Issuu on Google+


PROGRAMACI ÓFe br er201 4 01 Sá bado

22h. Conc er t 00h. Djs et

02 Domi ng o

2 3h. J AM +DJ Lat i nJam +DJTi mbr e

05 Mi ér c ol es / Di mec r es 2 3h. Djs et

DUKE’ SPALACE ThePr e s i de nt e s

Dj Ant oni oRe que na

06 Jue ves / Di j ous

22h. Conc er t 00h. Djs et

L’ ASSASSI NS A WambaBul uba

07 Vi er nes / Di vendr es

22h. Conc er t 00h. Djs et

CALI BRO35 Txar l yBr o wnyPa bl oSánc hez

08 Sá bado/ Di s s a bt e

22h. Conc er t 00h. Djs et

BARCELONA GI PSY KLEZMERORCHESTRA Thepr es i dent es

i nJam +DJTi mbr e 3h. J AM +DJ Lat 09 Domi ng o/ Di umenge 2 22h. Conc er t 1 2 Mi ér c ol es / Di mec r es 00h. Djs et

GumboJam Ant oni oRequena

1 3 Jue ves / Di j ous

22h. Conc er t 00h. Djs et

LEFTI ESSOULCONNECTI ON A WambaBul uba

1 4 Vi er nes / Di vendr es

22h. Conc er t 00h. Djs et

BLACK BRASI L Funks i nat r as+Ki s a

1 5 Sá bado/ Di s s a bt e

22h. Conc er t 00h. Djs et

DUKE’ SPALACE ThePr e s i de nt e s


PROGRAMACI ÓFe br er201 4 ng o 1 6 Domi

2 3h. J AM +DJ Lat i nJam +DJTi mbr e

3h. Djs et ér c ol es / Di mec r es 2 1 9 Mi

Dj Ant oni oRe que na

ves / Di j ous 20 Jue

22h. Conc er t 00h. Djs et

A WambaBul ubapr es ent a TAVFALCO' SPANTHERBURNS

er nes / Di vendr es 21 Vi

22h. Conc er t 00h. Djs et

NEWBREADBASEMENTJ AM Ka pi+Ki r a

bado/ Di s s a bt e 22 Sá

3h. Djs et 2

Thepr es i dent es

3h. J AM +DJ Lat i nJam +DJTi mbr e ng o/ Di umenge 2 2 3 Domi 22h. Conc er t ér c ol es / Di mec r es 26 Mi 00h. Djs et

GumboJam Ant oni oRequena

2 7 Jue ves / Di j ous

22h. Conc er t 00h. Djs et

A WambaBul ubapr es ent a LOSTWANGS

28 Vi er nes / Di vendr es

22h. Conc er t 00h. Djs et

Fes t aCar nas t ol t es : FUNDACI ÓN TONY MANERO Maner oDJs+Ki s a


Ga r a g er o c ka bi l l ys ur f , USA) / /Co nc e r t L' ASSASSI NS(

Di j ous6/1 0€ant i c i pada( Dai l yRec or ds , Mar ul a, BarBahi a) /1 3€ent aqui l l a

Cas t el l ano Pos i bl ement es eas uas pec t ol opr i mer oenques efij aunoc uandoporpr i mer avezs edadenar i c esc on L’ as s as s i ns , per os ues t ét i c adec uer onegr oybar r adel abi osnoesmásqueunapar t edelpaquet e. SondeMi nneapol i s , l esgus t al aes t ét i c api nup, t i enenunaac t i t uddur a, per ol omási mpor t ant e…t i enengr andesc anc i ones ! Canc i onesquec omoBac ks eatBomp, demues t r ans uamorporbandasc omoTr as hwoman, Cr amps , Soni c so WandaJac ks on, per onos onmásquer e f er enc i aspar auns oni dopr opi oquel abandahai doamas andodes de s uspr i mer osdí as . Pi l l amospar t edenues t r oes t i l oys oni dodedi f er ent esper í odos , per ononosenc as i l l amosen ni ngunodeel l os ”c oment aTeaSi mps on. Sus oni doesunae xpl os i vac ombi nac i óndeGar ag e, Roc kabi l l yySur f quel eshal l e vadoat oc arc onal gunosdes usher oesc omoCher i eCur r i edel asRuna wa ysoAndr eWi l l i ams . En 201 2, unañodes puésdes upr i merc onc i er t o, yaes t abant oc andoenelGi r l sGotRhyt hm Fes t i valj unt oaRonni e Spec t or , 5. 6. 7. 8’ syNi kkiCor ve e. Cat al à s i bl ements i guiels e uas pec t eelpr i merenquèesfixaunquanperpr i mer aveg adaesdónadenas s osamb Pos L’ as s as s i ns , per òl as e vaes t èt i c adec ui rnegr eibar r adel l a vi snoésmésqueunapar tdelpaquet . SóndeMi nneapol i s , el sagr adal ' es t èt i c api nup, t enenunaac t i t uddur a, per òelmési mpor t ant …t enengr ansc anç ons ! Canç onsquec om Bac ks eatBomp, demos t r enels e uamorperbandesc om Tr as hwoman, Cr amps , Soni c so WandaJac ks on, per ònos ónmésquer e f er ènc i esperauns opr opiquel abandahaanatpas t antdesdel ss e us pr i mer sdi es . Ag af em par tdelnos t r ees t i lis odedi f er ent sper í odes , per ònoensenc as el l em enc apd' el l s ”c oment aTeaSi mps on. Els e us oésunae xpl os i vac ombi nac i ódeGar at g e, Roc kabi l l yiSur fqueel shapor t atat oc ar ambal gunsdel ss e usher oi sc om Cher i eCur r i edel esRuna wa ysoAndr eWi l l i ams . En201 2, unanydes pr ésdel s e upr i merc onc er t , j aes t a vent oc antenelGi r l sGotRhyt hm Fes t i valalc os t atdeRonni eSpec t or , 5. 6. 7. 8’ si Ni kkiCor ve e.


CALI BRO35( Funki ns t r ume nt a l de sd’ I t a l i a ) / /Co nc e r t Di vendr es7/22h. Ent r ada: 1 2€( ant i c i pada, Codet i c ket s ) i1 5€( t aqui l l a) Cas t el l ano Deel l oss ehadi c ho:" Funkdebandas onor aques uenac omos il osGobl i nhubi es engr abadoenSt ax! " ( Waxpoet i c sMag) . Laf or mac i óni t al i anadef unki ns t r ument alhapar t i c i padoenl asBSOdepel í c ul asc omo ' Red' , l as uper pr oduc c i óndeHol l ywoodpr ot ag oni z adaporJohnMal kovi c h, Br uc eWi l l i syHel l enMi r r en Cal i br o35esunabandai t al i anaquer i ndehomenaj ealf unki ns t r ument aldel aspel í c ul asdec i nepol i c í ac ode l adéc adadel os60y70. Sef or móen2007c uandoelpr oduc t orTommas oCol l i vai nvi t óal osme j or esmús i c osde l aes c enaal t er nat i va/ i ndi epar agr abaral gunasbandass onor asdel aé poc ador adadegr andesmaes t r osc omo Mor r i c one, Bac al ov , Mi c al i z z iyTr ovaj ol i , t r at andoder ec uper arall adof unkdel amús i c adelc i nei t al i ano, t an admi r adopordi r ec t or esc omoQuent i nTar ant i nooSt e venSoder ber g, ent r eot r os . Labandal ai nt egr an:Mas s i moMar t el l o aal agui t ar r ayl aps t eel , Enr i c oGabr i el l ial ost ec l adosyvi ent os , Fabi o Rondani nial abat er í ayLuc aCa vi naabaj o. Todosel l oser an( ys i guens i endo)del osmús i c osdes es i ónmásbus c adosdeI t al i ayhanc ol abor adoc onar t i s t asc omoMi kePa on, DamoSuz uki( deCAN) , St e war tCopel ando JohnPar i s hent r eot r os . Cat al à D’ el l ss ’ hadi t :“ Funkdebandas onor aques onac om s il osGobl i nhagues s i ngr a vatenSt ax! "( Waxpoet i c sMag) . Laf or mac i ói t al i anadef unki ns t r ument alhapar t i c i patenl esBSOdepel·l í c ul esc om ' Red' , l as uper pr oduc c i ó deHol l ywoodpr ot ag oni t z adaperJohnMal kovi c h, Br uc eWi l l i siHel l enMi r r enCal i br o35ésunabandai t al i anaquer ethomenat g ealf unki ns t r ument aldel espel . l í c ul esdec i nemapol i c í acdel adèc adadel s60i70. Esva f or marel2007quanelpr oduc t orTommas oCol l i vavac onvi darel smi l l or smús i c sdel ' es c enaal t er nat i va/i ndi e pergr a varal gunesbandess onor esdel ' è poc adaur adadegr ansmes t r esc om Mor r i c one, Bac al ov, Mi c al i z z ii ovaj ol i, t r ac t antder ec uper arl ’ es s ènc i af unkdel amús i c adelc i nemai t al i à, t anadmi r atperdi r ec t or sc om Tr Quent i nTar ant i nooSt e venSoder ber g, ent r ed' al t r es . Labandal ai nt egr en:Mas s i moMar t el l o aal agui t ar r ail aps t eel, Enr i c oGabr i el l ial st ec l at sivent s , Fabi oRondani nial abat er i aiLuc aCa vi naabai x. Tot sel l ser en( ic ont i nuens ent )del smús i c sdes es s i ómésbus c at s d' I t àl i aihanc ol . l abor atambar t i s t esc om Mi kePa on, DamoSuz uki( deCAN), St e war tCopel andoJohn Par i s h, ent r ed' al t r es


TXARLY BROW N Y PABLOSÁNCHEZ/ /DJ Di vendr es7


BARCELONA GI PSY KLEZMERORCHESTRA ( BGKO)( Bal kanPar t y) / /Co nc e r t Di s s a bt e8/22. 00h. Ent r ada: 5€ Cas t el l ano Bar c el onaGi ps yKl e z merOr c hes t r a( BGKO)esunagr anf ami l i aquer e únenómadasmoder nos , e ur opeosymedi t er r áneos , uni dosgr ac i asas upas i ónporl amús i c agi ps yykl ez mer . Es t osvi aj er osr ec uper anc anc i onespopul ar esyant i guas , avec esol vi dadas , del ac ul t ur amus i c aldet odosl osgi t anosdel osBal c anes , Rumaní a, Hungr í a, Pol oni ayOr i ent eMedi o. BGKOt ambi énr ei nt er pr et aenc l a vemoder nal amús i c aKl ez mer , t r adi c i óndel osemi gr ant esj udí osenEur opadelEs t e. BGKOr e pr es ent al amez c l ae xpl os i vadel osme j or es“ g adj os ”del aes c enabar c el ones a. Cat a Bar c el onaGi ps yKl e z merOr c hes t r a( BGKO)ésunagr anf amí l i aquer e unei xnòmadesmoder ns , e ur ope usimedi t er r ani s , uni t sgr àc i esal as e vapas s i óperl amús i c agi ps yikl ez mer . Aques t svi at g er sr ec uper enc anç onspopul ar siant i gues , deveg adesobl i dades , del ac ul t ur amus i c aldet ot sel sgi t anosdel sBal c ans , Romani a, Hongr i a, Pol òni aiOr i entMi t j à. BGKOt ambér ei nt er pr et aenc l aumoder nal amús i c akl ez mer , t r adi c i ódel semi gr ant sj ue us aEur opadel ' Es t . BGKOr e pr es ent al abar r e j ae xpl os i vadel smi l l or s" g adj os "del ' es c enabar c el oni na.


LEFTI ESSOULCONNECTI ON/ /Co nc e r t

Di j ous1 3/22h. Ent r ada1 2€ant i c i pada( Codet i c ket s ) /1 5€t aqui l l a. Cas t el l ano ¡ Pr i mer avi s i t aaBar c el ona! Le i esSoulConnec t i ones t ánc ons i der adosc omol ame j orbandadeg ar aj ef unkde Eur opa. Cons edeenÁms t er dam, es t oshol andes est i enesdosLp' sas uses pal das :Hut s pot( 2006)andSki mmi ng t heSkum ( 2007)ynumer os oss i ngl esqueyas ehanc onver t i doenpi ez asdec ol ec c i ón. En201 1publ i c ar ons u t er c erál bum, quec uent ac onl apar t i c i pac i ónde3voc al i s t asi nvi t ados :Mi c hel l eDa vi d, unac ant ant edeg os pely s oulor i gi nar i adeNue vaYor k;Fl omeg a, unt odot er r enoyCor r i naGr e ys on, c ant ant edebl uesdeLondr es . El ál bum t ambi énc uent ac onl osc r udosi ns t r ument al esquehanhec hof amos aal abanda. LosLe i e' svi enen ac ompañadoses t ave zporl ac ant ant eMi c hel l eDa vi d. Laf or mac i ónl ai nt egr enOnnoSmi t h( gui t ar r a, voz ) , Al vi z( hammond) , Pi et erBakker( baj o)yCodyVog el( bat er i a) . Cat al à Pr i mer avi s i t aaBar c el ona! Le i esSoulConnec t i ones t anc ons i der at sc om l ami l l orbandadeg ar at g ef unk d' Eur opa. Ambs e uaAms t er dam, aques t shol andes ost enendosLp' spubl i c at s :‘ Hut s pot ’ ( 2006)I‘ Ski mmi ng t heSkum’ ( 2007)inombr os oss i ngl esquej as ' hanc onver t i tenpec esdec ol·l ec c i ó.El201 1vanpubl i c arels e u t er c eràl bum, quec ompt aambl apar t i c i pac i óde3voc al i s t esc onvi dat s :Mi c hel l eDa vi d, unac ant antdeg os peli s oulor i gi nàr i adeNovaYor k;Fl omeg a, unt ott er r enyiCor r i naGr e ys on, c ant antdebl uesdeLondr es . L' àl bum t ambéc ompt aambel sc r usi ns t r ument al squehanf etf amos aal abanda. El sLe i esvénenac ompanyat saques t a veg adaperl ac ant antMi c hel l eDa vi d. Laf or mac i ói nt egr enOnnoSmi t h( gui t ar r a, ve u) , Al vi z( hammond) , Pi et er Bakker( bai x)iCodyVog el( bat er i a)


BLACK BRASI L( SambaRoc k, SambaSoul , Funk) / /Co nc e r t Di vendr es1 4/ 22h. Ent r ada: 6€ Cas t el l ano ¡ Bl ac kBr as i lesungr upoqueme z c l aelf unkol ds c hoolals ambar oc kys ambas ouldeBr as i l . Conunr e per t or i o muydi námi c oybai l ong o, unambi ent e" flas hbac k"del osaños70, Bl ac kBr as i li nvi t aelpúbl i c oaunvi aj eporl a mús i c anegr adelmundo, c onmuc hohumoryt odal apot enc i adeuns e xt et odef unk! Cat al à Bl ac kBr as i lésungr upquebar r e j aelf unkol ds c hoolals ambar oc kis ambas ouldeBr as i l . Ambunr e per t or i mol tdi nàmi cibai l ong o, unambi ent" flas hbac k"del sanys70, Bl ac kBr as i lc onvi daalpúbl i caunvi at g eperl a mús i c anegr adelmón, ambmol td' humorit ot al apot ènc i ad' uns e xt etdef unk!


FUNKSI NATRAS+KI SA/ /DJs e t Di vendr es1 4 Cas t el l ano DJI noc uoyDjHel i oss ons i empr es i nóni modef unk, yelf unkespur ogr oove:baj osyper c us i onespot ent esque har ánquel ospi est eva yans ol osyl asc ader ast oda ví amás . Cui dadonos et edes enc aj en. Leac ompañar áes t a noc heel‘ c apo’ delMar ul a:elgr anAnt oni oRequena. Pors upar t e, DjKi s aesunabel g at ot al ment eenamor ada delhi phop. Nac i daenGant e, Bél gi c a, er abr eakdanc erenAmber esc ons ól o1 6añosys i empr ees t uvol i g adaal mundodelgr afi iyalf r ees t yl eant esdeveni r s eavi vi raBar c el onaen2004. Esunabuenaamant edelr apol d s c hool , elhi phopdel os90, elf unk, els oul , eldanc ehal lyelr egg ae Cat al à noc uoiDjHel i oss óns empr es i nòni m def unk, ielf unkéspurgr oove:bai xosiper c us s i onspot ent sque DJI f ar anqueel spe usetvagi ns ol siel smal uc senc ar amés . Cur anos e ’ tdes enc ai xi n. Perl as e vapar t , DjKi s aés unabel g at ot al mentenamor adadelhi phop. Nas c udaaGant e, Bèl gi c a, er abr eakdanc eraAnver sambnomés1 6 anysis empr evaes t arl l i g adaalmóndelgr afi iialf r ees t yl eabansd’ afinc ar s eaBar c el onael2004. És , pert ant , unabonaamantdelr apol ds c hool , elhi phopdel s90, elf unk, els oul , eldanc ehal lielr egg ae.


TAVFALCO' SPANTHERBURNS( Ps yc he de l i cR' N' R) / /Co nc e r t Da i l yRe c or ds , Ma r ul a , Ba rBa hi a)/ Di j ous20/22h. Ent r a da: 1 0€a nt i c i pa da( 1 3€e nt a qui l l a

Cas t el l ano Ta vFal c oes , s i mpl ement e, unal e yendavi vi ent e. Qui z ásunodel osper s onaj esmási nf r a val or adosdel ahi s t or i a delRoc k&Rol ly , s i nduda, del osmási nt er es ant es . Sól oha yquees c uc harelpr i merdi s c odel osPant herBur ns , Behi ndTheMagnol i aCur t ai n( 1 981 )par adar s ec uent ades uabs ol ut ag eni al i dad. Si ndudaunodenues t r os di s c osf a vor i t osdes i empr e, as íqueest odounhonort r abaj arc onl osPant herBur nsenes t agi r a. Ta vFal c oesel maes t r odec i er t af us i óndeRoc kabi l l y , Bl uesyRui do. Junt oc onl osCr amps , unodel ospr ec ur s or esdel oques e di oenl l amarPs yc hobi l l yypi edr aangul ardeuns oni doquel ueg os egui r í anbandasc omoGor i esol aJonSpenc erBl uesExpl os i onent r emuc hosot r os . Cat al à Ta vFal c oés , s i mpl ement , unal l eg endavi va. Pot s erundel sper s onat g esmési nf r a val or at sdel ahi s t òr i adel Roc k&Rol li , s ensdubt e, del sési nt er es s ant s . Nomésc ales c ol t arelpr i merdi s cdel sPant herBur ns , Behi ndThe Magnol i aCur t ai n( 1 981 )peradonar s edel as e vaabs ol ut ag eni al i t at . Sensdubt eundel snos t r esdi s c osf a vor i t sde s empr e, ai xíqueést otunhonort r e bal l arambel sPant herBur nsenaques t agi r a. Ta vFal c oéselmes t r edec er t a f us i ódeRoc kabi l l y , Bl uesiSor ol l . Junt amentambTheCr amps , undel spr ec ur s or sdelqueesvadonarac onèi xerc om aPs yc hobi l l yipedr aangul ard' uns oquedes pr éss egui r i enbandesc om Gor i esol aJonSpenc erBl ues Expl os i onent r ed' al t r es .


NEW BREADBASEMENTJ AM ( Funk&SoulJam) / /Co nc e r t Di vendr es21/22. 00h. Ent r ada: 5€ Cas t el l ano Mar ul apr es ent aunabr i l l ant ej am s es s i onde f unks oulc onunabuenanómi nadei nvi t ados , pot ent ess ec c i onesdevi ent osymuc hasg anasde apor t arelme j orgr ooveal anoc hedelvi er nes , 6. Es t anoc hel osmús i c osqueabr ens er ánGi anni Sc i annamè( baj o) , FedeRi mi ni( t ec l ados ) , Cl audi oBa i l or o( c ong as )yAl e xGas pa( bat er í a) . Si n duda, l ame j orf or madei ni c i arelfindes emana yr ec ar g arpi l as . Cat al à Mar ul apr es ent aunabr i l l antni tdej am s es s i on f unkquec ompt ar àambunabonanòmi nade c onvi dat s , pot ent ss ec c i onsdeventimol t es g anes d' apor t arelmi l l orgr ooveal ani tdedi vendr es , 6. El smús i c squeobr i r anl avet l l adas er an Gi anniSc i annamè( bai x) , FedeRi mi ni( t ec l at s ) , Cl audi oBa i l or o( c ongues )iAl e xGas pa bat er i a) . Sensdubt e, l ami l l ormaner adec o( menç arelc apdes et manac ar r eg antl espi l es .


KAPI+KARI M/ /DJs e t Di vendr es21 Cas t el l ano et ándem debuengus t opar al anoc hedel21 . Porunl adoabr i r ál anoc heKapi . Mul t i di s c i pl i narypi oner o, Dobl nac i doenBuenosAi r esen1 971 , KapiesunBboyyes c r i t ordegr affit iquer es i deenBar c el onades de1 982quea pr i nc i pi odel osaños90, yaer abuenc onoc edordels ec uenc i adorCubas eydelf unc i onami ent odel oss ampl er s Akaias íc omodel ost oc adi s c os . Pr i mer ol amús i c aEl ec t r oydes puéself unkyl osbr eakbeat sf uer ons i empr e fiel esac ompañant esas uafic i ónporelbr eakdanc e. Con1 9añost uvos upr i mer ae xper i enc i adi s c ógr afic apar t i c i pandoenelr ec opi l at or i odeHi pHopEs pañol , “ RapDeAquí ”publ i c adoporBMGen1 990ypoc odes puésvi vi ó ypar t i c i pódes dedent r oenelboom del asmaquet asdehi phoppr e vi oal ospr i mer osl anz ami ent osdi s c ogr áfic os i nde pendi ent esdel aes c enaes pañol aamedi adosdel osaños90. Hapubl i c adovar i osdi s c osyhae j er c i dodeDJ endi f er ent esmoment osdes uc ar r er a. Ac t ual ment eComoDJs ec ent r at ambi énenelf unkyeldi s c o, g éner odel queesc ol ec c i oni s t ayes pec i al i s t a. Nues t r os egundoi nvi t adoyanoshavi s i t adoenmásdeunaoc as i ón, s et r at a deldjc hec ol i banésKar i m. Cat al à Dobl et àndem debongus tperal ani tdel21. D' unabandaobr i r àl ani tKapi. Mul t i di s c i pl i naripi oner, nas c uta BuenosAi r esel1 971 , KapiésunBboyies c r i pt ordegr affit iquer es i dei xaBar c el onadesde1 982queapr i nc i pi del sanys90, j aer abonc onei xedordels eqüenc i adorCubas eidelf unc i onamentdel ss ampl er sAkaiai xíc om de el st oc adi s c os . Pr i merl amús i c ael ec t r oides pr éself unkiel sbr eakbeat svans ers empr efidel sac ompanyant sa l as e vaafic i ópelbr eakdanc e. Amb1 9anysvat eni rl as e vapr i mer ae xper i ènc i adi s c ogr àfic apar t i c i pantenelr ec opi l at or ideHi pHopEs panyol , ‘ RapD' Aquí ’ publ i c atperBMGen1 990ipocdes pr ésvavi ur eivapar t i c i par nsenelboom del esmaquet esdehi phoppr e vial spr i mer sl l anç ament sdi s c ogr àfic si nde pendent sde desdedi l ' es c enaes panyol aami t j ansdel sanys90. Hapubl i c atdi ver s osdi s c osihae xer c i tdeDJendi f er ent smoment s del as e vac ar r er a. Ac t ual ment ec om hadjesc ent r at ambéenelf unkIeldi s c o, g èner edelqueésc ol·l ec c i oni s t a ies pec i al i s t a. Elnos t r es eg onc onvi datj aenshavi s i t atenmésd' unaoc as i ó, est r ac t adeldjt xec-l i banèsKar i m.


LOSTWANGS( Sur f , Zgz ) / /Conc er t

Di j ous2 7/22h. Ent r ada: 1 0€

Cas t el l ano Enelver anodel2003c uat r os eñor es , c ur t i dosmús i c osdel aes c enaz ar ag oz anayamant esdel oss oni doss ur fydelr oc k´n´r ol ldec i dendarf or maaun pr oyec t oqueyahabí adadoal gúnc ol et az oaños ant es . Tr aspoc osens a yosnac eLOSTWANGS. I mpos i bl edeet i quet ar s es i mpl ement ec omoun gr upodes ur f , LosTwang ss ede finenc omoun gr upoder oc k´n´r ol ldes er i eB, yaques usi nfluenc i asvanmásal l ádel opur ament emus i c al , r ec opi l andoel ement osdel ac ul t ur apopmásunder gr ound;c omi c , e xót i c a, bur l es que…c onl osc ual es , j unt oagr andesdos i sdebuenhumor , c onf ec c i onan unas ombr os oes pec t ác ul oendi r ec t o. Cat a Al ' es t i udel2003quat r es enyor s , e xper i ment at s mús i c sdel ' es c enas ar ag os s anaiamant sdel ss ons s ur fidelr oc k´n´r ol ldec i dei xendonarf or maaun pr oj ec t equej aha vi ac omenç atave ur el al l um anys abans . Des pr ésdepoc sas s aj osnèi xenLOS TWANGS. I mpos s i bl ed' et i quet ar s es i mpl ement c om ungr updes ur f , Los sTwang sesde finei xen c om ungr upder oc k´n´r ol ldes èr i eB, j aquel es s e vesi nfluènc i esvanmésenl l àdelpur amentmus i c al , r ec opi l antel ement sdel ac ul t ur apopmésunder gr ound;c omi c , e xòt i c a, bur l es que…ambel s qual s , alc os t atdegr ansdos i sdebonhumor , c onf ec c i onenuns or pr enentes pec t ac l eendi r ec t e.


FUNDACI ÓN TONY MANERO( Di s c oFunk) -Fe s t adeCar ne s t ol t e s/ /Co nc e r t Di vendr es28/22h. Ent r ada: 1 0€ Cas t el l ano ombi nac i ónMar ul aCaf é/FundaLac c i ónTonyManer os i empr eess i nóni modefies t ón, per os iademásc oi nc i dec onCar na val es . . . ¡ Elr es ul t adovaa s erunbai l ededi s f r ac esor gi ás t i c oa r i t modedi s c o! LosManer oes t ánenc er r adosc oc i nandos upr óxi moy per adot r abaj odi s c ogr áfic o, des al i da es t e201 4, yvi enendi s pues t osapr es ent arnue vost emasquevanahac er quemarl ass uel asdevues t r osz apat os , yar e pas ars usyac l ás i c os hi mnosdedi s c ot ec a. Y oj oalc onc ur s odedi s f r ac esdel anoc he, por qu ha yunpr emi ode300€par aelmás or i gi nalypar aels egundo1 0c opas gr at i s ! Cat al à Lac ombi nac i óMar ul a/ Fundac i ón TonyManer os empr eéss i nòni m de fies t ón, per òs iamésc oi nc i dei xamb Car nes t ol t es . . . Elr es ul t ats er àunbal l dedi s f r es s esor gi às t i car i t mede di s c o! El sManer oes t ant anc at sc ui nantels e upr operies per att r e bal l di s c ogr àfic , ques ur taques t201 4, i vénendi s pos at sapr es ent arnous t emesquef ar ànc r emarl ess ol esde l esvos t r ess abat es , iar e pas s ar el s s e usj ac l às s i c shi mnesdedi s c ot ec a. I oj u! alc onc ur sdedi s f r es s esdel ani t , per quèhihaunpr emide300€pel mésor i gi nali1 0c opesgr at i spel s eg on! +i nf o. h ps : / / www. f ac e book. c om/ e vent s / 50 5932932859586/ Elj ur ados er ánl ospr opi osc hi c osde l aFundac i ónyelpr emi os eot or g ar á unahor ades puésdes uc onc i er t o. *Car t elobr adeChemaPer alDi buj ant e


MANERODJ’ S+KI SA / /DJs e t Di vendr es28 Cas t el l ano LaFundac i ónTonyManer opoc apr es ent ac i ónpr ec i s aaes t asal t ur as . Yl ame j ormaner adec el e br arelCar navals er át eni endoc omopr ot ag oni s t asal ospl at osat odosel l os , ademásdeaDJKi s a, c onoc i daenBar c el onapor s uss es i onesde“ boom baphi phop”me z c l adosc ondanc ehal l , f unkybr eaks . Res i dent eenFl a vaFl a va, " Jui c e par t y"yLi vi ngBar c el ona, s upr i nc i pali deaesquenoabandonesl api s t anipar ai ralbaño. Cat al à LaFundac i óTonyManer opoc apr es ent ac i ónec es s i t aahor esd' ar a. Il ami l l ormaner adec el e br arelCar nes t ol t ess er àt eni ntc om apr ot ag oni s t esel spl at sat ot sel l s , amésdeDJKi s a, c onegudaaBar c el onaperl ess e vess es s i onsde" boom baphi phop"bar r e j adesambdanc ehal l , f unkibr eaks . Res i dentaFl a vaFl a va, " Jui c epar t y"i Li vi ngBar c el ona, l as e vai deaésquenoabandoni sl api s t aniperanaralbany .


ELCATETOOPUESTO( Sal s a, Rumba, Funk/ BCN) / /Co nc e r t Di s s a bt e22/22. 00h. Ent r ada: 5€i1 0€ambdi s c Cas t el l ano Somost i mba, s omosl uz , s omosf ueg o, aguays ombr as , s omost i emposat i er r ayc ont r as . Somosduda, s omos r i s a, s omosl i enz osdeaf ec t oei nt el ec t o. Somosr oc k, s omosvi ent o, s omosl ágr i masei mper f ec t ospor de f ec t o. Somosc ur vos , s omosr ec t os , s omosbal adas , c ampanasys i l enc i os , s omost umbasdec ur t i dosc uer os . Per oant e t odo…“ Somosl oquehac emos ” Cat al à Som t i mba, s om l l um, s om f oc , ai guaiombr es , s om t empsat er r aic ont r es . Som dubt e, s om r i ur e, s om l l enç os d' af ec t eii nt el · l ec t e. Som r oc k, s om vent , s om l l àgr i mesii mper f ec t esperde f ec t e. Som c or bs , s om r ec t es , s om bal ades , c ampanesis i l enc i s , s om t ombesd' adobat sc ui r s . Per òabansder es …“ Som elquef em” .


DUKE’ SPALACE+THEPRESI DENTES/ /Co nc e r t Di s s a bt e1i1 5Ent r adagener al8€ambc er ves ai5€ambc ar netBCNSwi ng Cas t el l ano Ses i onesdes wi ngdel amanodel aas oc i ac i ónBCNs wi ng. Laent r adac onc onc i er t oi nc l ui doesde8e ur osc on c er ve z ay5€c onc ar netBCNSW I NG. Es t anoc heademáses t ar emosac ompañadosdelt r í omásc ar i s mát i c ode dj sdelMar ul a:ThePr es i dent es . Cat al à Ses s i onsdes wi ngdel amàdel ’ as s oc i ac i óBCNSwi ng. L’ ent r adaambc onc er ti nc l ósésde8e ur osambc er ves ai5 €ambc ar netBCNSW I NG. Aques t ani tamésac ompanyat sdelt r i omésc ar i s màt i cdedj sdelMar ul a:ThePr es i dent es .


THEPRESI DENTES/ /DJs e t Di s s a bt e8i22 Cas t el l ano Har r yCal l ahan, Mac hi t oyDondec aben2c aben3, akaThePr es i dent es . Unvi aj eport odoeles pec t r omus i c alde l amús i c anegr a. Cal l ahan, ol oqueesl omi s mo, el50%deBoogi eJunki es , esunpr omot oryhabi t ualdelApol o c ons es i onesdes oul , f unkydi s c oyhaac ompañadoal ospl at osdj sdel at al l adeI anWr i ghtoKe bDar g e. Pors u par t e, DjMac hi t o( Or i ol )esunbuenc ol ec c i oni s t adej az z , f unkyr ar egr ooves , s i nol vi dar nosdes usvi ni l osde l at i n. Y Ant oni oRequenapr omet eunabuenas es i óndej az zf unkc onl aques er ái mpos i bl equedar s es ent ado. Unmandat or egi doporl osme j or espunt osf uer t esdec adadj , di s pues t osaof r ec erant et odos oul , j az z , boog al oo, di s c o, s oul , f unk. . . al à Cat Har r yCal l ahan, Mac hi t oiDondec aben2c aben3, akaThePr es i dent s . Unvi at g epert otl ’ es pec t r emus i c aldel a mús i c anegr a. Cal l ahan, oelqueéselmat ei x, el50%deBoogi eJunki es , ésunpr omot orihabi t ualdel ’ Apol · l o ambs es s i onsdes oul , f unkidi s cihaac ompanyatal spl at sadj sdel at al l adeI anWr i ghtoKe bDar g e. Perl as e va banda, DjMac hi t o( Or i ol )ésunbonc ol · l ec c i oni s t adej az z , f unkir ar egr ooves , s ens eobl i dar nosdel ss e usvi ni l s del at i n. IAnt oni oRequenapr ometunabonas es s i ódej az zf unkambl aquals er ài mpos s i bl equedar s eas s egut . Unmandatr egi tpel smi l l or spunt sf or t sdec adadj , di s pos at saof er i rabansquer ess oul , j az z , boog al oo, di s c , s oul , f unk. . .


LATI NJ AM +TI MBER / /DJs e t Di umenge Cas t el l ano Nue vas es i óndej am s es s i onpar aponerfinalfindes emana. Tambi énnosac ompañar áDJTi mber , elnombr e queenmas c ar aaes t eDJi r l andés , quenoc het r asnoc henoshademos t r ados ert odoune xper t oenr i t mosl at i ny s oulpar aponerc ol of ónaldomi ng odel af or mamásdi gnaybai l ong apos i bl e. Cat al à Novaj am s es s i onperapos arpuntifinalalc apdes et mana. Tambéensac ompanyar àDJTi mber , nom queenmas c ar aaaques tDJi r l andésquec adani tenshademos t r ats ert otune xper tenr i t mesl at i nis oul . Fidef es t as et manaldel af or mamésdi gna, di ver t i daibal l abl epos s i bl e.


GUMBOJ AMS+ANTONI OREQUENA / /DJs e t Di mec r es Cas t el l ano Todosl osmi ér c ol esl l eg anl asGumboJamsalMar ul a. Roc kbl ues , per ot ambi én l osme j or esr i t moss oul f unk. Lass es i oness onde23hal a1am yc uent anc onl af or mac i ónendi r ec t oA Cont r abl ues . Es t anoc hel asGumbo Jamsi nvi t ant ambi énc onelgr ooves i empr enec es ar i odelf undadordelMar ul aenMadr i dyBar c el ona, eldjAnt oni oRequena Cat al à Tot sel sdi mec r esar r i benl esGumboJamsaMar ul a. Roc kbl uesi , al hor a, el smi l l or sr i t mess oul f unk. Less es s i onss ónde23hor esal a1am ic ompt enambeldi r ec t edel af or mac i óA Cont r abl ues . Aques t ani tl esGumbo Jamsc ompt ent ambéambels empr enec es s ar igr oovedelf undadordelMar ul aaMadr i diBar c el ona, eldjAnt oni oRequena


PREUSIHORARI SSALA Mar ul aCaf é Mar ul aCaf éésunoas idemús i c anegr a, enc osiàni ma, ubi c atenelc ordelbar r iGòt i cdeBar c el ona. La s e vapr opos t anopodi as ermésc l ar anit ampocmésàmpl i a: f unk, s oul , j az z , boogal oo, di s c o, danc ehal l , ol d s c hool , beat s , s wi ng, r ar egr oo vesiunl l ar get c èt er ades onsor gàni c sibal l a bl es , s ens ec onc es s i ons , peral s amant sdelbl ac ks oundent ot al as e vaes s ènc i a. Ai xòésMar ul a. Nimés , nimenys . Mar ul aCaf ées t àober t dedi l l unsadi umenge. Hor ar is al a ( e xc e pt ec onc er t sif es t eses pec i al s ) Di mec r es , di j ousidi umengede2 3. 00a05. 00h. Di vendr esidi s s a bt ede2 3. 30a06. 00h. Pr e ud’ ent r adanor mal ( e xc e pt ec onc er t sif es t eses pec i al s ) Fi nsal es02hr s : ent r adagr at uï t aA par t i rdel es02hr s : 1 0€ ( c ons umi c i ói nc l . )

Mar ul aCaf é Mar ul aCaf éesunoas i sdemús i c anegr a, enc uer poyal ma, enpl enoc or az óndelbar r i oGót i c odeBar c el ona. Supr opues t anopodí as ermásc l ar a, yt ampoc omásampl i a: f unk, s oul , j az z , boogal oo, di s c o, danc ehal l , ol ds c hool , beat s , s wi ng, r ar egr oo ves , yunl ar g oet c ét er ades oni dosor gáni c osybai l a bl es , s i nc onc es i ones , par al osamant esdelbl ac ks oundent odos ues pl endor . Es oesMar ul a. Nimás , nimenos . Mar ul aCaf éBar c el onaes t áa bi er t odel unesadomi ng o. Hor ar i os al a ( e xc e pt oc onc i er t osyfies t ases pec i al es ) Mi ér c ol es , j ue vesydomi ng ode2 3. 00a05. 00h. Vi er nesys á badode2 3. 30a06. 00h. Pr ec i oent r adanor mal ( e xc e pt oc onc i er t osyfies t ases pec i al es ) Has t al as02hr s : ent r adagr at ui t aA par t i rdel as02hr s : 1 0€ ( c ons umi c i óni nc l . )


Cont ac t edepr ems a Al i c i aRodr í guez+3465377 8998al i c i a@al i c i a we b. es Mar ul aCaf éBar c el ona Cal l eEs c udel l er s , 49+i nf o: www. mar ul ac af e. c om


Programación Marula Barcelona | Febrero 2014