Page 1

SISTEMES OPERATIUS 8. Mostra la barra de tasques d’Escriptori. Quines opcions presenta? Què podem fer amb ella? Em presenta diverses opcions: · Alfabetització internacional: serveix per a canviar el llenguatge de l’ordinador · Treure hardware amb seguretat: serveix per treure per exemple un pendrive de forma que no se’ns perdi informació. · Actualització de Java disponible: és un avís d’actualització · Volum: per pujar o baixar el volum de forma ràpida · Inici ràpid de l’Open Office.org 3.0: és un accés directe al open office sens que tinguis que buscar-ho. · 3D configuració de àudio: configurar amb opcions més ampliades el volum. · La data del dia d’avui: t’informa de la data d’avui. Amb aquesta barra podem accedir de manera directa a les opcions que volem afegir. 9. Afegeix els elements següents a la barra d’inici ràpid: la calculadora i el bloc de notes, tots dos es troben dins de Tots els programes →Accessoris. Què succeeix si s’agreguen més dreceres de les que pot mostrar? Com s’accedeix a les opcions que no es mostren? Quan s’entra en accessoris s’ha de localitzar la calculadora i bloc de notes i arrossegar-ho fins on el volem posar, en aquest cas a l’escriptori de forma que puguem accedir-hi directament sense haver d’anar a buscar-lo a accessoris. Si s’agreguen més dreceres de les que es poden mostrar s’oculten les dreceres afegides més antigues o menys utilitzades de la llista. Per accedir a les opcions que no es mostren s’ha de fer de la manera habitual, en inici→ tots els programes, i es busca l’opció que volem. 10. Crea en l’Escriptori diverses dreceres a les utilitats que trobis més interessants en el grup de programes Accessoris. Organitza aquestes dreceres creades de manera que quedin alineades a la part dreta de l’Escriptori. Ja està fet. 11. Canvia l’estalvi de pantalla que tens assignat per defecte, per un altre que t’agradi més. Fes que fins a passats 15 minuts no s’activi. Per a què s’utilitza el botó Configuració que apareix en la finestra? El botó de configuració s’utilitza per poder configurar la manera d’administrar energia. Per tant n’hi ha tres opcions: la primera et dona a


elecció el temps transcorregut fins apagar el monitor, la segona quan apagar els discs durs i la última quan passar a estat d’inactivitat. 12.Pots canviar la barra d’inici/tasques de posició en l’Escriptori? Com la canvies de posició? On es pot col·locar? Quina posició és la més adient segons les teves preferències? Si es pot. Es canvia donant-li en la barra, botó dret i ocultar barra de tasques de manera que es col·loca per sota de la pantalla, és a dir desapareixent i quan passem el ratolí per el lloc on estava inicialment torna a aparèixer. La posició més adient és de forma horitzontal a sota de la pantalla per tenir-ho tot organitzat. 3 Crea dreceres en l’Escriptori als accessoris següents: Paint, WordPad, Calculadora i Bloc de notes. Ja està fet. 4 Prova amb diferents fons d’Escriptori i escull aquell que més t’agradi. Quines altres possibilitats ens ofereix la finestra Propietats de: Pantalla? Com canviaries l’estalvi de pantalla? I la resolució? Ofereix diferents opcions. La primera que hi ha s’anomena: temes i en aquesta opció pots canviar el tema de l’escriptori. Per exemple pots escollir el que ve amb la versió de l’ordinador, el clàssic o el que tens actualment. Una altra opció és la de protector de pantalla: apareix en el moment que tu determinis i serveix de fons de pantalla quan passa uns minuts sense utilitzar l’ordinador. Es canviaria donant-li a botó dret, li dones a propietats, configuració i allà s’edita la resolució i per l’estalvi de pantalla es fa el mateix procediment però donant-li dins de opcions avançades a protector de pantalla. 5. Entra al menú contextual de l’Escriptori. Quines opcions apareixen? Per a què s’utilitza cada opció? Apareix: organitzar icones, que serveix per ordenar els accessos directes que tens com tu vulguis, després actualitzar, si has fet algun canvi que encara no es mostri, enganxar, per si vols posar alguna cosa en el escriptori, enganxar accés directe, si vols afegir un accés directe, nou: per crear noves carpetes etc.. i per últim propietats, on pots accedir directament a les propietats de pantalla per a canviar el fons, resolució etc.. 6. Investiga què és una zona horària. Configura una zona horària diferent de la que té l’equip. Què succeeix en canviar la zona horària? Les zones horàries o fusos horaris són cadascuna de les vint-i-quatre àrees en les que es divideix la Terra que segueixen la mateixa definició de temps. Com que la Terra gira d'Oest a Est, en passar d'una zona horària a la


següent en direcció Est, hauríem de sumar una hora. Si al contrari, /passem de l'Est a l'Oest, hem de restar una hora. El meridià 180 °, conegut com línia internacional de canvi de data, marca el canvi de dia. Al canviar la zona horària, l’hora de l’ordinador canvia, segons la zona horària que hagis indicat. 7 Quina utilitat tenen les pestanyes que hi ha en algunes finestres? Enumera alguns llocs on apareixen. Organitzar d’un sol menú diverses opcions de configuració. 8 Obre l’Explorador del Windows. Personalitza la barra d’eines i fes que es mostrin tots els botons disponibles. Què permet cadascun de ells? Permeten organitzar carpetes i ajustar-les a les teves preferències. 9 Utilitza l’Explorador del Windows per moure’t per la jerarquia de carpetes que presenta el teu equip, i utilitza per a això tant les opcions que apareixen en els diferents menús com els botons de la barra d’eines. Estan relacionades les opcions que apareixen en els menús amb els botons que hi ha en la barra d’eines? Sí. 10.Si necessites tenir visible la mida que ocupa en disc un fitxer determinat, quina vista és la més adient? Sense utilitzar la vista anterior, com se’n podria esbrinar la mida? Es dona en les opcions d’adalt ‘ver’, després entre totes les opcions es dona a detalles i surt el menú d’una altra manera. Aquesta distribució és la més adient per veure el que ocupa de manera directa. Sense tenir aquesta distribució s’ha de prémer botó dret, propiedades i surt l’espai que ocupa i el lliure dins del fitxer o dispositiu. 11.Busca en el teu equip els fitxers següents: hosts, services, ntuser i msimn.exe. Indica’n la localització en la jerarquia de carpetes del teu equip. Ja està fet. 12.Dins de la carpeta Els meus documents, crea una carpeta amb el teu nom i dins d’aquesta, tantes carpetes com assignatures tinguis amb els noms respectius. Ja està fet. 13.Si t’equivoques en anomenar una carpeta, què es pot fer per corregir l’error?


Es selecciona la carpeta, botó dret i veurem una opció que diu ‘canviar nom’. En aquesta opció podrem rectificar el nom que havíem posat per el que volem ara. 14.Què succeeix si intentem fer una còpia d’una carpeta en el mateix lloc on ja existeix? Que la segona carpeta creada, és a dir, la copia de la carpeta inicial, adquirirà de nom ‘copia de..’ i després el nom de la carpeta original. 15.Raona les diferències que hi ha entre copiar i tallar, i explica per què s’utilitzen. Les diferències que hi ha són que en copiar l’únic que es fa es duplicar l’arxiu que volem agafar i tallar es agafar l’arxiu tal qual, l’original, de manera que desapareixerà del lloc inicial, de on l’hem estreta. 16.Experimenta amb la Paperera de reciclatge (elimina algun fitxer, recupera’n un altre, buida-la, etc.). Per a això, crea diversos fitxers i carpetes de prova. Com pots canviar les propietats de la Paperera de reciclatge? Ja està fet. Es pot canviar donant-li una vegada estem a la paperera al botó dret i propietats i ens surt per canviar de forma global i ens surt l’espai que ocupa. 17.Com eliminaries un fitxer o una carpeta de manera permanent sense que passi per la Paperera de reciclatge? Primer es selecciona l’arxiu o carpeta que volem eliminar i polsem les tecles shift i suprimir al mateix temps. De seguida ens sortirà una mena de finestreta que ens dirà: ¿Estàs segur que vols eliminar ‘(nom de l’arxiu)’ i hem de donar-li a ‘si’, i s’eliminarà de forma automàtica sense passar per la paperera de reciclatge. 18.Fes un recorregut breu per les diferents opcions que mostra el Tauler de control i enumera per a què s’utilitza cadascuna. Aparença i temes: s’utilitza per canviar l’aspecte de l’escriptori Connexions de la xarxa e Internet: per connectar-se i tenir accés a Internet Agregar o treure programes: agregar nous programes que ens interessin a l’ordinador i per eliminar aquells dels que ja no en fem ús. Dispositius de so, àudio i veu: tot el que te a veure amb perifèrics de sortida de so i d’entrada de veu, com un micròfon. Rendiment i manteniment: Per veure l’estat de l’ordinador i la seva manera de treballar. Impressores i altres hardwares: configuració d’impressores i altres dispositius.


Comptes d’usuari: per crear diferents usuaris d’un mateix ordinador, de manera que es pugui accedir en diferents comptes cadascú i tenir més privacitat. Opcions regionals, d’idioma, data i hora: configuració del llenguatge etc segons les teves preferències i el lloc on estiguis. Opcions d’accessibilitat: et permet saber les zones en les quals poden accedir. Centre de seguretat: totes les opcions de seguretat del teu ordinador. 19.Fes un breu recorregut pels diferents accessoris que proporciona Windows i enumera per a què s’utilitza cadascun. Accesibilitat: et mostra l’accés que tens al teu ordinador Comunicacions: tot el que te a veure amb comunicar-se Entreteniment: entre dins de jocs etc.. Bloc de notes: es una eina per apuntar Calculadora: per calcular Explorador de Windows: et mostra totes les opcions de windows Paint: es una eina per dibuixar i pintar WordPad: es una mena de llibreta per apuntar Eines del sistema: et visualitza totes les eines de windows Asistent de cameras i escàners: t’ajuda a instal·lar dispositius Símbol del sistema: mostra la part més tècnica de l’ordinador

Preguntes sistemes operatius  

He pujat aquest document a través de la pàgina ''issuu'' que serveix per pujar documents de manera directa sense tenir que passar el documen...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you