøger de at få elever og studerende til at bekriges internt i stedet for at bekrige nedskæringerne. Kun karakterer skal tælle Men ikke nok med det. I juli besluttede regeringen at kvote 2 systemet skal afskaffes til universiteterne. Indtil nu har det været muligt at blive optaget på universitetet ved at samle point, hvis ens karakterer ikke var helt gode nok, men det skal nu afskaffes. Det betyder at tiden i gymnasiet, på handelsskolen, teknisk gymnasium eller HF nu skal gøres fuldstændig til en intern konkurrence mellem eleverne. Hvis det kun er gennemsnittet, der kan få en optaget på universitetet gælder det om at få højere karakterer end de andre. I forvejen lever den sociale arv i bedste velgående i det danske uddannelsessystem; man får ca. den samme uddannelse som ens forældre. Dem med højest karaktergennemsnit har ofte forældre, der selv er akademikere. Og med blandingen af SU-


Socialistisk Standpunkt - www.marxist.dk

Fagligt

”Det kan blive nødvendigt for gymnasiee le ve rn e a t g å p å g a d e n ig e n ...”

forringelsen og fjernelsen af Kvote 2 må man formode, at dette bliver end- Kampen må fortsætte nu tydeligere. Det er meget belejligt at disse forringelser kommer her i foråret hvor eleHøjst sandsynligt bliver det især ver og studerende er travlt optagede ” m id te rg ru p p en ” d e r ra m m e s, de m af eksamen og sommerferie, og dermed forældre med fx en lærer eller for ikke sådan lige går på gaden og pædagoguddannelse. Størstedelen protesterer. Men det bør ikke holde af børn med ufaglærte forældre kom- elever og studerende tilbage; ligeså mer ikke på universitetet nu, og med snart sommerferien slutter må alle disse forringelser bliver deres mulig- elev- og studenterorganisationer arheder absolut ikke forbedret. Dem i rangere protester imod disse forrinmidtergruppen får skåret deres SU, gelser. Ikke kun de der bliver ramt så de må arbejde mere, og altså får direkte, men alle. mindre tid til lektierne, samtidig med at karaktererne bliver altafgørende. Disse forringelser er en enkelt del af

d e ifo rb ind e lse m ed d en ne S U ” re fo rm ” h a r d e ø kon o m iske vismænd været ude og sige, at de ikke mente, at det var nok. De har foreslået at de universitetsstuderendes kandidat-år (de sidste to år ) , skal finansieres af lån og ikke SU – så ved vi, hvad der er i vente. Det er på tide at sætte hårdt mod hårdt i en samlet kamp – en kamp mod eliteuddannelse, for uddannelse til arbejderklassens børn. den

Den eneste vej frem er at studenter organisationerne går sammen med arbejderbevægelsen i kampen for uddannelse til alle og utallige forringelser af de studerenAt beholde kvote 2 er dog ikke løsdes vilkår over de seneste mange år; velfærd til alle. ningen. Et lille skridt på vejen til at S U ’e n , b u d ge tte rne , sko le p ra ktikbryde den sociale arv er frit optag på ken osv. osv. Vi må ikke lade regeEn kamp der ikke kun gælder uddanalle videregående uddannelser og nelsessystemet, men hele velfærdsringens del og hersk strategi virke; en SU der er høj nok til at ingen er gymnasielever denne gang, universi- samfundet. En kamp der ikke afslutafhængige af deres forældre. Forrin- tetsstuderende næste gang, så tek- tes før der sættes en stopper for kagelserne tager endnu et skridt hen pitalismens op- og nedture. Dvs. en nisk skoleeleverne osv. For hver imod at gøre uddannelse i Danmark nedskæring der accepteres øjner stopper for kapitalismen som samtil et gode for eliten. regeringen chancen for flere. Allere- fundssystem, og opbyggelsen af et nyt samfund – et socialistisk!

www.marxist.dk ● Se p /O k t 4. Å rg a n g N r. 20 ●

7


Socialistisk Standpunkt - www.marxist.dk

Fagligt

Arbejdet bærer lønnen i sig selv gere tilrettelæggelse af arbejdet, typisk i samarbejde mellem virksomh ed en o g de n s m e da rbe jde re . ” - Eller gør det? I hvert fald lader det E n ”s m id ig e re ” tilre tte læ gg e lse a f arbejdet betyder her, at arbejderne til, at mange af Danmarks store arbejdsgivere er begyndt at tænke på må arbejde mere og på de tidspunkden måde. Senest var direktøren for ter, som passer arbejdsgiveren Lindøværftet, Torben Anker Søren- bedst. sen, ude og sige, at arbejderne må Alt dette kan sammenfattes i ét ord; arbejde 40 timer om ugen – uden lønkompensation. Det betyder, at de klassekamp. Det er arbejdsgivernes danske arbejdere ( eller lønmodta- kamp mod de ansattes ønske om et gere, for dem der bedre kan lide det behageligt liv, hvor man kan tænke på andet end arbejde, og hvor man ord ) skal arbejde 3 timer ekstra – ikke nødvendigvis er helt udkørt, når gratis – for arbejdsgiverne. Uden tvivl vil det glæde aktionærerne, men man kommer hjem. FAGLIGT Af Bo Frederiksen

Det er nødvendigt med et klart svar – hvis der skal arbejdes mere, så ansæt nogle af de mange arbejdsløse! Hvis der skal være løntilbageholdenhed, så start med aktionærerne og direktørerne! Hvis de danske virksomheder ikke kan leve op til dette, må man nationalisere de 50 største virksomheder og sætte dem under de ansattes egen kontrol. På den måde vil man kunne starte en rationel, socialistisk planlægning af den væsentlige produktion i samfundet.

for de fleste andre vil det blot betyde Selv om de borgerlige politikere endnu mere stress og arbejdspres. gang på gang erklærer klassekampen for død, så eksisterer den i bedTidligere på året skrev dagbladet Børsen på lederplads, at det er nød- ste velgående. Disse angreb kan ledelsen for fagbevægelsen og arvendigt med: ” E n ko m b in ation af ø ged e in veste - bejderpartierne ikke sidde overhørig. ringer, ikke mindst i IT, og en smidi-

Nyt marxistisk publikationsprojekt lanceret! For omkring 15 år siden, efter stalinismens fald, udråbte de borgerlige sig selv til ideologiske sejrherrer. De mente at historien nu havde bevist at den marxistiske teori var forkert. De påstod at klassekampen var død og at kapitalismen nu ville sikre evig fremgang og velstand.

gang på gang tvinger arbejderne ned i løn, og hvordan flere og flere mennesker begynder at vende sig imod privatisering og nedskæringer.

Kapitalismen har altså ikke løst de grundlæggende problemer i verden, og derfor er der stadig brug for et alternativ. Men her 15 år efter, kan vi se at de Vi mener at en del af dette alternativ, tog fejl. Kapitalismen har ikke sikret skal findes i marxismens klassiske fred og stabilitet, tværtimod har vi for værker, det vil sige Marx, Engels, n ylig t se t h vo rdan U S A ’s re g e rin g Lenin og Trotskijs bøger og artikler. har ført en blodig krig og besættelse Disse skrifter giver os nemlig en af Irak, hvordan tusinder af arbejdere nøgle til at analysere vigtige spørgsog unge mennesker gik på gaden mål, såsom statens karakter, en imod den selv samme krig, hvordan analyse af fascismen, af revolutioLatinamerika hærges af den eneste nær taktik, marxistisk filosofi, og en revolutionære opstand efter den an- vigtig analyse af hvordan den kapitaden, hvordan de danske kapitalister listiske økonomi fungerer.

8

● www.marxist.dk ● Se p /O k t 4 . Å rg a n g N r. 2 0

Derfor har vi iværksat et publikationsprojekt, med det formål at få lagt så mange af disse skrifter ud på Internettet, på dansk. På den måde vil de være tilgængelige for mange, mange flere mennesker. Indtil videre har vi blandt andet indscannet Kapitalen, Marx/Engels udvalgte værker og alle Lenins udvalgte værker. I den kommende tid vil vi ligge disse værker ud på Internettet. Men vi har brug for DIN hjælp! Vi mangler folk til scanning, gennemlæsning, m.v. Hvis du har tid og lyst til at hjælpe med at gøre marxismens grundværker tilgængelige for mange flere, kan du kontakte os på email: marxist@marxist.dk og høre hvordan du kan hjælpe os!


Socialistisk Standpunkt - www.marxist.dk

Internationalt

Draksådd - en analyse af krige BOGANMELDELSE Af Klaus Münster

Trussel om strejke

Krisen mellem Norge og Sverige i Krigen i Irak, Vietnamkrigen, Folke- 1905 er et godt eksempel, hvor det mordet i Rwanda, Balkankrigene, besatte Norge ikke adlød Sveriges første og anden verdenskrig – Det love, men lavede sine egne og prø2 0 . å rh un d rede ha r væ re t d o m in e re t vede at gøre sig selvstændigt. Selvaf krige, ligeså det nye århundrede følgelig ville den herskende klasse i der har fået en blodig indgang med Sverige ikke bare sådan lige finde terror og krige rundt om i hele versig i den slags, og truede derfor med den. at sætte hæren ind mod Norge. Men Men hvorfor? Hvorfor opstår krige? dem der skulle trække i uniformerne Hvorfor skal millioner af mennesker lide endnu mere end de gør i forvejen? Kan der gøres noget, eller er det en naturlov at der er krige? Disse spørgsmål, og mange flere, bliver besvaret i Draksådd, en ny svensk bog om Krig, Imperialisme og Modstand.

og dem der skulle betale skatterne, arbejderklassen, nægtede blankt at gå i krig efter en større kampagne fra det svenske socialdemokratis ungdom. Truslen om generalstrejke over hele landet og de revolutionære tilstand i nabolandet Rusland, fik den herskende klasse til at sige fra og bøje sig. Men som sagt er det mere en undta-

Forfatterne

De tre forfattere, Kerstin Alfredsson, Jonathan Clyne og Lena Ericson Höijer er alle aktive marxister i den svenske arbejderbevægelse og bogen er rettet mod aktive i den svenske fagbevægelse, Socialdemokratiet og Venstrepartiet. Den er skrevet af arbejderaktivister, til arbejderaktivister og ungdommen, det vil sige på et niveau, hvor det ikke bare er professorer og venstrefløjsintellektuelle der kan følge med, men hvor dem bogen er rettet til, folk fra arbejderklassen, vil få meget ud af at læse den. Forudsat man kan lidt svensk, forstås. Bogens forfattere mener, at arbejderklassen kan løse problemet med krig, hvis man skrider ind over for kapitalisternes magt- og pengeinteresser, der efter en gennemgående analyse af mere end ti krige over hele verden, over et helt århundrede, bliver klassificeret som problem nr. 1. Og her spiller arbejderklassen en nøglerolle i bogen, hvor der ved hver enkelt krigtilstand kommer en form for protest fra arbejderklassens side, men hvor det desværre kun lykkes en sjælden gang imellem rent faktisk at stoppe en krig.

gelse end en regel, for selvom der er protester er det meget tit at ledelsen for arbejderbevægelsen mangler perspektiv, og bøjer sig for kapitalisternes krigsønsker – som i 1. verdenskrig hvor 2. internationales ledelse forrådte arbejderbevægelsen trods de fine ord om enighed der tidligere var blevet ført frem.

FN og Gandhi Den behandler også de forskellige

måder der ellers er brugt til at standse krige med, f.eks. Ghandis ikkevolds teorier, eller FNs rolle i f.eks. Østtimor – begge med mange døde til fø lg e af de re s fe jlsla gn e ” fo rsø g ” p å a t æ n d re e t la nd spo sition. Ghandis teorier spillede fallit på grund af hans åbenlyse beundring af det britiske imperium og absolutte mangel på konsekvens – han stoppede strejker flere gange, og brokkede sig over soldater, der nægtede at

www.marxist.dk ● Se p /O k t 4. Å rg a n g N r. 20 ●

9


Socialistisk Standpunkt - www.marxist.dk

Indland skyde på demonstranter! Det var i virkeligheden flådeoprør og andre oprør blandt arbejderklassen der fik betydning for Indiens uafhængighed. FNs rolle i Østtimor bliver belyst efter en analyse af FNs struktur, store imperialistiske magter der styrer det hele, hvorefter det står ret klart at Østtimors olieressourcer er at foretrække for dem, frem for befolkningens ve og vel. Både FN og Ghandis teorier bliver trods dette fremstillet af dele af venstrefløjen som løsninger på verdens problemer – hvilket i denne bog bliver fuldstændigt forkastet, vel underbygget af analyser af både den nuværende situation i Irak, men også en masse lignende situationer over

hele verden.

Konflikten i Mellemøsten

Palæstina bliver dybdegående forklaret og stillet op mod andre, såka ld t ”re a listiske ” fo rsla g . De sidste ord vil vi overlade til forfatterne selv, da de fint sammenfatter bogens pointe, og deres egen holdning: ” V i tro r a t e n in te rna tiona l a rbe jde rbevægelse der er kæmpende, demokratisk og socialistisk kan virkeliggøre menneskers ønsker om retfærd ig hed , fre d og e t g od t liv ”

Der følger også et bilag med til bogen, om Israel-Palæstina-konflikten, der efter en historisk analyse af hvordan Jøder og Arabere har levet fredeligt side om side og været i arbejderkampe sammen, forklarer USAs og de lokale herskende klassers rolle i det mange ser som en uløselig konflikt. Men hvis man før har kunnet leve side om side, kan Fem røde stjerner ud af fem! man det så ikke igen? Jo, forudsat der er ikke er en flok kapitalister der skaber splid for at kunne skrabe penge ind til sig. Parolen om en soci- 3 03 side r, Z ä ta b o kfo rlag , kan be stilalistisk føderation med national selv- les på e-mail: marxist@marxist.dk bestemmelsesret mellem Israel og

”Fre m tid e n s velfæ rd ko m m er ik ke a f sig se lv” INDLAND Af Marie Frederiksen

i velfærden;  At efterlønnen afskaffes eller beskæres Således lyder overskriften på et de At dagpengene sættes ned, batoplæg som kom fra velfærdskomså ”d e t b e d re kan b eta le sig at missionen i Maj 2004. a rb e jd e ” Velfærdskommissionen er en kom At den offentlige sektor beskæmission som regeringen nedsatte i res september 2003, med det formål at  At der kommer et element af forgennemgå den danske velfærd og sikring i velfærdsydelser, som komme med forslag til ændringerne. sundhed, ledighed og pension

Anti-velfærdskommissionen Velfærdskommissionens navn må siges at være lettere misvisende – man kunne måske sige omvendt sprogbrug som i George Orwells roman ”1 9 8 4 ”, hvor krigsministeriet bliver til ministeriet for fred osv. Velfærdskommissionen er blevet dygtig sammensat af regeringen; den består hovedsagligt af borgerlige økonomer, tidligere ansatte i Dansk Arbejdsgiverforening o.l. Ansættelseskriteriet til kommissionen ser ud til at være at man tidligere skal have udtalt sig imod efterløn, folkepension o.l. Indtil videre er velfærdskommissionen kommet med en række forslag til så ka ld t ”n ø d ve n d ig e ” æ n d rin g e r

10

Velfærdskommissionen advarer, at hvis der ikke gennemføres drastiske ændringer må en almindelig LOfamilie om nogen år betale 35.000 kr. mere om året i skat. Og her ser vi kommissionens misvisende navn – dette er ikke forslag til ændringer af velfærden, men til afvikling af velfærden. Velfærdskommissionens navn burde i virkelighed en væ re ”a n tive lfæ rdsko m m ission en ”.

undersøgelse i slutningen af 2005. Dvs. først efter et folketingsvalg, som senest skal være i november 2005. Den borgerlige regering kom til magten ved, at lade som om den ville forsvare velfærden, og sådan ser det ud til, at den har tænkt sig at vinde endnu et valg. Men den borgerlige regering har i de sidste 3 år vist sin sande kulør – det er en arbejdsgiverregering, som angriber arbejderne. I velfærdskommissionens forslag kan vi se, hvad vi har i vente, nedskæringer og brugerbetaling kort sagt en ødelæggelse af velfærden. Og ikke nok med det den konservative kulturminister Brian Mikkelsen ( som årligt modtager 1.068.000 som minister ) var for

nylig ude og sige, at han mente, at

den nuværende mindsteløn på 90 kr. i timen er for høj – ifølge ham er fx gadefejning ikke den løn værd – måske er det hans job der ikke er den løn værd? Regeringen planlægger angreb I hvert fald er det tydeligt, at de borpå velfærden gerlige vil lancere endnu hårdere Regeringens plan med velfærdskom- angreb, hvis de endnu engang kommissionen er, at den skal komme mer til magten. med de endelige resultater af sin

● www.marxist.dk ● Se p /O k t 4 . Å rg a n g N r.


Socialistisk Standpunkt - www.marxist.dk

Indland

Alternativer

Men hvad er alternativet? Som modsvar til regeringens velfærdskommission har en række prominente folk, heriblandt en række professorer opsat den alternative velfærdskommission ( DAV ) . De kritiserer velfærdskommissionen for at være for ensidigt sammensat; at den kun består af økonomer med et bestemt syn, og at kommissionen kun går op i den økonomiske bundlinie, og ikke de sociale og menneskelige aspekter af velfærden. Økonomerne i regeringens velfærdskommission vil argumentere for, at deres løsningsforslag er de eneste rigtige – d e e n e ste ”fo rn u ftig e ”. Men det er klart at dette er et politisk spørgsmål, et spørgsmål om hvordan man vil indrette sit samfund, og ikke kun et spørgsmål om udregninger på en lommeregner. Men problemet for alle der forsøger at være et alternativ til regeringens anti-velfærdspolitik er, at det ikke er til at komme uden om at det kapitalistiske samfund er i krise. Ikke sådan forstået at økonomien ikke kan gå frem i perioder, men sådan forstået at den økonomiske vækst som bl.a. Danmark oplevede efter anden verdenskrig og indtil omkring 1974 var en historisk undtagelse. I denne periode lykkedes det arbejderbevægelsen at få kæmpet opbyggelsen af velfærdssamfundet igennem. Men siden 1974 har vi ikke set vækstrater, der nærmer sig dem i efterkrigsperioden, og vi har siden set en stagnation og tilbagegang i opbyggelsen af velfærden.

Kapitalisme

Helling Tonning-S cm id t: ”D an skere un d er 40 å r kan g od t b eg yn d e at indstille sig på en større reform af folkepensionen og en afskaffelse af retten til efterløn, hvis velfærdssamfundet skal sikres på længere sig t”. (citeret i P olitiken d. 1 6 . A u gu st 20 04 i ”M alp laceret”) længere på at gå på pension, og i øvrigt betale for at vores børn kan gå Det er ikke kun regeringen og velfærdskommissionen, mener at ned- i skole, vores gamle kan komme på skæringer er nødvendige. Også So- hospitalet osv. Det eneste reelle alternativ er, at cialdemokraternes Helle Thorningarbejderklassen tager sagen i egen Schmidt har været ude og sige, at det kan blive nødvendigt at afskaffe hånd. Som velfærdskommissionen efterlønnen og omlægge folkepensi- sig e r ”fre m tid e n s ve lfæ rd ko m m e r onen, hæve pensionsalderen osv. Vi ikke af sig se lv ”. D e e n e ste, de r må skære i velfærden for at bevare kan sikre fremtidens velfærd, er arbejderklassen – ved gennem deres velfærden – siger de – det er det fagforeninger og partier at kæmpe eneste reelle alternativ. Men det er langt fra sandt! For arbejdere, unge, for en arbejderregering på et ægte socialistisk program. Under kapitalisgamle og syge er det ikke et reelt alternativ, at vi på den ene side skal men har fremtidens velfærd ingen arbejde hurtigere og længere og på fremtid. den anden side ikke kan gå på efterløn når vi er slidt ned, skal vente

Fremtidens velfærd

m u b

Velfærd

Det passer bare ikke sammen! www.marxist.dk ● Se p /O k t 4. Å rg a n g N r. 20 ●

11


Internationalt

Socialistisk Standpunkt - www.marxist.dk

Stor støtte til Chavez ved valget VENEZUELA Af Bo Frederiksen

u de m o kratisk ”. H vis T V 2 e lle r B e rlingske Tidende hver dag opfordrede Søndag den 15. august var der valg i til statskup og attentater mod regeringen, så ville de blive lukket med Venezuela. Afstemningen drejede det samme. Men i Venezuela får de sig om, hvorvidt præsident Hugo Chavez skulle blive siddende på po- stadig lov til at fortsætte med dette. sten til valgperioden udløber i 2006, Udemokratisk opposition eller om han skulle afsættes nu. Efter oppositionen er blevet besejret Chavez står i spidsen for det, han ka lde r de n ”b o liva riske re vo lu tio n ”, i 7 afstemninger ( med det seneste valg er det otte ), har de forsøgt sig opkaldt efter den latinamerikanske med andre midler for at vælte præsifrihedshelt Simon Bolivar. denten Blandt andet stod de bag et statskup i april 2002, hvor de indsatSociale reformer I løbet af Chavez’ regeringstid er der te arbejdsgiverformanden Pedro blevet startet sociale programmer for Carmona som præsident, opløste uddannelse og adgang til lægehjælp parlamentet og trak alle sociale refor alle. Indsatsen har været koncen- former tilbage. De kan ikke udstå, at der her er en præsident, som ikke er treret om de mange mennesker i Venezuela, der lever i dyb fattigdom i lommen på de store banker og kai slumkvartererne.16 millioner, som pitalister. Og så står han oven i købet i spidsen for en bevægelse med aldrig før har set en doktor, har nu adgang til lægehjælp. Og millioner af millioner af aktive arbejdere – det er tidligere analfabeter er i gang med at ikke noget, der er populært på direklære at læse og skrive. Derudover er tionsgangene. Heldigvis blev kupmader blevet delt over 2 millioner hektar gerne overmandet af millioner af fattige, arbejdere og soldater, som ikke land ud til jordløse bønder. Disse ville finde sig i, at et diktatur blev fremskridt har kunnet lade sig gøre fordi regeringen har grebet en smule etableret og at alle fremskridt nu ind i olieindustrien og mod godsejer- skulle stoppes. ne. Men set i forhold til den samlede Nu er oppositionen altså igen blevet olieproduktion, er det stadig meget besejret, og de borgerlige ledere er lidt, der er taget fra de store udenaldeles groggy. Det er ikke på nuvælandske firmaer. rende tidspunkt muligt for dem at ko m m e tilb ag e til ”n o rm a le ” tilOppositionen ejer medierne Afstemningen viste en opbakning til stande – med social elendighed og uhindrede beføjelser til de rige kapiChavez og den revolutionære proces. Oppositionen, som stod bag et talister, godsejere og bureaukrater – på demokratisk facon. Men det er mislykket kupforsøg i 2002, led et klart nederlag og fik kun 41 procent heller ikke muligt for dem at forsøge et nyt kup. Det ville betyde en boraf stemmerne mod 59 procent til gerkrig, og på grund af revolutionens Chavez. Dette på trods af, at langt størstedelen af medierne i Venezue- store støtte i arbejderklassen, blandt la – alle de private aviser, radio- og bønderne og soldaterne, ville kapitatv-stationer – åbent støtter den bor- listerne utvivlsomt tabe. gerlige opposition og flere gange har Derfor er det nu helt op til den boliopfordret til voldelig opstand mod variske bevægelse, hvad der nu skal regeringen. Dette viser, hvor hult ske. Der er ingen tvivl om, at resultaoppositionens ord klinger, når de tet af valget ikke kan accepteres ta le r o m , a t C h ave z e r ” blandt den gamle elite i landet. De vil

12

● www.marxist.dk ● Se p /O k t 4 . Å rg a n g N r.

kæmpe med næb og klør for at bevare deres privillegier, og en af de borgerlige ledere udtalte for nylig, at det ville blive nødvendigt med et diktatur i landet i mindst fem år, hvis man skal skille sig af med alle den bolivariske revolutions resultater. Det vil betyde en katastrofe for det store flertal i Venezuela. Alligevel mener nogle af lederne omkring Chavez, at det er muligt at indgå et kompromis med oppositionen og USA, som står bag. Men det er i virkeligheden det samme som, hvis man skal lære en menneskeædende tiger at spise græs. Det kan ikke lade sig gøre. Den gamle elite og dens borgerlige politikere vil ikke være tilfredse før, at alle de arbejderstyrede fabrikker igen er under kontrol af en lille håndfuld kapitalister, før gratis lægehjælp er afskaffet, før folk har glemt alt om nogensinde igen at opnå reel indflydelse på deres eget liv. Chancen må udnyttes Oppositionen er lammet nu. Dette er en kæmpemæssig chance for én gang for alle at gøre op med den forhadte overklasse. Hvis man nationaliserer deres virksomheder under de ansattes egen ledelse og kontrol og indefrøs deres formuer, kan man effektivt afværge, at de genvinder kræfterne og stabler et nyt kup og diktatur på benene. Dette vil samtidig gøre det muligt at planlægge Venezuelas enorme ressourcer på en rationel måde efter en socialistisk plan, og en socialistisk omdannelse af samfundet vil tage sin begyndelse.


Socialistisk Standpunkt - www.marxist.dk

Internationalt

Hands off Venezuela Som du kan læse andetsteds i avisen er der i Venezuela en revolutionær proces i gang. En proces hvor Venezuelas arbejdere, fattige og bønder kæmper for et ordentligt liv. En kamp imod verdens mægtigste; den lille klike af rige i Venezuela ( o ligarkiet ) og hele verdens imperialister først og fremmest de amerikanske. En kamp der endnu ikke er afgjort. Men ligesom oligarkiet i Venezuela henter støtte udefra, så har den venezuelanske befolkning også brug for støtte udefra. Ikke fra rige institutioner, men fra arbejdere, bønder og unge over hele verden. Det er til dette formål at Hands off Venezuela kampagnen er blevet startet op verden over, også i Danmark.

I Italien har Metalfagforeningen på deres kongres vedtaget en udtalelse til støtte for den nye fagforening i Venezuela UNT. Arbejderne i Venezuela opbyggede UNT, efter at det blev afsløret at den gamle fagforening var styret af arbejdsgiverne og støttede kuppet mod Chavez. Over hele verden er der blevet indsamlet underskrifter, og der har mange steder været afhold protest demonstrationer foran colombianske og amerikanske ambassader. Og ikke mindst handler støtten om at udbrede kendskabet til hvad der sker i Venezuela, blandt arbejdere og unge. Mange vestlige medier skriver enten ikke om hvad der foregår eller fordrejer sandheden.

Men det er klart at den amerikanske imperialisme ikke bare vil tillade en socialistisk revolution i sin egen baghave, den vil forsøge med alle midler at ødelægge revolutionen og forhindre at den spredes. I USA vokser utilfredsheden dag for dag blandt arbejdere og unge; utilfredshed med krigen i Irak, utilfredshed med den økonomiske politik osv., og der findes et kæmpe mindretal af latinamerikanske arbejdere i USA, som lever under elendige vilkår. Også blandt disse vil en revolution skabe inspiration. Om revolutionen i Venezuela vinder har altså afgørende betydning for hele jordens arbejdere og unge.

Gå med! Verdensomspændende betydning Derfor opfordrer vi alle til at gå med i Aktiviteter over hele verden En succesfuld socialistisk revolution solidaritetsarbejdet. Der er mange Den støtte, som kampagnen har vil have en kæmpe effekt i hele Lamåder at deltage på; indsamle unydet har haft en stor effekt i Venezu- tinamerika, hvor der ikke er ét stabilt derskrifter, starte solidaritetskomiteela, og kampagnen har bl.a. været regime. De Latinamerikanske maser, holde offentlige møder, arrangere taget op af Venezuelas præsident ser; arbejdere, fattige og bønder ser demonstrationer osv. – kun fantasiHugo Chavez på nationalt fjernsyn. på Venezuela som et eksempel på en sætter grænser. Men det vigtigste er, at den har givet hvordan man kan opnå en bedre Læs mere på den venezuelanske befolkning håb verden. Men en succesfuld revoluti- www.handsoffvenezuela.dk eller om, at den ikke står alene i verden, on vil ikke bare have en effekt i Lawww.marxist.dk eller ring til 61 65 10 og mod på at fortsætte kampen, for tinamerika, men i hele verden. 8 8 fo r a t få a t vide h vo rdan du ka n et bedre liv og en bedre verden. Bare tænk på hvilken effekt den rus- deltage i solidaritetsarbejdet, og Der er mange måder man kan støtte siske revolution i 1917 har haft på kampen for en bedre verden – en befolkningens kamp i Venezuela. verdens udvikling. socialistisk verden.

www.marxist.dk ● Se p /O k t 4. Å rg a n g N r. 20 ●

13


Socialistisk Standpunkt - www.marxist.dk

Fagligt

Fagbevægelsen må kæmpe for en arbejderregering! Hvad har den borgerlige regering gjort for Danmark? Den borgerlige regering har, siden den kom til magten, ført en politik, der har resulteret i brugerbetaling, forringelse på en række andre områder, samt "effektivisering" ( læs: massefyringer af offentligt ansatte ) . Der er ingen tvivl om, at skatten har nået smertegrænsen for de fleste arbejdere, men resultatet af regeringens skattestop har været massive forringelser af den offentlige service. Regeringen har også snakket om at pille ved efterlønnen, pensionsalderen, SU'en og eksklusivaftalerne, hvilket indtil videre er blevet ved snakken, men der er ingen tvivl om, at det er deres klare mål at gennemføre massive besparelser på disse områder. Hvis de bliver ved magten, vil det lykkes for dem at forringe vores velfærdssystem yderligere, for til sidst at afmontere det fuldstændigt. Var den gamle regering bedre? Poul Nyrups regering var bedre, ingen tvivl om det, men hvor meget bedre var den? Den gennemførte lignende nedskæringer, bare med lidt længere mellemrum, og dybest set stod den for de samme ting. Det var Nyrup-regeringen, der gennemførte forringelser af efterlønnen, greb ind i storkonflikten i 1998 imod arbejdernes interesser, udliciterede 8-9 gange så meget som Schlüterregeringen, forkortede dagpengeperioden fra 9 år til 4 osv. En socialdemokratisk regering vil kunne holde det borgerlige tidevand tilbage et stykke tid, men det er en stakket frist. Så længe man accepterer kapitalismen, vil man være tvunget til at følge dens logik. Det vil sige forringelser og besparelser for det store flertal i samfundet.

14

Det socialistiske alternativ Det eneste reelle alternativ til den borgerlige regering er, at arbejderpartierne ( Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten ) går sammen om et socialistisk program. De vil kunne skabe en socialistisk arbejderregering, der arbejder for flertallets bedste, i stedet for at arbejde for kapitalistiske interesser. Der er ingen tvivl

Situationen i fagbevægelsen Hvorfor gør fagbevægelsen så ikke det? Det er såmænd, fordi at mange af dens topledere er i lommen på arbejdsgiverne, og dermed ikke er villige til at opsøge en konflikt med dem og deres repræsentanter. Blandt andet har den tidligere formand for Dansk Metal Max Bæhring udtalt, at man må begrænse arbej-

Fra Fagligt Ansvars konference, Marts 2002 om, at der i Danmark er råd til forbedringer på alle områder, det er bare et spørgsmål om omfordeling af pengene og produktionsmidlerne. En af de største magtfaktorer i Danmark, lige som i alle andre lande, er arbejderklassen, men det er nødvendigt, at den er organiseret, for at den kan udrette noget. Det er fagforeningernes rolle at organisere arbejderklassen, og hvis fagforeningerne ville, kunne de lægge enormt pres på regeringen. Desuden kan fagforeningerne lægge pres på de tre arbejderpartier for at få dem til at gå sammen om et ægte socialistisk program og på den måde give folk et ordentligt alternativ til de borgerlig.

● www.marxist.dk ● Se p /O k t 4 . Å rg a n g N r.

dernes mulighed for storkonflikt. Fagforeningerne arbejder ikke længere for deres medlemmer, hvilket f.eks. giver udslag i at man reelt ikke længere diskuterer lønstigninger ved overenskomstforhandlinger. I stedet fastlægger forhandlerne en "lø n ra m m e " så lø n nen ikke kan stige mere end 2%, da "der ellers ville komme voldsom inflation". Det er naturligvis fuldstændig absurd, at fagbevægelsen uden at blinke godtager en sådan ramme at arbejde i. Der er opstået en enorm kløft mellem toppen og bunden i fagbevægelsen, og de fleste fagforeningsledere tjener i dag mange gange mere end medlemmerne. Dette kan kun føre til, at de fjerner sig fra deres medlemmer. (F o rtsæ tte s p å n æ ste sid e )


Socialistisk Standpunkt - www.marxist.dk Men fagbevægelsen har også andre problemer. Blandt andet er der tilbagegang i antallet af medlemmer, hvilket har resulteret i diverse popsmarte reklamekampagner, der skal få fat i de unge. Denne tilbagegang bliver forklaret med manglende politisk engagement hos de unge, men det kan da umuligt komme som en overraskelse, at folk ikke er interesseret i at melde sig ind i en organisation, der ikke forsvarer deres interesser. At ungdommen i Danmark ikke kan siges at mangle politisk engagement, kan ses i de gentagne studenter- og lærlingedemonstrationerne mod regeringen, som har samlet titusinder af unge. Fagbevægelsen har også et bureaukratisk problem, hvilket blandt andet kunne spores i tillidsmandsringen Fagligt Ansvar, der opstod i fagbevægelsen som en reaktion på de borgerliges valgsejr. Det lykkedes at få stablet nogle gode demonstrationer med godt fremmøde på benene, men til sidst gik det hele op i bureau-

Fagligt

krati og papirarbejde. Dette er desværre symptomatisk for hele fagbevægelsen, og det betyder, at ledelsen er enormt distanceret fra medlemmerne og deres interesser. Alt i alt må man sige, at fagbevægelsen, som den er i dag, hverken er i stand til eller villig til at tage kampen op mod de borgerlige. Den må først omstruktureres.

Fagbevægelsen skal tilbage på ret kurs Kampen for at genvinde fagbevægelsen må nødvendigvis starte fra bunden, på de enkelte arbejdspladser. Det er vigtigt, at disse arbejdspladsers repræsentanter bliver valgt demokratisk og har bred opbakning fra deres kollegaer. Det kræver, at man står sammen, hvis fagbevægelsen skal ændres. Prøver man på det alene, resulterer det bare i udfrysning. Med bred opbakning fra mange arbejdspladser vil det være muligt at kæmpe for en anden politik i fagbevægelsen, så den kan komme tilbage i arbejdernes hænder. For at

opnå dette må man, i den udstrækning det er muligt, begrænse bureaukratiet i fagbevægelsen, hvilket også vil kunne afværge, at fagbevægelsen i fremtiden havner i den tilstand af stagnation, som den er i i dag. Lederne skal ikke have de frynsegoder eller den løn, de har i dag, og der skal med meget kort varsel kunne indkaldes til valg, hvis ledelsens intentioner eller kompetence drages i tvivl. Dette vil resultere i en meget stærkere fagbevægelse, der kan slås for arbejderklassens interesser. Fra borgerlig side er fagbevægelsen blevet kritiseret, hver gang den gør sig gældende politisk, for fagbevægelsen skal da ikke være politisk, den skal være neutral. Forkert! Fagbevægelsen skal netop være politisk. Den er opstået af politiske årsager, og den dag den ikke længere har brug for at gøre sig politisk gældende, har den udtjent sit formål og dermed mistet sit eksistensgrundlag. Der er al mulig grund til, at fagbevægelsen kommer med politiske krav.

gså: Læs o

DANSK PERSPEKTIV 2004 Et dokument der udspringer af en række diskussioner af situationen i Danmark, og marxisternes opgaver. En detaljeret analyse af dansk politik, regeringen, økonomien og situationen i arbejderklassen. 15 sider, pris: 10 kr. Kan bestilles på e-mail: marxist@marxist.dk eller på telefon 61651088

www.marxist.dk ● Se p /O k t 4. Å rg a n g N r. 20 ●

15


Socialistisk Standpunkt - www.marxist.dk

Ungdom

NY REGERING NU! - Men på hvilket program? UNGDOM Af Andreas Bülow

til magten.

Det nye ungdomsinitiativ kan blive en vigtig faktor i kampen mod denne I det sidste stykke tid er der gået forberedelser i gang til at opstarte en politik, såfremt den formår at mobilisere unge mennesker, ikke bare til at ny kampagne i ungdommen for en n y reg e ring . In itia tive t ”N Y R E G E - stemme socialistisk, men også til at R IN G N U ! ” so m e r o p sta rtet af S iD blive politisk aktive. Formår kampagUngdom ser utrolig spændende ud, nen det, vil det betyde at presset vil og fortjener derfor stor opmærksom- blive massivt på en ny Socialdemokratisk regering, for at indfri sine løfhed. ter

Kampagnen bør være en inspiration for unge mennesker til at tage nogle krav op, og bruge denne kampagne, samt ungdomsfagforeningerne og elevorganisationerne, til at presse en ny regering.

Til at starte med er de tre ungdomsorganisationer der har tilknytning til de tre arbejderpartier — Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten ( DSU, SFU og SUF ) blevet indbudt til en fælles kampagne imod den borgerlige regering og for en ny regering. Ideen er at dette skal være en slags forløber for en ny valgkamp, og formålet er at vinde indflydelse iblandt unge. Kampagnen minder er på en måde en ungdomsversion af den kampagne som Fagligt Ansvar har iværksat sammen med de tre arbejderpartier. Ungdomskampagnen er også et stort skridt fremad. Unge spiller ofte en afgørende rolle i kampe for bestemte krav, og kan virke som en inspiration til de ældre generationer, fordi unge ikke på samme måde er påvirket af tidligere tiders nederlag. Ungdommen har en utrolig styrke når først den går i kamp, fordi den rummer friske unge mennesker, fyldt med kreativitet og kampgejst. Kampagnen koncentrerer sig om følgende krav:  bedre arbejdsmiljø  bedre uddannelse  dobbelt op på ulandsbistand  bedre offentlig transport ( g ra tis in d e nfo r a m tsg ræ n ser )  bedre miljø  flere billige ungdomsboliger

16

Den 11. December 2003 markerede tusinder af unge deres utilfredshed med nedskæringer på SKP ordningen

om forbedringer. Det er nødvendigt at mobilisere unge og arbejdere på de konkrete krav som dette initiativ har stillet, og uddybe disse krav. Inden for initiativet, til alle møder og demonstrationer bør det være frit for alle organisationer og personer at stå frem med deres holdninger og analyser.

Kampagnen må fortsætte Det er vigtigt at kampagnen ikke bare bliver brugt til at føre valgkamp, og så bliver stoppet så snart vi har fået en ny regering. Tværtimod må den være kontinuerlig, og fortsætte efter en evt. ny regering er kommet

● www.marxist.dk ● Se p /O k t 4 . Å rg a n g N r.

For en arbejderregering!

Det er altafgørende at en eventuelt ny regering ikke fortsætter den politik som den tidligere SR-regering under Nyrup fordrev. Dette var en politik med udliciteringer, privatiseringer, nedskæringer på skoler, daginstitutioner og på overgangsydelserne. Det var lige præcis den politik som skuffede så mange almindelige arbejdere og unge, og derved ledte til de borgerliges sejr.

( F o rtsæ tte s p å n æ ste sid e )


Socialistisk Standpunkt - www.marxist.dk Socialisterne indenfor initiativet må forklare at kun en regering af de tre arbejderpartier – Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten – kan indfri løfterne, og at dette kun kan ske på et socialistisk program.

Ungdom

ativet, er om hvorvidt Radikal Ungdom skal med. Det radikale venstre er et borgerligt parti, som gang på gang er blevet brugt af topledelsen i Socialdemokratiet som undskyldning for at gennemføre nedskæringer. Det radikale venstre har ingen traditioner fra arbejderbevægelsen, og har ingen bånd til fagforeningerne.

måde som det er vigtigt at en ny regering ikke har Radikale Venstre med.

Bliv aktiv!

Det er vigtigt at så mange unge socialister som overhovedet bliver aktive i denne kampagne, hvis den skal Et socialistisk program betyder blive en succes. Derudover er det grundlæggende at nøglesektorerne i vigtigt at unge på uddannelsessteder den danske økonomi nationaliseres Tværtimod har de vaklet imellem tager kampagnen op på deres skounder arbejdernes demokratiske socialdemokraterne og de borgerlige ler, og generelt set involverer elever i kontrol, samtidig med at de underog været med til at gennemføre ad- kampagnen. Det samme bør gøres lægges en plan for genopbygning skillige nedskæringer på ungdomiblandt lærlinge. af velfærdssamfundet. Dette er den men. Et af de seneste eksempler var eneste måde hvorpå kravene kan deres blåstempling af afskaffelsen af Bliver kampagnen stor og omfattenindfries og hvorpå arbejdsløsheden masser af SKP-pladser, som dømde, og mobiliseres ungdommen på kan afskaffes og arbejdstiden sæn- mer mange teknisk skoleelever til et socialistisk program, vil det ligge kes. måneders lediggang efter end et enormt pres på en ny regering for grundforløb. at indfri kravene! Skal Radikal Ungdom med? Derfor er det vigtigt at Radikal UngEn diskussion der har foregået i initi- dom ikke kommer med, på samme

Tegn abonnement! Socialistisk Standpunkt er en marxistisk avis, som bliver udgivet af aktive i fagforeninger, elevråd, arbejderpartier og ungdomsorganisationer. Avisen udkommer 6 gange årligt, og handler om dansk politik, arbejderbevægelsen i Danmark og internationalt, arbejdernes daglige problemer, historiske analyser og meget andet. Pris for abonnement: 60 kr. for 6 numre ( 1 år ) . Bestil på www.marxist.dk eller email: marxist@marxist.dk eller telefon 61 65 10 88

www.marxist.dk ● Se p /O k t 4. Å rg a n g N r. 20 ●

17


Socialistisk Standpunkt - www.marxist.dk

Historie

Arbejderbevægelsens historie del 12

Krise og oprør i Nakskov HISTORIE Af Lasse Bertelsen I oktober 1929 brød børsen Wall Street i New York sammen. Dette var katalysator for en verdensomspændende krise. I Danmark slog krisen ikke igennem før i slutningen af 1931. Før det nød kapitalisterne godt af de store prisfald på råvarer, som krisen medførte. Men i sidste ende kunne Danmark ikke holde sig fri. Dette skyldtes det voksende verdensmarked, som Danmark eksporterede sine varer til. Efterhånden som flere lande kom i krise, blev eksporten af danske varer besværliggjort af faldende efterspørgsel og dannelsen af toldmure, og dette medførte til sidst, at krisen også slog igennem i Danmark. Udover at arbejderne i 20erne havde betalt for kapita lism en s ”lyksa lig h ed e r ” ve d n e d gang i reallønnen, måtte arbejderne nu se deres jobs forsvinde i titusindvis. I 1932 var 32% af de arbejdere, der var medlem af en a-kasse arbejdsløse. I 1933 faldt arbejdsløsheden svagt til 29%, kun for at stige igen året efter til 43,8%! Med andre ord var 30ernes krise også kommet til Danmark.

Madsen Mygdal ryger ud

1929 var udover startskuddet på den verdensomspændende krise i den kapitalistiske økonomi også året hvor socialdemokratiet genvandt regeringsmagten, som de havde tabt i december 1926 til den borgerligere Madsen Myghdal regering. Denne regering havde gennemført en lang række angreb på arbejdernes leveforhold såsom tilskud til sygekasserne, invalidepensionen, arbejdsløshedsunderstøttelsen, aldersrenten og på antallet at ansatte i det offentlige. Socialdemokratiet var stadig ledet af Stauning, og efter valgsejren dannede han en koalitions regering med det radikale venstre, der var ledet af P. Munch.

Begivenhederne i maj 1931 gav store overskrifter i ”T id en d e”. Ifø lg e a visen var Nakskov på randen af revolution. (kilde: www.lokalarkiver.dk/nakskov)

Oprøret i Nakskov Efterhånden som krisen spredte sig, spredte utilfredsheden sig også. Især i Nakskov kom der kog i gryden. I takt med den stigende ar-

bejdsløshed havde man startet De Arbejdsløses Organisation ( DAO ) . I Nakskov var 1.000 arbejdere blevet fyret i januar og februar 1931. Nakskov havde på det tidspunkt kun 1 5 .0 00 in db ygge re , så m a n kan h u rtigt regne ud, at det var en meget stor del af arbejdsstyrken, der på få måneder var blevet arbejdsløse. Dette medførte, at man i foråret 1 93 1 un de r led e lse a f D A O m ø d te op til et aftenmøde i byrådet. Byrådet bevilligede på grund af dette fremmøde 20.000,- kr. ekstra til de arbejdsløses hjælpekasse. Men byrådet ombestemte sig hurtigt. Dagen efter blev lederne af de arbejdsløse arresteret, og man trak bevillingen Panik ramte investorer på Wall Street efter krakket den 29. Oktober. Mellem 29. Oktober og 13. November (da aktiepriserne var på deres laveste) forsvandt over 30 milliarder dollars fra den amerikanske økonomi!

18

● www.marxist.dk ● Se p /O k t 4 . Å rg a n g N r.


Socialistisk Standpunkt - www.marxist.dk

HIstorie

tilbage. Samtidig forbød man arbejdernes 1. maj møder.

tidspunkt kun havde 340 medlemLæs de forudgående mer. Denne organisation ( Dansk Arbejdsmænds Forbund, nu SiD ) dele af denne var siden i spidsen for kampen for de Hæren sættes ind artikelserie, på danske arbejderes rettigheder og Arbejderne i Nakskov havde dog ikke tænkt sig at efterleve dette for- leveforhold. Ved Lyngsies død talte bud og afholdt deres demonstration DAF 100.000 medlemmer. Omkring WWW.MARXIST.DK 50.000 mennesker deltog i begravelsom planlagt. Dette førte til heftige kampe mellem politiet og arbejderne, sen. men til sidst lykkedes det dog med drøje hug fra kniplerne at drive arbej- Stauning, som mere end én gang havde ønsket Lyngsie og arbejdsderne hjem. Men dermed var kampen ikke sluttet, den var faktisk bare mændene hen hvor pebret gror, udbegyndt. Dagen efter indkaldte man ta lte : ”E n h ø vd ing e sto l stå r to m . på ny til demonstration imod angre- Lyngsie efterlader et dybt sår i den bet på arbejdernes ret til at demon- organisation, der var hans storværk, strere og byrådets ligegyldighed med i det parti, hvis fremgang var hans livsg læ de… V itag e r a fsked m ed d en de arbejdsløse. Politiet regnede med, at det ville blive en gentagelse djærve kæmpe, som viede sit liv i vor klasses og vort samfunds tjeneaf gårsdagens begivenheder, hvor ste. Vi siger tak for alt stort og godt, arbejderne havde fået prygl. der er frugten af Lyngsies arbejde, Men sådan gik det ikke. Efterhånden og vi lover at værne hans værk og var arbejderne i Nakskov blevet godt fø re han s a rb e jd e vide re . ” M e n d isvrede over den måde, de var blevet se fine skulle hurtigt følges af endnu behandlet på, og det fik politiet nu at et kompromis med borgerskabet, mærke. Og det i en sådan grad at de betalt af arbejderne. Det er siden efter hårde kampe måtte flygte fra de blevet kendt som Kanslergade forlikæmpende arbejdere og forskanse get, og det kan du læse om i næste sig på den lokale politistation. Denne nummer af Socialistisk Standpunkt. politistation blev nu bombarderet med sten, og politibetjentene fandt det derfor mest praktisk at blive inde bag de tykke mure. Men i løbet af natten tilkaldte man forstærkninger fra politistationerne i Maribo, Nykøbing Falster og Vordingborg og soldater fra garnisionen i Vordingborg, Hjælp os med at samle 10.000,- kr. ind i 2004 Socialistisk Standpunkt udkommer nu i sit fjerde år. Vi har, i den tid vi har udsamt betjente fra København. Det kommet beskrevet arbejdere, lærlinge, elever og studerendes kamp i Danmark. blev for stor en overmagt for arbejDerudover har vi bragt artikler om begivenheder over hele verden. dern,e der i dagene efter måtte se

Socialistisk Standpunkt har brug for din støtte!

sig som jaget vildt blandt andet af bevæbnede soldater med bajonetter på geværerne. En lang række af de ledende kræfter blandt arbejderne blev arresteret og flere blev idømt bøder og fængselsstraffe på op til 2 ,5 å r.

Lyngsie dør

I 1932 døde arbejdsmændenes leder Michael Christian Lyngsie. Han havde med en lille håndfuld mænd i 1891 startet organiseringen af de ufaglærte arbejdsmænd, som på det

Socialistisk Standpunkt udgives af folk, der selv er aktive i kampe på arbejdspladser, skoler og i elevråd og fagforeninger. Vi står klart på arbejdernes side i kampen for at bevare deres levestandard. Dermed foregiver vi helle ikke at være objektive som de fine borgerlige aviser. Vi har valgt side. Artiklerne i Socialistisk Standpunkt argumenterer klart for, at kapitalismen ikke kan sikre en bedre hverdag for arbejdere og unge, og for at socialisme er svaret. Men vi kan ikke klare det uden din støtte. Avisen udkommer kun på grund af en lang række menneskers frivillige arbejde med at producere og sælge avisen. Men desværre koster det penge at udgive avisen. Derfor opfordrer vi alle, der ønsker et socialistisk svar mod de borgerlige medier til at give et økonomisk bidrag til vores lille avis. Vi har sat et mål om at få samlet 10.000,- ind i 2004. Allerede nu har vi samlet 4.049,50 kroner ind. Med denne avis er også et girokort, som vi opfordrer dig til at benytte. På den måde kan du være med til at støtte de socialistiske ideer i arbejderbevægelsen.

www.marxist.dk ● Se p /O k t 4. Å rg a n g N r. 20 ●

19

nr20  

VÆL VÆL VÆL VÆL VÆLT DE BOR T DE BOR T DE BOR T DE BOR T DE BORGERLIGE GERLIGE GERLIGE GERLIGE GERLIGE · Protesterne samles · Arbejderpartie...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you