Page 1

SIMPLY CLEVER

ŠkodaFelicia Scout


Život je jedna velká výzva. Každý den pøináší neèekané situace a nejrùznìjší rozhodnutí. Máte v úmyslu vydat se známou cestou, ale nakonec si vyberete novou, obtížnìjší trasu. Na svùj vùz se totiž mùžete spolehnout, kamkoli se vydáte. Škoda Felicia Scout je pøipravena pøijmout každou výzvu.


Elektricky ovládaná a vyhøívaná zpìtná zrcátka umožòují komfortní nastavení ovladaèem na madle dveøí øidièe. Výhøev si potom oceníte zejména v zimních mìsících

Spoiler pátých dveøí s brzdovým svìtlem je zajímavým stylingovým doplòkem který zároveò zlepšuje aerodynamiku vozu

Felicia Scout

Spoiler pøedního nárazníku dává modelu Scout výraz dravosti a zároveò pøíznivì ovlivòuje aerodynamické parametry. Do nárazníku jsou zabudovány buï mlhové svìtlomety (na snímku), nebo LED denní svítilny.

Felicia Scout

Spoiler zadního nárazníku s difuzorem a leštìná koncovka výfuku z ušlechtilé oceli propùjèují zádi vozu robustnost. Scout tak pøi pohledu zezadu vyzaøuje dynamiku, sílu a spolehlivost. Na nárazník plynule navazují – pro modelové øady Scout typické – plastové lemy blatníkù a prahù, které dávají tušit, že vùz je vhodný i pro extrémnìjší podmínky.

Kola z lehké slitiny Borbet CA 6,0J x 15" s pneumatikami 195/50 R15 nabízíme jak v jednobarevném provedení (na snímku), tak ve dvojbarevné variantì


Ètyøramenný volant modelu Scout je potažen jak hladkou, tak na vybraných èástech protlaèovanou kùží.

Elektrické stahování pøedních oken s komfortním ovládáním jedním dotykem pomocí ovladaèù na støedovém panelu

Dekorativní prahové lišty s nápisem Scout jsou originálním doplòkem s estetickou i praktickou funkcí.

Kryty pedálù z ušlechtilé oceli umocòují sportovnì-elegantní styl interiéru i pocit komfortu.


Interiér Scout v barvì Bøidlice je èalounìný kvalitní látkou. Potahový materiál je urèen exkluzivnì pro model Scout.

Interiér Alcantara nabízíme v šedé barvì s elegantními potahy v kombinaci Alcantara/kùže/umìlá kùže.


Bílá Candy uni

Èevená Corrida uni

Modrá Královská uni*

Zelená Arctic metalíza

Zelená Májová metalíza

Béžová Safari metalíza

Modrá Ledová metalíza

Žlutá Fun uni

Rosso Brunello metalíza

Èerná Magic s perleovým efektem

* K dispozici od 30. týdne roku 2010.


Všeobecné informace ŠKODA SERVICE Škoda Assistance Stane-li se Vaše vozidlo z jakýchkoliv dùvodù nepojízdným, volejte kdykoliv (24 hodin dennì 365 dní v roce) centrálu „Škoda Assistance“: v ÈR:800 120 000

v zahranièí:

+420 261 104 666

Pracovníci centrály Vám ochotnì zprostøedkují potøebnou pomoc. Doživotní záruka mobility K tomu, aby jízda s Vaším vozem byla vždy bezpeèná a pøíjemná, pøispívá mimo jiné i doživotní záruka mobility. V pøípadì závady na Vašem vozidle je Vám v rámci záruky mobility prostøednictvím centrály „Škoda Assistance“ poskytnut bezplatnì pøíjezd servisního vozidla na místo poruchy, pøípadný odtah k nejbližšímu autorizovanému servisnímu partnerovi a v pøípadì potøeby i další služby pro posádku vozidla, napøíklad pøenocování v hotelu, náhradní vozidlo èi náhradní doprava. Podmínkou platnosti doživotní záruky mobility je provádìní servisních prohlídek v síti autorizovaných servisních partnerù Škoda. S každou takto provedenou servisní prohlídkou je doživotní záruka mobility prodloužena o další servisní interval. Veškeré podrobnosti o rozsahu a platnosti záruky jsou uvedeny v palubní literatuøe, která je souèástí každého vozu. Informace o záruce mobility získáte také u autorizovaných servisních partnerù Škoda nebo na Škoda Auto Info-line 800 600 000. Záruka mobility Premium Souèástí služeb poskytovaných k novému vozu (pøevzatému zákazníkem od 25. 5. 2009) je Záruka mobility Premium. Pokud se ocitnete v situaci zpùsobené i vlastním zavinìním, kdy prostì neodjedete, jako napøíklad v pøípadì nedostatku/zámìny paliva, defektu pneumatiky, zamknutých nebo ztracených klíèù, vybité autobaterie, pøijedeme za Vámi, a jste kdekoliv na území Èeské republiky èi ostatních evropských státù, a pomùžeme vyøešit Vaši nepøíjemnou situaci. Staèí zavolat na centrálu „Škoda Assistance“, 24 hodin dennì 365 dní v roce. Další podrobnosti o nabídce naleznete na www.skoda-auto.cz a u autorizovaných servisních partnerù Škoda.

Náhradní vozidlo Po dobu opravy nebo údržby Vašeho vozu Vám autorizovaný servisní partner Škoda mùže poskytnout náhradní vozidlo. Záruky výrobce 1. Záruka 2 roky na vìcné a právní vady 2. Záruka 3 roky na vady laku 3. Záruka 12 let na neprorezavìní karoserie Prodloužená záruka U vozù Škoda Octavia Scout podobnì jako u ostatních modelových øad si mùžete za pøíplatek jako mimoøádnou výbavu objednat k vozu záruku prodlouženou o 3. a 4. rok s volbou limitu najetých kilometrù (do 60 000 nebo 120 000 km). V dobì trvání prodloužené záruky máte právo na bezplatné, vèasné a øádné odstranìní oprávnìnì reklamovaných vad dle platných obchodních podmínek. Více informací naleznete na www.skoda-auto.cz a u svých autorizovaných prodejcù vozù Škoda.

Dlouhá životnost: Použití materiálù prvotøídní kvality a špièková technologie výroby Škoda originálních dílù zaruèují jejich maximální spolehlivost a dlouhou životnost. Dùkazem je prodloužení záruèní doby Škoda originálních tlumièù výfuku na 4 roky. Záruka se vztahuje na tlumièe výfuku prodané po 1. lednu 2006 jako Škoda originální díly, na vozy Škoda Fabia, Roomster, Octavia, Superb a Yeti. Ochrana životního prostøedí: Do sortimentu Škoda originálních dílù patøí i díly výmìnné, pøi jejichž výrobì není životní prostøedí natolik zatìžováno odpadem, pøebytkem odpadního tepla a zneèišováním vody.

INFORMACE NA INTERNETU Promìnlivý servisní interval U nových modelù Škoda mùže být uplatnìn promìnlivý servisní interval (WIV). Pøi dodržení pøedepsaných podmínek umožòuje systém WIV prodloužit servisní interval až na maximálnì 30 000 km. Èasový limit mezi servisními prohlídkami je stanoven maximálnì na dva roky. Délka intervalu servisních prohlídek závisí na režimu provozu vozidla. Øidiè je vždy vèas informován prostøednictvím panelu pøístrojù o nutnosti provedení servisní prohlídky. O možnostech nastavení promìnlivého servisního intervalu na Vašem voze se informujte u svého nejbližšího servisního partnera Škoda.

Na www.skoda-auto.cz najdete mimo jiné náš konfigurátor, se kterým si mùžete sestavit svùj vùz pøesnì podle svých pøedstav a pøání.

ŠKODA FINANCE Spoleènost ŠkoFIN nabízí øešení jak soukromým osobám, tak i podnikatelùm. S aktuální nabídkou se mùžete seznámit prostøednictvím autorizovaného prodejce vozù Škoda. Úvìrovou nebo leasingovou smlouvu je možné rovnìž uzavøít online pøímo v autosalonu. Více informací získáte na www.skofin.cz.

ŠKODA ORIGINÁLNÍ PØÍSLUŠENSTVÍ Jako Škoda originální pøíslušenství Vám nabízíme dìtské sedaèky, pøepravní systémy, kola z lehké slitiny rozšiøující nabídku mimoøádných výbav, sluneèní clony, mechanické zabezpeèení a jiné. Bližší informace o celém sortimentu najdete v katalozích pøíslušenství jednotlivých modelù Škoda.

ŠKODA ORIGINÁLNÍ DÍLY Vyzvednutí a pøistavení vozu Je-li pro Vás pøekážkou pøistavit vùz do servisu, autorizovaný servisní partner s Vámi dohodne termín a vùz si u Vás vyzvedne. Po provedení servisních úkonù jej pøistaví zpìt.

Dostupnost: Škoda Auto nabízí kompletní sortiment dílù, resp. dílù výbavy použitých pøi sériové výrobì vozu, a nezamìøuje se pouze na obrátkové díly. Zásobování Škoda originálními díly je zajištìno i po výbìhu daného modelu ze série.

Bezpeènost: Škoda originální díly jsou identické s díly, které byly použity pøi montáži vozu Škoda. Díky použití prvotøídních materiálù a technologií zaruèují bezpeènou a bezstarostnou jízdu.

PRODEJ VELKOODBÌRATELUM Nabízíme Vám produkty a služby pøizpùsobené Vašim obchodním a finanèním potøebám, špièkovou úroveò péèe o zákazníka, portfolio služeb odpovídající požadavkùm velkoodbìratelù a vysokou kvalitu vozù, pøíslušenství a servisu, která je zárukou nízkých nákladù na provoz Vašeho vozového parku. Více informací na www.skoda-auto.cz/fleet.


Spoleènost Škoda Auto považuje za jeden ze svých prvoøadých cílù vývoj a výrobu produktù, které jsou v maximální možné míøe šetrné k životnímu prostøedí ve všech fázích svého životního cyklu. Hlavní dùraz klademe na výbìr recyklovatelných materiálù. Vozy Škoda vyrábíme progresivními technologiemi v moderních výrobních provozech splòujících nejpøísnìjší kritéria. Pro antikorozní ochranu lakovaných èástí vozu je používána výhradnì bezolovnatá kataforéza (KTL) a vodou øeditelné barvy. Snižování spotøeby paliva a emisí realizujeme v rámci koncernové strategie, a tak motory, které Škoda Auto nabízí, splòují aktuální emisní pøedpisy. V naší nabídce nechybí ani dieselové motory s filtrem pevných èástic (DPF). V šechny produkty Škoda Auto splòují zákony a pøedpisy na ochranu pùdy a vody. Výsledkem tìchto aktivit je, že vozy Škoda odpovídají nejen požadavkùm z oblasti technické úrovnì, bezpeènosti a kvality, ale i z oblasti ochrany životního p rostøedí. Spoleènost Škoda Auto tak pøispívá k zachování èistého životního prostøedí pøi souèasném zajištìní mobility a spokojenosti svých zákazníkù. Ekologické logo vyjadøuje vìdomí odpovìdnosti a snahu Škoda Auto o trvale udržitelný vývoj spoleènosti a šetrný pøístup k životu a pøírodì.

Objednejte si prodlouženou záruku ke svému vozu jako mimoøádnou výbavu.

Škoda

ZÁRUKA PLUS

Právì probíhající akèní nabídky naleznete

V tomto katalogu jsou vyobrazeny modely s volitelnou výbavou, která nemusí být souèástí standardní výbavy. Informace o technických údajích, konstrukci, vybavení, materiálech, zárukách a vnìjším vzhledu se vztahují na období zadávání prospektu do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo zmìny (vèetnì zmìny technických parametrù se zmìnami jednotlivých modelových opatøení). Další podrobné informace o standardní a volitelné výbavì, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám poskytne na pøání Váš prodejce vozù Škoda. Tento katalog byl vytištìn na papír vyrobený z bunièiny bìlené bez použití chloru. Papír je 100% recyklovatelný.

www.skoda-auto.cz

Váš prodejce vozù Škoda:

OC31115 04/10

na stránkách www.skoda-auto.cz.

Škoda Felicia Scout katalog  

Katalog (fiktivního) modelu Škoda Felicia Scout