__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Non recuso laborem Isten szolgája Márton Áron püspök szentté avatási posztulációjának tájékoztatója 1. szám

2016. július

Laudetur Jesus Christus! A leggyakoribb kérdés, amit a posztulációnak feltesznek: mikor lesz, mikorra remélhető Isten szolgája Márton Áron püspök boldoggá avatása? Legtöbb esetben maguk a kérdezők is tudják, hogy erre nem tudunk választ adni. Ugyanakkor számos további kérdés is elhangzik Áron püspökünk szentté avatási ügyével kapcsolatosan, amire – legjobb tudásunkkal – örömmel válaszolunk. Konferenciákon és más eseményeken elhangzó előadásokban, illetve különböző folyóiratokban megjelenő cikkek által eddig is igyekeztünk beszélni az Áron püspökkel és ügyével kapcsolatos újdonságokról, adatokról, történésekről,… Azzal a szándékkal indítjuk útjára szerény kiadványunkat, hogy általa a tájékoztatás rendszeressé váljon és az információk a Kegyelmes Úr minél több tisztelőjéhez eljuthassanak. Nem szigorúan kötött időszakossággal megjelenő folyóiratnak szántuk, sokkal inkább hírlevélnek. Elsősorban a szentté avatási eljárással kapcsolatos tájékoztató szeretne lenni, de helyet kapnak benne Áron püspöktől vett gondolatok, vagy az őt ábrázoló szobrok, műalkotások ismertetése is. Nem célja kimerítően beszámolni mindarról, ami Áron püspökkel kapcsolatosan történik, bár igyekszünk újdonságokról, fontosabb eseményekről, kezdeményezésekről, kiadványokról is hírt adni. Szeretnénk a médiában megjelenő tévedésekre, vagy köztudatban jelenlévő tévhitekre is reagálni. A lehetőségek szerint, kérdésekre is szívesen válaszolunk. A kiadvány teljesen ingyenes, csak digitális formában jelentetjük meg. Megosztjuk az interneten; hírlevél formájában megküldjük mindazoknak, akik kérik. Szabadon terjeszthető, mind elektronikus, mind nyomtatott formában. Mindenkit szeretettel kérünk, hogy küldje tovább barátainak, ismerősének, bárkinek, akit érdekelhet. Legyen Áron püspök ügyének javára szolgálatunk, kísérje azt Isten áldása! Kovács Gergely, posztulátor Kasza László, vice-posztulátor

 @Pontifex

#MartonAron

„A szentek nem szuperemberek, nem születtek tökéletesnek. Amikor megismerték Isten szeretetét, teljes szívükkel követték Őt, másokat szolgálva.” (Ferenc pápa, 2016. június 5.)

„Bölcsőm közönséges deszkából volt összezárva, amilyen lesz a koporsóm is. De fáját a csíki hegyekből vágták. (…) Innen jöttem, s nem hoztam mást, csak a halálos szerelmet népem és az emberek iránt, s a katolikus hitet.” (1938. szeptember 29.)


A tartalomból Kovács Gergely, A szentté avatási eljárás . . . . . . . . . . . . . . 3 Áron püspök szava . . . . . . . . . 6 Érseki körlevél . . . . . . . . . . . 7 A források tanúsága . . . . . . . . . 8 Élő tisztelet . . . . . . . . . . . . 9

Csíkszentdomokos. 1985-ben helyezik el a plébániatemplom falán Márton Áron püspök vaskeret-képét, Máté Jenő csíkkozmási kovácsmester alkotását.

Kérjük Áron püspök közbenjárását!

10

A posztuláció tájékoztat . . . . . .

10

Ki tudja?

. . . . . . . . . . . .

11

Posta-sarok . . . . . . . . . . .

11

Magyar szentek, boldogok és Isten szolgái . . . . . . . . . .

12

Bemutatkozunk. . . . . . . . . .

13

A kiadványt ingyenesen jelenteti meg Márton Áron püspök szentté avatási posztulációja. Szabadon terjeszthető, mind elektronikus, mind nyomtatott formában. © A tájékoztató tartalma csak forrásmegjelöléssel használható fel, vehető át. © A fényképek kizárólag előzetes engedéllyel használhatóak fel bármilyen célra. Hálásan köszönjük a szentté avatási eljárás támogatását! Banca Comercială Română Fond Márton Áron RON: RO17 RNCB 0003 0232 6550 0607 EUR: RO87 RNCB 0003 0232 6550 0608 HUF: RO60 RNCB 0003 0232 6550 0609 Swift: RNCBROBU; Cod Fiscal: 4562796

Mons. Dr. Kovács Gergely Tel.: +39-06.6989.3811 marton.aron@romkat.ro

T. Kasza László Tel.: +4-0268-475.484 kaszalaci@yahoo.com

http://romkat.ro/martonaron https://www.facebook.com/Márton-Áron-Zarándoklatok-660524897424282/


1. – 2016. július

3

A szentté avatási eljárás boldoggá avatás (beatificatio) és a szentté avatás (canonisatio) annak az ünnepélyes kijelentése, hogy az elhunyt Isten színe látására jutott, vagyis kiérdemelte az örök boldogságot, a mennyországot. Teológiai tartalma mindkettőnek ugyanaz: annak ünnepélyes kinyilvánítása, hogy az elhunyt hősies fokban gyakorolta az erényeket (hitvalló), vagy pedig életét áldozva tett tanúságot Krisztusba vetett hitéről (vértanú). A kettő közötti különbség abban áll, hogy a boldoggá avatás során az egyház megengedi az illető tiszteletét egy adott közösség számára (egyházmegye, szerzetesrend), a szentté avatás során pedig az egész egyház számára elrendeli hivatalos tiszteletét. A boldoggá avatás gyakorlatilag a szentté avatást megelőző lépés, vagyis magának a szentté avatási eljárásnak a közbeeső mozzanata.

A

Egyházmegyei szakasz A szentté avatást bárki kezdeményezheti a jelölt halálának helye szerinti illetékes főpásztornál, feltéve, ha eltelt legalább öt év a halála óta. A kezdeményező (actor) kötelessége a posztulátor kinevezése, de a teljes anyagi háttér biztosítása is. A posztulátor feladata, mintegy ügyvédként, hogy mindent megtegyen az ügy előremeneteléért. A megyéspüspök, mielőtt elindítaná az ügyet, kivizsgálja, hogy a jelölt életszentségének/vértanúságának híre valóban elterjedt-e a hívek körében, kikéri a környező egyházmegyék püspökeinek véleményét és értesíti a Szentszéket. Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, a Szentek Ügyeinek Kongregációja részéről nincs ellenvetés (nihil obstat), és az eljárás beindul, a jelöltet ezentúl Isten szolgájának nevezik. A megyéspüspök bíróságot állít fel, amelynek minden fontos szóbeli tanúvallomást be kell gyűjtenie olyanoktól, akik személyesen ismerték a jelöltet, vagy hallomásból hiteles ismereteik vannak róla. A történész szakértők összegyűjtenek minden fontos dokumentumot, a teológusok megvizsgálják a jelölt írásos hagyatékát, és mindezekről részletes szakvéleményeket készítenek. A cél a lehető legteljesebb vizsgálati anyag összeállítása. Nélkülözhetetlen eleme az eljárásnak Isten szolgája részletes életrajzának kritikai szempontok szerinti megírása. Amikor helyi szinten minden vizsgálat megtörtént, és összeállt a rendszerint több ezer oldalas anyag a jelölt életéről és tetteiről, akkor az aktákat lefordítják (általában olaszra), két másolatot készítenek mindenről, és – hitelesítés után – ünnepélyesen lezárják, lepecsételik, majd Rómába küldik. Ezzel véget ér az egyházmegyei szakasz, s minden, az üggyel kapcsolatos megbízatás megszűnik, a posztulátoré is. Római (szentszéki) szakasz A római szakaszhoz új, Rómában lakó, posztulátor szükséges, akit szintén az actor nevez ki és a Szentek Ügyeinek Kongregációja hagy jóvá. Az ő kérésére nyitják fel a lezárt és lepecsételt ügycsomót, megvizsgálják és elismerik az egyházmegyei eljárás szabályszerűségét. Ezzel veszi kezdetét a szentszéki szakasz, amelynek


4

Non recuso laborem

során a posztulátor nemcsak rendszeres személyes kapcsolatban áll a Kongregációval, hanem közvetít a Szentszék és az actor, illetve a Szentszék és az illetékes főpásztor között. Az ügycsomó alapján a posztulátornak el kell készítenie az összefoglaló munkát, ami egy kb. 500 oldalas könyv, az úgynevezett Positio. Elkészültét a Szentek Ügyeinek Kongregációja által kijelölt személy, a relator felügyeli, és ha mindenben megfelelőnek találja, mehet a nyomdába. A nyomtatás csak a Szentszék által elismert néhány nyomda valamelyikében történhet. Ha úgynevezett „régi ügyről" van szó, azaz már nem élnek szemtanúk, akiket ki lehetett volna hallgatni az eljárás folyamán, a Positiot először öt történész vizsgálja át. Márton Áron püspök ügyének Positio-ja Ezután kerül az aranybetűs, piros színű keményborítójú Positio a kilenc teológusból álló bizottság elé, amely felülvizsgálja az erények hősies fokban való gyakorlását, vagyis az életszentséget (vagy a vértanúságot). A véleményükkel kiegészített és az esetleges hiánypótlásokkal kibővített Positio ezután kerül egy hét bíborosból álló bizottsághoz. Ha ezúttal is igenlő megítélést kap, a Kongregáció prefektusa a pápa elé tárja az ügyet, aki – mint egyedüli bíró – meghozza a döntést. Ha ez pozitív, és vértanúról van szó, következik a boldoggá avatás. Hitvalló esetében viszont a boldoggá avatáshoz előbb egy csodára is szükség van: addig a jelölt – az Isten szolgája cím helyett – most már a Tiszteletreméltó címet viseli. Csak ekkor kezdődhet el az ő közbenjárására történt feltételezett csoda kivizsgálása. Amíg nem zárul le az életszentség kivizsgálására vonatkozó szakasz, addig a Kongregáció a feltételezett csodát nem vizsgálja ki. A csoda A csoda olyan esemény, amelyet nem tartunk lehetségesnek tapasztalataink, ismereteink, a tudomány fényében. Elméletileg bármilyen feltételezett csodát a Kongregáció elé lehet tárni, de majdnem minden esetben gyógyulásokról van szó. Ha több feltételezett csoda is történt, ki kell választani közülük egyet: nincs mód arra, hogy több feltételezett csodát összegyűjtve, azok együtt kerüljenek felterjesztésre a Szentszék elé. A kivizsgálás ez esetben is egyházmegyei szakasszal kezdődik: a római posztulátor feladata, hogy vice-posztulátort nevezzen ki, aki a feltételezett csodáról minden fellelhető hasznos információt összegyűjt, és kérvényezi annak kivizsgálást annál a püspöknél, akinek az egyházmegyéjében történt a feltételezett csoda. A megyéspüspök előbb kikéri egy vagy két szakértő véleményét, s az alapján dönti el, hogy elrendeli-e az eljárás megkezdését. Ha igen, bíróságot nevez ki, amely – egy


1. – 2016. július

5

szakértő bevonásával – begyűjt minden dokumentációt, és kihallgatja a tanúkat. Amikor minden vizsgálat megtörtént, az aktákat lefordítják olaszra, két másolatot készítenek a teljes percsomóról és – hitelesítés után – lezárják, lepecsételik, majd Rómába küldik. Az ügycsomó felnyitása, megvizsgálása és az egyházmegyei eljárás szabályszerűségének elismerése után a római posztulátor elkészíti az összefoglaló munkát, a Positio super mirot, amely két független szakértő kezébe kerül. Ha átmegy ezen az első szűrőn, akkor kerül a hét főből álló orvos bizottság, amely kivizsgálja, hogy a kérdéses eset tudományosan megmagyarázható-e. Ha a történtekre nincs tudományos magyarázat, akkor a héttagú teológusbizottság azt vizsgálja meg, hogy az eset csodának minősül-e, azaz valóban egy meghatározott személy kizárólagos közbenjárására történt-e. Ha igenlő megítélést kap, a Positioról a hét bíborosból álló bizottság dönt. Ha itt is pozitív a vélemény, a Kongregáció prefektusa a pápa elé tárja az ügyet. Igenlő döntés esetén következik a boldoggá avatás. A szentté avatáshoz az szükséges, hogy a boldog közbenjárására, a boldoggá avatás után, csoda történjen (vértanú esetében is), amelynek az előbb bemutatott módon végig kell járnia a kivizsgálás útját. A csoda hitelességének elismerése után egy, az ügyet egészében összefogó Compendium készül, amelyet valamennyi Rómában tartózkodó bíborosnak és püspöknek elküldenek véleményezésre. A szentatya rendes konzisztórium keretében hallgatja meg álláspontjukat és erősíti meg azt. Az ünnepélyes aktus Jelenleg a boldoggá avatást, bár mindig pápai cselekmény, a szentatya képviselője végzi, aki rendes körülmények között a Szentek Ügyei Kongregációjának a prefektusa. A boldoggá avatás rendszerint abban az egyházmegyében történik, szentmise keretében, amely kezdeményezte az eljárást, hogy ezáltal is kihangsúlyozódjon az, hogy egy helyi kultusz engeII. János Pál pápa boldoggá avatása délyezéséről van szó. A szentté avatást továbbra is a pápa végzi Rómában, kifejezve az egyház egyetemességét és azt, hogy a szentté avatás az egész egyházra vonatkozik. Kovács Gergely posztulátor


Non recuso laborem

6

Áron püspök szava zent hivatalom kötelez, hogy egyformán püspöke legyek szegénynek és gazdagnak, tanultaknak és a tanulás lehetőségeitől elzártaknak, előkelőknek és egyszerű embereknek, az élet kegyeltjeinek és az élet szerencsétleneinek, bűnösöknek és a kegyelem áldottjainak. Az Isten felé vezető utat mindenki számára kell feltárnom, egyengetnem és kívánatossá tennem. De ugyancsak apostoli hivatalom teszi kötelességemmé, hogy szent hitünk közösségi tartalmát és az abból folyó kötelezettségeket ne szűnjek meg hirdetni és munkálni. Meg kell tanulnunk, hogy egymásért munkát vállaljunk és tudjunk együtt dolgozni az élet minden területén. A válaszfalakat, amelyeket emberi rövidlátás, hiúság vagy érdek emelt testvér és testvér közé, így lehet lassankint eltüntetni; a gyűlöletet, ami ellenségeket nevel, így lehet a szeretettel helyettesíteni és a krisztusi testvériséget jóakarattal megvalósítani. Az új idők szelleme, hatalmas változásai, nyugtalan iránykeresése mindegyre új feladatokat dob fel, s az erők új csoportosítását, új területek munkába vételét teszik szükségessé. Az ember szellemi és erkölcsi világában új tájékozódások, egy új életfelfogás forradalma zajlik, amelynek

S

hullámzása a tömegekre is átcsap. Az Egyház változatlanul áll az örök igazságok alapján, de szemét nem zárja le a valóság előtt, az embert az élet és a történelem sodrában nézi összes bajaival és igényeivel együtt, s mindig a jelenben alkalmas hangot és eszközöket követi, hogy a változások hullámverésébe állított embert az örök élet számára megmentse. (…) Tisztelendő Testvéreim és szeretett Híveim! Az idők változnak, az eszmék és rendszerek születnek és egymásután széthullanak, az emberek jönnek és eltűnnek, de Krisztus mindig változatlanul ugyanaz. S nekünk egyetlen vágyunk és feladatunk, hogy a zűrzavar mélyéről is ezt a Krisztust megtaláljuk, és a bizonytalan életet a krisztusi bizonyosság kimozdíthatatlan alapjaihoz kössük. Nem szűnök meg imádkozni és dolgozni, hogy Isten kegyelme ehhez segítse Tisztelendő Testvéreim törekvését és Híveim jóakaratát. Titeket is kérlek, imádkozzatok érettem, hogy szent hivatalom kötelességének teljesítésében egyedül a megfeszített Krisztust hirdessem, és a Benne való feltámadás örömét számotokra Isten segítségével bőségesen közvetítsem. (Márton Áron püspöki beköszönő körleveléből, 1939. március 31.)


1. – 2016. július

7

Érseki rendelkezés erenc pápa 2016. március 4-én jóváhagyta és azonnali hatállyal érvénybe is léptette a boldoggá és szentté avatási ügyek javainak kezelésére vonatkozó új rendelkezéseket. Az új szabályozás többek között arra is kitér, hogy a Szentek Ügyei Kongregációjának évente bemutatott elszámolásban – a kiadások felsorolása és megindokolása mellett – ezentúl szerepelnie kell annak is, hogy a hívek mennyiben támogatják anyagilag a szentté avatási eljárást. Ez ugyanis azt tükrözheti, hogy Isten szolgájának élő a tisztelete. Márton Áron püspök boldoggá avatási ügyének 1990. első napjaiban történt elkezdése óta, ez idáig a gyulafehérvári érsekség fedezte az eljárással kapcsolatos összes kiadást, nem kérve anyagi támogatást a hívektől. Megköszönve mindazt az imát és támogatást, amellyel a kedves hívek Márton Áron püspök ügyét eddig is nagylelkűen felkarolták, Jakubinyi György érsek folyó év május 25-én keltezett 861. számú iratában szeretettel kéri, hogy lehetőségeink szerint anyagilag is támogassuk a szentté avatási eljárást. Adományokat a gyulafehérvári egyházmegye bármelyik plébániájára el lehet juttatni, vagy közvetlenül a Gyulafehérvári Érsekség (Cod Fiscal: 4562796), Román Kereskedelmi Banknál megnyitott, Fond Márton Áron számláira (Swift: RNCBROBU): RON – RO17 RNCB 0003 0232 6550 0607 EUR – RO87 RNCB 0003 0232 6550 0608 HUF – RO60 RNCB 0003 0232 6550 0609.

F

Támogassuk imáinkkal és anyagi áldozatunkkal nagy püspökünk ügyét, hogy mielőbb a szentek sorában tisztelhessük!

 Szent II. János Pál pápa szavai az 1980. október 1-i általános kihallgatáson: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/audiences/1980/documents/hf_jp-ii_aud_19801001.html

„Tegnap érkezett a hír Romániából, hogy Msgr. Márton Áront, Gyulafehérvár volt püspökét az Atya hazaszólította. A 80 évesnél idősebb tiszteletreméltó főpásztor több mint 40 éven át kormányozta kiterjedt egyházmegyéjét, Istenbe vetett nagy bizalommal és lelki nyugalommal nézve szembe rendkívül nehéz időszakokkal is. Áldott marad emléke, rendkívüli jósága, lángoló apostoli buzgósága, valamint Péter székével való bensőséges s állhatatos egysége miatt. Tegnap, mihelyt megtudtam Márton püspök halálhírét, azonnal arra kértem a szinódusi atyákat, hogy velem együtt imádkozzanak a megboldogult főpásztorért és az egész Romániában élő Egyházért.” (Kovács Gergely fordítása)


Non recuso laborem

8

A források tanúsága Nem egyszer eltérő vagy ellentmondásos az, amit Áron püspök életének egy-egy eseményéről olvasunk vagy hallunk. Melyik változat a helyes? A posztuláció folyamatosan igyekszik a különböző forrásokból származó adatokat összevetni és azokat kritikai életrajzba összefoglalni. Ebből a munkából nyújtunk ízelítőt.

árton Áron püspököt 1949. június 20-án telefonon Bukarestbe hívják azzal az ürüggyel, hogy a Statútum tervezetét megtárgyalják ( ). Másnap reggel 10 órakor bérautóval elhagyja a püspökséget ( ). A tövisi vasútállomásra vezető útszakaszon, a marosszentimrei letérőnél, letartóztatják. Nagyszebenbe viszik, ahol elválasztják titkárától, Ferencz Béni atyától ( ). Autóval még az éjjel Bukarestbe viszik és két éven át a belügyminisztérium épülete alatti börtönben raboskodik ( ). Mivel június 27-ig nem tér vissza Gyulafehérvárra, ahogy ezt hátrahagyta, a székeskáptalan rendkívüli gyűlést tart. Feltételezik a letartóztatást, ezért Boga Alajos általános helynök június 30-án levelet ír a kultuszminiszterhez ( ). Bukarestből nem érkezik válasz. A L’Osservatore Romano június 30./július 1-i száma első oldalon számol be Áron püspök letartóztatásáról. Márton Áron püspök és társai elleni koncepciós per csak két év múlva, 1951. július 30-án veszi kezdetét. Letartóztatásától a perig, két éven át, Áron püspök a belügyminisztérium épülete alatti börtönben raboskodik. Minderről azonban csak utólag szerez tudomást a külvilág: a két év alatt mindössze remélni lehetett, hogy Áron püspök életben van, valahol, ismeretlen helyen. Így továbbra is nyitott a kérdés: vajon mikor szerez első ízben az egyházmegye biztos információt arról, hogy a főpásztor életben van? Csak a per alkalmával? Vagy már hamarabb?

M

 V. Szixtusz pápa 1588. január 22én hozta létre a Rítuskongregációt, amely a szentek ügyeivel is foglalkozott. 1969. május 8-án, VI. Pál pápa tette önálló kongregációvá. Mai nevét 1983. január 25-én kapta, amikor Szent II. János Pál megreformálta magát az eljárást is. A Kongregáció keretében 1984 óta létezik a Studium, azaz a posztulátorok képzését biztosító intézmény.

A Kongregáció honlapja: http://www.causesanti.va


1. – 2016. július

9

Élő tisztelet 2016. február 12-re, Márton Áron püspökké szentelésének évfordulójára jelent meg a kolozsvári Verbum Egyesület gondozásában, az Imádkozzunk Áron püspökkel! imakönyv. Az Áron püspök által megfogalmazott három imán kívül, az imakönyvben találunk litániát, keresztutat, imakilencedet, Áron püspök közbenjárását kérő imákat. A praktikus, zsebre tehető, 10x14cm méretű, 128 oldalas imakönyvet a Verbum Egyesület kolozsvári székhelyén (Einstein u. 2), illetve telefonon (+4-0264-596.478), faxon (+4-0264-450.747) vagy emailben (verbum@katolikhos.ro) lehet megrendelni. A Verbum Egyesület a bevétel egyötödével Áron püspök szentté avatási ügyét támogatja.

2016. április 25. és 27. között kilencedik alkalommal került sor a szokásos háromnapos zarándoklatra Márton Áron püspök nyomdokain Csíksomlyó, Csíkszentdomokos, Máramarossziget, Kolozsvár és Gyulafehérvár útvonalon. A gyulafehérvári főegyházmegye huszonhét településéről érkező zarándokokat Kasza László vice-posztulátor és Ferencz Kornélia, az erdélyi Mária Rádió munkatársa vezette.

Fotó: © Iochom Zsolt

Csíkszereda főterén 2016. május 15-én, Pünkösd ünnepén áldotta meg Jakubinyi György érsek azt a szoborcsoportot, amely a bérmáló Márton Áron püspököt, egy székelyruhás lányt és bérmaanyját ábrázolja. A másfélszeres embernagyságú szoborcsoport Sárpátki Zoltán szobrászművész alkotása.


Non recuso laborem

10

Kérjük Áron püspök közbenjárását! a ismerünk környezetünkben nagyon súlyos, sőt gyógyíthatatlan beteget, akiről talán már az orvosok is lemondtak, kérjük Márton Áron püspökünket, hogy járjon közben érte Istennél és eszközölje ki a csodás gyógyulást. Ha ez bekövetkezik, jelezzük a gyulafehérvári érsekségnek, a posztulációnak vagy plébánosunknak. Ahhoz, hogy a közbenjárást Áron püspöknek lehessen tulajdonítani, lényeges, hogy kizárólag csak az ő közbenjárását kérjük. Vele együtt se a Szűzanyát, se Szent Józsefet, se más szentet, boldogot vagy Isten szolgáját ne kérjük, különben a csodás gyógyulást nem lehet Márton Áron szentté avatási ügyében felhasználni. Kérjük Istent, tegyen csodát Áron püspök közbenjárására! Ezt tehetjük az alábbi ima segítségével is, amelyet az Imádkozzunk Márton Áron püspökkel! imakönyvben is megtalálunk, további fohászokkal együtt:

H

Istenem, te Áron püspök szavaival és életpéldájával gyógyítottad, a nehéz időkben lelkileg erősítetted népedet. Hiszem, hogy küzdelmes élete földi befejezése után a te országodban él és imádkozik értünk. Erős hittel, atyai jóságodba vetett bizalommal kérem Áron püspök közbenjárására . . . . . . . . . számára a testi és lelki gyógyulás ajándékát, hogy dicsőséged rajta is legyen nyilvánvalóvá. Mennyei Atyám, aki minden élet forrása és barátja vagy, hallgasd meg gyógyulást kérő imámat hitvalló püspökünk közbenjárására! Ámen.

 A posztuláció tájékoztat Angelo Amato bíboros, a Szentek Ügyei Kongregációjának prefektusa, 2016. január 12-én beszédet intézett a posztulátori testülethez. Ismertette a 2015ben történt boldoggá- és szentté avatásokat, beszélt az életszentség és vértanúság ismérveiről. Hangsúlyozta, hogy a posztulátoroknak „feladata az Isten szolgái megismertetését célzó kezdeményezések előmozdítása”. A Szentek Ügyeinek Kongregációja 2016. április 18. délutánra hívta össze a posztulátori testületet és ismertette azokat az új rendelkezéseket, amelyeket Ferenc pápa 2016. március 4-én hagyott jóvá, a boldoggá- és szentté avatási ügyek javainak kezelésével kapcsolatosan.


1. – 2016. július

11

Ezen pápai új szabályozás fényében, május 25-én Jakubinyi György érsek körlevélben rendelkezett Márton Áron püspök ügyével kapcsolatosan (861/2016). 2016 májusában a vice-posztulátor két állítólagos csoda dokumentumait nézte át orvos szakértő bevonásával. Mindkét esetben Áron püspök közbenjárását kérték. Az első esetben egy nagyon súlyos rákkal diagnosztizált fiatalember első látásra megmagyarázhatatlan gyógyulásával állunk szemben. A második esetben pedig egy hosszú évekig részleges vakságban szenvedő hölgy látásának fokozatos visszanyerését tapasztalta. Mindkét állítólagos csoda esetében szükség van bizonyos időintervallum elteltére, valamint további vizsgálatokra, hogy a megmagyarázhatatlanság tényét bizonyítani tudjuk. 2016. június 10-én a posztulátor a Szentek Ügyei Kongregációjának két hivatalnokával konzultál Áron püspök ügyének néhány kérdésében.

 Ki tudja?... … hogy hol található ez a – Márton Áron püspök címerét ábrázoló – ablak? A válaszokat a posztuláció email-címére várjuk, 2016. augusztus 31-ig. A helyes választ beküldők között az Imádkozzunk Márton Áron püspökkel! Imakönyv egy példányát sorsoljuk ki. Fotó: © Merényi Zita (Magyar Kurír)

 Posta-sarok: a posztuláció válaszol Az interneten azt olvastam egy 2006-ban készült interjúban, hogy „Erdély szentéletű püspökének esetében elismerték az erények hősies gyakorlását, csak egy csodára várnak”. Egy dokumentumfilmben azt mondták a Duna tévében, hogy egy brassói fiatalember meggyógyult, vagyis megvan a csoda. Akkor miért nem halad a per előre? Esetleg valami más oka van ennek? (L.Zs., Budapest)

Az Ön által említett interjút nem ismertem. Feltételezem, hogy kedves levelében erre utal: (http://www.hhrf.org/erdelyinaplo/cikk_nyomtatas.php?id_cikk=5104). A szentté avatási eljárás nagyon bonyolult, a posztulátorokat féléves kurzussal képezik ki. Valószínű félreértésről vagy elírásról van szó. Az erények hősies gyakorlását még nem ismerte el a Kongregáció, ez most van folyamatban. Az interjú készültekor, 2006-ban, kész volt ugyan már a Positio, de csak 2010 nyarán került a


Non recuso laborem

12

kilenc teológusból álló bizottság elé, amely kiegészítéseket és pontosításokat kért. Jelenleg itt tart az eljárás: a kért anyag összegyűjtése folyik. A kiegészítő munka elkezdése után vált világossá, hogy kifejezetten időigényes lesz. Több szakember dolgozott és dolgozik rajta. Mára szinte a teljes anyag összeállt, részben az olasz fordítás is kész van. A teljes dokumentáció leadása nem egyszerű postázással vagy átadással történik: a posztulátornak össze kell foglalnia, részletes leírást és érvelést mellékelve, mindezt nyomtatott könyv formájában. A munka folyik: kérem, hogy továbbra is kísérjék imájukkal! (KG)

 Magyar és magyar vonatkozású szentek, boldogok és Isten szolgái Szentek

Boldogok Boldog Sebestyén Boldog Gizella Pécsi Boldog Mór Magyar Boldog Pál Boldog Bánfi Buzád Esztergomi Boldog Özséb Magyar Boldog Ilona Boldog Gertrúd Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Boldog Erzsébet özvegy Boldog Csák Móric Árpád-házi Boldog Erzsébet szűz Eszkandéli Máté Boldog Bátori László Boldog Temesvári Pelbárt Boldog IV. Károly király Boldog Batthyány-Strattmann László Boldog Salkaházi Sára Boldog Apor Vilmos Boldog Romzsa Tódor Boldog Meszlényi Zoltán Boldog Bogdánffy Szilárd Boldog Scheffler János Boldog Sándor István SDB

Prágai Szent Adalbert Szent Zoerard-András Zoborhegyi Szent Benedek Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent István Szent Asztrik Szent Günter Szent Gellért Szent Beszteréd Skóciai Szent Margit Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska Szent I. Dávid Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Margit Prágai Szent Ágnes Árpád-házi Szent Kinga Toulouse-i Szent Lajos Portugáliai Szent Erzsébet Szent Hedvig Kapisztrán Szent János Szent kassai vértanúk

Isten szolgái Bálint Sándor Bódi Mária Magdolna Bogner Mária Margit Brenner János Chira Sándor Csepellényi György Endrédy Vendel Györgypál Albert Kaszap István

Kelemen Didák Kucsera Ferenc Márton Áron Marton Boldizsár Marcell Mester Margit Mária Mindszenty József Torma János Vándor József


1. – 2016. július

13

Bemutatkozunk

Mons. Dr. Kovács Gergely

1968. július 21-én születtem Kézdivásárhelyen. 1987-ben kezdtem meg teológiai tanulmányait Gyulafehérváron, majd 1990-ben Rómában folytattam. A Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként a Gregoriana és a Lateráni Pápai Egyetemeken tanultam. 1993. július 3-án szenteltek pappá a gyulafehérvári főegyházmegye számára. Római tanulmányaimat egyházjogi doktorátussal 1996-ban fejeztem be. Egy évig káplán voltam Marosvásárhelyen. 1997 augusztusától a Kultúra Pápai Tanácsának szolgálatában állok, 2004 óta irodavezetőként. A Kléruskongregáció és a Rota Romana Bíróság munkatársa is vagyok. Áron püspök szentté avatási ügyének posztulátorává 2012. február 6-án neveztek ki. Ezt követően elvégeztem a posztulátorképzőt.

T. Kasza László 1983. július 30-án születtem Csíkszentgyörgyön. 2001-ben kezdtem meg teológiai tanulmányait Gyulafehérváron, majd 2004-ben Rómába küldték tanulmányaim folytatására. A Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként a Gregoriana Pápai Egyetemen tanultam. 2009. július 11-én szenteltek pappá a gyulafehérvári főegyházmegye számára. Római tanulmányaimat 2012-ben fejeztem be teológiai licenciátussal. Két évi Brassó-belvárosi kápláni szolgálat után, 2015-ben elvégeztem a Szentek Ügyei Kongregációja által nyújtott posztulátorképzőt, 2015 májusától kisegítő és egyetemi lelkészként folytatom brassói szolgálatomat. A Kegyelmes Úr szentté avatási ügyének vice-posztulátorává 2015. május 18-án neveztek ki.

Márton Áron püspök sírjánál (© Kalányos Ottó)


Istenünk, Te ÁRON püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító JEL legyen mindannyiunk számára. Ámen.

2013. június 29-én áldotta meg Jakubinyi György érsek Márton Áron szobrát az érseki palota udvarán, amelyet Gergely Zoltán kolozsvári szobrászművész készített. A beküldött pályamunka leírásában olvashatjuk: „a hagyományos ábrázolásokkal szemben a szobor nem egy különálló alak, hanem a közösségépítés és teremtés szellemében, a hely adottságát is kihasználva, félkörben elhelyezett padok veszik körül. A püspök széke formailag a körülölelő padokban folytatódik, de azoktól eltér, hogy megfelelően kiemelkedjen. Így nemcsak megcsodálandó alkotás, hanem interaktív szobor együttesé válik, amely a félkör nyitottságával, az ülőalkalmatosságok adta lehetőséggel hívja maga köré a látogatót. A gyors szobornézés helyett a püspök mellé, köré ülve meditatív, meghitt elmélkedésre alkalmas helyet szeretnék kialakítani. A püspök, pásztor, aki otthon fogadja híveit, látogatóit, közéjük ülve közösségének részévé válik, azok pedig részesülnek hitének, szellemének, példaértékű magatartásának kisugárzásából. Enyhén balra fordított fejjel, tekintete a székesegyházra és azon túl az egyházmegye híveire irányul.” Egyenes gerinccel ábrázolva, testtartása azt sugallja, hogy bármely percben elindulna népéért. Jobb kezének megmintázásánál az erő jut kifejezésre, míg a bal kiegyensúlyozottságot sugall, ami őt jellemezte. A padok feliratán püspöki jelmondata: „Non recuso laborem” – a munkától nem hátrálok meg.

Non recuso laborem - 1  

Isten szolgája Márton Áron püspök szentté avatási posztulációjának tájékoztatója (1. szám)

Non recuso laborem - 1  

Isten szolgája Márton Áron püspök szentté avatási posztulációjának tájékoztatója (1. szám)

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded