Page 1

Raport z badania pilotażowego testów osiągnięć szkolnych w szkołach podstawowych

Badanie podłużne szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia - etap I.

Dane szkoły: Nazwa szkoły:

Szkoła Podstawowa w Jordanowie Śląskim

Adres szkoły:

Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski

Badane klasy:

IIIa, IIIb oraz Va, Vb

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


1

Wstęp Szanowni Państwo, przekazujemy raport z badania pilotażowego testów osiągnięć szkol-

nych, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych w ubiegłym roku szkolnym w Państwa szkole. Chcielibyśmy jeszcze raz podziękować za udział Państwa szkoły w badaniu oraz zaangażowanie i pomoc w jego organizacji. Dzięki przeprowadzonemu badaniu możliwe było przygotowanie odpowiedniej jakości standaryzowanych testów osiągnięć, które są już wykorzystywane w ogólnopolskim badaniu podłużnym dotyczącym szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia.

2

Cel badania Koncepcja testów osiągnięć szkolnych uczniów szkół podstawowych została opraco-

wana na potrzeby Badania Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia (SUEK). Głównym celem ww. badania jest wskazanie najważniejszych czynników związanych ze szkołą jak i z samym uczniem które wpływają na jego osiągnięcia szkolne. Tak zaplanowane badania wymagają przygotowania narzędzi do pomiaru tych osiągnięć. Po to, aby je stworzyć przeprowadzono pilotażowe badanie testów, w których brała udział Państwa szkoła.

3

Informacje o przeprowadzonym badaniu W badaniu pilotażowym testów osiągnięć szkolnych uczniowie rozwiązywali zeszyty

testowe zawierające zadania z trzech różnych testów: umiejętności matematycznych umiejętności czytania oraz świadomości językowej. Celem badania było jak najdokładniejsze oszacowanie parametrów psychometrycznych przygotowanych zadań i każdego z trzech testów. Jest to możliwe do osiągnięcia wówczas, gdy każdy uczeń rozwiąże jak najwięcej zadań z jednego testu (a nie mniejszą liczbę zadań, ale z każdego z trzech testów). Dlatego też w badaniu pilotażowym każdy uczeń otrzymywał zeszyty testowe z jednej dziedziny. W konsekwencji spośród uczniów jednej klasy trzecia część z nich rozwiązywała zadania z testu czytania, trzecia część z testu dotyczącego świadomości językowej, a pozostali z matematyki. Założenia te, niezbędne w przypadku prowadzonego przez nas badania pilotażowego powodują konieczność zaprezentowania wyników zbiorczych dla obu klas trzecich i obu piątych biorących udział w badaniu. Taki sposób prezentacji umożliwia przedstawienie bardziej rzetelnego wyniku dla wszystkich uczniów z danego poziomu wypełniających jeden rodzaj testu. Ważną cechą przeprowadzonego badania pilotażowego było to, że niektóre spośród testowanych zadań były rozwiązywane zarówno przez uczniów klas III, jak i przez uczniów klas V. Pozwoliło to na zastosowanie modeli analizy danych, które umożliwiają przedstawienie wyników III i V-klasistów na wspólnej skali. Dzięki temu 1


każda szkoła ma szansę nie tylko zobaczyć, jak wyniki ich III i V-klasistów plasują się na tle wyników uczniów z badanych szkół, ale także, czy różnica między uczniami klas III i V w ich szkole jest mniejsza, większa, czy podobna do różnicy między badanymi III i V-klasistami w próbie. Badanie zostało zrealizowane przez Instytut SMG/KRC Poland Media SA w dniach od 21.02.2011 do 4.05.2011. Badaniem zostało objętych 80 szkół podstawowych losowo wybranych w skali kraju. W badaniu uczestniczyło 2821 uczniów klas III oraz 2712 uczniów klas V. Przebadano łącznie uczniów z 281 oddziałów klas III i V w tym ze: 145 oddziałów III oraz 136 oddziałów V.

4

Wyniki

4.1

Wyniki dla całej zbadanej próby Zanim przejdziemy do prezentacji wyników klas z Państwa szkoły przedstawiamy wy-

kresy, które ilustrują średnie jakie uzyskali badani uczniowie w całej naszej próbie. Zostały one tak przygotowane, aby średni wynik uczniów z klasy trzeciej w całej zbadanej próbie dla każdej z trzech umiejętności wynosił 100 i stanowił punkt odniesienia z którym można porównywać pozostałe wyniki. Prześledzenie tych wykresów daje możliwość porównania wyników Państwa szkoły z wynikami w próbie. Jako pierwsze prezentujemy wyniki z testu umiejętności matematycznych, następnie wyniki testu umiejętności czytania i jako ostatnie te dotyczące testu świadomości językowej.

2


Rys. 1: Średnie wyniki w teście umiejętności matematycznych dla uczniów klas III i V w całej zbadanej próbie.

Rys. 2: Średnie wyniki w teście umiejętności czytania dla uczniów z klas III i V w całej zbadanej próbie.

3


Rys. 3: Średnie wyniki w teście świadomości językowej dla uczniów klas III i V w całej zbadanej próbie.

Średnie wyniki uzyskane w próbie przez uczniów na każdym z poziomów (klasy III i V) prezentowane są również na wszystkich wykresach dotyczących uczniów w Państwa szkole. Taki sposób prezentacji umożliwia szybkie porównania wyników, jakie uzyskiwali uczniowie w Państwa szkole, ze średnią w całej próbie. 4.1.1

Wyniki dla poszczególnych klas w szkole

W tej części raportu prezentujemy wyniki jakie uzyskali uczniowie w Państwa szkole. Na rysunkach przedstawiono średnie wyniki dla klas trzecich i klas piątych, które były badane w Państwa szkole. Prezentujemy również, na oddzielnych wykresach wyniki jakie uzyskali poszczególni uczniowie, którzy brali udział w badaniu. A. Umiejętności matematyczne Jako pierwsze prezentujemy wyniki odnoszące się do umiejętności matematycznych. Szare słupki pokazują średnie jakie uzyskali uczniowie w całej zbadanej próbie. Stanowią one punkt odniesienia dla porównań z wynikami przedstawionymi na słupkach niebieskich, które z kolei przedstawiają wyniki uczniów zbadanych w Państwa szkole.

4


Rys. 4: Średnie wyniki w teście umiejętności matematycznych dla uczniów z klas III i uczniów z klas V zbadanych w Szkole Podstawowej w Jordanowie Śląskim na tle wyników uzyskanych przez uczniów w całej próbie.

Rys. 5: Wyniki pojedynczych uczniów klas III w Szkole Podstawowej w Jordanowie Śląskim w teście umiejętności matematycznych.

5


Rys. 6: Wyniki pojedynczych uczniów klas V w Szkole Podstawowej w Jordanowie Śląskim w teście umiejętności matematycznych.

B. Umiejętności czytania Podobnie jak powyżej także w przypadku umiejętności czytania szare słupki pokazują średnie jakie uzyskali uczniowie w całej zbadanej próbie i stanowią one punkt odniesienia dla porównań z wynikami przedstawionymi na słupkach pomarańczowych przedstawiających wyniki uczniów zbadanych w Państwa szkole.

6


Rys. 7: Średnie wyniki w teście umiejętności czytania dla uczniów z klas III i uczniów z klas V zbadanych w Szkole Podstawowej w Jordanowie Śląskim na tle wyników uzyskanych przez uczniów w całej próbie.

Rys. 8: Wyniki pojedynczych uczniów klas III w Szkole Podstawowej w Jordanowie Śląskim w teście umiejętności czytania.

7


Rys. 9: Wyniki pojedynczych uczniów klas V w Szkole Podstawowej w Jordanowie Śląskim w teście umiejętności czytania.

C. Świadomość językowa Jako ostatnie prezentujemy wyniki w teście świadomości językowej. Tak jak poprzednio szare słupki odnoszą się do wyników jakie uzyskali uczniowie w całej zbadanej próbie natomiast czerwone słupki przedstawiają wyniki jakie uzyskali uczniowie w Państwa szkole.

8


Rys. 10: Średnie wyniki w teście świadomości językowej dla uczniów z klasy III i uczniów z klas V zbadanych w Szkole Podstawowej w Jordanowie Śląskim na tle wyników uzyskanych przez uczniów w całej próbie.

Rys. 11: Wyniki pojedynczych uczniów klas III w Szkole Podstawowej w Jordanowie Śląskim w teście świadomości językowej.

9


Rys. 12: Wyniki pojedynczych uczniów klas V w Szkole Podstawowej w Jordanowie Śląskim w teście świadomości językowej.

10

szkoła podstawowa  

zasady, reguły, regulamin

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you